NUMMER 7, december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 7, december 2014"

Transcriptie

1 NUMMER 7, december 2014 PASSEND LEREN EN INFORMEREN Welkom bij de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar Middels deze nieuwsbrief informeren we u 6 wekelijks over belangrijke ontwikkelingen en voorbeelden vanuit het SWV Helmond- Peelland rondom Passend Onderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden en werken we samen, vanuit het ondersteuningsplan, aan een passende ondersteuning voor elke leerling in deze regio. In de eerste maanden van het schooljaar is er binnen de scholen en de besturen hard gewerkt om de passende ondersteuning verder vorm te geven en deze grote verantwoordelijkheid waar te maken! Het SWV is met name bezig de organisatie nader in te richten, bestuurlijke opdrachten op te starten en uit te werken. Daarnaast worden formele adviesvragen beantwoord en, wanneer nodig, Toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven. Het inrichten van een monitor op het niveau van het SWV is bij het inrichten een hoge prioriteit, in deze NB informeren we u graag over de ontwikkelingen hieromtrent. Graag willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om u heel fijne feestdagen en een succesvol, passend, 2015 toe te wensen! In deze nieuwsbrief komen verder de volgende zaken aan de orde: - Schoolvoorbeeld: Deze keer BS Odulfus uit Helmond. - Berichten uit POSVO: Onder andere definitief tijdpad en hantering normen RVC - Aanpassingen TLV - Monitoring SWV, ontwikkeling inrichting monitor SWV - Ontwikkeling OPP, instrument BCO/Educontract - Toelichting Aloysius stichting op verstuurde folder betreffende aanmelding leerlingen. - Opening gezamenlijke huisvesting swv PO en SWV VO bij de Antoon van Dijkschool in Helmond. Opening gezamenlijke huisvesting samenwerkingsverbanden PO en VO Op woensdagmiddag 14 januari a.s. wordt de gezamenlijke huisvesting van de samenwerkingsverbanden PO en VO geopend bij de Antoon van Dijkschool (Berkveld 19 in Helmond). Wilt u de ruimten komen bekijken dan bent u vanaf uur van harte welkom. Laat u het even weten via als u komt? Dan zorgen wij voor een hapje en een drankje! 1

2 SCHOOL VAN DE MAAND Om een beeld te geven van ons samenwerkingsverband beginnen we iedere uitgave van de nieuwsbrief met een foto van één van de scholen. Deze keer is dat: Passend Onderwijs op basisschool St. Odulfus in Mierlo-Hout. Gewoon als het kan en bijzonder als het moet. Passend bij het kind en school en beginnen bij het begin. Dat was en is ons uitgangspunt, ook al ver voordat de wet op passend onderwijs op 1 augustus formeel van kracht is gegaan. In dit artikel geven we een doorkijk van hoe passend onderwijs in onze school handen en voeten krijgt. Expertise Gewoon een nieuwe maandagochtend. Kinderen stromen binnen na een wat regenachtig weekend. Niks erg, want de sint is weer in het land, wat een feest! De school is versierd, lachende gezichten, leerkrachten die bij de klasdeur hun kinderen opvangen. Een enkele ouder maakt een praatje. Een nieuwe week, je bent van harte welkom op De Odulfusschool! Heel gewoon en toch een beetje speciaal. Dat is waar je basisschool Odulfus aan herkent. Al meer dan 10 jaar geleden kwamen hier kinderen met Asperger, ADHD en het syndroom van Down op school. Zij maakten dat we anders gingen nadenken over ons onderwijs. Vanaf het begin is de Antoon van Dijkschool bij dit proces betrokken geweest, en is er samenwerking gevonden in het realiseren van goed en passend onderwijs voor alle leerlingen. Inmiddels heeft specifieke kennis en vaardigheid zich steeds verder in school doorontwikkeld. En daar is het niet bij gebleven. In de loop van de jaren volgden er meer leerlingen met een eigen ontwikkelingslijn en onderwijsbehoefte, en gingen we onze expertise verruimen en verbreden. Inmiddels kunnen we zeggen dat we klaar zijn voor passend onderwijs, en meer dan dat. We zijn in staat om brede ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor leerlingen die moeilijk leren, maar ook voor leerlingen die juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben. En ook leerlingen die wat extra s nodig hebben in plannen en organiseren, in impulsbeheersing, in het maken van contacten, krijgen op school extra ondersteuning en begeleiding. Hoe kan dat zo zijn gegroeid? Visie en koers Voor de school heeft altijd voorop gestaan dat je geen leerling met een syndroom of stoornis aanneemt. Nee, je neemt de leerling aan en kijkt waar kansen liggen. Kansen voor het individuele kind maar ook kansen voor de groep waarin dit kind gaat functioneren. Dat betekent ook dat je als team keuzes moet maken.. 2

3 Weloverwogen keuzes. Als je een leerling met het syndroom van Down aanneemt in groep 1, kun je niet na drie jaar zeggen: Maar daar heb ik geen zin in, en het kind vervolgens wegsturen. Vanuit die eerste start zijn we voortdurend blijven kijken naar de onderwijsbehoeften van elk kind op onze school. De eigen groep is voor elk kind bij ons op school het startpunt, de basis. En daarnaast hebben we flexibele arrangementen op school waar kinderen naar behoefte gebruik van maken. Dit is voor elke leerling anders, op inhoud (aan welke doelen wordt gewerkt) maar ook in tijd (hoe vaak per week / per dag). Ondersteuning in de eigen groep waar mogelijk, ondersteuning buiten de groep waar nodig. In de praktijk wordt de extra ondersteuning vorm gegeven in OG1 (ondersteuningsgroep 1), OG2 (ondersteuningsgroep 2), RT en de verrijkingsgroep. Je kunt ze niet helemaal los van elkaar zien, er is veel overlap, maar over het algemeen is de inzet als volgt. OG1 is gericht op kinderen met cognitieve leerarrangementen. Zij hebben speciale onderwijs-behoefte op het cognitieve vlak. Ook leerlingen met een ernstig visuele beperking en leerlingen met spraak- taalproblematiek maken naar behoefte gebruik van OG1. OG2 is gericht op kinderen met arrangementen op sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en werkhouding. In OG2 leren kinderen diverse vaardigheden, die voorwaardelijk zijn voor het leren. Ook is er in OG2 aandacht voor het ontwikkelen van gewenst gedrag en bepaalde sociaal-emotionele vaardigheden. RT is gericht op leerlingen met een kleine (tijdelijke) achterstand op een bepaald leergebied. In de verrijkingsgroep werken leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks in kleine groepjes samen aan onderzoeksvragen, presentaties, vreemde taal, filosofie, (kunst)geschiedenis, mindstorms en denkspelen. Daarnaast is er uiteraard voor ieder kind een passend aanbod in hun eigen groep. Open mind, waarde(n)vol onderwijs en samenwerken met professionele partners. Gaat dit allemaal vanzelf? Het antwoord is heel duidelijk NEE. Het vraagt absoluut iets extra s van iedereen die aan school verbonden is, op de eerste plaats van de groepsleerkracht. En dat gaat verder dan alleen een bepaalde expertise en professionaliteit op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Het is de kunst van kijken naar kansen en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling voor alle leerlingen, zien wat er goed gaat, 3

4 genieten van kleine stapjes, geduld hebben en vooral ook vertrouwen hebben en geven in (de ontwikkeling van) kinderen. Zien dat misschien niet alles is wat het in eerste instantie lijkt, niet te snel (ver)oordelen, creatief zijn en het welbevinden van kinderen als belangrijkste leidraad voor eigen handelen willen zien. Passie en betrokkenheid, leren van en met elkaar, vooral ook grenzen aangeven, en fouten durven maken zolang we blijven leren en open staan voor nieuwe inzichten. Geen hokjesgeest, maar écht kijken wat heeft deze groep, dit kind in deze groep nodig. Een beetje eigenzinnig moet je wel zijn. Inmiddels hebben we een professioneel netwerk opgebouwd, waarmee we in meer of mindere mate samenwerken. Zonder dit team, zonder deze waarden, zonder onze samenwerkingspartners, zouden we niet staan waar we nu staan. Toekomst Graag willen we binnen onze mogelijkheden doorgroeien, en brede ondersteuningsarrangementen blijven aanbieden. We zien dat daarmee meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs, en thuisnabij naar school kunnen gaan. We zijn een wijkschool, maar ons voedingsgebied is groter dan dat. Voor veruit de meeste leerlingen op onze school geldt dat zij zich binnen het basisaanbod prima ontwikkelen. Daarnaast is er bij ons op school ruimte voor leerlingen die moeilijk lerend zijn, maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Juist die verschillen zien we als een verrijking voor iedereen. Zijn we helemaal klaar? Natuurlijk niet! We blijven leren en open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En wensen houden we ook. Want helemaal tevreden dat zijn we denk ik nooit. Bent u nieuwsgierig geworden n.a.v. dit artikel, kom dan gerust een keer kijken. U kunt contact opnemen met school en vragen naar Dominique Voesten of Petra van den Bosch Basisschool St. Odulfus, Slegersstraat 2A, 5706 AX Helmond, BERICHTEN UIT HET POSVO Namens het PO zijn mevrouw Inge van Horen vanuit De Pandelaar, de heer Frans Thijssen vanuit het Nut Geldrop, en de heer Hans van Gorp namens het swv. bereid gevonden om deel te nemen aan het POSVO. Wij willen hen bedanken voor de bereidheid om deel te nemen en wensen hen alle succes om deze belangrijke aansluiting tussen PO en VO verder met ons af te stemmen In de laatste POSVO vergadering is onder andere aandacht geweest voor de volgende zaken: Advisering. Het tijdpad aanmeldingsprocedure schooljaar is vastgesteld en kunt u vinden 4

5 onder het kopje downloads (overig) op de website van het SWV PO en het SWV VO. Nieuwe normering CITO LOVS toetsen. Hierover hebben we u reeds bericht in onze vorige nieuwsbrief. Bij deze willen we u er nogmaals op attenderen dat de RVC de oude CITO normen hanteert, dit vanwege het feit dat de nieuwe normen nog niet Cotan gecertificeerd zijn. De nieuwe normen zijn strenger dan de oude normen. Concreet kan dit ten gevolge hebben dat een afgegeven advies LWOO of PRO door de RVC niet overgenomen wordt. Met LDOS, het systeem dat gehanteerd wordt in dit SWV voor de overdracht van informatie naar het VO, is contact gelegd en inmiddels zijn beide normeringen zichtbaar! AANPASSINGEN TLV Het SWV heeft nu al enkele maanden ervaring met het afgeven van een TLV. Het bleek dat het gebruikte formulier niet in alle opzichten voldeed. Daarom zijn er aanpassingen doorgevoerd. We verzoeken dan ook alle scholen/ besturen om het formulier dat op de website van het SWV te vinden is te gebruiken bij een TLV-aanvraag. Wat is er veranderd? De 3-maandenregeling is verwijderd van het formulier, conform het voorgenomen besluit van het bestuur om deze regeling te schrappen uit het ondersteuningsplan. Er is een regel toegevoegd waarin vermeld staat dat de ouders/verzorgers door ondertekening van het formulier akkoord gaan met het uitwisselen van relevante onderwijskundige gegevens met het SWV. Er wordt aangegeven welke deskundigheid vereist is m.b.t. de ondertekening door de twee verplichte deskundigen. Dit is gebaseerd op de volgende regeling: De deskundigheid is bij wet geregeld. Er staat nergens iets over de mate van onafhankelijkheid. Vooralsnog zal het SWV Helmond- Peelland hieraan dan ook geen criteria, anders dan de landelijk vereiste, verbinden. Landelijk: Bij AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) is door de minister het volgende bepaald: De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts." Toegevoegd is dat afgifte van een TLV niet automatisch inhoudt dat de gemeente de vervoerskosten betaald. 5

6 MONITORING In dit onderdeel willen we u berichten over de ontwikkelingen om een monitor op het niveau van het SWV in te richten. Voorts beschrijven we de positie en de ontwikkeling van de review en tenslotte gaan we kort in op de mogelijkheid om te komen tot een actualisatie van het school ondersteuningsprofiel. Op 4 december heeft het Bestuur van het SWV een studieochtend, met ondersteuning van vertegenwoordigers vanuit de PO raad, met betrekking tot dit onderwerp gevoerd. Op deze studieochtend is met name aandacht besteed aan de volgende aspecten van de in te richten monitor: - De doelmatigheid van de bestedingen - Uitvoeringsaspecten van passend onderwijs en - Kengetalen Deze studieochtend krijgt medio januari een vervolg en in overleg met de PO raad wordt aangesloten bij een landelijke klankbordgroep. In deze klankbordgroep worden de ontwikkelingen van een op landelijk niveau te ontwikkelen dashboard afgestemd. Deze dashboard zal gaan bestaan uit drie verschillende modules: - Module 1: de verzameling van alle beschikbare en relevante digitale gegevens over het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld DUO- en CBSgegevens zoals leerlingenaantallen, - stromen, bekostigingsinformatie, deelnamepercentages, leerlingprognoses, etc.) - Module 2: de indicatoren die uitgevraagd moeten worden met behulp van gedigitaliseerde vragenlijsten (bijvoorbeeld de samenwerkingsindicatoren onderwijs-jeugdhulp). - Module 3: de vrije module, waarin de samenwerkingsverbanden hun eigen indicatoren onder kunnen brengen. Het bestuur van het SWV besluit om met name de focus te leggen op module drie en voor wat betreft het monitoren op kengetallen, uit module 1 te gebruiken wat nodig is. Het streven is een conceptmonitor gereed te hebben eind januari, begin februari. Hierbij natuurlijk ook vanuit de insteek om deze zo effectief mogelijk in te richten. 6

7 1. Review Op 6 januari 2015 wordt de volgende review voor wat betreft de uitvoering geschreven. Dit wordt gezien als onderdeel van de monitor. De PO raad noemt dit een implementatiemonitor. Middels de review worden voorstellen gedaan voor bijstellingen in procedures of inhoudelijke wijzigingen ten behoeve van het ondersteuningsplan. We zullen u hierover berichten in de volgende NB. Dekkend ondersteuningsaanbod Met Q3 worden op dit moment afspraken gemaakt om het zelfevaluatie instrument om te komen tot een actueel school ondersteuningsprofiel opnieuw open te stellen. Het is de bedoeling het instrument uit te zetten via de contactpersonen Passend Onderwijs van de diverse besturen, zij zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om nader geïnformeerd te worden omtrent de bijstellingen binnen dit instrument. De besturen zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het vervolg. Ontwikkeling OPP; BCO Onderwijsadvies continueert Digitaal OPP Voor de scholen binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland is het Digitaal OPP een instrument om een ontwikkelingsperspectief voor een leerling op te stellen. Door het faillissement van OCGH ontstond onduidelijkheid over de voortzetting en de doorontwikkeling van het Digitaal OPP. BCO Onderwijsadvies heeft bekend gemaakt het Digitaal OPP voort te zetten en verder te ontwikkelen. Het Digitaal Ontwikkelingsperspectief is door OCGH ontwikkeld in samenspraak met het onderwijsveld. Deze samenwerking zal eveneens gezocht worden door BCO Onderwijsadvies. Partnerschap is in de visie van BCO Onderwijsadvies essentieel voor krachtige onderwijsontwikkeling. Het Digitaal Ontwikkelingsperspectief legt een verbinding tussen basisbehoeften van de leerling, inzet, motivatie en effectief onderwijs. BCO Onderwijsadvies onderschrijft de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het formuleren van passende ontwikkelperspectieven voor kinderen. Bij de doorontwikkeling zullen deze uitgangspunten versterkt worden door het HGPD denken en doen dat kenmerkend is voor BCO Onderwijsadvies. 7

8 De doorontwikkeling is inmiddels gestart door het toevoegen van de module voor het jonge kind. Naast het actueel houden van de inhoud het programma zal ook de succesvolle cursus Ontwikkelingsperspectief en verder.. worden uitgebreid. Als eerste met Passende perspectieven voor jonge kinderen. De data voor de cursus worden op korte termijn bekend gemaakt. Voor vragen over het Digitaal Onderwijsperspectief verwijzen we u graag naar Elke Derks Hanna Elbers of de website Folder Aloysiusstichting Door de Aloysiusstichting is een folder verspreid betreffende de registratie van leerlingen bij deze stichting. Deze folder is voor de ouders van een PO of VO leerling die hebben vernomen dat hun zoon/dochter een pre-advies heeft gekregen en ouders die eventueel al beschikken over een TLV voor het VSO. De Aloysiusstichting heeft door het verzenden van de folder met de bijgevoegde brief nooit de indruk willen wekken dat deze folder binnen het PO en VO aan alle ouders van de schoolverlaters verstrekt dient te worden. Inmiddels hebben alle schoolbesturen hierover een brief ontvangen. Daarnaast zal de informatie op de website van de Aloysiusstichting worden aangepast, zodat ook deze tekst in overeenstemming is met de verwijzingsprocedures binnen de samenwerkingsverbanden in Helmond-Peelland. HELPDESK LDOS LDOS is de webapplicatie voor de overdracht van leerling gegevens van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In het digitale onderwijskundig rapport wordt door de intern begeleider en/of de leerkracht alle informatie over de leerling vastgelegd die bijdraagt aan een soepele en goede overgang naar het vervolgonderwijs. Door het goed en volledig invullen van het onderwijskundig rapport wordt de doorgaande lijn PO- VO gewaarborgd. Voor vragen bij het invullen van de rapporten kan een beroep worden gedaan op de helpdesk. Deze bestaat uit een orthopedagoog die zowel praktisch als inhoudelijk mee kan kijken, ondersteunen en adviseren bij het opstellen en invullen van het onderwijskundig rapport. Voorheen was Esther Jansen van OCGH Advies hiervoor de contactpersoon. Met de overname van de activiteiten van OCGH Advies door BCO Onderwijsadvies heeft Elke Derks deze taak van Esther overgenomen. Elke Derks is orthopedagoog en adviseur leerlingondersteuning bij BCO Onderwijsadvies. 8

9 Elke was voorheen werkzaam bij OCGH Advies en daar een naaste collega van Esther Jansen. Mede daardoor was Elke al bekend met LDOS en de werkwijze van de helpdesk LDOS. Voor vragen met betrekking tot LDOS kunt u contact opnemen met:: Vermeld in uw mail uw vraag en contactgegevens. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw vraag te beantwoorden. Autisme Steunpunt Zuidoost- Brabant Het Autisme Steunpunt Zuidoost- Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In zuidoost-brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Afspraken met SWV Helmond-Peelland PO: Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland PO, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt: - Het in stand houden van de website; - Gratis telefonisch- en mailspreekuur voor scholen en ouders; - Gratis consultaties op scholen bij vragen over een leerling met autisme; - Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs; - Een bijdrage aan iedere lerende nieuwsbrief van het swv Helmond- Peelland PO; - Een ouderavond voor de ouders van leerlingen met autisme van swv Helmond-Peelland PO; - Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen. Het Steunpunt zal enkele malen overleg hebben met de coördinator van het swv Helmond-Peelland PO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf gebruik maken van alle diensten van het Steunpunt. Bekijk hier de diensten van het Steunpunt. Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Wij horen ze graag! Wilt u zelf een artikel plaatsen in een volgende nieuwsbrief? Neem dan even contact met ons op. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 19 januari

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Scholen Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK NIJKERK NUNSPEET PUTTEN ZEEWOLDE

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Ondersteuningsplan 2016-2020 Karin Verkerk en Henk Keesenberg Visie van Zeeluwe Alle kinderen in de scholen van de aangesloten

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte)

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Tijdelijke vacature(s): Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Context De Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT) werkt

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 17

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Stichting AANDACHT+ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs

Nadere informatie