NUMMER 7, december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 7, december 2014"

Transcriptie

1 NUMMER 7, december 2014 PASSEND LEREN EN INFORMEREN Welkom bij de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar Middels deze nieuwsbrief informeren we u 6 wekelijks over belangrijke ontwikkelingen en voorbeelden vanuit het SWV Helmond- Peelland rondom Passend Onderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden en werken we samen, vanuit het ondersteuningsplan, aan een passende ondersteuning voor elke leerling in deze regio. In de eerste maanden van het schooljaar is er binnen de scholen en de besturen hard gewerkt om de passende ondersteuning verder vorm te geven en deze grote verantwoordelijkheid waar te maken! Het SWV is met name bezig de organisatie nader in te richten, bestuurlijke opdrachten op te starten en uit te werken. Daarnaast worden formele adviesvragen beantwoord en, wanneer nodig, Toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven. Het inrichten van een monitor op het niveau van het SWV is bij het inrichten een hoge prioriteit, in deze NB informeren we u graag over de ontwikkelingen hieromtrent. Graag willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om u heel fijne feestdagen en een succesvol, passend, 2015 toe te wensen! In deze nieuwsbrief komen verder de volgende zaken aan de orde: - Schoolvoorbeeld: Deze keer BS Odulfus uit Helmond. - Berichten uit POSVO: Onder andere definitief tijdpad en hantering normen RVC - Aanpassingen TLV - Monitoring SWV, ontwikkeling inrichting monitor SWV - Ontwikkeling OPP, instrument BCO/Educontract - Toelichting Aloysius stichting op verstuurde folder betreffende aanmelding leerlingen. - Opening gezamenlijke huisvesting swv PO en SWV VO bij de Antoon van Dijkschool in Helmond. Opening gezamenlijke huisvesting samenwerkingsverbanden PO en VO Op woensdagmiddag 14 januari a.s. wordt de gezamenlijke huisvesting van de samenwerkingsverbanden PO en VO geopend bij de Antoon van Dijkschool (Berkveld 19 in Helmond). Wilt u de ruimten komen bekijken dan bent u vanaf uur van harte welkom. Laat u het even weten via als u komt? Dan zorgen wij voor een hapje en een drankje! 1

2 SCHOOL VAN DE MAAND Om een beeld te geven van ons samenwerkingsverband beginnen we iedere uitgave van de nieuwsbrief met een foto van één van de scholen. Deze keer is dat: Passend Onderwijs op basisschool St. Odulfus in Mierlo-Hout. Gewoon als het kan en bijzonder als het moet. Passend bij het kind en school en beginnen bij het begin. Dat was en is ons uitgangspunt, ook al ver voordat de wet op passend onderwijs op 1 augustus formeel van kracht is gegaan. In dit artikel geven we een doorkijk van hoe passend onderwijs in onze school handen en voeten krijgt. Expertise Gewoon een nieuwe maandagochtend. Kinderen stromen binnen na een wat regenachtig weekend. Niks erg, want de sint is weer in het land, wat een feest! De school is versierd, lachende gezichten, leerkrachten die bij de klasdeur hun kinderen opvangen. Een enkele ouder maakt een praatje. Een nieuwe week, je bent van harte welkom op De Odulfusschool! Heel gewoon en toch een beetje speciaal. Dat is waar je basisschool Odulfus aan herkent. Al meer dan 10 jaar geleden kwamen hier kinderen met Asperger, ADHD en het syndroom van Down op school. Zij maakten dat we anders gingen nadenken over ons onderwijs. Vanaf het begin is de Antoon van Dijkschool bij dit proces betrokken geweest, en is er samenwerking gevonden in het realiseren van goed en passend onderwijs voor alle leerlingen. Inmiddels heeft specifieke kennis en vaardigheid zich steeds verder in school doorontwikkeld. En daar is het niet bij gebleven. In de loop van de jaren volgden er meer leerlingen met een eigen ontwikkelingslijn en onderwijsbehoefte, en gingen we onze expertise verruimen en verbreden. Inmiddels kunnen we zeggen dat we klaar zijn voor passend onderwijs, en meer dan dat. We zijn in staat om brede ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor leerlingen die moeilijk leren, maar ook voor leerlingen die juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben. En ook leerlingen die wat extra s nodig hebben in plannen en organiseren, in impulsbeheersing, in het maken van contacten, krijgen op school extra ondersteuning en begeleiding. Hoe kan dat zo zijn gegroeid? Visie en koers Voor de school heeft altijd voorop gestaan dat je geen leerling met een syndroom of stoornis aanneemt. Nee, je neemt de leerling aan en kijkt waar kansen liggen. Kansen voor het individuele kind maar ook kansen voor de groep waarin dit kind gaat functioneren. Dat betekent ook dat je als team keuzes moet maken.. 2

3 Weloverwogen keuzes. Als je een leerling met het syndroom van Down aanneemt in groep 1, kun je niet na drie jaar zeggen: Maar daar heb ik geen zin in, en het kind vervolgens wegsturen. Vanuit die eerste start zijn we voortdurend blijven kijken naar de onderwijsbehoeften van elk kind op onze school. De eigen groep is voor elk kind bij ons op school het startpunt, de basis. En daarnaast hebben we flexibele arrangementen op school waar kinderen naar behoefte gebruik van maken. Dit is voor elke leerling anders, op inhoud (aan welke doelen wordt gewerkt) maar ook in tijd (hoe vaak per week / per dag). Ondersteuning in de eigen groep waar mogelijk, ondersteuning buiten de groep waar nodig. In de praktijk wordt de extra ondersteuning vorm gegeven in OG1 (ondersteuningsgroep 1), OG2 (ondersteuningsgroep 2), RT en de verrijkingsgroep. Je kunt ze niet helemaal los van elkaar zien, er is veel overlap, maar over het algemeen is de inzet als volgt. OG1 is gericht op kinderen met cognitieve leerarrangementen. Zij hebben speciale onderwijs-behoefte op het cognitieve vlak. Ook leerlingen met een ernstig visuele beperking en leerlingen met spraak- taalproblematiek maken naar behoefte gebruik van OG1. OG2 is gericht op kinderen met arrangementen op sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en werkhouding. In OG2 leren kinderen diverse vaardigheden, die voorwaardelijk zijn voor het leren. Ook is er in OG2 aandacht voor het ontwikkelen van gewenst gedrag en bepaalde sociaal-emotionele vaardigheden. RT is gericht op leerlingen met een kleine (tijdelijke) achterstand op een bepaald leergebied. In de verrijkingsgroep werken leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks in kleine groepjes samen aan onderzoeksvragen, presentaties, vreemde taal, filosofie, (kunst)geschiedenis, mindstorms en denkspelen. Daarnaast is er uiteraard voor ieder kind een passend aanbod in hun eigen groep. Open mind, waarde(n)vol onderwijs en samenwerken met professionele partners. Gaat dit allemaal vanzelf? Het antwoord is heel duidelijk NEE. Het vraagt absoluut iets extra s van iedereen die aan school verbonden is, op de eerste plaats van de groepsleerkracht. En dat gaat verder dan alleen een bepaalde expertise en professionaliteit op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Het is de kunst van kijken naar kansen en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling voor alle leerlingen, zien wat er goed gaat, 3

4 genieten van kleine stapjes, geduld hebben en vooral ook vertrouwen hebben en geven in (de ontwikkeling van) kinderen. Zien dat misschien niet alles is wat het in eerste instantie lijkt, niet te snel (ver)oordelen, creatief zijn en het welbevinden van kinderen als belangrijkste leidraad voor eigen handelen willen zien. Passie en betrokkenheid, leren van en met elkaar, vooral ook grenzen aangeven, en fouten durven maken zolang we blijven leren en open staan voor nieuwe inzichten. Geen hokjesgeest, maar écht kijken wat heeft deze groep, dit kind in deze groep nodig. Een beetje eigenzinnig moet je wel zijn. Inmiddels hebben we een professioneel netwerk opgebouwd, waarmee we in meer of mindere mate samenwerken. Zonder dit team, zonder deze waarden, zonder onze samenwerkingspartners, zouden we niet staan waar we nu staan. Toekomst Graag willen we binnen onze mogelijkheden doorgroeien, en brede ondersteuningsarrangementen blijven aanbieden. We zien dat daarmee meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs, en thuisnabij naar school kunnen gaan. We zijn een wijkschool, maar ons voedingsgebied is groter dan dat. Voor veruit de meeste leerlingen op onze school geldt dat zij zich binnen het basisaanbod prima ontwikkelen. Daarnaast is er bij ons op school ruimte voor leerlingen die moeilijk lerend zijn, maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Juist die verschillen zien we als een verrijking voor iedereen. Zijn we helemaal klaar? Natuurlijk niet! We blijven leren en open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En wensen houden we ook. Want helemaal tevreden dat zijn we denk ik nooit. Bent u nieuwsgierig geworden n.a.v. dit artikel, kom dan gerust een keer kijken. U kunt contact opnemen met school en vragen naar Dominique Voesten of Petra van den Bosch Basisschool St. Odulfus, Slegersstraat 2A, 5706 AX Helmond, BERICHTEN UIT HET POSVO Namens het PO zijn mevrouw Inge van Horen vanuit De Pandelaar, de heer Frans Thijssen vanuit het Nut Geldrop, en de heer Hans van Gorp namens het swv. bereid gevonden om deel te nemen aan het POSVO. Wij willen hen bedanken voor de bereidheid om deel te nemen en wensen hen alle succes om deze belangrijke aansluiting tussen PO en VO verder met ons af te stemmen In de laatste POSVO vergadering is onder andere aandacht geweest voor de volgende zaken: Advisering. Het tijdpad aanmeldingsprocedure schooljaar is vastgesteld en kunt u vinden 4

5 onder het kopje downloads (overig) op de website van het SWV PO en het SWV VO. Nieuwe normering CITO LOVS toetsen. Hierover hebben we u reeds bericht in onze vorige nieuwsbrief. Bij deze willen we u er nogmaals op attenderen dat de RVC de oude CITO normen hanteert, dit vanwege het feit dat de nieuwe normen nog niet Cotan gecertificeerd zijn. De nieuwe normen zijn strenger dan de oude normen. Concreet kan dit ten gevolge hebben dat een afgegeven advies LWOO of PRO door de RVC niet overgenomen wordt. Met LDOS, het systeem dat gehanteerd wordt in dit SWV voor de overdracht van informatie naar het VO, is contact gelegd en inmiddels zijn beide normeringen zichtbaar! AANPASSINGEN TLV Het SWV heeft nu al enkele maanden ervaring met het afgeven van een TLV. Het bleek dat het gebruikte formulier niet in alle opzichten voldeed. Daarom zijn er aanpassingen doorgevoerd. We verzoeken dan ook alle scholen/ besturen om het formulier dat op de website van het SWV te vinden is te gebruiken bij een TLV-aanvraag. Wat is er veranderd? De 3-maandenregeling is verwijderd van het formulier, conform het voorgenomen besluit van het bestuur om deze regeling te schrappen uit het ondersteuningsplan. Er is een regel toegevoegd waarin vermeld staat dat de ouders/verzorgers door ondertekening van het formulier akkoord gaan met het uitwisselen van relevante onderwijskundige gegevens met het SWV. Er wordt aangegeven welke deskundigheid vereist is m.b.t. de ondertekening door de twee verplichte deskundigen. Dit is gebaseerd op de volgende regeling: De deskundigheid is bij wet geregeld. Er staat nergens iets over de mate van onafhankelijkheid. Vooralsnog zal het SWV Helmond- Peelland hieraan dan ook geen criteria, anders dan de landelijk vereiste, verbinden. Landelijk: Bij AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) is door de minister het volgende bepaald: De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts." Toegevoegd is dat afgifte van een TLV niet automatisch inhoudt dat de gemeente de vervoerskosten betaald. 5

6 MONITORING In dit onderdeel willen we u berichten over de ontwikkelingen om een monitor op het niveau van het SWV in te richten. Voorts beschrijven we de positie en de ontwikkeling van de review en tenslotte gaan we kort in op de mogelijkheid om te komen tot een actualisatie van het school ondersteuningsprofiel. Op 4 december heeft het Bestuur van het SWV een studieochtend, met ondersteuning van vertegenwoordigers vanuit de PO raad, met betrekking tot dit onderwerp gevoerd. Op deze studieochtend is met name aandacht besteed aan de volgende aspecten van de in te richten monitor: - De doelmatigheid van de bestedingen - Uitvoeringsaspecten van passend onderwijs en - Kengetalen Deze studieochtend krijgt medio januari een vervolg en in overleg met de PO raad wordt aangesloten bij een landelijke klankbordgroep. In deze klankbordgroep worden de ontwikkelingen van een op landelijk niveau te ontwikkelen dashboard afgestemd. Deze dashboard zal gaan bestaan uit drie verschillende modules: - Module 1: de verzameling van alle beschikbare en relevante digitale gegevens over het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld DUO- en CBSgegevens zoals leerlingenaantallen, - stromen, bekostigingsinformatie, deelnamepercentages, leerlingprognoses, etc.) - Module 2: de indicatoren die uitgevraagd moeten worden met behulp van gedigitaliseerde vragenlijsten (bijvoorbeeld de samenwerkingsindicatoren onderwijs-jeugdhulp). - Module 3: de vrije module, waarin de samenwerkingsverbanden hun eigen indicatoren onder kunnen brengen. Het bestuur van het SWV besluit om met name de focus te leggen op module drie en voor wat betreft het monitoren op kengetallen, uit module 1 te gebruiken wat nodig is. Het streven is een conceptmonitor gereed te hebben eind januari, begin februari. Hierbij natuurlijk ook vanuit de insteek om deze zo effectief mogelijk in te richten. 6

7 1. Review Op 6 januari 2015 wordt de volgende review voor wat betreft de uitvoering geschreven. Dit wordt gezien als onderdeel van de monitor. De PO raad noemt dit een implementatiemonitor. Middels de review worden voorstellen gedaan voor bijstellingen in procedures of inhoudelijke wijzigingen ten behoeve van het ondersteuningsplan. We zullen u hierover berichten in de volgende NB. Dekkend ondersteuningsaanbod Met Q3 worden op dit moment afspraken gemaakt om het zelfevaluatie instrument om te komen tot een actueel school ondersteuningsprofiel opnieuw open te stellen. Het is de bedoeling het instrument uit te zetten via de contactpersonen Passend Onderwijs van de diverse besturen, zij zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om nader geïnformeerd te worden omtrent de bijstellingen binnen dit instrument. De besturen zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het vervolg. Ontwikkeling OPP; BCO Onderwijsadvies continueert Digitaal OPP Voor de scholen binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland is het Digitaal OPP een instrument om een ontwikkelingsperspectief voor een leerling op te stellen. Door het faillissement van OCGH ontstond onduidelijkheid over de voortzetting en de doorontwikkeling van het Digitaal OPP. BCO Onderwijsadvies heeft bekend gemaakt het Digitaal OPP voort te zetten en verder te ontwikkelen. Het Digitaal Ontwikkelingsperspectief is door OCGH ontwikkeld in samenspraak met het onderwijsveld. Deze samenwerking zal eveneens gezocht worden door BCO Onderwijsadvies. Partnerschap is in de visie van BCO Onderwijsadvies essentieel voor krachtige onderwijsontwikkeling. Het Digitaal Ontwikkelingsperspectief legt een verbinding tussen basisbehoeften van de leerling, inzet, motivatie en effectief onderwijs. BCO Onderwijsadvies onderschrijft de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het formuleren van passende ontwikkelperspectieven voor kinderen. Bij de doorontwikkeling zullen deze uitgangspunten versterkt worden door het HGPD denken en doen dat kenmerkend is voor BCO Onderwijsadvies. 7

8 De doorontwikkeling is inmiddels gestart door het toevoegen van de module voor het jonge kind. Naast het actueel houden van de inhoud het programma zal ook de succesvolle cursus Ontwikkelingsperspectief en verder.. worden uitgebreid. Als eerste met Passende perspectieven voor jonge kinderen. De data voor de cursus worden op korte termijn bekend gemaakt. Voor vragen over het Digitaal Onderwijsperspectief verwijzen we u graag naar Elke Derks Hanna Elbers of de website Folder Aloysiusstichting Door de Aloysiusstichting is een folder verspreid betreffende de registratie van leerlingen bij deze stichting. Deze folder is voor de ouders van een PO of VO leerling die hebben vernomen dat hun zoon/dochter een pre-advies heeft gekregen en ouders die eventueel al beschikken over een TLV voor het VSO. De Aloysiusstichting heeft door het verzenden van de folder met de bijgevoegde brief nooit de indruk willen wekken dat deze folder binnen het PO en VO aan alle ouders van de schoolverlaters verstrekt dient te worden. Inmiddels hebben alle schoolbesturen hierover een brief ontvangen. Daarnaast zal de informatie op de website van de Aloysiusstichting worden aangepast, zodat ook deze tekst in overeenstemming is met de verwijzingsprocedures binnen de samenwerkingsverbanden in Helmond-Peelland. HELPDESK LDOS LDOS is de webapplicatie voor de overdracht van leerling gegevens van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In het digitale onderwijskundig rapport wordt door de intern begeleider en/of de leerkracht alle informatie over de leerling vastgelegd die bijdraagt aan een soepele en goede overgang naar het vervolgonderwijs. Door het goed en volledig invullen van het onderwijskundig rapport wordt de doorgaande lijn PO- VO gewaarborgd. Voor vragen bij het invullen van de rapporten kan een beroep worden gedaan op de helpdesk. Deze bestaat uit een orthopedagoog die zowel praktisch als inhoudelijk mee kan kijken, ondersteunen en adviseren bij het opstellen en invullen van het onderwijskundig rapport. Voorheen was Esther Jansen van OCGH Advies hiervoor de contactpersoon. Met de overname van de activiteiten van OCGH Advies door BCO Onderwijsadvies heeft Elke Derks deze taak van Esther overgenomen. Elke Derks is orthopedagoog en adviseur leerlingondersteuning bij BCO Onderwijsadvies. 8

9 Elke was voorheen werkzaam bij OCGH Advies en daar een naaste collega van Esther Jansen. Mede daardoor was Elke al bekend met LDOS en de werkwijze van de helpdesk LDOS. Voor vragen met betrekking tot LDOS kunt u contact opnemen met:: Vermeld in uw mail uw vraag en contactgegevens. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw vraag te beantwoorden. Autisme Steunpunt Zuidoost- Brabant Het Autisme Steunpunt Zuidoost- Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezig houdt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In zuidoost-brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Afspraken met SWV Helmond-Peelland PO: Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland PO, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt: - Het in stand houden van de website; - Gratis telefonisch- en mailspreekuur voor scholen en ouders; - Gratis consultaties op scholen bij vragen over een leerling met autisme; - Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs; - Een bijdrage aan iedere lerende nieuwsbrief van het swv Helmond- Peelland PO; - Een ouderavond voor de ouders van leerlingen met autisme van swv Helmond-Peelland PO; - Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen. Het Steunpunt zal enkele malen overleg hebben met de coördinator van het swv Helmond-Peelland PO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf gebruik maken van alle diensten van het Steunpunt. Bekijk hier de diensten van het Steunpunt. Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Wij horen ze graag! Wilt u zelf een artikel plaatsen in een volgende nieuwsbrief? Neem dan even contact met ons op. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 19 januari

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie