KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs"

Transcriptie

1 KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Passend onderwijs is nog steeds in ontwikkeling. In deze kwaliteitskaart zijn daarom links opgenomen naar websites waar steeds de nieuwste informatie is te vinden. In de kaders vindt u voorbeelden en tips om de toewijzing van leerlingen in uw samenwerkingsverband te optimaliseren. De kwaliteitskaart eindigt met een checklist waarmee u kunt nagaan of en hoe de leerlingen in uw samenwerkingsverband een passende plek krijgen. Passend onderwijs Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair of voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so cluster 3 en 4). Vanaf 1 augustus 2015 komt daar ook de toewijzing voor LWOO en Praktijkonderwijs bij. Er is veel informatie over passend onderwijs en de leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband (swv). Er zijn wettelijk regels, maar er is ook ruimte voor het swv om zelf procedures op te stellen. Het schoolondersteuningsprofiel De scholen in het samenwerkingsverband zijn wettelijk verplicht om per augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel (sop) te hebben. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de leraren en eventuele scholing van teamleden. De mate waarin een school extra ondersteuning kan bieden, verschilt per school. Zo kan een reguliere school zich specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, adhd of autisme. Het sop van een sbo of van een (v)so zal uitgebreider zijn dan het sop van een reguliere school. Het swv legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren, zodat alle leerlingen binnen het swv een passende plek kunnen krijgen. Helderheid voor ouders en scholen Zowel voor ouders als voor de school is het soms lastig om op basis van het schoolondersteuningsplan een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsmogelijkheden in de praktijk. Niet alle scholen kunnen goed en helder beschrijven welke begeleiding ze wel en niet kunnen bieden. Het kan helpen om met de scholen uit het swv samen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden te verkennen: wat betekent het precies als de school iets wel of niet kan bieden volgens het sop? Helderheid hierin is voor alle partijen belangrijk. Zo is het ook voor de doorgaande lijn van po naar vo van belang dat de basisschool tot in detail beschrijft welke ondersteuning het team heeft geboden en welke ondersteuning er van het vo wordt verwacht. Alleen dan kunnen de betrokken medewerkers bij het vo een realistische inschatting maken van de mogelijkheden die er zijn om de gewenste ondersteuning te bieden. 1

2 Zorgplicht Met de komst van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek binnen het swv krijgt. De school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Eerst moet de school onderzoeken of het team de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school een andere school binnen het swv vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. Toelaatbaarheidsverklaring Als het passende onderwijsaanbod gevonden wordt in het sbo of het (v)so, dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. De school met zorgplicht vraagt de tlv aan bij het swv. Het swv geeft de tlv af en betaalt ook de kosten voor de plaatsing in het sbo of (v)so. Soms is er geen verwijzende reguliere school en melden ouders hun kind direct aan bij het sbo of (v)so, bijvoorbeeld op advies van de voorschoolse opvang. In zo n situatie dient het sbo of (v)so bij het swv een verzoek in voor een tlv. Wordt de tlv afgegeven, dan kan de leerling worden ingeschreven bij het (v)so. Geeft het samenwerkingsverband geen tlv af, dan heeft het sbo of (v)so de zorgplicht om in overleg met ouders een andere school te zoeken. De beoordelingscommissie Voordat een swv een tlv kan afgeven, moeten minimaal twee deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. De tweede deskundige is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. De deskundigen vormen samen een beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie kan in ieder swv een andere naam kan hebben, zoals Toewijzings- en Advies- Commissie, Commissie Leerlingenzorg of Arrangementencommissie. Het swv stelt een procedure op (huishoudelijk reglement van de commissie) waarmee het voor scholen en ouders duidelijk wordt bij wie ze de tlv moeten aanvragen, welke informatie zij bij het aanvragen van een tlv moeten aanleveren, hoe de besluitvorming door de commissie verloopt en wanneer zij geïnformeerd worden over de genomen beslissing. Vaak heeft de commissie meer taken dan alleen het nemen van een besluit over de tlv. Zo kan de commissie ook in een vroeg stadium scholen adviseren over de inzet van extra ondersteuning binnen de reguliere school of meedenken over de invulling van arrangementen. De adviesrol van de beoordelingscommissie Soms krijgen ouders van de voorschoolse opvang het advies om hun kind bij het so aan te melden, terwijl er ook mogelijkheden zijn om met extra ondersteuning of symbiose (zie hieronder) het kind in het reguliere onderwijs of het sbo te plaatsen. Door de beoordelingscommissie van het swv po vroegtijdig een adviesrol te geven bij de aanmelding van jonge leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan snel de juiste school gevonden worden. De commissie is goed op de hoogte van het diverse aanbod in het swv en kent de verschillen in expertise tussen de sbo-scholen en/of de (v)so-scholen. Ook bij de doorstroom van basis- naar voortgezet onderwijs kan de commissie voor po en/of vo een adviesrol vervullen. Zo kan de commissie voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (opp) in het reguliere basisonderwijs vroegtijdig in beeld brengen welk niveau van voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past en welke extra ondersteuning daarbij nodig is. Algemene principes voor het aanvragen en afgeven van een tlv: wie is waarvoor verantwoordelijk? De volgende principes zijn van toepassing bij het aanvragen van een tlv voor een leerling. De school die de leerling verwijst, vraagt de tlv aan. Is er geen verwijzende school, dan vraagt de school waar de leerling door de ouders wordt aangemeld de tlv aan. Dit vloeit voort uit de zorgplicht. Het swv van de verwijzende school geeft een tlv af voor (v)so en betaalt de plaatsing, ook bij grensverkeer of verhuizing. Is er geen verwijzende school, dan geeft het swv van de regio waar de leerling woont een tlv voor (v)so af. Bij een tlv voor sbo geldt dat als er geen verwijzende school is, het swv waar de sbo-school staat de tlv afgeeft (en deze ook betaalt). Dit gebeurt wanneer de leerling direct vanuit de voorschoolse opvang bij het sbo wordt aangemeld. Voor leerlingen die op 1 augustus 2014 met een CvI-indicatie in het (v)so waren ingeschreven, geldt een overgangssituatie. Zij kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een tlv nodig hebben. De einddatum van de CvI-indicatie is voor alle indicaties veranderd in 1 augustus Er is wel een tlv nodig, als er tussentijds sprake is van een overgang van so naar vso of van de ene (v)so-school naar een andere (v) so-school. Deze tlv wordt afgegeven door het swv waar de leerling op 1 augustus 2014 woonde. Samenwerkingsverbanden kunnen in de tool Kijkglas van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zien voor welke leerlingen die op 1 augustus 2014 in het (v)so zaten, zij verantwoordelijk zijn. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar de instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Zij hebben geen tlv nodig. Wanneer het verblijf in de instelling eindigt, heeft de betreffende school geen zorgplicht en is er dus geen verwijzende school. Dat betekent dat de school waar de leerling wordt aangemeld een tlv aanvraagt. De woonplaats van de leerling bepaalt welk swv de tlv moet afgeven en de plaatsing moet betalen. Heeft de leerling al een geldige tlv, dan hoeft er geen nieuwe tlv worden aangevraagd. Het swv dat de oorspronkelijke tlv heeft afgegeven, is verantwoordelijk voor de bekostiging van deze leerling. Het swv geeft een tlv voor (v)so af voor minimaal één schooljaar. Als de tlv in de loop van een schooljaar wordt afgegeven, moet deze ook het schooljaar daarna nog geldig zijn. De tlv is landelijk geldig en moet worden geregistreerd in Basisregister Onderwijs (BRON). Omdat de plaatsing in het sbo door het swv zelf wordt bekostigd, zijn er geen wettelijke bepalingen voor het afgeven van een tlv voor sbo. Elk swv formuleert eigen criteria en een procedure voor het afgeven van de tlv en voor de geldigheid ervan. Een tlv voor het sbo hoeft niet te worden geregistreerd in BRON en is ook niet landelijk geldig. Dat betekent dat bij verhuizing voor het sbo een nieuwe tlv moet worden aangevraagd. Vanaf 1 augustus 2015 krijgt het swv ook de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van leerwegondersteuning (lwoo) en Praktijkonderwijs (pro). Het swv mag zelf de criteria voor de toewijzing van lwoo bepalen, maar voor pro blijven landelijke criteria van kracht. De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro is landelijk geldig, net zoals in het (v)so. 2

3 De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro wordt bekostigd door het swv waar de leerling op dat moment naar school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verhuizing van woonplaats. Bemiddeling, beroep en bezwaar Zowel de aanvrager van de tlv als de ouders kunnen tegen de beslissing van het swv bezwaar indienen. Als school en ouders geen overeenstemming bereiken, dan kunnen ze kosteloos een beroep doen op de Onderwijsconsulenten. De Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte. De onderwijsconsulent kan adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen. Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen school of ouders kiezen voor een bezwaarprocedure of wettelijke stappen. Bij de afhandeling van het bezwaar houdt het swv zich aan de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht, de eigen Geschillenregeling en landelijke richtlijnen of afspraken. Het is dan ook belangrijk om in de correspondentie met de school en ouders steeds te verwijzen naar de mogelijkheid van bezwaar en beroep en naar de informatie over de procedure op de eigen website en de website van de landelijke geschillencommissie. Georganiseerde samenwerking De Wet passend onderwijs maakt meer maatwerk mogelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo kan het swv diverse arrangementen tussen scholen mogelijk maken of extra aanbod organiseren. Voorbeelden van een georganiseerde samenwerking zijn extra ondersteuning op de reguliere school, symbiose, verbrede toelating en het orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc). Extra ondersteuning Extra ondersteuning op de reguliere school kan op verschillende manieren worden aangeboden. Zo kan een school kleinere klassen inrichten of specialisten uit het regulier of speciaal onderwijs of jeugdhulpverlening inschakelen. Ook kan een speciale klas worden ingericht, waarbij leerlingen een deel van het onderwijs in een aparte groep volgen en een deel in de reguliere klas. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, moet een ontwikkelingsperspectief (opp) worden opgesteld. Symbiose Symbiose is een wettelijke regeling die het voor leerlingen uit het (v)so mogelijk maakt om gedeeltelijk onderwijs te volgen in het reguliere onderwijs of het sbo. Hierdoor behouden de leerlingen de aansluiting met het regulier onderwijs en krijgen ze daarnaast op maat ondersteuning. Er zijn geen voorwaarden voor de duur van het traject en het aantal uren dat een leerling op een andere school les krijgt. Het uitgangspunt blijft wel dat het een (kleiner) deel van het onderwijs betreft dat op een andere school wordt gevolgd. Bij symbiose maken het regulier en speciaal onderwijs onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen die vast in een symbioseovereenkomst. De afspraken worden ook opgenomen in het ontwikkelingsperspectief (opp) van de leerling. Overeenkomst Een voorbeeld van een symbioseovereenkomst is te vinden op Symbioseovereenkomst Een dergelijke overeenkomst kan ook gebruikt worden om een geleidelijke terugplaatsing vanuit het (v)so naar het reguliere onderwijs vorm te geven. Ook kunnen scholen de overeenkomst gebruiken om een arrangement te beschrijven waarbij de leerling staat ingeschreven in het reguliere onderwijs en gedeeltelijk lessen volgt in het (v)so. Pas wanneer een leerling 60 procent of meer van de onderwijstijd doorbrengt op so of sbo is een tlv vereist. Verbrede toelating Via de verbrede toelating is het mogelijk om als cluster 3-school ook cluster 4-onderwijs te geven (of andersom). Het apart aanvragen van verbrede toelating is niet meer aan de orde, omdat door passend onderwijs de rigide splitsing in onderwijssoorten is losgelaten. In de ondersteuningsprofielen beschrijven de (v)so-scholen welke ondersteuning zij kunnen bieden en aan welke doelgroepen ze die ondersteuning bieden. Om een dekkend aanbod binnen het swv te realiseren, is het goed om binnen het swv afspraken te maken over de invulling van de verbrede toelating. Orthopedagogisch-didactisch centrum Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs zijn er in diverse regio s orthopedagogisch-didactische centra (opdc s) ingericht. Hier kunnen leerlingen voor een kortere of langere periode terecht om onderwijs op hun niveau te volgen, vanuit een speciale orthopedagogische of orthodidactische behoefte. Een opdc valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De leerlingen in een opdc blijven ingeschreven op de reguliere school. Ze mogen maximaal twee jaar het onderwijsprogramma of een deel daarvan op een opdc volgen. Georganiseerde afstemming Passend onderwijs vraagt van diverse partijen om meer met elkaar af te stemmen, zodat leerlingen snel op de juiste plek terecht kunnen. Voorbeelden van afstemming zijn de triade met ouders, (zorg)instelling en school, de afstemming met jeugdzorg in het ZAT en in onderwijszorgarrangementen, en het op overeenstemming gericht overleg met de gemeente. Triade Soms blijkt al in de voorschoolse setting dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. De voorschoolse voorziening kan de ouders dan ondersteunen bij het zoeken naar een passende school. In sommige samenwerkingsverbanden wordt een triade gevormd van ouders, voorschoolse voorziening en de gewenste reguliere en/of speciale school. Pas als alle partijen in de triade het eens zijn over de noodzakelijke plaatsing in het s(b)o, wordt er een tlv aangevraagd. Uitgangspunt van deze aanpak is dat passende oplossingen het beste bedacht kunnen worden door een goede afstemming tussen ouders, voorschoolse (zorg)instelling en (speciale) onderwijsvoorziening. Zorg- en adviesteam Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat ze zich fysiek of mentaal niet alleen kunnen redden op school. In het Zorg- en adviesteam (ZAT) werken onderwijs en (jeugd)zorg samen om leerlingen bij wie op school problemen gesignaleerd worden, vroegtijdig, snel en samenhangend zorg te bieden in of dichtbij de school. Als een leerling een combinatie van onderwijs en zorg op school krijgt, is sprake van een onderwijszorgarrangement. 3

4 Deze arrangementen komen zowel in het regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs voor. Onderwijszorgarrangementen komen tot stand door samenwerking tussen jeugdhulpinstellingen en scholen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs daar samen verantwoordelijk voor. Op overeenstemming gericht overleg Onderwijs en gemeenten zijn wettelijk verplicht om een op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren over de wijze waarop de ondersteuning aan leerlingen wordt georganiseerd. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning in en om de school, de toekenning van individuele (zorg)voorzieningen, de leerlingenstromen in het swv, het leerlingenvervoer en de thuiszitters. Iedere leerling een passende plek? Tien aandachtspunten Om iedere leerling maatwerk te kunnen bieden, biedt de Wet passend onderwijs veel vrijheid aan samenwerkingsverbanden bij het vaststellen van toelatingscriteria en procedures. Dat betekent dat het moeilijk is om in algemeenheden aan te geven wanneer een leerling nu daadwerkelijk het best op zijn/haar plek is. Deze vraag zal in ieder swv tot discussies leiden en vraagt van iedere school om een kritische blik op de eigen rol in die discussie. Met deze checklist van vragen en aandachtspunten willen wij u en uw school daarin ondersteunen. Aandachtspunt Ja Nee Actie Hebben wij goed zicht op de ondersteuning die wij volgens ons sop aan leerlingen kunnen bieden? Hebben wij die ondersteuning ook helder en nauwkeurig omschreven? Hebben we ook een duidelijke visie op de ontwikkeling van onze ondersteuning? Beschrijven wij concreet (in het opp) welke ondersteuning we aan een leerling hebben geboden en welke doelen we daarmee wilden bereiken? Gebruiken we die doelen en de concrete ondersteuningsbehoeften ook bij de overdracht van leerlingen naar een volgende school? Hebben we goed zicht op de voorzieningen in ons swv voor ondersteuningsbehoeften waar onze school niet in kan voorzien? Zijn er afspraken met andere scholen in ons bestuur of in ons swv die eventueel in deze ondersteuningsbehoeften kunnen voorzien? Is duidelijk hoe in ons swv de extra (lichte) ondersteuning in het reguliere onderwijs zich verhoudt tot het aanbod van het sbo en het (v)so? Zijn er afspraken over gezamenlijke (tussen) arrangementen, zoals extra ondersteuning in de school, symbiose, verbrede toelating of opdc? Weten we welke afspraken er door het swv zijn gemaakt met de gemeenten en met jeugdzorg en wat dat betekent voor onze leerlingen? Weten wij wanneer we zorgplicht hebben en wanneer wij aan zet zijn om een tlv aan te vragen? Is er duidelijkheid over de rol en taken van de beoordelingscommissie? Kunnen we de commissie ook vroegtijdig om advies vragen? Weten we welke procedures de commissie hanteert bij het aanvragen van advies of een tlv en welke gegevens we daarvoor moeten aanleveren? Zijn er in ons swv afspraken over de geldigheid/duur van een tlv en is duidelijk wat dit betekent voor het beleid aangaande de herindicaties? Is er een (verkorte) procedure voor herindicaties voor leerlingen met een zwaardere onderwijs-/zorgproblematiek die evident langdurig op (v)so zijn aangewezen? Zijn er duidelijke afspraken over de rol en betrokkenheid van ouders bij de toewijzing van leerlingen? Is er een heldere procedure voor bezwaar en beroep die met scholen en ouders gecommuniceerd wordt? Zijn er afspraken of procedures gemaakt om de toelating en leerlingstromen in ons swv te evalueren? Welke criteria spelen daarbij een rol en wie organiseert die evaluatie? 4

5 Meer weten? Extra ondersteuning op school Informatie over onderwijsondersteuning, arrangementen en andere voorzieningen. Kijkglazen Informatieproduct ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs en jeugdhulp De handreiking Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij en is bedoeld om het gesprek over onderwijszorgarrangementen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden en hun partners op gang te brengen. Gebruikte afkortingen Adhd Attention deficit/hyperactivity disorder BRON Basisregister Onderwijs CvI Commissie voor de Indicatiestelling DUO Dienst Uitvoering Onderwijs Oogo op overeenstemming gericht overleg Opdc Orthopedagogisch-didactisch centrum Opp ontwikkelingsperspectief Po primair onderwijs Sbo speciaal basisonderwijs So speciaal onderwijs Sop schoolondersteuningsprofiel Swv samenwerkingsverband passend onderwijs Tlv toelaatbaarheidsverklaring Vo voortgezet onderwijs (V)so (voortgezet) speciaal onderwijs ZAT Zorg- en adviesteam De Onderwijsconsulenten De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Problemen tussen ouders en school Informatie over mogelijkheden bij het oplossen van verschil van mening over de toelating van kinderen of problemen met ondersteuning. Stroomschema s zorgplicht Informatie over de zorgtoewijzing. De stroomschema s laten zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Symbioseovereenkomst Overeenkomst waarmee scholen afspraken vastleggen over onderwijsprogramma en bekostiging van leerlingen die zowel regulier als speciaal onderwijs volgen. Colofon Deze kwaliteitskaart is samengesteld door Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, Buiten het downloaden zijn alle rechten op dit product voorbehouden aan: KWALITEITSKAART 5 Postbus 556, 2501 CN Den Haag

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO Routes voor het aanvragen van een TLV Besproken in directiekring VSO 13 november 2014 Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijk is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig

Nadere informatie

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Van: Anika Linger, coördinator SWV 25-11 versie 3, 28 oktober 2015 Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Integratie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen,

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt?

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Onderscheid in de wet Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen een verwijzing en aanmelding op eigen initiatief door ouders. Een verwijzing:

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes

AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL Toelichting bij codes! Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Bekostiging residentiële leerlingen. Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen?

Bekostiging residentiële leerlingen. Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen? Bekostiging residentiële leerlingen Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen? Welk swv is verantwoordelijk voor de bekostiging van residentiële leerlingen?

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering 11 maart 2015 Even kennismaken Programma 09.00-09.10 Welkom en centrale inleiding 09.10-09.20 Instellen kennisgroep financials 09.20-09.35 Toelichting hoofdprocessen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs

Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs copyright: NIP/NVO 1 Voorwoord In de zomer van 2016 is een zeer uitgebreide online enquête uitgezet onder leden van het Nederlands

Nadere informatie

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV

KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV Deze notitie is bedoeld als leidraad bij het bepalen van het juiste SWV voor het indienen van een TLV-aanvraag. Hoofdregel is: als woonplaats leerling, school van aanmelding

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting De wijzigingen uit deze algemene maatregel van bestuur betreffen twee onderwerpen, namelijk het stellen van nadere voorwaarden aan orthopedagogisch-didactische centra in het primair

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Routekaart naar extra ondersteuning

Routekaart naar extra ondersteuning Nieuwe leerlingen van het samenwerkingsverband (4-jarige instromers en verhuizers van buiten de regio) niet uit het zorgtraject of SBO Routekaart naar extra ondersteuning Kosten voor school of voor het

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Toelaatbaarheidsverklaring SBO Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo Aanvraag voor Aanvraag

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden

Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden Jaarverslag Toelaatbaarheidscommissie SWV PPO Delflanden Carolijn van Antwerpen Voorzitter TLC PPO Delflanden 16 november 2015 0 Voorwoord Met de komst van Passend onderwijs is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 11 Verklarende woordenlijst

Bijlage 11 Verklarende woordenlijst Bijlage 11 Verklarende woordenlijst Noot vooraf: voor de cursief gedrukte begrippen is gebruik gemaakt van de begrippenlijst van het steunpunt passend onderwijs. Ambulante begeleiding Er bestaan twee vormen

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Bijlage 5 Toelating en aanmelding

Bijlage 5 Toelating en aanmelding Bijlage 5 Toelating en aanmelding Versie: 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelding van leerlingen... 3 Toelating van leerlingen... 3 Uitzonderingen... 4 Schorsen en verwijderen... 5 2 Inleiding

Nadere informatie

Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd

Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd Tweedaagse Passend onderwijs PO Ermelo Naoberschap Meesterschap Donderdag 9 oktober 2014 Chaja Deen - Marij Bosdriesz Programma Waarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Checklist Instemming ondersteuningsplan

Checklist Instemming ondersteuningsplan Checklist Instemming ondersteuningsplan Jan de Vos, Marieke Boon-Mens November 2013 Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het

Nadere informatie