Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs"

Transcriptie

1 Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool voor elke leerling die is ingeschreven. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de scholier. De scholier moet niet worden overvraagd, maar ook niet worden ondervraagd wat betreft capaciteiten en inzet. Het streven is dat de leerling zonder vertraging het diploma van de geadviseerde onderwijssoort haalt. Vanaf schooljaar 2014/2015 is alleen het basisschooladvies leidend voor toelating in het vervolgonderwijs; de Cito-eindtoets wordt níet meer gebruikt voor het opstellen van het adveis. Het is daarom van groot belang dat het basisschooladvies goed onderbouwd is en recht doet aan de capaciteiten en de inzet van de leerling. In dit bulletin leest u hoe scholen van Stichting Meerkring komen tot een volwaardig en duidelijk basisschooladvies.

2 HOE KOMT DE SCHOOL TOT EEN BASISSCHOOLADVIES? Hoe komen Meerkringscholen tot een goed basisschooladvies? Daarvoor worden een aantal bepalende elementen vastgesteld. Dat zijn: 1. De professionals. Wie zijn bij het opstellen van het advies betrokken? 2. De tijdsfasering van de stappen in het advies proces. Wanneer vindt welke actie plaats in het adviesproces? 3. Het gebruik van gegevens bij de onderbouwing van het advies. Welke gegevens gebruiken de scholen voor het advies? 4. De rol van de ouders bij het vaststellen van het advies. Welke rol spelen zij in het adviesproces? 5. De jaarlijkse terugkoppeling van het voortgezet onderwijs naar het primair onderwijs. Hoe vindt een systematische terugkoppeling plaats? 6. Zorgleerlingen. Hoe krijgen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het juiste advies voor het voortgezet onderwijs? De volgende hoofdstukken geven een verdere toelichting op bovenstaande elementen. 1. De professionals De directeur van de basisschool is eindverantwoordelijk en bewaakt in die zin actief de procedure in de school om zorgvuldig tot het advies te komen. Bij het bewaken van die procedure hoort ook het planmatig evalueren van de gevolgde werkwijze; het op peil houden van de expertise in de school over de inrichting van het vervolgonderwijs en het beoordelen van de afgegeven adviezen over langere termijn. De adviesprocedure begint in groep 6. Zo kunnen scholen vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het advies te komen. Voor leerlingen in groep 6 kan men in het algemeen een indicatie geven over het uitstroomniveau. Dat is echter geen garantie. Het is en blijft een eerste indicatie die in de volgende twee groepen keer op keer bevestigd dient te worden. De school kan echter besluiten om dit pas later dan in groep 6 te doen. Dit wordt dan vermeld in de schoolgids, inclusief de redenen waarom.

3 De leerkracht van groep 6 bekijkt, eventueel in overleg met de intern begeleider, aan het eind van het schooljaar de algemene stand van zaken in relatie tot een indicatie van het uitstroomniveau (het bereikte leerstofniveau) van de leerling. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem vormen daarvoor de leidraad. Daarna volgt een gesprek met de ouders en bij voorkeur ook met de leerling zelf. Dat zal vooral gaan over wederzijdse verwachtingen en is zoveel mogelijk gebaseerd op feiten. Dit gesprek kan worden gezien als een allereerste indicatie voor mogelijk vervolgonderwijs. Deze werkwijze geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Leerkrachten voeren dan gesprekken aan de hand van het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Ook is het gesprek met de ouders bedoeld om onderling af te stemmen over de verdere ontwikkeling van het kind. Het voordeel is dat bij de ouders al in een vroeg stadium een realistische verwachting ontstaat. De leerkracht van groep 7 stelt zich aan het begin van het schooljaar op de hoogte van wat de leerkracht van groep 6 met de ouders heeft besproken. Medio het schooljaar verzorgt de leerkracht van groep 7, eventueel in overleg met de intern begeleider, het voorlopig uitstroomperspectief (de niveau-indicatie VO). Het uitstroomperspectief is gebaseerd op de dan beschikbare gegevens. Aan het einde van het schooljaar beoordelen de leerkracht en eventueel de intern begeleider opnieuw het voorlopig uitstroomperspectief. Ze kunnen deze eventueel herzien op basis van de in de loop van het jaar verzamelde gegevens. Vervolgens vindt over het resultaat een gesprek met de ouders en met de leerling plaats. Bij de start van het schooljaar in groep 8 bespreekt de leerkracht van groep 8 het voorlopig uitstroomperspectief met de leerkracht van groep 7. De leerkracht bespreekt de verwachtingen aan het begin van het schooljaar met de leerling en met de ouders, zodat ook op dat niveau afstemming plaatsvindt. Eventueel kan de leerkracht nog nadere accenten in het leerstofaanbod geven. In het najaar in groep 8 formuleert de leerkracht het voorlopig advies voortgezet onderwijs. Ook hierbij kan de intern begeleider worden betrokken. Dit advies bespreekt de leerkracht met de ouders en de leerling. Het definitief advies voortgezet onderwijs volgt in februari en bespreekt de leerkracht opnieuw met ouders en leerling. Het advies wordt altijd vastgelegd in het onderwijskundig rapport. De intern begeleider heeft als taak de procedure, zoals hierboven beschreven te bewaken op tijdigheid, zorgvuldigheid en consistentie. Het bewaren van het overzicht over de achtereenvolgende stappen door de jaren heen is van het

4 grootste belang. Door de wat meer afstandelijke rol van de intern begeleider is deze bij uitstek de professional die zowel inhoudelijk op juistheid kan toetsen als de uitspraken van de leerkrachten over de jaren heen op consistentie kan beoordelen. Met tijdigheid bedoelen we dat scholen en leerkrachten alle aspecten van de procedure op het juiste moment en zorgvuldig uitvoeren. Dat houdt in dat de scholen de afgesproken gegevens gebruiken en dat ze een goede interpretatie in acht nemen. Met consistentie bedoelen we dat de uitspraken die leerkrachten doen samenhangend zijn, gebaseerd op afgesproken gegevens. Ook mogen deze uitspraken niet in zichzelf tegenstrijdig zijn. 2. De tijdsfasering Op basis van de beschrijving in het vorige hoofdstuk ontstaat de onderstaande activiteitenkalender. Nogmaals, de school kan besluiten om pas in een later stadium dan hieronder aangegeven een indicatie geven omtrent het uitstroomperspectief. Begin schooljaar Medio schooljaar Eind schooljaar Groep 6 gesprek over eerste indicatie met ouders. Groep 7 bepalen uitstroomperspectief door leerkracht en eventueel ib-er. beoordeling/herziening uitstroomperspectief door leerkracht. gesprek leerkracht en ouders en leerling over uitstroomperspectief. Groep 8 bespreking van het uitstroomperspectief door leerkracht groep 7 groep 8. november: bespreking indien Cito in hogere voorlopig advies door zin afwijkt dan advies: leerkracht groep 8 herbeoordeling advies met ouders en leerling. februari: bespreking definitief advies met leerling en ouders.

5 3. De onderbouwing van het advies. Om te komen tot een evenwichtig advies, worden gegevens gebruikt uit vijf bronnen: Het leerlingvolgsysteem (LVS) Het leerlingvolgsysteem levert via methodeonafhankelijke toetsen (binnen Meerkring wordt daarvoor Cito gebruikt) objectieve informatie over de leerprestaties van leerlingen, in termen van het beheersingsniveau. Binnen Meerkring worden Cito en Parnassys gebruikt als leerlingvolgsysteem. Voor onderbouwing van het advies gebruiken scholen gegevens op het gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen en taal/spellen. Via individuele groeicurven volgen scholen de prestaties van leerlingen. Deze prestaties geven een beeld van de leerontwikkeling van de leerlingen maar geven nog moeilijk inzicht in de bereikbaarheid van hogere niveaus. Het toetsbeleid van Meerkring geeft aan hoe vaak welke Cito-toetsen worden afgenomen. Dit beleid is bij de schooldirecteur op te vragen. Methodegebonden toetsen Deze toetsen, die onderdeel uitmaken van de methodes die de school gebruikt, geven informatie over de mate van beheersing van een bepaald deel van een aangeboden en verwerkt leerstofgebied. Het onderwijsleerproces kan men met deze gegevens adequaat bijsturen. Ook geeft het de leerkracht informatie over het tempo waarin de leerling leert, de mate van beheersing van het leerstofonderdeel en eventueel specifieke fouten. Anders dan de Cito-toetsen, geven deze toetsen dus vooral informatie die bruikbaar is voor het inrichten van het vervolg van het leerproces. Observaties door de leerkracht Tijdens het werken met de leerling doet de leerkracht al of niet gesystematiseerde indrukken van de leerling op. In dit verband zijn vooral van belang de informatie over de motivatie voor leren en de werkhouding van de leerling. In de praktijk van alledag is het niet mogelijk hierover objectieve gegevens te verzamelen. Het beeld van elke leerling bouwen scholen op in een reeks van jaren en door de ervaring van verschillende leerkrachten. De leerkracht let hierbij op elementen van: - kennis en vaardigheden - werkhouding - motivatie - gedrag

6 Elke school kent zijn eigen beleid wat hij hierbij belangrijk vindt. Het is dus van belang dat verwachtingen hieromtrent door de school met de ouders en leerlingen duidelijk zijn gemaakt. Aansluitend op de observatie van de leerkracht, gebruikt de school informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Dit vooral in het perspectief van het leren. Scholen die instrumentarium gebruiken om dit systematisch in kaart te brengen, zijn goed in staat om bevorderende en belemmerende factoren met betrekking tot het leren in kaart te brengen en worden daarom gebruikt bij het opstellen van het advies. Binnen Meerkring worden meerdere instrumenten gebruikt voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk Zien, Viseon en Scoll. Deze worden tevens gebruikt om de observatie van de leerkracht te ondersteunen. Entreetoets Het gebruik van de Entreetoets in groep 7 is, zo blijkt in de praktijk, een goede andere objectieve referentie. De uitslag van de Entreetoets geeft indicaties voor reparatie-interventies voor de rest van het schooljaar en mogelijke resultaten in groep 8. De resultaten van de Entreetoets worden voor het basisschooladvies altijd in samenhang gezien met de andere bronnen, en kunnen niet worden gezien als een voorspeller van het resultaat van de Cito-toets in groep 8. Achtergrondgegevens Relevante gegevens over de thuissituatie van de leerling kunnen van belang zijn in het afwegingsproces. Dat geldt zowel voor belemmerende als bevorderende factoren. Ook andere factoren die niet met de thuissituatie te maken hebben, maar een positieve dan wel negatieve invloed kunnen hebben op het succes in het voortgezet onderwijs moeten scholen benoemen en beoordelen. Het is dan ook essentieel dat ouders in hun gesprekken met de school zo veel mogelijk relevante informatie verstrekken en niets achter houden dat van invloed is op de ontwikkeling van hun kind. Alle bovenstaande bronnen vormen gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve input voor het opstellen van het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs. De feitelijke onderbouwing van het advies is een afgewogen oordeel vanuit al deze bronnen; het uiteindelijke basisschooladvies is daarmee voorzien van sluitende, valide en betrouwbare argumenten.

7 4. De rol van de ouders In de feitelijke vaststelling van het advies spelen de ouders geen rol: het behoort tot de verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de basisschool een advies te formuleren dat recht doet aan de kwaliteiten van de leerling en de bereikte resultaten. Op basis van de gesprekken in groep 6 en 7 spelen de ouders wel een belangrijke rol in het goed afstemmen van de verwachtingen bij henzelf en hun kind. Ook spelen zij een rol in het stimuleren en motiveren van hun kind tot optimale prestaties. De school mag dit van de ouders verwachten, het hoort bij de opvoedkundige taak van ouders. 5. Terugkoppeling uit het voortgezet onderwijs De basisschool heeft belang bij een kwantitatieve terugkoppeling van het voortgezet onderwijs. Vooral afwijkingen bij instroom op adviesniveau geeft de basisschool informatie over de kwaliteit van haar advisering. Naarmate de leerlingen het voortgezet onderwijs verder doorlopen neemt de invloed van de inbreng van het basisonderwijs af. Daarmee zijn vooral de gegevens na het eerste jaar en in mindere mate na het tweede jaar voortgezet onderwijs van belang. De terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs naar het primair onderwijs vindt nu nog incidenteel en in een grote verscheidenheid aan vormen plaats. Dat wil Meerkring beter systematiseren en daarvoor bindende afspraken maken met het voortgezet onderwijs. Dat vergroot de waarde van de terugkoppeling door het voortgezet onderwijs. Het leereffect van de terugkoppeling draagt bij aan een betere advisering omdat de basisscholen feitelijke en dus relevante feedback ontvangen. 6. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn leerlingen die van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs een ondersteuningsarrangement hebben gekregen of zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs of voor speciaal basisonderwijs. Deze leerlingen hebben van de school een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief (OPP) gekregen. Het OPP is een belangrijke maatstaf voor het bepalen van het uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband wordt hier nauw bij betrokken. Voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) en VMBO / leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs noodzakelijk.

8 Voor meer informatie: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs: SWV de Eem, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs: SWV Eemland, ww.swveemland.nl WELKE ADVIEZEN KAN EEN BASISSCHOOL GEVEN? Basisscholen kunnen de volgende adviezen geven: Wettelijk mogelijk Afspraken binnen regio Eemland Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Praktijkonderwijs (PRO) Praktijkonderwijs (PRO) VMBO-Basis VMBO-Basis VMBO-Basis / Kader - VMBO-Kader VMBO-Kader VMBO-Theoretisch (TL) VMBO-Theoretisch (TL) VMBO-TL / HAVO - NB: VMBO al dan niet met LWOO HAVO HAVO HAVO / VWO - VWO VWO Toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO en PRO en LWOO-beschikkingen worden door het Samenwerkingsverband SWV Eemland afgegeven. De school geeft per schooljaar 2014/2015 GEEN advies meer op basis van de eind- Cito, zoals daarvoor meestal wel gebeurde. De eind-cito wordt wel afgenomen, maar pas ná het definitieve advies van de basisschool. Als de eind-cito hoger uitvalt dan op basis van het basisschooladvies verwacht mocht worden, heroverweegt de school het advies. De school kán het advies aanpassen, maar is daartoe niet verplicht. Als de eind-cito lager uitvalt, blijft het basisschooladvies gehandhaafd. Het ministerie van OCW zelf gebruikt de volgende resultaten als verwachting voor het niveau binnen het voortgezet onderwijs: - tot VMBO-basis VMBO-basis / kader VMBO-kader VMBO-TL VMBO-TL / Havo HAVO HAVO / VWO VWO

9 COMMUNICATIE Binnen Meerkring is iedereen het er over eens dat een advies voor het voortgezet onderwijs niet als een verrassing mag komen. Goede communicatie tussen school en ouders en het afstemmen van ieders verwachtingen zijn dan ook van groot belang. Dat begint al bij de eerste aanmelding en in de oudergesprekken in groep 1 en 2. In groep 6 kan de school al een eerste indicatie afgeven omtrent het verwachte uitstroomniveau. Dit verwachte uitstroomniveau wordt met ouders besproken en bij voorkeur elk half jaar herhaald. Toetsresultaten (en specifiek Cito-resultaten) worden in het algemeen opgenomen in het schoolrapport en zijn online te vinden als de school het ouderportaal van Parnassys heeft opengesteld. BEZWAAR Hoewel de professionals op de school zo goed mogelijk hun best doen om een goed onderbouwd advies voor het voortgezet onderwijs te geven en de verwachtingen van ouders en leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium goed te managen, kan het voorkomen dat ouders toch een ander beeld van hun kind hebben en graag een advies krijgen dat zich richt op een hoger niveau in het voorgezet onderwijs. Dit hoofdstuk geeft handvatten hoe ouders in zo n geval kunnen handelen. Extra achtergrondinformatie Ouders hebben altijd de mogelijkheid om zelf en buiten de school om hun kind te laten toetsen, bijvoorbeeld op intelligentie. Bekende toetsen zijn bijvoorbeeld de Nio-toets en de WISCIII-toets. Ouders kunnen de resultaten hiervan delen met de school. Deze resultaten worden dan gezien als onderdeel van de achtergrondgegevens zoals dat eerder hierboven is genoemd, en vormen daarmee slechts een klein deel van de onderbouwing van het basisschooladvies. Een extern onderzoek geldt dus niet als second opinion.

10 Heroverweging Als een leerling de Cito-eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. Deze heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het schooladvies. Leerlingen kunnen, door op de toets boven verwachting te presteren, het voordeel van de twijfel krijgen. Maar de basisschool kan besluiten om af te wijken van het resultaat van de eindtoets en het oorspronkelijke basisschooladvies te handhaven. De wet spreekt duidelijk over heroverwegen en niet over automatisch aanpassen. Als het resultaat minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het advies niet aanpassen. Formeel bezwaar Indien ouders ontevreden blijven over de gevolgde procedure of over het inhoudelijke advies, kunnen zij een klacht indienen conform de klachtenregeling van Stichting Meerkring. Indien de ouders hierbij een inhoudelijk onderwijskundig oordeel geveld willen hebben, raadt Meerkring aan om rechtstreeks de Landelijke Klachtencommissie te benaderen (zie of de Meerkringklachtenregeling voor contactgegevens). NA HET BASISSCHOOLADVIES Met het basisschooladvies in de hand kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Binnen Amersfoort wordt gebruik gemaakt van een eenduidige informatie- en aanmeldprocedure. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft wel zijn eigen toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat elke school voorwaarden mag stellen om na aanmelding een kind ook daadwerkelijk tot de school toe te laten. Bij de eigen basisschool, de VO-school van voorkeur of via de website is nadere informatie te vinden. MEER INFORMATIE Meer informatie is te vinden op de websites:

Protocol formulering advies Voortgezet Onderwijs in Almere

Protocol formulering advies Voortgezet Onderwijs in Almere Inleiding Dit protocol vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt tussen de schoolbesturen in Almere en de gemeente in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Daarin is afgesproken dat alle

Nadere informatie

Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere

Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere Overgang MBO naar HBO Overgang Voortgezet Onderwijs naar MBO Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Overgang Voorschool naar Vroegschool Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs P.O. V.O. Protocol advisering Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Versie 15-01-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Voortgezet Onderwijs 4 Scholen voor voortgezet onderwijs 4 Informatie over de scholen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Schooladvies en de professionals 4. 3 De tijdsfasering van de stappen in het adviesproces 6

1 Inleiding 3. 2 Schooladvies en de professionals 4. 3 De tijdsfasering van de stappen in het adviesproces 6 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Schooladvies en de professionals 4 3 De tijdsfasering van de stappen in het adviesproces 6 4 Het gebruik van gegevens bij de onderbouwing van het advies 7 5 Profielen

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Protocol overgang. Onderwijs Almere. Overgang. MBO naar HBO. Overgang Voortgezet. Onderwijs. naar MBO. Overgang. Primair naar Voortgezet.

Protocol overgang. Onderwijs Almere. Overgang. MBO naar HBO. Overgang Voortgezet. Onderwijs. naar MBO. Overgang. Primair naar Voortgezet. Overgang MBO naar HBO Overgang Voortgezet Onderwijs naar MBO Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Overgang Voorschool naar Vroegschool Protocol overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere 1

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO)

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) 1 Doel van de avond Uitleg over de route richting het advies vanaf groep 7 tot inschrijving op de middelbare school Toelichting op de NIO en de

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Protocol overgang PO naar VO Almere

Protocol overgang PO naar VO Almere Protocol overgang PO naar VO Almere Almere, februari 2017 INLEIDING Deze brochure is ter informatie verzonden aan alle basisscholen, speciale basisscholen en voortgezet onderwijsscholen in Almere. De brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Handreiking schooladvies

Handreiking schooladvies Handreiking schooladvies Deze handreiking bevat aanbevelingen die basisscholen kunnen gebruiken bij het opstellen en evalueren van het schooladvies. De handreiking is gebaseerd op literatuur- en praktijkonderzoek

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Eindtoets & Overgang PO-VO.

Eindtoets & Overgang PO-VO. Eindtoets & Overgang PO-VO Welkom Aanwezige organisaties IEP toets Route 8 Centrale Eindtoets Programma Doel en functie van bijeenkomst Korte terugblik op schooljaar 2014-2015 Verduidelijking rondom (nieuwe)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie