2 O.B.S. De Zevensprong...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 O.B.S. De Zevensprong..."

Transcriptie

1

2 2 O.B.S. De Zevensprong...

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school Gebouw en plein Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar Identiteit van de school Onze missie 10 Hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Personeel en functies Nascholing, begeleiding en taakbeleid Regeling bij ziekte van een leerkracht Vertrouwenspersoon Begeleiding m.b.t. stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) Samenstelling van de groepen en groepsgrootte Tussenschoolse opvang Voor- en naschoolse opvang Buitenschoolse activiteiten 18 Hoofdstuk 3 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 3.1 Lesuren Basisvakken Overige vak- en vormingsgebieden Godsdienstonderwijs/ Humanistisch vormingsonderwijs Huiswerk Gebruik ICT Klokurentabel 24 Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteitsinstrument Tevredenheidpeilingen (afgenomen voorjaar 2015) Onderwijsinspectie Onderwijskundig beleid 27 Een sprong vooruit! vooruit! 3

4 Hoofdstuk 5 Begeleiden van leerlingen 5.1 Het ondersteuningstraject Rapportage Informatie- en spreekavonden Leerlingvolgsysteem en ontwikkeling volgmodel Onderwijs op maat Leeropbrengsten en uitstroomgegevens Van basisschool naar voortgezet onderwijs Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief (OPP) Aandacht voor de sociale ontwikkeling Leerlingondersteuning door externen tijdens schooltijd Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoekshe W Toelating Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen Overgang kleutergroep 2 naar groep Groepsverlenging Het leerlinggebonden budget of de Rugzak Logopedie De zorg van de Dienst Gezondheid & Jeugd 45 Hoofdstuk 6 Veiligheid, gezondheid en voeding 6.1 Verkeerssituatie Pleinwacht Het ontruimingsplan (digitaal) Pesten en plagen Ziekmelden Hoofdluis Besmettelijke aandoeningen Foto en video Internetprotocol Mobiele telefoons Schoolmelk Voeding en traktaties 50 Hoofdstuk 7 Ouders en school 7.1 Ouderraad en ouderbijdrage Medezeggenschapsraad (MR) Sponsoring Wijziging in uw gezinssituatie 54 4 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

5 7.5 Ziekte leerling 54 Hoofdstuk 8 Het schoolbestuur, stichting Acis en openbaar onderwijs Hoeksche Waard 8.1 Het schoolbestuur Leerlingenaantal en marktaandeel Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) Klachtenregeling 57 Hoofdstuk 9 Algemene informatie 9.1 Het basisonderwijs Toelating en leerplicht Uitschrijven van een leerling Verzuim/extra vakantie Schorsing Onderwijsinspectie 63 Hoofdstuk 10 Schooltijden, vakanties en vrije dagen 10.1 Vakantierooster Studiedagen Marge-uren Lestijden Planning van festiviteiten, studiedagen en evenementen 65 Hoofdstuk 11 Tot slot 11.1 Schoolbibliotheek Naschoolse activiteiten Schoolreizen/Excursies Overige onderwerpen 66 Hoofdstuk 12 Belangrijke adressen en telefoonnummers Een woord vooraf Een sprong vooruit! vooruit! 5

6 Beste ouder(s)/verzorger(s) en belangstellenden, De Zevensprong een sprong vooruit! Met deze zin willen we graag het schooljaar beginnen. In onze snel veranderende en veeleisende samenleving is het onze opdracht en verantwoordelijkheid uw kind onderwijs te bieden waar het om vraagt. Om deze opdracht zo optimaal mogelijk te realiseren mag er van onze organisatie veel worden gevraagd. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind(eren). Moderne lesmethodes, een gedegen kwaliteitsinstrument, geschoolde, lerende, enthousiaste en professionele leerkrachten zijn daarbij een voorwaarde. Tevens willen we de nadruk blijven leggen op het belang van de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren), waarbij er een evenwichtige balans is tussen welbevinden en presteren. De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. Onze medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en ter kennisname voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Onze schoolgids wordt op onze website geplaatst waar u de gids kunt downloaden. Indien u echter een papieren versie wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Naast de schoolgids zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze school door middel van Informatiebrieven en algemene ouderavonden. Het streven is om vanaf het schooljaar een tot twee thema avonden te organiseren waarin een onderwijskundig of opvoedkundig thema centraal staat. Indien u nieuwsgierig bent geworden naar onze school verwelkomen wij u en uw kind graag voor een gesprek en rondleiding opdat u de sfeer kunt proeven en de lesomgeving van onze school kunt ervaren. Waarmee onderscheiden wij ons van andere basisscholen: Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind. Onze visie, kinderen een optimale kans bieden om zich op eigen niveau te ontwikkelen, sluit hier ook goed bij aan! We hebben mooie, gezonde klaslokalen en voldoende ruimte en deskundigheid voor de kinderen zodat ze de wereld spelenderwijs kunnen ontdekken. 6 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

7 De kinderen ontwikkelen op onze school een hoge mate van zelfstandigheid door de invoering van het z.g. contractwerk. Op onze school wordt rekening gehouden met diverse leerstijlen van kinderen. In onze lessen wordt gewerkt met aantrekkelijke coöperatieve samenwerkingsvormen. Wij bieden aantrekkelijke naschoolse workshops aan. Onze leerkrachten hebben ruime onderwijservaring. Wij streven naar rust, duidelijkheid, continuïteit en hoge opbrengsten. Kleinschaligheid: oog voor ieder kind We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat u op volledige wijze wordt geïnformeerd over onze school. We houden ons echter aanbevolen voor verbeteringen en vragen u dan ook vriendelijk uw tips en suggesties aan ons kenbaar te maken; onze school is en blijft in ontwikkeling! Een leerzaam en prettig schooljaar Namens het team van leerkrachten, Yvette Goudriaan (locatieleidster locatie Centrum) Tabe Sneijer (directeur) Op deze school, zijn we onszelf Een sprong vooruit! vooruit! 7

8 Hoofdstuk 1 De school De Zevensprong... een sprong vooruit! Onze school is onderdeel van de Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard. Inleiding: Onze school is onderdeel van Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard met: - twintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard. - één SBO school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) in Oud- Beijerland,met drie leerwegen: speciaal basisonderwijs, autistisch spectrumstoornissen en hoogbegaafdheid - twee scholen voor voortgezet onderwijs: Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO Het Actief College voor Vmbo basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg (met Lwoo) in de sectoren techniek breed, zorg/welzijn, economie & ondernemen. 1.1 De geschiedenis van onze school De Zevensprong is in 1994 ontstaan door een fusie van vier scholen in Oud- Beijerland. In de jaren na deze fusie zijn verschillende werkgroepen aan het werk gegaan om te komen tot een stroomlijning van werkwijzen, methodes, rapportage en een leerlingvolgsysteem. De school bestaat momenteel uit 2 locaties: De Zevensprong Centrum in het centrum van Oud-Beijerland en De Zevensprong Noord in de Oosterse Gorzenwijk, welke is gehuisvest in het nieuwe, prachtige gebouw de Wereld op Noord. De Zevensprong Locatie Centrum W. v. Vlietstraat 2, 3262 GM Oud-Beijerland. 8 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

9 Tel : De Zevensprong Locatie Noord, gehuisvest in de Wereld op Noord Strienemonde 17, 3261 VC Oud-Beijerland Tel : Website: 1.2 Gebouw en plein De Zevensprong heeft twee locaties die ongeveer 3 kilometer van elkaar zijn verwijderd. Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. De Zevensprong Noord heeft vanaf 2009 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Er zijn veel aanpassingen gedaan en er is veel gerenoveerd, waardoor de kinderen nu in een kleurrijke omgeving kunnen leren en spelen. De peuterspeelzaal t Drempeltje en de Buitenschoolse opvang Kivido zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest. De Zevensprong Centrum is vanaf januari 2014 intern kleurrijk opgeknapt. Het gebouw is ruim, ordelijk en is kindvriendelijk ingericht. Rondom beide gebouwen is voldoende speelgelegenheid, waarbij op de locatie Noord in 2012 een geheel nieuw en eigentijds speelterrein is aangelegd met diverse speelmogelijkheden voor onze leerlingen. 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar Jaarlijks bezoeken gemiddeld 18 nieuwe leerlingen onze school. Dit aantal zal, volgens de prognose van de gemeente Oud-Beijerland, de komende jaren licht gaan dalen, veroorzaakt door het feit dat er minder kinderen worden geboren. Een sprong vooruit! vooruit! 9

10 Schooljaar Aantal leerlingen (peildatum 1 oktober) 2011/ / / / / (prognose) In het schooljaar 2015/2016 wordt gestart op locatie Noord gestart met vijf groepen en op locatie Centrum met vier groepen. Door goede contacten en inhoudelijke samenwerking met onze inpandige peuterspeelzaal t Drempeltje hebben we een goed inzicht in de instroom van kleuters. 1.4 Identiteit van de school Onze school is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele achtergrond. Wij hechten belang aan normen en waarden en leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan. 1.5 Onze missie In onze missie De Zevensprong... Een sprong vooruit! spreken wij onze ambitie uit uw kind(eren) daadwerkelijk intensief te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Wij beseffen terdege dat dit een grote en complexe opdracht is in deze moderne en snel veranderende samenleving. Ons team schoolt zich echter voortdurend om deze opdracht op professionele en deskundige wijze uit te voeren en laat zich leiden vanuit de missie van ons schoolbestuur: In onze missie dient de school in de snel ontwikkelende maatschappij de kinderen structuur en duidelijkheid te bieden, zonder voorbij te gaan aan die maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de volgende kernwaarden: rechtvaardigheid - wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. weldadigheid - doe de ander goed waardigheid - wees respectvol vrijheid - jouw vrijheid mag geen belemmering zijn voor de ander 10 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

11 Wij nemen actief stelling tegen discriminatie, pesten, geweld en intimidatie. Op onze openbare school zijn openheid, respect en integriteit verankerd in ons dagelijks handelen. De visie van ons schoolbestuur Acis, elk kind de beste basis vraagt van onze school: Scholing en hoge deskundigheid Zicht hebben op de onderwijsbehoefte van uw kind Kansen zien voor uw kind in plaats van beperkingen Optimale leeromgeving met eigentijdse methodes Een sprong vooruit! vooruit! 11

12 Hoofdstuk 2 De organisatie Inleiding De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur. 2.1 Personeel en functies De moderne en eigentijdse basisschool kent meerdere functies en specialismes dan in voorgaande jaren. De leerkracht blijft uiteraard zijn/haar belangrijke taak behouden in het verzorgen van de dagelijkse lessen, maar wordt ondersteund en/of geadviseerd door meerdere deskundigen. Ook zijn er vakdocenten op onze 12 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

13 school benoemd die vanuit hun deskundigheid les geven aan de kinderen. Ons team telt 17 leerkrachten en dit zijn zowel fulltimers als parttimers. Dit betekent dus dat de meeste groepen les krijgen van twee leerkrachten. Binnen de school hebben we de volgende functies en taken: Directeur De directeur van onze school is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. Locatieleider De Zevensprong heeft op de locatie centrum een locatieleidster benoemd die samen met de directeur de schoolleiding vormt. Zij vervangt tevens de directeur bij diens afwezigheid Groepsleerkracht De groepsleerkracht verzorgt de dagelijkse lessen aan de kinderen. ICT coördinator De ICT coördinator onderhoudt onze software en lost diverse ICT problemen op. Op onze school is een vrijwilliger benoemd als ICT coördinator. Vakleerkracht gymnastiek Onze vakleerkracht gymnastiek heeft ruime ervaring in het verzorgen van gymnastieklessen en geeft les in de sporthal. Docent GVO/HVO Op woensdag en/of op vrijdag geven op Centrum en Noord twee d ocenten Godsdienstige en/of Humanistische Vorming les aan die kinderen die gekozen hebben om aan dit vak deel te nemen. Intern Begeleider Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, adviseert de leerkrachten, gaat in gesprek met ouders en overlegt met de directeur. Zij volgt m.b.v. het databasesysteem de opbrengsten voor de vier hoofdvakken van alle leerlingen van onze school. Vertrouwenspersonen Bij klachten, ernstige zorgen en twijfel, welke u niet kunt delen met de groepsleerkracht, vakleerkracht of directeur, is het verstandig contact op te nemen met onze vertrouwenspersonen. Deze kunnen u en de leerlingen te woord staan en begeleiden wanneer nodig. Administratief medewerkster Onze administratief medewerkster verzorgt onze financiële- en leerling administratie. Een sprong vooruit! vooruit! 13

14 Conciërge Onze conciërge, werkzaam als vrijwilliger, is dagelijks op onze locaties aanwezig en ondersteunt ons met tal van praktische taken. Bedrijfshulpverleners Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedures met betrekking tot ontruimingen en noodsituaties. Tevens verlenen zij de eerste hulp bij ongelukken. Op beide locaties zijn er bedrijfshulpverleners aanwezig. Schoolmaatschappelijk werkster Onze schoolmaatschappelijk werkster is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, of als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. U kunt zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk werk of het contact via de intern begeleidster laten lopen. Het telefoonnummer van onze schoolmaatschappelijk werkster is: Mailen kan ook: Op deze school, accepteren we elkaar 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid Om het vak van leerkracht op eigentijdse en professionele wijze te kunnen uitoefenen, is (na)scholing een voorwaarde. De leerkrachten wonen ieder schooljaar een aantal studiebijeenkomsten bij waarbij wordt ingegaan op hedendaagse didactiek en onderwijsaanbod. Voor het schooljaar zal het gehele team o.a. nascholing voor de volgende vakgebieden: Begrijpend lezen en woordenschat Begrijpend luisteren in de onderbouw Gebruik van de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (Zien) 14 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

15 De invoering van tablets voor het vakgebied rekenen Goed rekenonderwijs in bovenbouw Naast teamtrainingen volgen de leerkrachten ook individuele nascholingen. 2.3 Regeling bij ziekte van een leerkracht De mogelijkheid bestaat dat een leerkracht voor kortere of langere tijd ziek wordt. Op dat moment tracht de school vervanging te vinden. In eerste instantie wordt er naar een interne oplossing gezocht. Toch kan het voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van een externe invalleerkracht. De kinderen worden in principe nooit naar huis gestuurd. Wanneer een leerkracht langere tijd ziek is, houden wij u op de hoogte middels de Informatiebrief. 2.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de school betrokken is; voor de kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Hij/zij is er voor iedereen die een klacht heeft met betrekking tot ongewenst gedrag. Dat kan gaan om diverse vormen van pesten, maar ook (seksuele) intimidatie, racisme, agressie en geweld (zowel verbaal als fysiek). Ook voor andere zaken die het leren/zijn op school onaangenaam maken kan je bij de vertrouwenspersoon terecht. Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer zij hun zorgen niet met hun leerkracht kunnen of willen delen. Ook ouders die zich niet voldoende gehoord voelen door de leerkracht van hun kinderen, kunnen naar de vertrouwenspersoon gaan. Zij zijn onafhankelijk van de school en dit kan prettig zijn bij het bespreken van problemen. De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor en zal dan samen met het kind of de volwassene op zoek gaan naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Wanneer het nodig is zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen voor externe hulp. Op de locatie Noord is de vertrouwenspersoon de heer Jim Hendriksma, leerkracht van groep 7/8 Op de locatie Centrum zijn mevrouw Anne Christine Littig, leerkracht van groep 3/4 en de heer Robert Broeders, leerkracht van groep 7/8 ), de vertrouwenspersonen. U kunt er ook voor kiezen om naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Careyn te gaan. Zij zijn de overkoepelende vertrouwenspersonen van stichting Een sprong vooruit! vooruit! 15

16 Acis. Voor de namen en telefoonnummers verwijzen wij naar hoofdstuk Beleid m.b.t. stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) Ons schoolbestuur, Stichting Acis, werkt samen met de pedagogische academies in de regio. Dat betekent dat onze school de begeleiding van stagiaires geregeld op zich neemt. Dat betekent dat onze school geregeld de begeleiding van stagiaires van deze opleiding op zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor de student die het vak moet leren, voor de school betekent het extra handen in de klas en kennismaking met nieuwe inzichten op het onderwijs vanuit de opleiding. Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als leraar in opleiding (LIO). De lio stagiaire geeft drie tot vier dagen per week les aan een groep terwijl de groepsleerkracht kan worden ingezet voor andere groeps of schooltaken. De lio stagiaire wordt op afstand begeleid door de betreffende groepsleerkracht. Tevens begeleiden wij studenten van het MBO. Zij volgen de opleiding Helpende Welzijn of de opleiding Onderwijsassistente. In het schooljaar kunnen wij een vijftal lio stagiaires, verdeeld over het schooljaar, op onze locaties benoemen. Zij zullen zich in de Informatiebrieven aan u voorstellen. 2.6 Samenstelling van groepen en groepsgrootte De verwachting is dat onze school op 1 oktober van het schooljaar leerlingen zal tellen. De samenstelling van de groepen wordt jaarlijks bepaald door de beschikbare formatie en de grootte van de groep. Wij streven er naar de groepen niet groter te laten zijn dan 34 kinderen. De Zevensprong werkt met combinatiegroepen. Echter, in die groepen waar een lio-stagiaire wordt geplaatst bestaat de mogelijkheid de groep te splitsen. 2.7 Tussenschoolse opvang Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze onder professioneel toezicht doorbrengen. Gezien de duur van onze middagpauzes (groep1 t/m 4 heeft 45 minuten en groep 5 t/m 8 een half uur) eten alle kinderen op school. Wij verzoeken u dringend om de spullen van uw kind (broodtrommel, beker, fruit) van 16 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

17 een naam te voorzien. Tevens stellen wij het op prijs als u de lunch zo gezond mogelijk houdt! Indien de kinderen thuis willen eten moet dit binnen de bovengenoemde tijden plaatsvinden. Door het gymrooster kan het voorkomen dat de tijden voor het overblijven niet elke dag hetzelfde zijn. De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt georganiseerd door KiViDo BV in samenwerking met de overblijfcommissie van De Zevensprong. Zij doen voor ons de coördinatie en leveren daarbij ook professionele leidsters die samenwerken met een aantal vrijwilligers van de Zevensprong. Deze vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om scholing te volgen. Daarnaast krijgen zij voor het overblijven een vrijwilligersvergoeding. Vindt u het leuk om te helpen bij het overblijven? Reageer! Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen met: KiViDo Coördinator Tussen Schoolse Opvang: Yvonne Stuiver Tel: Voor- en naschoolse opvang Met ingang van 1 augustus 2007 is elk schoolbestuur ook verantwoordelijk voor de vooren naschoolse opvang. Hiervoor hebben wij een convenant afgesloten met KiViDo BV die de opvang verzorgt op locatie Noord. Voor informatie m.b.t. voor en naschoolse opvang verwijzen wij naar de website van KiViDo: Een sprong vooruit! vooruit! 17

18 Voor locatie Centrum bestaat ook de mogelijkheid gebruik te maken van de voor-en naschoolse opvang. Zowel Kivido als SDK zorgt voor de opvang van de betreffende leerlingen die dan naar de eigen locatie worden gebracht. 2.9 Buitenschoolse activiteiten Zang en presentatie door Vocal Arts Ook voor het schooljaar proberen wij weer een breed aanbod te bieden op dit gebied. Toneellessen Als uw kind het leuk vindt om iets aan drama te doen, dan is het mogelijk hem/haar deel te laten nemen aan de workshop toneel, welke wordt verzorgd door Naomi v/d Berg. Naomi laat op speels en creatieve wijze kinderen hun toneeltalenten ontwikkelen welke wordt afgesloten met een optreden. Voor vragen kunt u mailen naar: Kunstzinnige workshops Rien Olijslagers, de bekende kunstenaar van de Hoeksche Waard, geeft ook dit schooljaar enkele leuke en creatieve workshops. Rien timmert al lang aan de weg met gevonden materialen waarmee kinderen (en ook volwassenen) de prachtigste kunststukken van kunnen maken. Uiteindelijk worden de workshops afgesloten met een ware expositie. Voor vragen kunt u mailen naar: Balance th We overleggen momenteel of we in samenwerking met dansschool Balance th een leuk en aantrekkelijk aanbod kunnen aanbieden voor die leerlingen die het leuk vonden om te dansen. Voor informatie: Taartgeheim U kent ongetwijfeld in Oud Beijerland het zaakje taartgeheim. De ouders van deze zaak hebben hun kinderen op Zevensprong Noord. We overleggen momenteel met hen over de mogelijkheden van een leuk aanbod voor die kinderen die van bakken houden. Voor informatie: Hoofdstuk 3 18 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

19 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 3.1 Lesuren Wettelijk is geregeld dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer een 4 daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven (zie ook hoofdstuk 10). 3.2 Basisvakken Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. Dit zijn de lesmethodes die wij hiervoor gebruiken: Taal/lezen Veilig Leren Lezen groep 3 Taal op Maat groep 4 t/m 8 nieuwste versie augustus 2015 Nieuwsbegrip groep 4 t/m 8 Schrijven Nieuwe methode (nu nog niet bekend) Rekenen Wereld in Getallen (nieuwste versie, aangeschaft in augustus 2012) Taal en reken Beredeneerd Aanbod ontwikkeling voor groep 1 en 2 Een sprong vooruit! vooruit! 19

20 3.3 Overige vak- en vormingsgebieden De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en expressie. Dit zijn de lesmethodes die wij hiervoor gebruiken: Engels I Pockets groep 1 t/m 4 Stepping Up groep 5 t/m 8 Expressie Muziek moet je doen/drama moet je doen/uit de kunst Lichamelijke opvoeding Methode vakleerkracht Natuur/techniek NAUT, Tv programma s/ontdekkasteel Verkeer Rondje verkeer/op voeten en fietsen/jeugdverkeerskrant In groep 7 wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen Wereldoriëntatie De blauwe planeet/bij de tijd EHBO De leerlingen van groep 7 krijgen onder schooltijd EHBO-lessen welke worden afgesloten met een examen. 20 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

21 Burgerschapsvorming Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. De volgende basiswaarden komen aan bod: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding Specifieke doelen: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen. Schoolbeleid ten aanzien van Burgerschapsvorming: Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer), lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te laten samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid en in verbinding en relatie) en verantwoordelijkheid. Onze leerlingenraad met vertegenwoordigers van leerlingen uit groep 6 t/m 8 is een concreet voorbeeld hoe om te gaan met burgerschapsvorming. Een sprong vooruit! vooruit! 21

22 3.4 Godsdienstonderwijs/Humanistisch vormingsonder wijs Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten en maatschappelijke en politieke opvattingen zonder een bepaalde levensopvattingen uit te dragen. Als openbare school hebben wij de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. Dit gebeurt nadat voldoende ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten nemen. In de lessen levensbeschouwelijk onderwijs kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen, de verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van dit onderwijs. Deze lessen worden gegeven aan de groepen 5 tot en met 8. In het voorjaar ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 4 tot en met 7 een brief waarin zij kunnen aangeven of hun zoon/dochter het volgende schooljaar een van de lessen wenst te volgen. Kinderen die niet deelnemen aan deze lessen blijven bij hun leerkracht en volgen een alternatief lesprogramma bij de groepsleerkracht. 22 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

23 3.5 Huiswerk De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen geregeld huiswerk op. Het belangrijkste doel van huiswerk is dat kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de taken. Deze vaardigheid is in verband met het voortgezet onderwijs van groot belang. In de lagere groepen wordt incidenteel huiswerk gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorbereiden van een spreekbeurt, een boekbespreking of een werkstuk. Als het huiswerk problemen oplevert voor uw zoon/dochter, wordt in overleg met u naar een oplossing gezocht. 3.6 Gebruik ICT Onze school biedt passende leerstof aan. Dankzij het gebruik van digitale leermiddelen zijn onze mogelijkheden om de leerstof gedifferentieerd aan te bieden sterk toegenomen. Naast de bestaande computers met diverse software, werken we vanaf het schooljaar vanaf groep 4 met Snappet-tablets bij het vakgebied rekenen. Iedere leerling gebruikt na de instructie de tablet om op eigen niveau en tempo de verwerkingsstof en verrijkingsstof te maken. Op deze school, leren we van onze fouten Een sprong vooruit! vooruit! 23

24 3.7. Klokurentabel Hieronder ziet u het overzicht van de uren per vakgebied per groep per week. De lichte cijfers zijn in minuten en de donkere in uren Bewegingsonderwijs Schrijven Totaal uren per week Taalact/ontw/Engels Nederlandse taal Lezen Totaal uren per week Rekenen Totaal uren per week Aardr/maatsch. & geest. verh Gesch,/maatsch. & geest. verh Totaal uren per week Soc. redzaamheid/verkeer Werken ontw. mat./techniek Totaal uren per week Tekenen Muziek/Drama Handvaardigheid/techniek Totaal uren per week Pauze Totaal uren per week TOTAAL UREN PER WEEK O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Obs de Cirkel een school van de SPO Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Openbare basisschool de Cirkel. De Cirkel biedt goed onderwijs

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1.

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 5: Leerlingenzorg 30 7.3 Inloopmiddagen 48 9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7 5.1 Passend Onderwijs 31 7.4 Spreektijden 48 9.13 Stagiaires en

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie