2 O.B.S. De Zevensprong...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 O.B.S. De Zevensprong..."

Transcriptie

1

2 2 O.B.S. De Zevensprong...

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school Gebouw en plein Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar Identiteit van de school Onze missie 10 Hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Personeel en functies Nascholing, begeleiding en taakbeleid Regeling bij ziekte van een leerkracht Vertrouwenspersoon Begeleiding m.b.t. stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) Samenstelling van de groepen en groepsgrootte Tussenschoolse opvang Voor- en naschoolse opvang Buitenschoolse activiteiten 18 Hoofdstuk 3 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 3.1 Lesuren Basisvakken Overige vak- en vormingsgebieden Godsdienstonderwijs/ Humanistisch vormingsonderwijs Huiswerk Gebruik ICT Klokurentabel 24 Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid 4.1 Kwaliteitsinstrument Tevredenheidpeilingen (afgenomen voorjaar 2015) Onderwijsinspectie Onderwijskundig beleid 27 Een sprong vooruit! vooruit! 3

4 Hoofdstuk 5 Begeleiden van leerlingen 5.1 Het ondersteuningstraject Rapportage Informatie- en spreekavonden Leerlingvolgsysteem en ontwikkeling volgmodel Onderwijs op maat Leeropbrengsten en uitstroomgegevens Van basisschool naar voortgezet onderwijs Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief (OPP) Aandacht voor de sociale ontwikkeling Leerlingondersteuning door externen tijdens schooltijd Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoekshe W Toelating Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen Overgang kleutergroep 2 naar groep Groepsverlenging Het leerlinggebonden budget of de Rugzak Logopedie De zorg van de Dienst Gezondheid & Jeugd 45 Hoofdstuk 6 Veiligheid, gezondheid en voeding 6.1 Verkeerssituatie Pleinwacht Het ontruimingsplan (digitaal) Pesten en plagen Ziekmelden Hoofdluis Besmettelijke aandoeningen Foto en video Internetprotocol Mobiele telefoons Schoolmelk Voeding en traktaties 50 Hoofdstuk 7 Ouders en school 7.1 Ouderraad en ouderbijdrage Medezeggenschapsraad (MR) Sponsoring Wijziging in uw gezinssituatie 54 4 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

5 7.5 Ziekte leerling 54 Hoofdstuk 8 Het schoolbestuur, stichting Acis en openbaar onderwijs Hoeksche Waard 8.1 Het schoolbestuur Leerlingenaantal en marktaandeel Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) Klachtenregeling 57 Hoofdstuk 9 Algemene informatie 9.1 Het basisonderwijs Toelating en leerplicht Uitschrijven van een leerling Verzuim/extra vakantie Schorsing Onderwijsinspectie 63 Hoofdstuk 10 Schooltijden, vakanties en vrije dagen 10.1 Vakantierooster Studiedagen Marge-uren Lestijden Planning van festiviteiten, studiedagen en evenementen 65 Hoofdstuk 11 Tot slot 11.1 Schoolbibliotheek Naschoolse activiteiten Schoolreizen/Excursies Overige onderwerpen 66 Hoofdstuk 12 Belangrijke adressen en telefoonnummers Een woord vooraf Een sprong vooruit! vooruit! 5

6 Beste ouder(s)/verzorger(s) en belangstellenden, De Zevensprong een sprong vooruit! Met deze zin willen we graag het schooljaar beginnen. In onze snel veranderende en veeleisende samenleving is het onze opdracht en verantwoordelijkheid uw kind onderwijs te bieden waar het om vraagt. Om deze opdracht zo optimaal mogelijk te realiseren mag er van onze organisatie veel worden gevraagd. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw kind(eren). Moderne lesmethodes, een gedegen kwaliteitsinstrument, geschoolde, lerende, enthousiaste en professionele leerkrachten zijn daarbij een voorwaarde. Tevens willen we de nadruk blijven leggen op het belang van de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren), waarbij er een evenwichtige balans is tussen welbevinden en presteren. De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. Onze medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en ter kennisname voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Onze schoolgids wordt op onze website geplaatst waar u de gids kunt downloaden. Indien u echter een papieren versie wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Naast de schoolgids zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze school door middel van Informatiebrieven en algemene ouderavonden. Het streven is om vanaf het schooljaar een tot twee thema avonden te organiseren waarin een onderwijskundig of opvoedkundig thema centraal staat. Indien u nieuwsgierig bent geworden naar onze school verwelkomen wij u en uw kind graag voor een gesprek en rondleiding opdat u de sfeer kunt proeven en de lesomgeving van onze school kunt ervaren. Waarmee onderscheiden wij ons van andere basisscholen: Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind. Onze visie, kinderen een optimale kans bieden om zich op eigen niveau te ontwikkelen, sluit hier ook goed bij aan! We hebben mooie, gezonde klaslokalen en voldoende ruimte en deskundigheid voor de kinderen zodat ze de wereld spelenderwijs kunnen ontdekken. 6 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

7 De kinderen ontwikkelen op onze school een hoge mate van zelfstandigheid door de invoering van het z.g. contractwerk. Op onze school wordt rekening gehouden met diverse leerstijlen van kinderen. In onze lessen wordt gewerkt met aantrekkelijke coöperatieve samenwerkingsvormen. Wij bieden aantrekkelijke naschoolse workshops aan. Onze leerkrachten hebben ruime onderwijservaring. Wij streven naar rust, duidelijkheid, continuïteit en hoge opbrengsten. Kleinschaligheid: oog voor ieder kind We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat u op volledige wijze wordt geïnformeerd over onze school. We houden ons echter aanbevolen voor verbeteringen en vragen u dan ook vriendelijk uw tips en suggesties aan ons kenbaar te maken; onze school is en blijft in ontwikkeling! Een leerzaam en prettig schooljaar Namens het team van leerkrachten, Yvette Goudriaan (locatieleidster locatie Centrum) Tabe Sneijer (directeur) Op deze school, zijn we onszelf Een sprong vooruit! vooruit! 7

8 Hoofdstuk 1 De school De Zevensprong... een sprong vooruit! Onze school is onderdeel van de Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard. Inleiding: Onze school is onderdeel van Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard met: - twintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard. - één SBO school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) in Oud- Beijerland,met drie leerwegen: speciaal basisonderwijs, autistisch spectrumstoornissen en hoogbegaafdheid - twee scholen voor voortgezet onderwijs: Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO Het Actief College voor Vmbo basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg (met Lwoo) in de sectoren techniek breed, zorg/welzijn, economie & ondernemen. 1.1 De geschiedenis van onze school De Zevensprong is in 1994 ontstaan door een fusie van vier scholen in Oud- Beijerland. In de jaren na deze fusie zijn verschillende werkgroepen aan het werk gegaan om te komen tot een stroomlijning van werkwijzen, methodes, rapportage en een leerlingvolgsysteem. De school bestaat momenteel uit 2 locaties: De Zevensprong Centrum in het centrum van Oud-Beijerland en De Zevensprong Noord in de Oosterse Gorzenwijk, welke is gehuisvest in het nieuwe, prachtige gebouw de Wereld op Noord. De Zevensprong Locatie Centrum W. v. Vlietstraat 2, 3262 GM Oud-Beijerland. 8 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

9 Tel : De Zevensprong Locatie Noord, gehuisvest in de Wereld op Noord Strienemonde 17, 3261 VC Oud-Beijerland Tel : Website: 1.2 Gebouw en plein De Zevensprong heeft twee locaties die ongeveer 3 kilometer van elkaar zijn verwijderd. Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. De Zevensprong Noord heeft vanaf 2009 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Er zijn veel aanpassingen gedaan en er is veel gerenoveerd, waardoor de kinderen nu in een kleurrijke omgeving kunnen leren en spelen. De peuterspeelzaal t Drempeltje en de Buitenschoolse opvang Kivido zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest. De Zevensprong Centrum is vanaf januari 2014 intern kleurrijk opgeknapt. Het gebouw is ruim, ordelijk en is kindvriendelijk ingericht. Rondom beide gebouwen is voldoende speelgelegenheid, waarbij op de locatie Noord in 2012 een geheel nieuw en eigentijds speelterrein is aangelegd met diverse speelmogelijkheden voor onze leerlingen. 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar Jaarlijks bezoeken gemiddeld 18 nieuwe leerlingen onze school. Dit aantal zal, volgens de prognose van de gemeente Oud-Beijerland, de komende jaren licht gaan dalen, veroorzaakt door het feit dat er minder kinderen worden geboren. Een sprong vooruit! vooruit! 9

10 Schooljaar Aantal leerlingen (peildatum 1 oktober) 2011/ / / / / (prognose) In het schooljaar 2015/2016 wordt gestart op locatie Noord gestart met vijf groepen en op locatie Centrum met vier groepen. Door goede contacten en inhoudelijke samenwerking met onze inpandige peuterspeelzaal t Drempeltje hebben we een goed inzicht in de instroom van kleuters. 1.4 Identiteit van de school Onze school is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele achtergrond. Wij hechten belang aan normen en waarden en leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan. 1.5 Onze missie In onze missie De Zevensprong... Een sprong vooruit! spreken wij onze ambitie uit uw kind(eren) daadwerkelijk intensief te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Wij beseffen terdege dat dit een grote en complexe opdracht is in deze moderne en snel veranderende samenleving. Ons team schoolt zich echter voortdurend om deze opdracht op professionele en deskundige wijze uit te voeren en laat zich leiden vanuit de missie van ons schoolbestuur: In onze missie dient de school in de snel ontwikkelende maatschappij de kinderen structuur en duidelijkheid te bieden, zonder voorbij te gaan aan die maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de volgende kernwaarden: rechtvaardigheid - wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. weldadigheid - doe de ander goed waardigheid - wees respectvol vrijheid - jouw vrijheid mag geen belemmering zijn voor de ander 10 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

11 Wij nemen actief stelling tegen discriminatie, pesten, geweld en intimidatie. Op onze openbare school zijn openheid, respect en integriteit verankerd in ons dagelijks handelen. De visie van ons schoolbestuur Acis, elk kind de beste basis vraagt van onze school: Scholing en hoge deskundigheid Zicht hebben op de onderwijsbehoefte van uw kind Kansen zien voor uw kind in plaats van beperkingen Optimale leeromgeving met eigentijdse methodes Een sprong vooruit! vooruit! 11

12 Hoofdstuk 2 De organisatie Inleiding De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur. 2.1 Personeel en functies De moderne en eigentijdse basisschool kent meerdere functies en specialismes dan in voorgaande jaren. De leerkracht blijft uiteraard zijn/haar belangrijke taak behouden in het verzorgen van de dagelijkse lessen, maar wordt ondersteund en/of geadviseerd door meerdere deskundigen. Ook zijn er vakdocenten op onze 12 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

13 school benoemd die vanuit hun deskundigheid les geven aan de kinderen. Ons team telt 17 leerkrachten en dit zijn zowel fulltimers als parttimers. Dit betekent dus dat de meeste groepen les krijgen van twee leerkrachten. Binnen de school hebben we de volgende functies en taken: Directeur De directeur van onze school is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. Locatieleider De Zevensprong heeft op de locatie centrum een locatieleidster benoemd die samen met de directeur de schoolleiding vormt. Zij vervangt tevens de directeur bij diens afwezigheid Groepsleerkracht De groepsleerkracht verzorgt de dagelijkse lessen aan de kinderen. ICT coördinator De ICT coördinator onderhoudt onze software en lost diverse ICT problemen op. Op onze school is een vrijwilliger benoemd als ICT coördinator. Vakleerkracht gymnastiek Onze vakleerkracht gymnastiek heeft ruime ervaring in het verzorgen van gymnastieklessen en geeft les in de sporthal. Docent GVO/HVO Op woensdag en/of op vrijdag geven op Centrum en Noord twee d ocenten Godsdienstige en/of Humanistische Vorming les aan die kinderen die gekozen hebben om aan dit vak deel te nemen. Intern Begeleider Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, adviseert de leerkrachten, gaat in gesprek met ouders en overlegt met de directeur. Zij volgt m.b.v. het databasesysteem de opbrengsten voor de vier hoofdvakken van alle leerlingen van onze school. Vertrouwenspersonen Bij klachten, ernstige zorgen en twijfel, welke u niet kunt delen met de groepsleerkracht, vakleerkracht of directeur, is het verstandig contact op te nemen met onze vertrouwenspersonen. Deze kunnen u en de leerlingen te woord staan en begeleiden wanneer nodig. Administratief medewerkster Onze administratief medewerkster verzorgt onze financiële- en leerling administratie. Een sprong vooruit! vooruit! 13

14 Conciërge Onze conciërge, werkzaam als vrijwilliger, is dagelijks op onze locaties aanwezig en ondersteunt ons met tal van praktische taken. Bedrijfshulpverleners Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedures met betrekking tot ontruimingen en noodsituaties. Tevens verlenen zij de eerste hulp bij ongelukken. Op beide locaties zijn er bedrijfshulpverleners aanwezig. Schoolmaatschappelijk werkster Onze schoolmaatschappelijk werkster is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, of als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. U kunt zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk werk of het contact via de intern begeleidster laten lopen. Het telefoonnummer van onze schoolmaatschappelijk werkster is: Mailen kan ook: Op deze school, accepteren we elkaar 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid Om het vak van leerkracht op eigentijdse en professionele wijze te kunnen uitoefenen, is (na)scholing een voorwaarde. De leerkrachten wonen ieder schooljaar een aantal studiebijeenkomsten bij waarbij wordt ingegaan op hedendaagse didactiek en onderwijsaanbod. Voor het schooljaar zal het gehele team o.a. nascholing voor de volgende vakgebieden: Begrijpend lezen en woordenschat Begrijpend luisteren in de onderbouw Gebruik van de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (Zien) 14 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

15 De invoering van tablets voor het vakgebied rekenen Goed rekenonderwijs in bovenbouw Naast teamtrainingen volgen de leerkrachten ook individuele nascholingen. 2.3 Regeling bij ziekte van een leerkracht De mogelijkheid bestaat dat een leerkracht voor kortere of langere tijd ziek wordt. Op dat moment tracht de school vervanging te vinden. In eerste instantie wordt er naar een interne oplossing gezocht. Toch kan het voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van een externe invalleerkracht. De kinderen worden in principe nooit naar huis gestuurd. Wanneer een leerkracht langere tijd ziek is, houden wij u op de hoogte middels de Informatiebrief. 2.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de school betrokken is; voor de kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Hij/zij is er voor iedereen die een klacht heeft met betrekking tot ongewenst gedrag. Dat kan gaan om diverse vormen van pesten, maar ook (seksuele) intimidatie, racisme, agressie en geweld (zowel verbaal als fysiek). Ook voor andere zaken die het leren/zijn op school onaangenaam maken kan je bij de vertrouwenspersoon terecht. Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer zij hun zorgen niet met hun leerkracht kunnen of willen delen. Ook ouders die zich niet voldoende gehoord voelen door de leerkracht van hun kinderen, kunnen naar de vertrouwenspersoon gaan. Zij zijn onafhankelijk van de school en dit kan prettig zijn bij het bespreken van problemen. De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor en zal dan samen met het kind of de volwassene op zoek gaan naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Wanneer het nodig is zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen voor externe hulp. Op de locatie Noord is de vertrouwenspersoon de heer Jim Hendriksma, leerkracht van groep 7/8 Op de locatie Centrum zijn mevrouw Anne Christine Littig, leerkracht van groep 3/4 en de heer Robert Broeders, leerkracht van groep 7/8 ), de vertrouwenspersonen. U kunt er ook voor kiezen om naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Careyn te gaan. Zij zijn de overkoepelende vertrouwenspersonen van stichting Een sprong vooruit! vooruit! 15

16 Acis. Voor de namen en telefoonnummers verwijzen wij naar hoofdstuk Beleid m.b.t. stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) Ons schoolbestuur, Stichting Acis, werkt samen met de pedagogische academies in de regio. Dat betekent dat onze school de begeleiding van stagiaires geregeld op zich neemt. Dat betekent dat onze school geregeld de begeleiding van stagiaires van deze opleiding op zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor de student die het vak moet leren, voor de school betekent het extra handen in de klas en kennismaking met nieuwe inzichten op het onderwijs vanuit de opleiding. Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als leraar in opleiding (LIO). De lio stagiaire geeft drie tot vier dagen per week les aan een groep terwijl de groepsleerkracht kan worden ingezet voor andere groeps of schooltaken. De lio stagiaire wordt op afstand begeleid door de betreffende groepsleerkracht. Tevens begeleiden wij studenten van het MBO. Zij volgen de opleiding Helpende Welzijn of de opleiding Onderwijsassistente. In het schooljaar kunnen wij een vijftal lio stagiaires, verdeeld over het schooljaar, op onze locaties benoemen. Zij zullen zich in de Informatiebrieven aan u voorstellen. 2.6 Samenstelling van groepen en groepsgrootte De verwachting is dat onze school op 1 oktober van het schooljaar leerlingen zal tellen. De samenstelling van de groepen wordt jaarlijks bepaald door de beschikbare formatie en de grootte van de groep. Wij streven er naar de groepen niet groter te laten zijn dan 34 kinderen. De Zevensprong werkt met combinatiegroepen. Echter, in die groepen waar een lio-stagiaire wordt geplaatst bestaat de mogelijkheid de groep te splitsen. 2.7 Tussenschoolse opvang Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze onder professioneel toezicht doorbrengen. Gezien de duur van onze middagpauzes (groep1 t/m 4 heeft 45 minuten en groep 5 t/m 8 een half uur) eten alle kinderen op school. Wij verzoeken u dringend om de spullen van uw kind (broodtrommel, beker, fruit) van 16 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

17 een naam te voorzien. Tevens stellen wij het op prijs als u de lunch zo gezond mogelijk houdt! Indien de kinderen thuis willen eten moet dit binnen de bovengenoemde tijden plaatsvinden. Door het gymrooster kan het voorkomen dat de tijden voor het overblijven niet elke dag hetzelfde zijn. De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt georganiseerd door KiViDo BV in samenwerking met de overblijfcommissie van De Zevensprong. Zij doen voor ons de coördinatie en leveren daarbij ook professionele leidsters die samenwerken met een aantal vrijwilligers van de Zevensprong. Deze vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om scholing te volgen. Daarnaast krijgen zij voor het overblijven een vrijwilligersvergoeding. Vindt u het leuk om te helpen bij het overblijven? Reageer! Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen met: KiViDo Coördinator Tussen Schoolse Opvang: Yvonne Stuiver Tel: Voor- en naschoolse opvang Met ingang van 1 augustus 2007 is elk schoolbestuur ook verantwoordelijk voor de vooren naschoolse opvang. Hiervoor hebben wij een convenant afgesloten met KiViDo BV die de opvang verzorgt op locatie Noord. Voor informatie m.b.t. voor en naschoolse opvang verwijzen wij naar de website van KiViDo: Een sprong vooruit! vooruit! 17

18 Voor locatie Centrum bestaat ook de mogelijkheid gebruik te maken van de voor-en naschoolse opvang. Zowel Kivido als SDK zorgt voor de opvang van de betreffende leerlingen die dan naar de eigen locatie worden gebracht. 2.9 Buitenschoolse activiteiten Zang en presentatie door Vocal Arts Ook voor het schooljaar proberen wij weer een breed aanbod te bieden op dit gebied. Toneellessen Als uw kind het leuk vindt om iets aan drama te doen, dan is het mogelijk hem/haar deel te laten nemen aan de workshop toneel, welke wordt verzorgd door Naomi v/d Berg. Naomi laat op speels en creatieve wijze kinderen hun toneeltalenten ontwikkelen welke wordt afgesloten met een optreden. Voor vragen kunt u mailen naar: Kunstzinnige workshops Rien Olijslagers, de bekende kunstenaar van de Hoeksche Waard, geeft ook dit schooljaar enkele leuke en creatieve workshops. Rien timmert al lang aan de weg met gevonden materialen waarmee kinderen (en ook volwassenen) de prachtigste kunststukken van kunnen maken. Uiteindelijk worden de workshops afgesloten met een ware expositie. Voor vragen kunt u mailen naar: Balance th We overleggen momenteel of we in samenwerking met dansschool Balance th een leuk en aantrekkelijk aanbod kunnen aanbieden voor die leerlingen die het leuk vonden om te dansen. Voor informatie: Taartgeheim U kent ongetwijfeld in Oud Beijerland het zaakje taartgeheim. De ouders van deze zaak hebben hun kinderen op Zevensprong Noord. We overleggen momenteel met hen over de mogelijkheden van een leuk aanbod voor die kinderen die van bakken houden. Voor informatie: Hoofdstuk 3 18 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

19 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 3.1 Lesuren Wettelijk is geregeld dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer een 4 daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven (zie ook hoofdstuk 10). 3.2 Basisvakken Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. Dit zijn de lesmethodes die wij hiervoor gebruiken: Taal/lezen Veilig Leren Lezen groep 3 Taal op Maat groep 4 t/m 8 nieuwste versie augustus 2015 Nieuwsbegrip groep 4 t/m 8 Schrijven Nieuwe methode (nu nog niet bekend) Rekenen Wereld in Getallen (nieuwste versie, aangeschaft in augustus 2012) Taal en reken Beredeneerd Aanbod ontwikkeling voor groep 1 en 2 Een sprong vooruit! vooruit! 19

20 3.3 Overige vak- en vormingsgebieden De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en expressie. Dit zijn de lesmethodes die wij hiervoor gebruiken: Engels I Pockets groep 1 t/m 4 Stepping Up groep 5 t/m 8 Expressie Muziek moet je doen/drama moet je doen/uit de kunst Lichamelijke opvoeding Methode vakleerkracht Natuur/techniek NAUT, Tv programma s/ontdekkasteel Verkeer Rondje verkeer/op voeten en fietsen/jeugdverkeerskrant In groep 7 wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen Wereldoriëntatie De blauwe planeet/bij de tijd EHBO De leerlingen van groep 7 krijgen onder schooltijd EHBO-lessen welke worden afgesloten met een examen. 20 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

21 Burgerschapsvorming Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. De volgende basiswaarden komen aan bod: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding Specifieke doelen: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen. Schoolbeleid ten aanzien van Burgerschapsvorming: Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer), lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te laten samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid en in verbinding en relatie) en verantwoordelijkheid. Onze leerlingenraad met vertegenwoordigers van leerlingen uit groep 6 t/m 8 is een concreet voorbeeld hoe om te gaan met burgerschapsvorming. Een sprong vooruit! vooruit! 21

22 3.4 Godsdienstonderwijs/Humanistisch vormingsonder wijs Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten en maatschappelijke en politieke opvattingen zonder een bepaalde levensopvattingen uit te dragen. Als openbare school hebben wij de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. Dit gebeurt nadat voldoende ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten nemen. In de lessen levensbeschouwelijk onderwijs kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen, de verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van dit onderwijs. Deze lessen worden gegeven aan de groepen 5 tot en met 8. In het voorjaar ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 4 tot en met 7 een brief waarin zij kunnen aangeven of hun zoon/dochter het volgende schooljaar een van de lessen wenst te volgen. Kinderen die niet deelnemen aan deze lessen blijven bij hun leerkracht en volgen een alternatief lesprogramma bij de groepsleerkracht. 22 O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

23 3.5 Huiswerk De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen geregeld huiswerk op. Het belangrijkste doel van huiswerk is dat kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de taken. Deze vaardigheid is in verband met het voortgezet onderwijs van groot belang. In de lagere groepen wordt incidenteel huiswerk gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorbereiden van een spreekbeurt, een boekbespreking of een werkstuk. Als het huiswerk problemen oplevert voor uw zoon/dochter, wordt in overleg met u naar een oplossing gezocht. 3.6 Gebruik ICT Onze school biedt passende leerstof aan. Dankzij het gebruik van digitale leermiddelen zijn onze mogelijkheden om de leerstof gedifferentieerd aan te bieden sterk toegenomen. Naast de bestaande computers met diverse software, werken we vanaf het schooljaar vanaf groep 4 met Snappet-tablets bij het vakgebied rekenen. Iedere leerling gebruikt na de instructie de tablet om op eigen niveau en tempo de verwerkingsstof en verrijkingsstof te maken. Op deze school, leren we van onze fouten Een sprong vooruit! vooruit! 23

24 3.7. Klokurentabel Hieronder ziet u het overzicht van de uren per vakgebied per groep per week. De lichte cijfers zijn in minuten en de donkere in uren Bewegingsonderwijs Schrijven Totaal uren per week Taalact/ontw/Engels Nederlandse taal Lezen Totaal uren per week Rekenen Totaal uren per week Aardr/maatsch. & geest. verh Gesch,/maatsch. & geest. verh Totaal uren per week Soc. redzaamheid/verkeer Werken ontw. mat./techniek Totaal uren per week Tekenen Muziek/Drama Handvaardigheid/techniek Totaal uren per week Pauze Totaal uren per week TOTAAL UREN PER WEEK O.B.S. O.B.S. De De Zevensprong...

Schoolgids 2014-2015. OBS De Zevensprong. ---Een sprong vooruit!

Schoolgids 2014-2015. OBS De Zevensprong. ---Een sprong vooruit! Schoolgids 2014-2015 OBS De Zevensprong ---Een sprong vooruit! Inhoud Woord vooraf Hoofdstuk 1 De school 91.1 De geschiedenis van onze school 1.2 Gebouw en plein 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen

Nadere informatie

OP ONZE SCHOOL LEREN WIJ: Samen met Plezier omdat er. Openheid en

OP ONZE SCHOOL LEREN WIJ: Samen met Plezier omdat er. Openheid en SCHOOLGIDS 2016-17 WAARDEN op obs de Zevensprong 1. VERANTWOORDELIJKHEID 2. EERLIJKHEID 3. RESPECTVOL 7 OP ONZE SCHOOL LEREN WIJ: Samen met Plezier omdat er Ruimte is voor iedereen. Door Openheid en NieuwsgieriGHEID

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie