NIEUWSBRIEF. Stiens, juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Stiens, juni 2013"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Stiens, juni Aan de: - leden van het stichtingsbestuur, directie, scholen, personeel - leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Site Kijkt u regelmatig op onze site? De site biedt niet alleen nieuws en belangrijke zaken, maar ook links naar de sites van de scholen en andere wetenswaardigheden. Surf dus regelmatig naar Nieuw lid algemene directie In de bestuursvergadering van dinsdag 25 juni 2013 heeft het algemeen bestuur het unanieme advies van de benoemingsadviescommissie bekrachtigd. Het algemeen bestuur heeft in die vergadering de heer Mark Vrolijk benoemd tot directeur-bestuurder. Hiermee is de algemene directie weer compleet en vormen Mark Vrolijk en Nanne Koopmans het dagelijks bestuur van onze onderwijsgroep. Mark zal in de eerste weken na de zomervakantie een kennismakingsrondje langs de scholen maken. Mark, van harte welkom en succes toegewenst! Nieuwe uitdaging Albert Helder Algemeen directeur-bestuurder Albert Helder heeft met ingang van 1 juni 2013 de functie als algemeen directeur bij Proloog Leeuwarden aanvaard. Zijn afscheid vond plaats op 29 mei jongstleden. Albert Helder is als bovenschools directeur van BCOO het Bildt in november 2003 de samenwerking met de bovenschoolse directie van Ferwerderadiel, Menaldumadiel en Leeuwarderadeel gestart in Stiens. Tegelijkertijd is ook het onderwijsbureau in Stiens aan de slag gegaan. Na een gedegen voorbereiding zijn de 4 bestuurscommissies opgegaan in de Stichting voor openbaar onderwijs in Noordwest Friesland Onderwijsgroep Fier. In de speeches tijdens zijn afscheid zijn veel lovende woorden over Albert gesproken. Hier sluiten wij ons volledig bij aan. Nogmaals: heel hartelijk bedankt Albert voor de prettige samenwerking. Scholen van onderwijsgroep Fier zijn allemaal groen Nadat obs de Cingel en obs Lyts Libben door de inspectie het basisarrangement hebben gekregen zijn nu alle scholen van owg Fier groen. Een geweldige prestatie in tijden van krimp en bezuinigingen. Het is op alle scholen hard werken om alle kinderen dat te geven waarop ze recht hebben, namelijk goed onderwijs. Wij willen leerlingen, ouders, leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten, conciërges en schoonmaaksters, directeuren en andere betrokkenen bedanken voor de grote inzet en betrokkenheid het afgelopen schooljaar. De basis voor de komende schooljaren is gelegd.

2 1. Bestuurlijke zaken Reorganisatie Onderwijsgroep Fier is één van de vele schoolbesturen geweest die nadrukkelijk keuzes heeft moeten maken om met de beschikbare financiële middelen ook in de toekomst nog het onderwijs voor de leerlingen te kunnen garanderen. Op de middellange termijn streeft Fier in overleg met de Fier gemeenten naar ongeveer 12 scholen op basis van het samenvoegen van scholen met andere schoolbesturen. Het eerste succes is inmiddels behaald met de nieuwe samenwerkingsschool in Froubuurt, die per 1 augustus 2012 van start is gegaan en inmiddels een jaar in de lucht is. Per 1 augustus 2013 start de samenwerkingsschool in Deinum. Wiepkje Hagen is benoemd tot directeur op de school. In Oude Bildtzijl zijn de stuurgroep en de werkgroepen gevormd en gaat men na de zomervakantie aan de slag. Het is de bedoeling dat de samenwerkingsschool Oude Bildtzijl per 1 augustus 2014 start. Janneke Grijpma, directeur van de Oprel, is ook vanaf 1 augustus 2013 tot interim directeur op CBS de Korenaar benoemd. Het draagvlakonderzoek naar een mogelijke samenwerkingsschool in Britsum en Koarnjum is afgerond. De bevindingen worden woensdag 3 juli 2013 gepresenteerd. De onderhandelingen met de schoolbesturen in de regio verlopen zeer constructief. De problemen zijn voor het grootste gedeelte gelijk. Minder bekostiging en minder kinderen leiden c.q. dwingen tot duidelijke keuzes. Mede hierdoor was het noodzakelijk om met minder personeel te gaan werken. Na intensief overleg met de vakbonden en de GMR is er begin mei 2012 een Sociaal Plan afgesloten waarbij er ,- vrijgemaakt is voor vrijwillig vertrek, vrijwillige taakvermindering en scholing. Door zorgvuldige voorlichting en een grote betrokkenheid van het personeel heeft dit geleid tot het vertrek van ongeveer 13 fte vast personeel per 1 augustus Het afgelopen jaar is er nog eens 7 fte vast personeel vertrokken. Waarmee het beschikbare budget geheel is benut. Het Sociaal Plan loopt 1 augustus 2013 af. Er heeft dus een behoorlijk aantal meesters en juffen afscheid genomen van onze scholen. Dit heeft positief uitgewerkt: groepsleerkrachten en onderwijsassistenten die in het schooljaar in het RDDF (Risico Dragend Deel van de Formatie) zijn geplaatst, hebben hun baan behouden. Wel is er voor het komend schooljaar opnieuw RDDF-plaatsing noodzakelijk. Dit omdat het redelijk zeker is dat de leerlingdaling zal doorzetten, de personele verplichtingen rondom de samenwerkingsscholen nog niet duidelijk zijn en het ook voor de Toverbal op het AZC St Annaparochie niet duidelijk is of deze ook na 1 augustus 2014 open zal blijven. GMR In dialoog: op 21 mei 2013 organiseerde de GMR een discussieavond over diverse varianten meerscholendirectie. Deze constructieve avond werd druk bezocht door leden van het bestuur, de directie, onderwijzend personeel, de GMR en afzonderlijke medezeggenschapsraden. Verkiezingen: conform het rooster van aftreden hebben in april verkiezingen plaatsgevonden. Aftredend waren Theo van Dijk (oudergeleding) en Marike Utzon (personeelsgeleding). Beide kandidaten stelden zich herkiesbaar. Voor de personeelsgeleding stelden zich 4 personen verkiesbaar voor de 2 vacatures. Aangezien zich voor de oudergeleding geen tegenkandidaten meldden, werd Theo van Dijk bij acclamatie benoemd. Dit zal voor een periode van een jaar zijn, omdat Theo dan geen kinderen meer op één van de scholen van onze onderwijsgroep heeft. Voor de personeelsgeleding werd Niels Gaastra als nieuw lid gekozen en Marike Utzon herkozen.

3 Zorg en begeleiding en ICT Het afgelopen schooljaar hebben we een start gemaakt met het combineren van Zorg en ICT. Vanuit onze gezamenlijke doelstellingen: Voor iedere leerling een zo passend mogelijk leerstofaanbod en het verbeteren van de leeropbrengsten, hebben we gekeken naar mogelijkheden voor het realiseren van een effectief en werkbaar klassenmanagement. Voor de leerkrachten, IB ers en directieleden zijn er afgelopen schooljaar een zestal kenniskringen georganiseerd. Tijdens deze kenniskringen zijn verschillende onderwerpen zoals adaptieve software (Rekentuin en Taalzee), de inzet van digibordsoftware van Prowise Presenter, het signaleren van kindermishandeling, handige groep- en leerlingoverzichten uit Cito, aan de orde geweest. Leerkrachten, IB ers en directieleden zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van Rekentuin/Taalzee, digibordsoftware, overzichten uit het CITO LOVS. Daarnaast was er ook ruimte voor het delen van kennis. We zijn dit schooljaar actief bezig geweest met het inzetten van ICT als middel om een werkbaar klassenmanagement te realiseren en de analyse van de leerstof te bevorderen. Enkele scholen zijn gestart met Snappet. Leerlingen verwerken de leerstof van de methode op tablets en leerkrachten kunnen de resultaten op een overzichtelijk dashboard volgen. Voor leerkrachten is dit een enorme tijdsbesparing m.b.t. het nakijken. Ze kunnen de analyse direct bekijken. Leerlingen krijgen direct feedback en inzicht in de eigen leerprestaties. Enkele scholen hebben meegedaan aan de pilot Got It. Leerlingen van groep 7/8 werken via een webbased programma op individueel niveau aan de vier verschillende domeinen op referentieniveau 1F of 2F. Leerkrachten en leerlingen hebben via een dashboard inzicht in de leerprestaties. Leerkrachten kunnen leerstof en toetsen plannen. Leerlingen kunnen gericht oefenen aan leerdoelen en kunnen hierbij gebruik maken van uitlegfilmpjes. Formatie Een ieder jaar terugkerend fenomeen. De puzzel van bijna 200 personeelsleden is weer ingevuld voor het seizoen Ook dit jaar hebben we te maken met een daling van het aantal leerlingen, de personele ontwikkelingen rondom de samenwerkingsscholen en bezuinigingen op bestuursniveau. Gelet op bovenstaande zijn we genoodzaakt tot RDDF plaatsing (Risico Dragend Deel van de Formatie) per 1 augustus Omdat er een flink aantal personeelsleden van het Sociaal Plan gebruik heeft gemaakt, kan de RDDF-plaatsing beperkt blijven tot 3,5 fte op groepsleerkrachtniveau en 1,5 fte op onderwijsassistent/leraarondersteunerniveau. De prognoses voor de komende jaren zijn nog steeds niet rooskleurig. De bezuinigingstaakstelling van het bestuur is nog steeds van kracht. Onderwijsgroep Fier zal dan ook voor het komend schooljaar zeer zorgvuldig moeten omgaan met het aanstellen van personeel in vaste dienst. 2. Bureauzaken Bereikbaarheid van het stafbureau tijdens de zomervakantie In de zomervakantie zal het stafbureau dit jaar twee weken gesloten zijn. Het gaat om week 31 en week 32 (van maandag 29 juli t/m vrijdag 9 augustus). Voor dringende zaken is de algemene directie te bereiken op de mobiele nummers die bekend zijn bij de schooldirecteuren. De rest van de vakantie is het stafbureau in principe op alle werkdagen gewoon geopend. De bezetting is vanwege de vakanties van de medewerkers begrijpelijkerwijs minder. Daardoor is het niet te garanderen dat de juiste persoon voor u beschikbaar is op het moment dat u spontaan langskomt of belt.

4 Mocht u langs willen komen, dan is het verstandig van tevoren telefonisch contact op te nemen en een afspraak te maken. 3. Personeelszaken Ziek- en herstelmeldingen Wij wijzen u er nogmaals op dat het uiterst belangrijk is dat de ziek- en herstelmeldingen met opgaaf van redenen door betrokken werknemers tijdig zowel aan de directeur als aan het stafbureau worden doorgegeven. Dit dient telefonisch doorgegeven te worden, via tel Voor alle duidelijkheid: de verzuim- en vervangingsformulieren kunnen naar g d worden. Randstad Ook het komend schooljaar zal Randstad HR Solutions de coördinatie van de invallerslijst op zich nemen. Dit betekent concreet dat de directeuren op werkdagen vanaf s ochtends uur tot uur contact kunnen opnemen met de medewerkers van Randstad. Zij zullen vervolgens de vervang(st)ers benaderen. De directeur krijgt van Randstad teruggekoppeld welke persoon de vervanging op zich zal nemen. Wat betreft het doorgeven van de vervanging aan het stafbureau verandert er inhoudelijk niets. Het beheer van de invallerslijst is een samenwerking van Jannie Tadema en Randstad. De intake van nieuwe vervang(st)ers en wijzigingen aangaande de beschikbaarheid en ook bijvoorbeeld adres- en telefoongegevens gebeurt zoals gebruikelijk op het stafbureau. Met ingang van het schooljaar zal Randstad overgaan op een digitaal plansysteem (I-plan). Hierover worden de invallers separaat geïnformeerd. Salarismutaties Alle mutaties betreffende het salaris van juli 2013 (afwikkeling huidige schooljaar) en augustus 2013 (benoemingen per 1 augustus en/of 19 augustus 2013 voor zover bekend) worden in de maand juli respectievelijk augustus 2013 verwerkt. Zo ontvangt een ieder per augustus/september 2013 daar waar van toepassing zijn/haar aangepaste salaris. Een enkele aanstelling wordt in september 2013 verwerkt, betrokkenen zijn/worden daarover afzonderlijk geïnformeerd. De salarisspecificaties van juli 2013worden in/direct na de zomervakantie naar de scholen verstuurd. We werken hard aan de Akten van Benoeming vanaf januari Door wijziging van het administratiekantoor heeft dit enige vertraging opgelopen. Meer informatie over verzuim en vervanging, Akten van Benoeming, reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen wordt vermeld in de startbrief voor de schooldirecties. Deze brief wordt medio augustus 2013 verzonden. Benoeming en ontslag rond de zomervakantie Vaak worden aan ons vragen gesteld over de begin- en einddata rond de zomervakantie. De regels hieromtrent zijn als volgt: Doorbetaling tot de zomervakantie Om doorbetaling te kunnen beoordelen, moet gekeken worden naar de aanvangsdatum van de tijdelijke benoeming. Daarbij is de datum 1 maart van het lopende schooljaar van cruciaal belang. Als een benoeming van een leerkracht voor 1 maart is ingegaan, dan kan hij/zij bezoldigd worden tot en met de laatste schooldag van het lopende schooljaar, dit is 31 juli Bij een tijdelijke benoeming die op of na 1 maart is ingegaan, kan er slechts betaald worden tot en met de laatste daadwerkelijke werkdag bijvoorbeeld 5 juli 2013.

5 Benoeming over de vakantie heen Indien er sprake is van een benoeming voor de zomervakantie die langer dan twee maanden heeft geduurd en is beëindigd op of na 1 juni, dan kan de benoeming weer op 1 augustus van het nieuwe schooljaar ingaan. Schema benoeming en ontslag rond de zomervakantie Is de benoeming voor 1 maart gestart? Is de benoeming in de eerste week na de zomervakantie gestart? Nee: Ja: Nee: Ja Benoeming duurt tot en met de laatste schooldag. Benoeming mag tot 1 augustus duren*. Benoeming start op de eerste werkdag na de zomervakantie. Benoeming start op 1 augustus 2012.** * indien tot en met de laatste schoolweek wordt gewerkt. ** indien in het vorige schooljaar b.v. twee benoemingen zijn geweest die twee maanden duurden met daarin de datum van 1 juni, dan mogen er ook maximaal twee benoemingen starten op 1 augustus. Een derde moet op de eerste schooldag starten. Recht op een WW-uitkering. U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 1. U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u 65 jaar of ouder bent, bent u niet meer verzekerd. 2. U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee. 3. U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen. 4. U heeft in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt. 5. U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk geen WW-uitkering

6 Heeft u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. De belangrijkste voorwaarde om een WW-uitkering te houden is dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Hoe vraagt u WW aan? U kunt uw WW-uitkering snel en gemakkelijk via internet aanvragen. o Schrijf u eerst in als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. o Verzamel en controleer uw gegevens. o Vraag uw uitkering aan. Heeft u geen internet? Ga dan naar een vestiging van het WERKbedrijf bij u in de buurt. U kunt daar uw inschrijving en WW-aanvraag via internet doen. Of u WW zult krijgen en hoe hoog die uitkering dan zal zijn, valt niet zomaar vooraf te zeggen. Het toekennen van een uitkering en de bepaling van de hoogte hangt van verschillende factoren af. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale formulieren? Bel dan de helpdesk van het WERKbedrijf. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur op het gratis telefoonnummer Ook medewerkers op de vestigingen van het WERKbedrijf kunnen u helpen bij het invullen. Wat gebeurt er als u een WW-uitkering heeft aangevraagd? U heeft zich ingeschreven bij het WERKbedrijf en uw aanvraag naar UWV gestuurd. Nu moet u even geduld hebben. Als het UWV uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u binnen één week door een medewerker van UWV gebeld. Deze medewerker geeft uitleg en kan uw vragen beantwoorden. Uw aanvraag wordt besproken en zoveel mogelijk telefonisch compleet gemaakt. Ontbreken er nog belangrijke stukken? Dan spreekt de medewerker met u af wanneer u die opstuurt. U hoort tijdens dit gesprek ook wanneer u bericht krijgt over de uitkering en wanneer u de eerste betaling krijgt. 4. Overig Volgende nieuwsbrief De eerstvolgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk vlak voor de kerstvakantie verschijnen. U kunt daarin informatie of mededelingen vanuit de scholen op laten nemen. Kopij kan tot uiterlijk 1 december 2013 worden ingeleverd bij het stafbureau Afsluiting Wij hopen ook het komend schooljaar weer op een goede en collegiale samenwerking, maar allereerst: fijne zomervakantie toegewenst! Met vriendelijke groeten, het dagelijks bestuur en de medewerkers van het stafbureau van onderwijsgroep Fier.

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie