Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten"

Transcriptie

1 Nota van B&VV Onderwerp Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 23 november Inlichtingen mr. J. Kamphuis ( ) Registratienummer Inleiding Overlastgevende feiten zoals wildplassen, het onjuist aanbieden van huisvuil, het laten liggen van hondenpoep en het aanbrengen van graffiti zijn voorbeelden van kleine ergernissen in het publieke domein. Zij kunnen door gebruikmaking van twee verschillende wetten worden aangepakt, de wet OM-afdoening en de wet 'Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte'. Het nu gebruikte instrument van 'transactie', waarbij de aanklager afziet van vervolging indien de verdachte op tijd de boete betaalt, zal op termijn verdwijnen. Wij dienen daarom onze voorkeur uit te spreken voor de implementatie van één van deze twee wetten. Met deze nota wordt hierover een besluit genomen. De twee nieuwe wetten 1. De Wet OM-afdoening - bestuurlijke strafbeschikking De Wet OM-afdoening is per 1 februari 2008 in werking getreden en biedt het Openbaar Ministerie (OM) gelegenheid zelfstandig straffen en maatregelen op te leggen; het opleggen van boetes vindt plaats door het opleggen van een zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking. Met de sanctiemogelijkheden van deze bestuurlijke strafbeschikking kunnen meer feiten buitengerechtelijk worden afgedaan (de acceptgirokaart). Voor burgers heeft het systeem het voordeel dat zij direct en gemotiveerd weten waar zij aan toe zijn. De gemeente krijgt een vooraf vastgesteld deel van de opbrengst, die voortvloeit uit de opgelegde boetes. Daar staat tegenover dat de gemeente ook niet betrokken is bij de afwikkeling van een eventueel beroep dat volgt indien een belanghebbende het niet eens is met een opgelegde strafbeschikking. Degene die het niet eens is met de opgelegde sanctie, kan zelfstandig beroep instellen bij de rechtbank. 2. De wet 'Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte' Op grond van de wet 'Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte', die 1 januari 2009 van kracht is geworden, wordt aan gemeentebesturen de bevoegdheid verleend om boetes op te leggen tegen overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer. Deze kan alleen worden toegepast door gemeentelijke toezichthouders, die tevens bijzonder opsporingsambtenaar (boa) zijn. De bevoegdheid om bestuurlijke

2 Volgvei 2 Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie boetes op te leggen, kan niet worden gemandateerd aan boa's die niet in dienst van een gemeente zijn. De gemeente draagt hiermee de volledige verantwoordelijkheid voor het handhavingsbeleid. De bestuurlijke boete vergt van gemeenten, dat er een compleet apparaat aan toezichthouders, incassomedewerkers en juristen die bezwaar- en beroepszaken behandelen in het leven wordt geroepen. Dat betekent een aanzienlijke investering. Een belangrijke kostenpost is daarnaast de 24-uurs-dekking. De regering benadrukt dat de handhaving 24 uur per dag zal moeten plaatsvinden en dat de politie alleen nog in uitzonderlijke situaties zal optreden. Kortom, de politie zal bij deze overtredingen alleen nog als 'achtervang' gaan fungeren. Afweging In de bijlage worden de voor- en nadelen van de twee nieuwe instrumenten tegen het licht gehouden aan de hand van verschillende wegingsfactoren. Ook wordt kort stilgestaan bij de landelijke tendens, waarbij inzichtelijk wordt dat, voor zover bekend, de meeste gemeenten kiezen voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking. In de conclusie wordt de voorkeur uitgesproken voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking. De belangrijkste afwegingen om te kiezen voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking zijn de volgende: De bestuurlijke boete vergt van gemeenten dat er een compleet apparaat aan toezichthouders, incassomedewerkers en juristen die bezwaar- en beroepszaken behandelen in het leven wordt geroepen. Dat betekent een aanzienlijke investering. Daarnaast is de 24-uurs-dekking een belangrijke kostenpost. Handhaving zal 24 uur per dag moeten plaatsvinden en de politie zal alleen nog in uitzonderlijke situaties optreden. De tarieven worden per feit door het Rijk vastgesteld. De totale opbrengsten vloeien in de gemeentekas. Maar ook de totale kosten van incasso en beroep komen voor rekening van de gemeente. Indien toepassing wordt gegeven aan de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking is de eis van 24-uurs dekking niet gesteld. De gemeente draagt uitsluitend zorg voor haar eigen toezichtorganisatie. De gemeente ontvangt per transactie voor een overlastfeit een vergoeding van 40,- en voor een foutparkeerfeit ontvangt de gemeente 25,-. De kosten van incasso en beroep komen voor rekening van het Rijk. Zoals aangegeven vergt de bestuurlijke boete een aanzienlijke investering. De kosten van het innen van de bestuurlijke boete zullen hoger zijn dan de opbrengst, ondanks dat de totale opbrengsten terugvloeien naar de gemeentekas. Implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking sluit aan bij onze reeds bestaande werkwijze in de handhaving. De investeringen zijn nihil. Het OM verzorgt de verdere afhandeling (via het Centraal Juridisch Incasso Bureau te Leeuwarden). Een gedeelte van

3 Voigvei 3 Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie de opbrengst van de beschikking komt ten goede aan de gemeentekas; 40,- per overlastfeit en f: 25,- bij een foutparkeerfeit. De bestuurlijke strafbeschikking sluit het best aan bij de huidige werkwijze. Naast de zekerheid van deze inkomsten, biedt het ook de zekerheid dat eventuele juridische procedures niet voor rekening van de gemeente Haarlemmermeer zullen komen. Middelen Bij de invoering van de Wet OM-afdoening ontvangt de gemeente 40,- bij een overlastfeit en 25,- bij een foutparkeerfeit. Een verdere juridische afwikkeling komt niet voor rekening van de gemeente Haarlemmermeer. De te verwachten opbrengst voor en verder ligt rond de ,-. Omdat de aangeleverde processen-verbaal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (die zijn vastgelegd in de Regeling PV-vergoeding), kan het zijn dat deze niet allemaal in de gemeentekas zullen vloeien. Ze kunnen dan geseponeerd worden. Daarnaast zijn er weinig kosten die gemeente moet maken, het systeem sluit goed aan op de huidige werkwijze. Implementatie De bestuurlijke strafbeschikking zal per I januari 2011 gebruikt worden. Op deze wijze wordt er tevens aangesloten bij de keuze van andere gemeenten in Nederland. Juridische aspecten Op basis van de Wet OM-afdoening kan de gemeente gebruik gaan maken van de bestuurlijke strafbeschikking. Op grond van deze wet kunnen overlastfeiten die onder het bereik van de APV en de afvalstoffenverordening vallen, beboet worden. In- en externe communicatie Het besluit om de bestuurlijke strafbeschikking te implementeren, zal toegelicht worden in Informeer. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. te kiezen voor toepassing van het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking voor de aanpak van overlastgevende feiten per 1 januari ; 2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Bijlage(n) 1. Bijlage: Wet OM-afdoening en Wet Bestuurlijke Boete

4 gemeente Haarlemmermeer Memo mr. J. Kamphuis Team Openbare orde & Veiligheid Bijlage: Wet OM-afdoening en Wet Bestuurlijke Boete Inleiding Op dit moment wordt voor de handhaving van overtredingen in het publieke domein gebruik gemaakt van de zogenaamde 'transactie'. Hierbij ziet de aanklager af van verdere vervolging indien de verdachte op tijd de boete betaalt. Op termijn' zal de transactie echter komen te verdwijnen. De gemeente Haarlemmermeer zal daarom een keuze moeten maken tussen 2 nieuwe instrumentaria om de handhaving van overlast in de publieke ruimte mogelijk te maken. Voor de volledigheid moet opgemerkt worden dat voor beide instrumenten onderzocht zal worden hoe terugverdieneffecten bereikt kunnen worden. Hier zal een start mee worden gemaakt bij de het eerstvolgende uitvoeringsprogramma Handhaving & Toezicht. Wet OM-afdoening; bestuurfuke sfrafbeschikking De Wet OM-afdoening (en de daaraan gekoppelde bestuurlijke strafbeschikking), is per 1 februari 2008 in werking getreden. Middels deze wet kan het Openbaar Ministerie (OM) zelfstandig straffen en maatregelen opleggen. Tevens kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en politieambtenaren tegen overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) optreden. Hierbij moet opgemerkt worden dat het door het CJIB landelijk vastgestelde uitrolschema aangeeft dat de daadwerkelijke uitrol voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking voor het arrondissement Kennemerland per l september 2010 van start is gegaan. Dit betekent dat het gehele arrondissement Kennemerland inmiddels gebruik kan maken van de bestuurlijke strafbeschikking. Na de vier grote steden (G4) in januari 2009, zijn nu ook andere gemeenten van start gegaan met de bestuurlijke strafbeschikking. Het CJIB verwacht dat uiteindelijk zeker 300 gemeenten voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking zullen kiezen. Wef Bestuurlijke boete Daarnaast bestaat de wet 'Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte'. Op grond van deze wet wordt aan gemeentebesturen de bevoegdheid verleend om boetes op te leggen tegen overtredingen van de APV. De gemeente is bij de bestuurlijke boete 24 uur per dag verantwoordelijk voor de handhaving. Er zijn nog geen gemeenten bekend die hebben gekozen voor de implementatie van de bestuurlijke boete. ' p- Het is nog onduidelijk wanneer dit exact gebeurt

5 Volgvei 2 Parkeren In deze bijlage wordt gesproken over parkeerfeiten. Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 'fout parkeren' en de 'fiscale heffingen'. Fout parkeren Onder 'fout parkeren' wordt verstaan het beboeten van parkeren op niet-toegestane plaatsen. De uitgeschreven bekeuringen gaan naar het CJIB, welke zorgt voor de inning van deze boetes. Inkomsten uit deze boetes vloeien rechtstreeks in de staatskas. Bij de implementatie van de Wet OM-afdoening ontvangt de gemeente 25,- per opgelegde boete. Fiscale heffingen Daarnaast zijn er de 'fiscale heffingen'. Hierbij zal een parkeercontroleur, bij aantreffen van een auto op een betaald parkeerplaats zonder dat er betaald is voor het gebruik niet een boete opleggen, maar een naheffingsaanslag. Deze naheffingsaanslag is een belastingmaatregel en valt derhalve ook volledig onder het regime van de belastingwetgeving (Gemeentewet) en niet onder het regime van de Wet OM-afdoening. Inkomsten uit deze naheffingsaanslag vloeien dan ook rechtstreeks in de gemeentekas en niet in de staatskas. De implementatie van de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking heeft geen invloed op deze fiscale heffingen en kunnen hier derhalve als wegingsfactor buiten beschouwing gelaten worden. Hieronder worden de 2 instrumentaria nader uitgediept. Wet OM-afdoening; bestuurlijke strafbeschikking Op 7 juli 2006 is de Wet OM-afdoening aangenomen. Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd. Op 1 februari 2008 is de wet voor het OM in werking getreden en medio oktober 2008 voor de politie. Per 1 januari 2010 hebben de eerste arrondissementen de bestuurlijke strafbeschikking geïmplementeerd. De strafbeschikking houdt een vaststelling van schuld van het begaan van het strafbare feit door de verdachte in, gebaseerd op feiten en omstandigheden die kenbaar worden gemaakt in de strafbeschikking. Met het opleggen van de strafbeschikking stelt de Officier van Justitie de schuld van de verdachte aan een strafbaar feit vast. Toepassingsbereik wet OM-afdoening Vrijwel alle strafbaar gestelde overtredingen van de APV kunnen met de bestuurlijke strafbeschikking worden aangepakt. Met de sanctiemogelijkheden van de bestuurlijke strafbeschikking zullen meer feiten buitengerechtelijk kunnen worden afgedaan, zodat APVovertredingen niet meer bij de kantonrechter hoeven te worden aangebracht. Voor de burger heeft het systeem het voordeel dat hij direct en gemotiveerd weet waar hij aan toe is. Kosten en opbrengsten De gemeente krijgt, anders dan bij de bestuurlijke boete, slechts een (vastgesteld) deel van de opbrengst die voortvloeit uit de opgelegde boetes. Daar staat tegenover dat de gemeente ook niet betrokken is bij de afwikkeling van een eventueel beroep dat volgt indien een

6 Volgvei 3 belanghebbende het niet eens is met een opgelegde strafbeschikking. De verdachte die het niet eens is met de opgelegde sanctie, kan zelfstandig beroep instellen bij de strafrechter. Wet Bestuurlijke boete Op 18 december 2007 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte aangenomen. Het wetsvoorstel is in het derde kwartaal van 2008 in werking getreden. De bestuurlijke boete kan alleen worden toegepast door gemeentelijke toezichthouders, die tevens boa zijn. De bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen kan niet gemandateerd worden aan boa's die niet in dienst van een gemeente zijn. Toepassingsbereik bestuurlijke boete Bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd voor overlastgevende feiten zoals wildplassen, het onjuist aanbieden van huisvuil, het laten liggen van hondenpoep en het aanbrengen van graffiti. Overtredingen van de afvalstoffenverordening vallen hier ook ten dele onder. Geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften betrekking hebbend op: 1. samenscholing en ongeregeldheden 6. hinderlijk drankgebruik 2. betogingen op openbare plaatsen 7. bedelen 3. vechten op straat 8. bestrijding van heling van goederen 4. vervoer van inbrekerswerktuigen 9. het gebruik van verdovende middelen 5. meevoeren van steekwapens 10. drugshandel op straat Kosten en opbrengsten De ontvangsten van de bestuurlijke boetes die door de gemeente zijn opgelegd, vloeien anders dan bij de bestuurlijke strafbeschikking, rechtstreeks in de gemeentekas. Omdat een betrokkene tegen de opgelegde bestuurlijke boete bezwaar en beroep kan indienen, zullen hier juist weer meer kosten voor de gemeente uit voortvloeien. Indien de gemeente kiest voor de bestuurlijke afdoening, moeten de boetes worden opgelegd door aangewezen boa's in dienst van de gemeente. De boete kan echter nooit hoger zijn dan 340,- per gedraging. Er kan een lagere boete worden opgelegd als de overtreder aannemelijk kan maken dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. De boete wordt gehalveerd voor personen tussen de 12 en 16 jaar. Indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon dan kan de hoogte van de boete vermenigvuldigd worden met een factor 6. Indien de gemeente besluit tot invoering van de bestuurlijke boete blijft strafrechtelijke handhaving door de politie mogelijk. De politie behoudt namelijk een rol bij escalatie of in geval van heterdaad. De gemeente draagt echter de volledige2 verantwoordelijkheid voor het handhavingsbeleid, indien zij heeft gekozen voor de invoering van de bestuurlijke boete. Voor wat betreft de deregulering heeft de keuze voor invoering van de bestuurlijke boete tevens als effect, dat de limitatieve lijst van gedragingen uit de AMvB weer in de APV moeten worden opgenomen. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor de 2 Dat wil zeggen: 24 uur per dag, 7 dagen per week

7 Voigvei 4 handhaving van alle in de AmvB opgenomen gedragingen. Een vrije selectie per gemeente acht de regering zeer nadelig voor de handhaving en leidt tot een onwerkbare situatie voor OM en politie. In de uitvoering kan het gemeentebestuur uiteraard prioriteren, maar zo ontstaan mogelijk "dode bepalingen". Ook de bestuurlijke strafbeschikking gaat uit van een vaste lijst van stafbare feiten, opgenomen in een AMvB. Wegingsfactoren om te kiezen tussen Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete De kosten De bestuurlijke boete vergt van gemeenten dat er een compleet apparaat aan toezichthouders, incassomedewerkers en juristen die bezwaar- en beroepszaken behandelen in het leven wordt geroepen. Dat betekent een aanzienlijke investering. Een belangrijke kostenpost is de 24-uurs-dekking. De regering benadrukt dat de handhaving 24 uur per dag zal moeten plaatsvinden en dat de politie alleen nog in uitzonderlijke situaties zal optreden. De gemeente zal de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de handhaving. Dit betekent echter niet dat de gemeente ook feitelijk 24 uur per dag moet handhaven. De gemeente kan hierbij een handhavingsplan opstellen en van plaats tot plaats de handhavingsinzet bepalen, die per plaats en per uur van de dag verschillend kan zijn. De bestuurlijke boete geeft derhalve de mogelijkheid tot het houden van gericht toezicht. Dit betekent evenwel niet dat zij de 'moeilijke uren' kan overlaten aan de politie. De politie zal alleen als achtervang fungeren indien zij daar zelf strafrechtelijke redenen toe zien. Voorbeeld: een globale berekening laat zien dat de extra inzet van 2 toezichthouders tussen uur en uur leidt fot een benodigde capaciteit van ca. 9 ffe. Het aanfal effectieve uren op straat wordt hierbij vastgesteld op De berekening is als volgt op gebouwd. Het gaat om 15,5 uur per dag {van uur tot uur) x 2 toezichthouders = 31 uur per dag. 31 uur x 365 dagen = uren gedeeld door 1365 effecturen komt neer op ca. 8,3 ffe. l fte wordt daarbij vastgesteld op ,-. Totaal gaat het dan om ,-. Voor de implementatie van de bestuurlijke boete moet de gemeente echter niet alleen investeren op de beschikbaarheid van boa's belast met de handhaving, maar moet er ook geïnvesteerd worden in capaciteit voor de verwerking en inning van de boete en de bezwaar- en beroepsprocedures. Duidelijk is in ieder geval dat de kosten van het innen van de bestuurlijke boete hoger zullen zijn dan de opbrengst. Indien toepassing wordt gegeven aan de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking is de eis van 24-uurs dekking niet gesteld. De gemeente draagt uitsluitend zorg voor de eigen toezichtorganisatie. De kosten van incasso en beroep komen voor rekening van het Rijk (zie ook hieronder). De opbrengsten Bij de huidige aanpak van kleine ergernissen door de politie gaan alle inkomsten naar het Rijk. Indien toepassing wordt gegeven aan de Wet Bestuurlijke Boete worden de tarieven per feit door het Rijk vastgesteld, en vloeien de totale opbrengsten in de gemeentekas.

8 Voigvei 5 Bij de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking verzorgt het OM de verdere afhandeling (via het CJIB te Leeuwarden) terwijl een gedeelte van de opbrengst van de beschikking in de gemeentekas vloeit. Zoals hierboven is aangegeven ontvangt de gemeente per transactie voor een overlastfeit een vergoeding van 40,- Voor een foutparkeerfeit op grond van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) ontvangt de gemeente 25,-. Opbrengsten Voor de beeldvorming is het goed om te weten hoeveel boetes er worden opgelegd die in de categorie 'kleine ergernissen' vallen en wat deze vervolgens voor de gemeente opleveren. In de onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven van het aantal ingediende processen-verbaal in de periode januari - augustus 2010~. De ingediende p-v's zullen worden uitgekeerd mits ze aan alle voorwaarden van de Regeling PV-vergoeding voldoen. Voldoen de p-v's hier niet aan dan worden ze geseponeerd door het CJIB. Daarmee hoeft het aantal ingediende p-v's niet gelijk te staan aan het aantal daadwerkelijk geïncasseerde p-v's. Daarnaast behoudt het CJIB zich het recht voor om bepaalde p-v's te weigeren (bijvoorbeeld wegens onvolledigheid). arkeerfeiten, fiscale heffingen augustus: f: Indien het hierboven aangegeven aantal p-v's in dezelfde lijn doorzet in 2010, zullen er totaal ongeveer 3750 parkeerfeiten en 90 overlastfeiten worden opgelegd. Dit komt neer op , ,- = f: ,- per jaar. De inkomsten vanuit p-v vergoedingen voor de gemeente, zijn niet opgenomen in de begroting voor 2010 en zullen daarmee opgenomen worden binnen de post 'Bedrijfsmatige activiteiten' van Handhaving en oez zicht^. De p-v vergoedingen zullen in worden uitgekeerd door het CJIB en op dat moment als inkomsten worden verantwoord. 3 Deze stand van zaken is op 30 september door het Centraal Juridisch Incassobureau opgemaakt. 4 Bij APV Handhaving

9 Volgvei 6 Tabellen met algemene verschillen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking De kosten voor de uitvoering, De kosten voor de uitvoering, inning inning en rechtsbescherming en rechtsbescherming gedeeltelijk komen geheel voor rekening van de voor rekening van de gemeente. gemeente. Deze kosten bestaan uit: Deze kosten bestaan uit: - aanschaf eigen feitenboekjes - aanschaf universele feitenboekjes - eigen boeteadministratie - mogelijk bezwaar en beroep - software (registratiesysteem) Alle opbrengsten voor vloeien in de Respectievelijk 40,- voor gemeentekas. overlastfeiten en 25,- voor fout Bestuursrecht Strafrecht Boa uit naam van het College en de Boa uit naam van het College, de burgemeester burgemeester, de politie of het OM. Gemeente CJIB, namens de gemeente Gemeente CJIB Bezwaar bij de gemeente. Beroep Verzet bij OM (binnen 2 weken). bij de kantonrechter (marginale Zitting bij kantonrechter (integrale toetsing) toetsing) 24-uurs verantwoordelijkheid voor gemeente. De gemeente draagt uitsluitend zorg voor haar eigen toezichtorganisatie.

10 Volgvei 7 Conclusie Op basis van de hierboven genoemde wegingsfactoren kan de conclusie worden getrokken dat de bestuurlijke strafbeschikking de voordelen van het systeem van bestuurlijke boete en het traditionele strafrechtsysteem lijkt te combineren. Dit pleit voor de keuze om de bestuurlijke strafbeschikking te implementeren. De bestuurlijke strafbeschikking sluit het best aan bij de huidige werkwijze wat er voor zorgt dat de investeringskosten bij de bestuurlijke strafbeschikking relatief laag zijn. Bij de implementatie van de bestuurlijke boete moeten meer investering gedaan worden. Naast de 24-uurs verantwoordelijkheid zal er met name moeten worden geïnvesteerd in de boeteadministratie, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en software. Investeringen die bij de keuze voor de bestuurlijke strafbeschikking niet hoeven te worden gedaan. Het is dan ook niet voor niets dat weinig gemeenten in Nederland kiezen voor de bestuurlijke boete, maar juist kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Bovendien heeft de gemeente de zekerheid dat er E 40,- bij een overlastfeit en 25,- bij een foutparkeerfeit in de gemeentekas vloeit. Naast de zekerheid van deze inkomsten, biedt het ook de zekerheid dat eventuele juridische procedures niet voor rekening van de gemeente Haarlemmermeer zullen komen. Financiële risico's worden in deze variant derhalve afgewend.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 22 april 2010 Nummer : 8 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 april 2009 registratienummer: 0901617 afdelingsnaam: DB/ABZ/AKZ steller: Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Bestuurlijke boete

Nadere informatie

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in

Nadere informatie

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Bestuurlijke Strafbeschikking óf Bestuurlijke Boete? Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xorq.o6x Inboeknummer robstoogsg Dossiernummer o44.ror z november zoro Raads informatiebrief Betreft aanpak kleine ergernissen in de openbare ruimte: keuze voor de "Bestuurlijke

Nadere informatie

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3197237 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 september 2009 Portefeuillehouder : Wethouder mr. P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : 22-09-2009

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders HillII IHM G10.0731 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgestelddoor Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Bart Buijks

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte)

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Inleiding De burger wil een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Oplegnotitie invoering bestuurlijke strafbeschikking raadsnummer 2010 55 team VHBOP steller S. Helsen doorkiesnummer 077-359 63 43 e-mail s.helsen@venlo.nl Invoering bestuurlijke

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte Een keuze tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking Naam auteur: Noortje Verschuuren Studentnummer: 2005569 Opleiding: Juridische Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42315 25 juli 2017 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking Organisatorische- en beleidsuitgangspunten voor de invoering van de bestuurlijke

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 44 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking. agendapunt 06.03 968466 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46384 18 december 2015 Aanwijzing feitegcodeerde misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden.

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden. RIS.3217 Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden. Overwegingen ten behoeve van een standpuntbepaling over

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 13.046 d.d. 21-5-2013 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2013 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen.

Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. BB-nummer 15.069; besluit d.d. 10-7-2015 Onderwerp Aanwijzing deelgebied Stationskwartier en Molenbuurt inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen. Besluit: 1. Op grond

Nadere informatie

Ten aanzien van de specifieke vragen merken wij het volgende op.

Ten aanzien van de specifieke vragen merken wij het volgende op. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Regeling OM-afdoening

Regeling OM-afdoening JU Regeling OM-afdoening Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen deel. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen deel. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen deel 1. Inleiding In de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt een overzicht gegeven van gedragingen waarvoor op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 8 Openbaar advies B en W afdeling openbare orde en wijkbeheer M -OOHLUID eerste stad aan de waterweg registratienummer 2009-3680 opsteller advies telefoonnummer paraaf afdelingshoofd advies afdelingshoofd

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Een overzicht omtrent de invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking voor milieuovertredingen. Een handreiking voor de Milieudienst

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421)

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421) 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in Abbenes Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Evaluatie na drie jaar

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Evaluatie na drie jaar Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Evaluatie na drie jaar Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2491 14 maart 2011 Rectificatie Aanwijzing OM-afdoening Op 1 maart 2011 is de Aanwijzing OM-afdoening (2011A001) in werking

Nadere informatie

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Geagendeerd voor het Regionaal College van 5 november 2010. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurlijke strafbeschikking... 3 2.1 Nieuw

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

~atwijk. A l.. 6 MRT Z013. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas.

~atwijk. A l.. 6 MRT Z013. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas. Voorstel ~atwijk Aan Status Medewerk(st)er Telefoonnummer : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas : 071 406 5197 Zaaknummer Datum : 4 maart

Nadere informatie

Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag, 24 juni 2016 Aan de gemeenteraad, Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de invoering

Nadere informatie

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking 1. Inleiding en achtergrond discussienotitie 1.1. Reikwijdte van deze notitie In de afgelopen twintig jaar is er op meerdere terreinen sprake

Nadere informatie

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad,

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad, Memo Postregistratienummer: 2014i00196 Aan: Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Van: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Betreft: Agendapunt handhaving Geachte leden van de raad, In de commissievergadering

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013;

Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013; Beleidsregel Wijkverbod De burgemeester van Maassluis; Gezien het voorstel van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van 12 maart 2013; overwegende dat voor de toepassing van artikel 2.1b van de Algemeen

Nadere informatie

Diverse gegevens over motorvoertuigen

Diverse gegevens over motorvoertuigen 07 Diverse gegevens over motorvoertuigen Goederenvervoer, belastingen, boetes, diefstal, nummerplaten Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Hondenpoep staat op de eerste plaats op de lijst van buurtproblemen, die de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water, drs. Theo Weterings Collegevergadering

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de minister van Justitie dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 21 januari 2010 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp Vermulderen Wet aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer AMS 15/5918 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Notitie boa s in de openbare ruimte

Notitie boa s in de openbare ruimte Notitie boa s in de openbare ruimte Versie 1.2, 23 augustus 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 met keuze voor scenario 2 (basis), pilot voor de duur van 2 jaar. Samenvatting

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek 9 Overtredingen D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek Het aantal overtredingen (feiten) dat opsporingsinstanties (bijv. Politie, BOD en, etc.) direct naar tenuitvoerleggingsinstanties (bijv. CJIB, Halt Nederland)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie