TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 15 september 2009 Portefeuillehouder : Wethouder mr. P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : De Ronde : --- Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte BESLISPUNTEN 1. Voor handhaving van de kleine overlastgevende feiten in de openbare ruimte gebruik te maken van de bestuurlijke strafbeschikking; 2. ermee in te stemmen dat tijdelijk ingehuurde medewerkers, die deel uitmaken van en worden aangestuurd door SOB/VTH, toezicht- en opsporingstaken verrichten binnen de gemeente Amersfoort. AANLEIDING Twee jaar geleden is gestart met de vorming van één integrale handhavingsorganisatie binnen de gemeente. Het zoveel mogelijk integreren van de handhaving is een belangrijke doelstelling uit ons collegeprogramma. Voor de handhaving in de openbare ruimte betekent dit dat de handhaving van voorschriften uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Afvalstoffenverordening (Asv) en de parkeervoorschriften (die tot is ondergebracht bij de parkeerpolitie) door één team en vanuit één uitvalsbasis wordt uitgevoerd. Een verdere professionalisering van de handhaving in de openbare ruimte vraagt nu om keuzes voor het inzetten van instrumenten en mensen. De gezamenlijke overheden zoeken al een aantal jaren naar passende handhavingsinstrumenten om (kleine) ergernissen in het openbaar gebied aan te pakken. De lichte, veel overlast veroorzakende overtredingen op het gebied van onder andere afval, geluidhinder, hondenpoep, wildplassen, graffiti, het verkeerd parkeren van fietsen en vernielingen van het openbaar groen, zorgen er voor dat de openbare ruimte vervuilt en verloedert en de leefbaarheid wordt aangetast. De gemeente wordt hierop aangesproken, maar kan hiertegen in onvoldoende mate voortvarend optreden. Doordat de politie zich steeds meer richt op de grote(re) vergrijpen en de criminaliteitsbestrijding is de behoefte aan passende handhavingsinstrumenten verder toegenomen. Om effectievere handhaving door gemeenten in de openbare ruimte mogelijk te maken, zijn twee (min of meer gelijkwaardige) handhavingsinstrumenten ontwikkeld: de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking (onderdeel van de Wet OM-afdoening). Het beboeten van overtredingen door toepassing van één van beide instrumenten, is alleen mogelijk door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s). Wij maken, naast vaste medewerkers in dienst van de gemeente, gebruik van ingehuurde medewerkers. Omdat opsporing een overheidstaak is, moeten boa s in beginsel in bezoldigde dienst zijn van de gemeente. Het is echter voor gemeenten mogelijk om particuliere functionarissen als onbezoldigd gemeenteambtenaar aan te stellen, ten behoeve van de uitoefening van de boa-functies van parkeercontroleur en APV- en Asv-controleur. Voor het inhuren van particuliere Inlichtingen bij: M.G.M. Naus, SOB/VTH, (033)

2 functionarissen, die toezicht- en opsporingstaken verrichten, is een algemene machtiging van uw raad noodzakelijk. BEOOGD EFFECT Het beoogd effect is het tegengaan van overlast, vervuiling en verloedering in de openbare ruimte. Het inzetten van de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking heeft zowel een preventief als een repressief gevolg. In de Handhavingsstrategie Amersfoort 2009 is het preventief handhaven genoemd als belangrijk element in de handhavingsaanpak. Door het voorlichten en aanspreken van (potentiële) overtreders wordt geprobeerd te bereiken dat regels worden nageleefd. Het repressief handhaven door het toepassen van de bestuurlijke boete of de bestuurlijke strafbeschikking is een noodzakelijk vervolg op het preventief handhaven. In situaties dat voorlichten en aanspreken er niet toe leidt dat gehandeld wordt in overeenstemming met de regels, moet ook krachtig ingegrepen kunnen worden door middel van het uitdelen van een boete of strafbeschikking. Van dit lik-op-stuk karakter gaat dan ook weer een preventieve werking uit. Handhavingsinstrumenten voor de openbare ruimte De bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking zijn instrumenten die ingezet kunnen worden voor de handhaving van de kleine overlastgevende feiten in de openbare ruimte. De Wet bestuurlijke boete is op 14 januari 2009 in werking getreden. De Wet OM-afdoening (waarvan de bestuurlijke strafbeschikking een onderdeel is) is in 2007 in werking getreden en wordt gefaseerd ingevoerd. Sinds 1 januari 2009 kunnen de vier grootste gemeenten de bestuurlijke strafbeschikking uitvaardigen. In de overige gemeenten vindt de (gefaseerde) invoering plaats per arrondissement. Invoering in het arrondissement Utrecht is gepland op 1 april Gemeenten kunnen kiezen om één van beide instrumenten in te zetten. Wel dient er per domein een keuze gemaakt te worden. De bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking mogen niet naast elkaar worden ingezet voor de handhaving van dezelfde feiten binnen de openbare ruimte. Verschillen bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking Keuze bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking Dit raadsvoorstel bevat overwegingen om een keuze te kunnen maken tussen de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Om een goede keuze te maken, is het belangrijk om de verschillen tussen de instrumenten te kennen. De bestuurlijke boete is een lokale boete, volgens lokaal beleid waarbij de gemeente tot op zekere hoogte, onafhankelijk van de vervolgingsbereidheid van het OM, zelf haar invloed op het niveau van handhaving kan bepalen. Wel is de bestuurlijke boete alleen van toepassing op overtredingen waarvoor de wet de bestuurlijke boete mogelijk heeft gemaakt. (Zie de bijlage met feitenlijst behorende bij het Besluit bestuurlijke boete). Daarnaast mag uw raad daaruit niet zelf nog een selectie maken, maar moet gekozen worden tussen bestuurlijke boete voor het totale pakket of in het geheel geen bestuurlijke boete. In de praktijk betekent dit dat een gemeentelijke boa op grond van een machtiging de aankondiging van de boete uitschrijft. De gemeente zorgt vervolgens voor de afhandeling van de boete met een boetebeschikking, de eventuele bezwaarprocedure en de inning van de boete. Voor het toepassen van de bestuurlijke boete, is een aanpassing van de APV en de Asv noodzakelijk en daarvoor is een besluit van uw raad nodig. De bestuurlijke strafbeschikking is de bevoegdheid om, zonder tussenkomst van de rechter, voor bepaalde overtredingen een geldboete op te leggen. Dit zal gebeuren onder toezicht van en volgens richtlijnen van het College van Procureurs-Generaal. Gemeenten kunnen hiermee dus een bestraffende sanctie opleggen via het strafrecht. In de praktijk betekent dit dat de gemeentelijke boa die een overtreding constateert, een aankondiging van de beschikking uitvaardigt. Via een (internet)verbinding wordt de beschikking rechtstreeks naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gestuurd, zonder tussenkomst van de politie. Het CJIB int de boete bij de overtreder. Als de overtreder het niet eens is met de beschikking, kan hij verzet aantekenen bij het openbaar ministerie. De rechterlijke macht zorgt voor verdere afhandeling.

3 Voor het toepassen van de bestuurlijke strafbeschikking, is geen besluit van uw raad nodig. Dit handhavingsinstrument komt in 2010 (automatisch) voor toepassing in onze gemeente beschikbaar. Momenteel is de geplande invoeringsdatum voor het arrondissement Utrecht 1 april Hoewel voor het inzetten van de bestuurlijke strafbeschikking dus geen besluit van uw raad nodig is, is het van belang om tijdig te beginnen met de voorbereidingen voor de invoering. De keuze van uw raad voor dit handhavingsinstrument betekent dat deze voorbereidingen worden getroffen, zodat het instrument meteen bij het beschikbaar komen, kan worden gebruikt. Hoewel beide handhavingsinstrumenten, gelet op het beoogde doel van naleving van diverse wettelijke regels, redelijk gelijkwaardig zijn, zijn er voor de handhavingspraktijk grote procedurele en inhoudelijke verschillen. Om deze verschillen inzichtelijk te maken, in de eerste tabel een overzicht van de kenmerken van beide instrumenten. De tweede tabel geeft een vergelijking van de kosten voor invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Tabel 1: kenmerken bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking Bestuurlijke boete Bestuurlijke strafbeschikking Recht Bestuursrecht Strafrecht Feiten APV en Afvalstoffenverordening [1] [2] APV en Afvalstoffenverordening [3] [4] Aankondiging besluit BOA uit naam college, dan wel burgemeester BOA uit naam college, dan wel burgemeester Oplegging besluit Gemeente CJIB namens gemeente Inning boete Gemeente CJIB Rechtsbescherming Bezwaar bij gemeente Verzet bij OM (binnen twee weken) Beroep bij kantonrechter Zitting bij kantonrechter Geen hogere eis op zitting Hogere eis op zitting mogelijk mogelijk Schorsende werking Nee Ja rechtsbescherming Hoogte boetes wordt bepaald in AMvB bestuurlijke boete AMvB bestuurlijke strafbeschikking Hoogte boetes Gelijk aan boetebedragen OM. Zie bijlage met feitenlijst Zie bijlage feitenlijst strafbeschikking behorende bij het Besluit bestuurlijke boete. Voor bepaalde APV-overtredingen waarvoor OM geen boetebedragen heeft vastgesteld en die niet op de negatieve lijst staan, mag de raad hoogte vaststellen tot het max in Gemw; nat. Pers 340,-, rechtspers ,-. Betalingstermijn Zes weken na onherroepelijk Zes weken na uitvaardiging straf- Financiën: kosten Financiën: opbrengsten Verantwoordelijkheid worden besluit Kosten uitvoering, inning en rechtsbescherming geheel voor rekening gemeente Opbrengsten geheel voor gemeente 24-uurs verantwoordelijkheid voor gemeente Beschikking door CJIB Kosten uitvoering, inning en rechtsbescherming deels voor rekening gemeente Opbrengsten deels voor gemeente 24-uurs verantwoordelijkheid voor gemeente Rol politie Operationeel Te bepalen in driehoeksoverleg Te bepalen in driehoeksoverleg Direct toezichthouder Afspraken over invulling rol als Afspraken over invulling rol als

4 direct toezichthouder direct toezichthouder Rol OM Partner Gemeente moet informatie delen Gemeente moet informatie delen. Gemeente moet overleggen met OM over aantal mogelijke verzetszaken. Toezichthouder Ziet toe op kwaliteit BOA Ziet toe op kwaliteit BOA Automatisering: software Gemeente Justitie/ CJIB Automatisering: hardware Gemeente Gemeente Managementinformatie wordt verzorgd door Gemeente, aanvulling vanuit politie-informatie mogelijk Vanuit CJIB in combinatie met politie-informatie Voorlichting Gemeente verantwoordelijk voor algemene en specifieke voorlichting aan burgers Gemeente verantwoordelijk voor algemene en specifieke voorlichting aan burgers. Vanuit Justitie wordt algemene Eénduidigheid voor de burger BOA en politie opereren binnen verschillend systeem met verschillende bevoegdheden en verschillende rechtsbescherming. Binnen een gemeente kan iemand voor hetzelfde feit zowel een boete van de gemeente als een strafbeschikking van de politie krijgen. Tabel 2: Kosten invoering bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking Kosten bij beide instrumenten Extra kosten bij de bestuurlijke boete Salaris en toeslagen voor de BOA Kosten wijziging APV en feitenboekjes Opleiding voor de BOA Opleggen besluit bestuurlijke boete Kosten uniform en insigne BOA Incassotraject BackOffice en aansturing Bezwaar en beroep Communicatiemiddelen Software algemeen Hardware en kantoorartikelen Specifieke e.d. communicatiemiddelen Vervoersmiddelen Huisvesting Boa s Inkomsten Inkomsten Inkomsten Zie bij hoogte boetes in tabel 1 informatie verzorgd. BOA en politie hanteren hetzelfde systeem en dezelfde rechtsbescherming. Onderscheid enkel ten aanzien van bevoegde feiten. Extra kosten bij de bestuurlijke strafbeschikking Software voor online verbinding met CJIB Pv-vergoeding is per 1 januari ,- voor overlastfeiten en 25,- voor parkeerfeiten [1] Zie bijlage feitenlijst bij Besluit bestuurlijke boete [2] Aanpassing APV en Asv is noodzakelijk. Zie bijlage Model boetebepalingen bestuurlijke boete APV en Asv [3] Zie bijlage feitenlijst strafbeschikking overlast [4] De reikwijdte zal in de toekomst worden uitgebreid met andere feiten. Samenvattend wordt gesteld dat: 1. De bestuurlijke boete een bestuursrechtelijk en de bestuurlijke strafbeschikking een strafrechtelijk handhavingsinstrument is; 2. Beide instrumenten geschikt zijn om overtredingen van de APV en de Asv in de openbare ruimte aan te pakken;

5 3. Voor het toepassen van de bestuurlijke boete, een aanpassing van de APV en de Asv noodzakelijk is. Dit staat haaks op het streven van de gemeente om te komen tot een vermindering van regels (deregulering); 4. De verschillen vooral zitten in de financiële gevolgen van de inningsprocedure en de rechtsbeschermingsprocedure. Bij de bestuurlijke boete zijn de inkomsten volledig voor de gemeente. Daar staat tegenover dat de kosten van inning en de rechtbeschermingsprocedure ook voor de gemeente zijn. Dit zal vanwege de noodzaak om een eigen organisatie (BackOffice) voor de verwerking van transacties in te richten, extra werk en een hoge investering met zich meebrengen. Daarmee zijn de financiële risico s van de bestuurlijke boete groter dan die van de bestuurlijke strafbeschikking. ARGUMENTEN Als het gaat om de duidelijkheid op straat voor de burger, prevaleert invoering van de bestuurlijke strafbeschikking boven de bestuurlijke boete. Dit is met name het geval omdat in de toekomst de huidige politietransactie wordt omgezet in een politiestrafbeschikking en deze in de praktijk - voor wat betreft uitvoering en rechtsbescherming - sterk overeenkomt met de bestuurlijke strafbeschikking. Voor de burger is het dan niet anders of hij een beschikking krijgt voor het plegen van een overlastfeit van een gemeentelijke BOA of een beschikking van de politie voor datzelfde of een ander feit. Het invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking is voor de gemeente aanmerkelijk goedkoper dan het invoeren van de bestuurlijke boete. Hoewel de inkomsten van de bestuurlijke boete voor de gemeente zijn, zijn de kosten van de bestuurlijke boete per saldo voor de gemeente hoog omdat zij zelf zorg moet dragen voor de administratieve afhandeling van de opgelegde boete, de inning en de inrichting van de bezwaar en beroepsorganisatie. Bij de bestuurlijke strafbeschikking krijgt de gemeente een vergoeding per opgelegde boete (pv-vergoeding) en is de mogelijkheid tot verzet van de overtreder bij het openbaar ministerie georganiseerd. De gemeente draagt hiervan dus ook niet de kosten. Gelet op het voorafgaande bestaat een voorkeur te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking. De eenduidigheid op straat en de rechtsbescherming van de burger zijn hiervoor de belangrijkste argumenten. Daarnaast is het kostenaspect een overweging om niet voor de bestuurlijke boete te kiezen. Deze argumenten zijn de belangrijkste redenen waarom geen enkele gemeente tot op heden heeft gekozen voor invoer van de bestuurlijke boete. Daarbij komt dat de vier grote gemeenten al hebben gekozen voor het invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking. De ervaring die hiermee door deze gemeenten wordt opgedaan maakt het eenvoudiger voor andere gemeenten de bestuurlijke strafbeschikking zonder (opstart)problemen te implementeren. CONCLUSIE Keuze bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking In verband met de hierboven geschetste - financiële en organisatorische gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, - noodzaak van extra (gemeentelijke) regelgeving voor de bestuurlijke boete, - voordeel van éénduidigheid in aanpak en rechtsbescherming voor de burger, stellen wij uw raad voor te kiezen voor invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Inzet buitengewone opsporingsambtenaren (boa s) Het beboeten van overtredingen door middel van een bestuurlijke boete of een bestuurlijke strafbeschikking is alleen mogelijk door buitengewoon opsporingsambtenaren. Bij de opbouw van de organisatie van SOB/VTH is rekening gehouden met een flexibele inzet van medewerkers, omdat de werklast over het jaar heen verschilt. Daarom wordt gebruik gemaakt van ingehuurde medewerkers. Het organisatie- en formatieplan HOR gaat uit van een totale formatie van 31 fte ( inclusief 2,1 fte overhead), waarvan 7,4 fte flexibel wordt ingevuld. Zowel het vaste als het flexibele gedeelte kent een onderscheidt tussen handhavers (boa s) en toezichthouders. In het vaste deel gaat het om 13,5 fte handhavers en 8 fte toezichthouders, in het flexibele om resp. 5,4 en 2 fte. De opbouw van team HOR, met deels vaste medewerkers en deels ingehuurde medewerkers, hangt ook samen met de landelijke ontwikkeling om het boa-stelsel te verbeteren.

6 Met de komst van de boetebevoegdheid voor bestuursorganen is het belang van het verbeteren van dit stelsel alleen maar groter geworden. Het uitlenen van (meer professionele) boa s binnen politieregio s zal naar verwachting steeds meer gaan plaatsvinden. Vaste medewerkers kunnen wij bij het ministerie van Justitie voordragen voor het verkrijgen van een boabevoegdheid. Medewerkers op inhuurbasis mogen echter alleen als boa worden ingezet nadat uw raad daarmee heeft ingestemd. Deze voorwaarde is genoemd in de circulaire Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar van het Ministerie van Justitie (zie bijlage). Reden hiervan is dat het van groot belang wordt geacht dat handhavers namens en onder directe verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur werkzaam zijn. Voor medewerkers in vaste dienst is dat vanzelfsprekend, voor inhuurkrachten niet zonder meer. Het zal overigens voor een burger geen verschil uitmaken of men wordt aangesproken door een medewerker in vaste dienst of door een medewerker die op inhuurbasis werkzaam is. In de praktijk zijn er geen verschillen, ook in de kleding is er geen verschil te zien. Wij vragen u om een algemene machtiging te verlenen voor de inhuur van tijdelijke medewerkers, die deel uitmaken van en worden aangestuurd door SOB-VTH, zodat deze functionarisssen toezicht- en opsporingstaken mogen verrichten binnen de gemeente Amersfoort. FINANCIËN Wij zouden u graag een overzicht willen geven van de kosten en opbrengsten die gemoeid zijn met de invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Ervaringen met de kosten en de opbrengsten van invoering van de bestuurlijke boete zijn niet beschikbaar omdat tot op heden nog geen enkele gemeente heeft gekozen voor de invoering ervan. De bestuurlijke strafbeschikking wordt vanaf begin 2009 weliswaar gebruikt door de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), maar de periode waarover cijfers beschikbaar zijn, is te kort om een betrouwbare inschatting van de kosten en opbrengsten te kunnen maken. Een half jaar na inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking zullen wij met een financieel overzicht komen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de bestuurlijke strafbeschikking budgetneutraal uitgevoerd kan worden. VERVOLG Door middel van de jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma s (HUP) wordt uw raad geïnformeerd over de beleidsmatige en uitvoerende ontwikkelingen rond de integrale handhaving. COMMUNICATIE Zodra de keuze door uw raad is bepaald, zal er voorlichting hierover plaatsvinden aan de burger. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, H. Huitink A. van Vliet-Kuiper

7 Bijlagen: - ontwerp-raadbesluit Ter inzage: - feitenlijst bij Besluit bestuurlijke boete - model boetebepalingen bestuurlijke boete APV en Asv - feitenlijst strafbeschikking overlast - circulaire Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar d.d. 2 december 2004, kenmerk /504 - circulaire Verlenging geldigheid Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar d.d. 10 december 2008, kenmerk /08 Uitgebreide informatie (inclusief veelgestelde vragen) over de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking, is te vinden via onderstaande internetlinks;

8 RAADSBESLUIT Reg.nr De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009, sector SOB/VTH (nr ); b e s l u i t: 1. voor handhaving van de kleine overlastgevende feiten in de openbare ruimte gebruik te maken van de bestuurlijke strafbeschikking; 2. ermee in te stemmen dat tijdelijk ingehuurde medewerkers, die deel uitmaken van en worden aangestuurd door SOB/VTH, toezicht- en opsporingstaken verrichten binnen de gemeente Amersfoort. Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober de griffier de voorzitter

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Bestuurlijke Strafbeschikking óf Bestuurlijke Boete? Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 april 2009 registratienummer: 0901617 afdelingsnaam: DB/ABZ/AKZ steller: Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Bestuurlijke boete

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xorq.o6x Inboeknummer robstoogsg Dossiernummer o44.ror z november zoro Raads informatiebrief Betreft aanpak kleine ergernissen in de openbare ruimte: keuze voor de "Bestuurlijke

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Oplegnotitie invoering bestuurlijke strafbeschikking raadsnummer 2010 55 team VHBOP steller S. Helsen doorkiesnummer 077-359 63 43 e-mail s.helsen@venlo.nl Invoering bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 22 april 2010 Nummer : 8 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders HillII IHM G10.0731 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgestelddoor Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Bart Buijks

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten Nota van B&VV Onderwerp Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 23 november 201 0 Inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567 6935) Registratienummer

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte Een keuze tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking Naam auteur: Noortje Verschuuren Studentnummer: 2005569 Opleiding: Juridische Hogeschool

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking. agendapunt 06.03 968466 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte)

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Inleiding De burger wil een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeenten hebben

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp)

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 1 "ZJ gemeente ^ j Heemskerk Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 29 juli 2014 BiVO/2014/30052 lll! ili II Iii Z012B092508 JJS^^, REGELING

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING 20 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 FOTOSERIE Werken met boa s TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING Werkvloer Duizenden toezichthouders en handhavers van diverse pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk; Overwegende, dat het wenselijk is om de mogelijkheid te hebben om een bestuurlijke boete

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking Organisatorische- en beleidsuitgangspunten voor de invoering van de bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Een overzicht omtrent de invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking voor milieuovertredingen. Een handreiking voor de Milieudienst

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking 1. Inleiding en achtergrond discussienotitie 1.1. Reikwijdte van deze notitie In de afgelopen twintig jaar is er op meerdere terreinen sprake

Nadere informatie

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Geagendeerd voor het Regionaal College van 5 november 2010. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurlijke strafbeschikking... 3 2.1 Nieuw

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Notitie boa s in de openbare ruimte

Notitie boa s in de openbare ruimte Notitie boa s in de openbare ruimte Versie 1.2, 23 augustus 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 met keuze voor scenario 2 (basis), pilot voor de duur van 2 jaar. Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

A 1 Subproces Beboeten bij oproep

A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1.1Doel Dit overzicht beschrijft de activiteiten en beslissingen die bij de handhaving van de Wet Inburgering, uitgevoerd kunnen of moeten worden als een potentiële

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42315 25 juli 2017 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tynaarlo Nr. 196800 10 november 2017 Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo Het college van

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. beschut werk als bedoeld in de Participatiewet open te stellen voor

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 12 juni 2012 : 25 juni 2012 Documentnr. Zaaknummer : 845 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : E.L.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S003

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S003 Datum Agendapunt Documentnummer R05S003 Onderwerp Wet markt en overheid Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het doel van het voorstel is om de economische activiteiten, die momenteel in het kader van

Nadere informatie

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. de Gooijer Tel nr: 06-20094743 Nummer: 17A.00701 Datum: 15 juni 2017 Team: OOV Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval

LE Royé. Telefoonnummer: Raadsbesluit. 2.Evaluatiecarnaval Raadsvergadering 11 oktober 2016 Volgnummer 87-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016-28622 Collegevergadering 30 augustus 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht; Regeling oplegging bestuurlijke boete BRP Waalwijk Het college van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64

Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Oplegnotitie Tussentijdse wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Brunssum Gemeenteblad nr. 64 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad op grond

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag, 24 juni 2016 Aan de gemeenteraad, Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de invoering

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad,

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad, Memo Postregistratienummer: 2014i00196 Aan: Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Van: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Betreft: Agendapunt handhaving Geachte leden van de raad, In de commissievergadering

Nadere informatie

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19 Waar gaan we het over hebben? Wie is de buitengewoon opsporingsambtenaar? In welke wetten is de positie van de BOA geregeld? Soorten opsporingsambtenaren?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Met de bestuurlijke boete naar handhaven op (lokaal) niveau.

Met de bestuurlijke boete naar handhaven op (lokaal) niveau. Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Zie lijst Uw kenmerk Ons kenmerk DSB200036307 Doorkiesnummer (070) 353 6431 Aantal bijlagen Onderwerp bestuurlijke boete Datum

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie