Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in lokale verordeningen (APV, afvalstoffenverordening e.d.) geregeld. De handhaving en het eventueel opleggen van boetes geschiedt meestal via strafrechtelijke weg. Sinds 2008 zijn er nieuwe wettelijke instrumenten voor gemeenten die gefaseerd worden ingevoerd. Het gaat hier om de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Ook voor Heusden geldt dat inmiddels de fase is aangebroken waarin een keuze kan worden gemaakt om één van deze instrumenten te gaan inzetten danwel de huidige situatie voort te zetten. In dit voorstel wordt een afweging gemaakt en aan de hand daarvan wordt voorgesteld om te kiezen voor de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Wettelijk kader Het wettelijk kader in deze kwestie wordt gevormd door de Gemeentewet, het Wetboek van strafvordering, de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (Wbboor), Wet OMafdoening en de vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast. Feitelijke informatie De gemeente Heusden kan vanaf december 2010 beschikken over twee nieuwe wettelijke instrumenten om op te treden tegen overlast in de openbare ruimte: de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking. Deze nieuwe wettelijke instrumenten hebben vooralsnog geen betrekking op parkeerovertredingen, de zgn. Wet Mulderfeiten. Voor gemeenten zijn er hiermee drie keuzemogelijkheden: A. Invoeren van de bestuurlijke boete (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte); B. Invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking (Wet OM-afdoening); C. Handhaven van de huidige situatie: politietransactie (boete) die met ingang van december 2010 wordt omgezet in de politiestrafbeschikking (Wet OM-afdoening). Een combinatie van deze instrumenten is niet toegestaan. ad. A: De bestuurlijke boete De Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte biedt gemeenten de mogelijkheid zelfstandig, zonder rechterlijke tussenkomst, bestuursrechtelijk op te treden tegen overtredingen die overlast veroorzaken. Gemeentelijke toezichthouders met buitengewone opsporingsbevoegdheid kunnen overtreders namens het gemeentebestuur een geldboete opleggen, waarbij de opbrengst voor de gemeente is. Indien gekozen wordt voor de bestuurlijke boete draagt de gemeente de volledige verantwoordelijkheid. Dit betekent dat het organiseren van de handhaving en de totale afhandeling, zoals het innen van de boetes en het afhandelen van de bezwaar- en beroepszaken geheel voor rekening van de gemeente komt. 1

2 ad. B: De bestuurlijke strafbeschikking De bestuurlijke strafbeschikking is een handhavinginstrument voor gemeenten dat is gebaseerd op de Wet OM-afdoening. Dit instrument biedt gemeenten de mogelijkheid strafbeschikkingen uit te vaardigen en daarmee overlast in de openbare ruimte aan te pakken. De Wet OM-afdoening wordt gefaseerd ingevoerd en biedt ruimte voor, snelle, toekomstige uitbreiding van feiten (zoals fout parkeren en andere kleine verkeersovertredingen). Op grond van deze wet kan een Boa, namens het gemeentebestuur en buiten de rechter om, overtreders strafrechtelijk sanctioneren door hen een geldboete op te leggen. Door het uitvaardigen van een strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie (hierna OM) een zaak vervolgen én bestraffen. De gemeente levert de aankondiging van strafbeschikking rechtstreeks aan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna CJIB). De opbrengst van de strafbeschikking komt ten goede aan het OM (CJIB). Het CJIB verzorgt de verdere afhandeling van de strafbeschikking en de gemeente ontvangt per correct uitgegeven bestuurlijke strafbeschikking een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is hetzelfde als die welke gemeenten nu reeds ontvangen voor de processen-verbaal van de Boa s (politietransactie). Met de bestuurlijke strafbeschikking krijgt de gemeente een instrument om in overleg met politie en OM beleid te maken en prioriteiten vast te stellen bij de handhaving van de wet- en regelgeving gericht op kleine ergernissen en hier vervolgens actief op in te zetten. Ook nu kennen we al gemeentelijk handhavingsbeleid met prioriteiten. Nieuw is echter dat als gemeenten gebruik maken van de beleidsvrijheid dit inhoudt dat het OM in geval van verzet door de bestrafte, een zaak in principe altijd op zitting aanbrengt en er in beginsel voor het OM geen ruimte is om zaken op beleidsmatige gronden te seponeren door het intrekken van de strafbeschikking. Om te zorgen dat er voldoende capaciteit bij het OM is voor de afhandeling van de verzetten, is afstemming met het OM nodig over de prioriteiten van de gemeente en de hoeveelheid beschikkingen die de gemeente verwacht uit te vaardigen. ad. C: Handhaven huidige praktijk In de huidige situatie worden veel overlastfeiten afgedaan door middel van een (politie)transactie. Daarbij worden o.a. de bonnen door de gemeentelijke Boa bij de politie aangeleverd. De politiestrafbeschikking vervangt met ingang van 1 december 2010 de (politie)transactie. Een gevolg hiervan is dat de nu nog bestaande vergoedingsregeling voor processen-verbaal op grond van de (politie)transactie niet langer zal gelden voor politiestrafbeschikkingen. Een verschil ten opzichte van de huidige praktijk is verder dat door de invoering van zowel de bestuurlijke als de politiestrafbeschikking de strafbare feiten buitengerechtelijk worden afgedaan. De strafbeschikking is een daad van vervolging terwijl het aanbieden en vervolgens betalen van een (politie)transactie juist vervolging voorkwam. Een ander verschil is dat de burger die de strafbeschikking heeft ontvangen zelf bij het OM verzet moet aantekenen. Als de dader niet in verzet gaat, staat daarmee zijn schuld vast en kan het CJIB het boetebedrag innen zonder tussenkomst van de rechter. Daarnaast komt met het verdwijnen van de transactie de rol van de politie voor het verwerken van boetes te vervallen en dienen gemeenten de bonnen rechtstreeks bij het CJIB aan te leveren. Dit geldt vooralsnog niet voor de zogenaamde Wet Mulderbeschikkingen (fout parkeren) die momenteel verreweg het grootste aandeel vormen van de 2

3 jaarlijkse processen-verbaal van onze Boa s. Ook deze Wet Mulder-beschikkingen zullen echter op termijn onder de werking van de Wet OM-afdoening worden gebracht. Afweging Zoals aangegeven dient u een keuze te maken. Niets doen betekent een keuze voor de politiestrafbeschikking waarvoor dus niet langer de vergoedingsregeling geldt. Beide nieuwe instrumenten, de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking, hebben betrekking op dezelfde typen zaken en bij beide instrumenten zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van deze feiten en bepalen ze zelf welke overlastfeiten prioriteit verdienen binnen de gemeente. Het onderscheid zit met name in het verschil in de kosten (personeel, informatisering, organisatie) en opbrengsten. Bij de bestuurlijke boete verzorgt de gemeente alles in eigen beheer. Oplegging, inning, bezwaar en beroep worden door de gemeente zelf uitgevoerd. De kosten voor uitvoering, inning en rechtsbescherming komen geheel ten laste en voor rekening van de gemeente. De opbrengsten van de bestuurlijke boete zijn wel hoger dan die van de bestuurlijke strafbeschikking. Ze wegen echter niet op tegen de te verwachten toenemende kosten in de bedrijfsvoering. Dit is ook de reden dat tot nu toe voorzover bekend geen enkele gemeente in Nederland voor dit instrument heeft gekozen. Een ander nadeel van een bestuurlijke boete is dat bij eenzelfde feit de rechtsgang voor de burger afhankelijk is van het feit of de boete door een politieambtenaar of een gemeentelijke Boa is opgelegd. Boa en politie opereren namelijk binnen verschillende systemen met verschillende bevoegdheden en verschillende rechtsbescherming. Zo kan dan binnen een gemeente iemand voor overlastgevende feiten een bestuurlijke boete krijgen van de gemeente of een strafbeschikking van de politie. Bij de bestuurlijke strafbeschikking wordt de afhandeling van de door de Boa van de gemeente opgelegde boete verzorgd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De eventuele daaruit voortvloeiende verzetzaken worden door het OM afgehandeld. Voordeel hiervan is dat er geen gemeentelijke investeringen hoeven te worden gedaan voor het inrichten van voorzieningen voor de inning en invordering van de boete en de behandeling van bezwaar en beroep. Gemeenten krijgen voor iedere aangeleverde bestuurlijke strafbeschikking een vergoeding. Dit betekent geen verzwaring van de financiële lasten en de ambtelijke capaciteit waardoor de inkomsten meer in verhouding zullen staan met de kosten. Daarnaast hanteren de Boa en politie hetzelfde systeem en dezelfde rechtsbescherming en geeft dit duidelijkheid voor de burger. Als uw college geen keuze maakt tussen de twee instrumenten, zal er met ingang van 1 december 2010 door de Boa s gewerkt gaan worden met de politiestrafbeschikking. Het nadeel hiervan ten opzichte van de bestuurlijke strafbeschikking is dat de gemeente bij gebruikmaking van de politiestrafbeschikking niet meer in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling voor aangeleverde processen-verbaal. Voor overlastfeiten, opgelegd middels de bestuurlijke strafbeschikking betekent dit een netto-vergoeding van 40,- per correct aangeleverd procesverbaal. Voor een Wet Mulderfeit bedraagt de vergoeding 25,- per correct aangeleverd procesverbaal. 3

4 Deze vergoedingsregeling blijft na december 2010 voor zowel de bestuurlijke strafbeschikkingen als voor de Wet Mulderovertredingen (fout parkeren) bestaan. In 2012 wordt deze vergoedingsregeling geëvalueerd. Bijkomend nadeel van de politiestrafbeschikking is verder dat het OM mogelijk beleidsepots toepast ongeacht het gemeentelijke beleid. In een bij dit voorstel behorende bijlage zijn de verschillen in een matrix weergegeven. In de lokale driehoek, waarin de burgemeester, het OM en de politie deelnemen, zijn de twee nieuwe instrumenten eerder besproken. Daarnaast heeft het Regionaal College van de regio Brabant-Noord (gemeenten, OM en politie) de nieuwe handhavingsinstrumenten laten onderzoeken door een werkgroep. Deze werkgroep adviseerde om te bevorderen dat regiobreed de bestuurlijke strafbeschikking wordt ingevoerd. In het Regionaal College is vorig jaar besloten om dit advies over te nemen. Ook de locale driehoek kon zich hierin vinden. De belangrijkste onderdelen van het advies zijn in dit collegevoorstel verwerkt. Conclusie Na afweging van alle feiten is het oordeel dat, conform het besluit van het Regionaal College de bestuurlijke strafbeschikking het beste instrument voor de gemeente Heusden is. De eenduidigheid op straat (politie en gemeente) en de aansluiting op de huidige werkwijze, de beleidsruimte en het kostenaspect zijn hiervoor de belangrijke argumenten. Inzet van Middelen De opbrengsten van beide handhavingsinstrumenten zullen waarschijnlijk niet kostendekkend zijn. De opbrengsten moeten ook geen doel op zich worden, het gaat immers om een effectieve en efficiënte handhaving in de openbare ruimte van overlastfeiten. Daarbij komt dat als de instrumenten inderdaad leiden tot een betere naleving, de opbrengsten op termijn noodzakelijkerwijs zullen afnemen. De invoering van de strafbeschikking leidt waarschijnlijk niet tot extra kosten. Het grote verschil met de huidige werkwijze is de rechtstreekse aanlevering bij het CJIB. Het CJIB stelt hiervoor de software ter beschikking. Door de rechtstreekse aanlevering van de aankondigingen van strafbeschikking dient de gemeente een backoffice in te richten en een medewerker beschikbaar te hebben voor het aanleveren en het bewaken van de organisatorische en juridische kwaliteit van het proces. Dit is naar verwachting binnen de bestaande personeelsformatie op te vangen. Verder is het mogelijk dat de gemeente in de toekomst wat extra apparatuur zal moeten aanschaffen (PDA s met beveiligde verbinding naar het CJIB). Het CJIB verstrekt maandelijks kwalitatieve en kwantitatieve gegevens waardoor het handhavingseffect inzichtelijk wordt gemaakt. Tot januari 2012 brengt het CJIB voor overlastfeiten in ieder geval geen kosten in rekening voor de aanlevering en invoer door het CJIB. In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse vergoeding van ,--. Vooralsnog is het de verwachting dat dit bedrag gerealiseerd gaat worden. Communicatie De communicatie wordt landelijk verzorgd via Postbus 51. De folders van het Ministerie van 4

5 Justitie worden aangepast aan de invoering van de nieuwe handhavingsinstrumenten. Daarnaast kan de overtreder aan de achterzijde van het overhandigde afschrift van de bon zijn rechten en plichten lezen. Op de website/digitaal loket zal er ook aandacht naar uitgaan. Om die reden is het niet nodig om hierover nog meer aparte publicaties te plaatsen. Vervolgstappen Er is door het ministerie gekozen voor een landelijke fasering in de uitrol van de bestuurlijke strafbeschikking. Voor de gemeenten in de regio Brabant-Noord is de invoering in december 2010 gepland. De keuze van de gemeente Heusden dient zo snel mogelijk formeel (schriftelijk) bekend te worden gemaakt bij het hoofd Officier van Justitie en het CJIB. Het invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking houdt ook in dat de prioriteiten bij de bestrijding van overlast met behulp van de strafbeschikking in overleg met politie en Openbaar Ministerie (OM) door het gemeentebestuur moeten worden bepaald. Er zal goed moeten worden samengewerkt tussen de ketenpartners gemeente, CJIB, OM en politie zodat alle partijen van elkaar weten wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan doen en wat ze van elkaar verwachten. Zo heeft de gemeente, indien zij kiest voor het inzetten van de bestuurlijke strafbeschikking, in principe een 24-uurs verantwoordelijkheid (maar geen verplichting) voor de afdoening van die feiten. De politie blijft natuurlijk ook bevoegd, maar zal geen stelselmatige aandacht schenken aan deze overlastfeiten. In Heusden hebben we reeds afspraken met de politie over ondermeer de prioriteitstelling, de achtervang van de politie bij escalaties, de inzet van politie naast de Boa s en de communicatie en informatie-uitwisseling tussen Boa en politie. Deze zullen in het kader van de huidige ontwikkelingen tegen het licht worden gehouden en zo nodig worden aangepast. Daarnaast zal het werkproces ingericht moeten worden op het werken met de strafbeschikking. Zo dient de gemeente een contactpersoon aan te wijzen voor het CJIB. Ook moet er toegang worden gekregen tot een speciaal systeem van het CJIB waarin de bestuurlijke strafbeschikkingen worden ingevoerd en managementinformatie kan worden verkregen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 5

6 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 oktober 2010; besloten: - de bestuurlijke strafbeschikking in de gemeente Heusden in te voeren overeenkomstig de gefaseerde uitrol door het Ministerie van Justitie; - dit besluit en het daarbij behorende voorstel ter kennis te brengen van de raad. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 6

7 De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de bestuurlijke boete, de politiestrafbeschikking en de bestuurlijke strafbeschikking. Bijlage behorend bij collegevoorstel HHVYT01 t.b.v. collegevergadering 19 oktober Aspect Bestuurlijke boete Politiestrafbeschikking Bestuurlijke strafbeschikking Soort recht Bestuursrecht Strafrecht Strafrecht Gezagsverhouding OM op afstand; gemeente zelf verantwoordelijk (wel overleg, onder andere driehoek ) OM (soms) iets meer direct betrokken. Toezicht OM onder andere door middel van richtlijnen. OM (soms) iets meer direct betrokken. Toezicht OM onder andere door middel van richtlijnen College P-G s. Oplegging beschikking Door gemeente CJIB namens gemeente CJIB namens gemeente Rechtsmiddel: Termijn Termijn behandeling bezwaar of beroep respectievelijk verzet Zekerheidsstelling (bij bezwaar/beroep respectievelijk verzet) Bezwaar bij gemeente Beroep bij Kantonrechter Verzet bij OM Zitting bij Kantonrechter Verzet bij OM Zitting bij Kantonrechter Termijn voor bezwaar of Termijn voor verzet: in beroepschrift: 6 weken (art. 6:7 beginsel binnen twee weken Awb) nadat de beschikking de bestrafte bekend is geworden, maar uiterlijk 6 weken na toezending Binnen 6 weken na Zo spoedig mogelijk na het zekerheidsstelling verzet (min. 10 dagen tussen oproepen ter zitting en dag behandeling verzet ter zitting) verzet ter zitting) Wel Niet Niet Termijn voor verzet: in beginsel binnen twee weken nadat de beschikking de bestrafte bekend is geworden, maar uiterlijk 6 weken na toezending Zo spoedig mogelijk na het verzet (min. 10 dagen tussen oproepen ter zitting en dag behandeling

8 Aspect Bestuurlijke boete Politiestrafbeschikking Bestuurlijke strafbeschikking Behandeling in beroep, respectievelijk na verzet Hoger beroep Indien de bestuurlijke boete na een evt. bezwaarschrift niet wordt ingetrokken: procedure voor de Kantonrechter (in hoedanigheid van bestuursrechter). De kantonrechter beoordeelt vooral de totstandkoming en (tegenwoordig ook inhoudelijk ) hoogte van de boete aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur Hoger beroep bij Gerechtshof Leeuwarden in geval van boete hoger dan 70,-- Termijn tenuitvoerlegging Boete te betalen binnen 6 weken na het onherroepelijk worden van de beschikking Indien het OM na verzet de strafbeschikking niet intrekt (of wijzigt): procedure voor de Kantonrechter (als strafrechter) conform de gewone procedure van titel XI, XII, XIII Boek 2 Wetboek van Strafvordering Regulier hoger beroep en cassatie mogelijk (na veroordeling na verzet) Binnen 14 dagen na toezending beschikking. Bestrafte kan binnen 14 dagen in verzet gaan. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging De feitelijke inning boetes Door de gemeente Door het CJIB Door het CJIB Indien het OM na verzet de strafbeschikking niet intrekt (of wijzigt): procedure voor de Kantonrechter (als strafrechter) conform de gewone procedure van titel XI, XII, XIII Boek 2 Wetboek van Strafvordering Regulier hoger beroep en cassatie mogelijk (na veroordeling na verzet) Binnen 14 dagen na toezending beschikking. Bestrafte kan binnen 14 dagen in verzet gaan. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging Wijze van executie Conform de wettelijke bepalingen inzake de invordering van gemeentelijke belastingen (maar geen kwijtschelding bij onvermogen; verjaring invorderingsbevoegdheid na twee jaar) Na aanmaning (en evt. verhoging van te betalen bedrag) kan de bestrafte met machtiging van de Kantonrechter gedurende een week worden gegijzeld (komt niet in de plaats van de sanctie) en evt. alsnog worden gedagvaard. Voorts: de normale verhaalsmogelijkheden Na aanmaning (en evt. verhoging van te betalen bedrag) kan de bestrafte met machtiging van de Kantonrechter gedurende een week worden gegijzeld (komt niet in de plaats van de sanctie) en evt. alsnog worden gedagvaard. Voorts: de normale verhaalsmogelijkheden

9 Aspect Bestuurlijke boete Politiestrafbeschikking Bestuurlijke strafbeschikking Vergoeding gemeente Alle opbrengsten (boetes) voor Geen vergoeding Opbrengsten deels voor gemeente gemeente door vergoeding van Kosten Strafblad (aantekening in de Justitiële Registers) Normenstelsel Rol Politie Rol OM Kosten uitvoering, inning en rechtsbescherming geheel voor rekening van de gemeente, kosten faciliteren BOA voor de gemeente Kosten uitvoering en inning en rechtsbescherming geheel voor OM, kosten faciliteren BOA voor de gemeente 40,- per overlastfeit Kosten uitvoering en inning en rechtsbescherming geheel voor OM, kosten faciliteren BOA voor de gemeente Geen aantekening strafblad Soms (boete boven de 100,-). Soms (boete boven de 100,-). Gemeentewet (op grond van de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) en de Awb Afspraken over invulling rol als direct toezichthouder. Ziet toe op uitoefening van de opsporingsbevoegdheid van de BOA, m.n. op de kwaliteit van de opsporingsproducten Gemeente moet informatie delen Wetboek van Strafvordering Afspraken over invulling rol als direct toezichthouder. Ziet toe op uitoefening van de opsporingsbevoegdheid van de BOA, m.n. op de kwaliteit van de opsporingsproducten Gemeente moet informatie delen in driehoeksoverleg. OM kan beleidssepot toepassen Wetboek van Strafvordering Afspraken over invulling rol als direct toezichthouder. Ziet toe op uitoefening van de opsporingsbevoegdheid van de BOA, m.n. op de kwaliteit van de opsporingsproducten Gemeente moet informatie delen. In driehoeksoverleg afspraken maken over aantal aan te leveren zaken. OM kan geen beleidssepot toepassen want gemeente maakt beleid en mag prioriteiten stellen

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xorq.o6x Inboeknummer robstoogsg Dossiernummer o44.ror z november zoro Raads informatiebrief Betreft aanpak kleine ergernissen in de openbare ruimte: keuze voor de "Bestuurlijke

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Bestuurlijke Strafbeschikking óf Bestuurlijke Boete? Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum

Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 april 2009 registratienummer: 0901617 afdelingsnaam: DB/ABZ/AKZ steller: Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Bestuurlijke boete

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 22 april 2010 Nummer : 8 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3197237 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 september 2009 Portefeuillehouder : Wethouder mr. P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : 22-09-2009

Nadere informatie

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten Nota van B&VV Onderwerp Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 23 november 201 0 Inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567 6935) Registratienummer

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders HillII IHM G10.0731 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgestelddoor Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Bart Buijks

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete. Datum 18 december 2008

Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete. Datum 18 december 2008 Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete Datum 18 december 2008 Colofon Contactpersoon Servicecentrum Handhaving (www.servicecentrumhandhaving.nl) E: servicecentrum@minjus.nl

Nadere informatie

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Oplegnotitie invoering bestuurlijke strafbeschikking raadsnummer 2010 55 team VHBOP steller S. Helsen doorkiesnummer 077-359 63 43 e-mail s.helsen@venlo.nl Invoering bestuurlijke

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte Een keuze tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking Naam auteur: Noortje Verschuuren Studentnummer: 2005569 Opleiding: Juridische Hogeschool

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking. agendapunt 06.03 968466 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke

Nadere informatie

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008 38 De strafbeschikking M. Kessler B.F. Keulen Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Afkortingen Verkort aangehaalde literatuur V XII! XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 44 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van

Nadere informatie

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte)

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Inleiding De burger wil een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking Organisatorische- en beleidsuitgangspunten voor de invoering van de bestuurlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2491 14 maart 2011 Rectificatie Aanwijzing OM-afdoening Op 1 maart 2011 is de Aanwijzing OM-afdoening (2011A001) in werking

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Evaluatie na drie jaar

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Evaluatie na drie jaar Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Evaluatie na drie jaar Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke

Nadere informatie

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Een overzicht omtrent de invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking voor milieuovertredingen. Een handreiking voor de Milieudienst

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking 1. Inleiding en achtergrond discussienotitie 1.1. Reikwijdte van deze notitie In de afgelopen twintig jaar is er op meerdere terreinen sprake

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van:

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van: Boete Toolkit 2013 Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier Een uitgave in eigen beheer van: boetebezwaar-online.nl Uw boete succesvol aanvechten Handleiding en praktische tips

Nadere informatie

Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing?

Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing? Discussie, Nieuws & Analyse Mr. M. Rosing is advocaat bij Stibbe te Amsterdam. Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing? Sinds 1 februari 2008 wordt de strafbeschikking gefaseerd ingevoerd

Nadere informatie

onder invloed. Deze zaken kunnen niet met een strafbeschikking worden afgedaan. Zie hieronder onder uitzonderingen

onder invloed. Deze zaken kunnen niet met een strafbeschikking worden afgedaan. Zie hieronder onder uitzonderingen Instructie strafbeschikking voor opsporingsambtenaren versie 3 Een praktische handleiding en naslagwerk voor opsporingsambtenaren, opgesteld door het openbaar ministerie. Doel van de instructie In aanvulling

Nadere informatie

Regeling OM-afdoening

Regeling OM-afdoening JU Regeling OM-afdoening Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Overtredingen. F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1

Overtredingen. F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1 8 Overtredingen F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1 In 21 werden 11 miljoen verkeersovertredingen via een WAHVbeschikking afgedaan. In 27 waren dat er overigens nog 12,7 miljoen. Driekwart van de beschikkingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42315 25 juli 2017 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

8 Overtredingen. F.P. van Tulder en H.G. Aten

8 Overtredingen. F.P. van Tulder en H.G. Aten 8 Overtredingen F.P. van Tulder en H.G. Aten In totaal zijn in 212 circa 381. geconstateerde overtredingen op strafrechtelijke wijze behandeld. Het grootste deel daarvan werd door politie en buitengewone

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op geen enkele wijze heeft gereageerd op zijn herhaalde schriftelijke verzoek

Nadere informatie

http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/executie_afdoening/@153071/a...

http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/executie_afdoening/@153071/a... pagina 1 van 12 Aanwijzing OM-afdoening (2010A001) Categorie vervolging Rechtskarakter Afzender Adressaat Registratienummer Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldigheidsduur Publicatie in Staatscourant

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Gemeentelijke handhaving en strafrecht

Gemeentelijke handhaving en strafrecht Gemeentelijke handhaving en strafrecht Prof. mr.dr. A.R. Hartmann Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 14 april 2011 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Overzicht: 1 Inleiding 2 Strafrechtelijke afdoening

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Aanwijzing OM-afdoening

Aanwijzing OM-afdoening Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.213 Aanwijzing OM-afdoening tekst bronnen Staatscourant 2012, nr. 8299, d.d. 27.4.2012 datum inwerkingtreding 1.5.2012 In deze aanwijzing wordt de regeling van de

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Hondenpoep staat op de eerste plaats op de lijst van buurtproblemen, die de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer AMS 15/5918 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 1 juni 2016 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 088-361 33 17 uw kenmerk 750380 cc bijlage

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld.

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld. Bijlage 7 Begrippen Deze bijlage volgt in principe de begrippenlijst zoals het CBS die heeft vastgesteld en online openbaar heeft gemaakt. In deze bijlage staan alle niet algemeen bekend veronderstelde

Nadere informatie

Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. een handreiking voor gemeenten

Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. een handreiking voor gemeenten Implementatie bestuurlijke strafbeschikking een handreiking voor gemeenten Implementatie bestuurlijke strafbeschikking een handreiking voor gemeenten Datum 27 mei 2009 1 Inhoud 2 Afkortingenlijst 1. Inleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Uitgangspunten van de regeling

HOOFDSTUK 2 Uitgangspunten van de regeling HOOFDSTUK 2 Uitgangspunten van de regeling 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden een aantal algemene uitgangspunten besproken die aan de regeling van de strafbeschikking ten grondslag liggen. In 2.2 wordt

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragen en antwoorden

Bijlage 1: Vragen en antwoorden Bijlage 1: Vragen en antwoorden 1 vraag 1 Een lijst van het wagenpark met alle dienstauto s welke door uw organisatie in gebruik zijn of waren, wanneer deze in gebruik genomen zijn en indien van toepassing

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag

Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus EH Den Haag Concept wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden en het Besluit buitengerechtelijke kosten Dit

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46384 18 december 2015 Aanwijzing feitegcodeerde misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Geagendeerd voor het Regionaal College van 5 november 2010. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurlijke strafbeschikking... 3 2.1 Nieuw

Nadere informatie

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op: - artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Notitie boa s in de openbare ruimte

Notitie boa s in de openbare ruimte Notitie boa s in de openbare ruimte Versie 1.2, 23 augustus 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 met keuze voor scenario 2 (basis), pilot voor de duur van 2 jaar. Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie