Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum"

Transcriptie

1 NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 14 april 2009 registratienummer: afdelingsnaam: DB/ABZ/AKZ steller: Bos, Henny/Edwin Loermans/J. Vedder paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Bestuurlijke boete of strafbeschikking in Hilversum nota voor burgemeester en wethouders Inleiding In de afgelopen jaren hebben gemeenten/vng gepleit voor betere instrumenten om kleine ergernissen aan te pakken, zoals wildplassen, graffiti, hondenoverlast, afval (op straat gooien) en het verkeerd parkeren van fietsen. De behoefte daaraan is, na de keuze van de politie om zich meer te richten op haar kerntaken, alleen maar toegenomen. Na jaren van debat komen er twee nieuwe handhavingsinstrumenten bij. Per 14 januari 2009 is de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in werking getreden. Hierdoor is er één instrument beschikbaar gekomen, namelijk de bestuurlijke boete. Op basis van de wet OM-afdoening is een tweede instrument beschikbaar gekomen: de bestuurlijke strafbeschikking. Daarmee zijn vanuit het Rijk twee nieuwe instrumenten beschikbaar gekomen voor de aanpak van kleine ergernissen. Zowel de bestuurlijke boete als de bestuurlijke strafbeschikking kan worden ingezet tegen overlastgevende feiten in de openbare ruimte. Hieronder lichten we deze instrumenten toe. Probleemstelling: De overtredingen op overlastgevende feiten in de openbare ruimte zoals, wildplassen, graffiti, hondenoverlast, afval (op straat gooien) en het verkeerd parkeren van fietsen is in Nederland en dus ook in Hilversum aan het toenemen. Dit resulteert in overlast voor de burgers, bedrijven van Hilversum en de vermindering van woon en leefklimaat. Doel van de nota: Een bestuurlijke keuze voor te leggen voor de introductie van een aanvullend instrument voor de handhaving in publieke domein alsmede een fasering van invoering in de gemeente Hilversum. De werkgroep In verband met het maken van een bestuurlijke keuze voor één van de twee nieuwe instrumenten is ter nadere advisering een dienstoverstijgende werkgroep gevormd. Deze werkgroep heeft verschillende aspecten (organisatorisch, juridisch, financieel, uitvoeringstechnisch) tegen het licht gehouden en bij onderstaande afwegingen ondergebracht. De werkgroep bestaat uit collega s van de verschillende diensten/afdelingen in verband met de integrale benadering. De opdracht aan de werkgroep was om een korte notitie te maken op hoofdlijnen en een keuze voor te leggen welke van de instrumenten (de bestuurlijke boete óf de bestuurlijke strafbeschikking) de voorkeur geniet. 1

2 Bestuurlijke boete De bestuurlijke boete biedt gemeenten de mogelijkheid om geheel zelfstandig op te treden tegen kleine ergernissen. Een bestuurlijke boete is een boete - die zonder tussenkomst van de rechter door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aan een overtreder kan worden opgelegd. De gemeente mag de boeteopbrengsten zelf houden. Daar staat echter tegenover dat de gemeente ook zelf moet zorgen voor de verwerking, inning en (dwang)invordering van de boeten en de afhandeling van bezwaar- en beroep-schriften. De bestuurlijke boete gaat gelden voor nagenoeg alle feiten uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) en een deel van de afvalstoffenverordening. Bij AMvB is aangegeven welke APV-feiten worden uitgezonderd; dit is de zogeheten negatieve lijst. Dit betreft dan gedragingen waarvan het evident is dat deze gepaard kunnen gaan met geweld of een gevaarzettend karakter in zich kunnen dragen, zoals samenscholing en ongeregeldheden. Hetzelfde geldt voor gedragingen die sterk aan het strafrecht zijn gerelateerd, zoals handel in drugs, heling en het meevoeren van inbrekerswerktuigen of steekwapens. Oorspronkelijk lag er ook een wetsvoorstel voor een bestuurlijke boete voor fout parkeren. Deze is echter in december 2007 door de Eerste Kamer verworpen. Vooralsnog komt hiervoor geen alternatief in de plaats. Voor optreden tegen foutief parkeren en stilstaan blijft de Wet Mulder van toepassing. Bestuurlijke strafbeschikking De wet OM-afdoening biedt de officier van justitie, en benoemde anderen zoals opsporingsambtenaren en bestuursorganen, de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter - een strafbeschikking uit te vaardigen. Met de bestuurlijke strafbeschikking kunnen gemeentelijke BOA s op straat een aankondiging van de bestuurlijke strafbeschikking opleggen. Het OM verstuurt daarna de definitieve strafbeschikking aan de overtreder. De bestuurlijke strafbeschikking is een strafrechtelijk instrument waarbij de gemeente de oplegging doet en de inning en verzetszaken respectievelijk door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en door het Openbaar Ministerie (OM) worden gedaan. Gemeenten krijgen een vergoeding van het rijk voor elke opgelegde bestuurlijke strafbeschikking. Het feitenbereik van de bestuurlijke straf-beschikking is nagenoeg gelijk aan dat van de bestuurlijke boete. Inzetmogelijkheden De nieuwe instrumenten van de bestuurlijke boete en de strafbeschikking zijn gelijkwaardig en zijn beide geschikt om voor gemeenten in aanmerking te komen voor de handhaving van veel voorkomende en overlastgevende overtredingen in de publieke ruimte. De gemeentelijke handhaving wordt flexibeler en effectiever door het ter beschikking gestelde nieuwe instrumentarium. De instrumenten strafbeschikking en bestuurlijke boete kunnen niet beide door gemeentelijke BOA s worden ingezet voor dezelfde feiten. Door de overeenkomsten en verschillen van deze instrumenten naast elkaar te leggen, kan worden bepaald welk instrument de gemeente zal gaan inzetten. Keuze Gemeenten hebben de keuze voor het invoeren van één van beide instrumenten, of kiezen voor de huidige handhavingspraktijk. De gemeente hoeft dus nog geen keuze te maken. De huidige situatie zal echter toch wijzigingen kennen. De Wet OM-afdoening betreft namelijk een omzetting van de transactiebevoegdheid in een strafbeschikkingsbevoegdheid. Alle overtredingen die nu met een transactie door de politie of BOA s worden afgedaan, zullen in de toekomst met een zogenoemde politiestrafbeschikking worden afgehandeld. Nu geen keuze maken, betekent dus straks voor BOA s een overgang naar de politiestrafbeschikking. Huidige handhaving kleine ergernissen In de huidige praktijk heeft de gemeente Hilversum BOA s in dienst die al naar gelang hun daartoe strekkende bevoegdheid proces-verbaal kunnen opmaken, transacties kunnen aanbieden en beschikkingen op basis van de Wet Mulder uitvaardigen. De BOA s leveren hun processen-verbaal aan bij de politie die afhankelijk van de ernst van de geconstateerde feiten zorg draagt voor verdere afhandeling van het aangeleverde, richting ofwel het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor inning van de boetes, ofwel het OM voor verdere beoordeling en afhandeling. De handhaving spitst zich in het huidige systeem toe op de zaken zoals die in de begroting staan. De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de Dienst Stad heeft handhavers in dienst die toezicht houden op de naleving van regels die zijn opgenomen in de hoofdstukken 2, 4 en 5 van de APV. 2

3 Er is hiervoor op dit moment vijf fte beschikbaar, waarvan er daadwerkelijk drie handhavers zijn aangesteld. Alle handhavers zijn aangesteld als BOA. De opsporingsbevoegdheid strekt zich tot de in de akte of aanwijzing aangeduide selectie van strafbare feiten. De handhavers zijn blijkens de akte van opsporingsbevoegdheid ten behoeve van de functie controleur openbare ruimte en parkeercontroleur beëdigd tot BOA. Strafbeschikking versus de bestuurlijke boete In de bijlage I en II zijn tabellen opgenomen waarin de reikwijdte, rollen, onderlinge verschillen tussen beide instrumenten staan aangegeven. Resumerend komt het er op neer dat: Organisatorische consequenties 1 De bestuurlijke boete is een eigen handhavingsinstrument. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en het functioneren van het handhavingsapparaat.. Er is sprake van een eigen handhavingsapparaat (24-uurs BOA s), eigen administratie (bonnenboekjes e.d.), eigen bezwaar/beroepafhandeling en eigen invorderingsapparaat (betalingen, aanmaningen en dergelijke). Dit betekent een aanpassing van de huidige organisatie, hetgeen met zich meebrengt dat er investeringen (o.a. financiële en organisatorische) moeten worden gedaan. 2 De bestuurlijke strafbeschikking heeft geen verstrekkende gevolgen voor de gemeentelijke (juridisch-administratieve) organisatie. Tijdrovende procedures tegen een opgelegde sanctie behoeven niet door de gemeente te worden afgedaan. Bij het invoeren en de afhandeling van de bestuurlijke strafbeschikking kan gebruik worden gemaakt van het computersysteem van justitie Dit systeem staat in verbinding met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat de incasso voor zijn rekening neemt. Indien de overtreder niet wenst te betalen, kan hij in verzet gaan. Het Openbaar Ministerie oordeelt of het verzet gegrond is (intrekking strafbeschikking) dan wel of de zaak door middel van een dagvaarding onder de strafrechter moet worden gebracht. Dit betekent dat er in beginsel geen investeringen behoeven te worden gedaan voor het inrichten van gemeenschappelijke voorzieningen, voor de inning en invordering van de boete en de behandeling van bezwaar en beroep. 3 De verantwoordelijkheden die door de gemeente moeten worden ingevuld bij hantering van de bestuurlijke boete, zoals inning en bezwaar en beroep, zijn veel omvangrijker dan bij de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Financiële aspecten (zie ook bijlage 2, Vergelijkingstabel financiën) 4 Bij de keuze voor bestuurlijke boete overlast vloeien de ontvangsten uit de boeten naar de gemeentekas. Daar staat tegenover dat zij zelf zorg moeten dragen voor onder meer het innen van de boete en zelf verantwoordelijk zijn voor de bezwaar- en beroepsprocedure. De opbrengsten zijn niet alleen afhankelijk van het aantal uitgeschreven bonnen, maar ook de hoogte daarvan. Van deze opbrengsten moeten namelijk ook alle (apparaat- en invorderings) kosten worden betaald. 5 Bij het instrument bestuurlijke strafbeschikking vloeien de opbrengsten uit boeten naar s Rijks kas, en draagt het Rijk zorg voor het innen via het CJIB, voor de verzetsprocedure bij het Openbaar Ministerie en voor de beroepsprocedure bij de rechtbank. De kosten hiervan komen voor rekening van het Rijk. Bij de keuze voor de strafbeschikking is de invoering in beginsel budgettair neutraal. Vergoedingsregeling 6 De gemeente krijgt voor iedere uitgeschreven bestuursrechtelijke strafbeschikking door gemeentelijke boa s, een vergoeding. In verband met de herziene vergoedingsregeling overlast en fout parkeren per 1 januari 2009 is de vergoeding voor door gemeentelijke BOA s geschreven processen-verbaal voor overlast verhoogd van 15,- naar 40,-. 3

4 Mulderfeiten 7 Mulderfeiten zoals fout parkeren vallen vooralsnog niet onder de bestuursrechtelijk strafbeschikking. In de kamerstukken bij de Wet OM-afdoening is echter al wel aangekondigd dat op termijn zal worden bezien of de Muldersystematiek kan worden omgezet in een bestuurlijke strafbeschikking. Na 5 jaar zal een evaluatie plaatsvinden van de invoering van bestuurlijke strafbeschikking. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal worden bekeken of de Muldersystematiek zal worden omgezet in een bestuurlijke strafbeschikking. De vergoeding voor door gemeentelijke BOA s uitgeschreven beschikkingen voor Mulderfeiten fout parkeren is verhoogd van 7,50 naar 25,-. 8 Gelet op het feit dat het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een bestuurlijke boete voor fout parkeren in december 2007 door de Eerste Kamer is verworpen en het er vooralsnog niet naar uit ziet dat hiervoor een alternatief in de plaats komt, biedt de bestuurlijke boete geen ruimte voor uitbreiding van feiten waarvoor de bestuurlijke boete geldt met Mulderfeiten. (Gewelds)middelen 9 De afhandeling van de bestuurlijke boete is gekoppeld aan de strafrechtelijke (af)handeling door middel van het staande houden van overtreders en het geven van de cautie. In de praktijk is het maar de vraag of de handhavers van de bestuurlijke boete genoeg overwicht en middelen (handboeien, pepperspray en wapenstok) zullen hebben om hieraan te voldoen. Als gevolg van de bestuurlijke boete zal de politie terugtreden op het terrein van de overlastfeiten ( APV ). Dit zou in de praktijk betekenen dat de gemeente in beginsel 24 uur per dag dient te handhaven op overlastfeiten. De kans op agressie neemt hierdoor toe, terwijl de geweldsmiddelen beperkt zijn. De afhandeling van de bestuurlijke strafbeschikking lijkt het meest op de huidige strafrechtelijke afhandeling. En dat is zowel voor de burgers als voor de uitvoerende handhavers een herkenbare werkwijze. 10 Met de beboetbare overlastfeiten kan een breed scala aan overtredingen in de openbare ruimte worden aangepakt (vergelijkbaar met de bestuurlijke boete overlast). De bestuurlijke strafbeschikking biedt meer ruimte voor toekomstige uitbreiding van feiten (zoals fout parkeren en andere kleine verkeersovertredingen). Conclusie Alle voor- en nadelen van beide instrumenten afwegende heeft, voor de aanpak van kleine ergernissen, de bestuurlijke strafbeschikking de voorkeur boven de bestuurlijke boete. Advisering Echter op dit moment adviseren wij u de invoering voor te bereiden maar de invoering pas in 2010 te realiseren. Dit gelet op: -het feit dat het laten voortbestaan van de huidige situatie geen implementatierisico s kent; -het gegeven dat de komende periode onder andere kan worden gebruikt om zien hoe de keuze van de instrumenten in de (proef)gemeenten uitpakken; -in dit jaar (2009) vaardigen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al een strafbeschikking uit. Vanaf 2010 kunnen ook de andere gemeenten voor het instrument kiezen; -de reeds doorgevoerde centralisatie van handhavingstaken APV (Stad-BOR) naar de dienst Inwoners in het voorjaar van 2009; -de invoering van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) gaande is en gereed zal zijn op1 januari Hierbij zullen ook bestuurlijke keuzes over prioriteitstelling en nieuwe prestatie-afspraken worden voorgelegd. Voorstel 1. In te stemmen met het advies van de werkgroep om de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren 2. De directeur van de Dienst Inwoners een plan van aanpak op te laten stellen voor de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking in samenwerking met de politie en OM, waarna in het jaar 2010 tot invoering kan worden overgegaan. 4

5 Bijlage 1 Tabel 1: verschillen tussen bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Strafbeschikking Recht Bestuursrecht Strafrecht Feiten APV en Afvalstoffenverordening APV en Afvalstoffenverordening 1 Aankondiging besluit BOA uit naam college, dan wel burgemeester BOA uit naam college, dan wel burgemeester Oplegging besluit Gemeente CJIB namens gemeente Inning boete Gemeente CJIB Rechtsbescherming Bezwaar bij gemeente Verzet bij OM (binnen twee weken) Beroep bij kantonrechter Zitting bij kantonrechter Geen hogere eis op zitting mogelijk Hogere eis op zitting mogelijk Schorsende werking Nee Ja Rechtsbescherming Hoogte boetes wordt bepaald in AMvB bestuurlijke boete AMvB bestuurlijke strafbeschikking Betalingstermijn Zes weken na onherroepelijk worden besluit Zes weken na uitvaardiging strafbeschikking door CJIB Financiën: kosten Kosten uitvoering, inning en rechtsbescherming geheel voor Kosten uitvoering, inning en rechtsbescherming deels voor gemeente rekening gemeente Financiën: opbrengsten Opbrengsten geheel voor gemeente Opbrengsten deels voor gemeente Verantwoordelijkheid 24-uurs verantwoordelijkheid voor gemeente Geen 24-uurs verantwoordelijkheid voor gemeente Rol politie Operationeel Te bepalen in driehoeksoverleg Te bepalen in driehoeksoverleg Direct toezichthouder Afspraken over invulling rol als Afspraken over invulling rol als direct direct toezichthouder toezichthouder Rol OM Partner Gemeente moet informatie delen. Gemeente moet informatie delen. Gemeente moet overleggen met OM over aantal mogelijke verzetszaken. Toezichthouder Ziet toe op kwaliteit BOA Ziet toe op kwaliteit BOA Automatisering: software Gemeente Justitie/CJIB Automatisering: Hardware Managementinformatie wordt verzorgd door Voorlichting Eenduidigheid voor de burger Gemeente Gemeente, aanvulling vanuit politieinformatie mogelijk Gemeente verantwoordelijk voor algemene en specifieke voorlichting aan burgers BOA en politie opereren binnen verschillend systeem met verschillende bevoegdheden en verschillende rechtsbescherming. Binnen een gemeente kan iemand voor hetzelfde feit zowel een boete van de gemeente als een strafbeschikking van de politie krijgen. Gemeente Vanuit CJIB in combinatie met politieinformatie Gemeente verantwoordelijk voor specifieke voorlichting aan burgers. Vanuit Justitie wordt algemene informatie verzorgd. BOA en politie hanteren hetzelfde systeem en dezelfde rechtsbescherming. Onderscheid enkel ten aanzien van bevoegde feiten. 1 De reikwijdte zal in de toekomst worden uitgebreid met andere feiten. 5

6 Bijlage 2 Tabel 2 Vergelijkingstabel financiën Kosten bij beide instrumenten Extra kosten bij Bestuurlijke boete Extra kosten bij strafbeschikking Salaris en toeslagen voor de BOA Kosten wijziging APV en Feitenboekjes OM feitenboekjes Opleiding voor de BOA Opleggen besluit bestuurlijke boete Kosten uniform en insigne Incassotraject BOA Backoffice en aansturing Bezwaar en beroep Communicatiemiddelen Software algemeen Vervoersmiddelen Hardware en kantoorartikelen e.d. Specifieke communicatiemiddelen Huisvesting BOA' s Inkomsten Inkomsten Inkomsten boetebedrag Pv-vergoeding 6

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Bestuurlijke Strafbeschikking óf Bestuurlijke Boete? Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte

TITEL Keuze bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking voor handhaving in de openbare ruimte RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3197237 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 september 2009 Portefeuillehouder : Wethouder mr. P.J.T. van Daalen Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : 22-09-2009

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel

Zaaknummer: HHVYT01. Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking. Collegevoorstel Collegevoorstel Inleiding Kleine ergernissen in het publieke domein, zoals overlast door loslopende honden, het verkeerd aanbieden van huisvuil, hinderlijk geplaatste uitstallingen en dergelijke zijn in

Nadere informatie

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte

Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering bestuurlijke strafbeschikking overlast openbare ruimte Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xorq.o6x Inboeknummer robstoogsg Dossiernummer o44.ror z november zoro Raads informatiebrief Betreft aanpak kleine ergernissen in de openbare ruimte: keuze voor de "Bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 22 april 2010 Nummer : 8 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten

Nota van B&VV. De twee nieuwe wetten Nota van B&VV Onderwerp Implementatie Wet afdoening Openbaar Ministerie Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 23 november 201 0 Inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567 6935) Registratienummer

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De visie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Werner van Damme (ter vervanging van Gert-Jan Bos) voor SBOstudiedag Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking (27 september, Dorint Sofitel Eindhoven) De visie van het Ministerie

Nadere informatie

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR

Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Raadsbijlage GEMEENTEBESTUUR Oplegnotitie invoering bestuurlijke strafbeschikking raadsnummer 2010 55 team VHBOP steller S. Helsen doorkiesnummer 077-359 63 43 e-mail s.helsen@venlo.nl Invoering bestuurlijke

Nadere informatie

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte)

Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Position paper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte) Inleiding De burger wil een veilige en leefbare woonomgeving. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving Beleidsnotitie Bestuurlijke boete of -strafbeschikking Organisatorische- en beleidsuitgangspunten voor de invoering van de bestuurlijke

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders HillII IHM G10.0731 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgestelddoor Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Bart Buijks

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke strafbeschikking. agendapunt 06.03 968466 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2011 Kennis te nemen van stand van zaken rond de invoering van bestuurlijke

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking

Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking Notitie bestuurlijke boete versus bestuurlijke strafbeschikking 1. Inleiding en achtergrond discussienotitie 1.1. Reikwijdte van deze notitie In de afgelopen twintig jaar is er op meerdere terreinen sprake

Nadere informatie

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte Een keuze tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking Naam auteur: Noortje Verschuuren Studentnummer: 2005569 Opleiding: Juridische Hogeschool

Nadere informatie

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL

VOORAL HONDEN EN HUISVUIL 42 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast VOORAL HONDEN EN HUISVUIL Naar inhoudsopgave SECONDANT #5 OKTOBER 2012 43 Loslopende honden, hondenpoep op straat, wildplassen.

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 8 Openbaar advies B en W afdeling openbare orde en wijkbeheer M -OOHLUID eerste stad aan de waterweg registratienummer 2009-3680 opsteller advies telefoonnummer paraaf afdelingshoofd advies afdelingshoofd

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden.

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden. RIS.3217 Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking invoeren en/of bestaande werkwijzen toezicht/handhaving efficienter maken/uitbreiden. Overwegingen ten behoeve van een standpuntbepaling over

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT

Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Milieuboa s voor de Milieudienst? CONCEPT Een overzicht omtrent de invoering van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking voor milieuovertredingen. Een handreiking voor de Milieudienst

Nadere informatie

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008 38 De strafbeschikking M. Kessler B.F. Keulen Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Afkortingen Verkort aangehaalde literatuur V XII! XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42315 25 juli 2017 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking

Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Het nieuwe BOA-beleid en invoering Bestuurlijke Strafbeschikking Geagendeerd voor het Regionaal College van 5 november 2010. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurlijke strafbeschikking... 3 2.1 Nieuw

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING 20 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 FOTOSERIE Werken met boa s TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING Werkvloer Duizenden toezichthouders en handhavers van diverse pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 44 Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van

Nadere informatie

Visie boa in de openbare ruimte

Visie boa in de openbare ruimte Visie boa in de openbare ruimte Inleiding De vraag naar veiligheid in de samenleving is onverminderd groot. Als reactie op de kerntaken discussie die in de jaren 90 door de politie is gevoerd, ontstond

Nadere informatie

gemeenfe t#55rc Sï3 U k RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeenfe t#55rc Sï3 U k RAADSINFORMATIEBRIEF gemeenfe Moerd aa U k RAADSINFORMATIEBRIEF Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Coll van eester en wethouders ) Aan de leden van de qemeenteraad Onderwero Reactie op Motie Bestuurliike boete 1,,

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Notitie boa s in de openbare ruimte

Notitie boa s in de openbare ruimte Notitie boa s in de openbare ruimte Versie 1.2, 23 augustus 2016 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 met keuze voor scenario 2 (basis), pilot voor de duur van 2 jaar. Samenvatting

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

8 Overtredingen. F.P. van Tulder en H.G. Aten

8 Overtredingen. F.P. van Tulder en H.G. Aten 8 Overtredingen F.P. van Tulder en H.G. Aten In totaal zijn in 212 circa 381. geconstateerde overtredingen op strafrechtelijke wijze behandeld. Het grootste deel daarvan werd door politie en buitengewone

Nadere informatie

A 1 Subproces Beboeten bij oproep

A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1.1Doel Dit overzicht beschrijft de activiteiten en beslissingen die bij de handhaving van de Wet Inburgering, uitgevoerd kunnen of moeten worden als een potentiële

Nadere informatie

BOA s Gemeente Etten-Leur

BOA s Gemeente Etten-Leur BOA s Gemeente Etten-Leur BOA Etten-Leur Waaraan herken ik een BOA? Het insigne is zilverkleurig. Op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid

Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk hondenbeleid Afdeling Onderwerp Telefoon Stadstoezicht In antwoord op uw beleidsklacht gemeentelijk Vereniging Hondvriendelijk Groningen Mevrouw T. Heerink-Huizen Grote Rozenstraat 39 9727 DATG GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2491 14 maart 2011 Rectificatie Aanwijzing OM-afdoening Op 1 maart 2011 is de Aanwijzing OM-afdoening (2011A001) in werking

Nadere informatie

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad,

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad, Memo Postregistratienummer: 2014i00196 Aan: Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Van: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Betreft: Agendapunt handhaving Geachte leden van de raad, In de commissievergadering

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

~atwijk. A l.. 6 MRT Z013. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas.

~atwijk. A l.. 6 MRT Z013. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas. Voorstel ~atwijk Aan Status Medewerk(st)er Telefoonnummer : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimte en Veiligheid : G.M. van der Plas : 071 406 5197 Zaaknummer Datum : 4 maart

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete. Datum 18 december 2008

Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete. Datum 18 december 2008 Juridische kanten van het proces van bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete Datum 18 december 2008 Colofon Contactpersoon Servicecentrum Handhaving (www.servicecentrumhandhaving.nl) E: servicecentrum@minjus.nl

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte. Een handreiking voor gemeenten

Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte. Een handreiking voor gemeenten Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Een handreiking voor gemeenten Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Een handreiking voor gemeenten 1 2 Inhoud Afkortingenlijst 4 1. Inleiding

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek 9 Overtredingen D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek Het aantal overtredingen (feiten) dat opsporingsinstanties (bijv. Politie, BOD en, etc.) direct naar tenuitvoerleggingsinstanties (bijv. CJIB, Halt Nederland)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Agendanummer 10-122 Registratienummer raad 600798 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 599107 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Waarom dit formulier? Met dit formulier doet u een verzoek tot opsporingsbevoegdheid voor een groep buitengewoon

Nadere informatie

Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. een handreiking voor gemeenten

Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. een handreiking voor gemeenten Implementatie bestuurlijke strafbeschikking een handreiking voor gemeenten Implementatie bestuurlijke strafbeschikking een handreiking voor gemeenten Datum 27 mei 2009 1 Inhoud 2 Afkortingenlijst 1. Inleiding

Nadere informatie

Overtredingen. F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1

Overtredingen. F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1 8 Overtredingen F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 1 In 21 werden 11 miljoen verkeersovertredingen via een WAHVbeschikking afgedaan. In 27 waren dat er overigens nog 12,7 miljoen. Driekwart van de beschikkingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Hondenpoep staat op de eerste plaats op de lijst van buurtproblemen, die de gemeente

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van:

Boete Toolkit 2013. boetebezwaar-online.nl. Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier. Een uitgave in eigen beheer van: Boete Toolkit 2013 Inclusief voorbeeldbrieven, actuele wetgeving en boetevolgformulier Een uitgave in eigen beheer van: boetebezwaar-online.nl Uw boete succesvol aanvechten Handleiding en praktische tips

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie