Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1"

Transcriptie

1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

2 INHOUDSOPGAVE: BLZ. INLEIDING...4 FUNDERING 5 Constructie Vochtbehandeling Kruipruimte TERREIN...5 Bergingen/erfafscheidingen VLOEREN... 5 Vloerconstructies vloerbeschot vloerluiken DAKEN... 7 Kapconstructies Pannendaken Leien daken Platte daken Randafwerking Dakgoten Dakdoorbrekingen en Dakkapellen PORTIEKEN... 8 Trapconstructie Leuningen Portiekplafond Portiekverlichting GEVELS Metselwerk Betonwerk Voegwerk Pleisterwerk Puien/houten gevelwanden Bijkomende voorzieningen Kozijnen, ramen en deuren BALKONS, TERRASSEN...12 Constructie Plaat/Bak Afwerkingen Hekwerk/borstwering Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 2

3 SCHILDERWERK BUITEN...14 Schilderwerk aan te handhaven onderdelen Schilderwerk aan nieuw aan te brengen onderdelen GLASWERK BUITEN...14 Bestaand Nieuw VENTILATIE/ROOKGASAFVOER...15 Be- en ontluchting Rookgasafvoeren Schoorstenen en ventilatiekanalen buitendaks INSTALLATIES...16 Algemeen Gas Waterleidingen Elektra RIOLERING EN HEMELWATERAFVOEREN...17 Hulpstukken Leidingen ISOLATIE...18 PLAFONDS...18 Plafondconstructie STUCWERK...18 Pleisterwerk KEUKENS...18 Keukenblokken/aanrechtbladen DOUCHES/TOILET...19 BINNENDEUREN...20 ELEKTRA...20 REGELING ENERGIE PRESTATIE ADVIES POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN...21 Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 3

4 Inleiding Dit programma van eisen (P.v.E.) geeft de technische voorwaarden aan voor het aanschrijven en de subsidiëring van onderhoud en verbeterplannen voor woningen en monumenten van eigenaar-bewoners en verhuurders. Uitgangspunt bij het verbeteren is dat de aan te pakken woningen (panden) een handhavingstermijn van tenminste 15 jaar hebben en dat er onderhoudsreserveringen plaatsvinden vanaf de ingreep gedurende de hele investeringstermijn. Het programma van eisen heeft als doel de samenhang tussen de te treffen voorzieningen, alsmede de sobere en doelmatige uitvoering daarvan te waarborgen. De kwaliteits- en uitvoeringseisen woningverbetering maken een onlosmakelijk deel uit van dit P.v.E., per element/onderdeel is een minimaal uitvoeringsniveau aangegeven. Van de geboden oplossingen is gebleken dat zij een goede verhouding tussen kosten en kwaliteit bieden. Gebruik van andere kwalitatief gelijkwaardige materialen of toepassingen zijn mogelijk. Het geheel, P.v.E. en de kwaliteits- en uitvoeringseisen, maken onderdeel uit van de gestelde voorwaarden in de subsidie verordening. Voor monumenten zijn geen uitvoeringseisen geformuleerd omdat dit op zichzelf staande specifieke bouwkundige onderdelen betreffen, die een op maat gesneden uitvoering vereisen. Bij de keuze tussen vervangen of herstellen van bouwdelen zal steeds de kosten/kwaliteit verhouding in ogenschouw genomen dienen te worden, in combinatie met de investeringstermijn. Wanneer het herstellen van een bouwdeel onevenredig veel duurder is dan vernieuwen (of wanneer herstellen technisch onmogelijk is), wordt het vernieuwen verplicht gesteld; e.e.a. dient te worden aangetoond. Algemene uitgangspunten - Indien in een woning situaties worden aangetroffen, die gevaar of hinder kunnen opleveren voor de bewoner, moeten er, voor zover in dit programma van eisen geen eisen zijn gesteld, doelmatige voorzieningen worden getroffen conform de daartoe gestelde eisen in het Bouwbesluit. - De bouwtechnisch noodzakelijke voorzieningen dienen het gehele pand te omvatten, ook indien daarbij andere woningen zijn betrokken. - Kamerverhuurbedrijven dienen te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Gemeente Schiedam. - De kosten bij aanschrijving hoeven niet volledig in verhouding te staan met de opbrengsten. De doelstelling van collectief herstel van de woningvoorraad op buurt en wijknivo weegt zwaarder dan het individuele belang. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 4

5 FUNDERING CONSTRUCTIE De handhavingstermijn van de fundering dient minimaal 15 jaar te zijn Bij scheefstand van meer dan 2% van vloeren of muren en/of scheurvorming in muren is het noodzakelijk funderingsherstel conform de rapportage van een terzake deskundig adviesbureau uit te voeren VOCHTBEHANDELING Bij constatering van optrekkend vocht, een : - waterdichte laag aanbrengen tussen de - fundering en het opgaand metselwerk(onder de - balklaag). Slecht stucwerk t.g.v. optrekkend vocht, verwijderen en nieuw stucwerk aanbrengen KRUIPRUIMTE Rottend en stinkend afval uit de kruipruimte verwijderen. Ander afval, zoals puin, verwijderen of verspreiden, zodat het leidingwerk bereikbaar en gewaarborgd blijft. Bij natte kruipruimten maatregelen treffen om damptransport naar de bovengelegen woning te voorkomen TERREIN BERGINGEN/ERFAFSCHEIDINGEN Defecte of beschadigde gemetselde erfafscheidingen, grenzend aan de openbare ruimte, herstellen als bestaand VLOEREN VLOERCONSTRUCTIES Hellende vloeren, met een scheefstand groter dan 1 cm per meter, uitvlakken Doorgeroeste onderslagen te vervangen, zonodig incl. opleggingen c.q. verankeringen Houten vloerbalken en balkkoppen van begane grond- en verdiepingsvloeren en, indien daartoe aanleiding is i.v.m. doorzakken van de vloer of lekkage, herstellen of nieuw aanbrengen VLOERBESCHOT Verrot of versplinterd beschot vervangen VLOERLUIKEN Indien i.v.m. de bereikbaarheid van leidingen noodzakelijk, per vloerveld (beg. grond) een vloerluik van 400 x 600 mm aanbrengen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 5

6 DAKEN KAPCONSTRUCTIES Gebreken aan spanten, muurplaten, gordingen e.d. opheffen door herstel of gedeeltelijke vervanging van onderdelen. Defecte ankers vervangen Onbeschoten kappen beschieten, bij vervanging van de bedekking en/of kapconstructie PANNENDAKEN Verrot c.q. aangetast dakbeschot, panlatten, tengels, windveren, dekspanen, boeidelen en dergelijke vervangen Scheefliggende pannen herleggen. Defecte pannen, vorsten en dergelijke vervangen Geschilferde dakpannen vervangen. Niet meer te herstellen oude pannendaken geheel vervangen LEIEN DAKEN Defecte leien vervangen. Scheefliggende leien opnieuw bevestigen PLATTE DAKEN Gebreken aan bitumineuze dakbedekking opheffen, lekkages verhelpen, ballastlagen waar nodig aanvullen Dakbedekkingen ouder dan 15 jaar of optisch slecht, geheel vervangen Zinken roofenkap: gebreken opheffen door gedeeltelijk vervangen RANDAFWERKING Gebreken opheffen aan dakopstanden, zinken deklijsten, loodslabben, daktrimmen e.d. door aanvulling of vervanging in hetzelfde materiaal Verrotte c.q. aangetaste boeiboorden, eventueel in samenhang met de herziening van de dakrand, vervangen Verrotte c.q. aangetaste houten onderdelen van dakoverstekken herstellen of vervangen DAKGOTEN Vervuilde dakgoten schoonmaken Defecte of verrotte houten onderdelen herstellen of vernieuwen. Indien nodig een extra afvoer aanbrengen, dan wel het afschot verbeteren Gebreken aan zinkwerk, loodwerk en dergelijke herstellen. Waar nodig ontbrekend lood en zinkwerk aanvullen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 6

7 DAKDOORBREKINGEN Gebreken aan zinkwerk, loodwerk en dergelijke herstellen. Waar nodig ontbrekend lood en zinkwerk aanvullen Niet meer te herstellen dakramen en lichtkoepels, waar mogelijk, verwijderen en dichtzetten overeenkomstig de bestaande constructie DAKKAPELLEN Dakkapellen wind en waterdicht maken en verrotte onderdelen vervangen. Defect lood- en zinkwerk herstellen door partiële vervanging PORTIEKEN TRAPCONSTRUCTIE Defecte en versleten treden en/of stootborden vervangen Defecte bordessen herstellen, zonodig vervangen Geroeste staalconstructies ontroesten en behandelen Defecte staalconstructies vervangen LEUNINGEN Losse leuningen vastzetten. Defecte en/of verrotte leuningen vervangen. Ontbrekende leuningen aanbrengen PORTIEKPLAFOND Los en ondeugdelijk pleisterwerk aan de plafonds herstellen, zonodig vervangen PORTIEKVERLICHTING Defecte portiekverlichting herstellen Ondeugdelijke portiekverlichtingsinstallatie vervangen GEVELS METSELWERK Bij scheuren in metselwerk, de oorzaak wegnemen en de gevel herstellen in oorspronkelijke staat Metselwerk ontdoen van mos- alggroei en andere vervuiling Vocht doorslaand gevelmetselwerk impregneren BETONWERK Aangetast betonwerk repareren in overeenstemming met de bestaande situatie VOEGWERK Uitgesleten en verzand voegwerk vernieuwen. Ontbrekend voegwerk aanbrengen overeenkomstig het bestaande voegwerk. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 7

8 PLEISTERWERK Beschadigd en/of loszittend pleisterwerk vervangen overeenkomstig het bestaande werk PUIEN/HOUTEN GEVELWANDEN Aangetaste en/of versleten draaiende delen vernieuwen, overeenkomstig bestaand. Overige aangetaste delen herstellen overeenkomstig bestaand Gebreken aan stalen puien herstellen BIJKOMENDE VOORZIENINGEN In het metselwerk opgenomen stalen constructiedelen zoals bijvoorbeeld lateien, zo nodig ontroesten en behandelen, of indien noodzakelijk vervangen Gescheurde betonlateien, balkonplaten en dergelijke repareren en zonodig injecteren Losse hardstenen dorpels vastzetten. Gescheurde dorpels dichtwassen met epoxymortel Losse stenen in rollagen en gemetselde onderdorpels vastzetten en voegen overeenkomstig het bestaande werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Kozijnhout waar nodig herstellen, indien niet mogelijk vervangen. Beweegbare delen, welke geheel of gedeeltelijk zijn verrot dan wel verweerd, geheel vervangen inclusief het hang- en sluitwerk Stalen kozijnen, waar mogelijk herstellen. Wanneer ernstig beschadigd of bij ernstige roestvorming of bij onvervangbaar defect hang- en sluitwerk, vervangen Slecht sluitende, klemmende of slecht gangbare ramen en deuren goed gang- en sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen Defecte waterslagen herstellen overeenkomstig bestaand BALKONS, TERRASSEN CONSTRUCTIE Indien de stalen draagconstructie sterke roestvorming vertoont, dient deze te worden ontroest en behandeld met een corrosiewerend middel. Bij onvoldoende lijf en flensdikte dient het profielstaal te worden vervangen PLAAT/BAK Aangetaste betonplaten herstellen. Scheuren injecteren Ondeugdelijke balkonplaten, welke gevaar kunnen opleveren voor de bewoners, geheel vervangen inclusief de draagconstructie Door houtrot aangetaste vloerbalken c.q. beschot herstellen dan wel vervangen. Zonodig afschot herstellen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 8

9 AFWERKINGEN Gebreken aan lood- en zinkwerk herstellen, c.q. partieel vervangen Verrotte, c.q. aangetaste boeiboorden herstellen, zonodig vervangen HEKWERK/BORSTWERING Algemeen Onveilige balustrades herstellen cq vervangen. De stabiliteit van hekwerken en borstweringen dient voldoende gewaarborgd te zijn. Bevestiging en/of verankeringen aan vloer en gevels dienen zowel in aantal als in kwaliteit voldoende te zijn Staal Aangetast hekwerk, ontroesten en overschilderen, doorgeroeste delen vervangen Gemetselde borstweringen Losse en gescheurde delen verwijderen, metselwerk herstellen als bestaand. De stabiliteit van het metselwerk dient voldoende gewaarborgd te zijn Hout Verrotte delen vervangen, indien niet mogelijk hekwerk geheel vervangen. De detaillering van aansluitingen tussen hekwerk en omliggende delen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit voldoende gewaarborgd wordt SCHILDERWERK BUITEN SCHILDERWERK AAN TE HANDHAVEN ONDERDELEN In het schilderwerk mogen geen blazen of bladders voorkomen en er mag geen verpoedering zijn opgetreden. Ondeugdelijk schilderwerk geheel vervangen Het schilderwerk aan bestaande onderdelen uitvoeren conform het "Basis-Verfbestek Onderhoud" (1995) SCHILDERWERK AAN NIEUW AAN TE BRENGEN ONDERDELEN Al het nieuwe schilderwerk in de fabriek c.q. op het werk conform het "Basis Verfbestek Nieuwbouw" (1995) GLASWERK BUITEN BESTAAND Defect glas in kozijnen en deuren verwijderen NIEUW Glaswerk in nieuwe ramen en deuren aanbrengen, waar mogelijk dubbel glas toepassen Op het zetten van glas zijn van toepassing het "Basis Verfbestek Nieuwbouw" (1995) en het "Basis Verfbestek Onderhoud" (1995). Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 9

10 VENTILATIE/ROOKGASAFVOER BE- EN ONTLUCHTING Indien niet of onvoldoende be- of ontluchting aanwezig is t.b.v. keuken, badkamer en toilet deze aanbrengen Ondeugdelijke ontluchtingskappen vernieuwen, zonodig het loodwerk herstellen ROOKGASAFVOEREN Nog in gebruik zijnde rookgasafvoerkanalen indien noodzakelijk kogelen SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Buitendakse gedeelten van schoorsteen- en ventilatiekanalen die in slechte staat verkeren, herstellen. Indien noodzakelijk schoorsteen geheel vervangen Gebreken aan metsel- en voegwerk herstellen Het lood- en zinkwerk van de legeringen herstellen, zonodig vervangen Gebroken schoorsteenpotten vervangen Gescheurde c.q. geschilferde schoorsteenplaten vervangen INSTALLATIES ALGEMEEN In het algemeen dienen maatregelen getroffen te worden om de veiligheid van alle voorkomende installaties te waarborgen Aanpassen van bestaande installaties dient tevens te geschieden wanneer e.e.a. voortvloeit uit andere in dit programma van eisen benoemde werkzaamheden GAS De gasinstallatie dient te voldoen aan de eisen van het Energiebedrijf WATERLEIDINGEN Waterleidingen moeten deugdelijk zijn van kwaliteit en voldoen aan de eisen van de VEWIN Lodenwaterleidingen vervangen voor leidingen van koper ELEKTRA De elektra installatie dient te voldoen aan de eisen van het VEEN RIOLERING EN HEMELWATERAFVOEREN HULPSTUKKEN Kiezelbakken, vergaarbakken, uitlopen en balkondoorvoeren in geval van mechanische beschadiging vervangen. Lekkages opheffen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 10

11 LEIDINGEN Ondeugdelijke afvoeren geheel of gedeeltelijk vervangen Rioleringsleidingen en/of aansluitstukken welke lek zijn dienen te worden vervangen. Bij vervanging van moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen indien mogelijk afstoppen en een nieuw leidingbeloop aanbrengen, kolken en putten verwijderen en rechtstreeks aansluiten op het riool. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 11

12 AANVULLENDE EISEN BIJ GESUBSIDIEERDE WONINGEN EN PANDEN ISOLATIE Zie Regeling Energie Prestatie Advies (Par ) Begane-grond vloeren waar mogelijk isoleren PLAFONDS PLAFONDCONSTRUCTIE Ondeugdelijke plafondconstructies of plafondconstructies welke gevaar opleveren vervangen cq herstellen STUCWERK PLEISTERWERK Los of gescheurd pleisterwerk herstellen in overeenstemming met de bestaande situatie. Ontbrekend pleisterwerk aanbrengen overeenkomstig het bestaande KEUKENS KEUKENBLOKKEN/AANRECHTBLADEN Ondeugdelijke keukenblokken dienen te worden vervangen. N.B. Aanpassen van gas-, water-, elektra- en afvoerleidingen in samenhang met het vernieuwen van de keuken De wand tpv de kookhoek dient betegeld te zijn. Indien niet aanwezig, de kookhoek betegelen in samenhang met het vernieuwen van het spatstuk boven het aanrecht Ventilatie voorzieningen aanpassen conform het Bouwbesluit en gasvoorschriften DOUCHES/TOILET Indien geen douche aanwezig, douche dan wel wc/douche- combinatie aanbrengen, tenzij huurder geen toestemming geeft Bij bestaande douches en toiletruimten de waterkerende afwerkingen en het leidingwerk controleren op deugdelijkheid en waar nodig vervangen Ventilatie voorzieningen aanpassen conform het Bouwbesluit Benodigd sanitair, kranen e.d. indien defect vervangen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 12

13 BINNENDEUREN Klemmende binnendeuren opnieuw passchaven en afhangen. Indien nodig hang- en sluitwerk vernieuwen Onherstelbaar beschadigde binnendeuren vervangen inclusief hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk van te handhaven ramen en deuren waar nodig vervangen c.q. gangbaar maken ELEKTRA Elektra-installatie aanpassen conform NEN REGELING ENERGIE PRESTATIE ADVIES Woningen aanpassen conform De Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2002, nr. Mjz Als bijlage opgenomen POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Woningen aanpassen aan de richtlijnen Politiekeurmerk Veilig Wonen. De richtlijnen staan omschreven in de volgende brochures: - ABC Veilig Wonen - Wijzer met Goede Beveiliging. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 13

14 Toelichting bij het PvE met verwijzingen naar regelgeving Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Fundering scheurvorming en/ of verzakking Nader onderzoek instellen vochthinder uit de kruipruimte 89 Aanbrengen waterdichte voorziening b.v. bodemafsluitend materiaal opgezet tot tegen de bouwmuur optrekken vocht uit kruipruimte Eis van waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie, b.v. muren injecteren overlast ten gevolge van vervuiling in de BV 14 UAH kruipruimte, b.v. rottend, stinkend afval of puin Aanschrijven motiveren Terreinen erf- of tuinafscheidingen gevaarlijke Van de openbaren weg af zichtbaar, zonodig situatie voor gebruikers en passanten aanschrijven (aanschrijving motiveren) bij niet zichtbaar vanaf de openbare weg: zeer terughoudend aanschrijven Beperken tot gevaarlijke situaties (aanschrijving motiveren) keuze laten tussen vervanging dan wel verwijderen. gebreken aan hout- en/of metselwerk Het vervaardigen van een aanschrijving is geen verplichting. van losse buiten berging en aangebouwde Een evt. aanschrijving moet dan ook worden gemotiveerd. buitenberging artikel 17.3 WW bij gevaar of ernstige eisen van welstand, dan kan aanschrijving evt. worden gebaseerd op artikel 19 WW (welstand) lekkage in de berging ten gevolge van De aanschrijving dient te worden gemotiveerd verrotte deuren en/of kozijnen, slechte dakbedekking etc. gebreken aan metsel- en/of houtwerk van sten op balkons Vloeren ernstige scheurvorming/schade beton- 73,1 14 vloer (ook portiekvloeren) houten vloerbalken aangetast door hout ernstige roestvorming onderslagen Ontroesten en roestwerend behandelen doorzakken constructie houten vloer Als de doorbuiging groter is dan 1/200 van de overspanning, is de veiligheid in het geding aantasting door zwam Onderzoek instellen naar aanwezigheid van zwam. Verwijderen en bestrijden van zwam dient overeenkomstig een door een deskundigen opgemaakt rapport te gebeuren. muisroosters 14 Zie gevels. ventilatie kruipruimte 14 UAH houten vloerbeschot versplinterd of aangetast door houtrot Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 14

15 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Daken geroeste ankers Ontroesten en roestwerend maken bij te grote vervorming, door zakking Constructie versteviging gebreken aan muurplaten, sporen gording, Aangetaste, gescheurde onderdelen en/ of verbindingen verbeschot, panplatten, tegels, enz. vangen, ontbrekende onderdelen aanbrengen dakbeschot ontbreekt / verrot Alleen in aanschrijving meenemen als dakpannen vervangen worden. dakbeschot aangetast Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen defecte, ontbrekende pannen, vorsten Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen. Bedekkingen defecte, ontbrekende leiden Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen lekkages, beschadigingen bitumineuze dakbedekking Randafwerking naden zinken deklijsten staan open, zink door ouderdom verteerd, provisorisch met bitumen afgeplakt. lood gescheurd, verteerd, defect houtrol in dakranden, boeiboorden dakoversteken daken, overig overlast ten gevolgen van vervuiling en/of UAH 14 Aanschrijven uit andere hoofde op de grond van Artikel organische producten BV. Aanschrijving motiveren. Dakgoot opslaan van voorwerpen UAH 14 Aanschrijven uit andere hoofde op de grond van Artikel BV. Aanschrijving motiveren. dakgoot ontbreekt Om de ongezonde situatie op te heffen of de lekkage te verhelpen, dakgoot aanbrengen motivatie: ongezonde situatie afschot is onvoldoende of er is tegenschot Indien het afschot kleiner is dan 5 mm/m in verband met de ongezonde situatie en / of lekkage, voldoende afschot aanbrengen motivatie: ongezonde4 situatie capaciteit is onvoldoende Vergroten van de afvoer of nieuwe afvoerplaatsen, motivatie: voorkomen ongewenste situatie en overlast defecte of verrotte houten onderdelen Constructie is/ wordt aangetast gebreken aan zink- en loodwerk 89.1/ 14 Constructie is/ wordt aangetast Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 15

16 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Dakkapellen houtwerk: aangetast, verrot lood zinkwerk: vergaan, gescheurd. Naden open staan daklichten glasruit defect houtwerk: gescheurde, verrotte, verwijderde of ontbrekende onderdelen. lood/zinkwerk: vergaan, gescheurd naden staan open Trappen, alg. constructie aangetaste constructie Constructieve veiligheid in het geding sterk uitgesleten of beschadigde UAH 14 Er kan evt. aangeschreven worden uit andere hoofde indien traptreden en/of stootborden, de toestand van de treden. constructieve veiligheid niet in het geding, wel een veilige begaanbaarheid Van dien aard is dat de constructieve veiligheid nog niet in het geding is maar de veiligheid van de trap niet langer gewaarborgt is. Aanschrijving motiveren Portieken ontbreken (oorspronkelijk wel aanwezige) Een trap dient aan elke zijde voorzien te zijn van een leuning afscheiding van tenminste 1.6 m hoogte boven de klimlijn. Daarnaast dient minimaal een leuning aanwezig te zijn. trappen in aangetaste constructie portieken onvoldoende besvestiging leuning of Indien een leuning aanwezig is dient deze veilig te defecte leuning gebruiken zijn. aangetaste constructie sterk uitgesleten of beschadigde traptreden UAH Zie opmerkingen hierboven, bij trappen, algemeen constructief. en of stootborden, constructieve veiligheid niet in het geding, wel een veilige begaanbaarheid. trappen in ontbreken leuning Aanschrijving motiveren de woning onvoldoende bevestigd aangetaste constructie portiek plafond portiekverlichting Zie plafonds Zie elektrische installatie Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 16

17 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Gevels metselwerk gevel scheurvorming in metserwerk Gevel herstellen in oorspronkelijke staat ontbrekend metselwerk scheurvorming in metselwerk, geen Lichte scheurvorming als gevolg van een roestende latei constructief gevaar, bijv. door thermische of enigszins verzand voegwerk zal geen strijdigheid met uitzetting artikel 73 van het BB opleven Wel eis van waterdichtheid uitwendige scheidings- constructies mos- alggroei en andere vervuiling? 19 Eisen van welstand (motiveren) lekkage, vochtdoorslag Eis van waterdichtheid uitwendig scheidingsconstructie Betonwerk constructieve delen ernstig beschadigd, Aangetast betonwerk repareren in overeenstemming beschadigingen en/of scheurvorming met bestaande situatie. in beton voegwerk roestende lateien, erker constructie Metselwerk voor de lateien verwijderen, lateien ontroesten constructief gevaar en roestwerend behandelen, daarna metselwerk aanhelen gescheurd, verzand en/of ontbrekend Eis van waterdichtheid uitwendig scheidingsconstructie voegwerk gescheurd, verzand en/of ontbrekende De bescherming is noodzakelijk om de sterkte van het voegwerk, ook lichte scheurvorming ten bouwdeel te waarborgen en om de vochtwering in stand gevolge van roestende lateien te houden. Pleisterwerk gevels buitenpleisterwerk gescheurd algemeen plaatselijk loszittend en/of ontbrekende pleisterwerk houten gevels, puien ontbreken van muisroosters in ventilatie openingen gebreken aan constructieve delen, versleten, aangetast, verwijderd, verrot niet dragende delen houtrot aangetast lekkage, vochtdoorslag buitenschilderwerk biedt het hout Zie schilderwerk onvoldoende bescherming, in slechte staat, houtrot aanwezig. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 17

18 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Kozijnen, ramen en deuren onderdelen aangetast door houtrot Evt. te combineren met artikel 89.1 BB, eis van waterdichtheid ernstige roestvorming, verrotte, gescheur- uitwendige scheidingsconstructies. de of ontbrekende onderdelen en/of verblindingen 20 Bij gehele vernieuwing van een kozijn, hang- en sluitwerk voldoen aan NEN 5096 motivatie: inbraakwerendheid. Tevens bij vernieuwing isolatieglas aanbrengen niet goed gang- sluitbaar Voorkomen van aantasting door houtrot ten gevolge van vochtindringing, daarnaast kan artikel 92 BB gebruikt worden, belemmering luchtverversing, of artikel 84 BB, belemmering vluchtmogelijkheden bij brand. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. slechte aansluitingen met de gevel, kieren enz. slecht schilderwerk, onderliggende constructie onvoldoende beschermd (gevold houtrot) slecht schilderwerk, onderliggende Zie schilderwerk constructie onvoldoende beschermd (gevolg houtrot) stalen kozijnen 73.1 Ernstig aangetast door roestvorming Balkons en Galerijen kunststof kozijnen gescheurd Kozijn evt. vervangen ventilatie onvoldoende of ontbreekt geheel De minimale ventilatiecapaciteit wordt per ruimte voorgeschreven (zie artikel 92 BB en NEN 1087). Er worden geen eisen aan de inrichting van de ventilatievoorziening gesteld. (hardstenen) gescheurd, uitgesleten, geen onderdorpels, (of onvoldoende) geprofileerd in de gevel. (hardstenen) gescheurd, neuten in de gevel constructie onderdelen door houtrot Bij gevaarlijke situaties direct onderstempelen aangetast of ernstige roestvorming zichtbaar, scheuren t.p.v. oplegging houten vloer balken en/of vloerdelen door houtrot aangetast betonnen balkonvloer afbrokkelend beton, wapeningsstal roest in het zicht afwerklaag betonvloer beschadigd niet meerwaterdicht, waardoor ook de onderzijde van de vloer is aangetast. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 18

19 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen afwerklaag van lood en/of zinkwerk gescheurd, door ouderdom verteerd Afwerking houten boeidelen, verrotte, gescheurde of De detaillering van aansluitingen tussen hekwerk en ontbrekende onderdelen en/of verbindingen omliggende delen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit van houten boeldelen. voldoende gewaarborgd wordt. bergkasten gebreken aan bergkaste op het balkon Zie terreinen (motiveren) op balkons Borstwering balustrade ontbreekt geheel Veelal zal volstaan kunnen worden met terugplaatsen van een balustrade/hekwerk. Boven 13 meter hekwerk van minimaal 1.20 m ontbreekt gedeeltelijk en/of slechte staat Terugbrengen in oorspronkelijke toestand onveilige, ondeugelijke bevestiging roestend of ontbrekend constructief U-profiel zorgt voor stabiliteit gemetselde borstwering U-profiel (afdekprofiel) roestende stalen balustrade Ontroesten en roestwerend behandelen gemetselde balustrade: in sterke mate aan De stabiliteit van het metselwerk dient voldoende getast, voegwerk grotendeels verzand, gewaarborgd te worden. scheuren enz. Buitenschilderwerk deuren, ramen en kozijnen in c.q. uitwendige Eventueel te combineren met 89.1, eis van waterdichtheid scheidingsconstructies: schilderwerken uitwendige scheidingsconstructies. De situatie kan zich slechte tot zeer slechte staat ( en onder- voordoen dat een onderdeel van een bouwwerk nu nog niet liggende houtwerk door houtrot aangetast). strijdig is met het Bouwbesluit voor bestaande bouw, maar dit geld ook voor dakoverstekken, boei- binnen afzienbare tijd wel daarmee in strijd zal zijn. Te denken boorden enz. Van toepassing op zowel valt bijv. aan een houten kozijn waar geen verf meer opzit. houten als stalen onderdelen. Zou dat kozijn ongeverfd blijven, dan mag worden aangenomen dat de staat van dat kozijn binnen afzienbare tijd zodanig zal zijn (verrot) dat het niet voldoet aan eisen, zoals die met betrekking tot de sterkte van een constructieonderdeel, de wering van vocht van buiten en de lucht doorlatendheid. In zo'n situatie is er ook een noodzaak tot het treffen van voorzieningen Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 19

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie