Leeuwarden, fier verder!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeuwarden, fier verder!"

Transcriptie

1

2 Leeuwarden, fier verder! Leeuwarden ligt op koers. We hebben heel wat topvoorzieningen in de stad, de woningbouw is op stoom en we werken hard aan betere bereikbaarheid. Maar de stad moet in de toekomst blíjven bruisen. De nieuwe Stadsvisie heeft daarom als titel Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. We willen als stad ambitieus, trots, vooruitstrevend en Fries zijn. En we zullen ons met concrete projecten profileren als voorloper op het gebied van duurzaamheid. Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 3

3 Inhoud 1 De pijlers van de stadsvisie 7 Pijler 1: Tijd voor schoonheid 7 Pijler 2: Cure & Care 7 Pijler 3: Kennisstad 7 Pijler 4: Werken & ondernemen 7 Pijler 5: Water 7 2 Onderscheidend door water en duurzaamheid 9 Anders dan andere steden 9 Groeien moet 9 De stad op orde 9 Een stad met veel talent 10 3 Een sterk programma 11 1 Onderscheidend zijn in water 11 2 Investeren in kennis 11 3 Werken aan leefbaarheid 11 4 Ruim baan voor werken & ondernemen 12 5 Zoeken naar samenwerking 12 4 Grotere slagkracht, meer trots 13 Slagkracht vergroten 13 Werken aan trots 13 Thema s in vogelvlucht 14 Ontwikkelkaart Leeuwarden, fier verder! 17 Op weg naar een duurzame stad. CD-rom 19 Volledige versie van de Stadsvisie met thema s in vogelvlucht en ontwikkelkaart en animatie van de thema s Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 5

4 1 De pijlers van de stadsvisie Leeuwarden is eerst en vooral hoofdstad van Fryslân. Hoofdstad van een provincie met een groen, waterrijk en wijds landschap, een eigen taal en een eigen cultuur. Leeuwarden telt ruim inwoners, bijna hbo- en mbo-studenten en biedt werkgelegenheid aan mensen. Dagelijks stromen forenzen de stad binnen om naar hun werk te gaan. Leeuwarden heeft ook belangrijke voorzieningen op het gebied van wonen, werken, cultuur, recreatie, onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee is Leeuwarden dé woonstad en dé banenmotor van Fryslân. De stadsvisie Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. rust op een stevig fundament. Een fundament van vijf pijlers, die met elkaar verbonden zijn door de rode draad van duurzaamheid. Pijler 1: Tijd voor schoonheid Leeuwarden is een stad van oude en jonge cultuur. Wij willen de historie van de stad bewaren, maar zeker ook nieuwe ontwikkelingen stimuleren op het gebied van kunst, cultuur, ontspanning en experimentele architectuur. financiële dienstverlening een belangrijke bron van werkgelegenheid. Leeuwarden wil de banenmotor van Fryslân blijven, en biedt ondernemers daarom de ruimte. Pijler 5: Water We willen de vele kansen die het water in en rond de stad biedt, benutten. Water bepaalt mede de kwaliteit van wonen, recreatie en toerisme en geeft ook grote mogelijkheden op het gebied van watertechnologie en duurzaamheid. Op basis van deze vijf thema s kan de stad zich in de toekomst verder ontwikkelen. Voorwaarde voor verdere ontwikkeling is dat de bereikbaarheid op orde is en dat er voldoende woningen zijn voor verschillende doelgroepen. Aan die voorwaarden is en wordt hard gewerkt (zie ook de thema s in vogelvlucht en de ontwikkelkaart verderop). Pijler 2: Cure & Care We bereiden ons voor op een toenemende behoefte aan zorg, hulp en dienstverlening. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) vervult een belangrijke functie voor Fryslân. In veel wijken komt een woonservicezone met een multifunctioneel centrum. Pijler 3: Kennisstad We investeren in opleidingen en kennisontwikkeling, met een belangrijke rol voor de Kenniscampus aan de Rengerslaan en de watertechnologie-instituten. We zetten in op versterking van de netwerken tussen onderwijs, zorginstellingen en het bedrijfsleven. Pijler 4: Werken & ondernemen Leeuwarden is vanouds de zetel van het Friese bestuur. Naast het bestuur van gemeente en provincie, vormen de zakelijke en Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 7

5 2 Onderscheidend door water en duurzaamheid Wij kiezen als stad voor een duidelijke focus. Leeuwarden onderscheidt zich van andere steden door de nadruk op water en duurzaamheid. Alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk. We willen het gebruik van traditionele, fossiele brandstoffen tot een minimum beperken. Die doelstelling verbinden we zoveel mogelijk aan concrete projecten. We profileren onze stad als proeftuin voor innovatieve concepten en projecten op het gebied van alternatieve energie. Een voorbeeld is het gebied Nieuw Stroomland, ten zuidwesten van Leeuwarden. Deze locatie biedt ruimte voor innovatieve projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, kennis, economie en wonen. Met de Provincie Fryslân en de buurgemeenten Menaldumadeel en Littenseradiel werken we hier aan. Anders dan andere steden De aanwezigheid van water en watertechnologie maakt Leeuwarden anders dan andere steden. Water is verbonden met recreatie en toerisme, met scheepvaart en scheepsbouw, met ons terpenlandschap, en ook met de strijd om de zee buiten de dijken te houden. In de toekomst wordt beschikbaarheid van schoon water wereldwijd een steeds belangrijker thema. Dat biedt enorme economische potenties op het gebied van watertechnologie. Het is onze ambitie om de komende jaren in Europa een topspeler te worden op het gebied van toepassingsgerichte kennis over water. Leeuwarden als dé waterhub, brandpunt van ontwikkeling van watertechnologie. Groeien moet Onze stad groeit in de richting van de inwoners en meer. Volgens de prognoses telt Leeuwarden in 2025 ruim inwoners. Die groei zit vooral in de toename van het aantal (buitenlandse) studenten en mensen die vanuit de Randstad in Leeuwarden komen wonen. De aanwezigheid van topkennisinstituten is goed voor de aantrekkingskracht op kenniswerkers. Het hoge voorzieningenniveau bindt mensen uit de regio aan de stad. Groei is noodzakelijk om een breed draagvlak te houden voor de voorzieningen en de economische en culturele activiteiten in de stad. Groei is ook nodig om de werkgelegenheid op peil te houden. Leeuwarden maakt als enige Friese stad deel uit van het samenwerkingsverband van grote steden in Nederland. Het is voor de hele provincie van belang dat Leeuwarden die aansluiting vasthoudt en in ontwikkeling gelijk op gaat met steden als Zwolle, Groningen en Enschede. De stad op orde De voorzieningen in Leeuwarden moeten in de toekomst op orde zijn: schoon, heel, veilig en sociaal. We willen prettige woningen en een veilige woonomgeving bieden aan lagere, midden- én hogere inkomensgroepen. Daar is de laatste jaren al hard aan gewerkt, dat zullen we blijven doen. We maken ruimte voor de kenniseconomie, voor kennisgerelateerde bedrijven en bedrijvigheid. Via de Werkacademie worden meer mensen aan het werk geholpen. Het is belangrijk dat (nieuwe) mensen zich opgenomen voelen in de Leeuwarder gemeenschap. Van groot belang daarvoor zijn goede onderwijsvoorzieningen, een levendig verenigingsleven en voldoende faciliteiten in de wijken voor zorg, ontmoeting, ontspanning en educatie. We willen individuen en groepen kansen bieden. Door (soms onvermoede) kwaliteiten aan te boren, ontstaat een positief elan. Dat brengt ook reuring in het culturele klimaat. Leeuwarden presenteert zich natuurlijk ook als de culturele hoofdstad van Fryslân. We investeren in meer en betere voorzieningen en kwalitatief betere evenementen. Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 9

6 3 Een sterk programma Een stad met veel talent De hoofdstad van de provincie moet bruisen. Daar gaan we ook voor zorgen. Dat betekent: aansprekende evenementen en een hogere kwaliteit van voorzieningen. We mikken op grote aantallen buitenlandse studenten, om de levendigheid en dynamiek van de stad te vergroten. En het mooie is: daarmee krijgen we overal in de wereld ambassadeurs van onze stad. Samen met de hogescholen hebben we een aantal 'kennis-hotspots' vastgesteld: water, toerisme, life sciences, livability en duurzame energie. Mogelijk komt er ook een hoogwaardig Europees Kennisinstituut Meertaligheid (Mercator) bij, als onderdeel van de Fryske Akademy. Daarnaast beschikt Leeuwarden over kennisinstituten als Wetsus, Cartesius, Open Universiteit, Waddenacademie en Vitens. We profileren ons als een mooie stad met veel kennis. Als een stad die talenten wil herkennen en benutten bij alle inwoners, ook bij mensen met een achterstand of een beperking. Met het oog op de vergrijzing en de schaarste aan jonge mensen, zullen we in de toekomst alle talent hard nodig hebben. Een scherpe focus vertaalt zich in een sterk programma, met duurzaamheid als rode draad: 1 Onderscheidend zijn in water We willen op het terrein van watertechnologie internationaal een toppositie bekleden. Daarom geven we experimenten en initiatieven letterlijk en figuurlijk de ruimte. De economische impuls hiervan is van groot belang voor Leeuwarden. Wonen aan of op het water heeft iets extra s. De combinatie van water en wonen schept ook kansen voor duurzaamheid. Daar zullen we de komende jaren werk van maken. 2 Investeren in kennis Leeuwarden wordt op een aantal terreinen dé Kennisstad van Nederland, met internationale ambities. Daarvoor is het van belang dat er in Leeuwarden een aantal masteropleidingen komen én topinstituten op het terrein van watertechnologie en duurzame energie. We willen ook een topinstituut meertaligheid/taalleren, want wij zien twee- en meertaligheid als een kracht. Naast de Kenniscampus aan de Rengerslaan komt er een Watercampus voor watertechnologie nabij de Potmarge. Leeuwarden wil kennis in de breedte stimuleren. We willen talenten in de wijk opsporen en benutten, we zetten in op vergroting van de zelfredzaamheid. Mensen of groepen moeten meer invloed krijgen op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. We gaan de samenwerking tussen hulp- en dienstverleners bevorderen, onder meer met inzet van frontlijn - teams. We werken op het gebied van zorg en verzorging aan nieuwe vormen van dienstverlening, waarin zorg, wijkaanpak en ict met elkaar worden verbonden. Dit gebeurt mede in samenwerking met de hogescholen. Doelen zijn: bewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen, meer cohesie, meer samenwerking in de zorgketen, meer lokale bedrijvigheid. We willen de kennis van de onderwijsinstellingen op het gebied van zorg en verzorging nog meer benutten, onder meer op het gebied van sociale interventie, domotica (slim wonen en zorgen), zorginnovatie en ict. 3 Werken aan leefbaarheid Wij hechten grote waarde aan goede voorzieningen, passend bij een provinciehoofdstad: onderwijs, zorgvoorzieningen, multifunctionele centra, speelvoorzieningen. We willen de leefbaarheid in de wijken verbeteren door een brede aanpak van stedelijke vernieuwing. Het actieplan voor de krachtwijk Heechterp-Schieringen kan daarbij als voorbeeld dienen. We gaan door met woningbouw. Gaten in de stad willen we opvullen met kwalitatief goede woningen en appartementen. Waar mogelijk worden verschillende functies in de wijken vermengd: wonen en kleine bedrijvigheid bijvoorbeeld kunnen prima samengaan. We kiezen bovendien meer voor kwaliteit dan kwantiteit. De openbare ruimte moet van hoge kwaliteit zijn. De Zuidlanden moet een zeer attractieve woonomgeving worden. We gaan meer aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, de verbinding tussen wonen en water, en energiezuinige woningen. Het oostelijk deel van de binnenstad vraagt om verbetering. De komst van het nieuwe provinciehuis en een andere invulling van de Blokhuispoort kunnen daarbij als katalysator werken. Ook het Harmoniekwartier vraagt om een ingrijpende aanpak. Daarnaast willen we aan de randen van de stad de landschappelijke kwaliteit vergroten (Wielengebied, Dokkumer Ee). Nu de stad steeds meer uitbreidt naar het zuiden, zijn er goede verbindingen nodig tussen De Zuidlanden en de stad. Belangrijk onderdeel daarvan is de beoogde aanleg van aquaducten in de Haak, de Westelijke invalsweg en de Drachtsterweg. Dit betekent tegelijk een forse verbetering voor de vaarrecreatie. Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 10 Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 11

7 De bereikbaarheid per spoor is eveneens van groot belang. Bij Werpsterhoek komt een nieuw NS-station en in de omgeving daarvan kantoren en winkels. De verbinding van Leeuwarden met de Randstad via het spoor kan en moet beter. Ook de verbinding met Groningen zal verbeterd worden. 4 Ruim baan voor werken & ondernemen Het midden- en kleinbedrijf (ook de industrie) speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de werkloosheid. We zetten in op een betere aansluiting tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. We gaan creatieve bedrijfstakken faciliteren met bedrijfsverzamelplekken en waar mogelijk passende bedrijvigheid in wijken en buurten stimuleren. Dat bindt afgestudeerd talent aan de stad en biedt kansen op het vermarkten van creativiteit. Door middel van gebiedsmanagement versterken we de functie van het WTC Expo gebied. Samenhangend met de ontwikkeling van De Zuidlanden benutten we de mogelijkheden van Werpsterhoek voor kantoren. De dienstverlening aan ondernemers wordt versterkt door een vermindering van de administratieve lastendruk, verbreding van ondernemingsgerichtheid én promotie en acquisitie. 5 Zoeken naar samenwerking We willen investeren in samenwerking met het Rijk, met Europa, de provincie, andere (vergelijkbare) gemeenten én het bedrijfsleven. Op die manier kunnen nieuwe financiële impulsen ontstaan. Voor de periode na 2010 zullen we met de provincie Fryslân verder praten over nieuwe samenwerkingsafspraken. We gaan ook samen met de provincie investeren in een sterkere profilering van Fryslân en Leeuwarden, bijvoorbeeld door kandidaatstelling als Europese culturele hoofdstad 2018, en door innovatieve voorstellen rondom water en watertechnologie, excellente zorg en duurzame energie. We willen meer samenwerken met omliggende gemeenten, kenniscentra, het bedrijfsleven, instellingen en wijkpanels. Voor het bundelingsgebied rond Leeuwarden streven wij naar een krachtig en slagvaardig bestuur. 4 Grotere slagkracht, meer trots De nieuwe stadsvisie bepaalt onze richting en ons programma. We weten wat we de komende jaren willen bereiken. Natuurlijk kan niet alles tegelijk. Ideeën moeten worden uitgewerkt tot projecten. In de uitvoering moet een logische samenhang en volgorde zitten. Voor een belangrijk deel is dat afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit en financiële middelen, en dus ook van partners en ondernemers die met de stadsvisie aan de slag willen gaan. Daarbij speelt ook de samenwerking met de provincie en omliggende gemeenten een belangrijke rol. Maar zeker is dat de stadsvisie een rol gaat spelen bij investeringsbeslissingen en in het begrotingsproces. Slagkracht vergroten We willen de ontwikkeling van de stad permanent op de publieke agenda zetten. Dat kan met een interactieve website, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten waarin mensen en ideeën bij elkaar komen. We moeten daarbij de samenhang bewaken en een evenwicht vinden tussen concreet en abstract, stad en ommeland, arm en rijk, een brede oriëntatie en een scherpe focus. We moeten faciliteren wat niet vanzelf tot stand komt, en initiatiefnemers stimuleren om plannen te maken. We zullen de meest kansrijke ideeën en initiatieven jaarlijks in beleid omzetten en tot uitvoering brengen. Werken aan trots We gaan ook werken aan trots op onze stad. Onder meer door ambassadeurs te werven en hen te voeden met informatie over alles wat in Leeuwarden gebeurt. We investeren in stadsmarketing, en zullen daarbij ook de Leeuwarders, en vooral ook de jeugd betrekken. We zullen ons ook meer richten op ondernemers. Verder willen we meer jongeren en studenten aantrekken, en hen de gelegenheid bieden om veldwerk te verrichten. Ons doel is om de dynamiek en de creativiteit in de stad te versterken. We zullen tenminste éénmaal per jaar laten zien welke mijlpalen zijn bereikt, welke nieuwe ideeën zijn gelanceerd en welke nieuwe projecten zijn gestart. Op die manier werken we aan trots: trots op onze stad, op de projecten waar we voor gaan en op de manier waarop we een en ander realiseren. Want ook dát is het onderscheidende van Leeuwarden. Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 12 Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 13

8 Kaart Stadsvisie 2002 Varen onder eigen vlag Thema s in vogelvlucht Werken en ondernemen Inzet op concentratie van kantoren in de kantorenhaak met stimuleren van functiemenging (7). Op korte termijn ontwikkeling Werpsterhoek (8). Verbreding van concept Kantorenstad naar Werken en Ondernemen: terugdringen werkloosheid, versterking ruimtelijk-economische structuur, verbeteren dienstverlening aan ondernemers. Nieuw Stroomland als proeftuin voor toepassing van nieuwe concepten en projecten op gebied van fossielarm brandstof- en energieverbruik (9). Tijd voor schoonheid Versterking van de cultuurhistorische potenties van de stad. Accent ligt op de binnenstad. Invulling onder andere door (binnen)stedelijke gebiedsontwikkeling, het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en meer evenementen (1). Vergroting landschappelijke kwaliteit aan de randen van de stad (2). Water Benutting van waterkansen op diverse beleidsterreinen: kennis en economie, wonen en stedelijke ruimte, recreatie, cultuur(historie), natuur en ecologie. Leeuwarden als stad van watertechnologie (6). Verbetering/vergroting waternetwerk; onderzoek studietracé staande mastroute (12). Cure and Care Inspelen op de toenemende maatschappelijke behoefte aan zorg-, hulp- en dienstverlening door ontwikkeling van innoverende concepten. Fysiek zwaartepunt van cure bij het MCL. In de wijken zijn de woonservicezones met multifunctionele centra van groot belang (3). Actieplan krachtwijk Heechterp/Schieringen als voorbeeld voor aanpak vergroting leefbaarheid (4). Bereikbaarheid Verbetering van de autobereikbaarheid van de stad staat voorop. Aanleg Haak, westelijke invalsweg en reconstructie Drachtstercomplex (alle inclusief aquaduct) prioritair (10). Ook aandacht voor korte termijn maatregelen. Continuering van maatregelen ter bevordering van fietsverkeer en openbaar vervoer (station Werpsterhoek) (8). Reductie gebruik fossiele brandstoffen. Kennisstad Uitbouwen van de (boven)regionale opleidingsmogelijkheden (waaronder masters) en kennisontwikkeling. Naast de Kenniscampus aan de Rengerslaan (5), komt er een campus voor watertechnologie nabij de Potmarge (6). Inzet op kennisspeerpunten: watertechnologie, toerisme en multimedia, diensten en dataverwerking, duurzame energie. Streven naar topinstituut Meertaligheid. Wonen Ontwikkelen van een gevarieerd en kwalitatief goed woonklimaat, met aandacht voor energiezuinige woningen en kwaliteit van de openbare ruimte. De Zuidlanden ontwikkelen tot een zeer attractieve woonomgeving (11). Ontwikkeling binnenstedelijke locaties (o.a. functiemenging) en stedelijke vernieuwing. n.b. nummers verwijzen naar de stadsvisiekaart Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 14 Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 15

9 Ontwikkelkaart Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 1 Binnenstad 2 Grote Wielen 3 Woonservicezones 4 Krachtwijk 5 Kenniscampus 6 Watercampus 7 Kantorenhaak 8 Werpsterhoek 9 Nieuw Stroomland 10 Bereikbaarheid 11 Zuidlanden 12 Studietracé staande mastroute Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 16 Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 17

10 Colofon Deze tekst is de samenvatting van de officiële stadsvisie Leeuwarden fier verder! Op weg naar een duurzame stad, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei Uitgave: Gemeente Leeuwarden Vormgeving Githa Jilderda - Het Stijlhuis Stadskantoor Oldehoofsterkerkhof DH LEEUWARDEN Postbus JA LEEUWARDEN telefoonnummer: website: adres: Animaties Peter Miedema - NHL Foto omslag Kees Hofstra Oplage exemplaren September 2008 Leeuwarden, fier verder! Op weg naar een duurzame stad. 18

11

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011 Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst 30 november 2011 Inleiding Jocco Eijssen Programmamanager Culturele hoofdstad 2018 Programma Filmpje Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN

LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN Bijlagen bij toelichting bijlage 1 bijlage 2 raadsbrief & ontwerp-besluit publicatietekst Blad 2 vaststelling bestemmingsplan Leeuwarden - bewegingscentrum

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Hoe staan we er nu voor?

Hoe staan we er nu voor? Presentatie voor het debat Iedereen ZZP-er: Over winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt, Groninger Forum, 26 maart 2015 Prof.dr. Jouke van Dijk Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Apeldoorn. Ede Arnhem

Apeldoorn. Ede Arnhem Lelyst ad Harderw ijk Devent er Apeldoorn Zut phen Wint ersw ijk Ede Arnhem Doet inchem Tiel Nijmegen 1 Kans op krimp Vo geen kans op krimp weing kans op krimp enige kans op krimp kans op krimp onbekend

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Gelukkig heeft Noord-Nederland nog de ruimte. Ruimte om te leven en ruimte om te ondernemen. Nu en in de toekomst. Op zoek naar de kansrijke ruimte 1

Nadere informatie

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014 EZ 2020 Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken Peter Louter www.bureaulouter.nl Zwolle, 4 maart 2014 Drie strategische rollen 1. Preventie 2. Duiding 3. Integraliteit

Nadere informatie

Wat is er aan de Hand op zuid?

Wat is er aan de Hand op zuid? 1 Wat is er aan de Hand op zuid? 2 VOORUIT Op Zuid wonen tweehonderdduizend mensen: 166 verschillende nationaliteiten. Al die mensen hebben stuk voor stuk de wil en de potentie om iets van hun leven te

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Hier komt tekst Agenda Utrecht. Utrecht.nl

Hier komt tekst Agenda Utrecht. Utrecht.nl Hier komt tekst Agenda Utrecht Hier RIA 15 komt sept ook 2015 tekst Opzet 1. Rijk, EU, onderzoekers en beleidsmakers herontdekken de stad 2. Dat biedt voor snelgroeiend Utrecht in het bijzonder kansen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie

Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie Te bespreken thema s en ambities in het kader van het interactieve traject van de stadsvisie 1. Het bovenliggende doel van de ontwikkeling van de Stadsvisie 2030 - Wat voor stad willen we zijn? Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: Limburg (Stads)regio Venlo gemeenten: Profiel gemeente: Venlo Regio: 36 Aanbod van leegstaand Leegstand en potentieel: Huidige leegstand: Er is geen volledig inventariserend onderzoek gedaan.

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie