Economie en Natuur in Brabant Samen Slimmer Investeren!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en Natuur in Brabant Samen Slimmer Investeren!"

Transcriptie

1 Economie en Natuur in Brabant Samen Slimmer Investeren! Het Raveleijn Beraad (Commissie Economie & Natuur)

2 Dit advies is opgesteld door de een breed samengestelde externe commissie, met representanten uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, de financiële sector, de overheid en de wereld van natuur, landschap en water. Het voorzitterschap was in handen van Bert van Dijk. Over SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat wordt gefinancierd door bijdragen van de provincie Noord-Brabant, de landelijke SER en de Brabantse Kamers van Koophandel. De provinciale SER is ingesteld op grond van formele besluitvorming door Provinciale Staten en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten. In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie). Voorts zijn vaste kwaliteitszetels ingesteld voor vertegenwoordigers van de beide Kamers van Koophandel. De raad laat zich bij het opstellen van adviezen bijstaan door een viertal themacommissies waarin externe expertise uit ondermeer bedrijven en kennisinstellingen is gebundeld.

3 Inhoudsopgave Vooraf 5 Samenvatting 7 I. Context Terugtredende overheid De kunst van het loslaten, beetpakken & versnellen (het nieuwe krachtenveld) Duurzaam ondernemen, autonome trend Green Deals Rangeerterrein De Provincie Verdiencapaciteit Brabantse economie 13 II. Praktijktoets Telos Lessen uit bestaande projecten 14 III. Concept Brabants buitengebied in een metropolitane omgeving (verkiezingsmanifest) Druk op de financiering Investeringsopgave voor Brabant De economische waarde van natuur De waarde van water Transitie Stad en Platteland (koersdocument) Agro-economie (GLB 2014) Vrijetijdseconomie 21 IV. Content Nieuwe uitdagende filosofie IBA-gebiedsaanpak als wenkend perspectief Juridische kaders: onsje minder of juist onsje meer Ondernemerschap centraal Experimenteerruimte ( third spaces ) Nieuwe Verdien Richtingen Slimmer organiseren Slimmer financieren 29 V. Concretiseringsslag Gebiedsontwikkeling 3.0 (operationeel kader) Regionale verbijzondering Aansluiten bij Landschappen van Allure Betrokkenheid grote ondernemingen (initiatief BZW) Procesarchitectuur Focusgebieden (pilots) Convenant Eindhoven Airport 37 VI. Inzet provincie Het spel op de wagen Vijf prioriteiten voor het beleid 38 Samenstelling commissie Economie & Natuur 40

4 Tableaux Vivants ik heb een venster geplant in het midden van een weide een glazen wand van links naar rechts met gratis zicht op groen en als ik me soms eenzaam voel of argeloos gelukkig zoek mij dan niet maar tref mij hier voor mijn Brabantse schilderij waar de seizoenen nog bruusk stilstaan en uitbundig weer verdwijnen voor een klas van madeliefjes die wild uitzwermt en steels een paardebloem omarmt zo zie ik mijzelf versneeuwen in een krans van witte kroost vanmorgen stond er plots een koe voor mijn raam ik heb haar laten staan misschien was ze wel verwonderd over wat ze zag Ann Langeraet 4 SER Brabant

5 Vooraf Van dit literaire pronkjuweel over natuur & landschap naar het Provinciehuis lijkt een verre sprong over een diepe kloof. Een systeemsprong. Welnu, springen is niet meer nodig, want er wordt een brug gebouwd. Vanaf 2014 zijn de provincies financieel verantwoordelijk voor het beheer van de ecologische hoofdstructuur (EHS), een aaneenschakeling van leefgebieden voor planten en dieren. Maar wat gaat dat de facto betekenen, biedt het ook nieuwe kansen? Feit is dat de toekomst van het Brabantse groen zwaar onder druk staat. Het Rijk kort stevig op haar middelen voor natuur- en landschapsontwikkeling en de herijking van het natuur- en landschapsbeleid is daarmee versneld aan de orde. Het dwingt tot een fundamentele koerswijziging. In deze nieuwe politieke realiteit zien we een nieuw krachtenveld ontstaan met een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen het publieke en private domein. Dat biedt echter ook kansen en aanknopingspunten voor nieuwe verdienmodellen. Rode draad in dit advies is dat de regio in de nieuwe politiek-bestuurlijke actualiteit het lef moet hebben om op eigen benen te staan en een eigen koers uit te zetten. En Brabant is in dat opzicht kansrijk. Want hier is het besef gegroeid dat een hightech regio, die zich met de beste van de wereld wil meten, meer nodig heeft dan een bedrijfsleven van wereldklasse. High tech kan niet zonder high green. Het is zoeken naar een optimale regionale dynamiek: economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk. En daar liggen de aanknopingspunten voor een nieuwe landschaps- en natuuraanpak. Niet alleen de provincie, maar ook alle overige stakeholders zullen zich moeten beraden op de nieuwe situatie. De werelden van Economie en Natuur hebben elkaar altijd gewantrouwd. Dat deze twee totaal verschillende culturen nu tot elkaar worden veroordeeld lijkt een ware cultuurschok, hoewel uit dit advies zal blijken dat die werelden in de praktijk al veel dichter bij elkaar zitten dan soms wordt verondersteld. Schokken kunnen naar binnen slaan en leiden tot (verdere) verstarring. Ze kunnen ook het begin van een periode van hernieuwde groei en bloei inluiden, met duurzaamheid als leidraad en met de provincie en ondernemers als aanjagers. Dat is het wenkend perspectief in dit advies. Belangrijke bouwsteen bij de opstelling van dit advies was een kritische toets van de huidige praktijk door Telos. Een reeks lopende projecten en initiatieven is onderzocht op succes- en faalfactoren. Welke lessen kunnen we trekken, waar zitten de aanknopingspunten voor het nieuwe Brabantse model? Het Telos-onderzoek wijst op de beperkingen van het huidige stelsel, op de noodzaak van een systeemsprong. Het onderzoeksrapport is integraal onderdeel van dit advies. Voor de opbouw van het advies gebruiken wij de begrippen context, concept en content. Het zijn begrippen uit de architectuur die ordening kunnen brengen in de veelheid aan feiten, indrukken, opvattingen en meningen die elke dag op ons afkomen. De context is de wereld om ons heen. Ontwikkelingen en factoren die uitermate belangrijk zijn, maar die je niet kunt sturen. Een concept is de mentale voorstel- Economie en Natuur in Brabant 5

6 ling van een abstract, algemeen idee of van een cluster van samenhangende ideeën. Ten slotte de content. Er zijn maar weinig ruimtes of plaatsen waar niets gebeurt, waarvoor zelfs geen programma is. Architecten zegt zo n onbestemde ruimte niets. Er is geen architectonische ruimte zonder gebeurtenis, geen ruimte zonder content Een dergelijke ordening van denken is nodig. We zien namelijk dat er op dit moment, gedwongen door de nieuwe politieke realiteit, overal stevig wordt nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Rijpe en groene ideeën gaan over tafel. SER Brabant brengt in dit advies enige ordening aan en zet daarmee de lijnen uit voor een echte systeemsprong. Dit verhaal begint met een opmerkelijke gebeurtenis (zie: 1, Terugtredende overheid), die aan de basis staat van een radicale omkering van waarden. De natuur in brede zin inclusief bodemschatten, flora en fauna wordt steeds nadrukkelijker erkend als een belangrijk ingrediënt voor het leef- en werkklimaat en daarmee van de economie in een bepaald gebied (stad, land, regio). In de rangorde van gebieden kiest de provincie steeds nadrukkelijker positie. Zo profileert Noord-Brabant zich binnen de Europese Unie als een vooraanstaande kennis- en innovatie regio. Om die show te kunnen blijven runnen zijn wetenschappers en andere knappe koppen van wereldformaat nodig en die trekt een provincie als Noord-Brabant vooral aan met aantrekkelijke woon/werk milieus voor kenniswerkers en topvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Om mee te draaien met de Europese top voor wat betreft kennis en innovatie moet je als (stedelijke) regio een aantal zaken goed voor elkaar hebben, zoals arbeidsmarkt, ondernemerschap, kwaliteit van onderwijs en goede bereikbaarheid. De sociale, culturele en ecologische kwaliteiten van de provincie hebben niet alleen een intrinsieke waarde, maar vormen noodzakelijke randvoorwaarden voor het realiseren van de nieuwe Agenda van Brabant. 6 SER Brabant

7 Samenvatting Probleemstelling Kernvraag voor dit advies is hoe de belangen van de bedrijven in Brabant beter of anders kunnen worden gebundeld met de belangen van natuur en landschap, geheel in de geest van de Agenda van Brabant. Directe aanleiding is dat de provincies vanaf 2014 financieel verantwoordelijk worden voor het beheer en de ontwikkeling van de natuur buiten de gebieden waarvoor internationale verplichtingen gelden (Natura 2000, KRW e.d.). Wij zien dit als een kans voor een nieuwe, inspirerende Brabantse aanpak. Voor de Brabantse financieringsopgave wordt in dit advies uitgegaan van een bedrag van ca. 300 miljoen voor de komende 10 jaar. Veranderende context SER Brabant schetst ingrijpende veranderingen in de context van het natuur- en landschapsbeleid. Als gevolg van de terugtredende overheid gaat het krachtenveld tussen publiek en privaat fors veranderen. In dat veranderend perspectief gaat het vooral om de kunst van het loslaten door de overheid en gezien de aloude overheidsdominantie op dit terrein is dat een ware cultuurschok. De commissie ziet echter vooral ook kansen. Het advies komt met een nieuwe en uitdagende filosofie, waarin natuur en landschap niet langer worden gezien als kostenpost, maar als een meerwaarde voor de regionale economische concurrentiepositie. Gewezen wordt in dit verband ook op de onomkeerbare trend van duurzaam ondernemen in het bedrijfsleven en de omvangrijke reeks van green deals die inmiddels zijn gesloten. Hamvraag is nu hoe de financiering van natuur en landschap meer direct in verband kan worden gebracht met de verdiencapaciteit van de Brabantse economie, die jaarlijks ongeveer 65 miljard bedraagt. Waar zitten de nieuwe hefbomen en wat betekent dat voor het provinciale en regionale beleid? Praktijktoets Eén van de bouwstenen voor dit advies is een onderzoek van Telos naar de ervaringen in een 15-tal lopende projecten. Deze praktijktoets wijst uit dat er bij bedrijven en private partijen weliswaar best bereidheid is om te investeren in natuur en landschap, maar dat de huidige systematiek onvoldoende aanknopingspunten biedt en niet tot het gewenste succes zal leiden. Geconcludeerd wordt dat er een schaalsprong nodig is, met fundamentele veranderingen ten aanzien van zaken als ownership en functieflexibiliteit van grondgebruik. In dat kader worden suggesties gedaan voor slimmer organiseren en slimmer financieren. Belangrijk signaal is overigens dat er in het huidige stelsel onvoldoende vertrouwen bestaat tussen overheden en bedrijven. Dat heeft in belangrijke mate te maken met juridisering en doorgeschoten bureaucratie en regelgeving. Het advies wijst in dit verband op de noodzaak van het vermaatschappelijken van natuurdoelen. Concept Voor de nieuwe koers van het natuur- en landschapsbeleid, en met name de private financiering ervan, wordt in het advies gewezen op een aantal relevante ontwikkelingen die Economie en Natuur in Brabant 7

8 interessante conceptuele aanknopingspunten bieden. Genoemd worden ondermeer het topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I, de maatschappelijke innovatieagenda rond thema s als health, food en energie, de vrijetijdseconomie en het nieuwe Europese landbouwbeleid vanaf 2014 (GLB 2014). Op deze cross-over gebieden zit in potentie veel nieuwe draagkracht voor natuur en landschap, maar dat vraagt wel om nieuwe concepten en allianties. Dit advies komt met een uitdagende filosofie en presenteert een nieuwe koers. Daarbij wordt aangesloten bij het koersdocument Stad en Platteland, eind 2011 gepresenteerd als nieuwe koers voor het Brabantse platteland. Naar het oordeel van SER Brabant is dit een belangrijke eerste stap voor een nieuwe aanpak, omdat er meer ruimte komt voor bedrijven en burgers. Er is echter verdergaande vernieuwing nodig, door echte verbindingen te zoeken met de stedelijke gebieden. Daar zit immers een belangrijk deel van de verdiencapaciteit van de economie. De gewenste bundeling van beleid en middelen vraagt in onze optiek voor een echte schaalsprong. Belangrijk uitgangspunt in de voorstellen van SER Brabant is dat economie en natuur als evenwaardig worden beschouwd. Zoals bekend is dat niet de gangbare praktijk in de ruimtelijk-economische modellen. Tevens vraagt de nieuwe koers om een mental shift want uitgangspunt moet worden dat zowel de natuur als het bedrijfsleven eraan moeten kunnen verdienen. Het vraagt nieuwe business of verdienmodellen. Nieuwe Verdienrichtingen Langs twee hoofdlijnen slim financieren en slim organiseren wordt in dit advies een scala aan nieuwe verdienrichtingen gepresenteerd. SER Brabant komt dus niet met één of enkele gedetailleerd uitgewerkte nieuwe verdienmodellen, omdat die in de praktijk vorm en inhoud moeten krijgen. Bij de inventarisatie van nieuwe verdienrichtingen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen optimaliseren en herontwerpen (compleet vernieuwen) en daarmee ontstaat een matrixschema aan opties. Stelling is dat het debat in Brabant nu vooral moet gaan over herontwerpen, omdat optimaliseren binnen de bestaande mogelijkheden hoe waardevol ook te weinig soelaas zal bieden. Als het gaat om herontwerpen staat gebiedsontwikkeling 3.0 centraal in het denken van SER Brabant, dit wordt gepresenteerd als operationeel kader. Het natuur- en landschapsbeleid zoekt in die visie aansluiting bij de economische strategische agenda s van de regio s. Gepleit wordt voor de totstandkoming van regionale masterplannen voor gebiedsontwikkeling, waarin overheden en hun stakeholders gezamenlijke ambities formuleren over natuur, landschap en biodiversiteit. In die setting worden de juridische kaders (EU) volgens SER Brabant eerder een stimulans dan een last. In het verlengde van het voorgaande opteert SER Brabant voor het ontwikkelen van regionale natuur- en landschapsfondsen. Actueel voorbeeld is de overeenkomst over het regionaal fonds Eindhoven Airport, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Het instellen van regionale fondsen is gekoppeld aan de filosofie om processen fundamenteel anders, dat wil zeggen aan de voorkant, te gaan regelen. De meerwaarde voor het bedrijfsleven is dat dit voorkomt dat men in lange juridische processen vervalt die veel geld gaan kosten. Het is beter dat geld in de kwaliteit van de omgeving te steken. Dit vereist echter wel een principiële inspanning en gebaar van zowel de natuurorganisaties als het bedrijfsleven. Deze gedachte is cruciaal voor het nieuwe denken over economie en natuur. Concretiseringsslagen Er wordt geëindigd met handreikingen voor operationalisering. De Brabantse opgave krijgt een regionale verbijzondering door aansluiting te zoeken bij de vier Brabantse samenwerkingsregio s en de op deze schaal ontwikkelde economische strategische agenda s (het economisch DNA van de regio s). Dringend advies is niet eerst in grote 8 SER Brabant

9 structuren te denken, maar bij voorkeur te starten met concrete projecten. Interessant is het om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij de Landschappen van Allure, in welk kader de provincie een stevig investeringsbudget heeft gereserveerd vanuit de Essent-gelden ( 56,2 mln.). Dit budget moet in onze visie deels dienen als aanjaaggeld voor nieuwe publiekprivate arrangementen gericht op het maken van echte allure. Het advies duidt een aantal concrete pilotgebieden aan waar interessante nieuwe verbindingen kunnen worden gemaakt. Aanbevolen wordt om bij voorkeur aan te sluiten bij concrete probleemeigenaren, vaak grotere bedrijven. Om nieuwe publiek-private ontwikkelingen in de regio op gang te brengen, is de betrokkenheid van ondernemers en met name de grotere bedrijven namelijk cruciaal. In verband daarmee wordt een door de BZW aangekondigd initiatief omarmd; deze ondernemingsorganisatie heeft gemeld convenantpartner te willen zijn voor de op Brabants niveau te sluiten Green Deal Economie & Natuur. Het spel op de wagen Dit advies pleit in feite voor het voeren van een tweesporenbeleid: via projecten wordt toegewerkt naar nieuwe kaders, waarin de bedrijven zich verbinden aan de doelen van natuur en landschap. Het gaat in eerste instantie om concrete, soms ook kleinschalige win-win projecten gericht op het vergroten van ondernemingsruimte en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. Hamvraag is nu hoe het spel op de wagen kan komen. In onze visie speelt de provincie daarbij een doorslaggevende rol, vergelijkbaar met BHPaanpak (herstructurering bedrijventerreinen). Vernieuwende initiatieven moeten worden uitgelokt en concrete doelstelling zou moeten zijn dat er binnen een half jaar wordt gestart met een 4-tal projecten nieuwe stijl. Kernvraag voor de provincie is of men bereid is het oude los te laten en te kiezen voor een systeemsprong. Ofwel, is er bereidheid te acteren vanuit een andere dan de traditionele machtsrol? Naar aanleiding van deze strategische kernvragen eindigt het advies met de volgende vijf beleidsprioriteiten voor de provincie: 1. Zet de marsroute uit naar een nieuwe, eigen Brabantse koers Economie & Natuur vanaf 2014 en creëer de juiste bestuurlijke en planologische randvoorwaarden 2. Profileer Brabant als proeftuin voor innovatie en bied in concrete pilotgebieden operationele voorwaarden voor een regionale strategische aanpak van economie en natuur, in dit advies aangeduid met gebiedsontwikkeling Maak de shift van overheidsdominantie naar marktgeoriënteerd denken ( kunst van het loslaten ); schep maximale experimenteer- en ondernemingsruimte ( third spaces ) voor het in de praktijk ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 4. Zet investeringsbudget van de Agenda van Brabant in, vanuit de verschillende compartimenten, als versneller voor de nieuwe Brabantse koers natuur & landschap 5. Richt samen met kennisinstellingen en bedrijven een expertisecentrum in voor het bundelen van kennis en onderzoek op dit nieuwe terrein Economie en Natuur in Brabant 9

10 I. Context 1. Terugtredende overheid De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor het natuurbeleid, met uitzondering van de gebieden waarvoor internationale verplichtingen gelden (Natura 2000, KRW, Biodiversiteitsverdrag), deze blijven onder rijksverantwoordelijkheid. Het Rijk voegt daartoe vanaf 2014 jaarlijks 105 mln. (prijspeil 2011) toe aan het Provinciefonds. Daarnaast krijgen de provincies de inrichting van het landelijk gebied, het regionale beleid voor recreatie en toerisme, het landschap, de structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid in hun portefeuille. De bestuurlijke heroriëntatie van het Rijk wordt onderbouwd en uitgewerkt in de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting. Het kabinet geeft hierin weer hoe het overheidsapparaat en de bestuurlijke inrichting moeten worden vereenvoudigd. 2. De kunst van het loslaten, beetpakken & versnellen (Het nieuwe krachtenveld) De kunst van het loslaten: het kabinet beoogt een krachtige, kleine (compacte) en dienstverlenende overheid die slagvaardig kan opereren. Het bestuur zal met minder belastinggeld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders moeten functioneren, op basis van de uitgangspunten je gaat erover of niet en je levert tijdig. Niet door terugtred, niet door alles maar aan de markt over te laten, maar door een doelmatiger organisatie en een werkwijze die veel meer steunt op maatschappelijke kracht en dynamiek. Niet voor, maar door mensen, denken en doen. 1 De kunst van het beetpakken: niet alles oppakken wat een ander in dit geval de rijksoverheid laat vallen. Provincies moeten hun eigen profiel ontwerpen en bewaken. Essentieel is daarbij de vraag: kun je als provincie het verschil maken? En, zo ja, waar? Noord- Brabant beantwoordt die vraag als volgt: Het eigentijdse bestuurlijke profiel van de provincie draait volgens ons om ruimte, economie en de wisselwerking tussen beide. In de vorige eeuw heeft de provincie een sterke positie gekregen op het domein van de ruimtelijke ontwikkeling en fysieke omgeving en inrichting. Daar liggen onze kerntaken en zijn we wettelijk bevoegd. In lijn met het advies van de Commissie-Lodders zien wij een toenemende rol voor de provincie weggelegd in het ruimtelijk-economische domein. Wij willen focussen op de taken die van oudsher tot onze core business behoren. Voor meer informatie, zie: Agenda voor Brabant. De kunst van het versnellen: Nederland doet er veel te lang over om de omslag naar een duurzame economie te maken. Veel initiatieven lopen vast in regelgeving en procedures. Daar zijn diverse redenen voor. Duurzaamheid blijft als concept nog te veel in de theoretische sfeer en in de waan van papieren akkoorden hangen. Wil het effect hebben op de manier waarop mensen daadwerkelijk leven en succes boeken, dan moet het ook in de praktijk wortel 1 Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden, visie kabinet SER Brabant

11 schieten. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven, bij individuele burgers en maatschappelijke instellingen. De rijksoverheid lange tijd monopolist in natuurbeheer en landschapsontwikkeling is niet vastberaden genoeg, anders zouden de vooral in ondernemerskring veelvuldig bekritiseerde barrières, zoals regelgeving en procedures, al lang zijn opgeruimd en zou de provincie met publieke en private partners al in het gat gesprongen zijn. 3. Duurzaam Ondernemen, autonome trend De afgelopen zes, zeven jaren rijpt bij ondernemers het inzicht dat duurzaamheid niet alleen geld kost, maar ook kansen biedt. Nieuwe producten, diensten en werkwijzen van innovatieve starters zoeken een weg naar potentiële afnemers. Sommige sneuvelen onderweg, maar per saldo zijn investeringen in duurzaamheid bijzonder renderend, zo blijkt uit onderzoek van Robeco. De beste duurzame bedrijven boekten over de periode een extra rendement van 16,1%. In de long/short-portefeuille was dit extra rendement zelfs 33,7%! Geen wonder dat steeds meer bedrijven worden aangetrokken door het innovatie potentieel van deze veel belovende nieuwe industrietak.2 Duurzaam ondernemen is een dwingende trend in de opvatting van het bedrijfsleven. Dat geldt zowel voor ondernemers als werknemers. Dit werd onlangs bevestigd door de BZW, die ter voorbereiding van haar strategienota onderzoek heeft gedaan naar de prioriteiten van hun leden. Duurzaamheid blijkt samen met arbeidsmarkt en onderwijs in de top drie van werkgeversprioriteiten te staan. Dat er ook bij werknemers een sterk groeiende aandacht is voor duurzaamheid en een groene bedrijfsomgeving wordt bevestigd door recent onderzoek3. Dit onderstreept dat er, meer dan in het verleden, kansen liggen om het bedrijfsleven te betrekken bij natuuren landschapsontwikkeling. 4. Green Deals De Engelse taal leent zich beter voor het maken van kop en tussenkop dan het Nederlands. Green Deal roept associaties op met de New Deal4 en met Greenwheels5, maar ook met concrete afspraken over duurzaamheid, al dan niet schriftelijk vastgelegd en voorzien van handtekeningen. Op 3 oktober 2011 hebben de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland samen met Natuur & Milieu en MVO Nederland bijvoorbeeld hun handtekening gezet onder een Groene Groei Deal met de overheid. Deze Groene Groei Deal omvat een serie ondertekende sector- en bedrijfsdeals (59) die in de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Zo neemt de KLM zich voor om 200 keer van Amsterdam naar Parijs te vliegen op afgewerkt frituurvet en willen Desso en Van Gansewinkel tapijtafval recyclen. Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij en Friesland Campina richten zich op vergisting van mest tot vloeibaar biogas. Minder spectaculair misschien, maar zeker zo belangrijk zijn de praktijkvoorbeelden waarbij stedenbouwkundige uitbreiding en aanleg van bedrijventerreinen tegelijk ook winst voor de natuur hebben opgeleverd. Winsten uit grondverkoop zijn geïnvesteerd in groen. Bijvoorbeeld in de Reeshof in Tilburg (natuur langs de Donge), de wijk Markiezaat in Bergen op Zoom, de High Tech Campus Eindhoven en een Kempisch bedrijventerrein te Bladel. Meer voorbeelden in de handleiding Biodiversiteit gemeenten 2 Keijzers, G. & J. Wempe, 2008, Entrepeneurship, Innovation and Sustainability, in: W. Burggraaf, R. Floren & J. Kunst, The Entrepeneur & The Entrepeneurship Cycle, Van Gorkum, Assen. 3 Groen werkt beter, Kansen voor bedrijventerreinen en natuur, Henk Bouwmeester (red), SDI De New Deal was de naam van het programma waarmee de Amerikaanse president Roosevelt zijn land in 1932 uit de Grote Depressie wilde trekken. 5 Greenwheels exploiteert leenauto s waar mensen alleen maar voor betalen als ze de betreffende auto s ook echt gebruiken. Economie en Natuur in Brabant 11

12 Kaartje 1: Gebiedsgerichte topclusters Verder zijn er plannen om bedrijventerreinen deels ter beschikking te stellen van de natuur. In 2012 begint een proef op vier locaties. De betreffende bedrijventerreinen gaan als verbinding fungeren tussen natuurgebieden. Hierdoor zouden planten en dieren zich beter kunnen verspreiden, waardoor ze in het wispelturige Nederlandse klimaat meer kans hebben om te overleven. Elf grote bedrijven (stand 13 december 2011) hebben zich bij het initiatief aangesloten, waaronder DSM, Akzo- Nobel, Philips, KLM, Nutreco, ABNAmro en DHV. Deze ondernemingen fungeren als aanjager. 5. Rangeerterrein De Provincie De EU wordt langzaam maar zeker dominanter, het rijk decentraliseert, en de provincie wordt steeds meer een rangeerterrein voor de overheid en de private sector, een platform voor joint action. Aan de kant van de overheid staan de gemeenten, waterschappen en (semi) overheidsinstellingen als TU/e, UvT, ziekenhuizen en overige zorg- en onderwijsinstellingen. Aan de kant van de private sector staan de individuele bedrijven, de provinciaal georganiseerde belangenverenigingen als BZW, MKB, ZLTO, brancheorganisaties, vakbonden, BMF, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, etc. Movers en shakers In dit nieuwe krachtenveld spelen individuele ondernemers en (hun) ondernemingen steeds meer de rol van aanjager (mover). Degenen die de crisis hebben doorstaan, zijn klaar voor nieuwe uitdagingen. Zij hebben schoon genoeg van het achteruit verdedigen en loeren op de counter. De aanvallers onder hen (koplopers, avant gardisten) zoeken de ruimte op en die ligt bij alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Het kan wat lijden. Nederlandse bedrijven staan er financieel helemaal niet zo slecht voor. Zeker niet als je het vergelijkt met de Nederlandse huishoudens. De totale schuld 12 SER Brabant

13 van alle Nederlandse huishoudens overtreft het bruto binnenlands product (bbp)6 met 4% (cijfers 2008). Daarmee zijn de Nederlandse gezinnen Wereldkampioen schulden maken. De banken behoren met 99% bbp tot de shakers. De overheid doet het met een totale schuld van 60% bbp het best, maar bezuinigt niettemin om ideologische en bedrijfskundige redenen de compacte overheid. Bedrijven hebben met een totale schuld van 89% bbp weliswaar ook weinig ruimte voor wilde avonturen, maar als er een kans is op hernieuwde economische en maatschappelijke voorspoed, dan ligt die hier. Als er één stakeholder is die de Nederlandse economie en samenleving uit de crisis kan trekken, dan is dat het bedrijfsleven. Maar het management daar zal eerst massaal de knop om moeten draaien van business as usual naar duurzaam. De decentralisatie van het natuurbeleid is hiervoor een mooie testcase. 6. Verdiencapaciteit Brabantse economie Noord-Brabant heeft een uitstekende uitgangspositie in het kader van het landelijk topsectoren beleid van het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie. Brabant heeft comparatieve voordelen in ten minste vijf clusters: high tech systems & automotive (de Brainportregio mag zich het centrum van het land noemen), food & agro, lifescience, logistiek en aerospace & maintenance (onderhoud van vliegtuigen en andere hoogwaardige apparatuur). Door clustering van bedrijven en kennisinstellingen ontstaat een gigantische innovatie potentie die Noord- Brabant geen windeieren legt. De toegevoegde waarde (verdiencapaciteit) van de Brabantse economie bedraagt jaarlijks in totaliteit zo n 65 miljard Euro. Dat is wat alle bedrijven in Noord-Brabant samen aan waarde toevoegen aan ingekochte goederen en diensten. Het aandeel van de in bovenstaand schema aangegeven topclusters bedraagt ca. 23 miljard Euro, of wel ongeveer 35% van het Bruto Regionaal Product. Het aandeel in de totale exportwaarde van onze Brabantse economie is hoger en bedraagt zelfs ruim 50%. 6 Bruto Binnenlands Product (BBP) is het totale inkomen dat gedurende een jaar in heel Nederland wordt verdiend Economie en Natuur in Brabant 13

14 II. Praktijktoets Telos 7. Lessen uit bestaande projecten Ten behoeve van dit advies heeft Telos, het Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, onderzoek gedaan naar de ervaringen die zijn opgedaan met bestaande projecten gericht op de duurzame ontwikkeling van economie en natuur. In totaal heeft Telos een 15-tal projecten geanalyseerd. De projecten zijn zowel publiek als privaat van karakter en variëren in fases van planvorming, realisatie en beheer. In onderstaand schema zijn de onderzochte projecten gerangschikt, het betrof zowel projecten op het gebied van landschapsbeheer als het ontwikkelen van bedrijventerreinen, woningbouw en sponsoring: Algemene conclusie uit dit onderzoek is dat er best bereidheid is bij bedrijven en andere private partijen om te investeren in de ontwikkeling, maar dat de huidige systematiek daarin in onvoldoende mate kan voorzien. Het huidige stelsel is vooral defensief van aard en het is bureaucratisch, met rigide en ingewikkelde regelgeving. Telos concludeert uit de interviews dat investeringen in de natuur op dit moment vooral als kostenpost worden ervaren. Feitelijke situatie is dat het overgrote deel van de middelen voor beheer van natuur en landschap afkomstig zijn van de overheid. Waar private partijen bijdragen aan natuurontwikkeling, gaat het bovendien in het merendeel van de gevallen om natuurcompensatie. Bij compensatie worden de gevolgen van een ingreep in de natuur bestreden door ergens anders natuur te ontwikkelen. In de praktijk betekent dit dat voor de ontwikkeling van woningbouw of bedrijfsgebouw een financiële vergoeding wordt bepaald om natuur mee te kunnen ontwikkelen, zgn. rood voor groen projecten. Publiek Privaat Planvorming Realisatie Beheer Levende Beerze Maashorst De Groote Wielen Brainport De Peel Het Groene Woud Lifescape Eindhoven Airport Moerenburg AFC Nieuw Prinsenland Duurzaam industriepark Cranendonck FujiFilm Efteling Industrieterrein Moerdijk Bedrijventerrein Saxe Gotha Schema 1: Overzicht getoetste plannen en projecten (Telos onderzoek) 14 SER Brabant

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Investeren, besparen en verwaarden

Investeren, besparen en verwaarden Investeren, besparen en verwaarden Een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst Martijn van der Heide en Greet Overbeek Investeren,

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland 4 Landschap verdient beter! Recreatieve

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO 23.01-1063-mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP 2016-2021, nummer

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid De Uitdaging Beleidsnota internationaal beleid Versie november 2012 Voorwoord. Voor u ligt de beleidsnotitie waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd over het internationaal beleid van de gemeente

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie