Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur"

Transcriptie

1 Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd. In totaal kunnen er dus 48 stemmen uitgebracht worden. De presentielijst voor de stemgerechtigden en machtigingen is in het bezit van de secretaris. 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom en stelt het huidige bestuur voor: Peter Boehmer voorzitter Maarten Boerlijst secretaris Koen Werner penningmeester Alie Bijl lid (ledenadministratie) Nildo Delfina lid (materialen) De agenda wordt vastgesteld, waarbij als extra agendapunt de notulen van de vorige ALV (25 april 2008) direct na de pauze zullen worden behandeld. Een tweetal punten die geen betrekking hebben op de binnentuin zullen na afloop van de vergadering besproken worden. De voorzitter legt de stemprocedure uit en opent de vergadering. 2. Verslag afgelopen periode De secretaris geeft een kort verslag van de afgelopen periode. Op 25 april 2008 is het nieuwe bestuur geïnstalleerd tijdens de eerste ALV van de vereniging. Op 6 mei heeft de oplevering van de tuin aan de vereniging plaatsgevonden. Deze oplevering heeft een groot aantal opleveringspunten opgeleverd, waarvan de belangrijkste zijn: toegangspoorten zijn verstevigd eerder geschrapte toegangspoort is alsnog aan de noordzijde geplaatst drainage dient op diverse plekken verbeterd te worden LED-verlichting is nog niet in orde rozentuin is aangepast (zie agendapunt 7) water bij pomp stinkt. de bron zal opnieuw (dieper) worden geslagen er zijn matten onder de duoschommel geplaatst, zodat er geen stenen loskomen de grasmat moet op diverse plekken verbeterd worden Over een aantal punten is nog overleg met Bouwfonds. Het bestuur heeft zich verdiept in de statuten en heeft onduidelijke punten laten uitleggen door de notaris. Deze statuten zijn notarieel vastgelegd en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur zal er vanzelfsprekend naar streven zich aan de in de statuten vastgelegde spelregels te houden. Volgens de statuten zal er jaarlijks tenminste één ALV zijn die moet plaatsvinden in de periode januari-juni. Tijdens deze ALV zal een verslag van het afgelopen kalenderjaar worden besproken. De vereniging heeft als doel het beheer van de binnentuin en stelt de bijdrage vast die alle eigenaren verplicht zijn te betalen. Het eigendom van 1/154 ste deel de binnentuin is onlosmakelijk met de woning verbonden en gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar. De verkopende partij is bij verkoop verplicht de nieuwe eigenaar op de hoogte te stellen van de bijdrage en regeling betreffende de binnentuin. Het bestuur heeft frequent een ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

2 vergadering en zal de bewoners op de hoogte houden via een nieuwsbrief die enkele malen per jaar verschijnt. : Een lid vindt dat in de uitnodiging voor de vorige ALV van 25 april 2008 niet duidelijk genoeg gesteld is dat het om een algemene ledenvergadering ging. Als gevolg hiervan zou het huidige bestuur niet op de juiste wijze geïnstalleerd zijn. Het lid stelt voor om het bestuur alsnog tijdens deze ALV te verkiezen en te dechargeren voor de afgelopen periode. Het bestuur geeft aan dat in de uitnodigingsbrief die op 10 april 2008 door Bouwfonds is gestuurd weliswaar het woord ALV niet genoemd staat, maar dat wel duidelijk aangegeven wordt dat de leden van de bewonersvereniging binnentuin scherf 6 uitgenodigd worden voor een eerste vergadering waarin een nieuw bestuur zal worden geïnstalleerd. De ALV besluit met grote meerderheid dat de vorige vergadering van 25 april 2008 als ALV geldt en dat het bestuur derhalve legitiem geïnstalleerd is. 3. Vaststelling bijdrage 2009 De penningmeester geeft een toelichting bij het voorstel voor de bijdrage. Er is een begroting gemaakt voor de situatie waarin het onderhoud van de tuin door de vereniging betaald wordt. Deze begroting ziet er als volgt uit: Onderhoudskosten binnentuin Groenkreatief Beheer buitenverlichting Lantaarnpalen, verlichting binnentuin + parkeerterreinen Bankkosten 500 Abonnementskosten KvK 27 Aansprakelijkheidsverzekering 500 tbv bestuur Ongelukken- / WAverzekering tbv algemene aansprakelijkheid "ongelukjes" binnentuin Drukwerkkosten Incasso 200 Incassoprocedure Overige kosten 500 SUBTOTAAL Reservering 5% TOTAAL Maandfacturen, herinneringsfacturen + algemene informatie Huren ruimte ALV inclusief drankje + hapje Het begrote jaarbedrag komt neer op een maandelijkse bijdrage van 17,50 ( / 154 / 12). Het onderhoud van de tuin wordt tot begin 2011 nog door Bouwfonds betaald. Toch is het voorstel om de contributie al per 1 april 2009 in te laten gaan. De redenen hiervoor zijn dat de lopende kosten al betaald moeten worden en dat we begin 2011 voldoende buffer willen hebben opgebouwd om een ruime buffer te hebben en tenminste één jaar onderhoud in kas te hebben. Bovendien is de verwachting dat met dit voorstel de contributie in de komende vijf jaar (of zelfs langer) niet verhoogd hoeft te worden. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

3 De contributie zal maandelijks worden geïnd, bij voorkeur via een machtiging voor automatische incasso, maar ook losse betalingen zijn mogelijk. Bij niet betalen zal drie keer een herinnering worden gestuurd, na 30, 45 en 60 dagen. Hierna wordt een incassobureau ingeschakeld, waarbij alle dan openstaande bedragen zullen worden gevorderd en de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn. Vraag: Worden er kosten (wettelijke rente) berekend bij te laat betalen? Antwoord: Dit is vooralsnog niet de bedoeling. Vraag: Wanneer wordt de kascommissie ingesteld? Antwoord: Dit zal per ALV 2009 gebeuren. In 2008 zijn nauwelijks kosten gemaakt en deze zullen in het financiële verslag 2009 verwerkt worden. Vraag: De gezamenlijke buitenverlichting is deels defect, moeten we hier al wel onderhoudskosten voor betalen? Antwoord: We zijn met Bouwfonds in onderhandeling dat zij deze kosten op zich nemen. Vraag: Welke buitenverlichting valt onder de gezamenlijke buitenverlichting? Antwoord: Het gaat om de LED spots in de binnentuin (12x), de gekleurde vierkante grondspots aan de buitenzijde van het eiland (15x) en de ronde verlichting bij de parkeerplaatsen (18x). (zie punt 10 van de notulen van de vorige ALV voor een verdere toelichting) Vraag: Tot wanneer betaalt Bouwfonds het onderhoud van de binnentuin? Antwoord: 6 mei Vraag: Waarom wordt er al vanaf april 2009 contributie geheven? Antwoord: Zodat we lopende kosten kunnen betalen en er in 2011 voldoende geld in kas is om het onderhoud voor tenminste één jaar te hebben plus een buffer. Vraag: Wat gebeurt er met overtollige middelen? Antwoord: Er zal een verenigingsrekening bij de Rabobank worden geopend en hierbij hoort ook een spaarrekening. Rente van deze rekening vloeit in de middelen van de vereniging. Vraag: Is er rekening gehouden met afschrijving van toestellen en kosten voor klein onderhoud en schade door vandalisme? Antwoord: Schade door vandalisme en klein onderhoud zit in het huidige contract met GroenKreatief. Afschrijving van toestellen zit deels in de 5% reservering, maar misschien moet dit op den duur apart begroot worden. Vraag: Bij het huidige voorstel zal een behoorlijke buffer worden opgebouwd, terwijl de kosten voor het onderhoud pas vanaf mei 2011 gemaakt zullen worden. Is het niet redelijker om pas vanaf 2011 de hoge contributie te betalen? Antwoord: Het eerder starten met de bijdrage is een keuze, zodat er begin 2011 voldoende buffer is opgebouwd om het onderhoud opnieuw aan te kunnen besteden. Vraag: Wat gebeurt er met eigenaren die voor 2011 hun huis verkopen? Antwoord: Ook deze mensen zijn verplicht de bijdrage te betalen. Het staat hun natuurlijk vrij deze bijdrage eventueel te verhalen op de nieuwe koper. Vraag: Hoeveel geld is er begin 2011 opgebouwd bij het huidige voorstel en bij eventueel later ingaan van de contributie? Antwoord: Bij het huidige voorstel zal er per naar schatting in kas zijn. Als bijvoorbeeld pas per wordt begonnen met de contributie dan zal dit bedrag ongeveer zijn. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

4 Vraag: Hoe zullen de maandelijkse facturen geïnd worden? Antwoord: Dit gebeurt door middel van een factuur, met daarbij het verzoek tot automatische incasso. Vraag: Hoe is de aanschaf van extra speeltoestellen begroot? Antwoord: Dit komt terug bij het volgende agendapunt. De toestellen zullen betaald worden uit de 5000 bijdrage van Bouwfonds. Vraag: Is er rekening gehouden met alle afschrijvingskosten (toegangspoorten, hekwerken, duoschommel, etc.)? Antwoord: De waarde van de afschrijvingskosten moet nog vastgesteld worden. Het huidige voorstel voor de bijdrage is ruim genoeg om deze kosten op te vangen. Het voorstel voor de vaststelling van de bijdrage wordt in stemming gebracht. Het voorstel luidt: de bijdrage wordt vastgesteld op 17,50 per maand deze bijdrage gaat in vanaf 1 april 2009 Dit voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.. 4. Voorstel aanschaf speeltoestellen. Het bestuurslid Nildo Delfina, verantwoordelijk voor de materialen, geeft een toelichting bij het voorstel om de gift van 5000 van Bouwfonds te besteden aan speeltoestellen voor de binnentuin. Er wordt gedacht aan drie à vier toestellen, waarbij de verschillende leeftijden aan bod zullen komen. De toestellen moeten voldoen aan de Europese richtlijn. Het voorstel is om een commissie van ongeveer vier leden onder leiding van Nildo Delfina in te stellen die een voorstel uitwerkt en voorlegt aan het bestuur. De commissie zal ook de kinderen inbreng geven en zal de plannen kenbaar maken via de nieuwsbrief. Het voorstel is om het bestuur een mandaat te geven om het plan van de commissie te accorderen waardoor de toestellen zo spoedig mogelijk geplaatst kunnen worden. Vraag: Wat is de tijdsplanning voor de plaatsing van de speeltoestellen? Antwoord: De commissie zal zo snel mogelijk aan de slag gaan. Het plan moet begin 2009 klaar zijn, zodat de toestellen voor de zomer 2009 geplaatst kunnen worden. Vraag: Is er een indicatie van kosten en zijn vier toestellen haalbaar binnen dit budget? Antwoord: Drie à vier toestellen is haalbaar (de materiaalcommissaris geeft een overzicht van kosten van diverse toestellen). Vraag: Kan er een ALV in bijvoorbeeld februari 2009 gepland worden, zodat over het plan gestemd kan worden? Antwoord: Dit is een mogelijkheid, maar het voorstel is om het bestuur een mandaat te geven voor de invulling en uitvoering van het plan. Opmerking: Half januari is de onderwijsbeurs, waar speeltoestellen bekeken kunnen worden. Vraag: Waarom gaat het grootste deel van de gift van Bouwfonds naar speeltoestellen voor kinderen en niet deels naar iets waar ook volwassenen iets aan hebben? Antwoord: In het oorspronkelijke plan zijn speelplekken opgenomen, maar de invulling van deze speelplekken is aan de bewoners gelaten. Er is een substantieel bedrag nodig om hier iets leuks en veiligs voor te kopen. Er is 300 als bijdrage aan het bewonersfeest in mei 2008 toegezegd. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

5 Vraag: Is er begin 2009 voldoende geld in kas om de toestellen te bekostigen? Antwoord: Naar verwachting zal dit het geval zijn na de start van de heffing van de bijdrage in april Vraag: Tijdens de wijkschouw was er sprake van een speelplaats voor oudere kinderen aan de zuidkant van het eiland gaat deze door? Antwoord: Deze speelplek gaat niet door. Vraag: Waar komen de toestellen te staan? Antwoord: Dit moet bekeken worden, maar het lijkt redelijk om twee kleine toestellen op de ovale speelplekken (met houtsnippers) te plaatsen en een toestel op de speelweide en een bij de rozentuin. Er wordt gestemd over het voorstel: Een groot deel van de bijdrage van Bouwfonds ( 5000) zal besteed worden aan speeltoestellen voor in de tuin Een commissie zal een plan uitwerken en voorleggen aan het bestuur. Dit plan zal vanaf begin 2009 gerealiseerd worden De ALV geeft het bestuur een mandaat voor de invulling en uitvoering van het plan Dit voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Er blijkt grote belangstelling te zijn voor deelname aan de commissie. Het bestuurslid Nildo Delfina zal de commissie samenstellen en de bewoners zullen op de hoogte worden gehouden via de nieuwsbrief. 5. Notulen ALV 25 april 2008 De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 6. Huisregels voor de tuin De voorzitter leidt dit punt in. Het bestuur heeft de indruk dat er weinig problemen zijn rond de handhaving van de orde in de binnentuin. Zij stelt dan ook voor om niet al te veel huisregels op te stellen. Mocht in de toekomst blijken dat er meer specifieke regels nodig zijn, dan kunnen deze altijd nog in een latere ALV vastgesteld worden. De volgende huisregels zijn voorgesteld door het bestuur: 1. Wees een goed gebruiker (ruim troep op, verniel niets, etc.) 2. Gasten zijn welkom (mits zij zich aan de huisregels houden) 3. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd en op het pad blijvend 4. Fietsen mag, zolang er niemand door wordt gehinderd 5. Na uur rust in de tuin Door leden is ingebracht: 6. Uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden 7. Geluidsmakers worden alleen gedoogd als er niemand door wordt gehinderd 8. Na 20:00 uur geen minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene Vraag: Waarom wordt fietsen toegestaan? Antwoord: Volgens de statuten/koopakte is fietsen niet toegestaan. We willen voorstellen om dit wel te gedogen, zolang er niemand door wordt gehinderd. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

6 Vraag: Waarom mogen de honden niet vrij in de tuin lopen? Antwoord: Hiermee volgen we het gemeentebeleid. Redenen zijn hygiëne en voor sommige kinderen/volwassenen kunnen loslopende honden bedreigend overkomen. Vraag: Waarom geldt de regel niet voor katten? Antwoord: In Nederland mogen katten vrij rondlopen. Opmerking: Het bestuur geeft aan dat zij op zich een voorstander is van regels 6 en 7, maar dat zij denkt dat deze punten ook onder de algemene regel 1 kunnen vallen. Het bestuur is geen voorstander van regel 8, omdat deze regel te ver gaat en omdat het moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Het bestuur erkent dat er problemen kunnen zijn/ontstaan met rondhangende jongeren, maar denkt dat dit op een andere manier aangepakt moet worden, bijvoorbeeld via een wijkagent. De indiener van de regel geeft aan dat hij de regel graag zou willen vastleggen omdat deze houvast en duidelijkheid geeft bij het benaderen van lastige groepen jongeren. Vraag: Moeten er bordjes bij bijvoorbeeld de toegangspoorten komen? Antwoord: We willen dit voorlopig niet doen. Eventueel kunnen we op een volgende ALV bekijken of er toch bordjes wenselijk zijn. Er wordt per regel gestemd. Regels 1 t/m 7 worden met ruime meerderheid aangenomen. Regel 8 heeft vier voorstemmers en is daarmee verworpen. 7. Inrichting rozentuin De secretaris geeft een korte samenvatting van de voorgeschiedenis van dit punt. De rozentuin blijkt ook gebruikt te worden als voetbalveldje. Tijdens de vorige ALV is opgemerkt dat hierdoor de beplanting aan de binnenzijde van het hekwerk beschadigd raakte. Voorgesteld is toen om het voetballen niet te verbieden, maar om de situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de beplanting buiten het hekwerk te plaatsen. Tijdens de oplevering van de binnentuin is in samenspraak met de tuinarchitect en de vertegenwoordiger van Bouwfonds afgesproken om de inrichting van de rozentuin aan te passen door de bomen en picknicktafels buiten het hekwerk te plaatsen. Hier is veel ophef over ontstaan en naar aanleiding hiervan is afgesproken om de inrichting van de rozentuin tijdens deze ALV te bespreken. Bouwfonds heeft voorgesteld om een financiële bijdrage te leveren voor aanpassing van de rozentuin. Het bestuursvoorstel voor de herinrichting van de rozentuin is als volgt: inrichting rozentuin blijft zoals deze nu is (geen obstakels binnen het hekwerk) aan de buitenzijde van het hekwerk worden nieuwe rozen en andere beplanting aangeplant (bal)spelen is toegestaan, maar voor echt serieus voetballen wordt verwezen naar de voetbalkooi of speelweide Vraag: Hoe groot is de bijdrage van Bouwfonds? Antwoord: het voorstel van Bouwfonds is om 1000 bij te dragen, maar dit is nog niet vastgelegd. Vraag: Is het niet de juiste gang van zaken om de situatie eerst in de oorspronkelijke staat te brengen en eventueel later te besluiten om deze aan te passen? Antwoord: het voorstel is om de situatie aan te passen volgens bovenstaand voorstel. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

7 Opmerking: Veel mensen zijn erg teleurgesteld over de invulling van de rozentuin. Zij hadden zich een idyllische plek voorgesteld, maar dreigen er nu een voetbalveld voor in de plaats te krijgen. Opmerking: Het lijkt er op dat het belang van de kinderen erg centraal komt te staan, terwijl ook de belangen van de volwassenen mee zouden moeten wegen bij de inrichting van de binnentuin. Opmerking: De regel dat serieuze voetballers ergens anders naar toe moeten zal moeilijk te handhaven zijn. Je moet dit voetballen ontmoedigen door de plek minder geschikt te maken, bijvoorbeeld door terugplaatsing van de tafels en bomen of door een glooiing aan te brengen in het terrein. Het bestuursvoorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn 9 voorstemmers en het voorstel wordt verworpen. Vervolgens wordt een aangepast voorstel in stemming gebracht waarbij de picknicktafels en bomen teruggeplaatst zullen worden. Er zal ook nieuwe beplanting aan de buitenzijde van het hekwerk worden aangebracht. Dit voorstel wordt met een grote meerderheid aangenomen. Het bestuur zal zorgen voor spoedige uitvoering van dit besluit (in overleg met GroenKreatief en Bouwfonds). Zij vraagt of er bewoners zijn die willen meedenken over de uitvoering van dit plan. Een tweetal bewoners meldt zich hiervoor aan. 8. Rondvraag Vraag: De vorige ALV was in een schoolvakantie gepland (door Bouwfonds). Gelieve dit in de toekomst niet te doen. Antwoord: We houden hier rekening mee. Vraag: Komt er weer een kerstboom met verlichting? Antwoord: het bestuur heeft geen plannen in deze richting, maar initiatieven (sponsoring?) van bewoners in deze richting zijn welkom. Opmerking: Een gedeelte van de 5000 van Bouwfonds zou gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld lampjes voor de kerstboom of bordjes voor de tuin. Antwoord: bij agendapunt 4 is een beslissing genomen over de besteding van deze gift. Vraag: Wat is de rol van de binnentuinvereniging met betrekking topt het speeltoestel op de George Cohanhof? Antwoord: Deze speelplek is van de gemeente en valt dus geheel buiten de verantwoordelijkheid van de binnentuin. Vraag: Een lid merkt op dat hij tijdens de vergadering af en toe het idee had dat er 40 bestuursleden zijn. Hij vraagt de vergadering het bestuur te bedanken voor haar inzet middels een applaus. Vraag: Komt er op de volgende ALV een financieel jaarverslag over 2008? Antwoord: De financiële kosten over 2008 zullen in het verslag van 2009 opgenomen worden. Er zal tijdens de ALV van 2009 een beknopt overzicht over 2008 worden gegeven. Vraag: Zegt het bestuur toe om tijdens de volgende ALV een huishoudelijk reglement vast te stellen? Antwoord: Inderdaad. Het lid biedt aan eventueel mee te willen denken over opstelling van dit huishoudelijk reglement. De voorzitter sluit de vergadering om uur met dank aan ieders inbreng. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Aan: leden Bewonersvereniging Zomertaling Culemborg Datum: 23 september 2014 Locatie: Kantine Focus, Prijsseweg 14A, 4105

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Inhoudsopgave 1. LIDMAATSCHAP... 2 2. EINDE LIDMAATSCHAP... 2 3. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE... 2 4. COULANCE REGELING... 3 5. FREE RIDERS REGELING... 3 6. DONATEURS...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE 15 februari 2011 Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INTRODUCTIE Waarom deze avond? Onduidelijkheid bij bewoners Mandelig terrein (nieuw) verschijnsel Verschillen

Nadere informatie

Algemene 'ledenvergadering'

Algemene 'ledenvergadering' Algemene 'ledenvergadering' Beheervereniging de Bomenweide 03-09-2013 Agenda Welkom Status update. Financiële situatie en vaststellen hoogte en ingangstijdstip onderhouds bijdrage / stemmen. Doornemen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 28 oktober 2011 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Karin kramer (voorzitter),

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2013 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2013 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam

Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam Aanwezig: Bestuur: Tanja (voorzitter), Joost (penningmeester), Peter, Femke, Pauline (secretaris), Team:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag Algemeen Artikel 1. De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van volleybalvereniging Van Slag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Amenophis Roeivereniging Zeewolde Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Vereniging Blz. 2 1.1. De kleuren Blz. 2 1.2. Officiële roeitenue Blz. 2 1.3. Het riemblad Blz. 2 1.4. De vlag Blz.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1925 Door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1952, nr. 38 (Nederlandse Staatscourant

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best ANBI Jaarverslag 2013 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2014 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie