Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur"

Transcriptie

1 Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd. In totaal kunnen er dus 48 stemmen uitgebracht worden. De presentielijst voor de stemgerechtigden en machtigingen is in het bezit van de secretaris. 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom en stelt het huidige bestuur voor: Peter Boehmer voorzitter Maarten Boerlijst secretaris Koen Werner penningmeester Alie Bijl lid (ledenadministratie) Nildo Delfina lid (materialen) De agenda wordt vastgesteld, waarbij als extra agendapunt de notulen van de vorige ALV (25 april 2008) direct na de pauze zullen worden behandeld. Een tweetal punten die geen betrekking hebben op de binnentuin zullen na afloop van de vergadering besproken worden. De voorzitter legt de stemprocedure uit en opent de vergadering. 2. Verslag afgelopen periode De secretaris geeft een kort verslag van de afgelopen periode. Op 25 april 2008 is het nieuwe bestuur geïnstalleerd tijdens de eerste ALV van de vereniging. Op 6 mei heeft de oplevering van de tuin aan de vereniging plaatsgevonden. Deze oplevering heeft een groot aantal opleveringspunten opgeleverd, waarvan de belangrijkste zijn: toegangspoorten zijn verstevigd eerder geschrapte toegangspoort is alsnog aan de noordzijde geplaatst drainage dient op diverse plekken verbeterd te worden LED-verlichting is nog niet in orde rozentuin is aangepast (zie agendapunt 7) water bij pomp stinkt. de bron zal opnieuw (dieper) worden geslagen er zijn matten onder de duoschommel geplaatst, zodat er geen stenen loskomen de grasmat moet op diverse plekken verbeterd worden Over een aantal punten is nog overleg met Bouwfonds. Het bestuur heeft zich verdiept in de statuten en heeft onduidelijke punten laten uitleggen door de notaris. Deze statuten zijn notarieel vastgelegd en de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur zal er vanzelfsprekend naar streven zich aan de in de statuten vastgelegde spelregels te houden. Volgens de statuten zal er jaarlijks tenminste één ALV zijn die moet plaatsvinden in de periode januari-juni. Tijdens deze ALV zal een verslag van het afgelopen kalenderjaar worden besproken. De vereniging heeft als doel het beheer van de binnentuin en stelt de bijdrage vast die alle eigenaren verplicht zijn te betalen. Het eigendom van 1/154 ste deel de binnentuin is onlosmakelijk met de woning verbonden en gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar. De verkopende partij is bij verkoop verplicht de nieuwe eigenaar op de hoogte te stellen van de bijdrage en regeling betreffende de binnentuin. Het bestuur heeft frequent een ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

2 vergadering en zal de bewoners op de hoogte houden via een nieuwsbrief die enkele malen per jaar verschijnt. : Een lid vindt dat in de uitnodiging voor de vorige ALV van 25 april 2008 niet duidelijk genoeg gesteld is dat het om een algemene ledenvergadering ging. Als gevolg hiervan zou het huidige bestuur niet op de juiste wijze geïnstalleerd zijn. Het lid stelt voor om het bestuur alsnog tijdens deze ALV te verkiezen en te dechargeren voor de afgelopen periode. Het bestuur geeft aan dat in de uitnodigingsbrief die op 10 april 2008 door Bouwfonds is gestuurd weliswaar het woord ALV niet genoemd staat, maar dat wel duidelijk aangegeven wordt dat de leden van de bewonersvereniging binnentuin scherf 6 uitgenodigd worden voor een eerste vergadering waarin een nieuw bestuur zal worden geïnstalleerd. De ALV besluit met grote meerderheid dat de vorige vergadering van 25 april 2008 als ALV geldt en dat het bestuur derhalve legitiem geïnstalleerd is. 3. Vaststelling bijdrage 2009 De penningmeester geeft een toelichting bij het voorstel voor de bijdrage. Er is een begroting gemaakt voor de situatie waarin het onderhoud van de tuin door de vereniging betaald wordt. Deze begroting ziet er als volgt uit: Onderhoudskosten binnentuin Groenkreatief Beheer buitenverlichting Lantaarnpalen, verlichting binnentuin + parkeerterreinen Bankkosten 500 Abonnementskosten KvK 27 Aansprakelijkheidsverzekering 500 tbv bestuur Ongelukken- / WAverzekering tbv algemene aansprakelijkheid "ongelukjes" binnentuin Drukwerkkosten Incasso 200 Incassoprocedure Overige kosten 500 SUBTOTAAL Reservering 5% TOTAAL Maandfacturen, herinneringsfacturen + algemene informatie Huren ruimte ALV inclusief drankje + hapje Het begrote jaarbedrag komt neer op een maandelijkse bijdrage van 17,50 ( / 154 / 12). Het onderhoud van de tuin wordt tot begin 2011 nog door Bouwfonds betaald. Toch is het voorstel om de contributie al per 1 april 2009 in te laten gaan. De redenen hiervoor zijn dat de lopende kosten al betaald moeten worden en dat we begin 2011 voldoende buffer willen hebben opgebouwd om een ruime buffer te hebben en tenminste één jaar onderhoud in kas te hebben. Bovendien is de verwachting dat met dit voorstel de contributie in de komende vijf jaar (of zelfs langer) niet verhoogd hoeft te worden. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

3 De contributie zal maandelijks worden geïnd, bij voorkeur via een machtiging voor automatische incasso, maar ook losse betalingen zijn mogelijk. Bij niet betalen zal drie keer een herinnering worden gestuurd, na 30, 45 en 60 dagen. Hierna wordt een incassobureau ingeschakeld, waarbij alle dan openstaande bedragen zullen worden gevorderd en de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn. Vraag: Worden er kosten (wettelijke rente) berekend bij te laat betalen? Antwoord: Dit is vooralsnog niet de bedoeling. Vraag: Wanneer wordt de kascommissie ingesteld? Antwoord: Dit zal per ALV 2009 gebeuren. In 2008 zijn nauwelijks kosten gemaakt en deze zullen in het financiële verslag 2009 verwerkt worden. Vraag: De gezamenlijke buitenverlichting is deels defect, moeten we hier al wel onderhoudskosten voor betalen? Antwoord: We zijn met Bouwfonds in onderhandeling dat zij deze kosten op zich nemen. Vraag: Welke buitenverlichting valt onder de gezamenlijke buitenverlichting? Antwoord: Het gaat om de LED spots in de binnentuin (12x), de gekleurde vierkante grondspots aan de buitenzijde van het eiland (15x) en de ronde verlichting bij de parkeerplaatsen (18x). (zie punt 10 van de notulen van de vorige ALV voor een verdere toelichting) Vraag: Tot wanneer betaalt Bouwfonds het onderhoud van de binnentuin? Antwoord: 6 mei Vraag: Waarom wordt er al vanaf april 2009 contributie geheven? Antwoord: Zodat we lopende kosten kunnen betalen en er in 2011 voldoende geld in kas is om het onderhoud voor tenminste één jaar te hebben plus een buffer. Vraag: Wat gebeurt er met overtollige middelen? Antwoord: Er zal een verenigingsrekening bij de Rabobank worden geopend en hierbij hoort ook een spaarrekening. Rente van deze rekening vloeit in de middelen van de vereniging. Vraag: Is er rekening gehouden met afschrijving van toestellen en kosten voor klein onderhoud en schade door vandalisme? Antwoord: Schade door vandalisme en klein onderhoud zit in het huidige contract met GroenKreatief. Afschrijving van toestellen zit deels in de 5% reservering, maar misschien moet dit op den duur apart begroot worden. Vraag: Bij het huidige voorstel zal een behoorlijke buffer worden opgebouwd, terwijl de kosten voor het onderhoud pas vanaf mei 2011 gemaakt zullen worden. Is het niet redelijker om pas vanaf 2011 de hoge contributie te betalen? Antwoord: Het eerder starten met de bijdrage is een keuze, zodat er begin 2011 voldoende buffer is opgebouwd om het onderhoud opnieuw aan te kunnen besteden. Vraag: Wat gebeurt er met eigenaren die voor 2011 hun huis verkopen? Antwoord: Ook deze mensen zijn verplicht de bijdrage te betalen. Het staat hun natuurlijk vrij deze bijdrage eventueel te verhalen op de nieuwe koper. Vraag: Hoeveel geld is er begin 2011 opgebouwd bij het huidige voorstel en bij eventueel later ingaan van de contributie? Antwoord: Bij het huidige voorstel zal er per naar schatting in kas zijn. Als bijvoorbeeld pas per wordt begonnen met de contributie dan zal dit bedrag ongeveer zijn. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

4 Vraag: Hoe zullen de maandelijkse facturen geïnd worden? Antwoord: Dit gebeurt door middel van een factuur, met daarbij het verzoek tot automatische incasso. Vraag: Hoe is de aanschaf van extra speeltoestellen begroot? Antwoord: Dit komt terug bij het volgende agendapunt. De toestellen zullen betaald worden uit de 5000 bijdrage van Bouwfonds. Vraag: Is er rekening gehouden met alle afschrijvingskosten (toegangspoorten, hekwerken, duoschommel, etc.)? Antwoord: De waarde van de afschrijvingskosten moet nog vastgesteld worden. Het huidige voorstel voor de bijdrage is ruim genoeg om deze kosten op te vangen. Het voorstel voor de vaststelling van de bijdrage wordt in stemming gebracht. Het voorstel luidt: de bijdrage wordt vastgesteld op 17,50 per maand deze bijdrage gaat in vanaf 1 april 2009 Dit voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.. 4. Voorstel aanschaf speeltoestellen. Het bestuurslid Nildo Delfina, verantwoordelijk voor de materialen, geeft een toelichting bij het voorstel om de gift van 5000 van Bouwfonds te besteden aan speeltoestellen voor de binnentuin. Er wordt gedacht aan drie à vier toestellen, waarbij de verschillende leeftijden aan bod zullen komen. De toestellen moeten voldoen aan de Europese richtlijn. Het voorstel is om een commissie van ongeveer vier leden onder leiding van Nildo Delfina in te stellen die een voorstel uitwerkt en voorlegt aan het bestuur. De commissie zal ook de kinderen inbreng geven en zal de plannen kenbaar maken via de nieuwsbrief. Het voorstel is om het bestuur een mandaat te geven om het plan van de commissie te accorderen waardoor de toestellen zo spoedig mogelijk geplaatst kunnen worden. Vraag: Wat is de tijdsplanning voor de plaatsing van de speeltoestellen? Antwoord: De commissie zal zo snel mogelijk aan de slag gaan. Het plan moet begin 2009 klaar zijn, zodat de toestellen voor de zomer 2009 geplaatst kunnen worden. Vraag: Is er een indicatie van kosten en zijn vier toestellen haalbaar binnen dit budget? Antwoord: Drie à vier toestellen is haalbaar (de materiaalcommissaris geeft een overzicht van kosten van diverse toestellen). Vraag: Kan er een ALV in bijvoorbeeld februari 2009 gepland worden, zodat over het plan gestemd kan worden? Antwoord: Dit is een mogelijkheid, maar het voorstel is om het bestuur een mandaat te geven voor de invulling en uitvoering van het plan. Opmerking: Half januari is de onderwijsbeurs, waar speeltoestellen bekeken kunnen worden. Vraag: Waarom gaat het grootste deel van de gift van Bouwfonds naar speeltoestellen voor kinderen en niet deels naar iets waar ook volwassenen iets aan hebben? Antwoord: In het oorspronkelijke plan zijn speelplekken opgenomen, maar de invulling van deze speelplekken is aan de bewoners gelaten. Er is een substantieel bedrag nodig om hier iets leuks en veiligs voor te kopen. Er is 300 als bijdrage aan het bewonersfeest in mei 2008 toegezegd. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

5 Vraag: Is er begin 2009 voldoende geld in kas om de toestellen te bekostigen? Antwoord: Naar verwachting zal dit het geval zijn na de start van de heffing van de bijdrage in april Vraag: Tijdens de wijkschouw was er sprake van een speelplaats voor oudere kinderen aan de zuidkant van het eiland gaat deze door? Antwoord: Deze speelplek gaat niet door. Vraag: Waar komen de toestellen te staan? Antwoord: Dit moet bekeken worden, maar het lijkt redelijk om twee kleine toestellen op de ovale speelplekken (met houtsnippers) te plaatsen en een toestel op de speelweide en een bij de rozentuin. Er wordt gestemd over het voorstel: Een groot deel van de bijdrage van Bouwfonds ( 5000) zal besteed worden aan speeltoestellen voor in de tuin Een commissie zal een plan uitwerken en voorleggen aan het bestuur. Dit plan zal vanaf begin 2009 gerealiseerd worden De ALV geeft het bestuur een mandaat voor de invulling en uitvoering van het plan Dit voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Er blijkt grote belangstelling te zijn voor deelname aan de commissie. Het bestuurslid Nildo Delfina zal de commissie samenstellen en de bewoners zullen op de hoogte worden gehouden via de nieuwsbrief. 5. Notulen ALV 25 april 2008 De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 6. Huisregels voor de tuin De voorzitter leidt dit punt in. Het bestuur heeft de indruk dat er weinig problemen zijn rond de handhaving van de orde in de binnentuin. Zij stelt dan ook voor om niet al te veel huisregels op te stellen. Mocht in de toekomst blijken dat er meer specifieke regels nodig zijn, dan kunnen deze altijd nog in een latere ALV vastgesteld worden. De volgende huisregels zijn voorgesteld door het bestuur: 1. Wees een goed gebruiker (ruim troep op, verniel niets, etc.) 2. Gasten zijn welkom (mits zij zich aan de huisregels houden) 3. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd en op het pad blijvend 4. Fietsen mag, zolang er niemand door wordt gehinderd 5. Na uur rust in de tuin Door leden is ingebracht: 6. Uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden 7. Geluidsmakers worden alleen gedoogd als er niemand door wordt gehinderd 8. Na 20:00 uur geen minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene Vraag: Waarom wordt fietsen toegestaan? Antwoord: Volgens de statuten/koopakte is fietsen niet toegestaan. We willen voorstellen om dit wel te gedogen, zolang er niemand door wordt gehinderd. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

6 Vraag: Waarom mogen de honden niet vrij in de tuin lopen? Antwoord: Hiermee volgen we het gemeentebeleid. Redenen zijn hygiëne en voor sommige kinderen/volwassenen kunnen loslopende honden bedreigend overkomen. Vraag: Waarom geldt de regel niet voor katten? Antwoord: In Nederland mogen katten vrij rondlopen. Opmerking: Het bestuur geeft aan dat zij op zich een voorstander is van regels 6 en 7, maar dat zij denkt dat deze punten ook onder de algemene regel 1 kunnen vallen. Het bestuur is geen voorstander van regel 8, omdat deze regel te ver gaat en omdat het moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Het bestuur erkent dat er problemen kunnen zijn/ontstaan met rondhangende jongeren, maar denkt dat dit op een andere manier aangepakt moet worden, bijvoorbeeld via een wijkagent. De indiener van de regel geeft aan dat hij de regel graag zou willen vastleggen omdat deze houvast en duidelijkheid geeft bij het benaderen van lastige groepen jongeren. Vraag: Moeten er bordjes bij bijvoorbeeld de toegangspoorten komen? Antwoord: We willen dit voorlopig niet doen. Eventueel kunnen we op een volgende ALV bekijken of er toch bordjes wenselijk zijn. Er wordt per regel gestemd. Regels 1 t/m 7 worden met ruime meerderheid aangenomen. Regel 8 heeft vier voorstemmers en is daarmee verworpen. 7. Inrichting rozentuin De secretaris geeft een korte samenvatting van de voorgeschiedenis van dit punt. De rozentuin blijkt ook gebruikt te worden als voetbalveldje. Tijdens de vorige ALV is opgemerkt dat hierdoor de beplanting aan de binnenzijde van het hekwerk beschadigd raakte. Voorgesteld is toen om het voetballen niet te verbieden, maar om de situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de beplanting buiten het hekwerk te plaatsen. Tijdens de oplevering van de binnentuin is in samenspraak met de tuinarchitect en de vertegenwoordiger van Bouwfonds afgesproken om de inrichting van de rozentuin aan te passen door de bomen en picknicktafels buiten het hekwerk te plaatsen. Hier is veel ophef over ontstaan en naar aanleiding hiervan is afgesproken om de inrichting van de rozentuin tijdens deze ALV te bespreken. Bouwfonds heeft voorgesteld om een financiële bijdrage te leveren voor aanpassing van de rozentuin. Het bestuursvoorstel voor de herinrichting van de rozentuin is als volgt: inrichting rozentuin blijft zoals deze nu is (geen obstakels binnen het hekwerk) aan de buitenzijde van het hekwerk worden nieuwe rozen en andere beplanting aangeplant (bal)spelen is toegestaan, maar voor echt serieus voetballen wordt verwezen naar de voetbalkooi of speelweide Vraag: Hoe groot is de bijdrage van Bouwfonds? Antwoord: het voorstel van Bouwfonds is om 1000 bij te dragen, maar dit is nog niet vastgelegd. Vraag: Is het niet de juiste gang van zaken om de situatie eerst in de oorspronkelijke staat te brengen en eventueel later te besluiten om deze aan te passen? Antwoord: het voorstel is om de situatie aan te passen volgens bovenstaand voorstel. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

7 Opmerking: Veel mensen zijn erg teleurgesteld over de invulling van de rozentuin. Zij hadden zich een idyllische plek voorgesteld, maar dreigen er nu een voetbalveld voor in de plaats te krijgen. Opmerking: Het lijkt er op dat het belang van de kinderen erg centraal komt te staan, terwijl ook de belangen van de volwassenen mee zouden moeten wegen bij de inrichting van de binnentuin. Opmerking: De regel dat serieuze voetballers ergens anders naar toe moeten zal moeilijk te handhaven zijn. Je moet dit voetballen ontmoedigen door de plek minder geschikt te maken, bijvoorbeeld door terugplaatsing van de tafels en bomen of door een glooiing aan te brengen in het terrein. Het bestuursvoorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn 9 voorstemmers en het voorstel wordt verworpen. Vervolgens wordt een aangepast voorstel in stemming gebracht waarbij de picknicktafels en bomen teruggeplaatst zullen worden. Er zal ook nieuwe beplanting aan de buitenzijde van het hekwerk worden aangebracht. Dit voorstel wordt met een grote meerderheid aangenomen. Het bestuur zal zorgen voor spoedige uitvoering van dit besluit (in overleg met GroenKreatief en Bouwfonds). Zij vraagt of er bewoners zijn die willen meedenken over de uitvoering van dit plan. Een tweetal bewoners meldt zich hiervoor aan. 8. Rondvraag Vraag: De vorige ALV was in een schoolvakantie gepland (door Bouwfonds). Gelieve dit in de toekomst niet te doen. Antwoord: We houden hier rekening mee. Vraag: Komt er weer een kerstboom met verlichting? Antwoord: het bestuur heeft geen plannen in deze richting, maar initiatieven (sponsoring?) van bewoners in deze richting zijn welkom. Opmerking: Een gedeelte van de 5000 van Bouwfonds zou gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld lampjes voor de kerstboom of bordjes voor de tuin. Antwoord: bij agendapunt 4 is een beslissing genomen over de besteding van deze gift. Vraag: Wat is de rol van de binnentuinvereniging met betrekking topt het speeltoestel op de George Cohanhof? Antwoord: Deze speelplek is van de gemeente en valt dus geheel buiten de verantwoordelijkheid van de binnentuin. Vraag: Een lid merkt op dat hij tijdens de vergadering af en toe het idee had dat er 40 bestuursleden zijn. Hij vraagt de vergadering het bestuur te bedanken voor haar inzet middels een applaus. Vraag: Komt er op de volgende ALV een financieel jaarverslag over 2008? Antwoord: De financiële kosten over 2008 zullen in het verslag van 2009 opgenomen worden. Er zal tijdens de ALV van 2009 een beknopt overzicht over 2008 worden gegeven. Vraag: Zegt het bestuur toe om tijdens de volgende ALV een huishoudelijk reglement vast te stellen? Antwoord: Inderdaad. Het lid biedt aan eventueel mee te willen denken over opstelling van dit huishoudelijk reglement. De voorzitter sluit de vergadering om uur met dank aan ieders inbreng. ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 26 juni 2009, te Forum Waterwin, aanvang uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 26 juni 2009, te Forum Waterwin, aanvang uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 26 juni 2009, te Forum Waterwin, aanvang 20.00 uur 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom en stelt het huidige bestuur voor: Peter Boehmer voorzitter

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Aan: leden Bewonersvereniging Zomertaling Culemborg Datum: 23 september 2014 Locatie: Kantine Focus, Prijsseweg 14A, 4105

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering #1 30 november PriMuLahof Blok A beheer mandelig terrein

Algemene Ledenvergadering #1 30 november PriMuLahof Blok A beheer mandelig terrein Algemene Ledenvergadering #1 30 november 2015 1 PriMuLahof Blok A beheer mandelig terrein Agenda Inhoud Opening en welkom Doel van de avond Waarom Brainstorm Wie, wanneer, hoe en wat Vervolgtraject Terugkoppeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Algemene 'ledenvergadering'

Algemene 'ledenvergadering' Algemene 'ledenvergadering' Beheervereniging de Bomenweide 03-09-2013 Agenda Welkom Status update. Financiële situatie en vaststellen hoogte en ingangstijdstip onderhouds bijdrage / stemmen. Doornemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: De vereniging: Ondernemersvereniging MKB Etten-Leur gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE 15 februari 2011 Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INTRODUCTIE Waarom deze avond? Onduidelijkheid bij bewoners Mandelig terrein (nieuw) verschijnsel Verschillen

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 28 oktober 2011 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Karin kramer (voorzitter),

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl

Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Huishoudelijk Reglement DSBdepositos.nl Inhoudsopgave 1. LIDMAATSCHAP... 2 2. EINDE LIDMAATSCHAP... 2 3. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE... 2 4. COULANCE REGELING... 3 5. FREE RIDERS REGELING... 3 6. DONATEURS...

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2013 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2013 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie