*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /01-01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89007109-00/01-01"

Transcriptie

1 ZLQ WHU K OWH U *6*6*6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRQ 7HOHID[ LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH /01-01

2

3 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6,QKRXGVRSJDYH 1 Toepassingen Plaatsen en eerste opstarten Veiligheidsinstructies Bedieningspaneel Het functioneren van de gereedschappenwasmachine Wasprogramma s Voor het wassen Wassen Wisselen van het normale naar de speciale programma s Verandering van de programma-instelling Na het wassen Onderhoud en reiniging Storingen Emissiewaarden EG-conformiteisverklaring

4

5 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRPJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV*6*6*6 De gebruiksaanwijzing behoort altijd binnen handbereik van de gereedschappenwasmachine te liggen. Het niet in acht nemen van dit teken kan personen in gevaar brengen. Het niet in acht nemen van dit teken kan tot schade aan de gereedschappenwasmachine leiden. Dit teken verbiedt het gebruik van hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten. Dit teken wijst op aanbevelingen of bijzonderheden. 7RHSDVVLQJHQ De :LQWHUKDOWHU *DVWURQRP JHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHV *6 *6 XQG *6 mogen alleen voor reiniging van vaatwerk uit gastronomische en aanverwante bedrijven (slagerijen, bakkerijen) worden gebruikt. Bij verandering aan de constructie of ander gebruik van de gereedschappenwasmachine, die zonder schriftelijke toestemming van de firma Winterhalter Gastronom GmbH wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en aansprakelijkheid op het produkt. Indien, door het niet in acht nemen van de in deze handleiding vermelde aanwijzingen, een schade aan de gereedschappenwasmachine optreedt, vervalt de aanspraak op garantie aan Winterhalter Gastronom GmbH. 3ODDWVHQHQHHUVWHRSVWDUWHQ Het opstellen van de gereedschappenwasmachine en de aansluiting aan de door de klant geïnstalleerde toe- en afvoerleidingen overeenkomstig de landspecifieke en plaatselijke voorschriften door erkende installateurs aan de hand van de Installatiehandleiding voor Winterhalter Gastronom gereedschappenwasmachines laten uitvoeren. Hoofdzekeringen en hoofdschakelaar dienen door de klant te worden geïnstalleerd. Na het voorgeschreven aansluiten aan de door de klant geïnstalleerde verzorgingsleidingen, contact opnemen met de voor de locatie verantwoordelijke Winterhalter-vertegenwoordiging. Het eerste opstarten (het zogenaamde inwassen) en instructie voor de bediening van de gereedschappenwasmachine wordt door de Winterhalter-servicedienst uitgevoerd. Gelieve de Inbedrijfstellingsvoorschrift voor Winterhalter Gastronom Spoelmachines GS 502/GS 515/GS 640/GS 650/GS 660 te gebruiken

6 3 9HLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV De gereedschappenwasmachine alleen in gebruik nemen na het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Over de bediening en werkwijze van de gereedschappenwasmachine zich persoonlijk door de Winterhalter-monteur laten instrueren. De gereedschappenwasmachine alleen bedienen zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bij gevaar en storing de gereedschappenwasmachine onmiddellijk uitschakelen. De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar uitschakelen. Pas daarna is de gereedschappenwasmachine spanningsvrij. Geen machine-afdekking of machinedeel openen, indien hiervoor gereedschap wordt benodigd. Werkzaamheden aan de elektrische installatie uitsluitend door specialisten laten uitvoeren. Van te voren de gereedschappenwasmachine van het stroomnet afsluiten. Het water in de gereedschappenwasmachine is geen drinkwater. Niet gebruiken voor het toebereiden van eten of drinken. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bij de door de klant geïnstalleerde waterof stroomverzorging ligt, de Winterhalter servicedienst op de hoogte stellen. Bij storingen, waarvan de oorzaak niet bekend is, gereedschappenwasmachine niet opnieuw inschakelen totdat de storingsoorzaak bekend is. Indien noodzakelijk, Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. Alleen was en naglansmiddelen gebruiken, die voor industriële gereedschappenwasmachines geschikt zijn. Wij bevelen de door Winterhalter Gastronom ontwikkelde producten aan. Deze zijn speciaal op Winterhalter Gastronom gereedschappenwasmachines afgestemd. Alle aangegeven hoeveelheden zijn gebaseerd op Winterhalter Gastronom produkten. Op verpakkingen vermelde gevarenaanwijzingen in acht nemen. Bij de dagelijkse reiniging erop letten, dat in het binnenwerk van de gereedschappenwasmachine geen roestende deeltjes achterblijven. Dit kan roesten veroorzaken. De roestdeeltjes kunnen van niet-roestvrij vaatwerk, van reinigingshulpstukken, van beschadigde draadkorven of van niet-roestvrije toevoerleidingen afkomstig zijn. De deuren tot het volgende gebruik geopend laten, zodat de binnenkant kan opdrogen. Dit is voor een duurzame corrosiebescherming ook bij edelstaal van belang. De gereedschappenwasmachine tegen vorst beschermen. Watervoerende systemen kunnen door bevriezing worden beschadigd. Geen hand-afwasmiddel gebruiken. Dit leidt tot een sterke schuimontwikkeling in de gereedschappenwasmachine

7 'HJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQHLVVWUDDOZDWHUEHVWHQGLJ,3;9DQEXLWHQ HFKWHUQLHWPHWHHQKRJHGUXNRIVWRRPVWUDDOUHLQLJHUDIVSXLWHQ De door de klant geïnstalleerde FI-aardlekschakelaar overeenkomstig de voorschriften regelmatig door het bedienen van de testknop op het functioneren controleren. Naast de dagelijkse reiniging, bevelen wij aan, de gereedschappenwasmachine minstens tweemaal per jaar door een Winterhalter-servicemonteur te laten inspecteren. 4 %HGLHQLQJVSDQHHO Het bedieningspaneel bevindt zich aan de onderste kast. DOS & Aan/uit-schakelaar 2 Tankleging / zelfreiniging 3 Controlelampje voor storing 4 Controlelampje bij gebrek aan was- of naglansmiddel (optie) 5 Controlelampje voor aangesloten waterontharder (optie) 6 Programmatoets normaal programma 7 Temperatuuraanduiding boiler 8 Temperatuuraanduiding tank 9 Activeert speciale programma s (10-13) 10 Kort programma 11 Niet in gebruik 12 Koudwatervoorspoeling (optie) 13 Intensief programma 14 Toetsenbereik voor speciale programma s

8 +HWIXQFWLRQHUHQYDQGHJHUHHGVFKDSSHQZDVPDFKLQH Na het inschakelen van de machine worden de boiler en tank gevuld en tot bedrijfstemperatuur verwarmd. De programmatoets (6) is tijdens de opwarmfase rood verlicht. Zodra de vooraf ingestelde temperaturen (tank: ca. 60 C, boiler : ca. 85 C) zijn bereikt, is de machine bedrijfsklaar. De programmatoets (6) is nu groen verlicht. De machine draait met volautomatische programma s, die uit de onderdelen wassen, uitdruipen en naspoelen bestaan. De dosering voor het naglansmiddel geschiedt door middel van een ingebouwd doseersysteem. De container voor het naglansmiddel kan bij de GS 660 in de machine worden bewaard. Bij de andere machines wordt de voorraadcontainer gescheiden van de machine opgeslagen. De dosering van wasmiddel geschiedt met de hand (poeder) of via een ingebouwd of extern doseersysteem (vloeibare zeep), afhankelijk van de uitvoering van de machine. De container voor het wasmiddel kan bij de GS 660 in de machine worden bewaard. Bij de andere machines wordt de voorraadcontainer gescheiden van de machine opgeslagen. :DVVHQDe circulatiepomp pompt het waswater uit de tank via de sproeiarmen en sproeiers over het vaatwerk. Daarbij draaien de sproeiarmen, waardoor een krachtige en effectieve reiniging van het vaatwerk gegarandeerd is. Tijdens het circuleren wordt het waswater permanent door een zeefsysteem en de gepatenteerde Mediamat Cyclo (filter voor zwevende deeltjes) geleid. 8LWGUXLSHQ Na het wassen volgt een korte pauze, zodat het waswater van het vaatwerk kan afdruipen. 1DVSRHOHQ Bij het laatste programmapunt wordt het gereinigde vaatwerk met schoon, heet water nagespoeld om zeepresten te verwijderen en om het vaatwerk voor een optimaal drogen buiten de machine te verwarmen. Het naspoelwater ververst bovendien het waswater. 6 :DVSURJUDPPD V De gereedschappenwasmachine heeft verschillende wasprogramma s. Het desbetreffende wasprogramma wordt op het bedieningspaneel geselecteerd. 3URJUDPPD 1RUPDDOSURJUDPPD.RUWSURJUDPPD,QWHQVLHISURJUDPPD 1RUPDDOSURJUDPPDPHW NRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJRSWLH 7DQNOHJLQJ]HOIUHLQLJLQJ Normaal vervuild vaatwerk gemiddelde indroogtijd Licht vervuild vaatwerk Korte/geen indroogtijd Sterk vervuild vaatwerk Lange indroogtijd 7RHOLFKWLQJ Vaatwerk met eiwithoudende vervuiling Stolling wordt door afspoelen met koud water verhinderd. Automatische reiniging van de machine: Het vervuilde spoelwater wordt afgepompt en de binnenruimte van de machine aansluitend met schoon water uitgespoeld.. Na beëindiging van het reinigingsprogramma schakelt de machine automatisch uit

9 9RRUKHWZDVVHQ Afsluitkraan van de watertoevoer RSHQHQ Door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar LQVFKDNHOHQ Aanwezige hoeveelheid in de naglansmiddelcontainer en de wasmiddelcontainer (alleen bij automatische zeepdosering) FRQWUROHUHQ Lege containers vervangen of bijvullen. Veiligheidsinstructies op de verpakking in acht nemen. &RQWUROHUHQ, of de vlakzeven, de korfzeef en de zeef in de bodem van de tank (afvoerzeef) op hun plaats zijn. Geen vaatwerk in de machine plaatsen. Deur VOXLWHQ. Aan/Uit-schakelaar (1) LQGUXNNHQopwarmfase begint. Programmatoets is rood: de tank wordt stootsgewijs via de boiler gevuld en opgewarmd. Programmatoets is groen: vul- en opwarmfase beëindigd. Deur moet tijdens het vullen / opwarmen gesloten blijven. Deur RSHQHQ

10 = :DVPLGGHOGRVHULQJ Als de gereedschappenwasmachine van een ingebouwd of extern wasmiddel-doseersysteem is voorzien, vervallen de handelingen voor een manuele wasmiddeldosering. In dit geval regelt de gereedschappenwasmachine de wasmiddeldosering automatisch. Bij een extern wasmiddel-doseersysteem de daarbij behorende gebruiksaanwijzing opvolgen. 0DQXHOHZDVPLGGHOYRRUGRVHULQJ Waspoeder met beker in korfzeef doen. Wij bevelen Winterhalter Gastronom waspoeder aan. Daarbij de aanbevolen dosering opvolgen. Veiligheidsinstructies op de wasmiddelverpakking in acht nemen. 9RRUGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Winterhalter Gastronom :DVPLGGHO3: 7DQNYROXPH 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 85 l 255 g 1 *6 125 l 375 g 1 1/2 (*)Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd Deur VOXLWHQ Normaal programma startenhiervoor toets (6)LQGUXNNHQ Waspoeder wordt met het spoelwater vermengd. 'HYDDWZDVPDFKLQHLVQXEHGULMIVNODDU

11 0DQXHOHZDVPLGGHOQDGRVHULQJ De manuele nadosering van het waspoeder moet steeds na ca.5 wasprogramma s worden herhaald. Bij de nadosering waspoeder conform tabel in de korfzeef doen. Aansluitend wasprogramma starten. 1DGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Gastronom :DVPLGGHO3: 6FKRRQZDWHU QDVSRHOLQJ 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 ca. 5 l/korf 75 g 1/2 *6 ca. 7,5 l/korf 110 g 3/4 (*) Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd. = :LVVHOHQYDQW\SHZDVPLGGHOYORHLEDUH]HHS Bij het wisselen van W\SH ZDVPLGGHO (ook bij dezelfde fabrikant) is voor het aansluiten van het nieuwe wasmiddel het doorspoelen van de zuig- en drukslangen met schoon water noodzakelijk. Anders kunnen door het vermengen van verschillende soorten wasmiddel daaruit ontstane uitkristallisaties tot functiestoring van de doseerpomp leiden. Indien dit niet in acht wordt genomen, vervalt de garantie en de aansprakelijkheid op het product aan Winterhalter Gastronom GmbH. +DQGHOZLM]H Aanzuiglans uit de lege wasmiddelcontainer nemen en in een met schoon water gevulde container steken. Meerdere wasprogramma s activeren, totdat duidelijk schoon water via de doseerpomp in de machine werd getransporteerd. De zuig- en drukslangen worden daarbij doorgespoeld. Aanzuiglans in de container met het nieuwe wasmiddel steken. Machine op gelijke wijze als voorheen bedienen

12 :DVVHQ Voordat het vaatwerk in de machine wordt ingeruimd, grove etensresten en afval verwijderen: sausresten verwijderen, aangekoekte resten losweken. Daarbij geen stalen schuursponzen gebruiken, omdat daardoor roest in de machine terecht kan komen. Vaatwerk zoals emmers, pannen, ketels, bakvormen enz. met de opening naar onder in de korf leggen. De vrije tussenruimtes kunnen met klein vaatwerk zoals opscheplepels en dergelijke worden opgevuld. Het vaatwerk niet over elkaar leggen, daar hierdoor schaduwbereiken ontstaan, die het wasresultaat verminderen. Bakplaten naar voren hellend in de korf steken. Erop letten, dat de vervuilde zijde naar onder staat. Bestek en andere kleine onderdelen in het kunststof mandje voor kleine onderdelen deponeren. Na het inruimen wordt dit mandje op de gereedschappenkorf geplaatst. Messen en andere spitse voorwerpen met de greep naar boven plaatsen. Lange scherpe voorwerpen in de korf leggen of met de hand afwassen. Lichte onderdelen van b.v. kunststof kunnen bij het wassen verschuiven of zich omdraaien. Evt. een kunststof korf over deze lichte onderdelen plaatsen. Deur soxlwhq Wasprogramma VHOHFWHUHQ Programmatoets (6) LQGUXNNHQ, wasprogramma loopt. Programmatoets (6) is blauw. Programmatoets (6) is groen: wasprogramma is beëindigd Deur RSHQHQ Korf HUXLWQHPHQ Vaatwerk XLWUXLPHQ en op zuiverheid FRQWUROHUHQ en buiten de machine aan de lucht laten opdrogen. Korfzeef regelmatig op vervuiling controleren en evt. reinigen. Korfzeef kan zonder voorafgaande tankleging worden verwijderd. Tankwater op vervuiling controleren. Evt. afvoeren en machine opnieuw vullen. In spoelpauzes deur gesloten laten, om onnodig energieverlies te vermijden en om de bewegingsvrijheid rond om de machine niet in te perken

13 9 :LVVHOHQYDQKHWQRUPDOHQDDUGHVSHFLDOHSURJUDPPD V Voor het wisselen van het normale programma naar de speciale programma s (kort programma, intensief programma of normaal programma met koudwatervoorspoeling) moet eerst het toetsenbereik met de speciale programma s worden geactiveerd. Dan worden ook de temperaturen voor tank en boiler weergegeven (echter niet tijdens het programma). Hiertoe functietoets LQGUXNNHQ. DOS & Het toetsenbereik met de speciale programma s is geactiveerd. De temperaturen voor tank en boiler worden weergegeven. Deur VOXLWHQ.RUWSURJUDPPDRILQWHQVLHISURJUDPPD Afhankelijk van vervuilingsgraad van het vaatwerk één van beide speciale programma s VHOHFWHUHQ.RUWSURJUDPPD: toets en tevens LQGUXNNHQ of,qwhqvlhisurjudp: toets en tevens LQGUXNNHQ C Voorbeeld: Bedieningspaneel tijdens een spoelgang met het geselecteerde NRUWH SURJUDPPD. Toets is blauw. C Bedieningspaneel bij programmaeinde Toets is groen. Deur RSHQHQ Korf HUXLWQHPHQ Vaatwerk XLWUXLPHQ. Deur VOXLWHQ of ander vaatwerk inruimen en wassen. Elke volgende spoelgang wordt van nu af aan met deze instelling uitgevoerd, totdat een ander programma geselecteerd of een de Plus-toets ingedrukt wordt

14 = 1RUPDDOSURJUDPPDPHWNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJRSWLRQHHOYHUNULMJEDDU Deze voorziening voorziet in het afspoelen van HLZLWKRXGHQGHYHUYXLOLQJYOHHVHQ EORHGUHVWHQ van vaatwerk, om stollen van het hierin zich bevindende eiwit bij het wassen met heet waswater te verhinderen. De machine kan met PDQXHOHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJzijn uitgevoerd, met de keuze of koud voorgespoeld wordt of niet, of met DXWRPDWLVFKHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ die bij elke spoelgang koud voorspoelt. 0DQXHOHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ Voorwaarde voor de verdere procedure: het toetsenbereik met de speciale programma s is geactiveerd (toetsen 10, 12 en 13 zijn verlicht), het vaatwerk bevindt zich in de machine en de deur is gesloten. & Toets LQGUXNNHQ DOS Normaal programma VHOHFWHUHQ: Aan het begin van het nu startende spoelprogramma wordt het vaatwerk met koud water voorgespoeld ter aanvulling op het normale wasprogramma met heet waswater en hete schoon water-naspoeling. Elke volgende spoelgang wordt van nu af aan met deze instelling uitgevoerd, totdat een ander programma (kort of intensief) geselecteerd of een de Plus-toets ingedrukt wordt. $XWRPDWLVFKHNRXGZDWHUYRRUVSRHOLQJ Aan het begin van het programma wordt het vaatwerk steeds koud voorgespoeld. Functietoets kan niet geselecteerd worden. $DQZLM]LQJYRRUPDQXHOHZDVPLGGHOQDGRVHULQJ Erop letten, dat de wasmiddelconcentratie in het waswater bij gebruik van koudwatervoorspoeling sneller afneemt. Bij permanent gebruik van deze voorziening iets hoger nadoseren. 1DGRVHHUWDEHO bij gebruik van het Winterhalter Gastronom :DVPLGGHO3: 6FKRRQZDWHU QDVSRHOLQJ 'RVHHUKRHYHHOKHLG :LQWHUKDOWHU PDDWEHNHU *6*6 ca. 5 l/korf 110 g 3/4 *6 ca. 7,5 l/korb 165 g 1 (*)Bij sterk vervuild vaatwerk of bij b.v. zeer hard water moet met een grotere hoeveelheid wasmiddel worden gerekend. Andere wasmiddelen dienen overeenkomstig de desbetreffende gegevens op de verpakking te worden gedoseerd. n

15 9HUDQGHULQJYDQGHSURJUDPPDLQVWHOOLQJ Het veranderen van de programma-instelling voor de speciale programma s kan bij geopende of gesloten deur worden uitgevoerd. = :LVVHOHQELQQHQGHVSHFLDOHSURJUDPPD V Gewenst programma VHOHFWHUHQ (toets indrukken). Hierdoor wordt het voorheen geselecteerde programma uitgeschakeld. Deur sluiten. Programmatoets LQGUXNNHQ = :LVVHOHQYDQKHWVSHFLDOHSURJUDPPDQDDUKHWQRUPDOHSURJUDPPD Functietoets LQGUXNNHQ Het toetsenbereik met de speciale programma s is niet meer verlicht. Deur sluiten. Programmatoets LQGUXNNHQ Normale programma loopt

16 1DKHWZDVVHQ = 7DQNOHHJORRS]HOIUHLQLJLQJ Met het reinigingsprogramma wordt de binnenkant van de gereedschappenwasmachine gereinigd. Het vervuilde spoelwater wordt afgepompt. De machine schakelt na beëindiging van het reinigingsprogramma automatisch uit. Vaatwerk XLWUXLPHQkorf in de machine VFKXLYHQdeur VOXLWHQ DOS & Functietoets LQJHGUXNWKRXGHQ 2 seconden & Bedieningspaneel tijdens het reinigingsprogramma. Toets blinkt. Bedieningspaneel bij programma-einde. C Deur RSHQHQ Korfzeef en vlakzeef eruit nemen en UHLQLJHQ

17 Afvoerzeef eruit nemen en UHLQLJHQ Machine van binnen op zuiverheid inspecteren. Vuilresten evt. met een borstel verwijderen. Geen stalen schuursponzen gebruiken, daar hierdoor roest in de machine terecht kan komen. De verwijderde onderdelen na het reinigen weer WHUXJSODDWVHQ Kap open laten zodat de binnenruimte kan drogen. De buitenwanden van de gereedschappenwasmachine met schoonmaakmiddel voor roestvrijstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Roestvrijstaalreiniger en Winterhalter Roestvrijstaalverzorging aan. = 8LWVFKDNHOHQ Na het einde van het reinigingsprogramma is de besturing van de gereedschappenwasmachine uitgeschakeld. De machine is nog niet spanningsvrij. Afsluitkraan van de watertoevoer VOXLWHQ Door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar XLWVFKDNHOHQ 'HPDFKLQHLVQXVSDQQLQJVYULM

18 2QGHUKRXGHQUHLQLJLQJ Deur RSHQHQ Korfzeef en vlakzeven eruit nemen en UHLQLJHQ Sproeiarmen YHUZLMGHUHQ en sproeiers op vervuiling LQVSHFWHUHQevt.UHLQLJHQ Afvoerzeef YHUZLMGHUHQ op vervuiling LQVSHFWHUHQevt.UHLQLJHQ Vuilresten binnen in de machine b.v. met een borstel YHUZLMGHUHQ Zeef en sproeiarmen weer terugplaatsen. Toevoerzeef na de waterafsluitkraan schoon maken. De buitenwanden van de gereedschappenwasmachine met schoonmaakmiddel voor roestvrijstaal schoonmaken. Wij bevelen Winterhalter Gastronom Roestvrijstaalreiniger en Winterhalter Roestvrijstaalverzorging aan

19 = 2QWNDONHQ Machine ODWHQOHHJORSHQ. Wasmiddeltoevoer RQGHUEUHNHQaanzuiglans uit de wasmiddelcontainer nemen. Machine opnieuw YXOOHQ. 7RHYRHJHQ van het ontkalkingsmiddel volgens opgave op etiket. /HWRSGHRSJHGUXNWHYHLOLJKHLGVLQVWUXFWLHV Intensief programma 1-2 maal LQVFKDNHOHQ (circulatie max. 10 minuten). Hierdoor wordt de kalkaanslag opgelost. Machine ODWHQOHHJORSHQ. +HWRQWNDONLQJVPLGGHORQGHUJHHQHQNHOHYRRUZDDUGHPHHUGHUHXUHQLQGH PDFKLQHODWHQ Wasmiddeltoevoer weer in bedrijf stellen. Machine opnieuw vullen. Machine nog 2 maal in intensief programma laten lopen. Machine uitruimen of voor volgende spoelgang in gebruik nemen

20 6WRULQJHQ Indien het symbool voor storing verlicht is, moet de gereedschappenwasmachine worden uitgeschakeld (Aan-Uit schakelaar indrukken) Daarna volgt de aanwijzing (UU met de foutcode. Verklaringen van de storingen, zie onderstaande tabel. $DQGXLGLQJ 3UREOHHP 2RU]DDNXLWZHUNLQJ 2SORVVLQJ gereedschappen wasmachine kan niet worden ingeschakeld Wasprogramma start niet De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar is niet ingeschakeld Deur niet geheel gesloten De door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar inschakelen. Deur geheel sluiten. Vaatwerk wordt niet schoon Cijfer 1, 11 of 12 Wasmiddel te laag gedoseerd of wasmiddelcontainer leeg Vlakzeef vervuild Sproeiers in de wasarmen verstopt Functiestoring in de waterontharder gereedschappenwasmachin e schakelt volledig uit gereedschappenwasmachin e kan niet meer worden ingeschakeld Wasmiddelcontainer bijvullen of wasmiddel na-doseren Korfzeef en vlakzeven reinigen Sproeiers reinigen Winterhalter-servicedienst bellen Winterhalter-servicedienst bellen Cijfer 5 Water-hoofdafsluitkraan gesloten gereedschappenwasmachin e functioneert maar gedeeltelijk Water-hoofdafsluitkraan openen Winterhalter-servicedienst bellen Cijfer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 gereedschappenwasmachin e functioneert maar gedeeltelijk Winterhalter-servicedienst bellen

21 = 6WRULQJVPHOGLQJGRRUSURJUDPPDWRHWV Deze toets knippert of is URRG verlicht bij temperaturen buiten de vooraf ingestelde waarde: 3HUPDQHQWYHUOLFKW: Temperatuur in de boiler of tank ligt onder de ingestelde waarde (alleen bij het eerste opwarmen). Zodra de ingestelde waarden zijn bereikt, is de toets groen verlicht..qlsshuolfkw: De temperatuur in de boiler of tank is hoger dan 95 C. 9HUEUDQGLQJVJHYDDU: Machine onmiddellijk uitschakelen. Het symbool voor storing (3) en de foutcode (UU of (UUverschijnen. Onmiddellijk de Winterhalter-servicedienst op de hoogte stellen. De machine niet meer inschakelen. = 6WRULQJVPHOGLQJHQELMPDFKLQHVPHWVSHFLDOHXLWYRHULQJ Pieklastuitschakeling actief gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Wachten tot de pieklastuitschakeling de machine weer geheel inschakelt. De weergave ECO verdwijnt. DOS Gebrek aan wasmiddel of naglansmiddel gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Was- of naglansmiddel navullen Storing in de aangesloten waterontharder gereedschappenwasmachi ne functioneert maar gedeeltelijk Desbetreffende handleiding raadplegen (PLVVLHZDDUGHQ Geluids-emissiewaarden De op de werkvloer gemeten emissiewaarde conform DIN EN ISO 11202: L paeq < 70dB

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso.

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso. Animo Koffie zwart Koffie / Melk Koffie / Suiker Koffie / Melk / Suiker Chocolade Cappuccino Cappuccino / Suiker Espresso Espresso / Suiker Heet water Kan koffie zwart GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie