Technolog ie-inventarisatie meetsystemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technolog ie-inventarisatie meetsystemen"

Transcriptie

1

2 Technolog ie-inventarisatie meetsystemen L december 1998

3 Technologie-inventarisatie meetsystemen definitief december 1998 COB: L GD: CO /11 WL: 11506

4 COB: L definitief december 1998 SAMENV ATTING Bij het opzetten van het Integraal Boor Beheerssysteem wordt beoogd de invloed van het boren op de omgeving te minimaliseren door terugkoppeling van de boorproceseffecten op de bodem en gebouwen naar de TBM besturing. Om adequaat te kunnen anticiperen in het nog te boren traject, wordt verder beoogd een mogelijkheid te creëren om opgedane ervaringen direct te kunnen verwerken. Eén van de functionele eenheden van het IDBS-systeem vormt de effect-meeteenheid, welke de effecten meten in de tunnelboormachine, de grond en de gebouwen. Een inventarisatie is uitgevoerd naar gewenste en beschikbare meetsystemen, die onderdeel moeten gaan uitmaken van genoemde effect-meeteenheid. Bij de technologie-inventarisatie van de meetsystemen is onderscheid gemaakt tussen meetsystemen in de TBM en meetsystemen in de grond en aan gebouwen. In het voorliggende rapport worden de resultaten van de technologie-inventarisatie van de meetsystemen gepresenteerd. In deel 1 worden de systemen voor de TBM behandel. In deel 2 worden de systemen voor de grond en gebouwen besproken. In het algemeen kan voor het meetsysteem van de TBM worden geconcludeerd dat voor een eerste orde IDBS de meeste physische grootheden kunnen worden gemeten met bestaande meetprincipes, zonder dat aanvullend onderzoek is vereist. Het tweede en derde orde generatie IDBS kan niet worden verwezenlijkt zonder verdere ontwikkeling van meetinstrumenten. Met uitzondering van de maaiveldzakkingen, voldoen bestaande meetsystemen voor de metingen aan de grond en de gebouwen.

5 Titel en subtitel: Schrijvers: Technologie-inventarisatie meetsystemen GD: ing. A.J.M. Peters, ir. E.P. van Jaarsveld WL: ir F.W.J. van Vliet, J. van der Pot Datum rapport: Type rapport: december 1998 Rapportnummer opdrachtnemer: COB-document nummer: CO L Projectleider opdrachtnemer: Proj eetbegeleider opdrachtgever: ing. A.J.M. Peters Prof. W. Vlasblom Projectbegeleider opdrachtnemer: ir. E.P. van Jaarsveld Naam en adres opdrachtnemer: Naam en adres opdrachtgever: Grondmechanica Delft Centrum Ondergronds Bouwen Postbus 69 Postbus AB DELFf 2800 AK GOUDA Samenvatting rapport: Bij het opzetten van het Integraal Boor Beheerssysteem wordt beoogd de invloed van het boren op de omgeving te minimaliseren door terugkoppeling van de boorproceseffecten op de bodem en gebouwen naar de TBM besturing. Om adequaat te kunnen anticiperen in het nog te boren traject, wordt verder beoogd een mogelijkheid te ereeren om opgedane ervaringen direct te kunnen verwerken. Eén van de functionele eenheden van het IBBS-systeem vormt de effect-meeteenheid. welke de effecten meten in de tunnelboormachine, de grond en de gebouwen. Een inventarisatie is uitgevoerd naar gewenste en beschikbare meetsysternen, die onderdeel moeten gaan uitmaken van genoemde effect-meeteenheid. Bij de technologieinventarisatie van de meetsystemen is onderscheid gemaakt tussen meetsystemen in de TBM en meetsystemen in de grond en aan gebouwen. In het voorliggende rapport worden de resultaten van de technologie-inventarisatie van de meetsystemen gepresenteerd. In deel 1 worden de systemen voor de TBM behandel. In deel 2 worden de systemen voor de grond en gebouwen besproken. In het algemeen kan voor het meetsysteem van de TBM worden geconcludeerd dat voor een eerste orde IBBS de meeste physische grootheden kunnen worden gemeten met bestaande meetprincipes. zonder dat aanvullend onderzoek is vereist. Het tweede en derde orde generatie IBBS kan niet worden verwezenlijkt zonder verdere ontwikkeling van meetinstrumenten. Met uitzondering van de maaiveldzakkingen, voldoen bestaande meetsystemen voor de metingen aan de grond en de gebouwen Relationele rapporten: Trefwoorden: Verspreiding: COB-commissie L700 Classificatie: Classificatie deze pagina: Aantal blz.: Prijs: Intern COB-rapport Nee 57 Versie: Datum: Namens opdrachtnemer: Paraaf: Namens opdrachtgever: Paraaf: E.P.van Jaarsveld W. Vlasblom F.W.J. van Vliet -"" &J»:

6 Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB. Het is toegestaan overeenkomstig artikel15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt. II Rapport L Technologie-inventarisatie meetsystemen, december 1998, CUR/COB, Gouda. 11 Aansprakelijkheid CUR/COB en degenen die aan deze publikatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al diegenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens CUR/COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.

7 VOORWOORD De COB onderzoekscommissie L 700 "Integraal BoorBeheersSysteem IBBS" is in november 1996 opgericht met als doel de haalbaarheid van een integraal boorbeheerssyteem te onderzoeken. Een llibs is een besturingssysteem dat het boorproces in de tunnelboormachine zodanig bestuurt dat de door het boren veroorzaakte bodemontspanningen zo min mogelijk effect hebben op de bebouwing in het omgevingsgebied. Gedurende totstandkoming van dit rapport was de onderzoekscommissie L700 als volgt samengesteld: Prof. ir. W.J. Vlasblom, VOORZmER, TU-Delft Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie. Dr. ir. R.P. Krom, SECRET ARIS, TNO Bouw Ir. J.W. Bosch, TauwMabeg Civiel en Bouw BV Ir. F.J. Kaalberg, Tunnel Engineering Consultants v.o.f Ir. E.P. van Jaarsveld, Grondmechanica, Delft Ir. J.G.S. Pennekamp, Waterloopkundig Laboratorium R.P.W.l Kloek, TNO Bouw Naast de leden van de onderzoekscommissie hebben Ir. P.W.l van Vliet, Waterloopkundig Laboratorium en ing. A.lM. Peters van Grondmechanica Delft een bijdrage geleverd aan dit rapport. De COB spreekt zijn dank uit aan alle instellingen die kennis en kunde hebben gedeeld voor de totstandkoming van dit rapport. Bijzondere dank gaat uit naar het Adviesbureau van de Noord-Zuidlijn voor het beschikbaar stellen van hun kennis en ideeën die reeds binnen de Noord-Zuidlijn aanwezig waren met betrekking tot dit onderwerp. Eveneens is dankbaar gebruik gemaakt van de opgedane ervaring binnen het proefproject Tweede Heinenoord Tunnel. Gouda, November 1998 Het Bestuur van het COB

8 COB: L definitief december 1998 INHOUD SAMENVATTING 1 DEELt TBM Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 INLEIDING 1 PROGRAMMA VAN EISEN TBM-MEETSYSTEMEN Boorprocesinstellingen en boorprocestoestand Eisen aan het meetsysteem 3 OVERZICHT BESCHIKBAAR MEETAPPARATUUR Totaaldruk van suspensie / grond Niveau spoelv loeistof Metingen aan snijradcilinders Schild voortstuwing Draaimoment (koppel) van het snijrad Ruimtelijke positie van het schild Groutdruk en -viscositeit Grout debiet 9 VERGELIJKING PVE MET BESTAANDE TECHNIEKEN Inleiding Programma van eisen Vergelijking met bestaande technieken 17 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 21 DEEL 2 GROND EN BELENDINGEN Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 PROGRAMMA VAN EISEN Inleiding Praktijkrandvoorwaarden Meetspecificaties 24 LITERATUURSTUDIE Instrumenten IBBS Data-inwinning 29 INSTRUMENTEN EN TOETSING Maaivelddeformatie Total Station Automatisch waterpassysteem Slangenwaterpas Zettingsmeetslang Elektronische tiltmeters Glasvezels en optische technieken Horizontale deformatie van de ondergrond 34

9 COB: L definitief december Verticale deformatie van de ondergrond Staaf-extensometer Fixed micrometer Gronddruk in de ondergrond Waterspanningen in de ondergrond Deformatie gebouwen Verkenning grondgesteldheid voor het boorfront.. 38 Hoofdstuk 9 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 40 Bijlagen: Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage E Bijlage F Bijlage G Bijlage H Bijlage I Bijlage J Bijlage K Bijlage L Bijlage M Bijlage Al Bijlage BI Bijlage B2 Bijlage B3 Bijlage B4 Bijlage B5 Bijlage B6 Bijlage B7 Bijlage B8 Bijlage B9 Bijlage BW Bijlage BIl Bijlage Bl2 Bijlage B13 Bijlage B14 Bijlage B 15 Drukopnemer voorzien van scheidingsmembraan Drukopnemer voorzien van een coating Drukopnemer voorzien van een keramisch membraan Capacitieve electrodes Akoestische niveau meters Radar niveau meter Luchtdruk Magnetostriktieve verplaatsingsopnemer Incremental encoder Askoppelmeter Ruimtelijke positie van het schild Groutdruk in de staartspleet Overzicht instrumenten en eigenschappen Automatic survey station Vibrating Wire Settlement Systems Multipoint Liquid Level System Chain-deflectometer EL Horizontal In-place IncIinometer EL Vertical In-place Inclinometer Vibrating Wire In-place Inclinometer Rad Extensometer Fixed Re-installable Micrometer VW Stress Stations Spannungsmonitorstation High Performance Piezometers VW Peizometer EL BEam Sensor VW Crackmeter

10 Deell TBM

11 COB: L definitief december 1998 Hoofdstuk 1 INLEIDING In de TNO-rapportage ten aanzien van het functioneel en conceptueel ontwerp van het IBBS wordt beschreven dat het systeem gevoed zal worden met meetinformatie op drie deelgebieden, te weten TBM-informatie, bodeminformatie en gebouwinformatie. In dit rapport wordt een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijk en beschikbaar meetinstrumentarium voor het verwerven van TBM-informatie. Hierbij is de aandacht primair gericht op de parameters die in de TNO-rapportage worden aangeduid als in gangs- of basisparameters voor het IBBS. In de inventarisatie wordt aandacht besteed aan meetprincipes, meetbereiken en meetnauwkeurigheden en worden specificaties gegeven van bestaande apparatuur. Het dient opgemerkt dat een groot deel van de meettechniek aansluit bij die die gebruikt wordt en ontwikkeld is door TBM-bouwers en aannemers ten behoeve van het operationeel beheer. Voorts dient opgemerkt dat onder invloed van de huidige proefprojecten er verscheidene meetmethoden in ontwikkeling zijn. Dit geldt voor de traditioneel te monitoren parameters maar ook voor de parameters die inmiddels gebleken zijn van groot belang te zijn, met name wordt hier het groutproces bedoeld. Het rapport sluit aan op de overige in het kader van het IBBS geschreven rapporten en beslaat de instrumentatie ten behoeve van het meten van processen in een slurryschild. Metingen die specifiek zijn voor een EPB-schild worden niet uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt weergegeven welke processen in het functioneel ontwerp van het IBBS zijn aangemerkt om te worden gemonitoord. Tevens wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke algemene eisen dienen te worden gesteld aan een meetsysteem in een TBM. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de meetprincipes die kunnen worden toegepast om de in hoofdstuk 2 vastgesteld processen te monitoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de verschillende principes. In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking gemaakt tussen het programma van eisen als opgesteld door Witteveen + Bos en het in hoofdstuk 3 weergeven overzicht van beschikbare meetprincipes. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 1

12 COB: L definitief december

13 COB: L definitief december 1998 Hoofdstuk 2 PROGRAMMA VAN EISEN 2.1 Boorprocesinstellingen en boorprocestoestand In het functioneel ontwerp van het IDBS wordt voor de tunnelboormachine onderscheid gemaakt tussen enerzijds "boorprocesinstellingen" en anderzijds "boorprocestoestand", Boorprocesinstellingen zijn TBM-onafhankelijk en dienen in het TBM-besturingssysteem te worden omgezet in TBM-instellingen. Deze omzetting is machine specifiek. Als belangrijkste boorprocesinstellingen worden genoemd: gewenste voortgangsrichting(sverandering) van de TBM gewenste boorfrondruk gewenste groutdruk en groutvolume in staartspleet gewenste graafkracht en rotatiesnelheid van het snijrad gewenste slurry-eigenschappen in de mengkamer In een TBM zorgen diverse regelsystemen (en!of de operator) voor regeling van de TBM- "actuatoren" en handhaving van de boorprocesinstellingen door bijsturing van de TBMinstellingen. De boorprocestoestand beschrijft de toestand van de diverse processen m de TBM. De belangrijkste parameters zijn: positie en oriëntatie van de TBM suspensiedruk aan het boorfront rotatiesnelheid van het snijrad grondtransport (afvoersnelheid) vanuit de mengkamer voortstuwingskracht en -richting van het schild groutdruk in de staartspleet en verpompt groutvolume In hoofdstuk 3 worden de meetprincipes waarmee genoemde parameters kunnen worden gemonitoord achtereenvolgens besproken. 2.2 Eisen aan het meetsysteem Afgezien van instrument-specifieke eisen, dienen ook eisen te worden gesteld aan het meetsysteem als zodanig: De meetfrequentie waarmee processen dienen te worden gemonitoord hangt samen met de tijd die verstrijkt tussen het meten enerzijds en het uitvoeren van een sturende handeling anderzijds. Voor het handhaven van de boorpocesinstellingen is een cyclustijd van orde grootte seconden noodzakelijk zodat een meetfrequentie van 0,3 à 1,0 Hz is vereist. 3

14 COB: L definitief december 1998 Omdat de meetsystemen moeten functioneren onder zeer instrument-onvriendelijke omstandigheden worden hoge eisen gesteld aan de robuustheid van opnemers en dataacquisitie. De instrumenten dienen bestand dan wel beschermd te zijn tegen onder andere stof en vuil, schokken en trillingen, mechanische belasting en temperatuurschommelingen. De instrumenten in de TBM moeten gedurende het gehele boorproces functioneren. De levensduur moet dus vele maanden bedragen. Het vereiste meetbereik van de instrumenten is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en ontwerp van de TBM. Het verdient voorkeur om voor het meetsysteem een eigen groep van 220 V te hebben die niet gestoord wordt door andere installaties. Voorkomen dient te worden dat signalen worden gestoord door aanwezigheid van sterkstroomkabels. 4

15 COB: L definitief december 1998 Hoofdstuk 3 OVERZICHT BESCHIKBAAR MEETAPPARA TUUR Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de meetprincipes die kunnen worden toegepast om de in hoofdstuk 2 gegeven parameters te monitoren. De nauwkeurigheden die worden genoemd zijn indicatief voor de betreffende meetprincipes en kunnen per fabrikant verschillen. 3.1 Totaaldruk van suspensie I grond Drukopnemer voorzien van scheidingsmembraan Voor het monitoren van de druk in de mengkamer kan gebruik worden gemaakt van industriële drukopnemer voorzien van een voorliggend scheidingsmembraan. De drukoverdracht van scheidingsmembraan naar drukopnemer vindt plaats door een vloeistof vulling (een voorbeeld hiervan zijn de Glötzl opnemers, zoals gebruikt in de TBM van de Tweede Heinenoordtunnel). - meetbereik - nauwkeurigheid : vanaf 1 bar : ca. 0,5% van het meetbereik Opmerking: Een blijvende vervorming van het membraan door bijvoorbeeld indrukken via een steen, kan een blijvende nulpuntverschuiving geven. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage A. Drukopnemer voorzien van een coating Tevens kan gebruik worden gemaakt van een industriële drukopnemer, voorzien van een coating (vaak polyurethaan): - meetbereik - nauwkeurigheid : vanaf 5 bar : ca. 1% van het meetbereik Opmerking: Dergelijke drukopnemers zijn reeds langer in gebruik in de beton industrie. In verband met nauwkeurigheidseisen zijn voor de Tweede Heinenoordtunnel drukopnemers met betere specificaties ook voorzien van een pur coating. De coating functioneert goed maar door nog onbekende oorzaak trad bij deze opnemers veel nulpunt verloop op. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage B. Drukopnemer voorzien van een keramisch membraan Ten slotte kan gebruik worden gemaakt van industriële drukopnemer voorzien van een keramisch membraan. Bij een juiste constructie van het membraan kan dit direct aan de suspensie of grond worden blootgesteld: - meetbereik - nauwkeurigheid ; vanaf < 1 bar : ca. 0,1% van het meetbereik. 5

16 COB: L definitief december 1998 Opmerking: Bij toepassing voor drukmetingen aan bijvoorbeeld grout kan, om aanhechten van het grout op het membraan te voorkomen, in een coating van bijvoorbeeld PTFE voorzien worden. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage C. 3.2 Niveau spoelvloeistof Metalen electrodes Als de vloeistof de electrodes bereikt wordt een weerstandsverandering gemeten: tussen de electrodes - meetbereik - nauwkeurigheid : afhankelijk van de plaatsing van de electrodes : ca. 5 mm. Opmerking: de meting is een aan I uit meting. De stapgrootte wordt bepaald door de posities van de electrode paren. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage D. Capacitieve electrode van de indompel- De electrische capaciteit van een geïsoleerde draad of staaf is afhankelijk diepte in een geleidende vloeistof: - meetbereik - nauwkeurigheid : vanaf ca. 0,5 tot 1 m : ca. 0,5% van het meetbereik. Opmerking: door kleef van de vloeistof aan de electrode kan een meetfout ontstaan. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage E. Akoestische niveau meters Met een transducent wordt een akoestische puls opgewekt. Het niveau wordt gemeten door de tijd te bepalen die de puls nodig heeft om na reflectie op het vloeistof niveau weer bij de transducent terug te komen: - meetbereik - nauwkeurigheid : vanaf ca. 0,2 m tot 20 m : ca. 0,5% van het meetbereik. Opmerking: akoestische niveaumeters hebben meestal een zogenaamde dode band van ca. 0,5 m onder de transducent waarin niet gemeten kan worden. De meting is temperatuur afhankelijk: hiervoor kan gedeeltelijk worden gecompenseerd. De meetmethode is niet toepasbaar bij schuimvorming op de vloeistof. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage F. Radar niveau meter Net als bij een akoestische niveau meting wordt een looptijd bepaald, in dit geval van een radar puls: - meetbereik - nauwkeurigheid : vanaf ca. 0,2 m tot 20 m : ca. 0,2% van het meetbereik. 6

17 COB: L definitief december 1998 Opmerking: de meting is niet temperatuur afhankelijk. De meetmethode is ook toepasbaar bij schuimvorming op de vloeistof. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage G. Luchtdruk Voor het bepalen van de luchtdruk zijn vele opnemers verkrijgbaar: - meetbereik - nauwkeurigheid : 800 tot 1200 mbar : vanaf 0, 1 mbar tot enkele mbar. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage H. 3.3 Metingen aan snijradcilinders De verplaatsing van een cilinder wordt veelal gemeten met een magnetostriktieve verplaatsingsopnemer of met een verplaatsingsopnemer die gebaseerd is op het tellen van lengte markeringen (incremental encoder). Vaak kan met deze typen verplaatsingsopnemers ook de bewegingssnelheid gemeten worden. Magnetostriktieve verplaatsingsopnemer - meetbereik : van ca. 25 mm tot ca. 7,5 m - nauwkeurigheid : 0,02% van het meetbereik. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage 1. Incremental encoder - meetbereik : geen limiet, maar afhankelijk van het bereik van de electronische teller van het systeem - nauwkeurigheid : wordt voor een groot deel bepaald door de nauwkeurig heid waarmee de markeringen zijn aangebracht. Opmerking: in tegenstelling tot de magnetostriktieve opnemer is een incremental encoder meting niet absoluut. Bij spanningsuitval weet het systeem de juiste positie niet meer. Dit kan ondervangen worden door het geheugen van het systeem van een back-up batterij te voorzien. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage J. Stuwkracht hydraulische vijzels De stuwkracht van de vijzels is afhankelijk van het zuigeroppervlak van de cilinder en de druk in de cilinder. De druk kan met een industriële drukopnemer gemeten worden. - meetbereik - nauwkeurigheid : afhankelijk van systeemdruk : 0,1% van het meetbereik 3.4 Schild voortstuwing Stuurkrachten op het schild De stuurkrachten worden bepaald door de vijzeldrukken te meten. De druk kan met een industriële drukopnemer gemeten worden: 7

18 COB: L definitief december meetbereik - nauwkeurigheid ; afhankelijk van systeemdruk : 0,1% van het meetbereik. Stuurrichting schild De stuurrichting van het schild kan bepaald worden door de snelheidsverdeling te meten van de vijzels die het schild voortduwen. Deze kan worden bepaald door de verplaatsing in de tijd te bepalen. De meting van de cilinderverplaatsing kan worden uitgevoerd met een magnetostriktieve verplaatsingsopnemer of met een verplaatsingsopnemer die gebaseerd is op het tellen van lengte markeringen (incremental encoder). Zie hiervoor paragraaf Draaimoment (koppel) van het snijrad Askoppelmeter Het koppel op de as van het snij rad kan bepaald worden door met rekstrookmetingen de torsie van de as te meten. Als de materiaal eigenschappen van de as bekend zijn kan het koppel bepaald worden: - meetbereik - nauwkeurigheid : afhankelijk van het systeem : 0,5% van het meetbereik voor de torsiemeting. Opmerking: door de beperkte lengte van de as van het snij rad is het soms niet mogelijk om een askoppel meter te monteren. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage K. Opgenomen vermogen hydraulische motor Het koppel op de as van het snijrad kan ook bepaald worden door het door de aandrijvende hydromotor opgenomen vermogen te meten Het opgenomen vermogen van een hydromotor wordt bepaald door het rendement, de drukval over de motor en het toerental. Drukval en toerental kunnen nauwkeurig gemeten worden. Voor het rendement kan veelal slechts een schatting gegeven worden. - meetbereik - totale nauwkeurigheid : afhankelijk van het systeem : ca. 10% van het meetbereik 3.6 Ruimtelijke positie van het schild De ruimtelijke positie van het schild kan bepaald worden door vanuit een bekend punt afstand, richting en hoogte te meten. Er zijn geavanceerde, geautomatiseerde systemen ontwikkeld die deze metingen doen en voor bijvoorbeeld tunnelboormachines aangeven wat de afwijking is ten opzichte van de gewenste positie. Dit type systemen bevat vaak ook inclinometers om de helling en de verrolling van het schild te bepalen. - meetbereik : door het vormen van een netwerk van bekende punten - nauwkeurigheid onbeperkt : de geschatte fout bij tunnelmetingen is ca. 0,05 mikm. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage L. 8

19 COB: L definitief december Groutdruk en -viscositeit Groutdruk in de staartspleet De groutdruk achter het schild zou gemeten kunnen worden met de zogenaamde borrelbuis meetmethode. Via een in het schild aangebrachte leiding die vlak bij de uitstroomopening van de groutleiding eindigt wordt een kleine hoeveelheid vloeistof in het grout gespoten. De druk die daarvoor nodig is, is gelijk aan de groutdruk. De druk in de borrelbuis kan gemeten worden door op een bereikbare plaats een drukopnemer te plaatsen. Omdat de drukopnemer niet met grout in contact komt, kan een standaard industriële drukopnemer toegepast worden. - meetbereik - nauwkeurigheid : afhankelijk van maximale groutdruk : 0,5% van het meetbereik Opmerking: een aandachtspunt bij deze meetmethode is dat uithardend grout de borrelbuis niet mag verstoppen. Voor specificatie van een dergelijk meetinstrument zie bijlage M. Grout viscositeit Met een drukverschil opnemer kan de drukval over een leidingstuk gemeten worden. Als de specifieke massa van de groutsuspensie bekend is kan uit het gemeten drukverschil de viscositeit van de suspensie bepaald worden. - meetbereik drukverschil opnemer - nauwkeurigheid drukmeting : 50 à 100 mbar : 0,1% van het meetbereik Opmerking: om meetfouten te voorkomen moeten de drukopnemer en de meetleidingen naar de drukopnemer hydraulisch correct aangelegd worden. 3.8 Grout debiet Plunjerpomp met slagen teller - meetbereik : vanaf een slag - nauwkeurigheid : afhankelijk van de vulgraad van de plunjer. Opmerking: bij de Tweede Heinenoordtunnel is gebleken dat voor grout een debietmeting via de slagentellers van een plunjerpomp erg onnauwkeurig is. Niveau meting in de grout voorraadbak Door voor en na een grout injectie het niveau van de voorraadbak te meten kan de verpompte grouthoeveelheid bepaald worden. Bij de Tweede Heinenoordtunnel wordt het niveau met een duimstok gemeten. Als alternatief zou een akoestische niveau meter gebruikt kunnen worden. - meetbereik : minimaal de dode band van de opnemer plus niveau - nauwkeurigheid niveau variatie in de bak : 0,5% van het meetbereik 9

20 CaB: L definitief december 1998 Elektromagnetische debietmeter Met dit instrument kan het momentane debiet gemeten worden. De debietmeter kan als optie van een zogenaamde totalisator voorzien worden. Hiermee kan de verpompte hoeveelheid vloeistof bepaald worden. - meetbereik - nauwkeurigheid : afhankelijk van boorproces : 0,2% van het ingestelde meetbereik Opmerking: om verzekerd te zijn van een correcte meting moet een elektromagnetische debietmeter gekozen worden waarmee een extra sterk magnetisch veld opgewekt kan worden. 10

21 COB: L definitief december

22 eob: L definitief december 1998 Hoofdstuk 4 VERGELIJKING PVE MET BESTAANDE TECHNIEKEN 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van het programma van eisen (PvE) als opgesteld door Witteveen + Bos en de in het voorgaande hoofdstuk weergegeven overzicht van beschikbare meetapparatuur. Uitgangspunt is een zettingsgeoriënteerde besturing voor een slurryschild met een diameter van circa 7 m. In de tabellen zijn de grootheden die betrekking hebben op een tweede en derde generatie mbs met een grijze achtergrond weergegeven. De eerste tabel is rechtstreeks afkomstig uit een rapport van Witteveen + Bos en bestaat uit een opsomming van de physische grootheden die dienen te worden gemeten in een mbs, met vermelding van het meetbereik en de meetnauwkeurgheid. In de de tweede tabel zijn dezelfde items genoemd en is aangegeven of voor het monitoren van de betreffende grootheden geschikte meetmethoden bestaan en of er additionele ontwikkeling is vereist voordat deze instrumenten kunnen worden toegepast. 12

23 COB: L7oo-02 definitief december IEenheid IW I I I 6 I I kn 3000 knm 1000 knm IBoorfront aan het boorfront Ibar 7 ondersteuningssysteem druk 2 sec

24 I lj:l o u

25 COB: L definitief december 1998

26 u

27 L definitief december 1998 I Meting of Eerder bereking? uitgevoerd? 2 3 nee nee nee 6 ja nee

28 eob: definitief december nee ja ja ja nee TBM's berekening ja nee 19 nee ja nee meting ja nee ja nee ja nee 18

29 COB: definitief december 1998 IAfvoerleiding- I meting I ja I nee ja ja Ja I Kleme scl1eetstandl1oeken nretneem voor ja Iin de staartspleet (t.p, v, injectie- I meting I die claimen 19

30 eob: L definitief december Drukverdeling in het steunmedium in meting nee - meting ja 36 meting 37 1 Volgsysteem meting ja nee nee maar wel

31 december Hoofdstuk 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In algem~en kan geconcludeerd worden dat voor een eerste orde mbs de meeste physische grc)otltleclenkunnen worden gemeten met bestaande meetprincipes, zonder dat aanvullend onderzoek is vereist. onderdelen die nog wel nadere studie vragen zijn: lil de aandrijfkracht van de hoofdvijzels op het schild (onderzoek vindt plaats in KlOO) lil de vol~stroom van het steu~ium in de staartspleet (groutdebiet) de drukverdeling in het ste~ium in de staartspleet (groutdruk). De meetprincipes die in hoofdstuk 3 worden beschreven komen voor een deel overeen met de principes momenteel in TBM' s worden toegepast. Het verdient aanbeveling bij het beïnstru~nteren van TBM' s deze andere meetprincipes af te wegen tegen de bestaande principes. Het tweede en derde orde mes (grijze vakken in de tabellen van hoofstuk 4) kunnen niet worden verwezenlijkt zonder verdere ontwikkeling van meetinstrumenten. Naast de instrumenten die in het kader van het eerste orde mbs moeten worden ontwikkeld vragen met name de volgende onderdelen nadere aandacht: lil Boorsysteem: krachten op en slijtage van tanden lil Boorfrontondersteuningssysteem: meting van geotechnische parameters in ongestoorde grond vanuit detbm lil Schildsysteem: drukken en wrijvingsweerstand langs het schild lil Aandrijfsysteem: reactie draaimoment hoofdvijzels lil Tunneluitbouwsysteem: koersafwijking en vormafwijking van de tubbingring

32 COB: L definitief december 1998 Deel 2 GROND EN BELENDINGEN 22

33 COB: L definitief december 1998 Hoofdstuk 6 PROGRAMMA VAN EISEN 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de eisen aangegeven die worden gesteld aan een Integraal BoorBeheers Systeem. De eisen zijn opgesteld op basis van het volgende: Basisprojectplan CUR/COB Ontwikkeling Integraal Boorbeheerssysteem, W. Leendertse, dd 16 oktober "Functionele specificatie IBBS" F. Kaalberg en J. Bosch, dd 20 maart Technologie-inventarisatie IBBS, Plan van aanpak, E. van Jaarsveld en J. Pennekarnp, dd 20 januari Discussies in de werkgroep L700 onder voorzitterschap van W. Vlasblom. Eigen inzichten binnen Grondmechanica Delft gebaseerd op de praktijkervaringen bij de Heinenoordtunnel en andere instrumentatieprojecten. Voor het opstellen van een Programma van Eisen is een duidelijke definitie van het Integraal BoorBeheers Systeem (IBBS) noodzakelijk. Het basisprojectplan geeft het volgende: "Het doel van de ontwikkeling van een IBBS is om de TBM processen te sturen vanuit het perspectief van de functie die de TBM vervult. Concreet betekent dit dat de TBM zodanig wordt gestuurd dat de (ont) spanning en daaruit voortvloeiende gronddeformaties c.q. maaiveldzettingen zo goed mogelijk beheerst worden. De meest voor de hand liggende manier om dit te realiseren is om de bodemontspanningseffecten te meten en terug te koppelen naar het IBBS voor sturing van de TBM processen." Wij vertalen dit in de volgende korte definitie: Het IBBS is een volledig automatisch meet- en regelsysteem met als doel het boorproces in belangrijke mate te sturen op minimalisering van beïnvloeding de omgeving (maaiveld, funderingen, gebouwen). In de meest ideale situatie gaat deze definitie dus uit van een volledig automatische sturing van het boorproces. In de praktijk kunnen er ook eerst tussenvormen ontstaan waarbij bijvoorbeeld de meetresultaten online beschikbaar zijn maar deze eerst worden geïnterpreteerd waarna het boorproces handmatig wordt bijgestuurd. Hierbij is dus sprake van een menselijke tussenkomst. Voor het opstellen van het Programma van Eisen wordt echter uitgegaan van de gestelde defmitie (volledig automatisch) waardoor bijvoorbeeld de eisen wat betreft aantallen meetpunten en meetfrequenties hoger zijn. 6.2 Praktijkrandvoorwaarden Aangezien het IBBS vooral ingezet zal worden in stedelijk gebieden stelt dit reeds de volgende belangrijke randvoorwaarden aan de te kiezen meetinstrumenten: 1. De instrumenten zullen zodanig uitgevoerd moeten zijn dat ze bestendig zijn tegen vandalisme en diefstal. 2. De wijze van installatie dient zodanig plaats te vinden dat de doorgang van het verkeer slechts in beperkte mate wordt gehinderd. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld elke 10 meter de straat over de volle breedte moet worden opengebroken voor het aanbrengen van meetinstrumenten. 3. De instrumenten moeten zo zijn te installeren dat de kans op verstoring van het boorproces minimaal is. 23

PRIJS 14,50 ONDERZOEKSRAPPORT L70002

PRIJS 14,50 ONDERZOEKSRAPPORT L70002 PRIJS 1450 ONDERZOEKSRAPPORT L70002 TECHNOLOGIE-INVENTARISATIE MEETSYSTEMEN COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met ondergronds

Nadere informatie

Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval

Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 95-5 Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval Mogelijkheden voor toepassing in beton Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-539600

Nadere informatie

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Ing. R.G. Ophof Projectleider monitoring Nebest Adviesgroep 28 april 2015 Opbouw van de presentatie Begrippen Doel van monitoring of deformatiemetingen

Nadere informatie

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540600 CUR Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon

Nadere informatie

CUR. Besparing op primaire granulaire grondstoffen door flexibel en demontabel bouwen in beton

CUR. Besparing op primaire granulaire grondstoffen door flexibel en demontabel bouwen in beton Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 99-2 Besparing op primaire granulaire grondstoffen door flexibel en demontabel bouwen in beton Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-54

Nadere informatie

Centrum Onder ronds Bouwen. De behandeling van schadeclaims bij ondergronds bouwen. Case Willemsspoortunnel Rotterdam

Centrum Onder ronds Bouwen. De behandeling van schadeclaims bij ondergronds bouwen. Case Willemsspoortunnel Rotterdam Centrum Onder ronds Bouwen Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 95-4 De behandeling van schadeclaims bij ondergronds bouwen Case Willemsspoortunnel Rotterdam Postbus 420 2800

Nadere informatie

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. MiIieu-effecten van. rapport demontabel bouwen

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. MiIieu-effecten van. rapport demontabel bouwen Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 94-15 MiIieu-effecten van demontabel bouwen I u!i Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 01820-39600 94-15 MILIEU-EFFECTEN VAN DEMONTABEL

Nadere informatie

CUR. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. rapport 98-5 Vulstoffen voor mortel en beton

CUR. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. rapport 98-5 Vulstoffen voor mortel en beton CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 98-5 Vulstoffen voor mortel en beton Postbus 420 CUR 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540600 98-5 VULSTOFFEN VOOR MORTEL EN BETON Civieltechnisch

Nadere informatie

Preadvies omtrent het gebruik van kalk-cementkolommen in Nederland

Preadvies omtrent het gebruik van kalk-cementkolommen in Nederland CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijl

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4 Module C2330 Meetapparatuur Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 Principes 5 2.1 Meten 5 2.1.1 Druk 5 2.1.2 Looptijd

Nadere informatie

Deterministische en probabiiistische uitwerking milieumaten voor de bouw (korte samenvatting)

Deterministische en probabiiistische uitwerking milieumaten voor de bouw (korte samenvatting) Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 94-16B Deterministische en probabiiistische uitwerking milieumaten voor de bouw (korte samenvatting) Proefproject weg Milieudruk voor

Nadere informatie

WATERSTAND DATALOGGERS

WATERSTAND DATALOGGERS WATERSTAND DATALGGERS TD-Diver Hoogwaardige lange-termijn prestatie De TD-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GRUNDWATER IS UR BUSINESS Mini-Diver Kostenefficiënt De Mini-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie van

Nadere informatie

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Is luchtdicht beton ook vloeistofdicht?

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Is luchtdicht beton ook vloeistofdicht? Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 99-5 Is luchtdicht beton ook vloeistofdicht? Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540600 CUR Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540630

Nadere informatie

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Met behulp van het FGM/EFT-Multisensorensysteem van Texplor is het mogelijk om lekkages te detecteren bij damwanden en/of waterkerende bodems.

Nadere informatie

Hierdoor slaat het apparaat het aantal rotaties die de maximaal 9 bladen maken automatisch op.

Hierdoor slaat het apparaat het aantal rotaties die de maximaal 9 bladen maken automatisch op. Toerenteller PCE-T236 / PCE-T237 Hand toerenteller voor contactloze snelheidsmetingen /automatische uitschakeling / geheugenfunctie / LCD-beeldscherm / compact ontwerp De toerentellers PCE-T236 en PCE-T237

Nadere informatie

Rapport Betreffende. INSTRUMENTATIE DYNAMISCHE MEETRING BOTLEKSPOORTUNNEL, HOOGVLIET K300-w-026. Opdrachtnummer: N-0812

Rapport Betreffende. INSTRUMENTATIE DYNAMISCHE MEETRING BOTLEKSPOORTUNNEL, HOOGVLIET K300-w-026. Opdrachtnummer: N-0812 Rapport Betreffende INSTRUMENTATIE DYNAMISCHE MEETRING BOTLEKSPOORTUNNEL, HOOGVLIET K300-w-026 Opdrachtnummer: N-0812 Opdrachtgevers: CUR/COB Postbus 420 2800 AK Gouda Boortunnelcombinatie BTC Botlek Postbus

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

Proces Instrumentatie op maat

Proces Instrumentatie op maat Proces Instrumentatie op maat Producent: Proces Instrumentatie op maat PAGINA 2 Inleiding Inhoudsopgave PAGINA 3 Drukmeting, van manometer tot "Intelligente" drukzenders Proces Instrumentatie op Maat.

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Erik Stokman Sales Manager KROHNE Nederland Kerkeplaat 14 3313 LC Dordrecht Tel.: +31

Nadere informatie

CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 96-9 Kunststof wapeningselementen in beton Preadvies Postbus 420" 2800 AK Gouda CU Telefoon 0182-539600 96-9 KUNSTSTOF WAPENlNCiSELEMENTEN

Nadere informatie

Safety as a service. Structural Health Monitoring & Asset Management. De sleutel tot uw veiligheid

Safety as a service. Structural Health Monitoring & Asset Management. De sleutel tot uw veiligheid Safety as a service Structural Health Monitoring & Asset Management De sleutel tot uw veiligheid Meettechnieken Total Stations, Theodoliet optische-meting momentopnamen Versnellingsmeters Accelerometers

Nadere informatie

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Meten is weten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Debieten... 2 2.2.1 Elektromagnetische debietmeters... 4 2.2.2 Coriolis... 4 2.2.3 Vortex... 4 2.2.4 Ultrasoon... 4 2.2.5 Thermische

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

Ondergronds watermanagement

Ondergronds watermanagement Ondergronds watermanagement niet langer meer uit het zicht, uit het hart Ruben Houmes NU-adviesbureau Aanleiding Vragen gemeente Goes Vulling rioolleiding Geautomatiseerde metingen grondwaterstanden Overstortgebeurtenissen

Nadere informatie

Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek

Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek www.texplor.nl BENELUX Texplor Benelux bv is gespecialiseerd in (permanente) lekdetectie op het gebied van milieu, bouw en civiel. Texplor voert geofysische

Nadere informatie

Actieprijslijst SAF profielwals type DS 60 PLUS HPQI

Actieprijslijst SAF profielwals type DS 60 PLUS HPQI Actieprijslijst SAF profielwals type DS 60 PLUS HPQI Aandrijving De machine is uitgevoerd met 3 aangedreven rollen ( geen slip), een waarborg voor optimale prestaties en voorkomen van materiaalbeschadigingen

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK Bepaling van de hechting van verf op hout : de HPK (HechtingsProefKit) versie 2015 1. Voorwoord Dit document is opgesteld door de Commissie Verf op Hout.

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) a. Typering van het systeem Door het snijdend in elkaar uitvoeren van primaire en secundaire palen is het mogelijk om een

Nadere informatie

Presentatie Boortunnel

Presentatie Boortunnel Presentatie Boortunnel Horvat & Partners Onafhankelijke auditors en adviseurs op het gebied van civiele techniek, milieu & veiligheid en infrastructuur Willemsplein 489 3016 DR Rotterdam Postbus 4177 3006

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

Marijke Thoonen

Marijke Thoonen Advies betreffende de vergelijking van de meetprestaties van twee verschillende types automatische hydrostatische druk dataloggers door een praktijkexperiment Nummer: INBO.A.2010.269 Datum: 24 november

Nadere informatie

Praktijkervaringen met monitoring van effecten en trillingen

Praktijkervaringen met monitoring van effecten en trillingen Praktijkervaringen met monitoring van effecten en trillingen Workshop Dijken voor de wind Martijn Louws Agenda Gedegen onderzoek Speciale hoogwaardige technieken Sensoren Meetnetten Projecten Beheersen

Nadere informatie

GRUNDFOS injectieregelafsluiter. Submersible Pump Valve

GRUNDFOS injectieregelafsluiter. Submersible Pump Valve GRUNDFOS injectieregelafsluiter Submersible Pump Valve 2 Grundfos full-line supplier ÓÓk voor Warmte Koude Opslag Als pompfabrikant is Grundfos al jaren actief in de markt van de warmte en koude opslag

Nadere informatie

Proefopstelling Tekening van je opstelling en beschrijving van de uitvoering van de proef.

Proefopstelling Tekening van je opstelling en beschrijving van de uitvoering van de proef. Practicum 1: Meetonzekerheid in slingertijd Practicum uitgevoerd door: R.H.M. Willems Hoe nauwkeurig is een meting? Onderzoeksvragen Hoe groot is de slingertijd van een 70 cm lange slinger? Waardoor wordt

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds

DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds 20150302 DAGO Protocol Wanddiktemeting Datum: 10-3-2015 Door: Martin van der Hout Aan: RvdB, RK, AvA, RV, LA, TZ, WvZ, PW, PD, AdB, FS Ref: DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds Auteur Martin van der

Nadere informatie

Brem Funderingsexpertise. Optische Deformatie metingen

Brem Funderingsexpertise. Optische Deformatie metingen Presentatie Brem Funderingsexpertise Optische Deformatie metingen OMEN- Mazen in het meetnet te Loppersum 1-4-2017 Jeroen van Ravenzwaaij Waarom onafhankelijk meten? NAM is EZ Nieuwe NPR aardbevingsnorm

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

BIJLAGE 9. Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling

BIJLAGE 9. Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling BIJLAGE 9 Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling 1. ALGEMEEN 1.1. De in deze bijlage beschreven testmethoden zijn van toepassing

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Erik Stokman Sales Manager KROHNE Nederland Kerkeplaat 14 3313 LC Dordrecht Tel.: +31

Nadere informatie

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 2 waarbij de beschottingen vóór de uitgraving

Nadere informatie

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Onderzoek uitgevoerd door DNV Kema De SDE+ -regeling staat open voor biogasinstallaties die onderdeel uitmaken van een groengashub. Kenmerkend voor zo n hub

Nadere informatie

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door: Liandon Auteur: H. Rijken Gecontroleerd door: T. Brand Datum: 26 oktober 2012

Nadere informatie

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Bloedsomloop 1 Inleiding Het menselijk lichaam bestaat uit een zeer groot aantal cellen. Elke cel heeft voedingsstoffen en zuurstof nodig. Elke cel

Nadere informatie

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Ingenieursbureau Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Geotechnische parameters Projectcode HT1694 Datum 4 oktober 2012 Rapportstatus Definitef Opdrachtgever Prorail Paraaf Opdrachtgever:

Nadere informatie

NoDigEvent. Gesloten front boren Wij leggen U de werking uit. Ing. Youri Demeulemeester Projectingenieur Smet-Tunnelling NV

NoDigEvent. Gesloten front boren Wij leggen U de werking uit. Ing. Youri Demeulemeester Projectingenieur Smet-Tunnelling NV NoDigEvent Gesloten front boren Wij leggen U de werking uit Ing. Youri Demeulemeester Projectingenieur NV NoDigEvent Inhoud: Algemeen principe Types boorschilden Aandachtspunten ontwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Grondinjectie met ultrafijn cement

Grondinjectie met ultrafijn cement Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 99-7 Grondinjectie met ultrafijn cement Literatuurstudie Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540600 99-7 GRONDINJECTIE MET ULTRAFIJN

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. Producthandleiding voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. MEET H2O is een geregistreerde handelsnaam MEET H2O is een gepatenteerde

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam Lijmen in de bouw deel 5 LJ Auteur ir. Th. J. van den Boom, TNO Bouw, Rijswijk Deze publikatie kwam tot stand in samenwerking met Triam Kennismanagement, bureau voor advies, ontwerp en produktie te Papendrecht.

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer PCE-RVI 1

GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer PCE-RVI 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Rotatieviscometer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Fysieke afscherming voor het werken in en om het spoor Demontabel en instelbaar type voor het spoor

GEBRUIKERSHANDLEIDING Fysieke afscherming voor het werken in en om het spoor Demontabel en instelbaar type voor het spoor Rail Safety Systems BV De Sondert 24 NL-5928 RV Venlo, The Netherlands GEBRUIKERSHANDLEIDING Fysieke afscherming voor het werken in en om het spoor Demontabel en instelbaar type voor het spoor A Doel van

Nadere informatie

Spanningscoëfficiënt water. 1 Doel 1. 2 Theorie 1

Spanningscoëfficiënt water. 1 Doel 1. 2 Theorie 1 Proefnummer : FE3-W5-WA1 Naam schrijver : René van Velzen Naam medewerker : Guillaume Goijen klas en PGO-groep : TN-P2, Groep 1 Datum practicum : 4 Oktober 2007 Datum inlevering : 11 Oktober 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen We measure it. Rookgasanalyser testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse MAP/MEETLOCATIE Stookolie L Meettype Rookgas Trekmeting Fijne druksonde CO onverdund Roetgetal/Kt C Verschildruk Opties OK Map/meetloc.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag Practicum algemeen 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag 1 Diagrammen maken Onafhankelijke grootheid en afhankelijke grootheid In veel experimenten wordt

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

08 Oct 1999 Visualisatie Heinenoord Tunnel - Hack & Ozmutlu - LWI dag 1

08 Oct 1999 Visualisatie Heinenoord Tunnel - Hack & Ozmutlu - LWI dag 1 VISUALISATIE HEINENOORD TUNNEL Advantages and disadvantages of threedimensional visualisation in geotechnical civil engineering applications in the Netherlands 08 Oct 1999 Visualisatie Heinenoord Tunnel

Nadere informatie

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02 AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS Eindrapport meetverslag piping Zuiddijk V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 10 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Pressurisation & Water Quality Balancing & Control Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

SIKB KALIBRATIEBIJEENKOMST 7 FEBRUARI 2017

SIKB KALIBRATIEBIJEENKOMST 7 FEBRUARI 2017 SIKB KALIBRATIEBIJEENKOMST 7 FEBRUARI 2017 KALIBRATIEDAG ELECTRONISCHE MEETMETHODEN BIJ BAGGERVOLUMEBEPALINGEN, ALTIJD BETER. 7 Februari 2017 HANS HUSSEM (HUSSEM CONSULTANCY) ANDREW DEVLIN (DELTA MARKING)

Nadere informatie

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) IMI TA / Regelafsluiters / De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter verzekert u van

Nadere informatie

Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. rapport 160 Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton

Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. rapport 160 Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton UIR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 160 Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton CUR Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 01820-39600 Telefax 01820-30046

Nadere informatie

Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc)

Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc) Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc) Inleiding Het doel van deze presentatie is een korte inleiding te geven in de instrumentatie. Ik spreek vooral over analoge metingen

Nadere informatie

Irrigatie 5.12 Inline druppelslang

Irrigatie 5.12 Inline druppelslang 5.12 Inline druppelslang Het inline druppelslangen pakket van Rivulis is een uitgebreid pakket met zeer veel mogelijkheden. De druppelslangen staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit, degelijkheid en functionaliteit.

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Pitotbuis Anemometer PCE-HVAC 2 anemometer volgens het meetprincipe met een Pitotbuis achtergrondverlichting LCD meting van luchtsnelheid, luchtdruk, luchtstroom en omgevingstemperatuur / meetwaardegeheugen

Nadere informatie

Plan van aanpak K300 deelcommissie TBM

Plan van aanpak K300 deelcommissie TBM Plan van aanpak K300 deelcommissie TBM ir F.W.J. van Vliet Wl I delft hydraulics ...:::. ;~i~;;;;;;;~: : ;::: :.;.:.:.;.:.;.;.;.:.;.:.:.:.;. :::::::::::::~::::::: ;:;;i; 111111j1j(f1j111 WL I delft hydraulic!

Nadere informatie

Bij de oplossing zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

Bij de oplossing zijn de volgende uitgangspunten gekozen: Project: Pupp Lining De NV Nederlandse Gasunie wilde graag een uitbreiding van de veldcoating systemen voor boringen en persingen. De beoogde kwaliteit van dit veldcoating systeem zou nauwelijks onder

Nadere informatie

Pre-scan. Kierdichtingsonderzoek. Bouwnummers 72 en 73 Vleuterweide, Vleuten.

Pre-scan. Kierdichtingsonderzoek. Bouwnummers 72 en 73 Vleuterweide, Vleuten. Pre-scan Kierdichtingsonderzoek Bouwnummers 72 en 73 Vleuterweide, Vleuten. Ceresstraat 13, 4811CA Breda, T:+31(0)76 7676 333 M: +31(0)6 20113545 E: info@gevelscan.nl W: www.gevelscan.nl btw nr NL067035772B02

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 1: wanden opgebouwd uit kolommen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 1: wanden opgebouwd uit kolommen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 1: wanden opgebouwd uit kolommen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een speciale mengbeitel

Nadere informatie

OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING

OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING GEOTECHNIEKDAG BREDA 7 NOVEMBER 2017 OMGEVINGSONDERZOEK SCHADEMONITORING BRIAN WEHRMANN GEOTECHNISCH ADVISEUR CRUX ENGINEERING DIJKVERSTERKING KIJK DIJKVERSTERKING KIJK Doelstelling Opstellen van randvoorwaarden

Nadere informatie

Volumestroom- en Massastroommetingen

Volumestroom- en Massastroommetingen Volumestroom- en Massastroommetingen Volumestroom- en Massastroommetingen M.M.H. Starmans Schrijver: M.M.H. Starmans Coverontwerp: M.M.H. Starmans ISBN: 9789402147650 M.M.H. Starmans Voorwoord Dit is

Nadere informatie

Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud

Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 Kader 5 2.1 Stap 1: van ruwe

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Schematische weergave proefopstelling

Schematische weergave proefopstelling Achtergrond Binnen het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2), een samenwerking tussen waterschappen en Rijksoverheid, is een aantal projectoverstijgende verkenningen (POV s) opgezet. Binnen de

Nadere informatie

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten alfen 2 Sicuro generatoraansluitkasten Traditionele aansluitingen van generatoren bezitten

Nadere informatie

DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen

DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen DuoCount Een verkeersanalyse toestel voor tweerichtingsbanen Stasegemsesteenweg 82 8500 Kortrijk Tel. 056-22-33-96 Fax 056-22-55-67 1/8 1 Radar-teller 2 richtingen De DuoCount is een ingebouwde teller

Nadere informatie

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen Informatiebundel Proefbelasting op druk met trekpalen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PRINCIPEWERKING VAN PROEFBELASTING MET TREKPALEN 3. OPSTELLING EN WERKWIJZE 4. MEETTOESTELLEN EN TOEBEHOREN 5. PAALKEUZE

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering Tunnelmetingen De Laserscanning benadering M25-tunnels Bell Common en Hatfield (Verenigd Koninkrijk) Opdrachtgever: Highways Agency Uitvoerders: TerraImaging en Mason Land Surveys De vraag naar meet-informatie

Nadere informatie

NKI leverancier van BonFix

NKI leverancier van BonFix NKI leverancier van BonFix BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen,

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Versterken van rijwoningen. Ir. Mark Spanenburg RC

Versterken van rijwoningen. Ir. Mark Spanenburg RC Versterken van rijwoningen Ir. Mark Spanenburg RC Even kennismaken Ir. M.M.J. Spanenburg, seismisch adviseur BAM A&E Binnen BAM A&E kenniscentrum aardbevingen: - BAM Advies & Engineering - BAM Infraconsult

Nadere informatie