Salaris B.V Salaris Privégebruik auto van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salaris B.V. 1 175.000 175.000 Salaris 2 90.000 90.000 Privégebruik auto van de 2 0 10.000"

Transcriptie

1 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 13 december 2013 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts een niet limitatieve opsomming van elementen zoals deze genoemd kunnen worden door de kandidaat. 1. Geef cijfermatig inzicht in het Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI) van Maurice en Corrie over Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI. Bepalen netto besteedbaar inkomen in 2013 (in ): Man Vrouw Fiscaal Besteedbaar Fiscaal Besteedbaar BOX 1: nr. Salaris B.V Salaris Privégebruik auto van de zaak Eigenwoningforfait oude 3 0 eigen woning Corrie Eigenwoningforfait Rente E.W.S. 3 (26.000) (26.000) (26.000) (26.000) Inleg Spaarrekening E.W. (2.100) (2.100) Alimentatie 5 (10.000) (10.000) Bijdrage ZVW (5,65% over 4 (2.873) ) Subtotaal box Inkomstenbelasting 5 (72.146) (27.946) Subtotaal BOX 2 Ontvangsten dividend Subtotaal 0 BOX 3: Dividendinkomsten Rente schuld B.V. (800) Vermogensrendementsheffing (762) Algemene heffingskorting Inkomensafh. combikorting Arbeidskorting Netto besteedbaar Consumptieve bestedingen 8 (80.000) Saldo gezamenlijk vrij besteedbaar inkomen Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 1

2 Berekening vermogensrendementsheffing box 3 voor 2013 (in ): Beleggingen Corrie Betaalrekening Overschot/tekort vrij p.m. besteedbaar inkomen Totaal bezittingen: Rekening-courantschuld B.V Maurice Schuldendrempel (5.800) Totaal schulden: Vermogen per 1 januari 2013: Af: vrijstelling heffingsvrij vermogen ( x 2 =) / Grondslag: Heffing = grondslag x 4% x 30%, dus x 1,2% = 762 Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 2

3 1.1 Aanvullende toelichting op posten CBI 1. Salaris Maurice Het salaris van Maurice hangt samen met zijn beroep als specialist. Ondanks dat hij zijn beroep uitoefent via een B.V. zal hij een belangrijk deel van de opbrengsten van de vennootschap als salaris moeten uitkeren. Doorgaans wordt rekening gehouden met 30% kosten, zodat circa 70% van de opbrengsten als salaris in aanmerking moet worden genomen. Het salaris van Maurice kan de B.V. financieren uit de inkomsten van die samenhangen met het maatschapsaandeel. Specialisten die hun beroep in maatschapsverband uitoefenen ontvangen meer inkomen uit de verrichtingen, dan specialisten in loondienst. De trend is dat de opbrengsten naar elkaar toegroeien, waardoor het inkomen van zelfstandig gevestigde specialisten af zal nemen. Sinds 2007 is het salaris niet aangepast. Om de B.V. aan zijn verplichtingen jegens de bank en/of de leasemaatschappij te laten voldoen, zal de B.V. over voldoende middelen moeten beschikken. De liquiditeit is beperkt, als de rekening-courantverhouding buiten beschouwing wordt gelaten. De B.V. heeft op haar balans een auto staan, deze wordt niet voor privé gebruikt. Maurice zal hiervoor een verklaring in moeten vullen, zodat de B.V. geen privégebruik hoeft aan te geven voor de loonbelasting. Maurice moet verder een sluitende kilometeradministratie bijhouden. 2. Salaris Corrie Corrie werkt als interimmanager, doorgaans worden deze werkzaamheden op detacheringsbasis uitgevoerd. Corrie is volgens de gegevens in loondienst. Ze loopt hierdoor geen debiteurenrisico en is ook niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. De omvang van het salaris hangt samen met het aantal opdrachten waarvoor Corrie ingezet kan worden. Ingeval Corrie langere tijd niet inzetbaar is, zal dit mogelijk gevolgen hebben voor haar salaris. Concurrentie vindt bij interim managementbureaus plaats op basis van kwaliteit en uurtarieven. Gezien het salaris zal Corrie ingezet worden voor opdrachten als senior manager, niet bekend is hoe onderscheidend de kwaliteiten van Corrie zijn. Corrie is een aantal keren van werkgever veranderd, is deze baan een tussenstap en/of heeft Corrie nog meer mogelijkheden om een hoger inkomen te verdienen. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 3

4 Corrie heeft een auto van haar werkgever, die haar voor privé ter beschikking staat. Ze maakt hiervan gebruik en rijdt meer dan 500 kilometers privé. Op grond van de CO2-uitstoot is er een bijtelling van 25% over de cataloguswaarde inclusief BPM. In het geval de auto ouder dan 15 jaar is, dan is de bijtelling 35% over de waarde in het economische verkeer. 3. Eigen woning De eigen woning staat op naam van Maurice en Corrie, ieder voor 50%. De schuld staat eveneens op naam van beide, beide zijn dus hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld. Aangezien zij samen een eigen woning hebben en op hetzelfde adres wonen, zijn Maurice en Corrie fiscaal partner van elkaar. Aldus kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen fiscaal aan elkaar worden toegerekend. Gezien het inkomen van beide, is er geen fiscaal voordeel te behalen door een andere toebedeling van de inkomsten uit eigen woning. Op grond van de samenlevingsovereenkomst komen de lasten naar rato van het eigendom van de woning ten laste van Maurice en Corrie. Op basis van het salarisinkomen van per jaar valt de totale financiering binnen de huidige norm van circa 4,5 bruto jaarinkomen conform de norm gedragscode hypothecaire financieringen. Gezien het beroep van Maurice en de hiermee samenhangende financiering in de B.V., zal normaliter bij de beoordeling wel rekening worden gehouden met de lening en lease in de B.V. Het aandeel in het resultaat van de maatschap is namelijk de bron waaruit alle lasten gefinancierd moeten worden. De vraag is waarop de omvang van het aflossingsvrije gedeelte van de financiering is gebaseerd. Mogelijk houdt dit verband met de verwachte opbrengst van de woning van Corrie, waarmee een deel van de lening zou kunnen of moeten worden afgelost. Niet duidelijk is of de spaarrekening eigen woning op twee namen staat, als dit zo is dan wordt het saldo half/half aan Maurice en Corrie toegerekend voor de vrijstelling spaarrekening eigen woning. De uitkering van de spaarrekening eigen woning zal bij ongewijzigde voortzetting meer zijn dan de huidige vrijstelling bij inleg gedurende tenminste 20 jaar, waardoor er over het rentebestanddeel te zijner tijd inkomstenbelasting verschuldigd is. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 4

5 Maurice en Corrie kunnen na 1 april 2013 niet meer vermogen opbouwen op de spaarrekening eigen woning, aangezien het overgangsrecht alleen wijzigingen tot deze datum toestaat. Bij een latere verhoging van de inleg wordt de spaarrekening geacht te zijn gedeblokkeerd. Het saldo vermindert dan de eigenwoningschuld in box 1. De rente over het tegoed op de spaarrekening eigen woning is hoog in vergelijking met de huidige spaarrente. Ondanks dat de rente mogelijk deels belast is tegen 52% in box 1, is het voordelig om te blijven storten op de spaarrekening eigen woning. Bovendien behoort het tegoed gedurende de looptijd niet tot de rendementsgrondslag in box 3. Er is sprake van een eigen woning reserve van circa als de woning van Corrie nu verkocht zou worden voor de taxatiewaarde. Deze eigenwoningreserve zal voor Corrie bij verkoop van haar woning haar deel van de eigenwoningschuld doen herkwalificeren in een box 3-schuld als ze de lening handhaaft. De rente op de op 31 december 2000 bestaande eigen woningschuld is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Onduidelijk is of Maurice al eerder een eigen woning heeft gehad. Als dit niet het geval is, dan is de termijn van 30 jaar bij hem gestart in Voor Corrie geldt dat in geval geen eigenwoningschuld heeft gehad, dat eveneens de termijn van 30 jaar is gestart in De nieuwe eigenwoningregeling per 1 januari 2013 is niet van toepassing, aangezien de geldleningen reeds op 31 december 2012 bestonden. Om renteaftrek te kunnen behouden, hoeft er derhalve niet te worden afgelost. Corrie zou na verkoop van haar huidige woning de lening kunnen aflossen, zodat de financieringslasten verminderen. De rentekosten vormen doorgaans kosten van de gemeenschappelijke huishouding, de aflossing betreft vermogensvorming. Hier is echter gegeven dat naar rato van het eigendom van de woning, de lasten worden gedragen. Dit in plaats van naar rato van de (arbeids-)inkomsten. Als onderpand zal hypotheek gevestigd zijn op de woning. Dit betekent dat ingeval van betalingsonmacht het recht van parate executie bestaat voor de bank. Onduidelijk is of er mogelijk ook nog een hypotheek gevestigd is op de oude eigen woning van Corrie en/of er een positieve negatieve hypotheekverklaring door haar is afgegeven. Mogelijk is er sprake van een renteopslag in verband met de omvang van de financiering tegenover de executiewaarde van de woning. Bij aflossing kan deze opslag mogelijk komen te vervallen. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 5

6 De rente van de lening staat vast, dat geeft zekerheid maar betekent wel dat er ten opzichte van de huidige variabele rente een hogere maandlast is. Een vaste rente ligt doorgaans hoger dan de variabele rente, maar biedt wel meer zekerheid tegen schommelingen in woonlasten. Gezien de rentestand van dit moment kan extra aflossen boven de boetevrije ruimte naar verwachting niet zonder boeterente. Wat opvalt is dat de werkelijke waarde hetzelfde is als de WOZwaarde, doorgaans lag de werkelijke waarde hoger dan de WOZ-waarde, maar het laatste jaar komt het veelvuldig voor dat huizen lager dan de WOZ-waarde worden verkocht. Voor Corrie is de verhuisregeling van belang, die bepaalt in hoeverre de oude woning nog als eigen woning kwalificeert. Op grond van de tijdelijke maatregel is de woning nog een eigen woning gedurende het kalenderjaar en de drie daaropvolgende jaren, waarin de woning leeg te koop staat. Eventuele tijdelijke verhuur van de woning verkort deze periode niet. Op basis van de gegevens staat de woning vanaf 2010 leeg te koop, waardoor de woning tot en met 2013 kwalificeert als eigen woning. Omdat de oude eigen woning van Corrie leeg te koop staat, wordt er geen eigenwoningforfait bijgeteld voor deze woning. 4. Bijdrage ziektekostenverzekering In 2013 is Maurice een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over zijn salaris. De bijdrage is 5,65% over het salaris, aangezien het salaris van beide hoger is dan het maximum van , wordt de bijdrage berekend over het maximum. De inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% over het inkomen van Corrie wordt gedragen door haar werkgever. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 6

7 5. Inkomstenbelasting Voor Maurice is zijn inkomen in box 1 tegen een marginaal tarief van 52% belast, gemiddeld 48%. Vanaf zijn AOW-leeftijd valt Maurice met zijn inkomen in de tweede tariefschijf 24,1% (AOW, pensioen). Het inkomen van Corrie in box 1 wordt tegen een marginaal tarief van 52%, gemiddeld tegen 42%. Vanaf haar AOWgerechtigde leeftijd zal haar pensioen belast worden tegen 19,1%. De alimentatie aan Koos als ex-partner van Corrie is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. De uitkering is bij Koos belast in box 1. Corrie kan ervoor kiezen om de alimentatieverplichting aan Koos af te kopen. Nadeel is dat in geval Koos eerder komt te overlijden er teveel is uitbetaald. Corrie zal hiertoe wel haar vermogen moeten aanspreken. 6. Aandelenbelang Snijder B.V. Maurice heeft 100% van de aandelen in Snijder B.V. Hij is hierdoor aanmerkelijkbelanghouder in de zin van de Wet IB 2001, aangezien hij hiermee meer dan 5% van het geplaatste kapitaal heeft. Maurice moet voldoen aan de fictief loonregeling. Ten gevolge van de financiële crisis is Snijder B.V. als werkgever over 2014 een eindheffing in de loonbelasting verschuldigd van 16% over het salaris boven Dit vormt een extra last in 2014 voor de B.V. In 2013 is er geen dividenduitkering uit Snijder B.V. geweest. Onduidelijk is of voorgaande jaren wel dividenduitkeringen zijn geweest. Een dividenduitkering wordt als regulier voordeel in de inkomstenbelasting in box 2 betrokken. Er wordt bij de belastingheffing rekening gehouden met de door de B.V. ter zake van het dividend ingehouden dividendbelasting (15%). Dividenduitkeringen in 2014 door Snijder B.V. worden tot per persoon belast tegen 22%. Omdat Maurice en Corrie fiscale partners zijn, kunnen zij uitkeren in 2014 als zij het inkomen uit aanmerkelijk belang 50/50 verdelen. Voor de rekening-courantverhouding met de B.V. geldt dat deze tegen zakelijke condities overeengekomen moet zijn. Het gaat om rente, aflossing en zekerheden. Als dit niet het geval is, zou sprake kunnen zijn van een verkapte dividenduitkering. Bij bedragen tot hoeft geen rente te worden berekend. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 7

8 De vraag is welke invloed Maurice heeft op de gang van zaken binnen de maatschap. Het resultaat van de B.V. is namelijk geheel afhankelijk van de gang van zaken in de maatschap. De bezittingen en de schulden van de maatschap worden naar rato van het maatschapsaandeel toegerekend aan de B.V. Er is geen sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de maatschap. Maurice kan pensioen opbouwen in de B.V., aangezien hij in dienstbetrekking staat tot de B.V. en bovendien zelf 10% van de aandelen bezit. Bij dividenduitkeringen zal Maurice als bestuurder rekening moeten houden met de verplichtingen die de vennootschap in het komende jaar moet kunnen financieren. Anders is Maurice persoonlijk aansprakelijk tot vergoeding van het tekort dat in de B.V. is ontstaan ten gevolge van de dividenduitkering. Op de waarde van de aandelen rust een latente belastingclaim van 25%. De verkrijgingsprijs wordt hierbij in aanmerking genomen. Dit laatste is niet het geval bij reguliere voordelen, zoals dividenduitkeringen. Doorgaans wordt een holdingstructuur opgezet, met het oog op de aansprakelijkheid tegenover crediteuren van de onderneming en/of samenwerking met derden. 7. Effectenportefeuille Niet duidelijk is wat het doel van Corrie was bij het inkleden van de beleggingsportefeuille. Ze heeft nu haar vermogen vastzitten in haar voormalige eigen woning en risicovolle aandelen en een optiepositie. Gezien inkleding van de portefeuille is het duidelijk dat is uitgegaan van een lange beleggingshorizon en dat Corrie geen inkomensdoelstelling heeft aangegeven. De vraag is of hieraan een zorgvuldige inkomensanalyse ten grondslag ligt. Corrie zou gezien de samenstelling van de portefeuille gekenmerkt kunnen worden als een offensieve belegger, die tegen de risico s van beleggen in aandelen kan. Beperkte spreiding onder andere asset categorieën zoals liquiditeiten en obligaties. De spreiding over verschillende asset categorieën heeft een verbetering van de rendements- /risicoverhouding tot gevolg. Er wordt door het beleggen in trackers tegen lage kosten belegd. Wel lijkt er het erop dat er maar beperkt dividend wordt uitgekeerd, terwijl de onderliggende beleggingen mogelijk wel meer dividend uitkeren. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 8

9 De vraag is of er sprake is van trackers met een hefboom door financiering, dan kan het werkelijke risico van de beleggingen hoger zijn dan alleen het karakter van het risico van de beleggingen. 8. Consumptieve bestedingen Vraag is ook of het CBI van goed is ingeschat aangezien er maar beperkte spaarmiddelen zijn. Bovendien heeft Maurice een rekening-courantschuld aan de B.V. 9. Overschot Er is sprake van een substantieel jaarlijks overschot in Ieder is gerechtigd tot haar eigen gedeelte. Voor de financiering van de huishoudelijke uitgaven zal van beide naar rato van het inkomen worden bijgedragen. Overschotten leiden vaak tot toename van het spaarsaldo of beleggingen, in dit geval is dit alleen bij Corrie aanwezig. 10. Overig De ouders van Corrie zijn overleden, de ouders van Maurice zijn nog in leven. Voor Maurice kleine erfenis mogelijk te verwachten. Aangezien de kinderen van Corrie en Koos door Corrie worden onderhouden, ontvangt zij de kinderbijslag. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd van de kinderen eindigt het recht op kinderbijslag. Aan Koos betaalt Corrie alimentatie, deze periode is gemaximeerd op 12 jaar wat betekent dat in de toekomst de uitgaven verminderen als de alimentatie eindigt. Koos kan wel binnen drie maanden na einde van de alimentatieperiode via de rechter verzoeken om voortzetting van de alimentatie. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 9

10 2. Geef cijfermatig aan hoe groot het netto vermogen is van Maurice en Corrie, ieder afzonderlijk en gezamenlijk per 1 januari 2013 met daarbij de fiscale box waaronder het vermogensbestanddeel valt. Berekening gezamenlijk vermogen Maurice en Corrie voor 2013 (in ): Bezittingen Eigen woning Box 1 Betaalrekening Box 3 Spaarrekening eigen woning Box 1 Totaal Schulden Eigen vermogen Geldlening ABC Bank Box 1 Totaal Berekening vermogen Maurice voor 2013 (in ): Bezittingen Aandeel in gezamenlijk vermogen Box 1/3 Aandelen Snijder B.V Box 2 Overschot p.m. Box 3 Pensioen B.V Box 1 Totaal Schulden Eigen vermogen RC schuld Box 3 Belastinglatentie ib pensioen (52%) Box 1 Belastinglatentie AB Box 2 Totaal Berekening vermogen Corrie voor 2013 (in ): Bezittingen Aandeel in gezamenlijk vermogen Box 1/3 Eigen woning Box 1 Beleggingen Box 3 Pensioen p.m. Box 1 Totaal Schulden Eigen vermogen Belastinglatentie pensioen p.m. Box 1 Alimentatieverplichting p.m. Totaal Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 10

11 3. Geef uw analyse en advies voor Maurice en Corrie in het kader van hun financiële planning. 1.1 Belastingen Het is zinvol om goed te letten op de waardebepaling voor de WOZ, vooral als de waarde is gedaald in verband met de economische situatie. De WOZ-waarde wordt fiscaal immers steeds meer gebruikt (OZB, IB, SW ). Het is de moeite waard om in dat kader de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen (referentiewoning is op te vragen bij de gemeente) in de omgeving in de gaten te houden. Daarbij is het van belang om op de peildatum te letten, die ligt 1 jaar eerder dan het belastingjaar. Vanaf 2014 neemt het percentage waartegen de rente in verband met een eigenwoningschuld maximaal in aftrek gebracht kan worden af van 51,5% (2014) tot 38% in Als compensatie wordt de daling teruggegeven in de vorm van verlaging van de tarieven voor de hoogste tariefschijf en de 3 e tariefschijf naar respectievelijk 49% en 38%. 1.2 Recht Maurice en Corrie hebben een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten. Hierin is een verblijvingsbeding opgenomen, zodat aandeel in gemeenschappelijk vermogen bij overlijden verblijft aan de ander. Dit voorkomt dat met de kinderen van Corrie over de woning moet worden gesproken na haar overlijden. Er kan worden afgesproken welke inkomensbestanddelen voor de bijdrage aan de huishoudelijke kosten meetellen. Als er onvoldoende inkomen is, zal naar rato van het vermogen worden bijgedragen. Voor wat betreft zijn rechten als erfgenaam, is van belang dat Lars erkend is door Maurice. Mocht Maurice Lars niet erkend hebben, dan kan Lars het vaderschap vast laten stellen via een gerechtelijke procedure. Beide hebben geen testament, zodat bij overlijden sprake is van het wettelijk erfrecht. Voor Maurice is Lars zijn wettelijke erfgenaam, voor Corrie zijn de drie kinderen haar wettelijke erfgenamen, voor gelijke delen. De vraag is of Maurice zou willen dat Corrie haar kinderen zijn (mede-)erfgenaam worden, dan is een testament nodig. De ouders van Maurice zijn nog in leven zijn, of Maurice iets verkrijgt is onduidelijk. Vermogen ouders is wel gering. Koos is wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van zijn kinderen tot 21 jaar. Dit naar draagkracht. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 11

12 Mocht Corrie willen voorkomen dat het vermogen dat de twee kinderen verkrijgen bij haar overlijden toekomt aan hun vader Koos, dan kan zij hiervoor een tweetrapsmaking in een testament opnemen zodat het vermogen bij Maurice of Lars komt. Gezien de financiële situatie en de vermogenspositie van beiden, ligt schenken niet voor de hand. Wel kan Corrie met haar vermogen haar kinderen bijvoorbeeld laten studeren. Het is verstandig dat Corrie in een testament een executeur benoemt, die de nalatenschap afwikkelt. Gezien de samenstelling van het gezin, zou een derde als executeur mogelijk een goede keuze zijn. Niet gegeven is of Maurice Lars heeft erkend. Vermogen van Corrie dat in haar voormalige eigen woning is geïnvesteerd is verkregen onder uitsluitingsclausule. Dit beschermt haar vermogen bij echtscheiding, maar kan bij toekomstige estate planning belemmering zijn voor Corrie. Gezien de leeftijd van de kinderen, ligt een bewindregeling in het testament van Corrie voor de hand. Voogdijregeling opnemen in testament. Maurice en Corrie zijn partners voor de erfbelasting, want ze wonen langer dan een half jaar samen op hetzelfde adres en een wederzijdse zorgverplichting hebben op grond van het samenlevingscontract. Is levenstestament tot stand gekomen bij notariële akte, dan kan registratie zinvol zijn zodat voor derden bekend is dat er een volmacht is gegeven. 1.3 Pensioenen, sociale zekerheid en verzekeringen De eerder opgebouwde pensioen van Corrie zijn afhankelijk van de resultaten van het pensioenfonds. De dekkingsgraad is leidend voor uitkering en indexatie van de uitkering. De nieuwe pensioenregeling geeft Corrie de vrijheid zelf invloed uit te oefenen op de beleggingen, het eindvermogen bepaalt echter ook de omvang van het pensioen. Afhankelijk van de horizon en de risicohouding, kan Corrie de beleggingsmix invullen. Gezien het salaris van Corrie boven het maximale dagloon, is het voor haar van belang om te kijken of bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid het inkomen uit de excedentregeling voldoende is. Corrie kan gebruik maken van de jaarruimte om een oudedagsvoorziening te regelen. De storting is dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld over bijtelling van de auto van de zaak kan de jaarruimte worden benut. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 12

13 Niet is gegeven of er sprake is geweest van pensioenverevening en/of er nog rechten bestaan voor Koos. Aangezien de echtscheiding meer dan twee jaar geleden tot stand is gekomen, kan Koos niet zelf zijn aandeel in het pensioen bij het pensioenfonds opvragen en kan er geen conversie meer plaats vinden. Bij overlijden van Corrie ontvangt Maurice een nabestaandenpensioen en haar drie kinderen een wezenpensioen. Mogelijk heeft Koos nog rechten in dit verband. Het is verstandig te controleren of Maurice is aangemeld als partner bij de huidige werkgever. Maurice heeft een pensioen in eigen beheer opgebouwd. Dit pensioen zal afhankelijk zijn van de resultaten van de B.V. Door de notariële samenlevingsovereenkomst kan Maurice in eigen beheer partnerpensioen opbouwen, de B.V. kan gezien haar vermogenspositie deze verplichting naar verwachting niet financieren. Het pensioen van Maurice valt niet onder de Pensioenwet. Maurice kan als DGA een hoger pensioen opbouwen, als hij kiest voor extern verzekeren. Bovendien is het dan uit de risicosfeer. Wel moet hij de middelen onttrekken aan de onderneming. Met de middelloonregeling wordt pensioen opgebouwd over het salaris dat Maurice elk opbouwjaar geniet. Afhankelijk van de indexatie en de salarisontwikkeling, kan er dan minder of meer worden opgebouwd dan een eindloonsysteem. Voor specialisten is er mogelijk nog sprake van een verplichte beroepspensioenregeling, hierover is niets gegeven. Bij de opbouw van het pensioen in eigen beheer wordt hiermee rekening gehouden. Maurice zou op grond van de jaarruimte een lijfrente kunnen regelen. Maurice en Corrie hebben geen recht op een partnertoeslag in de AOW aangezien zij na worden. Onduidelijk is of Maurice ook een nabestaandenpensioen heeft geregeld in eigen beheer of hiervoor geen regeling heeft getroffen. Corrie heeft op grond van haar oude pensioenen en de pensioenovereenkomst bij haar huidige werkgever een nabestaandenpensioen en wezenpensioen toegezegd gekregen. Onduidelijk is of deze ook waardevast zijn. Maurice is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 13

14 Maurice en Corrie zullen op een nog later door de regering te bepalen leeftijd AOW ontvangen, niet eerder dan op 67-jarige leeftijd. De AOW-leeftijd is voor hen afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. Gezien de financieringslasten, zou bij overlijden er voor de langstlevende een cashflowtekort kunnen ontstaan. Met een overlijdensrisicoverzekering kan hiervoor een kapitaal verzekerd worden. Hierbij kan rekening worden gehouden met de gewenste bestedingen na overlijden. Bij een kruiselings gesloten risicoverzekering wordt de premie geacht niet te zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater, waardoor over de uitkering voor de langstlevende geen erfbelasting verschuldigd is. Onduidelijk is wat er geregeld is voor het geval Maurice arbeidsongeschikt raakt. Maurice en Corrie hebben recht op een ANW-uitkering bij overlijden als hun (jongste) kind de leeftijd van 18 nog niet bereikt heeft. Echter, gezien hun inkomen zal er geen uitkering plaats vinden. De halfwezenuitkering wordt ook niet uitgekeerd, aangezien deze sinds eind 2013 onderdeel vormt van de uitkering aan de partner en inkomensafhankelijk is geworden. 1.4 Sparen, beleggen en financieringen Onduidelijk is wat het doel is van de beleggingen, gezien de samenstelling moet Corrie hebben aangegeven dat ze een lange beleggingshorizon heeft, geen inkomen wenst te ontvangen en de risico s van aandelen en opties accepteert. Een longpositie in de call-optie op de AEX heeft verwachtingswaarde aangezien de index momenteel onder de stand van 450 noteert. Naar mate de tijd verstrijkt zal de verwachtingswaarde afnemen. Het is derhalve een speculatieve belegging. Call-opties geven kooprecht op de onderliggende waarde, bij indexopties wordt de positie via cash-settlement afgewikkeld als de positie nog in bezit is op de expiratiedatum. Beleggingsfondsen worden enerzijds gebruikt om beleggingen te spreiden, maar worden ook gebruikt om in bepaalde regio s of sectoren te beleggen. Het is een vorm van vermogensbeheer, waarbij de samenstelling van de portefeuille actief wordt beheerd. Hierdoor is het resultaat in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de fondsbeheerder. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 14

15 Het Dow Jones-Fund is genoteerd in euro s, terwijl de onderliggende waarde in dollars noteert. Er zal dus sprake zijn van het afdekken van het risico van de dollar naar de euro. Dat biedt zekerheid tegen koersschommelingen, maar brengt wel kosten met zich mee. Rekening-courantkrediet bij de B.V. is mogelijk niet vastgelegd in een overeenkomst. Een DGA moet zakelijk handelen met de B.V., waarvan een rekening-courantovereenkomst met rente, aflossing en zekerheden zoals een bank deze opstelt het vertrekpunt vormt. Het aanhouden van een saldo op een betaalrekening levert geen rente op, wel kan er over het gehele saldo direct worden beschikt. Tot per persoon valt het rekeningtegoed onder het depositogarantiestelsel. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 15

16 4. Geef uw analyse en advies van de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van Maurice en de liquidatie van Snijder B.V. voor de financiële positie van Maurice en Corrie per 1 januari Bij liquidatie van de B.V. ontstaat er een verlies uit aanmerkelijk belang van Dit verlies kan verrekend worden met het inkomen uit aanmerkelijk belang uit het voorgaande jaar en de negen volgende kalenderjaren. Een eventueel resterend verlies kan onder voorwaarden als belastingkorting in mindering gebracht worden op de in box 1 verschuldigde belasting. Het pensioen in eigen beheer is naar verwachting niet voor verwezenlijking vatbaar, op dat moment zal de belastingclaim in de loonbelasting vervallen. Een DGA is niet verzekerd volgens de Ziektewet. De B.V. van Maurice heeft bij ziekte van Maurice een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Het gaat om maximaal 70% van het maximale dagloon. Maurice is derhalve ook als werknemer schuldeiser van de B.V. Het eigen vermogen van Maurice bestaat na faillissement alleen nog uit zijn aandeel in het gezamenlijk vermogen van Doordat Maurice in 2014 geen inkomen heeft zal mogelijk middeling aan de orde kunnen zijn. Er is een wachttijd opgenomen in de dekking van de AOV van 1 jaar, derhalve zal in 2014 geen inkomen te verwachten zijn uit de polis. Het inkomen daalt hiermee voor 1 jaar met Overigens is onduidelijk welke premie is betaald voor de dekking, aangezien deze niet gegeven is. Beroepsarbeidsongeschiktheid houdt in dat de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid gebeurt uitgaande van de mogelijkheid om het beroep van specialist nog uit te kunnen oefenen. Hierdoor wordt er sneller uitgekeerd, dan bij een verzekering die aansluit op de gangbare arbeid. Maurice kan met verliesverrekening in box 1 een gedeelte van de betaalde belasting van ongeveer terugkrijgen over het jaar Maurice is geen schenkbelasting verschuldigd, aangezien zijn vader de schenkbelasting voor zijn rekening neemt. Maurice heeft nog 4 broers/zussen, door de schenkingen ontvangt Maurice meer dan de kinderen naar rato zouden ontvangen. Dit kan betekenen dat hun legitieme rechten worden aangetast. Mocht dit zo zijn, dan vindt inkorting plaats bij Maurice. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 16

17 Na 1 jaar wordt het bruto inkomen uit de polis maximaal circa terwijl zijn salaris van wegvalt. Dat is een netto afname van circa De geldlening bij ABC Bank betekent in privé een toename van de uitgaven van in aanvang per jaar. Gezien de mede-aansprakelijkheid van Corrie, zal mogelijk uit de snellere verkoop van haar woning deze last gefinancierd kunnen worden. De huidige consumptieve bestedingen van kunnen niet meer bekostigd worden in 2013 en ook niet in 2014 e.v. op basis van het inkomen van Corrie en de AOV uitkering van Maurice. Het inkomen van Corrie en de AOV uitkering is van niet meer binnen de norm van maximaal 4,5 keer het inkomen. Ten gevolge van de wijziging in het inkomen van Maurice, zal de bijdrageplicht aan de kosten van de huishouding tot gevolg hebben dat Corrie de gehele uitgaven voor het grootste gedeelte zal moeten financieren. Voor de kosten van de eigen woning verandert dit niet, aangezien deze in beginsel pas wijzigen bij een aanpassing van de eigendomsverhoudingen. Maurice neemt de auto over tegen een lager bedrag dan de waarde in het economische verkeer. Dit betekent een uitdeling waarover dividendbelasting en AB-heffing verschuldigd is. Richtlijnantwoorden FFP-examen 13 december 2013 (deel II) 17

1. Geef cijfermatig inzicht in het CBI van Daan en Emilie over 2014. Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI.

1. Geef cijfermatig inzicht in het CBI van Daan en Emilie over 2014. Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 12 december 2014 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 december 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen

Nadere informatie

Kinderalimentatie 13 (2.840) (14.400) Subtotaal box 1 26.360 17.713 Inkomstenbelasting 5 (10.089) (6.553) Subtotaal 5.703 5.446

Kinderalimentatie 13 (2.840) (14.400) Subtotaal box 1 26.360 17.713 Inkomstenbelasting 5 (10.089) (6.553) Subtotaal 5.703 5.446 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 juni 2013 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011 RAW Kees Hoekstra & Ellen van Beek Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

51.414) 0 Subtotaal box 1 34.073 48.160 99.615 75.584 Inkomstenbelasting 5 (13.181) (45.015) Correctie aftrek rente

51.414) 0 Subtotaal box 1 34.073 48.160 99.615 75.584 Inkomstenbelasting 5 (13.181) (45.015) Correctie aftrek rente Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 13 juni 2014 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011 RAW Joop Munster & Ria ter Hoek Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Wft PE Levensverzekeringen

Wft PE Levensverzekeringen Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 Colofon Titel Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 Auteur Raymond Mars CT Interfin B.V. Wft PE Levensverzekeringen 2010-2011 versie 1.0 2 Erfrecht (boek 4 BW): Verkrijging

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Rob Karin Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Verdeling over sparen en beleggen Grafiek vermogensverdeling Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens-

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836)

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836) Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 15 juni 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Inkomens- en vermogensplanning

Inkomens- en vermogensplanning Kennisdocument Inkomens- en vermogensplanning Financiële kansen en risico s U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL DE NAZORG MET ONS SERVICE ABONNEMENT Bij het zoeken naar de juiste hypotheek worden niet alleen veel gegevens gebruikt. Ook (en misschien wel met name) wordt maximaal

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Learning & Development 27 medewerkers die dagelijks bezig zijn met de inhoud van uw vak. 3 Learning & Development Programma Lastenverlichting op arbeid Herziening box

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie