GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010

2 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier MA Hoogeveen telefoon: fax: site: Grafische verzorging: JOB advertising augustus

3 inhoud Voorwoord Financiële administratie 5 ICT 6 Externe communicatie 7 Klachtencommissie 7 Personeel 8 Cliëntenparticipatie 9 Projecten Beweeggroepen 10 Hypertensiespreekuur 11 Perifeer Arterieel Vaatlijden 12 RIS pilot 13 Hartfalen 13 Reizigersadvisering 14 Disciplines Huisartsengeneeskunde 14 Fysiotherapie 15/16 Maatschappelijk werk 17 POH GGZ 18 Psychologie 19 Jeugdgezondheidszorg 20 Logopedie 21 Dietetiek 22 3

4 voorwoord Een jaarverslag beschrijft de periode die ligt tussen wat vooraf ging en wat zal volgen. Doorgaans is het een opsomming van wat in een jaar is voorgevallen, zo mogelijk vergeleken met een jaar ervoor. De uitdaging die wij ervaren is om dit zodanig vorm te geven dat iets van het enthousiasme waarmee wij in het gezondheidscentrum werken, bij de lezer over komt. Steeds meer wordt het jaarverslag een instrument om de kwaliteit van het gevoerde beleid te meten en te toetsen. Het wordt daarmee een schakel in de cyclus van planning en evaluatie van dit kwaliteitsbeleid. Het jaarverslag is ook bedoeld om anderen op ideeën te brengen van hetgeen mogelijk is in de samenwerking binnen de eerste lijn en daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking uiteindelijk leidt tot de beste zorg voor de cliënt. Daarom presenteren wij u graag het jaarverslag 2010, waarin wij u willen informeren over de ontwikkelingen en werkzaamheden van de stichting en de zorgverleners van ons gezondheidscentrum. Dat het grootste deel zal bestaan uit verslagen van de disciplines zal niet verwonderlijk zijn. Gezondheidscentrum De Weide ziet de georganiseerde multidisciplinaire samenwerking als een kwalitatieve structuur, die zowel de beroepsbeoefenaars, maar vooral onze cliënten ten goede komt. Daarom is het centrum ook gericht op een gezamenlijk zorgaanbod, afgestemd op de behoeften van de bewoners van de wijken rond ons centrum. 4

5 Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Financiële Administratie Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Het centrum en zorgverzekeraar Achmea stelden een raamovereenkomst op voor Vervolgens werd aan de hand van Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra een modulebedrag per ingeschreven huisartsenpatiënt vastgesteld voor de financiering van het samenwerkingsverband. Financiële Administratie Ook in dit verslagjaar heeft accountantskantoor Mulderij & Partners te Hoogeveen de complete financiële administratie; inclusief het opstellen van de jaarrekeningen en de salarisadministratie. Naast het administratieve werk adviseert Mulderij & Partners incidenteel de directie op het gebied van financiën, personeel en organisatie. 5

6 ICT HIS ICT/HIS Begin 2010 is de vijf jaren oude firewall/mailserver vervangen door een nieuwe computer. Qua functionaliteit is nagenoeg alles gelijk gebleven, alleen staat er nu weer een nieuwe machine die voorzien is van actuele programmatuur. Naast de bestaande backup-procedure is ook een Online Backup mogelijkheid bij KPN ingericht, waarbij dagelijks de gewijzigde gegevens elders worden opgeslagen. KPN garandeert dat deze gegevens zodanig versleuteld zijn dat alleen de verzender deze kan benaderen. Derden, ook KPN zelf, kunnen dat niet. In de loop van 2010 werd duidelijk dat MicroHis, het centrale informatiesysteem voor de huisartsen, een ingrijpende wijziging zou ondergaan. Zodanig ingrijpend, dat het aanleiding voor ons vormt ons te heroriënteren en na te gaan of andere systemen inmiddels interessanter zijn. Deze oriëntatie is eind 2010 begonnen en we verwachten voorjaar 2011 tot een besluit te komen. 6

7 Externe Communicatie KLACHTENCOMMISSIE Externe communicatie In samenwerking met de cliëntenraad werd dit jaar in onze wijken huis aan huis het infobulletin Gezondheidscentrumnieuws verspreid. Hiermee worden alle omwonenden en cliënten geïnformeerd over het gezondheidscentrum, bijzondere activiteiten en wetenswaardigheden. Ook via de actuele website van het centrum, werd informatie over het centrum en de zorgverleners gegeven. Nieuw ingeschreven patiënten werden in april en oktober 2010 uitgenodigd voor een kennismakingsavond. De patiënten werden tijdens deze avond voorgelicht over de werkwijze van het centrum en de huisartsenpraktijk. Daarbij was er aandacht voor de verschillende zorgvragen, de zorgverleners in het centrum, de gezamenlijke huisvesting, de afstemming van beleid en de ondersteuning vanuit de organisatie. Klachtencommissie Dit jaar hoefde de klachtencommissie niet in actie te komen. 7

8 SCHOLING Scholing assistenten Door de NVDA (Nederlandse vereniging van doktersassistenten) zijn in 2010 meerdere scholingen georganiseerd. De assistenten uit het gezondheidscentrum hebben aan verschillende deelgenomen: Ongehoord gedrag bij kinderen Medicijnleer (in samenwerking met het Alfa College in Hoogeveen) Rondleiding in de 112-meldkamer in Assen Kinderziekten met vlekjes KNO problematiek Een assistent is bestuurslid (penningmeester) van de NVDA. In november hebben de assistenten en de praktijkondersteuners een nascholingscursus reanimatie en gebruik AED apparaat gehad. en kenmerken bij patiënten aan de orde kwamen. De officiële start van het project vond plaats in het gezondheidscentrum. Scholing Praktijkondersteuners Een praktijkondersteuner heeft in het verslagjaar samen met een huisarts meerdere avonden deelgenomen aan de CASPIR cursus, een praktische duocursus over spirometrie. In het najaar van 2010 hebben de praktijkondersteuners deelgenomen aan de basis- en vervolgcursus voor insulinetherapie. De praktijkondersteuner die participeert in de beweegkuur, heeft hiervoor een 4-daagse cursus in Zwolle gehad. Tevens is zij voor uitleg over het IRIS project (dementie) met enkele huisartsen naar Dalen geweest. De BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verlening) bestaande uit één assistent en twee praktijkondersteuners, hebben een herhalingscursus voor BHV gevolgd. Hun diploma is hierdoor weer met een jaar verlengd. De hoofdassistent heeft in november een driedaagse nascholing gehad op Terschelling over management in de huisartsenpraktijk, deze werd georganiseerd door de Rijks Universiteit Groningen. Ook heeft zij de tweedaagse cursus managementondersteuning gevolgd in Zwolle. Dit werd georganiseerd door Postgrade. De assistenten en POH hebben ook deelgenomen aan het project Beweeg je leven. Hiervoor hebben zij een informatieavond bijgewoond bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg waarbij ook de symptomen 8

9 Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie De CR bestaat inmiddels uit zes leden, vier dames en inmiddels twee heren. Er bestaan al langdurig tenminste drie vacatures, die tot nu toe niet konden worden opgevuld. Het liefst zou de CR invulling zien uit de categorie jonge ouders of alleengaanden. Er wordt actief geworven via de huisartsen en op kennismakingsavonden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. In 2010 vergaderde de cliëntenraad zes maal. Tijdens deze vergaderingen, die een standaard agenda hebben, worden alle zaken besproken die de CR van belang acht voor een goed functioneren van het gezondheidscentrum. Twee vergaderingen werden bijgewoond door de directeur/bestuurder van het gezondheidscentrum. In deze beide vergaderingen werd alle relevante informatie uitgewisseld die een goed functioneren van de CR mogelijk maakt. Het vergaderseizoen van de CR werd, zoals gebruikelijk, in juli afgesloten met een gezamenlijk etentje. Eén van de leden van de CR verzorgt, samen met één van de huisartsen, de exposities in het gezondheidscentrum. Deze exposities mogen zich in een grote belangstelling verheugen, niet alleen van (beginnende) kunstenaars, maar ook van de cliënten. Afgelopen jaar waren er maar liefst zes tentoonstellingen te bewonderen in de gangen van ons centrum. Op 26 maart en op 15 november werden weer kennismakingsavonden gehouden. Ook dat is een gezamenlijke taak van het centrum en de CR. De belangstelling blijft in verhouding tot de groei. De CR blijft bij het jaarlijkse nieuwsbulletin Centrumnieuws betrokken in de vorm van coördinatie en verspreiding door vrijwilligers. Mevrouw Nicole Janmaat vertrok, na een lidmaatschap van vele jaren, uit de cliëntenraad. Zoals in het vorige jaarverslag al is aangekondigd, vervalt in 2011 de wettelijke verplichting voor een gezondheidscentrum om een CR te hebben. Directie en raad van toezicht gaven te kennen dat een cliëntenraad zeer wenselijk is en na intensief overleg is in het verslagjaar een geheel nieuw reglement opgesteld en deze is tijdens de laatste vergadering in 2010 door de CR en de directeur/bestuurder ondertekend. Daarmee is de CR met ingang van 2011 een officieel advies- en inspraakorgaan geworden zonder wettelijke basis. 9

10 BEWEEGGROEPEN COPD (longemfyseem chronische bronchitis) Ook in 2010 heeft het hele jaar een beweeggroep COPD gefunctioneerd. De samenstelling van de groep is nauwelijks veranderd. Qua niveau is het een gemengd gezelschap van 8 personen, waarvan drie met de kwalificatie Gold 3 en vijf met de kwalificatie Gold 1/2. Dat betekent dat binnen de groep een groot verschil is in inspanningscapaciteit. Doel blijft: 1. Mensen met COPD te ondersteunen bij het in beweging blijven 2. Een terugval bij exacerbaties (plotselinge verergering van de ziekte) zo goed mogelijk weer op te vangen 3. En mensen in hun algemene dagelijkse levensverrichtingen te ondersteunen om daarin zo actief mogelijk te zijn. Het feit dat er zo goed als geen uitval was en ook alle functietesten over het jaar heel stabiel waren, geeft aan dat dit een goede aanpak blijkt te zijn. Diabetes Nadat een paar jaar geleden het diabetesprotocol in het gezondheidscentrum werd uitgebreid met het item lichaamsbeweging, is er een aantal beweeggroepen geweest. In 2010 is dat teruggevallen tot één groep die volgens protocol drie maanden heeft gefunctioneerd. Daarnaast heeft de fysiotherapeut ook deelgenomen in het Multidisciplinair Centrum De Elbe aan de beweeggroepen diabetes die de oefentherapeutes hadden georganiseerd met het diabetescentrum van het Bethesdaziekenhuis. Daarbij heeft hij een ondersteunende rol gespeeld bij de totstandkoming van het beweegprotocol en ook een deel van het programma op zich genomen. Voor 2011 zullen zij dit programma als oefentherapeuten zelf volledig gaan dragen. Beweegkuur In 2010 is het gezondheidscentrum gestart met De beweegkuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, dietist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerking. 20 patiënten kregen in 2010 al van hun huisarts een Beweegrecept voorgeschreven. Zij hebben (een verhoogd risico op) diabetes type 2 en kunnen ondersteuning gebruiken bij het bereiken en behouden van een gezondere leefstijl. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Life style advisering met name door de praktijkondersteuner Voedingsvoorlichting door de diëtist Beweegstimulering door oa. fysiotherapie Het opstartprogramma werd bedoeld voor mensen die: Door bepaalde blessures of beperking niet aan bewegen toekwamen Zich onzeker voelden om te bewegen of zelfs bewegingsangst hadden Geen enkele beweegervaring hadden Doel is om uiterlijk per 1 januari 2012 de Beweegkuur op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Vooruitlopend daarop heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de deelname aan de pilot met nog een jaar te verlengen; dus ook voor 2011 was het voor de huisartsen mogelijk hun patiënten een Beweegrecept voorschrijven.e.a.). In dit project waren geen uitvallers en was er sprake van een goede therapietrouw. Er was een duidelijk verbetering in lichamelijk prestatievermogen (conditietesten, fitheidgevoel). De insteek op meer beweging en verandering van lifestyle biedt bemoedigende aanknopingspunten. Voor de toekomst blijven we dit continueren en zo mogelijk uitbreiding van de bestaande groepen. Het plan is om deel te gaan nemen aan de BeweegKuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, diëtist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerken. 10

11 Hypertensiespreekuur Hypertensiespreekuur (hoge bloeddruk) In mei 2007 is gestart met het hypertensie spreekuur. De bekende patiënten met hoge bloeddruk van alle huisartsen in het centrum worden gestructureerd halfjaarlijks gecontroleerd door de assistent. Begonnen werd met het oproepen van de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 60 jaar). Het gaat om mensen die bekend zijn met een hoge bloeddruk en geen diabetes hebben of onder controle zijn bij de cardioloog of internist. Er wordt inmiddels ook mensen van 55+ opgeroepen en mensen die via het spreekuur van de huisarts hiernaar worden verwezen. In totaal worden nu ongeveer 307 patiënten op deze wijze gecontroleerd op bloeddruk twee maal per jaar en bloedonderzoek een maal per jaar. Doel komend jaar: continueren van de bestaande afspraken en blijven oproepen. Tevens zijn we nu bezig om bij alle mensen een risicoprofiel in te vullen, in verband met de praktijkaccreditatie. In dit risicoprofiel noteren we o.a. lengte, gewicht, bloeddruk, roken, beweging etc. 11

12 POH (praktijkondersteuner huisartsen) Perifeer Arterieel Vaatlijden Er is in het verslagjaar een protocol opgemaakt in samenwerking met de huisartsen, de fysiotherapeut en de praktijkondersteuners. De groep patiënten die hieraan lijdt staat geregistreerd en zij worden volgens de nieuwe richtlijnen behandeld. De daarvoor in aanmerking komende patiënten worden doorverwezen naar de fysiotherapeut voor een behandeltraject en looptraining. Het doel voor 2011 is het huidige beleid continueren en zo mogelijk uit te breiden. BeweegKuur In 2010 is het gezondheidscentrum gestart met de BeweegKuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, diëtist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerken. 20 Patiënten kregen in 2010 al van hun huisarts een Beweegrecept voorgeschreven. Zij hebben (een verhoogd risico op) diabetes type2 en kunnen ondersteuning gebruiken bij het bereiken en behouden van een gezondere leefstijl. Dit traject van bewegen onder begeleiding loopt maximaal een jaar. Na de BeweegKuur kan de deelnemer in principe zelf zijn nieuwe actieve leefstijl voortzetten. Doel is om uiterlijk per 1 jan 2012 de BeweegKuur op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Vooruitlopend daarop heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de deelname aan de pilot met nog een jaar te verlengen; dus ook in 2011 kunnen de huisartsen hun patiënten een beweegrecept voor blijven schrijven. IRIS pilot (vroegtijdige opsporing van dementie) Er is in 2010 een start gemaakt met het ontwikkelen van een dementieprotocol voor de huisartspraktijk. De Visie van waaruit wordt gewerkt bestaat uit professioneel, persoonlijk en geprotocolleerd verbeteren van de zorg voor patiënten (met verdenking op) dementie en de mantelzorgers in de eerste lijn (Plan IRIS). Huisartsen en praktijkondersteuner hebben hier speciale scholing voor gevolgd (Netwerk Dementie Drenthe). Vroegsignalering wordt een belangrijk item en mede gedelegeerd door de huisarts aan de praktijkondersteuner. Er komt meer aandacht voor vroegdiagnostiek. Daarmee wordt de poortwachtfunctie van de huisartspraktijk verbeterd en de samenwerking met andere disciplines gestimuleerd. Hartfalen In overleg met de cardiologen van het Bethesda ziekenhuis is een plan ontwikkeld om patiënten met stabiel hartfalen vooral in de huisartspraktijk te controleren en minder vaak door de cardioloog. De reden hiervoor is het groeiende aantal patiënten met (voor)tekenen van hartfalen en de toenemende kennis op dit terrein in de huisartspraktijk. Het GC is één van de twee huisartspraktijken in Hoogeveen die in 2010 de proef gestart zijn met deze nieuwe vorm van samenwerking. De pilot met de proefpraktijken loopt eerst één jaar. Daarna wordt het project uitgerold voor een looptijd van drie jaar naar huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Zuidwolde en Beilen. 12

13 Reizigersadvisering Het in 2006 ontwikkelde protocol Reizigersadvisering, waarin de procedure is vastgelegd hoe te komen tot een goed gezondheidsadvies voor reizigers naar verre bestemmingen werd in 2010 up to date gemaakt. Hiertoe behoren invulformulieren voor de reisadviesaanvraag en werkafspraken tussen centrumassistentes, huisartsen, apothekersassistentes en apotheker. Door het protocol is het mogelijk te komen tot een zorgvuldig advies. Ook de subprotocollen voor specifieke patiëntencategorieën (status na splenectomie), contra-indicaties voor vaccinatie en de protocollen ten aanzien van tetanusvaccinatie, DTP en Gele Koorts werden weer up to date gemaakt. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we de gezondheidstoestand van de cliënt kennen en zo tot een specifiek advies kunnen komen (met name is dit van belang voor reizenden met chronische ziekten). Tabel 1. Aantal malen dat reizigersadvisering door gezondheidscentrum De Weide verstrekt is in de jaren Aantal Eigen patiënten Passanten Totaal De teamleden die zich bezig houden met de reizigersadvisering hebben diverse cursussen gevolgd om nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de reizigersadvisering bij te houden. en chronische zieken beter te kunnen voorlichten. 13

14 Huisartsengeneeskunde Huisartsengeneeskunde Tijdens het verslagjaar is één van de huisartsen met pensioen gegaan en deels vervangen door een nieuwe collega. De resterende vacature van 0,5 fte werd bezet door een vaste waarnemer tot de definitieve aanstelling van een nieuwe huisarts in Ook in 2010 is een stageplaats bezet door een AIOS. AIOS staat voor Arts In Opleiding tot Specialist in de huisartsgeneeskunde. Het gezondheidscentrum hecht er waarde aan dat aankomende huisartsen in de praktijk kunnen worden opgeleid. Vier van de zes huisartsen zijn opleider van AIOS. Gekozen is voor: hartfalen, werken met risicoprofielen in het huis artseninformatiesysteem, een protocol vuiltje in het oog, en risico management hart- en vaatziekten. Daarnaast werden er protocollen (handleidingen) opgesteld voor hygiëne en sterilisatie. Dependance de Erflanden In de Erflanden, de wijk in het zuiden van het verzorgingsgebied van het centrum, is een uitdeelpost van Apotheek De Weide. Op uitnodiging van de apotheek wordt een kamer in die uitdeelpost gebruikt voor het houden van spreekuren door de huisartsen. Er vindt dagelijks (behalve in de schoolvakanties) van uur een inloopspreekuur plaats. Gemiddeld bezoeken ruim 20 patiënten per week het inloopspreekuur. Accreditatie De huisartsenpraktijk is in 2009 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hiervoor moest veel werk verricht worden om alle benodigde gegevens te verzamelen. Eén van de apothekers heeft hier ook aan bijgedragen. In 2010 werden de verbeterplannen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 14

15 Fysiotherapie Registratie In 2010 werd het hoe langer hoe meer duidelijk dat we iets moesten met ons registratiesysteem. Dat deden we alle drie verschillend. Zo werd er geregistreerd met fysio roadmap, met Intramed en op papier. Dat zal in 2011 anders gaan. Scannen archief Er was nog een groot papieren archief van patiëntenkaarten en verwijzingen van voor Dat is in 2010 voor 50% ingescand dus zal in 2011 helemaal zijn opgeschoond. Beweeg je leven Dat is een project dat al elders wordt beschreven. Ook in dit project levert de fysiotherapie zijn aandeel. Daarbij gaat het dan om de verantwoordelijkheid van iedereen om de 4 DKL score (vier dimensionale klachtenlijst) te gebruiken daar waar psycho sociale problematiek wordt verwacht. Ook heeft een van ons een aantal bijdragen geleverd voor de website van dit project. Het gaat dan om: De cursus ontspanningsoefeningen De mogelijkheid van running therapie COPD Ook in 2010 heeft er door het hele jaar een beweeggroep bedoeld voor COPD patiënten gefunctioneerd. Mensen met een uiteenlopend niveau van Gold 1 tot 3. De groep bestond per keer uit 6-8 mensen. Diabetes In 2010 bestond er voor patiënten met (dreigende) diabetes de mogelijkheid om aan een groepsactiviteit/beweeggroep deel te nemen. De instroom van nieuwe deelnemers is in 2010 bijna geheel gestopt. Wel heeft één van ons meegedaan aan een dergelijke activiteit, maar dan bedoeld voor patiënten uit het diabetescentrum (ziekenhuis). De initiatoren daarvan waren de oefentherapeuten van locatie De Elbe. Integratie administratie De Elbe en het gezondheidscentrum In 2010 is er een verbinding gemaakt tussen de registratiesystemen van de Elbe en fysiotherapie in het gezondheidscentrum. Het voordeel is dat er niet meer dubbel geregistreerd hoeft te worden. Alle declaraties worden daarmee ook in een keer gedaan. Alleen de groepsactiviteiten worden nog op De Elbe geregistreerd en gedeclareerd. Fynon In 2010 hebben de fysiotherapeuten in Drenthe zich verenigd in een vereniging. Dat is gedaan om aansluiting te zoeken bij allerlei initiatieven die waarschijnlijk op het gebied van ketenzorg zullen gaan ontstaan. Voorlopig zal het dan gaan om aandoeningen als diabetes, COPD en hartfalen. Wij hebben ons aangesloten en een van de fysiotherapeuten zal in 2011 zitting hebben in een voorbereidingsgroepje voor de regio Hoogeveen op gebied van COPD. Podotherapie Op verzoek van de stichting is vanaf medio 2010 op de vrijdagmiddag een podotherapeut werkzaam in de fysiotherapie ruimte van het gezondsheidscentrum. In 2011 zal dat geëvalueerd worden. 15

16 Fysiotherapie Kwalify Kwalify is een project van zorgverzekeraars en de organisatie van fysiotherapeuten, dat bedoeld is om de gegevens zorg inzichtelijk te maken voor alle partijen (patiënten, verzekeraars en fysiotherapeuten onderling). In 2010 is dat project voor het eerst gestart met de nodige aanloopproblemen. Ook wij hebben meegedaan. Het bestond uit: Aanleveren van 30 geanonimiseerde patiënt statussen per FT Uitzetten van 30 patiënt enquêtes per FT Op praktijkniveau een uitgebreide vragenlijst. Het ging in 2010 nog om een pilot met de nodige kinderziektes. In 2011 zal het opnieuw gaan gebeuren in de hoop dat het minder uren zal gaan kosten om dit allemaal aan te leveren. Er zal daarom in de sfeer van de automatisering nog het nodige moeten gebeuren. 16

17 Maatschappelijk Werk In het gezondheidscentrum is, vier dagen in de week, een vaste maatschappelijk werker gedetacheerd die in dienst is van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. In Hoogeveen zijn vaste samenwerkingsrelaties tussen huisartsen en maatschappelijk werkers, maar Gezondheidscentrum De Weide is daarbij bijzonder omdat een maatschappelijk werker in dat centrum is gehuisvest. In 2010 kwam 72% van de cliënten uit de wijken De Weide en Erflanden, die vaak doorverwezen waren door de huisartsen uit het gezondheidscentrum. De hulp wordt onder andere geboden bij het ordenen en oplossen van problemen op het gebied van relaties, financiën, werk en verwerking van ernstige gebeurtenissen. In totaal zijn er 103 klanten geholpen door de maatschappelijk werker in 560 consulten. Het maatschappelijk werk van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen is in 2010 HKZ-gecertificeerd. 17

18 POH GGZ, een nieuwe ontwikkeling Sinds een tiental jaren is er sprake van een ontwikkeling waarbij er meer en meer ggz-hulpverlening in de eerste lijn plaatsvindt. In het gezondheidscentrum bekend als de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) die spreekuur houdt en kortdurende hulp biedt. De meest recente stelselwijzigingen op dit terrein hebben tot doel om ggz-zorg laagdrempeliger te maken en daardoor in een vroeger stadium adequate hulp te bieden. Eén van de onderdelen van het nieuwe beleid betreft de POH-GGZ; de praktijkondersteuner voor ggz-vraagstukken in de huisartsenpraktijk Behandelen en begeleiden De POH-GGZ is vertrouwd met verschillende behandel- en begeleidingsmethodieken om patiënten in een vroeg stadium van hun problematiek snel een kortdurende behandeling of begeleiding te bieden. Hierdoor kunnen problemen op tijd worden opgelost, of patiënten kunnen worden gemotiveerd en toegeleid naar specialistische behandeling elders. Wat heeft een POH-GGZ te bieden? Klassieke consultatie. De POH-GGZ kan op verzoek van de huisarts of andere praktijkmedewerkers adviseren op basis ingebrachte casuistiek. Vraagverheldering en diagnostiek Veel mensen met psychische klachten kunnen hun problemen en de oorzaken daarvan moeilijk analyseren of verwoorden. De POH-GGZ is specifiek geschoold in de analyse van psychische problemen, het helpen bij het verwoorden ervan en bij het stellen van een hulpvraag en het inschatten van de ernst van de klachten. Preventie en gezondheidsvoorlichting Eerstelijns-ggz is toenemend een zaak van voorkómen. De POH-GGZ kan door middel van psycho-educatie en leefstijladviezen belangrijk bijdragen aan het voorkomen van (verergerende) psychische klachten. Plan is najaar 2011 themabijeenkomsten gezondheidsvoorlichting te organiseren. 18

19 Psychologie Binnen het gezondheidscentrum is een aantal eerstelijns-/klinisch psychologen werkzaam, zowel ten behoeve van volwassenen als van kinderen. Er is sprake van twee gescheiden praktijken. Sinds oktober 2010 zijn er twee psychologen vanuit Indigo tijdelijk werkzaam in Gezondheidscentrum De Weide. Daarnaast is een zelfstandige kinder en jeugdpsycholoog zich tevens gaan richten op volwassenen. In de praktijk voor volwassenen is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag één van de psychologen aanwezig. Cliënten worden verwezen door de huisartsen, maar melden zich soms ook op eigen initiatief aan. In principe is ook dan een verwijzing van de huisarts vereist om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te kunnen maken. In het verslagjaar hebben zich wederom veel nieuwe cliënten aangemeld. Dankzij extra psychologen heeft dit gelukkig niet geresulteerd in onacceptabel lange wachttijden. De problematiek die de psychologen behandelen bestaat in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met werk, studie, burn-out, overspannenheid, (psycho-) somatische klachten zoals pijn, hyperventilatie en spanningsklachten, fobieën, paniekaanvallen, aspecifieke angstklachten, relatieproblemen, trauma, rouw, scheiding. De duur van de behandelingen kan variëren en hangt af van de aard van de problematiek. Wanneer een langer durende behandeling noodzakelijk is, kan de psycholoog verwijzen naar een psychotherapeut, vrijgevestigd of in dienstverband van GGZ-Drenthe (in overleg met de huisarts). Op beperkte schaal is het ook mogelijk zogenaamde tweedelijns (-psychotherapie) behandeling bij de klinisch psychologen binnen het gezondheidscentrum te volgen. 19

20 Kinderpsycholoog Jeugdgezondheidszorg In de praktijk is vier dagen in de week voor kinderen een psycholoog aanwezig. Op woensdag op de locatie aan de Citroenvlinder. In 2010 zijn 181 nieuwe cliënten aangemeld. Dat is een zeer forse stijging ten opzichte van In 2011 zal in de kinder en jeugdpraktijk een nieuwe collega aangetrokken worden. Het grootste percentage (rond de 80%), is verwezen door de huisarts. Zowel vanuit Gezondheidscentrum De Weide als door huisartsen van andere praktijken uit Hoogeveen en omliggende plaatsen. Vanwege de korte lijnen met veel basisscholen zijn ook veel ouders via school geattendeerd op het bestaan van een kinder- en jeugdpsycholoog in het gezondheidscentrum. Voor veel sociaal emotionele problemen (al dan niet gerelateerd aan schoolproblemen) is verwezen via de huisarts naar de kinder- en jeugdpsycholoog. De problematiek die behandeld wordt is vergelijkbaar met die van volwassenen, aangevuld met gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan leerproblemen op school, opvoedingsproblemen, slaapproblemen, problemen naar aanleiding van scheiding van de ouders en rouwprocessen. Jeugdgezondheidszorg Op donderdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) is een verpleegkundige van Icare Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar in het gezondheidscentrum aanwezig. Tijdens het inloopspreekuur kan men terecht met vragen over borstvoeding, flesvoeding, (bij)voeding, gewicht, gedrag, inbakeren en voor inhaalvaccinaties. Icare Jeugdgezondheidszorg maakt deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen. 20

21 LOGOPEDIE In het gezondheidscentrum zijn drie logopedisten werkzaam. De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast maken zij deel uit van een kwaliteitskring om de kwaliteit van de praktijk te optimaliseren. De cursus DTL speelt in op actuele ontwikkelingen zoals de directe toegang tot logopedie zonder verwijzing van huisarts of specialist welke plaats gaat vinden in juni Van alle cliënten wordt een verslag van de bevindingen gestuurd naar de verwijzer en de huisarts. Eventueel wordt contact opgenomen met een verwijzer/huisarts over de uitslag van een logopedisch onderzoek en/ of de inhoud van een behandeling. Zo nodig is er contact met onderwijzend personeel of andere disciplines waarbij de betreffende cliënt ook in behandeling is, zodat de verschillende behandelingen goed op elkaar aansluiten. In 2010 zijn er stagiaires van de logopedieopleidingen in Zwolle en Groningen werkzaam binnen de praktijk. Hiervoor hebben de logopedisten de cursus Coachen van Stagiaires gedaan aan de opleiding in Zwolle. In 2010 zijn de volgende na en bijscholingen gedaan: Oro-myofunctionele therapie (oefentherapie gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond). Coördinatietechniek Elfriede Ocker deel I (stemtechniek) Manuele Faciliatie (ontspanning musculatuur halsgebied massagetechniek voor stemcliënten) DTL- directe toegankelijkheid logopedie 21

22 Dietetiek Sinds april 2005 houdt een diëtist van ziekenhuis Bethesda twee dagdelen per week spreekuur in het gezondheidscentrum. Gestreefd wordt naar een korte toegangstijd van maximaal twee weken. De dietistische behandeling is over het algemeen kortdurend. Variërend van één consult tot vijf à zes consulten. In 2010 waren er 535 consulten : Nieuw: 128 consulten waarvan: 44% patiënten met overgewicht 29% patiënten met Diabetes Mellitus 5% kinderen 22% overig: HVZ, slechte voedingstoestand, allergie Vervolg: 407 consulten waarvan: 52% patiënten met overgewicht 30% patiënten met Diabetes Mellitus 2% kinderen 16% overig In mei 2010 is de diëtist opnieuw voor vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook neemt de diëtist deel aan het vroege herkennen van depressie in het kader van het project: Beweeg je leven. En daarnaast neemt zij ook deel aan het project De beweegkuur. Voor de diëtist betekende dit de reguliere intake, individuele begeleiding en daarnaast vier groepsbijeenkomsten en een supermarktrondleiding organiseren. 22

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2009 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM JAARVERSLAG 2012 GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 4 + 6 7908 MA Hoogeveen Telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 www.deweide.nl info@deweide.nl Grafische verzorging: WDJ

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Jaarverslag 2014 Stichting Gezondheidscentrum Lombok J.P. Coenstraat 200 3531 HX UTRECHT Tel.: (030) 880 28 38 www.gclombok.nl info@gclombok.nl

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Rapport enquête Onnodige administratieve lasten

Rapport enquête Onnodige administratieve lasten Rapport enquête Onnodige administratieve lasten LHV Huisartsenkring Friesland, Rapport enquête onnodige administratieve handelingen 8 juni 2015 Inleiding Huisartsen geven vaak aan dat de administratieve

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht Afdeling revalidatie Cursus kinderen met overgewicht Voor u ligt de informatiefolder over de cursus kinderen met overgewicht in het Lievensberg ziekenhuis. Deze folder informeert u over het hoe en waarom

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

VRAGENLIJST POH GGZ. Dergelijke punten komen terug in het latere plan van aanpak POH GGZ.

VRAGENLIJST POH GGZ. Dergelijke punten komen terug in het latere plan van aanpak POH GGZ. VRAGENLIJST POH GGZ Deze vragenlijst behoort bij het aanvraagtraject POH GGZ. In de vragenlijst wordt aandacht geschonken aan die onderdelen van de praktijkvoering die van invloed zijn op de introductie

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen Informatie Tel. 0113 24 91 11 www.allevo.nl info@allevo.nl Meer informatie Voor meer informatie over dieetadvisering kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van Allévo: 0113 24 91 11 of mail naar vodithuiszorg@allevo.nl.

Nadere informatie

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen COPD Patiënten informatiefolder Wat is COPD? COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten zijn

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie De BeweegKuur is met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in samenwerking met veel partners in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse

Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse September 2010 Nieuwsbrief Nieuwe praktijk Bewust Bewegen - Fysio Vasse Nieuwe praktijk VASSE! Na een periode van verbouwen en renoveren is het voormalige bibliotheekgebouw aan de Hooidijk 11 helemaal

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek Versie 2015 Protocol No Show Ketenzorg Laatst gewijzigd december 15 HuisartsenZorg Oost-Achterhoek Lovinklaan 1 6802 CD Arnhem Telefoon: 026-3552140 Inhoud

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Wie zijn wij? Lionarons ggz is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl MEDERWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Filosofie: Sterkere eerste lijn en ketengerichte aanpak dragen bij aan zorg voor patiënten met (lichte, niet-acute)

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie AMC

Poliklinische hartrevalidatie AMC Poliklinische hartrevalidatie AMC In deze folder leest u meer over het hartrevalidatieprogramma in het Academisch Medisch Centrum en het eerste gesprek dat u krijgt (intakegesprek). Waarom is er hartrevalidatie?

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

5-12-2012 WELKOM. Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes. De komende 45 minuten

5-12-2012 WELKOM. Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes. De komende 45 minuten WELKOM 5 december 2012 Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes Caroline Lubach: senior verpleegkundig consulent diabetes VUmc Anita Faber: research coördinator Diabetes Research Centrum, Hoogeveen

Nadere informatie

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 U verzoekt volgens de bepalingen van de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts de module POH-GGZ toe te voegen aan deze overeenkomst. 1. De aanvrager is Individuele huisarts

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie