GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010

2 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier MA Hoogeveen telefoon: fax: site: Grafische verzorging: JOB advertising augustus

3 inhoud Voorwoord Financiële administratie 5 ICT 6 Externe communicatie 7 Klachtencommissie 7 Personeel 8 Cliëntenparticipatie 9 Projecten Beweeggroepen 10 Hypertensiespreekuur 11 Perifeer Arterieel Vaatlijden 12 RIS pilot 13 Hartfalen 13 Reizigersadvisering 14 Disciplines Huisartsengeneeskunde 14 Fysiotherapie 15/16 Maatschappelijk werk 17 POH GGZ 18 Psychologie 19 Jeugdgezondheidszorg 20 Logopedie 21 Dietetiek 22 3

4 voorwoord Een jaarverslag beschrijft de periode die ligt tussen wat vooraf ging en wat zal volgen. Doorgaans is het een opsomming van wat in een jaar is voorgevallen, zo mogelijk vergeleken met een jaar ervoor. De uitdaging die wij ervaren is om dit zodanig vorm te geven dat iets van het enthousiasme waarmee wij in het gezondheidscentrum werken, bij de lezer over komt. Steeds meer wordt het jaarverslag een instrument om de kwaliteit van het gevoerde beleid te meten en te toetsen. Het wordt daarmee een schakel in de cyclus van planning en evaluatie van dit kwaliteitsbeleid. Het jaarverslag is ook bedoeld om anderen op ideeën te brengen van hetgeen mogelijk is in de samenwerking binnen de eerste lijn en daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking uiteindelijk leidt tot de beste zorg voor de cliënt. Daarom presenteren wij u graag het jaarverslag 2010, waarin wij u willen informeren over de ontwikkelingen en werkzaamheden van de stichting en de zorgverleners van ons gezondheidscentrum. Dat het grootste deel zal bestaan uit verslagen van de disciplines zal niet verwonderlijk zijn. Gezondheidscentrum De Weide ziet de georganiseerde multidisciplinaire samenwerking als een kwalitatieve structuur, die zowel de beroepsbeoefenaars, maar vooral onze cliënten ten goede komt. Daarom is het centrum ook gericht op een gezamenlijk zorgaanbod, afgestemd op de behoeften van de bewoners van de wijken rond ons centrum. 4

5 Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Financiële Administratie Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Het centrum en zorgverzekeraar Achmea stelden een raamovereenkomst op voor Vervolgens werd aan de hand van Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra een modulebedrag per ingeschreven huisartsenpatiënt vastgesteld voor de financiering van het samenwerkingsverband. Financiële Administratie Ook in dit verslagjaar heeft accountantskantoor Mulderij & Partners te Hoogeveen de complete financiële administratie; inclusief het opstellen van de jaarrekeningen en de salarisadministratie. Naast het administratieve werk adviseert Mulderij & Partners incidenteel de directie op het gebied van financiën, personeel en organisatie. 5

6 ICT HIS ICT/HIS Begin 2010 is de vijf jaren oude firewall/mailserver vervangen door een nieuwe computer. Qua functionaliteit is nagenoeg alles gelijk gebleven, alleen staat er nu weer een nieuwe machine die voorzien is van actuele programmatuur. Naast de bestaande backup-procedure is ook een Online Backup mogelijkheid bij KPN ingericht, waarbij dagelijks de gewijzigde gegevens elders worden opgeslagen. KPN garandeert dat deze gegevens zodanig versleuteld zijn dat alleen de verzender deze kan benaderen. Derden, ook KPN zelf, kunnen dat niet. In de loop van 2010 werd duidelijk dat MicroHis, het centrale informatiesysteem voor de huisartsen, een ingrijpende wijziging zou ondergaan. Zodanig ingrijpend, dat het aanleiding voor ons vormt ons te heroriënteren en na te gaan of andere systemen inmiddels interessanter zijn. Deze oriëntatie is eind 2010 begonnen en we verwachten voorjaar 2011 tot een besluit te komen. 6

7 Externe Communicatie KLACHTENCOMMISSIE Externe communicatie In samenwerking met de cliëntenraad werd dit jaar in onze wijken huis aan huis het infobulletin Gezondheidscentrumnieuws verspreid. Hiermee worden alle omwonenden en cliënten geïnformeerd over het gezondheidscentrum, bijzondere activiteiten en wetenswaardigheden. Ook via de actuele website van het centrum, werd informatie over het centrum en de zorgverleners gegeven. Nieuw ingeschreven patiënten werden in april en oktober 2010 uitgenodigd voor een kennismakingsavond. De patiënten werden tijdens deze avond voorgelicht over de werkwijze van het centrum en de huisartsenpraktijk. Daarbij was er aandacht voor de verschillende zorgvragen, de zorgverleners in het centrum, de gezamenlijke huisvesting, de afstemming van beleid en de ondersteuning vanuit de organisatie. Klachtencommissie Dit jaar hoefde de klachtencommissie niet in actie te komen. 7

8 SCHOLING Scholing assistenten Door de NVDA (Nederlandse vereniging van doktersassistenten) zijn in 2010 meerdere scholingen georganiseerd. De assistenten uit het gezondheidscentrum hebben aan verschillende deelgenomen: Ongehoord gedrag bij kinderen Medicijnleer (in samenwerking met het Alfa College in Hoogeveen) Rondleiding in de 112-meldkamer in Assen Kinderziekten met vlekjes KNO problematiek Een assistent is bestuurslid (penningmeester) van de NVDA. In november hebben de assistenten en de praktijkondersteuners een nascholingscursus reanimatie en gebruik AED apparaat gehad. en kenmerken bij patiënten aan de orde kwamen. De officiële start van het project vond plaats in het gezondheidscentrum. Scholing Praktijkondersteuners Een praktijkondersteuner heeft in het verslagjaar samen met een huisarts meerdere avonden deelgenomen aan de CASPIR cursus, een praktische duocursus over spirometrie. In het najaar van 2010 hebben de praktijkondersteuners deelgenomen aan de basis- en vervolgcursus voor insulinetherapie. De praktijkondersteuner die participeert in de beweegkuur, heeft hiervoor een 4-daagse cursus in Zwolle gehad. Tevens is zij voor uitleg over het IRIS project (dementie) met enkele huisartsen naar Dalen geweest. De BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verlening) bestaande uit één assistent en twee praktijkondersteuners, hebben een herhalingscursus voor BHV gevolgd. Hun diploma is hierdoor weer met een jaar verlengd. De hoofdassistent heeft in november een driedaagse nascholing gehad op Terschelling over management in de huisartsenpraktijk, deze werd georganiseerd door de Rijks Universiteit Groningen. Ook heeft zij de tweedaagse cursus managementondersteuning gevolgd in Zwolle. Dit werd georganiseerd door Postgrade. De assistenten en POH hebben ook deelgenomen aan het project Beweeg je leven. Hiervoor hebben zij een informatieavond bijgewoond bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg waarbij ook de symptomen 8

9 Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie De CR bestaat inmiddels uit zes leden, vier dames en inmiddels twee heren. Er bestaan al langdurig tenminste drie vacatures, die tot nu toe niet konden worden opgevuld. Het liefst zou de CR invulling zien uit de categorie jonge ouders of alleengaanden. Er wordt actief geworven via de huisartsen en op kennismakingsavonden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. In 2010 vergaderde de cliëntenraad zes maal. Tijdens deze vergaderingen, die een standaard agenda hebben, worden alle zaken besproken die de CR van belang acht voor een goed functioneren van het gezondheidscentrum. Twee vergaderingen werden bijgewoond door de directeur/bestuurder van het gezondheidscentrum. In deze beide vergaderingen werd alle relevante informatie uitgewisseld die een goed functioneren van de CR mogelijk maakt. Het vergaderseizoen van de CR werd, zoals gebruikelijk, in juli afgesloten met een gezamenlijk etentje. Eén van de leden van de CR verzorgt, samen met één van de huisartsen, de exposities in het gezondheidscentrum. Deze exposities mogen zich in een grote belangstelling verheugen, niet alleen van (beginnende) kunstenaars, maar ook van de cliënten. Afgelopen jaar waren er maar liefst zes tentoonstellingen te bewonderen in de gangen van ons centrum. Op 26 maart en op 15 november werden weer kennismakingsavonden gehouden. Ook dat is een gezamenlijke taak van het centrum en de CR. De belangstelling blijft in verhouding tot de groei. De CR blijft bij het jaarlijkse nieuwsbulletin Centrumnieuws betrokken in de vorm van coördinatie en verspreiding door vrijwilligers. Mevrouw Nicole Janmaat vertrok, na een lidmaatschap van vele jaren, uit de cliëntenraad. Zoals in het vorige jaarverslag al is aangekondigd, vervalt in 2011 de wettelijke verplichting voor een gezondheidscentrum om een CR te hebben. Directie en raad van toezicht gaven te kennen dat een cliëntenraad zeer wenselijk is en na intensief overleg is in het verslagjaar een geheel nieuw reglement opgesteld en deze is tijdens de laatste vergadering in 2010 door de CR en de directeur/bestuurder ondertekend. Daarmee is de CR met ingang van 2011 een officieel advies- en inspraakorgaan geworden zonder wettelijke basis. 9

10 BEWEEGGROEPEN COPD (longemfyseem chronische bronchitis) Ook in 2010 heeft het hele jaar een beweeggroep COPD gefunctioneerd. De samenstelling van de groep is nauwelijks veranderd. Qua niveau is het een gemengd gezelschap van 8 personen, waarvan drie met de kwalificatie Gold 3 en vijf met de kwalificatie Gold 1/2. Dat betekent dat binnen de groep een groot verschil is in inspanningscapaciteit. Doel blijft: 1. Mensen met COPD te ondersteunen bij het in beweging blijven 2. Een terugval bij exacerbaties (plotselinge verergering van de ziekte) zo goed mogelijk weer op te vangen 3. En mensen in hun algemene dagelijkse levensverrichtingen te ondersteunen om daarin zo actief mogelijk te zijn. Het feit dat er zo goed als geen uitval was en ook alle functietesten over het jaar heel stabiel waren, geeft aan dat dit een goede aanpak blijkt te zijn. Diabetes Nadat een paar jaar geleden het diabetesprotocol in het gezondheidscentrum werd uitgebreid met het item lichaamsbeweging, is er een aantal beweeggroepen geweest. In 2010 is dat teruggevallen tot één groep die volgens protocol drie maanden heeft gefunctioneerd. Daarnaast heeft de fysiotherapeut ook deelgenomen in het Multidisciplinair Centrum De Elbe aan de beweeggroepen diabetes die de oefentherapeutes hadden georganiseerd met het diabetescentrum van het Bethesdaziekenhuis. Daarbij heeft hij een ondersteunende rol gespeeld bij de totstandkoming van het beweegprotocol en ook een deel van het programma op zich genomen. Voor 2011 zullen zij dit programma als oefentherapeuten zelf volledig gaan dragen. Beweegkuur In 2010 is het gezondheidscentrum gestart met De beweegkuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, dietist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerking. 20 patiënten kregen in 2010 al van hun huisarts een Beweegrecept voorgeschreven. Zij hebben (een verhoogd risico op) diabetes type 2 en kunnen ondersteuning gebruiken bij het bereiken en behouden van een gezondere leefstijl. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Life style advisering met name door de praktijkondersteuner Voedingsvoorlichting door de diëtist Beweegstimulering door oa. fysiotherapie Het opstartprogramma werd bedoeld voor mensen die: Door bepaalde blessures of beperking niet aan bewegen toekwamen Zich onzeker voelden om te bewegen of zelfs bewegingsangst hadden Geen enkele beweegervaring hadden Doel is om uiterlijk per 1 januari 2012 de Beweegkuur op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Vooruitlopend daarop heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de deelname aan de pilot met nog een jaar te verlengen; dus ook voor 2011 was het voor de huisartsen mogelijk hun patiënten een Beweegrecept voorschrijven.e.a.). In dit project waren geen uitvallers en was er sprake van een goede therapietrouw. Er was een duidelijk verbetering in lichamelijk prestatievermogen (conditietesten, fitheidgevoel). De insteek op meer beweging en verandering van lifestyle biedt bemoedigende aanknopingspunten. Voor de toekomst blijven we dit continueren en zo mogelijk uitbreiding van de bestaande groepen. Het plan is om deel te gaan nemen aan de BeweegKuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, diëtist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerken. 10

11 Hypertensiespreekuur Hypertensiespreekuur (hoge bloeddruk) In mei 2007 is gestart met het hypertensie spreekuur. De bekende patiënten met hoge bloeddruk van alle huisartsen in het centrum worden gestructureerd halfjaarlijks gecontroleerd door de assistent. Begonnen werd met het oproepen van de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 60 jaar). Het gaat om mensen die bekend zijn met een hoge bloeddruk en geen diabetes hebben of onder controle zijn bij de cardioloog of internist. Er wordt inmiddels ook mensen van 55+ opgeroepen en mensen die via het spreekuur van de huisarts hiernaar worden verwezen. In totaal worden nu ongeveer 307 patiënten op deze wijze gecontroleerd op bloeddruk twee maal per jaar en bloedonderzoek een maal per jaar. Doel komend jaar: continueren van de bestaande afspraken en blijven oproepen. Tevens zijn we nu bezig om bij alle mensen een risicoprofiel in te vullen, in verband met de praktijkaccreditatie. In dit risicoprofiel noteren we o.a. lengte, gewicht, bloeddruk, roken, beweging etc. 11

12 POH (praktijkondersteuner huisartsen) Perifeer Arterieel Vaatlijden Er is in het verslagjaar een protocol opgemaakt in samenwerking met de huisartsen, de fysiotherapeut en de praktijkondersteuners. De groep patiënten die hieraan lijdt staat geregistreerd en zij worden volgens de nieuwe richtlijnen behandeld. De daarvoor in aanmerking komende patiënten worden doorverwezen naar de fysiotherapeut voor een behandeltraject en looptraining. Het doel voor 2011 is het huidige beleid continueren en zo mogelijk uit te breiden. BeweegKuur In 2010 is het gezondheidscentrum gestart met de BeweegKuur. Dit is een landelijk opgezet multidisciplinair leefstijlprogramma waarin huisartsen, praktijkondersteuners, diëtist en fysiotherapeut nauw met elkaar samenwerken. 20 Patiënten kregen in 2010 al van hun huisarts een Beweegrecept voorgeschreven. Zij hebben (een verhoogd risico op) diabetes type2 en kunnen ondersteuning gebruiken bij het bereiken en behouden van een gezondere leefstijl. Dit traject van bewegen onder begeleiding loopt maximaal een jaar. Na de BeweegKuur kan de deelnemer in principe zelf zijn nieuwe actieve leefstijl voortzetten. Doel is om uiterlijk per 1 jan 2012 de BeweegKuur op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Vooruitlopend daarop heeft het gezondheidscentrum ervoor gekozen om de deelname aan de pilot met nog een jaar te verlengen; dus ook in 2011 kunnen de huisartsen hun patiënten een beweegrecept voor blijven schrijven. IRIS pilot (vroegtijdige opsporing van dementie) Er is in 2010 een start gemaakt met het ontwikkelen van een dementieprotocol voor de huisartspraktijk. De Visie van waaruit wordt gewerkt bestaat uit professioneel, persoonlijk en geprotocolleerd verbeteren van de zorg voor patiënten (met verdenking op) dementie en de mantelzorgers in de eerste lijn (Plan IRIS). Huisartsen en praktijkondersteuner hebben hier speciale scholing voor gevolgd (Netwerk Dementie Drenthe). Vroegsignalering wordt een belangrijk item en mede gedelegeerd door de huisarts aan de praktijkondersteuner. Er komt meer aandacht voor vroegdiagnostiek. Daarmee wordt de poortwachtfunctie van de huisartspraktijk verbeterd en de samenwerking met andere disciplines gestimuleerd. Hartfalen In overleg met de cardiologen van het Bethesda ziekenhuis is een plan ontwikkeld om patiënten met stabiel hartfalen vooral in de huisartspraktijk te controleren en minder vaak door de cardioloog. De reden hiervoor is het groeiende aantal patiënten met (voor)tekenen van hartfalen en de toenemende kennis op dit terrein in de huisartspraktijk. Het GC is één van de twee huisartspraktijken in Hoogeveen die in 2010 de proef gestart zijn met deze nieuwe vorm van samenwerking. De pilot met de proefpraktijken loopt eerst één jaar. Daarna wordt het project uitgerold voor een looptijd van drie jaar naar huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Zuidwolde en Beilen. 12

13 Reizigersadvisering Het in 2006 ontwikkelde protocol Reizigersadvisering, waarin de procedure is vastgelegd hoe te komen tot een goed gezondheidsadvies voor reizigers naar verre bestemmingen werd in 2010 up to date gemaakt. Hiertoe behoren invulformulieren voor de reisadviesaanvraag en werkafspraken tussen centrumassistentes, huisartsen, apothekersassistentes en apotheker. Door het protocol is het mogelijk te komen tot een zorgvuldig advies. Ook de subprotocollen voor specifieke patiëntencategorieën (status na splenectomie), contra-indicaties voor vaccinatie en de protocollen ten aanzien van tetanusvaccinatie, DTP en Gele Koorts werden weer up to date gemaakt. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we de gezondheidstoestand van de cliënt kennen en zo tot een specifiek advies kunnen komen (met name is dit van belang voor reizenden met chronische ziekten). Tabel 1. Aantal malen dat reizigersadvisering door gezondheidscentrum De Weide verstrekt is in de jaren Aantal Eigen patiënten Passanten Totaal De teamleden die zich bezig houden met de reizigersadvisering hebben diverse cursussen gevolgd om nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de reizigersadvisering bij te houden. en chronische zieken beter te kunnen voorlichten. 13

14 Huisartsengeneeskunde Huisartsengeneeskunde Tijdens het verslagjaar is één van de huisartsen met pensioen gegaan en deels vervangen door een nieuwe collega. De resterende vacature van 0,5 fte werd bezet door een vaste waarnemer tot de definitieve aanstelling van een nieuwe huisarts in Ook in 2010 is een stageplaats bezet door een AIOS. AIOS staat voor Arts In Opleiding tot Specialist in de huisartsgeneeskunde. Het gezondheidscentrum hecht er waarde aan dat aankomende huisartsen in de praktijk kunnen worden opgeleid. Vier van de zes huisartsen zijn opleider van AIOS. Gekozen is voor: hartfalen, werken met risicoprofielen in het huis artseninformatiesysteem, een protocol vuiltje in het oog, en risico management hart- en vaatziekten. Daarnaast werden er protocollen (handleidingen) opgesteld voor hygiëne en sterilisatie. Dependance de Erflanden In de Erflanden, de wijk in het zuiden van het verzorgingsgebied van het centrum, is een uitdeelpost van Apotheek De Weide. Op uitnodiging van de apotheek wordt een kamer in die uitdeelpost gebruikt voor het houden van spreekuren door de huisartsen. Er vindt dagelijks (behalve in de schoolvakanties) van uur een inloopspreekuur plaats. Gemiddeld bezoeken ruim 20 patiënten per week het inloopspreekuur. Accreditatie De huisartsenpraktijk is in 2009 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hiervoor moest veel werk verricht worden om alle benodigde gegevens te verzamelen. Eén van de apothekers heeft hier ook aan bijgedragen. In 2010 werden de verbeterplannen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 14

15 Fysiotherapie Registratie In 2010 werd het hoe langer hoe meer duidelijk dat we iets moesten met ons registratiesysteem. Dat deden we alle drie verschillend. Zo werd er geregistreerd met fysio roadmap, met Intramed en op papier. Dat zal in 2011 anders gaan. Scannen archief Er was nog een groot papieren archief van patiëntenkaarten en verwijzingen van voor Dat is in 2010 voor 50% ingescand dus zal in 2011 helemaal zijn opgeschoond. Beweeg je leven Dat is een project dat al elders wordt beschreven. Ook in dit project levert de fysiotherapie zijn aandeel. Daarbij gaat het dan om de verantwoordelijkheid van iedereen om de 4 DKL score (vier dimensionale klachtenlijst) te gebruiken daar waar psycho sociale problematiek wordt verwacht. Ook heeft een van ons een aantal bijdragen geleverd voor de website van dit project. Het gaat dan om: De cursus ontspanningsoefeningen De mogelijkheid van running therapie COPD Ook in 2010 heeft er door het hele jaar een beweeggroep bedoeld voor COPD patiënten gefunctioneerd. Mensen met een uiteenlopend niveau van Gold 1 tot 3. De groep bestond per keer uit 6-8 mensen. Diabetes In 2010 bestond er voor patiënten met (dreigende) diabetes de mogelijkheid om aan een groepsactiviteit/beweeggroep deel te nemen. De instroom van nieuwe deelnemers is in 2010 bijna geheel gestopt. Wel heeft één van ons meegedaan aan een dergelijke activiteit, maar dan bedoeld voor patiënten uit het diabetescentrum (ziekenhuis). De initiatoren daarvan waren de oefentherapeuten van locatie De Elbe. Integratie administratie De Elbe en het gezondheidscentrum In 2010 is er een verbinding gemaakt tussen de registratiesystemen van de Elbe en fysiotherapie in het gezondheidscentrum. Het voordeel is dat er niet meer dubbel geregistreerd hoeft te worden. Alle declaraties worden daarmee ook in een keer gedaan. Alleen de groepsactiviteiten worden nog op De Elbe geregistreerd en gedeclareerd. Fynon In 2010 hebben de fysiotherapeuten in Drenthe zich verenigd in een vereniging. Dat is gedaan om aansluiting te zoeken bij allerlei initiatieven die waarschijnlijk op het gebied van ketenzorg zullen gaan ontstaan. Voorlopig zal het dan gaan om aandoeningen als diabetes, COPD en hartfalen. Wij hebben ons aangesloten en een van de fysiotherapeuten zal in 2011 zitting hebben in een voorbereidingsgroepje voor de regio Hoogeveen op gebied van COPD. Podotherapie Op verzoek van de stichting is vanaf medio 2010 op de vrijdagmiddag een podotherapeut werkzaam in de fysiotherapie ruimte van het gezondsheidscentrum. In 2011 zal dat geëvalueerd worden. 15

16 Fysiotherapie Kwalify Kwalify is een project van zorgverzekeraars en de organisatie van fysiotherapeuten, dat bedoeld is om de gegevens zorg inzichtelijk te maken voor alle partijen (patiënten, verzekeraars en fysiotherapeuten onderling). In 2010 is dat project voor het eerst gestart met de nodige aanloopproblemen. Ook wij hebben meegedaan. Het bestond uit: Aanleveren van 30 geanonimiseerde patiënt statussen per FT Uitzetten van 30 patiënt enquêtes per FT Op praktijkniveau een uitgebreide vragenlijst. Het ging in 2010 nog om een pilot met de nodige kinderziektes. In 2011 zal het opnieuw gaan gebeuren in de hoop dat het minder uren zal gaan kosten om dit allemaal aan te leveren. Er zal daarom in de sfeer van de automatisering nog het nodige moeten gebeuren. 16

17 Maatschappelijk Werk In het gezondheidscentrum is, vier dagen in de week, een vaste maatschappelijk werker gedetacheerd die in dienst is van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. In Hoogeveen zijn vaste samenwerkingsrelaties tussen huisartsen en maatschappelijk werkers, maar Gezondheidscentrum De Weide is daarbij bijzonder omdat een maatschappelijk werker in dat centrum is gehuisvest. In 2010 kwam 72% van de cliënten uit de wijken De Weide en Erflanden, die vaak doorverwezen waren door de huisartsen uit het gezondheidscentrum. De hulp wordt onder andere geboden bij het ordenen en oplossen van problemen op het gebied van relaties, financiën, werk en verwerking van ernstige gebeurtenissen. In totaal zijn er 103 klanten geholpen door de maatschappelijk werker in 560 consulten. Het maatschappelijk werk van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen is in 2010 HKZ-gecertificeerd. 17

18 POH GGZ, een nieuwe ontwikkeling Sinds een tiental jaren is er sprake van een ontwikkeling waarbij er meer en meer ggz-hulpverlening in de eerste lijn plaatsvindt. In het gezondheidscentrum bekend als de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) die spreekuur houdt en kortdurende hulp biedt. De meest recente stelselwijzigingen op dit terrein hebben tot doel om ggz-zorg laagdrempeliger te maken en daardoor in een vroeger stadium adequate hulp te bieden. Eén van de onderdelen van het nieuwe beleid betreft de POH-GGZ; de praktijkondersteuner voor ggz-vraagstukken in de huisartsenpraktijk Behandelen en begeleiden De POH-GGZ is vertrouwd met verschillende behandel- en begeleidingsmethodieken om patiënten in een vroeg stadium van hun problematiek snel een kortdurende behandeling of begeleiding te bieden. Hierdoor kunnen problemen op tijd worden opgelost, of patiënten kunnen worden gemotiveerd en toegeleid naar specialistische behandeling elders. Wat heeft een POH-GGZ te bieden? Klassieke consultatie. De POH-GGZ kan op verzoek van de huisarts of andere praktijkmedewerkers adviseren op basis ingebrachte casuistiek. Vraagverheldering en diagnostiek Veel mensen met psychische klachten kunnen hun problemen en de oorzaken daarvan moeilijk analyseren of verwoorden. De POH-GGZ is specifiek geschoold in de analyse van psychische problemen, het helpen bij het verwoorden ervan en bij het stellen van een hulpvraag en het inschatten van de ernst van de klachten. Preventie en gezondheidsvoorlichting Eerstelijns-ggz is toenemend een zaak van voorkómen. De POH-GGZ kan door middel van psycho-educatie en leefstijladviezen belangrijk bijdragen aan het voorkomen van (verergerende) psychische klachten. Plan is najaar 2011 themabijeenkomsten gezondheidsvoorlichting te organiseren. 18

19 Psychologie Binnen het gezondheidscentrum is een aantal eerstelijns-/klinisch psychologen werkzaam, zowel ten behoeve van volwassenen als van kinderen. Er is sprake van twee gescheiden praktijken. Sinds oktober 2010 zijn er twee psychologen vanuit Indigo tijdelijk werkzaam in Gezondheidscentrum De Weide. Daarnaast is een zelfstandige kinder en jeugdpsycholoog zich tevens gaan richten op volwassenen. In de praktijk voor volwassenen is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag één van de psychologen aanwezig. Cliënten worden verwezen door de huisartsen, maar melden zich soms ook op eigen initiatief aan. In principe is ook dan een verwijzing van de huisarts vereist om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te kunnen maken. In het verslagjaar hebben zich wederom veel nieuwe cliënten aangemeld. Dankzij extra psychologen heeft dit gelukkig niet geresulteerd in onacceptabel lange wachttijden. De problematiek die de psychologen behandelen bestaat in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met werk, studie, burn-out, overspannenheid, (psycho-) somatische klachten zoals pijn, hyperventilatie en spanningsklachten, fobieën, paniekaanvallen, aspecifieke angstklachten, relatieproblemen, trauma, rouw, scheiding. De duur van de behandelingen kan variëren en hangt af van de aard van de problematiek. Wanneer een langer durende behandeling noodzakelijk is, kan de psycholoog verwijzen naar een psychotherapeut, vrijgevestigd of in dienstverband van GGZ-Drenthe (in overleg met de huisarts). Op beperkte schaal is het ook mogelijk zogenaamde tweedelijns (-psychotherapie) behandeling bij de klinisch psychologen binnen het gezondheidscentrum te volgen. 19

20 Kinderpsycholoog Jeugdgezondheidszorg In de praktijk is vier dagen in de week voor kinderen een psycholoog aanwezig. Op woensdag op de locatie aan de Citroenvlinder. In 2010 zijn 181 nieuwe cliënten aangemeld. Dat is een zeer forse stijging ten opzichte van In 2011 zal in de kinder en jeugdpraktijk een nieuwe collega aangetrokken worden. Het grootste percentage (rond de 80%), is verwezen door de huisarts. Zowel vanuit Gezondheidscentrum De Weide als door huisartsen van andere praktijken uit Hoogeveen en omliggende plaatsen. Vanwege de korte lijnen met veel basisscholen zijn ook veel ouders via school geattendeerd op het bestaan van een kinder- en jeugdpsycholoog in het gezondheidscentrum. Voor veel sociaal emotionele problemen (al dan niet gerelateerd aan schoolproblemen) is verwezen via de huisarts naar de kinder- en jeugdpsycholoog. De problematiek die behandeld wordt is vergelijkbaar met die van volwassenen, aangevuld met gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan leerproblemen op school, opvoedingsproblemen, slaapproblemen, problemen naar aanleiding van scheiding van de ouders en rouwprocessen. Jeugdgezondheidszorg Op donderdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) is een verpleegkundige van Icare Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar in het gezondheidscentrum aanwezig. Tijdens het inloopspreekuur kan men terecht met vragen over borstvoeding, flesvoeding, (bij)voeding, gewicht, gedrag, inbakeren en voor inhaalvaccinaties. Icare Jeugdgezondheidszorg maakt deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen. 20

21 LOGOPEDIE In het gezondheidscentrum zijn drie logopedisten werkzaam. De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast maken zij deel uit van een kwaliteitskring om de kwaliteit van de praktijk te optimaliseren. De cursus DTL speelt in op actuele ontwikkelingen zoals de directe toegang tot logopedie zonder verwijzing van huisarts of specialist welke plaats gaat vinden in juni Van alle cliënten wordt een verslag van de bevindingen gestuurd naar de verwijzer en de huisarts. Eventueel wordt contact opgenomen met een verwijzer/huisarts over de uitslag van een logopedisch onderzoek en/ of de inhoud van een behandeling. Zo nodig is er contact met onderwijzend personeel of andere disciplines waarbij de betreffende cliënt ook in behandeling is, zodat de verschillende behandelingen goed op elkaar aansluiten. In 2010 zijn er stagiaires van de logopedieopleidingen in Zwolle en Groningen werkzaam binnen de praktijk. Hiervoor hebben de logopedisten de cursus Coachen van Stagiaires gedaan aan de opleiding in Zwolle. In 2010 zijn de volgende na en bijscholingen gedaan: Oro-myofunctionele therapie (oefentherapie gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond). Coördinatietechniek Elfriede Ocker deel I (stemtechniek) Manuele Faciliatie (ontspanning musculatuur halsgebied massagetechniek voor stemcliënten) DTL- directe toegankelijkheid logopedie 21

22 Dietetiek Sinds april 2005 houdt een diëtist van ziekenhuis Bethesda twee dagdelen per week spreekuur in het gezondheidscentrum. Gestreefd wordt naar een korte toegangstijd van maximaal twee weken. De dietistische behandeling is over het algemeen kortdurend. Variërend van één consult tot vijf à zes consulten. In 2010 waren er 535 consulten : Nieuw: 128 consulten waarvan: 44% patiënten met overgewicht 29% patiënten met Diabetes Mellitus 5% kinderen 22% overig: HVZ, slechte voedingstoestand, allergie Vervolg: 407 consulten waarvan: 52% patiënten met overgewicht 30% patiënten met Diabetes Mellitus 2% kinderen 16% overig In mei 2010 is de diëtist opnieuw voor vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook neemt de diëtist deel aan het vroege herkennen van depressie in het kader van het project: Beweeg je leven. En daarnaast neemt zij ook deel aan het project De beweegkuur. Voor de diëtist betekende dit de reguliere intake, individuele begeleiding en daarnaast vier groepsbijeenkomsten en een supermarktrondleiding organiseren. 22

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2014 Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer THERAPEUTICUM AURUM Eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Huisartsenmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave 1 voorwoord... 5 1 algemeen... 7 2 organisatie... 11 3 zorgaanbod... 19 4 kwaliteitsbeleid... 23 5 externe contacten... 27 6 toekomst...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010

Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010 Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Praktijkgegevens... 4 1.1 Praktijkmedewerkers... 4 1.2 Waarneemregelingen... 4 1.3 Samenstelling HAGRO... 5 1.4 Spreekuurtijden

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie