JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide

2 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier MA Hoogeveen Telefoon: fax: Grafische verzorging: WDJ juli

3 inhoud Voorwoord - Financiële administratie 5 - ICT 6 - Externe communicatie 6 - Bedrijfshulpverlening 6 - Klachtencommissie 6 - Personeel 7 - Cliëntenraad 8 Zorgverleners - Huisartsengeneeskunde 9 - POH 10 - Fysiotherapie 11 - Maatschappelijk werk 12 - POH/GGZ 13 - Psychologie kind- en jeugd 14 - Psychologie volwassenen 15 - Logopedie 16 - Dietetiek 17 - Podotherapie 18 Zorgprogramma s - Hypertensiespreekuur 19 - Perifeer Arterieel Vaatlijden 19 - Ouderenzorg 20 - Hartfalen 21 - Reizigersadvisering 22 - Junior Team De Weide 23 3

4 voorwoord Graag presenteren wij u het jaarverslag 2012, waarin wij u willen informeren over de ontwikkelingen en werkzaamheden van de stichting en de zorgverleners van ons gezondheidscentrum. In dit verslag vindt u de bedrijfsvoering en de activiteiten van de disciplines die in 2012 verbonden waren aan ons centrum. Gezondheidscentrum De Weide ziet de georganiseerde multidisciplinaire samenwerking als een kwalitatieve structuur, die zowel de beroepsbeoefenaars, maar vooral onze cliënten ten goede komt. Daarom is het centrum ook in 2012 gericht op een gezamenlijk zorgaanbod, afgestemd op de behoeften van onze cliënten. Gezondheidscentrum De Weide heeft zich eind 2012 in alle geledingen beraden op de actuele situatie en de gewenste ontwikkelrichting voor de komende jaren. Niet alleen de interne zaken zijn bij deze inventarisatie aan de orde geweest, maar er is ook nadrukkelijk gesproken over de trends en ontwikkelingen in de buitenwereld. Vrijwel alle medewerkers en de voorzitter cliëntenraad zijn individueel geïnterviewd, met als hamvraag hun visie op de toekomst van het centrum. De uitkomsten zijn tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besproken, waarna doelen, visie, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden werden aangedragen die in 2013 zullen worden uitgewerkt in een visiedocument. 4

5 Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Financiële Administratie Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Het centrum en zorgverzekeraar Achmea stelden een raamovereenkomst op voor Vervolgens werd aan de hand van Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra een modulebedrag per ingeschreven huisartsenpatiënt vastgesteld voor de financiering van het samenwerkingsverband. Financiële Administratie Ook in dit verslagjaar deed accountantskantoor Mulderij & Partners te Hoogeveen de complete financiële administratie; inclusief het opstellen van de jaarrekening en de salarisadministratie. Naast het administratieve werk adviseert Mulderij & Partners incidenteel de directie op het gebied van financiën, personeel en organisatie. 5

6 ICT EXTERNE COMMUNICATIE ICT De hogere eisen aan de ICT en de steeds grotere afhankelijkheid hiervan brengen met zich mee dat het systeembeheer een steeds prominentere rol speelt in de facilitering. Een (externe) systeembeheerder is met regelmaat aanwezig om sturing te geven aan een controlesysteem van alle werkplekken en de centrale server. Externe Communicatie In samenwerking met de cliëntenraad is dit jaar wederom aan alle patiënten van het gezondheidscentrum en in de wijken De Weide en De Erflanden huis aan huis het infobulletin Gezondheidscentrum Nieuws verspreid. Hiermee worden alle omwonenden en cliënten geïnformeerd over het gezondheidscentrum, bijzondere activiteiten en wetenswaardigheden. Ook via de actuele website van het centrum, werd informatie over het centrum en de zorgverleners gegeven. Nieuw ingeschreven patiënten werden uitgenodigd voor een kennismakingsavond. De patiënten werden tijdens deze avond voorgelicht over de werkwijze van het centrum. Tevens werd een uiteenzetting gegeven over het gezondheidscentrum en de huisartsenpraktijk. Daarbij was er aandacht voor de verschillende zorgvragen, de zorgverleners in het centrum, de gezamenlijke huisvesting, de afstemming van beleid en de ondersteuning vanuit de organisatie. Klachtencommissie Dit jaar is er eenmaal een beroep gedaan op de klachtencommissie. BHV (bedrijfshulpverlening) De BHV groep heeft dit jaar weer een herhalingscursus gevolgd. 6

7 SCHOLING assistenten en POH Ook in 2012 hebben de centrumassistenten meerdere scholingen gevolgd: Vaginale afscheiding en SOA Uitstrijkjes leren maken De assistent van de toekomst Oog en Diabetes Reizigersadvisering Toetsing van de protocollen bloeddruk en bloedsuiker meten Sandwichcursus; verbeterpunten in het gezondheidscentrum De praktijkondersteuners hebben in 2012 de volgende cursussen gevolgd: vervolgcursus Iris vroegsignalering dementie CAHAG (astma-copd) IMIS basisles (inhalatie instructie) Minisymposium Astma & COPD De kwetsbare oudere diabeet Langerhans symposium Diabetes, werk en vrije tijd Diabetische retinopathie Insulinetherapie in de 1e lijn Spiegelinformatiebijeenkomst Diabeteszorg 7

8 CliëntenRAAD Het lidmaatschap van de cliëntenraad van Gezondheidscentrum De Weide is, net zo min als de resultaten van beleggingen in het verleden, geen garantie voor een goede gezondheid. Dat heeft ook de CR van het gezondheidscentrum in het afgelopen jaar parten gespeeld. Door ziektes en ziekenhuisopnames konden er slechts drie vergaderingen doorgang vinden. Twee leden hebben een tussentijds overleg met de directeur gehad om de lopende zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. De voorgenomen werkzaamheden, zoals verwoord in ons jaarplan 2012 zijn daarom ook niet of tenminste niet volledig uitgevoerd. De CR wordt gevormd door vier dames en twee heren. Er bestaan al langdurig tenminste drie vacatures, die tot nu toe niet konden worden opgevuld. Wel meldden zich enkele belangstellenden, maar die moesten in beide gevallen toch nog afhaken wegens overplaatsing of anderszins. Het liefst zou de CR invulling zien uit de categorie jonge ouders of alleengaanden. Er wordt actief geworven via de huisartsen en op kennismakingsavonden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Ook dat kan als een oorzaak worden gezien van het niet halen van onze doelstellingen. Door onze omvang zijn we kwetsbaar in de uitvoering. Tijdens de vergaderingen van de CR wordt informatie uitgewisseld en worden onderwerpen besproken die voor cliënten van belang zijn. Telefonische bereikbaarheid, aanstelling van nieuwe artsen en centrumassistentes, de huisvesting en de dienstverlening door externe partijen. Ook is het tevredenheidsonderzoek een belangrijk onderwerp van gesprek geweest, alsook de deelname daaraan in de voorbereidingen en de uitvoering. Visie-ontwikkeling, een wezenlijk onderdeel van het beleid, is voorbereid en zal in 2013 verder worden uitgewerkt, ook daarbij is de CR betrokken. Interessante ontwikkelingen, die in aller belang zijn en waaraan deelname door de CR een concrete vorm van inspraak betekent. Het vergaderseizoen van de CR werd, zoals gebruikelijk, in juni afgesloten met een gezamenlijk etentje. Eén van de leden van de CR verzorgt, samen met één van de huisartsen, de exposities in het gezondheidscentrum. Deze exposities mogen zich nog steeds in grote belangstelling verheugen, niet alleen van (beginnende) kunstenaars, maar ook van de cliënten. Afgelopen jaar waren er maar liefst zeven tentoonstellingen te bewonderen in de gangen van ons centrum. De stijlen van de diverse exposities verschilden sterk en dat maakt deze exposities zo waardevol. De CR blijft bij het Centrumnieuws betrokken in de vorm van een bijdrage en bij de coördinatie en verspreiding door vrijwilligers. 8

9 Huisartsengeneeskunde Het in 2011 in gebruik genomen Huisartsen Informatiesysteem (HIS) Medicom bevalt goed. Het doel om in Hoogeveen met alle huisartsen samen hetzelfde systeem te gebruiken is bereikt. Op de huisartsenpost Hoogeveen kunnen collega s, die daarvoor geautoriseerd zijn, zo nodig de dossiers van patiënten raadplegen wat de veiligheid ten aanzien van het voorschrijven van medicatie gedurende avond-, nacht- en weekenduren bevordert. Ook in 2012 is een stageplaats bezet door een eerstejaars Arts In Opleiding tot Specialist in de huisartsgeneeskunde (AIOS). Het gezondheidscentrum hecht er waarde aan dat aankomende huisartsen in de praktijk kunnen worden opgeleid. Vier van de zes huisartsen zijn opleider van AIOS. In 2012 is een door de AIOS, samen met haar twee huisartsopleiders, geschreven artikel in het huisartsenblad Huisarts & Wetenschap gepubliceerd. De titel van het artikel was: Cholesteatoom: een wolf in schaapskleren. Het patiëntenaantal nam in 2012 met een dertigtal patiënten af. Al enige jaren schommelt het aantal patiënten rond de (zie figuur 1). Accreditatie De huisartsenpraktijk is in 2009 voor het eerst geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hiervoor moest veel werk verricht worden om alle benodigde gegevens te verzamelen. Eén van de apothekers heeft hier ook aan bijgedragen. In 2012 werden de verbeterplannen geëvalueerd en vond succesvol heraccreditatie plaats. In 2012 is gekozen voor verbeterplannen betreffende het opzetten van een categoraal spreekuur voor patiënten met hart- en vaatziekten, het uitwerken van een COPD-protocol en het opzetten van een categoraal spreekuur voor COPD-patiënten, het stroomlijnen van de digitale postverwerking en het verder uitwerken van de chronische herhaalmedicatie door de apotheek. Ketenzorg diabetes mellitus Gezondheidscentrum De Weide neemt deel aan het ketenzorgproject diabetes mellitus, gecoördineerd door de Drentse Huisartsen Coöperatie. De huisartsen in het gezondheidscentrum werken hiertoe al jaren met een protocol, waarbij huisartsen, praktijkondersteuners en diëtiste intensief samenwerken en ook een goede afstemming hebben met het Diabetescentrum in Hoogeveen (de tweede lijn). De resultaten van deze samenwerking worden in maat en getal per praktijk teruggekoppeld en gespiegeld aan andere praktijken in de regio en landelijk. Deze resultaten worden besproken op spiegelinformatiebijeenkomsten, die ook in 2012 door de huisartsen en praktijkondersteuners bezocht werden. De resultaten van het gezondheidscentrum lagen in het algemeen boven het landelijk en regionaal gemiddelde, maar verbeterpunten werden wel opgespoord. Elk jaar krijgt op deze bijeenkomsten een speciaal onderwerp de aandacht. In 2012 was dat de SIMMS- classificatie, een methode om eventuele voetproblemen van patiënten vroegtijdig op te sporen en geprotocolleerd vast te leggen. Figuur 1. Aantal ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk van 1998 tot en met

10 POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) De praktijkondersteuners houden zich vooral bezig met de zorg voor patiënten met Astma of COPD (COPD = chronische bronchitis of longemfyseem) en Diabetes Mellitus type 2 (= suikerziekte). De praktijkondersteuner geeft voorlichting en begeleidt patienten bij deze chronische ziekten. Diabetes Sedert een aantal jaren wordt deelgenomen aan het ketenzorgprogramma DiabeteszorgBeter van de HZDM (Huisartsen Zorg Drenthe Medische Eerstelijns Ketenzorg). Om deel te kunnen blijven nemen moet onze huisartsenpraktijk de Diabeteszorg op een voldoende hoog niveau hebben gebracht en houden; dat betekend dat aan alle gestelde (kwaliteits)eisen moet worden voldaan. Zo wordt een aantal onderdelen van de geboden zorg beoordeeld zoals bijvoorbeeld praktijkvoering, verslaglegging, kennis en ervaring van de praktijkmedewerkers en de wijze van samenwerking met de ketenpartners (fysiotherapie/diëtist/internist/podotherapeut). Door deze deelname brengen we jaar op jaar onze organisatie betreffende de zorg voor de patiënten met diabetes steeds beter op orde. COPD Het aantal patiënten met COPD is gestaag groeiende. Alle patiëntgegevens zijn ingevoerd in het BSIS-systeem (ketenzorg Achmea). Mede door het volgen van de intensieve Caspir cursus (gevolgd door beide POH-ers en één van de huisartsen) is er steeds meer kennis en expertise in de huisartsenpraktijk. De Caspir cursus wordt jaarlijks aangevuld met herhalingen. Er is gestart met telepulmonologie (via een beveiligde internetverbinding overleggen eerstelijns zorgverleners met regionale longartsen over astma en COPD patiënten), dit in samen werking met de longartsen van het Bethesda ziekenhuis. Plan is om in 2013 deze samenwerking verder uit te breiden. Voor de COPD wordt deelname aan de Ketenzorg in 2013 overwogen. 10

11 FYSIOTHERAPIE Personele ontwikkelingen in 2012: In 2012 heeft een externe waarnemer gewerkt om een ziekteperiode van een fysiotherapeut op te vangen. Ook in 2012 was elke dag een fysiotherapeut aanwezig. Eén van de fysiotherapeuten heeft in 2012 zijn specialisatie manuele therapie op de kaart gezet. Het blijkt dat het een prima toevoeging is aan het aanbod van mogelijkheden van de fysiotherapie binnen het gezondheidscentrum. Ook is een fysiotherapeut twee dagdelen in de week aanwezig op de locatie De Elbe. Een locatie waar vooral oefenpatiënten worden gezien en er ook de mogelijkheid tot groepsfysiotherapie is. Dat laatste richt zich vooral op patiënten met COPD. Automatisering: In 2012 is de registratie uniform geworden. Daarnaast is ook Zorgmail geïnstalleerd. Wat betekent dat het dataverkeer tussen verwijzers en fysiotherapeuten, in de zin van verwijzingen en terugrapportages, volledig digitaal verloopt. Ook is het met de automatisering mogelijk snel te zien of iemand aanvullend verzekerd is, maar ook is nu in te zien met welk pakket. Daarmee is het steeds gemakkelijker geworden om uit te leggen wat er in het betreffende pakket zit. Patiëntendossier Kwalify was een project van zorgverzekeraars en de organisatie van fysiotherapeuten, die bedoeld is om de gegeven zorg inzichtelijk te maken voor alle partijen (patiënten, verzekeraars en fysiotherapeuten onderling). In 2010 is dat project voor het eerst gestart met de nodige aanloopproblemen. In 2011 is de stekker uit het project getrokken. Wij zijn in 2012 overgestapt op een EPD (elektronisch patiëntdossier). Langzamerhand wordt dat een dossier waar systematisch alle ins en outs van de vroegere patiëntkaart in opgenomen is incl. verwijzingen en terugrapportages. Daarnaast doet een van de fysiotherapeuten mee aan de fysioprestatiemonitor. Dat is een online tevredenheidsonderzoek waarbij uitbehandelde patiënten benaderd worden via en verzocht worden om een beoordeling te geven over de kwaliteit van de behandeling en de praktijk. - Het HOF (huisartsen overleg fysiotherapie) is één keer bij elkaar geweest om te praten over het protocol lage rugklachten en de verwijscijfers. - Het protocol lage rugklachten is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 0verige ontwikkelingen: In de loop van 2012 zijn wij in gesprek geraakt met een andere fysiotherapie vestiging in Hoogeveen (Move2be) om mogelijkheden voor een samenwerking te verkennen. Daar zijn concrete plannen voor gemaakt die in 2013 een start zullen krijgen. Hoewel de cijfers nog niet volledig zijn waren er in 2012 wel een aantal trends te zien. een daling van het aantal behandelingen/verrichtingen van 10-15%. een stijging van het aantal zittingen manuele therapie en het aantal aan huis behandelingen. 11

12 MAATSCHAPPELIJK WERK Als enige gezondheidscentrum in Hoogeveen heeft De Weide een maatschappelijk werker die in het centrum is gehuisvest, maar in dienst is van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Drie dagen in de week is maatschappelijk werk aanwezig. In totaal worden er zo n 80 cliënten per jaar geholpen door de maatschappelijk werker met een gemiddelde van zes gesprekken per cliënt. Cliënten worden voor het overgrote deel verwezen door de huisartsen van het gezondheidscentrum, maar er wordt ook nauw samengewerkt met en verwezen door de overige disciplines die in Gezondheidscentrum de Weide werken. Een voorbeeld hiervan is het Beweeg je leven project, een preventieproject voor depressie, waarbij vrijwel alle disciplines uit het gezondheidscentrum betrokken zijn. Een grote meerderheid van de cliënten komt uit de wijken De Weide en Erflanden. De hulp wordt onder andere geboden bij het ordenen en oplossen van problemen op het gebied van: in relatie met anderen 24,5% verwerking 16,5% psycho sociaal 15% financiën/praktische vragen 13% werkgerelateerd 11,5% scheiding 6,5% lichamelijke gezondheid 4,5% huiselijk geweld 4% depressieve klachten 3,5% overige 1% 12

13 POH GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) In het verslagjaar 2012 hield de POH/GGZ zich bezig met: Klassieke consultatie. Op verzoek van de huisarts of andere praktijkmedewerkers adviseren op basis ingebrachte casuïstiek of in gezamenlijk consult. Vraagverheldering en diagnostiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van: inventariserend gesprek op basis van o.a. het KOP-analyseschema; Informeren, adviseren. Vanuit brede kennis van diagnostiek, psychopathologie en uitleg geven over klachten en adviseren over de mogelijkheden voor behandeling of andere hulp. Preventie en gezondheidsvoorlichting. Door middel van: psycho-educatie en leefstijladviezen;verwijzing naar en gebruikmaking van preventieprogramma s van Indigo. Behandelen en begeleiden. De POH-GGZ biedt: kortdurende behandeling of begeleiding, waarbij ge bruik gemaakt wordt van diverse methodieken, begeleiding van patiënten met chronische psychische klachten; crisisinterventie in het kader van huisartsenzorg. Casemanagement. Hieronder valt: verwijzing naar passende vervolghulp; toeleiden naar vervolghulp; overdracht; volgen van het beloop van de klachten en volgen van behandeling elders. Ondersteunen en adviseren van externe (mede)behandelaars. 13

14 PSYCHOLOGIE kind en jeugd Binnen het gezondheidscentrum is een aantal eerstelijns-/klinisch psychologen werkzaam, zowel ten behoeve van volwassenen als van kinderen. Er is sprake van twee gescheiden praktijken. In één praktijk worden kinderen, jeugdigen volwassenen en ouderen behandeld. Er werken een gezondheidszorgpsycholoog/kinder en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog en er is een psycholoog in opleiding. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te kunnen maken. In het afgelopen jaar is door de uitbreiding van de kind en jeugd praktijk de wachttijd aanzienlijk afgenomen. Het aantal aanmeldingen bedroeg in 2012 rond de 300. De problematiek die de psychologen behandelen bestaat in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met werk, studie, burnout, overspannenheid, (psycho-) somatische klachten zoals pijn, hyperventilatie en spanningsklachten, fobieën, paniekaanvallen, aspecifieke angstklachten, relatieproblemen, trauma, rouw, scheiding. En bij kinderen ook leergedragsproblemen. Er vindt dan ook diagnostiek en behandeling plaats van kinderen met ADHD/pddnos en/of Dyslexie/discalculie, faalangst en sociale problemen. De duur van de behandelingen kan variëren en hangt af van de aard van de problematiek. Wanneer een langer durende behandeling noodzakelijk is, kan de psycholoog verwijzen naar een psychotherapeut, vrijgevestigd of in dienstverband van GGZ-Drenthe (in overleg met de huisarts). 14

15 Psychologie Volwassenen Aan het gezondheidscentrum zijn twee klinisch psychologen verbonden. Op alle werkdagen kunnen er gesprekken gerealiseerd worden. Op maandag, woensdag en vrijdag zullen de gesprekken plaatsvinden in het gezondheidscentrum, op de overige dagen en wanneer er uitgeweken wordt naar een avond, zal dat op een andere locatie zijn. Indien nodig kunnen er ook gesprekken op locatie plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. Dankzij nieuwe vestigingen van collega-psychologen in Hoogeveen zijn er goede doorverwijsmogelijkheden gekomen voor cliënten afkomstig van huisartsen buiten het verzorgingsgebied van De Weide. Mede hierdoor zijn de wachttijden acceptabel gebleven. Verder is er op de dinsdagen en donderdagen in het gezondheidscentrum een psychiater- psychotherapeut bijgekomen. De problematiek die de psychologen behandelden bestaan in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met werk, studie, burn-out, overspannenheid, (psycho)somatische klachten, chronische pijn, ziekteverwerking, hyperventilatie, fobieën, angstklachten, paniekaanvallen, relatieproblemen, trauma, rouw, zingevingsproblematiek. Cliënten worden verwezen door de huisartsen, maar melden zich ook op eigen initiatief aan. Een verwijsbrief van de huisarts is echter vereist wanneer men voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wil komen. De duur van de psychotherapeutische behandelingen hangt af van de aard en ernst van de problematiek en is zo kort als mogelijk maar ook zo lang als nodig is. De vergoeding van de klinisch psycholoog valt onder tweedelijnsvergoedingen en is derhalve niet gebonden aan een beperkt aantal gesprekken. In 2012 is er sprake geweest van een verplichte eigen bijdrage van 200 euro. Vanaf januari 2013 wordt deze verplichte eigen bijdrage weer afgeschaft. 15

16 LOGOPEDIE In het gezondheidscentrum zijn twee logopedisten werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag. De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast maken zij deel uit van een kwaliteitskring om de kwaliteit van de praktijk te optimaliseren. Van alle cliënten wordt een verslag van de bevindingen gestuurd naar de verwijzer en de huisarts. Eventueel wordt contact opgenomen met een verwijzer/huisarts over de uitslag van een logopedisch onderzoek en/of de inhoud van een behandeling. Zo nodig is er contact met onderwijzend personeel of andere disciplines waarbij de betreffende cliënt ook in behandeling is, zodat de verschillende behandelingen goed op elkaar aansluiten. In 2012 zijn er stagiaires van de logopedieopleidingen in Zwolle en Groningen werkzaam binnen de praktijk. Hiervoor hebben de logopedisten de cursus Coachen van Stagiaires gedaan aan de opleiding in Zwolle. In 2012 zijn de volgende na en bijscholingen gedaan: DTL: directe toegankelijkheid logopedie Logopedie De Weide is tevens direct toegankelijk voor cliënten zonder verwijzing van de huisarts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL; cliënten moeten dit zelf controleren bij hun zorgverzekering. 16

17 DIËTETIEK Sinds april 2005 houdt een diëtist van Ziekenhuis Bethesda spreekuur in Gezondheidscentrum de Weide. Gestreefd wordt naar een korte toegangstijd van maximaal twee weken. De diëtetische behandeling is over het algemeen kortdurend. Variërend van één consult tot vijf à zes consulten. Het jaar 2012 was voor de diëtist een turbulent jaar. Dat de diëtetische hulp niet meer standaard verzekerd was via het basispakket, hield de gemoederen flink bezig. Net als de gelukkig succesvolle pogingen om de diëtist weer terug te krijgen in de basisverzekering voor Dat patiënten afzagen van een diëtistische behandeling heeft invloed gehad op de productie en is ten koste gegaan van goede diëtistische zorg.. In het gezondheidscentrum wordt multidisciplinair samengewerkt. Vooral rondom de behandeling van Diabetes Mellitus, COPD en CVRM. Ook is de diëtist betrokken bij het project Beweeg je leven (het vroege herkennen van depressie) In 2011 is in het gezondheidscentrum een start gemaakt met het Juniorteam. Dit is een multidisciplinaire samenwerking voor kind en jeugdzorg. Hierbij is de diëtist ook betrokken. 17

18 Podotherapie Sinds september 2010 is een podotherapeut werkzaam in het gezondheidscentrum. De podotherapeut is ook werkzaam in het Diabetescentrum van het Bethesda ziekenhuis. Omdat de podotherapeut werkzaam is in de eerste en tweede lijn, is er op vele manieren nauwe samenwerking met verschillende disciplines, waaronder huisartsen, diabetesverpleegkundigen, fysiotherapeuten en pedicures. Er zijn in de loop van de jaren veel contacten gelegd met de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum. Helaas wordt de podotherapeut nog vaak verward met de podoloog of pedicure. Een podoloog heeft een MBO opleiding gehad en een podotherapeut daarentegen een HBO opleiding en is een paramedisch beroep, net zoals een fysiotherapeut en ergotherapeut. Een spreekuur van een podotherapeut biedt een grote variëteit aan klachten. Dit betekent ook mensen met diabetes, reumatische aandoeningen, maar ook sporters. Hierdoor worden er veel verschillende klachten gezien, bijvoorbeeld; hielof voorvoetklachten, knie- of rugklachten, likdoorns en ingegroeide teennagels. 18

19 Hypertensie-spreekuur Perifeer Arterieel Vaatlijden Patienten met een hoge bloeddruk worden structureel halfjaarlijks gecontroleerd door de centrumassistent. Begonnen is met het oproepen van de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 60 jaar). Inmiddels komen er ook jongere mensen die via de huisarts verwezen worden naar dit spreekuur. Het gaat om mensen die bekend zijn met een hoge bloeddruk en geen diabetes hebben of regelmatig onder controle zijn bij de cardioloog of internist. In 2012 hebben we ook de mensen opgeroepen die een cardiovasculair event hebben meegemaakt, bijvoorbeeld die een hartinfarct of een herseninfarct hebben gehad (zonder diabetes). Deze patiënten stonden niet (meer) onder behandeling van de specialist. In juni 2012 is dit spreekuur van start gegaan. Inmiddels is een groot aantal van deze mensen gezien. Zij worden jaarlijks opgeroepen. Perifeer Arterieel Vaatlijden Er is een, volgens protocol vastgelegde, samenwerking tussen de huisartsen, de POH en de fysiotherapeuten betreffende patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden. Doel voor 2013 is te bekijken op welke wijze de centrum assistenten bepaalde taken van de POH kan overnemen, dit in het kader van taakdelegatie. 19

20 ouderenzorg Eén van de POH is eind 2012 gestart met een intensieve cursus Ouderenzorg. De cursus duurt 1,5 jaar en wordt Hoogeveen-breed georganiseerd door een kaderhuisarts Ouderenzorg. Het doel is om de zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren. De gezondheidszorg is aan het veranderen. Het gaat niet meer alleen om genezen van ziektes, maar ook om deze te voorkomen. De komende jaren zullen er dus veel ontwikkelingen plaatsvinden, met name ook op het gebied van de ouderenzorg. Ouderen bereiken vaak een hoge leeftijd en zullen langer thuis blijven wonen. Door het deelnemen aan deze cursus krijgt onze praktijk nog meer kennis en handvatten om zowel de organisatie als de inhoud van de zorg aan ouderen te verbeteren. 20

21 Hartfalen In overleg met de cardiologen van Ziekenhuis Bethesda is een plan ontwikkeld om patiënten met stabiel hartfalen vooral in de huisartspraktijk te controleren en minder vaak door de cardioloog. De reden hiervoor is het groeiende aantal patiënten met (voor)tekenen van hartfalen en de toenemende kennis op dit terrein in de huisartspraktijk. Het gezondheidscentrum is één van de twee huisartspraktijken in Hoogeveen die in 2010 de proef gestart zijn met deze nieuwe vorm van samenwerking. De pilot met de proefpraktijken loopt eerst één jaar. De bedoeling was om het project uit te rollen binnen een looptijd van drie jaar naar huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Zuidwolde en Beilen. Door allerlei ontwikkelingen is dit uitrollen nog niet gerealiseerd. Het beleid is gecontinueerd in Plan voor 2013 is om de samenwerking met de afdeling cardiologie te intensiveren en het overleg met de cardioloog te herstarten. Afspraken hiervoor zijn reeds gepland. 21

22 Reizigersadvisering Het in 2006 ontwikkelde protocol Reizigersadvisering, waarin de procedure is vastgelegd hoe te komen tot een goed gezondheidsadvies voor reizigers naar verre bestemmingen werd net als voorgaande jaren in 2012 weer up to date gemaakt. Hiertoe behoren invulformulieren voor de reisadviesaanvraag en werkafspraken tussen centrumassistentes, huisartsen, apothekersassistentes en apotheker. Door het protocol is het mogelijk te komen tot een zorgvuldig advies. Ook de subprotocollen voor specifieke patiëntencategorieën (status na splenectomie), contra-indicaties voor vaccinatie en de protocollen ten aanzien van tetanusvaccinatie, DTP en Gele Koorts werden weer up to date gemaakt. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we de gezondheidstoestand van de cliënt kennen en ook het medicatiegebruik. Zo kunnen we advies geven dat toegesneden is op de individuele patiënt. Dit is vooral van groot belang voor reizigers met chronische ziekten. Er wordt één verrichting ( REIS ) gecodeerd voor advies, recept(en) en vaccinatie(s). Er werden 182 reisadviezen verstrekt, een toename vergeleken bij de afgelopen twee jaren (zie tabel). De teamleden die zich bezig houden met de reizigersadvisering hebben diverse cursussen gevolgd om nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de reizigersadvisering bij te houden en bij chronisch zieken beter te kunnen voorlichten. In 2012 is de accreditatie voor reizigersadvisering opnieuw beoordeeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en succesvol met 5 jaar verlengd. Tabel 1. Aantal malen dat reizigersadvisering door Gezondheidscentrum De Weide verstrekt is in de jaren Aantal Totaal

23 JUNIOR TEAM Aan Gezondheidscentrum De Weide is vanaf 2012 een multidisciplinair Team verbonden voor kind- en jeugdzorg; Het Junior Team De Weide. Het doel van dit Junior Team is een zodanige vorm van zorg bieden dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Eruit halen wat er in zit! Wat kan het Junior Team doen? Afhankelijk van de hulpvraag wordt één van de disciplines als aanspreekpunt gekozen. Na overleg met ouders wordt een intake en screening uitgevoerd om vast te stellen of verder onderzoek noodzakelijk is. Aansluitend kan het kind/de jongere individuele begeleiding krijgen. Ouders worden, als het voor het kind nodig is, hierin betrokken. Ook kan worden verwezen naar of worden samengewerkt met andere disciplines. Het kan dan gaan om kinderfysiotherapie, diëtetiek enzovoorts. De kinderen met meervoudige problematiek doorlopen een zoveel mogelijk gestandaardiseerd traject waarbij de behandelaars op vastgestelde momenten overleg voeren. Het Junior Team kan een onderzoekscarrousel opstarten, waarin de verschillende behandelaars zo snel mogelijk achter elkaar hun onderzoeken doen. De behandelaars overleggen vervolgens over de diagnose en het behandelbeleiden bespreken dit met de ouders en zo mogelijk met het kind. Ouders en kinderen krijgen daarmee snel inzicht in de problematiek en de benodigdebehandelingen. Het Junior Team De Weide bestaat uit twee zelfstandige praktijken: Logopediepraktijk De Weide en Psychologie Alle zorgverleners die werkzaam zijn binnen het Junior Team hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen en jeugd. Het Junior Team bestaat uit enthousiaste zorgverleners die graag samenwerken, onderling en met de huisartsen in De Weide. Zo nodig ook met instellingen buiten het gezondheidscentrum. 23

24 Stichting Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier MA Hoogeveen 24

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE 2013 JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE De Zaaier 4 + 6 7908 MA Hoogeveen Telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 www.deweide.nl info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2009 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Spaarndam, 9-11-2014 In het onderstaande wil ik u uitleggen wat er allemaal veranderd is in het werk van huisartsen. De reden hiervoor

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE 2014 JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE De Zaaier 4 + 6 7908 MA Hoogeveen Telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 www.deweide.nl info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide. jaarverslag

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide. jaarverslag GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Praktijkinformatie voor huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET DIABETES!... 3 2. KETENPARTNERS...

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut; BIGnummer19057589625

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen Behandelingen Behandelingen Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. U kunt voor veel behandelingen terecht in onze behandelcentra in De Eschpoort, Ariënsstaete en Klaaskateplein. Dat kan ook

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Organisatie...2 Financiën...3 Contracten en ketenpartners...4 Dataset...4 Terugkomdag en nascholingen...5 Kwaliteitsbeleid...5 Klachtenregeling...6

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Achter de schermen. Gespecialiseerde praktijkondersteuners behandelen psychische klachten

Achter de schermen. Gespecialiseerde praktijkondersteuners behandelen psychische klachten jaarverslag 2012 Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen bestaat uit twee gezondheidscentra: Bovenmaat en Huizermaat. Mensen kunnen hier terecht voor hun huisarts, fysiotherapeut, diëtist, apotheek, psycholoog,

Nadere informatie

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding... 2 Organisatie... 2 Financiën... 3 Contracten en ketenpartners... 4 Dataset... 4 Terugkomdag en nascholingen... 5 Kwaliteitsbeleid... 5

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum 05-12-2012 Doel Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Van Santen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum t Woud Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie