JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE 2013

2 JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE De Zaaier MA Hoogeveen Telefoon: fax: Grafische verzorging: WDJ juni J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

3 inhoud Voorwoord - Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg 5 - Financiële administratie 5 - ICT 5 - Externe communicatie 5 - Klachtencommissie 5 - Bedrijfshulpverlening 5 - Scholing centrumassistenten en praktijkondersteuners huisartsen POH 6 - Cliëntenraad 7 Zorgverleners - Huisartsengeneeskunde 8 - Fysiotherapie 12 - Praktijkondersteuners huisartsen 14 - Psychologie volwassenen 17 - Psychologie kinderen, jeugdigen en volwassenen 18 - Maatschappelijk werk 19 - Podotherapie 20 - Logopedie 21 - Dietetiek 22 - Reizigersadvisering 23 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

4 voorwoord Graag presenteren wij u het jaarverslag 2013, waarin wij u willen informeren over de ontwikkelingen en werkzaamheden van de stichting en de zorgverleners van ons gezondheidscentrum. In dit verslag vindt u de bedrijfsvoering van het centrum en een aantal activiteiten van de disciplines die in 2013 verbonden waren aan ons centrum. Gezondheidscentrum De Weide heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd op het gebied van multidisciplinair werken, kwaliteit van zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en met aandacht voor het welzijn van de patiënt. Veel verschillende multidisciplinaire zorgprogramma s zijn tot ontwikkeling gebracht, gebaseerd op het profiel van de wijk en ervaringen van de patiënten. Nadat in 2012 vrijwel alle medewerkers en de voorzitter van de cliëntenraad individueel zijn geïnterviewd, met als hamvraag hun visie op de toekomst van het centrum, zijn de uitkomsten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besproken, waarna doelen, visie, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden werden aangedragen. In het verslagjaar zijn deze uitkomsten verder uitgewerkt in een visiedocument. In 2013 werd door opeenvolgende nota s en wettelijke aanpassingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een duidelijk signaal afgegeven dat zorg en welzijn anders en kostenefficiënter ingericht moeten worden. De visie van ons gezondheidscentrum is de pijler onder onze doelstellingen en strategie en deze worden daarom beschreven in dit plan. 4 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

5 Onze visie op toekomstige ontwikkelingen: Het gezondheidscentrum biedt geïntegreerde multidisciplinaire eerstelijnszorg in de woonomgeving van de cliënt vanuit 1 locatie. Het gezondheidscentrum heeft een indicerende en faciliterende rol voor zorg en welzijn: cure voor onze cliënten en care voor de hele wijk. Het gezondheidscentrum gaat actief en als voorloper in de gemeente Hoogeveen de uitdaging aan om zorg en welzijn op een structurele manier met elkaar te verbinden in de wijk. Samen met de betrokken partners wordt een integraal en kostenefficiënt aanbod ontwikkeld en een agenda opgesteld die is afgestemd op de behoeften van de inwoners van de wijk. Met deze visie positioneert GC De Weide zich nadrukkelijk als partner van de gemeente en de bevolking in de wijk. De brede visie op gezondheidszorg die het centrum steeds al kenmerkte, wordt niet alleen vertaald naar de eigen patiëntenpopulatie, maar ook naar de wijk. De aansluiting met preventie en welzijn wordt daardoor meer gestructureerd. Financiering Georganiseerde Eerstelijnszorg Het centrum en zorgverzekeraar Achmea stelden een raamovereenkomst op voor Vervolgens werd aan de hand van Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra een modulebedrag per ingeschreven huisartsenpatiënt vastgesteld voor de financiering van het samenwerkingsverband. Financiële Administratie Ook in dit verslagjaar deed accountantskantoor Mulderij & Partners te Hoogeveen de complete financiële administratie; inclusief het opstellen van de jaarrekening en de salarisadministratie. Naast het administratieve werk adviseert Mulderij & Partners incidenteel de directie op het gebied van financiën, personeel en organisatie. ICT De hogere eisen aan de ICT en de steeds grotere afhankelijkheid hiervan brengen met zich mee dat het systeembeheer een steeds prominentere rol speelt in de facilitering. Een (externe) systeembeheerder is met regelmaat aanwezig om sturing te geven aan een controlesysteem van alle werkplekken en de centrale server. Externe Communicatie In samenwerking met de cliëntenraad is dit jaar wederom aan alle patiënten van het gezondheidscentrum en in de wijken De Weide en De Erflanden huis aan huis het infobulletin Gezondheidscentrum Nieuws verspreid. Hiermee worden alle omwonenden en cliënten geïnformeerd over het gezondheidscentrum, bijzondere activiteiten en wetenswaardigheden. Ook via de actuele website van het centrum, werd informatie over het centrum en de zorgverleners gegeven. Nieuw ingeschreven patiënten werden uitgenodigd voor een kennismakingsavond. De patiënten werden tijdens deze avond voorgelicht over de werkwijze van het centrum. Tevens werd een uiteenzetting gegeven over het gezondheidscentrum en de huisartsenpraktijk. Daarbij was er aandacht voor de verschillende zorgvragen, de zorgverleners in het centrum, de gezamenlijke huisvesting, de afstemming van beleid en de ondersteuning vanuit de organisatie. Klachtencommissie Dit jaar is er eenmaal een beroep gedaan op de klachtencommissie. BHV (bedrijfshulpverlening) De BHV groep heeft dit jaar weer een herhalingscursus gevolgd. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

6 Scholing centrumassistenten en praktijkondersteuning huisartsen (POH) Ook in 2013 hebben de centrumassistenten meerdere scholingen gevolgd: Kinderziekten en pijn op de borst Cursus De assistent op weg naar 2022 Reanimeren en AED Congres voor hart- en vaatziekten Symposium over palliatieve zorg Nascholing brandwonden Sandwichcursus ; verbeterpunten in het gezondheidscentrum Bedrijfshulpverlening trainingsdag De praktijkondersteuners hebben in 2013 de volgende cursussen gevolgd: Motiverende gespreksvoering Caspir cursus Stoppen met roken Irisproject; vroegsignalering dementie Langerhans symposium Insulinetherapie in de 1e lijn, vervolgcursus Spiegelinformatiebijeenkomst Diabeteszorg 6 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

7 CLIËNTENRAAD (CR) Het lidmaatschap van de cliëntenraad van het gezondheidscentrum is, net zo min als de resultaten van beleggingen in het verleden, geen garantie voor een goede gezondheid. Dat heeft de cliëntenraad van Gezondheidscentrum De Weide in het afgelopen jaar opnieuw parten gespeeld. Door ziektes en ziekenhuisopnames konden er slechts twee vergaderingen doorgang vinden. Twee leden hebben tussentijds overleg met de directeur gehad om de lopende zaken te bespreken en informatie uit te wisselen. De voorgenomen werkzaamheden, zoals verwoord in ons jaarplan, zijn daarom ook slechts ten dele uitgevoerd. De CR wordt gevormd door vier dames en twee heren. Eén van de dames, al jaren deel uitmakend van de CR, heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Er bestaan al langdurig tenminste drie vacatures, die tot nu toe niet konden worden opgevuld. Wel meldden zich enkele belangstellenden, maar die moesten in beide gevallen toch nog afhaken wegens overplaatsing of anderszins. Het liefst zou de CR invulling zien uit de categorie jonge ouders of alleengaanden. Er wordt actief geworven via de huisartsen en op kennismakingsavonden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Ook dat kan als een oorzaak worden gezien van het niet halen van onze doelstellingen. Door onze omvang zijn we kwetsbaar in de uitvoering. Tijdens de vergaderingen van de CR wordt informatie uitgewisseld en worden onderwerpen besproken die voor cliënten van belang zijn. Telefonische bereikbaarheid, aanstelling van nieuwe artsen en centrumassistenten, de huisvesting en de dienstverlening door externe partijen, dat zijn enkele van de vele gespreksonderwerpen tijdens deze vergaderingen. Ook is het cliënttevredenheidonderzoek een belangrijk onderwerp van gesprek geweest, alsook de deelname daaraan in de voorbereidingen voor herhaling voor het onderzoek in Het vergaderseizoen van de CR werd, zoals gebruikelijk, in juni afgesloten met een gezamenlijk etentje. Eén van de leden van de CR verzorgt, samen met een huisarts, de exposities in het centrum. Deze exposities mogen zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, niet alleen van (beginnende) kunstenaars, maar ook van de cliënten. Afgelopen jaar waren er maar liefst zeven tentoonstellingen te bewonderen in de gangen van ons centrum. De stijlen van de diverse exposities verschilden sterk, en dat maakt deze exposities zo waardevol. De CR blijft bij het Centrumnieuws betrokken in de vorm van een bijdrage en bij de coördinatie en verspreiding door vrijwilligers. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

8 Huisartsengeneeskunde Het patiëntenaantal nam in 2013 net als in het voorgaande jaar met een dertigtal patiënten af. Al enige jaren schommelt het aantal patiënten rond de (zie figuur 1). In 2013 overleden 43 patiënten en waren er 84 nieuwe inschrijvingen na geboorte, maar de meeste mutaties van zowel vertrekkende als nieuwe patiënten zijn ten gevolge van verhuizing. Onze huisartsenpraktijk telt iets meer jongeren en meer vrouwen dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 2a en b). Figuur 2. Aantal ingeschreven mannen (a) en vrouwen (b) per leeftijdsgroep in Gezondheidscentrum De Weide versus het landelijk gemiddelde (=Referentie groep). 2a. 2b. Figuur 1. Aantal ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk van 1998 tot en met Accreditatie De huisartsenpraktijk is in 2009 voor het eerst geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. In 2012 werden de verbeterplannen geëvalueerd en vond succesvol heraccreditatie plaats. In 2013 zijn de catego- 8 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

9 rale spreekuren voor patiënten met hart- en vaatziekten en COPD-patiënten geïmplementeerd. Tevens is de digitale postverwerking gestroomlijnd en deels door de assistentes overgenomen. De apotheek heeft een deel van de chronische herhaalmedicatie overgenomen, die echter wel door de eigen huisarts geautoriseerd wordt. Tevens is een veilig incident melden protocol opgesteld en in gebruik genomen. Ketenzorg diabetes mellitus en chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD)Gezondheidscentrum De Weide neemt deel aan het ketenzorgproject diabetes mellitus, gecoördineerd door de Drentse Huisartsen Coöperatie. De huisartsen in het gezondheidscentrum werken hiertoe al jaren met een protocol waarbij huisartsen, praktijkondersteuners en diëtiste intensief samenwerken en ook een goede afstemming hebben met het Diabetescentrum in Hoogeveen (de tweede lijn). De resultaten van deze samenwerking worden in maat en getal per praktijk teruggekoppeld en gespiegeld aan andere praktijken in de regio en landelijk. Deze resultaten worden besproken op spiegelinformatiebijeenkomsten, die ook in 2013 door de huisartsen en praktijkondersteuners bezocht werden. De resultaten van het gezondheidscentrum lagen in het algemeen boven het landelijk en regionaal gemiddelde, maar verbeterpunten werden wel opgespoord (zie figuur 3 en 4). Elk jaar krijgt op deze bijeenkomsten een speciaal onderwerp de aandacht. In 2013 betrof dat de nieuw uitgekomen richtlijnen van het Nederlands Huisartsgenootschap voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 en de verandering ten opzichte van de vorige richtlijnen. Figuur 3. Het aantal patiënten van Gezondheidscentrum De Weide dat voldoet aan de streefwaarde HbA1c<53 mmol/l versus het landelijk gemiddelde (=referentie). Figuur 4. Het aantal patiënten van Gezondheidscentrum De Weide dat voldoet aan de streefwaarde systolische bloeddruk<140 mm Hg. versus het landelijk gemiddelde (=referentie). In 2013 is deelname gestart aan het ketenzorgproject COPD (chronisch obstructieve longaandoeningen). Ook hiervoor wordt met een protocol gewerkt door huisartsen en praktijkondersteuners. De praktijkondersteuners verrichten zelfstandig longfunctie onderzoek (spirometrie) en overleggen aan de hand van de uitkomsten met de huisartsen het bijstellen van de behandeling. Ook voor deze aandoening wordt de diëtiste zo nodig ingeschakeld voor het instrueren over eiwitrijke voeding. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

10 Het in 2011 in gebruik genomen Huisartsen Informatiesysteem (HIS) Medicom bevalt goed. Het doel om in Hoogeveen met alle huisartsen samen hetzelfde systeem te gebruiken is bereikt. Op de huisartsenpost Hoogeveen kunnen collega s, die daarvoor geautoriseerd zijn, zo nodig de dossiers van patiënten raadplegen wat de veiligheid ten aanzien van het voorschrijven van medicatie gedurende avond-, nacht- en weekenduren bevordert. Ook in 2013 is een stageplaats bezet door een eerstejaars tot september en vanaf september door een derdejaars Arts In Opleiding tot Specialist in de huisartsgeneeskunde (AIOS). Het gezondheidscentrum hecht er waarde aan dat aankomende huisartsen in de praktijk kunnen worden opgeleid. Vier van de zes huisartsen zijn opleider van AIOS. Kwetsbare ouderen en dementie Gestructureerde zorg wordt ook geleverd aan patiënten met dementie, waarbij intensief wordt samen gewerkt tussen de praktijkondersteuners, de huisartsen van het gezondheidscentrum en de psychogeriarisch verpleegkundige van Icare in Hoogeveen. De praktijkondersteuner neemt op verzoek van de huisarts de MMSE (=minimal mental state examination, een geheugentest) bij patiënten af en tezamen met de verpleegkundige voor psychogeriatrie wordt in overleg met patiënt en familie een zorgplan opgesteld. Er vindt maandelijks patiënt gebonden overleg plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en psychogeriatrisch verpleegkundige. Een pilot project rond kwetsbare ouderen is in samenwerking met de gemeente Hoogeveen in 2013 opgestart in Gezondheidscentrum De Weide. Veel 75-plussers hebben vragenlijsten ingevuld om hun (mogelijke) kwetsbaarheid in kaart te brengen. Voor wie zich prima redt en zich fit voelt hadden deze vragenlijsten geen consequenties, maar voor wie wel kwetsbaar 1 0 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

11 bleek, wordt aandacht besteed aan de uitkomsten om gezamenlijk te kijken waar de zorg nog verbeterd kan worden. Er wordt dan een individueel zorgverbeteringsplan gemaakt. De persoonlijke gegevens blijven in het gezondheidscentrum en worden niet met de gemeente gedeeld, maar getalsmatig wordt wel met de gemeente besproken welke voorzieningen ingezet zijn. Het is de bedoeling dat deze extra inzet preventief werkt. Maandelijks is er een vergadering met de gemeente om de voortgang van het project te bespreken en de toekomstplannen verder te ontwikkelen. Inmiddels zijn verschillende vragenlijsten getest, zijn bestaande vragenlijsten aangevuld met vragen waar behoefte aan bestond, b.v. met betrekking tot het netwerk rond de oudere en zijn sommige vragen aangepast, zodat de antwoorden kwalitatief betere informatie opleveren. Er is een screenende vragenlijst voor alle ouderen en een Welbevindenlijst voor de ouderen, die na een eerste screening kwetsbaar bleken. Zij worden thuis bezocht of krijgen een afspraak in het gezondheidscentrum met de bij het project betrokken praktijkverpleegkundige, de verpleegkundige van Icare of de maatschappelijk werker. Bij het huisbezoek vullen de ouderen eerst de vragenlijst zelf in en dan bespreekt de interviewer de antwoorden met hen. Er is een sociale kaart van de wijk gemaakt en er wordt een kleine flyer achter gelaten met de inhoud en de aanleiding van het bezoek (of het contact) en met contactgegevens. Er zijn op 464 patiënten van 75 jaar en ouder ingeschreven bij het gezondheidscentrum; van hen zijn 226 (49%) gescreend en van de personen die gescreend zijn bleken er 86 (38%) kwetsbaar volgens de geformuleerde criteria. Van hen werden er 34 (40%) bezocht en voor 21 bezochte patiënten (62%) werd een zorgverbeterplan opgesteld. Daarbij werden de volgende interventies ingezet: vervolgtraject maatschappelijk werk, aanschaf personenalarmering, inschakelen vrijwilliger of vervoersvoorziening, verwijzing diëtist, verwijzing huisarts, informatie verstrekt betreffende aanmelding voor verzorgingshuis, verwijzing ouderenadviseur voor informatie betreffende financiën, medicatie evaluatie, overschakelen op baxter medicatie (= medicatie door apotheek uitgezet en voorverpakt in rol). Door de huisartsen en praktijkondersteuners is het plan ontwikkeld om partners van overleden patiënten een half jaar na het overlijden van hun partner te laten benaderen door de praktijkondersteuner om te onderzoeken of de zorg voor deze alleenstaanden geoptimaliseerd kan worden in deze kwetsbare fase in hun leven. Er wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een Excel bestand ontwikkeld om de gegevens anoniem vast te leggen. Alle vragenlijsten zijn tot op heden bewaard. In het medisch dossier van de patiënten wordt de kwetsbaarheid score ook vastgelegd en het eindoordeel: niet kwetsbaar, matig kwetsbaar of erg kwetsbaar. Bovendien wordt de mate van zelfredzaamheid / afhankelijkheid in het dossier genoteerd. Ook wordt onderzocht welke diensten en activiteiten gemist worden. Tot nu toe worden vooral vervoersvoorzieningen gemist. Als vervoer voor mensen een belemmering is kan men contact opnemen met de opbouwwerker van wijk de Weide. Dit project wordt voortgezet in 2014 met concrete plannen voor gezamenlijke maaltijden om de cohesie in de wijk onder ouderen te versterken. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

12 Fysiotherapie Personele ontwikkelingen in 2013: In 2013 is de samenwerking met Move2be verder uitgebreid. Er is over en weer in elkaars keuken gekeken. Er speelden een aantal belangen: - de fysiotherapie in Gezondheidscentrum De Weide is te klein om op termijn alles te kunnen aanbieden - De zorgverzekeraar vraagt een samenwerkingsverband te hebben met een pluspraktijk - er is interesse van een grote fysiotherapie partij om betrokken te raken bij de ontwikkelingen in Gezondheidscentrum De Weide. - Move2be is een grote partij met vele specialisaties en een groot aanbod van diensten. In de loop van 2013 zijn stappen gezet hoe die samenwerking handen en voeten moet krijgen veel tijd vraagt. Het systeem zal ongetwijfeld nog aangepast worden richting Algemene ontwikkelingen In 2013 was merkbaar dat er voor de fysiotherapie moeilijker tijden zouden aanbreken. Was er in alle voorgaande jaren in de fysiotherapie nog wel groei, nu stagneerde dat. Er is een trend waarin steeds minder mensen aanvullend verzekerd zijn en als ze dat zijn hebben mensen een kleiner pakket met minder vergoeding in het pakker dat men kiest. Tegelijk is er druk vanuit de verzekeraar om de uitgaven in de hand te houden. Dus zijn de vergoedingen fysiotherapie al 4 jaar niet verhoogd. Kortom, er zal ook minder geld zijn om te investeren. Automatisering: 2013 is het eerste volledige jaar waarin een digitaal elektronisch patiënt dossier (EPD) is gebruikt. Het is handzaam omdat met 1 druk op de knop te zien is of en hoe mensen aanvullend verzekerd zijn. Het heeft er ook toe geleid dat wij ook het zgn. FPM (Fysio Prestatiemonitor) gebruiken. Daarvoor is nodig dat wij nu ook het adres van patiënten moeten registreren. Althans als mensen een adres hebben en er ook toestemming voor wordt gegeven dit te noteren. Na afloop van de behandeling en na de terugrapportage aan de verwijzer worden mensen via de mail benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen invullen over hun ervaring met de gedane fysiotherapeutische behandeling. Het systeem kent wel haken en ogen. Veel patiënten vullen het bij nader inzien niet in. Mogelijk door enquêtemoeheid maar ook wel de gehoorde kritiek dat de vragenlijst wel erg uitgebreid is en 1 2 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

13 In de statistiek van 2013 valt op: een lichte toename in patiëntstroom/aantal gegeven behandelingen van 10% het aantal patiënten dat fysiotherapie krijgt heeft in 1/3 van de gevallen zijn huisarts in het gezondheidscentrum 15% van de behandelingen werden aan huis gedaan In 1/3 van de gevallen komen patiënten rechtstreeks bij de fysiotherapie terecht (DTF= directe toegankelijkheid fysiotherapie) De cijfers: Aantal patiënten Aantal behandelingen Het behandelgemiddelde in 2011 was 5,5 (was in ,7) ,15 5,8 De leeftijdverdeling van onze patiënten in 2013: De grootste groep zijn de patiënten in de leeftijd van jaar zo n 35%. Dat percentage verandert eigenlijk niet in de jaren. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

14 Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) De praktijkondersteuners houden zich vooral bezig met de zorg voor patiënten met Astma of COPD (COPD = chronische bronchitis of longemfyseem) en Diabetes Mellitus type 2 (= suikerziekte). De POH geeft voorlichting en begeleidt patiënten bij deze chronische ziekten. Hieronder worden de verschillende taken van de POH benoemd. Diabetes Sedert een aantal jaren wordt deelgenomen aan het Ketenzorgprogramma Diabeteszorg Beter van de Huisartsen Zorg Drenthe Eerstelijns Ketenzorg (HZD). Alle patiëntgegevens zijn ingevoerd in het BSIS registratie-systeem. Dit is onderdeel van ketenzorg Achmea. Om deel te kunnen blijven nemen moet onze huisartsenpraktijk de diabeteszorg op een voldoende hoog niveau hebben gebracht en houden; dat betekent dat aan alle gestelde (kwaliteits)eisen moet worden voldaan. Zo wordt een aantal onderdelen van de geboden zorg beoordeeld zoals bijvoorbeeld praktijkvoering, verslaglegging, kennis en ervaring van de praktijkmedewerkers en de wijze van samenwerking met de ketenpartners (fysiotherapie / diëtist / internist / podotherapeut). Door deze deelname brengen we jaar op jaar onze organisatie betreffende de zorg voor de patiënten met diabetes steeds beter op orde. Jaarlijks neemt de POH deel aan diverse, verplicht gestelde, nascholingen van de HZD. Chronische bronchitis of Longemfyseem (COPD ) Het aantal patiënten met COPD is gestaag groeiende. Alle patiëntgegevens zijn ingevoerd in het BSIS registratie systeem. Mede door het volgen van de intensieve Caspir cursus (gevolgd door beide POH-ers en een huisarts) is er steeds meer kennis en expertise in de huisartsenpraktijk. De Caspir cursus wordt jaarlijks aangevuld met herhalingen. Er is gestart met telepulmonologie (via een beveiligde internetverbinding overleggen eerstelijns zorgverleners met regionale longartsen over astma en COPD patiënten), dit in samenwerking met de longartsen van het Bethesda ziekenhuis. Plan is om in 2014 deze samenwerking verder uit te breiden. Vanaf 2013 neemt de huisartsenpraktijk deel aan de ketenzorg COPD. Hartfalen In overleg met de cardiologen van Ziekenhuis Bethesda is een plan ontwikkeld om patiënten met stabiel hartfalen meer in de huisartspraktijk te controleren en minder vaak door de cardioloog. De reden hiervoor is het groeiende aantal patiënten met (voor)tekenen van hartfalen en de toenemende kennis op dit terrein in de huisartspraktijk. Het gezondheidscentrum is één van de twee huisartspraktijken in Hoogeveen die de proef gestart zijn met deze nieuwe vorm van samenwerking. De pilot met de proefpraktijken liep eerst één jaar. De bedoeling was om het project uit te rollen binnen een looptijd van drie jaar naar andere huisartsenpraktijken in Hoogeveen, Zuidwolde en Beilen. Door allerlei ontwikkelingen is dit uitrollen nog niet gerealiseerd. Het plan voor 2014 is om huidig beleid te continueren en de huidige, plus de toekomstig te diagnosticeren hartfalen patiënten, volgens de juiste richtlijnen te begeleiden. 1 4 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

15 Ouderenzorg Eén van de POH is eind 2012 gestart met een intensieve cursus Ouderenzorg. Deze is Hoogeveen-breed georganiseerd door een kaderhuisarts ouderenzorg. De cursus duurt 1,5 jaar en wordt in april 2014 afgesloten. Het doel is om de zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren. Door het deelnemen aan deze cursus heeft onze praktijk nog meer kennis en handvatten gekregen om zowel de organisatie als de inhoud van de zorg aan ouderen te verbeteren. Het protocol Ouderenzorg is inmiddels bijna gereed en het doel is om voor de zomer 2014 deze in werking te laten treden. Perifeer Arterieel Vaatlijden ( Etalagebenen ) Er is een, volgens protocol vastgelegde, samenwerking tussen de huisartsen, de POH en de fysiotherapeuten betreffende patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden. Doel voor 2013 was te bekijken op welke wijze de centrumassistenten bepaalde taken van de POH zou kunnen overnemen, dit in het kader van taakdelegatie. Begin 2014 is dit gerealiseerd door de meting van de Enkel Arm Index volledig door de assistenten te laten verrichten. Dit is een vaatonderzoek van de benen middels een aantal bloeddrukmetingen (aan de armen en ook aan de enkels). Hiervoor hebben alle assistenten een workshop gevolgd, gegeven door een van de huisartsen in samenwerking met de 2 praktijkondersteuners. Stoppen met roken Sedert enige jaren begeleiden de POH patiënten die willen stoppen met roken. Meestal zijn deze patiënten doorverwezen door de huisarts, maar ook de centrumassistenten kunnen de patiënt verwijzen bijvoorbeeld vanuit het hypertensie-spreekuur (hoge bloeddruk) of het Enkel Arm Index-meting consult. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

16 DEMENTIE Vroegsignalering dementie Door de vergrijzing zal ook het aantal dementerende mensen de komende twintig jaar toenemen. Huisartsen in Drenthe willen de zorg voor patiënten met verdenking op dementie verbeteren. In 2013 is het dementieprotocol voor de huisartspraktijk gerealiseerd en in werking getreden. De visie van waaruit wordt gewerkt bestaat uit professioneel, persoonlijk en geprotocolleerd verbeteren van de zorg voor patiënten met (verdenking op) dementie en de mantelzorgers in de huisartsenpraktijk (project IRIS). Huisartsen en praktijkondersteuner hebben hier een speciale scholing voor gevolgd (Netwerk Dementie Drenthe). Vroegsignalering wordt een belangrijk item en mede gedelegeerd door de huisarts aan de praktijkondersteuners. Er komt meer aandacht voor vroegdiagnostiek. Daarmee wordt de poortwachtfunctie van de huisartspraktijk verbeterd en de samenwerking met andere disciplines gestimuleerd. De betreffende huisarts en POH hebben diverse malen deelgenomen aan verdere scholing op dit terrein. Het patiëntenaantal dat betrokken is in het IRIS-project is fors gestegen. Er is binnen het centrum en met name ook bij de assistenten en huisartsen steeds meer aandacht voor de vroegsignalering. Ook de POH deelname is uitgebreid; dat betekent dat de praktijkondersteuners nu beiden de begeleiding van deze patiënten (en hun mantelzorgers) in hun takenpakket hebben. Ter afsluiting van de pilot werd een minisymposium georganiseerd door Netwerk Dementie Drenthe waar onder andere de uitkomsten van de pilot werden gedemonstreerd: - het levert veel signalen en (nieuwe) diagnoses dementie op - veel waardering bij patiënten en mantelzorgers - effectieve begeleiding - patiënten blijven langer thuis - enthousiasme bij huisarts en POH; - minder verwijzing naar geheugenpoli - minder medicatie GC De Weide heeft besloten deze vorm van vroegsignalering en begeleiding te continueren en heeft deze inmiddels geïmplementeerd in het reguliere zorgaanbod van GC De Weide. De POH speelt een centrale rol in de diagnostiek en het organiseren van de benodigde zorg. Alle doktersassistenten zijn geschoold om vroegtijdige dementie te kunnen signaleren en aan de huisarts of POH te rapporteren. 1 6 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

17 Psychologie Volwassenen Aan het gezondheidscentrum zijn twee klinisch psychologen voor volwassenen verbonden. Op alle werkdagen kunnen er gesprekken gerealiseerd worden. Op maandag, woensdag en vrijdag zullen de gesprekken plaatsvinden in het gezondheidscentrum, op de overige dagen en wanneer er uitgeweken wordt naar een avond, zal dat op een andere locatie zijn. Indien nodig kunnen er ook gesprekken thuis plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. Dankzij nieuwe vestigingen van collega-psychologen in Hoogeveen zijn er goede doorverwijsmogelijkheden gekomen voor cliënten afkomstig van huisartsen buiten het verzorgingsgebied van Gezondheidscentrum De Weide. Mede hierdoor zijn de wachttijden acceptabel gebleven. Ook is er op de dinsdag en donderdag in het gezondheidscentrum een psychiater- psychotherapeut aanwezig. De problematiek die de psychologen behandelden bestond in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met werk, studie, burn-out, overspannenheid, (psycho)somatische klachten, chronische pijn, ziekteverwerking, hyperventilatie, fobieën, angstklachten, paniek aanvallen, relatieproblemen, trauma, rouw, zingevingsproblematiek. Cliënten worden verwezen door de huisartsen, maar melden zich ook op eigen initiatief aan. Een verwijsbrief van de huisarts is echter vereist wanneer men voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wil komen (vanaf januari 2014 wordt het noodzakelijk dat de huisarts in de verwijsbrief aangeeft dat het om een specialistische behandeling gaat). De duur van de psychotherapeutische behandelingen hangt af van de aard en ernst van de problematiek en is zo kort als mogelijk maar ook zo lang als nodig is. De vergoeding van de klinisch psycholoog valt onder tweedelijnsvergoedingen en is derhalve niet gebonden aan een beperkt aantal gesprekken. Net als in 2013 wordt er geen verplichte eigen bijdrage gevraagd. Voor alle behandelingen in de tweede lijn geldt wel het eigen risico. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

18 Psychologie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen Aan het gezondheidscentrum zijn twee gescheiden praktijken verbonden. Psychologenpraktijk Van der Vinne bestaat uit een GZ-psycholoog, een orthopedagoog generalist in opleiding en een psycholoog in opleiding. De hele week kunnen er gesprekken gerealiseerd worden. Op maandag en donderdag vinden de gesprekken plaats in het gezondheidscentrum, op de overige dagen op de locatie in Zuidwolde of Hollandscheveld. Er wordt naar gestreefd om binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De problematiek die de psychologen behandelden bestaan in hoofdzaak uit: klachten in verband met depressiviteit, problemen in verband met school of werk, studie, burn-out, overspannenheid, (psycho) somatische klachten, chronische pijn, ziekteverwerking, hyperventilatie, fobieën, angstklachten, paniekaanvallen, relatieproblemen, trauma, rouw, zingevingsproblematiek. En bij kinderen ook leer- gedragsproblemen. Er vindt dan ook diagnostiek en behandeling plaats van kinderen met o.a. dyslexie en onderzoek en behandeling van adhd, pddnos, angst en andere DSM stoornissen. Cliënten worden verwezen door de huisartsen, maar melden zich ook op eigen initiatief aan. Een verwijsbrief van de huisarts is echter vereist wanneer men voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wil komen. Niet alle problematiek valt onder de vergoede zorg ( o.a. aanpassingsstoornis). En er is voor volwassenen een eigen risico van 350 euro waar ook psychologische zorg eerst van betaald wordt. De duur van de behandelingen hangt af van de aard en ernst van de problematiek en is niet onbeperkt maar afhankelijk van in hoeverre men wel of niet aanvullend verzekerd is. 1 8 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

19 Maatschappelijk Werk Als enige gezondheidscentrum in Hoogeveen heeft De Weide een maatschappelijk werker die in het centrum is gehuisvest. Zij is in dienst van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en is drie dagen in de week in het gezondheidscentrum te vinden. In totaal worden er zo n 50 cliënten per jaar individueel geholpen door de maatschappelijk werker met een gemiddelde van zes gesprekken per cliënt. Cliënten worden voor het overgrote deel verwezen door de huisartsen uit het gezondheidscentrum, maar er wordt ook nauw samengewerkt met en verwezen door de overige disciplines die in Gezondheidscentrum De Weide werken. Een voorbeeld van samenwerking is de pilot WMO, een project waarbij alle 75 + patiënten in de wijk worden bezocht om een beter beeld te krijgen van deze groep, waarbij verschillende disciplines uit het gezondheidscentrum betrokken zijn in samenwerking met de gemeente. Een maatschappelijk werker in huis maakt de lijnen korter en dat is in het voordeel van de cliënt. Daarnaast worden er sinds dit jaar Mindfulness groepen verzorgd door maatschappelijk werk in de wijk, waarbij de verwijzingen door samenwerkingspartners uit het gezondheidscentrum worden gedaan. De maatschappelijk werker biedt o.a. hulp en ondersteuning bij het ordenen en oplossen van problemen op het gebied van: relaties 24,5% verwerking 16,5% psycho sociale problemen 15% financiën/praktische vragen 13% werkgerelateerde problemen 11,5% scheiding 6,5% lichamelijke gezondheid 4,5% huiselijk geweld 4% depressieve klachten 3,5% overige 1% Een grote meerderheid van de cliënten komt uit de wijken De Weide en Erflanden. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

20 PODOTHERAPIE Sinds enkele jaren is een podotherapeut werkzaam in het gezondheidscentrum, zij zit elke woensdag op de Zaaier 4. Daarnaast is zij op de maandag en dinsdag werkzaam in het Bethesda Diabetes Centrum. Een prima contact dus tussen de eerste en tweede lijn en nauwere samenwerking met verschillende specialisten/disciplines, waaronder internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen, fysiotherapeuten en pedicures. Er zijn in de loop van de jaren veel contacten gelegd met de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum. De podotherapeut wordt nog vaak verward met de podoloog of pedicure. Een podoloog heeft een MBO opleiding gehad en een podotherapeut daarentegen een HBO opleiding en is een paramedisch beroep, net zoals een fysiotherapeut en ergotherapeut. Daarnaast behandelt een podotherapeut ook nagels, eelt/likdoorns, wratten en wonden (ulcera) bij diabeten. Een overeenkomst is dat een podotherapeut en een podoloog beiden (steun)zolen aanmeten en vervaardigen. Dit gebeurt vaak op verschillende wijze, dit is afhankelijk van de opleiding, manier van aanmeten en materiaalkeuze. De podotherapeut is in 2013 begonnen met de opleiding diabetespodotherapie. Een spreekuur van een podotherapeut biedt een grote variëteit aan mensen en klachten. Doordat er veel mensen zijn die voetklachten hebben, ziet de podotherapeut mensen van jong tot oud. Dit betekent ook mensen met diabetes, reumatische aandoeningen, maar ook sporters. Hierdoor worden er veel verschillende klachten gezien, bijvoorbeeld; hiel- of voorvoetklachten, knie- of rugklachten, likdoorns, ingegroeide teennagels. Daarnaast is podotherapie al enkele jaren direct toegankelijk, waardoor een verwijzing van huisarts of specialist niet meer nodig is. 2 0 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

21 LOGOPEDIE In het gezondheidscentrum zijn drie logopedisten werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag. De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Daarnaast maken zij deel uit van een kwaliteitskring om de kwaliteit van de praktijk te optimaliseren. Van alle cliënten wordt een verslag van de bevindingen gestuurd naar de verwijzer en de huisarts. Eventueel wordt contact opgenomen met een verwijzer/huisarts over de uitslag van een logopedisch onderzoek en/of de inhoud van een behandeling. Zo nodig is er contact met onderwijzend personeel of andere disciplines waarbij de betreffende cliënt ook in behandeling is, zodat de verschillende behandelingen goed op elkaar aansluiten. In 2013 zijn er stagiaires van de logopedieopleidingen in Zwolle en Groningen werkzaam binnen de praktijk. Hiervoor hebben de logopedisten de cursus Coachen van Stagiaires gedaan aan de opleiding in Zwolle. In 2013 zijn de volgende na en bijscholingen gedaan: - SMART en doelgericht werken binnen de logopedische setting - Metaphon: diagnose en behandeling bij fonologische stoornissen - Afasie en dysfagie Logopediepraktijk De Weide is tevens direct toegankelijk voor cliënten zonder verwijzing van de huisarts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit; cliënten moeten het zelf controleren bij hun zorgverzekering. J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

22 Diëtetiek Sinds juni 2013 is een diëtist van Voedingsadviesbureau Diadem aanwezig in het gezondheidscentrum. Door het wegvallen van de vergoedingen in 2012 en het feit dat de vorige diëtist de meeste mensen die bij haar in begeleiding waren heeft afgesloten zijn er hooguit 5 mensen overgenomen in begeleiding. Desondanks zijn de spreekuren op de vrijdag nu al druk bezet. Het streven is: - Korte wachttijd van 1-2 weken. - De behandeling kan kortdurend zijn, zoals bij maagdarmklachten, maar ook zeer langdurig, zoals bij diabetes en/of obesitas. Na een intensiever behandelingstraject streven we ernaar mensen over een langere periode te blijven zien om gedragswijzigingen goed eigen te maken, ingeslopen dieetfouten te traceren en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De huidige diëtist is gespecialiseerd in diabetes, metabool syndroom, maagdarmklachten, voedselovergevoeligheden, coeliakie en chronische bronchitis of longemfyseem. Dit jaar is met name de aandacht gericht op de algemene samenwerking en de chronische zorg. 2 2 J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

23 Reizigersadvisering Het in 2006 ontwikkelde protocol Reizigersadvisering, waarin de procedure is vastgelegd hoe te komen tot een goed gezondheidsadvies voor reizigers naar verre bestemmingen werd net als voorgaande jaren in 2013 weer up to date gemaakt. Hiertoe behoren invulformulieren voor de reisadviesaanvraag en werkafspraken tussen centrumassistentes, huisartsen, apothekersassistentes en apotheker. Door het protocol is het mogelijk te komen tot een zorgvuldig advies. Ook de subprotocollen voor specifieke patiëntencategorieën (bijv. status na miltverwijdering), contra-indicaties voor vaccinatie en de protocollen ten aanzien van tetanusvaccinatie, DTP en Gele Koorts werden weer up to date gemaakt. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we de gezondheidstoestand van de cliënt kennen en ook het medicatiegebruik. Zo kunnen we advies geven dat toegesneden is op de individuele patiënt. Dit is vooral van groot belang voor reizigers met chronische ziekten. Er wordt één verrichting ( REIS ) gecodeerd voor advies, recept(en) en vaccinatie(s). Er werden 129 reisadviezen verstrekt in 2013, een afname vergeleken bij het jaar daarvoor. De teamleden die zich bezig houden met de reizigersadvisering hebben diverse cursussen gevolgd om nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de reizigersadvisering bij te houden en bij chronisch zieken beter te kunnen voorlichten. In 2012 is de accreditatie voor reizigersadvisering opnieuw beoordeeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en succesvol met 5 jaar verlengd. Tabel 1. Aantal malen dat reizigersadvisering door Gezondheidscentrum De Weide verstrekt is in de jaren Aantal Totaal J A A R V E R S L A G G E Z O N D H E I D S C E N T R U M D E W E I D E H O O G E V E E N

24 2 4 Stichting Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier MA Hoogeveen

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM JAARVERSLAG 2012 GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 4 + 6 7908 MA Hoogeveen Telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 www.deweide.nl info@deweide.nl Grafische verzorging: WDJ

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE

JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE 2014 JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM DE WEIDE De Zaaier 4 + 6 7908 MA Hoogeveen Telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 www.deweide.nl info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2009 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide. jaarverslag

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide. jaarverslag GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Spaarndam, 9-11-2014 In het onderstaande wil ik u uitleggen wat er allemaal veranderd is in het werk van huisartsen. De reden hiervoor

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Praktijkinformatie voor huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET DIABETES!... 3 2. KETENPARTNERS...

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

5-12-2012 WELKOM. Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes. De komende 45 minuten

5-12-2012 WELKOM. Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes. De komende 45 minuten WELKOM 5 december 2012 Depressieve klachten en hulpbehoefte bij diabetes Caroline Lubach: senior verpleegkundig consulent diabetes VUmc Anita Faber: research coördinator Diabetes Research Centrum, Hoogeveen

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Zo werken onze fysiotherapeuten

Zo werken onze fysiotherapeuten Zo werken onze fysiotherapeuten In de particuliere praktijk Mensen met aandacht Zo werken onze fysiotherapeuten Locaties De fysiotherapeuten van Meander zijn op de drie locaties in de wijk werkzaam namelijk:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum t Woud Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg

Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg Rapport EASYcareGIDS-project Tilburg Marieke Perry, huisartsonderzoeker Kenniscentrum Geriatrie, UMC St Radboud, Nijmegen september 2007 t/m september 2008 Achtergrond Door de toenemende vergrijzing gaat

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie