Verloskundige zorg. Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee. Geboortecentrum Curavita. DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloskundige zorg. Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee. Geboortecentrum Curavita. DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot"

Transcriptie

1 Verloskundige zorg Geboortecentrum Curavita Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot

2 Noodzaak reorganisatie enkele uitgangspunten Aanleiding: de relatief hoge perinatale en maternale sterfte en morbiditeit in Nederland ten opzichte van andere Europese landen en de constatering dat Nederland achterblijft in het terugdringen van deze sterfte. Stuurgroep zwangerschap en geboorte: Perinatale sterfte 85% bepaald door Big4, te weten: Vroeggeboorte <32 weken (58%); Ernstige aangeboren afwijkingen (16%); Groeiretardatie (9%); (waarvan 41% detectie bij geboorte!) Zuurstoftekort tijdens de geboorte (perinatale asfyxie) (6%).

3 Noodzaak reorganisatie landelijke eisen en normen Adviezen stuurgroep zwangerschap en geboorte Zwangere centraal in organisatie zorg (..ook in EPD.) Pro-actieve zorgverlening, niet alleen reactief (focus op preventie) Uniforme en complete informatie tbv eigen verantwoordelijkheid zwangere Verbeterde samenwerking & communicatie zorgverleners: VSV s, protocollen, registratie, casemanagers, geboorteplan, huisbezoek. Durante partu bewaking 2 1, begeleiding x 24 uur adequate zorg binnen 15 minuten opgestart. Sturen op kwaliteit: Perinatale sterfte en uitkomsten audit perinatale sterfte na 24 weken van 7,1% naar 5,5% (Data PRN) 2011 sterfte van voldragen baby s sinds 2001 met 39% gedaald. (Data PAN) Totale perinatale sterfte is met 23% verminderd. (Data PAN)

4 Noodzaak reorganisatie regionale aspecten Goeree Overflakkee Uitgangspunten ziekenhuis voor verloskundige zorg: Acute zorg bestaansrecht van ziekenhuis Dirksland Onmisbaar i.v.m. bereikbaarheid en aanrijtijden norm Rel. grote afstand oost en west Flakkee voor 1 ste lijn Door kleinschaligheid zorg relatief duur (2012: partus medisch 709, poliklinisch 91, thuis: < 60) Toename adhaerentie en concentratie van zorg t.b.v. kwaliteit en continuiteit

5 Knelpunten voor integratie: Complex: grotere VSV s, meerdere partijen (en meerdere ziekenhuizen) Concentratie discussie acute zorg (ziekenhuisbelang) op te lossen? Cultuur: Cultuurverschillen leiden tot angst verlies autonomie Daardoor alleen werkafspraken en geen beleidsafspraken Vrijblijvend: Bepaald VSV beleid? Besluitvorming in VSV? Volgen van afspraken en resultaten in samenwerking niet gecontroleerd

6 Eerst concentreren dan concentreren Concentreren Acute zorg Lokale oplossing: eerst ontschotten, later concentreren dan ontschotten Eerst ontschotten Bron: klankbordgroep Integrale Verloskunde NVOG, aug Ontschotten zorgverlening (o.a. integratie 1 e en 2 e lijn)

7 Randvoorwaarden voorlopige checklist CPZ Opzet Samenwerking beperkt tot één ziekenhuis Visie, doelen, werkwijze formeel vastgelegd Zorgpaden en communicatie formeel vastgelegd Gedeeld elektronisch patiënten dossier volgt Kwaliteitsparagraaf (protocollen, PRN, audits, scholing etc.) Financiering: Knelpunt: ketenfinanciering Monitoring en compliance volgt Voorlichting en preconceptiezorg Eenduidige en uniforme voorlichting Helder communicatie protocol? Begeleiding van de zwangerschap Risicoselectie gedeelde verantwoordelijkheid Centrale vastlegging en beschikbaarheid van gegevens (persoonlijk zorgplan, huisbezoek) Geïntegreerd EPD in ontwikkeling Zorgpaden met heldere verantwoordelijkheden Zorg rondom de bevalling Voldoende capaciteit (thuisbevalling, verplaatste thuisbevalling, klinische vk s, maternale bewaking, reanimatie etc. 24/7 pijnbestrijdingsmogelijkheid Binnen 30 min na aanvang actieve ontsluiting gewenste ondersteuning (door zwangere of professional gewenst) Procesafspraken bij verwijzing Acute verloskundige zorg Actieplan noodsituaties 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid verloskundige zorg (nota kwal. Geaut. Obst. Prof van NVOG) 45 min aanrijnorm, 30 min aanvang behandeling Afspraken ambulancedienst (CTG, meerijden etc.) overleg Vastlegging en training overdracht in noodsituaties Postnatale begeleiding Afspraken over begeleiding, verzorging en controles (verloskundige en kraamverzorgende) Voldoende capaciteit voor wettelijk aantal kraamuren Overdracht kraamzorg naar Jeugdgezondheidszorg

8 Reorganisatie: veranderen van cultuur, missie en visie zie ook Integrale Verloskunde NVOG: Klankbordgroep bijeenkomst aug Vanaf 2005 in fasen gewerkt aan nieuwe structuur (versneld 2011) met formulering van: Missie: versterken fysiologie door geëigende zorgverlener voor optimale uitkomsten met tevreden cliënten Visie: vanuit patiënt centraal optimale zorg gebaseerd op richtlijnen en protocollen door één team zorgverleners voor fysiologie en pathofysiologie, met focus op kwaliteit en continuïteit Nieuw verloskundig centrum ( CuraVita ) met eigen ingang, inrichting kraamsuites in overleg met de zorgverleners. Samenwerking: één team met respect voor elkaars professie, organisatie zonder schotten, één loket, met motto: verloskundige als het kan, gynaecoloog als het moet. Dossier: geïntegreerd EPD, in eigendom van de cliënt.

9 Reorganisatie: projectaanpak in groepen 1. Verloskundige zorgpaden opstellen: door verloskundigen (binnen VSV) en gynaecologen van preconceptie t/m kraambed en nacontrole. Onderbouwing door medisch inhoudelijke protocollen. (afgerond, periodieke updates) 2. Verloskundig centrum: nieuwbouw van gemeenschappelijke polikliniek en kraamsuites (gezinsgerichte zorg). (gereed eind 2013) 3. Ontwikkelen webbased (patiënt centraal) EPD inclusief PRNdataset. (gereed begin/medio 2013) 4. Vastleggen van organisatie & financiering ketenzorg (in uitvoering)

10 Verloskundig zorgpad Intake Vitale echo Counseling familieanamnese /11 15/ / Aanmel ding Verzenden aanmeldingspakket Case- Manager / 1e verantw. Bij combitest ook ander lab prikken (week 9) Vervolgconsult Termijnecho Labuitslag Besluit combitest Kraamzorg bespreken MT en uitslag combitest (week 11-13) Vervolgconsult Zwangerschapseducatie Checken kraamzorg Combiafspraak SEO + controle Zonodig werkgroep kindermishandeling Bespreken voedingskeuze Op indicatie consult lactatiekundige (week 20-22) Invullen risicolijst AMK Labformulier meegeven Op indicatie GTT Labuitslag Eventueel anti-d Info bevalplan Groeiecho Persoonlijk bevalplan H U I S B E Z O E K Belinstructies Besluit hielprik Vervolgconsult (wekelijks) 41+2 Consult gynaecoloog Afhankelijk van dag; serotiniteitcontrole Op indicatie Lab Hb Groeiecho afspreken 41+4 Vervolgconsult Labaanvraag Vervolgconsult Vervolgconsult Vervolgconsult Vervolgconsult Vervolgconsult Bespreken keuze hoe te bevallen KRAAM NACON- TROLE Checken overdracht cons. bureau Bespreken anticonceptie

11 Verloskundig pad met indicatie een voorbeeld Zorgpad zwangerschap met hypertensie, pre-eclampsie / HELPP Let op: week 27 vervalt week /11 15/ / Verloskundige (VK) Gynaecoloog (Gyn) 10 / / / 38 Nieuwe patiënt naar Gyn en VK i.v.m. uitgebreide intake Lab.lijst meegeven Consult Gyn met groei-echo vóór consult bloedprikken Consult Gyn + groei-echo daarna consult VK Consult Gyn besluit partus met medische indcatie Intentie bevallen a terme bij hypertensie (hypitat) Ziekenhuisbevalling met VK

12 Patiënt: Geboortedatum: Zwangerschapscoördinator: Verloskundig zorgpad met dysmatuur (in VG) met/zonder aspirine Indien ongecompliceerd beloop zwangerschap; thuisbevalling optioneel Afspraken Verrichtingen Op indicatie Informatie Folders Paraaf 6 Aanmelding Verzenden aanmeldingspakket - Welkomstfolder - Zw anger KNOV 8 Intake (Counseling familie anamnese) Vitale echo Labaanvraag Bij combitest ook ander lab prikken (week 9) Brief voor huisarts Kraamzorgfolders aangeven - V07 Voeding voor uw baby Indien gew enst: - SEO 3a en cominatietest 3b - Zw anger van CZ 10/11 Consult Gynaecoloog Termijnecho Labuitslag Besluit combinatietest NT en uitslag combitest (week 11-13) Kraamzorg bespreken - Aanmeldingsformulier poliklinisch bevallen Op indicatie: - RIVM bloedgroepen info 15/17 Vervolgconsult Checken kraamzorg Zwangerschapsv erklaring Indien gew enst: - Zw angerschapseducatie 20 Vervolgconsult Controle SEO Checken aanmelding poliklinisch bevallen -Lab HB - Consult lactatiekundige (week 20-22) Bespreken voedingskeuze Checklist borstvoeding -Voorbereiding op borstvoeding (tijdens de zw angerschap) -LLL en VBN -Flyer info-avond zw anger -Flyer info-avond borstvoeding Indien gew enst: -Flesvoeding (F04) 24 Consult Gynaecoloog -GTT - Risicoinventarisatielijst - indien nodig inschakelen CJG 27 Consult Gynaecoloog Labformulier meegeven of prikken 28 Extra groeiecho 30 Consult Gynaecoloog Labuitslag / eventueel anti-d Urine Info bevalplan -Voorbereiding op bevalling KNOV - Pijnbestrijding tijdens de bevalling (zkh folder B23) - Jouw bevalling. Hoe ga je om met pijn? KNOV 32/33 Consult Gynaecoloog Groeiecho Persoonlijk bevalplan

13 Impressie nieuwbouw

14 Nieuwe zorgonderdelen Uniforme zorgpaden (met aanpassing op MI) en informatie Wekelijks MDO, gemeenschappelijke intake, met videoconference voor 1 ste lijn praktijken Zwangerschapscoördinator (verloskundige) Groei-echo bij 32 weken Huisbezoek Geïntegreerd EPD met complete PRN-dataset voor registratie, koppeling met 1 ste lijn praktijken, interactief e-health programma

15

16

17

18

19

20 Centrum voor Vrouw en Kind

21

22

23

24

25

26

27 Voordelen integratie Goeree Overflakkee Eén geboortecentrum/ziekenhuis met beperkte omvang VSV Eén loket: duidelijkheid en toegankelijkheid voor cliënt Continuïteit in begeleiding en informatie door geëigende zorgverlener (ook bij wisseling indicatie) Volledige ontschotting in zorg en organisatie kortere lijnen: geen informatie verlies door overdracht, één EPD / EOD Flexibiliteit in organisatie zorg met centrale positie patiënt Transparantie en kwaliteitsverbetering met zorgpaden en protocollen

28 Werk in uitvoering Verloskundig pad stroomlijnen met verloskundige praktijken Brielle/Hellevoetsluis/Zierikzee wens van verloskundigen en gynaecologen om identiek pad te houden Ontwikkelen checklisten en voorlichtingsmateriaal wens E-Health Indicatoren voor zorg vaststellen in samenwerking met de academische werkplaats samenwerkingsverband Verloskunde Academie Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC Aansluiten bij R4U-project Opstellen onderdelen financiering ketenzorg April 2013 inventarisatie met CZ, realisatie/toepassing augustus 2013

29 Met dank voor uw aandacht Vragen of opmerkingen?

30 Formatie verloskundigen Huidige formatie 1ste / 2de lijn 10,68 Benodigde formatie verloskundig pad Verloskamers/triage 5,65 Verloskundige spreekuren 1,88 Kraambezoek 1,48 Echospreekuren 0,70 Thuisbevallingen (op basis van 60 bevallingen, 2010) 0,23 Bereikbaarheidsdiensten 0,83 Totaal 10,77 Migratie (scholing van beide teams) 1,2 fte gedurende 2 jaar

Stand van zaken Aanbevelingen Een Goed Begin 4 november 2014

Stand van zaken Aanbevelingen Een Goed Begin 4 november 2014 en Een Goed Begin 4 november 2014 1. Moeder en kind in de hoofdrol 1a Casemanager voor iedere zwangere. Evaluatiegesprek tussen vrouw en casemanager bij afronding Met casemanager wordt in diverse regio

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband JAARVERSLAG 2013 Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding:... 3 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn:... 3 3. Beschrijving

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012

Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011. Mei 2012 Zorginhoudelijke Indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde Verslagjaar 2011 Mei 2012 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/verloskunde E-mail: info@zichtbarezorg.nl In het project Zichtbare Zorg

Nadere informatie

Handreiking PWD: Acute overdracht

Handreiking PWD: Acute overdracht Handreiking PWD: Acute overdracht Versie: 0.98 Datum: 31 oktober 2011 Status: vastgesteld door de werkgroep PWD KNOV en NVOG. Project PWD. Opgesteld door de werkgroep PWD Beschreven door Results 4 Care.

Nadere informatie

Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN 2013-2015

Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN 2013-2015 Bijlage 1 IMPLEMENTATIEPLAN 2013-2015 Gezamenlijk op weg in het geboortezorg landschap Datum Auteur Status Versie Bestand 3 april 2013 Hans van den Berg 1.0 Bijlage 1 Implementatieplan 2013-2015 2006,

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Weergave van de markt 2007-2012 december 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11

Nadere informatie

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen Colofon Redactiecommissie Prof.dr. J.M.W.M. (Hans) Merkus, voorzitter Drs. H. (Hans)

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven Nieuwsbrief juni 2013 juni 2013 nr.3 Zilveren Kruis en uitgestelde kraamzorg Minder complicaties bij thuisbevalling Bijscholing partusassistentie

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Deliver-studie 2008-2011 Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Inhoudsopgave Inleiding 3 De Deliver-studie: methode van het onderzoek 4 De cliënt: kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Rapportage Met zorg overdragen Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Titel Met zorgoverdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht

Nadere informatie

Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ

Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ 1 Stap voor stap Landelijk Ondersteuningsplan Samenwerking Kraamzorg JGZ 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Werkwijze 3. Doel 4. Inleiding 5. Analyse IGZ rapport 6. Standpunt t.a.v. veldnormen in de praktijk

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014

Jaarverslag 2013   Amstelveen November 2014 Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014 Voorwoord Voor u ligt het zevende jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden. Met gepaste trots presenteert het centrum wederom de cijfers van

Nadere informatie

Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg

Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg 2 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Opdracht 7 1.3 Doelstelling 8 1.4 Uitwerking van de doelstelling

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Kraamzorg in ontwikkeling Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Den Haag, april 2009 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie