Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering"

Transcriptie

1 Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

2 Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma en Jannie Post Postadres: Postbus AD Leeuwarden Ruurdsje Jansma: Jannie Post: Algemeen: Site: Waarneming Tijdens afwezigheid in verband met vakantie of langdurige ziekte wordt de zaak waargenomen door SOS bewindvoering, Westveenbeheer en partner bewindvoering. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bewind en schulden Wat zijn de taken van een bewindvoerder Schulden Er is sprake van enige betalingsachterstanden Er is sprake van een problematische schuldsituatie, met een mogelijkheid voor een minnelijke of wettelijke schuldregeling Er is sprake van een problematische schuldsituatie, maar er is geen directe oplossing mogelijk Voor de duidelijkheid Werkwijze Beschermingsbewind en Financieel Beheer Aanmelding e Kennismakingsgesprek / Intakegesprek Opstartfase Beschermingsbewind Uitvoeringsfase Afrondingsfase Wat verwachten we van u Wat mag u van ons verwachten Klachten Wellicht ten overvloede nog het volgende Bijlage 1: Gedragscode tussen cliënten en eigenaren / medewerkers Inleiding Gedrags- en communicatieregels Middelengebruik Afspraken nakomen Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 3: Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Privacy Artikel 3. Taken cliënt Artikel 4. Taken bewindvoerder wat betreft bewindvoering Artikel 5. Tarieven Artikel 6. Aansprakelijkheid Artikel 7. Bereikbaarheid Artikel 8. Klachten Slotbepalingen Bijlage 4: Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

4 4

5 1 Inleiding U hebt aangegeven dat u hulp wilt bij het beheer en de uitvoering van uw financiën. Voor u ligt een document waarin u alle informatie kan lezen met betrekking tot beschermingsbewind. Met dit document ontvangt u tevens alle formulieren die nodig zijn om van start te gaan. Van u wordt daarom gevraagd het document goed te lezen en alle pagina s te paraferen. Daarnaast wordt van u gevraagd om een aantal formulieren in te vullen en deze voor akkoord te ondertekenen. Dit document is ook voor klanten van SOS Bewindvoering en Westveenbeheer. Bewindkracht heeft met deze twee kantoren een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het gaat om samenwerking met betrekking tot vervanging ingeval van (langdurige) ziekte en vakantie. Ook is er een gezamenlijke gedragscode en klachtenprocedure. 5

6 2 Bewind en schulden 2.1 Wat zijn de taken van een bewindvoerder Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van: Het ontvangen inkomen; Het totaalbedrag van de vaste lasten; Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing); Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing); Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd. De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken: De belastingaangifte (box 1, over het laatste belastingjaar); Het aanvragen van huursubsidie Het aanvragen van uitkeringen; Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen; Het indienen van de AWBZ; Het afsluiten van verzekeringen; De contacten met diverse instellingen; De doorbetaling van de vaste lasten; De behandeling/doorzending van de post Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling zijn dus alleen financiële handelingen. 2.2 Schulden De Bewindvoerder Beschermingsbewind heeft wettelijk gezien geen taak in de schuldbemiddeling en schuldhulpverlening. De gemeente is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Toch zien doorverwijzers geen andere uitweg dan beschermingsbewind aan te vragen, hiermee komt de schuldproblematiek op het bordje van de bewindvoerder te liggen. Bewindkracht stelt zich tot doel om hier wel een actieve-, ondersteunende- en begeleidende rol in te spelen, zodat de eventuele schuldregeling z.s.m. bij de desbetreffende gemeente in werking wordt gezet. Dit, omdat de schuldpositie wel degelijk een onderdeel is van - en daardoor invloed heeft op het rond krijgen van het budget. 6

7 Voorwaarden: De cliënten moeten de schulden (eventueel met hulp van hulpverleners) geïnventariseerd en ordelijk aan leveren zodat wij dit kunnen controleren en de schuldeiser op de hoogte te stellen dat cliënt onder beschermingsbewind is gesteld. In geval van schulden zijn er eigenlijk drie mogelijkheden: Er is sprake van enige betalingsachterstanden Hiervan is sprake als er binnen een redelijke termijn (van zo n 36 maanden) de volledige betalingsachterstand, middels het treffen van aflossingsregelingen, volledig betaald kan worden. Voorwaarde is wel dat het aantal. Besef wel dat de schulden oplopen omdat de wettelijke rente en incassokosten e.d. wel doorgaan. De schulden kunnen daardoor in de loop van tijd toenemen in plaats van gelijk blijven Er is sprake van een problematische schuldsituatie, met een mogelijkheid voor een minnelijke of wettelijke schuldregeling In deze gevallen begeleiden wij (het inventariseren van de schulden moet aangeleverd worden door cliënt samen met de hulpverlener(s) die het gezin begeleiden) dat het minnelijk traject of de wettelijke regeling (WSNP) zo spoedig mogelijk wordt geactiveerd. In de praktijk blijkt dat deze periode toch snel minimaal tussen de 6 en 12 maand te duren. In deze gevallen is het minder van belang of de schuldenlast blijft oplopen door incassokosten en berekening van rente e.d. omdat een deel van de schulden zal moeten worden kwijtgescholden aan het eind van de rit. De kosten lopen op papier wel op maar deze worden aan het einde van de periode weg geboekt door de schuldeiser Er is sprake van een problematische schuldsituatie, maar er is geen directe oplossing mogelijk Een steeds grotere groep cliënten behoren tot de groep waarbij een oplossing voor de schulden helemaal geen mogelijkheid is. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan cliënten die zonder schone lei uit de WSNP gezet zijn, of na het verkrijgen van een schone lei opnieuw schuldengemaakt heeft. Bewindkracht realiseert zich dat er een groeiende groep mensen in deze situatie terecht is gekomen, en dat we al tevreden moeten zijn als we een stabiele situatie kunnen creëren. Hierbij moet men denken dat de vaste lasten zoals: huur, nuts voorzieningen, ziektekosten betaald kunnen worden zodat men kan blijven wonen. Deze groep zal voor een langere tijd geconfronteerd worden met loonbeslag. Bewindkracht beperkt zich in dat geval tot het toezien op de correcte berekening van de beslagvrije voet en de zorg dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van alle inkomensondersteunende maatregelen, zoals langdurigheidstoeslag, bijzonder bijstand, huur- en zorgtoeslag enz. 7

8 2.3 Voor de duidelijkheid Bewindkracht is geen WSNP bewindvoerder; De schulden kunnen in het begin nog oplopen, alvorens er aan een oplossing gewerkt kan worden; Er kan nog steeds beslag gelegd worden op inkomen en roerende goederen - zoals inboedel en auto, dat kunnen wij niet altijd voorkomen; De belastingdienst kan de toeslagen verrekenen met belastingschuld. Bewindkracht bespreekt samen met de cliënt en / of samen met de hulpverlener het plan van aanpak over de mogelijkheden en onmogelijkheden betreffende de behandeling van de schulden. Dit plan van aanpak wordt vooraf duidelijk besproken wat in eerste instantie de insteek zal zijn. Gedurende de bewindsperiode wordt dit plan van aanpak indien nodig aangepast. Tot slot. Deze aanvulling is ter verduidelijking van het intake gesprek om zeker wat het verloop van de schuldregelingen betreft naar de toekomst duidelijkheid te verschaffen. Dat schulden niet zomaar zijn opgelost, sterker nog vaak in het begin oplopen. 8

9 3 Werkwijze Beschermingsbewind en Financieel Beheer In dit hoofdstuk kunt u de uitgebreide werkwijze Beschermingsbewind van Bewindkracht, Westveenbeheer en SOS bewindvoering lezen. 3.1 Aanmelding U of een hulverlener kan telefonisch bewindvoering aanvragen. In dat telefoongesprek wordt door Bewindkracht nagevraagd of de basis informatie over bewindvoering bekend is. Het gaat hier om de volgende informatie: het overnemen van de financiën, het toekennen van leefgeld. Als de basis informatiebekend is dan wordt het documenten aanmeldformulier beschermingsbewind (bij voorkeur per mail) aan u verstuurd. Na maximaal vier weken neemt Bewindkracht contact op met de cliënt om te vragen of alle bescheiden verzameld zijn en om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Is bewindvoering bij de cliënt geheel onbekend, dan geeft Bewindkracht telefonisch een eerste uitgebreide uitleg e Kennismakingsgesprek / Intakegesprek Nadat u kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor Beschermingsbewind maken we een afspraak voor een 1 e gesprek met u en eventueel een familielid en/of hulpverlener. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos en vindt bij voorkeur bij u thuis plaats. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over inhoud en de gevolgen van de maatregel en onze werkwijze. Verder bespreken we wat u van ons kunt verwachten en wat we van u verwachten zodat hier achteraf geen misverstanden over kunnen ontstaan. Voorafgaand aan het 1 e gesprek dient het aanvraagformulier ingevuld te zijn (te vinden op de websites) en tijdens het gesprek verzoeken wij u alle gegevens over uw inkomen, vaste lasten, schulden enz. bij de hand te hebben. Indien zowel u als de bewindvoerder van mening zijn dat Beschermingsbewind een passende maatregel is en beide partijen hebben vertrouwen in een goede samenwerking dan verzoeken wij u dit formulier te tekenen. U ontvangt in dit gesprek 2 exemplaren van het document: Bewindvoering, Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering. Na afloop van het gesprek houdt u een exemplaar zelf, Van het ander exemplaar parafeert u alle pagina s. Dat exemplaar is voor de bewindvoerder. Hierna wordt door u, samen met de bewindvoerder het verzoekschrift tot onderbewindstelling ingevuld en ondertekend. 3.3 Opstartfase Beschermingsbewind Zodra u alle gevraagde papieren naar ons heeft gestuurd, sturen wij alle relevante informatie naar de rechtbank, samen met een verklaring waarin staat dat wij uw bewindvoerder willen worden. U dient zelf de griffiekosten z.s.m. te betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank; 9

10 Tijdens de zitting bij de kantonrechter dient u zelf aanwezig te zijn, eventueel met een familielid en/of hulpverlener; Tijdens de zitting geeft de rechter zijn mening mondeling weer en in de meeste gevallen is hiervan binnen een week een schriftelijk bevestiging: de beschikking; Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is zal de bewindvoerder een beheerrekening en een leefgeldrekening op uw naam aanvragen bij de ING bank; Op basis van de door u verstrekte informatie wordt een budgetplan gemaakt en met u besproken. Zodra uw inkomen binnenkomt op de beheerrekening zullen we het financieel beheer van u overnemen. U bent gedurende de hele looptijd van het bewind zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie aan de bewindvoerder. Bewindkracht informeert alle belanghebbende over uw onderbewindstelling. Het gaat in ieder geval om de volgende partijen: o Werkgever en of uitkeringsinstantie; o Uw bank(en); o Belastingdienst; o Uw verzekeringsmaatschappij(en), onder andere inboedel en auto verzekering maar ook de Ziektekostenverzekering en AVP; o Gemeente; o Woningbouwvereniging; o Nuts bedrijven (Gas, water elektra); o Schuldeisers, via de gemeente / Kredietbank Nederland 3.4 Uitvoeringsfase Alle organisaties met wie u financiële banden heeft worden door ons op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. We verzoeken hen om alle post naar ons te sturen, opgave te doen van de termijnbedragen en aan ons door te geven of er achterstanden zijn. We zullen hiervoor een kopie van de beschikking van de rechtbank meesturen; We zullen oude, niet (meer) gebruikte bankrekeningen voor u beëindigen; Zolang nog niet alle inkomsten bij ons binnenkomen bent u zelf verantwoordelijk voor het doorbetalen van de vaste lasten; Indien u nog post ontvangt dient u er voor te zorgen dat dit z.s.m. bij ons op kantoor komt; Voor het aanvragen van extra leefgeld kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. Indien uw financiële positie het toelaat kan dit geld binnen 2 werkdagen op uw rekening staan; Het gemaakte budgetplan is de basis voor het financieel beheer. Op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven wordt dit budgetplan gemaakt en worden afspraken met u gemaakt over het door u vrij te besteden bedrag. Het kan echter voorkomen dat het budgetplan niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op uw inkomen, een hoge jaarafrekening van energie, een hoge telefoonrekening of onverwachte extra uitgaven. We zullen daarom moeten reserveren voor onverwachte uitgaven en soms zelfs moeten overgaan tot het (tijdelijk) verlagen van het vrij te besteden bedrag; Jaarlijks zullen we verantwoording afleggen aan u en/of de kantonrechter over het gevoerde beheer; 10

11 Maandelijks krijgt u desgewenst inzicht in de besteding van uw geld middels bankafschriften via de post of . Ons streven is om u op korte termijn de gelegenheid te geven online in te kunnen loggen in uw dossier via mijn.onview.nl; Als er geen schulden/openstaande rekeningen zijn dan kan het vakantiegeld in overleg met u uitbetaald worden. Als er achterstanden zijn dan zullen deze zoveel mogelijk van het vakantiegeld betaald moeten worden; Indien er sprake is van grote schulden/achterstanden dan zullen deze schuldeisers bericht ontvangen dat er op korte termijn geen mogelijkheden zijn om af te lossen. De taak van de bewindvoerder is dan om uw inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Zodra er geen nieuwe schulden ontstaan en uw inkomsten en uitgaven zijn in balans dan zullen we u aanmelden bij de Krediet Bank Noord Nederland (KBNL) of uw gemeente voor schuldhulpverlening. Aan hen zal gevraagd worden een schuldenregeling voor u op te starten; Eventuele kleine achterstanden/schulden worden als aflossing meegenomen in het budgetplan indien hiervoor financiële ruimte is. 3.5 Afrondingsfase Zodra u denkt zelf weer uw financiële belangen te behartigen dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Bij Beschermingsbewind kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter tot opheffing van het bewind. De kantonrechter zal zowel u als de bewindvoerder oproepen en een beslissing nemen over het opheffen van het bewind. 3.6 Wat verwachten we van u Wij verwachten van u dat u: Geen nieuwe financiële verplichtingen aangaat zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder / Bewindkracht; Weet dat de bewindvoerder / Bewindkracht in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden; Weet dat Bewindkracht al uw persoonsgegevens opneemt in de persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing; Na uw onderbewindstelling volledige openheid van zaken geeft ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen evenals van uw vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op uw naam zijn gesteld; Weet dat u verplicht bent wijzigingen in uw persoonlijke en/of financiële situatie direct dient door te geven aan uw bewindvoerder / Bewindkracht; Weet dat u geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen mag aangaan zonder dat u hier vooraf toestemming hebt gekregen van uw bewindvoerder / Bewindkracht. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank en/of girorekening; Weet dat u steeds zelf volledig verantwoordelijk bent voor uw financiële verplichtingen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van al uw plichten naar de bewindvoerder en kan zich niet verschuilen achter de Beschermingsbewindvoerder; 11

12 Dat u de bewindvoerder /Bewindkracht over alles informeert wat voor hem van belang kan zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als nieuw of ander werk, ontslag, verhuizing, extra inkomsten, wijziging van huur en zorgverzekering premies, winnen van prijzen, het krijgen van een erfenis etc.; Bij een voornemen om te verhuizen of aanschaf van een ( ander ) auto hierover vooraf toestemming dient te vragen aan de bewindvoerder / Bewindkracht. Bij vakanties dient u de bewindvoerder / Bewindkracht vooraf te informeren. Dat u minimaal 1x per maand telefonisch of schriftelijk contact opneemt met uw bewindvoerder. 3.7 Wat mag u van ons verwachten Dat we uw financiële belangen op een correcte en professionele manier behartigen; Dat we u, bij een terugbelverzoek, binnen 2 werkdagen terugbellen; Dat we u op de hoogte houden van uw financiële positie; Dat we ons aan de taakomschrijving en tarieven houden van de LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren); Dat we u op een correcte manier informeren en te woord staan; Dat we in de periode van verslaglegging geen schenkingen, erfstellingen of legaten van u of uw naaste familie in ontvangst zullen nemen. 3.8 Klachten Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een bezwaar en/of klacht indienen conform onze klachtenprocedure, Bijlage Wellicht ten overvloede nog het volgende Beschermingsbewind is iets anders dan schuldhulpverlening. Wij kunnen niet altijd voorkomen dat schuldeisers beslag leggen op uw inkomen, (in)boedel en/of bankrekening. Ook kunnen we niet voorkomen dat de schulden hoger worden. Zolang er geen schuldenregeling loopt kunnen de schulden verhoogd worden met incassokosten en rente. Beschermingsbewind en Budgetbeheer zijn maatregelen om uw financiële situatie te stabiliseren. Zodra dit gerealiseerd is melden wij u aan voor schuldhulpverlening. 12

13 4 Bijlage 1: Gedragscode tussen cliënten en eigenaren / medewerkers 4.1 Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op cliënten en eigenaren / medewerkers van SOS Bewindvoering te Damwoude. Westveenbeheer te Zoutkamp en Bewindkracht te Leeuwarden. Deze drie zelfstandige kantoren voor Beschermingsbewind hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een prettige en veilige manier kan werken. Hiervoor is het noodzakelijk om samen met cliënten een aantal gedragsregels af te spreken. We doen ons uiterste best om het werk voor u als cliënt zo goed mogelijk uit te voeren. Ondanks dat, zult u niet altijd tevreden zijn over de keuzes die we maken. Ook zullen wij er niet aan ontkomen dat we fouten maken. De keuzes die we maken zullen we op uw verzoek toelichten en fouten proberen we zo snel mogelijk te herstellen. Communicatie tussen cliënt en bewindvoerder/budgetbeheerder is hierbij essentieel. In deze notitie zijn de gedrags- en communicatieregels beschreven maar ook wat de gevolgen zijn als deze regels overschreden worden. Een ieder die cliënt wordt bij een van onze organisaties vragen we deze notitie te ondertekenen. Een kopie hiervan zullen we bewaren in uw dossier. 4.2 Gedrags- en communicatieregels Het is gemakkelijk om te zeggen wat we grensoverschrijdend gedrag vinden en welk gedrag we niet accepteren. Fijner is het om te zeggen hoe we graag met elkaar om willen gaan. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, en gelukkig is het dat ook vaak. Beide worden hieronder benoemd waarbij het duidelijk moet zijn dat u hetzelfde van ons mag verwachten als wat we van u verwachten. Ook voor ons is het belangrijk om scherp te blijven op onze manier van communiceren. Wij accepteren geen agressie in welke vorm dan ook, niet door middel van woorden (schelden of bedreigingen) en niet in gedrag (geweld of vernielingen). Zodra wij gedrag/woorden als grensoverschrijdend ervaren dan zal dat het gespreksonderwerp worden. Over uw vraag/klacht zal pas weer gesproken worden als de omgangsvormen genormaliseerd zijn. Lukt dat niet op dat moment dan zal het gesprek beëindigd worden. Voordat het gesprek beëindigd wordt krijgt u de keus: of verder praten op een rustige toon of op een later tijdstip verder praten. U kunt dan zelf opnieuw contact opnemen. Bij bedreigingen en geweld zullen we melding doen bij de politie. Met een collega bewindvoerder zullen we naderhand het gesprek met u aangaan over uw gedrag en afspraken maken voor de toekomst. Deze afspraken zullen vastgelegd worden in uw dossier. Indien we tijdens het gesprek geen overeenstemming kunnen bereiken over het toekomstig gedrag dan zullen we bij de kantonrechter het verzoek neerleggen om ontslagen te worden van het bewind over uw vermogen of het budgetbeheer beëindigen. 13

14 We ontvangen graag in een vroeg stadium informatie over zaken die uw ergernis opwekken in onze dienstverlening. In een vroeg stadium kunt u vaak rustig uitleggen wat u graag anders zou willen. Door hierover in gesprek te gaan kunnen wij aangeven of we hieraan wel of niet tegemoet kunnen komen en zo niet, wat daarvan de reden is. Als de irritaties al hoog zijn opgelopen is het vaak lastig om hierover nog op een rustige manier in gesprek te gaan. Alvorens u uw onvrede met derden bespreekt verzoeken wij u dit met ons te bespreken. Bijna voor iedereen geldt dat het fijn is om erkenning te zoeken bij derden over zaken die we graag anders zouden zien. Het sterkt ons in onze gedachten dat het gelijk aan onze kant is. Het risico hiervan is dat zaken soms groter en scherper geformuleerd worden dan dat feitelijk nodig is. Probeer bij het bespreken van uw onvrede met derden de feiten en de emoties uit elkaar te houden. U mag er vanuit gaan dat we ons werk zeer serieus nemen en dat uw belang in ons handelen voorop staat. Dat dit niet altijd zo wordt ervaren komt doordat wij kijken naar uw belangen op de lange termijn en de risico s van toekomstige situaties proberen in te calculeren. Hierdoor kunnen we andere keuzes maken dan dat u waarschijnlijk zou maken. 4.3 Middelengebruik Sommigen van u gebruiken middelen die het gedrag kunnen veranderen zoals alcohol of drugs. Voor een ander is het vaak lastig om hiermee om te gaan. Wij verzoeken u dan ook om tijdens gesprekken hiermee rekening te houden en van tevoren niets te gebruiken. In de gevallen waarbij er toch sprake is van middelengebruik bepalen wij of we verder gaan met het gesprek of dat we dit op een later tijdstip voortzetten. 4.4 Afspraken nakomen Bij het bespreken van de werkwijze is ook gesproken over het belang van het nakomen van de afspraken. Om als cliënt en bewindvoerder/budgetbeheerder goed samen te kunnen werken is het van essentieel belang dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Voor elk gedrag dat hierboven niet omschreven is en wat toch als ongewenst ervaren wordt, geldt dat dit besproken wordt door de eigenaren van de aangesloten organisaties. Gezamenlijk zullen ze een standpunt innemen over hoe hiermee om te gaan en dit met u communiceren. Ondergetekende verklaart hiermee dat bovenstaande gedragscode met hem/haar besproken is en hiernaar te zullen handelen. Getekend te.. Datum. 14

15 5 Bijlage 2: Klachtenregeling Algemene bepalingen: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.Bewindvoerder Bewindkracht verder te noemen de bewindvoerder. De persoon of rechtspersoon die op grond van een beschikking van de kantonrechter optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen. 2. Directie: Zij die belast is met de dagelijkse leiding van de bewindvoerder. 3. Medewerker: Ieder andere medewerker van bewindvoerder. 4. Rechthebbende: Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld waarbij bewindvoerder is benoemd is tot bewindvoerder. 5. Bezwaar: Een mondeling of schriftelijk ter kennis van bewindvoerder gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van bewindvoerder. 6. Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij bewindvoerder ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening dan wel behandeling door een medewerker van bewindvoerder. Artikel 2 Deze regeling geldt uitsluitend voor de rechthebbende en degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (zie opsomming ) *. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Voor het laten vertegenwoordigen dient een schriftelijke machtiging overlegd te worden. 15

16 Artikel 3 Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de rechthebbende beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de rechthebbende op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt deze medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij eventueel na nader overleg met de desbetreffende rechthebbende en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. Is de rechthebbende niet tevreden over de afhandeling, dan kan hij/zij een klacht indienen. Klachten Artikel 4 1. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend ( daaronder begrepen) bij de directie. Een klacht moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip. De klacht dient duidelijk omschreven te worden. - indien de indiener niet de rechthebbende zelf is, een toelichting waaruit blijkt waarom de indiener gerechtigd is de klacht in te dienen (zie *) - toestemming van de rechthebbende (zie artikel 6) - een handtekening van de indiener 2. De klacht dient betrekking te hebben op onvrede over de uitvoering van de wettelijke taken van de bewindvoerder of door een medewerker van de bewindvoerder. 3. De klacht mag niet later ingediend zijn dan één jaar na ontstaansdatum. 4. De klacht mag niet ingediend worden als deze al eerder is ingediend en behandeld. 5. De klacht wordt niet in behandeling genomen indien het belang van de indiener van de klacht dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is. Hiervan stelt de directie de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis. 6. Alle voor de afhandeling van de klacht relevante documenten, eventueel waarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is (zie artikel 6), dienen beschikbaar te zijn en te worden gesteld. 16

17 De indiener van de klacht ontvangt binnen 8 dagen een ontvangstbevestiging. Klachten worden terstond gemeld aan de directie. Deze zal nagaan of de klacht door behandeling als een bezwaar kan worden opgelost. De directie zorgt er voor dat de klacht wordt behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de directie zelf betreft. De klacht wordt door de directie afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste zes weken. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard dan wordt door de directie een toelichting op dit besluit verstrekt. Indien de klacht gegrond wordt verklaard dan zal in de verklaring opgenomen worden of- en zo ja- welke gevolgen de directie hieraan verbindt. Artikel 5 De directie administreert en registreert binnengekomen klachten. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan. Artikel 6 Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de rechthebbende worden gevraagd. Indien de klager bezwaarmaker een ander is dan de rechthebbende, dan zal de rechthebbende toestemming moeten geven om informatie te verstrekken m.b.t de klacht bezwaar aan de klager- bezwaarmaker. Artikel 7 Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de indiener van de klacht zich voor of tijdens de behandeling te zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend. Bent u een van onderstaande, dan kunt u een klacht indienen. Degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 17

18 1 De betrokkene; waarbij opgemerkt zij dat de verstandelijk gehandicapte in het algemeen niet in staat is om zelf om een beschermingsvorm te vragen; 2 Echtgenoot of partner 3. De bloedverwanten in de rechte lijn (ouders) 4 Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad (broer, zus, oom, tante) 5 De voogd en al wie over de minderjarige gezag uitoefent 6 De curator of mentor 7 De officier van justitie 8 College van B&W in het geval bewind wegens verkwisting of problematische schulden 9 De instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt. 18

19 6. Bijlage 3: Algemene voorwaarden 6.1 Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bewindvoerder en cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Bewindkracht is Nederlands recht van toepassing. 6.2 Artikel 2. Privacy. De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard der bewindvoering voort vloeit. 6.3 Artikel 3. Taken cliënt. 3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder. 3.2 De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk mede aan de bewindvoerder. 3.3 De cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar de bewindvoerder, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan de bewindvoerder te zenden. 3.4 De cliënt dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail, schriftelijk of per fax. 3.5 De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan behalve wanneer de bewindvoerder schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- en/of girorekening. 3.6 De cliënt machtigt de bewindvoerder om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de bewindvoerder in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van de bewindvoering of het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen gewaarborgd bij voldoende saldo. 3.7 De cliënt machtigt de bewindvoerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. 3.8 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de bewindvoerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan. 19

20 6.4 Artikel 4. Taken bewindvoerder wat betreft bewindvoering. 4.1 De bewindvoerder opent bij aanvang van het bewind twee bankrekeningen op naam van de cliënt, een beheer- en een leefgeldrekening bij de ING Bank. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via de beheerrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 1:436 lid 4). Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat. De kosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de cliënt en worden door de bewindvoerder rechtstreeks doorbelast naar de cliënt. 4.2 De bewindvoerder maakt na aanvang van het bewind binnen 3 maanden een boedelbeschrijving die ingediend wordt bij het kantongerecht. Daarnaast stelt de bewindvoerder binnen 3 maanden na aanvang van het bewind een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt. 4.3 De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan. 4.4 De bewindvoerder verstrekt de cliënt wekelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening. 4.5 Er wordt door de bewindvoerder geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor de WSNP dan zal de bewindvoerder doorverwijzen naar de desbetreffende instantie. 4.6 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan de bewindvoerder een derde inschakelen. 4.7 De werkzaamheden voor bewindvoering ( beschermingsbewind ) worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder/curator dat door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd. 4.8 De bewindvoerder inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt. 4.9 De bewindvoerder doet geen werkzaamheden betreffende problematische schulden en verwijst in dat geval door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente De bewindvoerder verstrekt de volgende informatie aan de cliënt: de bij het kantongerecht ingediende beginbalans, het opgestelde budgetplan, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld en iedere maand de mutaties van de in artikel 4.1 genoemde beheerrekening Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder de rekening en verantwoording ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter De bewindvoerder heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden. 20

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Geboorteplaats: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Burgerlijke staat: : Nationaliteit: Nationaliteit: 2. Adresgegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats:

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats: Gelders Bewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1.Gegevens rechthebbende BSN:. Naam:.. Voornamen:.. Geboortedatum: Geboorteplaats:. Burgerlijke staat:.. Nationaliteit: E-mailadres:. Gegevens partner

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier Beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende BNJWH-beheer Bewindvoerders Aanmeldingsformulier Beschermingsbewind BurgerServiceNummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit: E-mailadres: Opleidingsnivieau:

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Bewindvoering

Aanmeldingsformulier Bewindvoering Aanmeldingsformulier Bewindvoering 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. Burger Service Nr Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

Aanmeld- Intakeformulier

Aanmeld- Intakeformulier Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Oud bewindvoeringen en de cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind (Graag zo volledig mogelijk invullen) 1. Gegevens cliënt Gegevens partner. 2. Adresgegevens.

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind (Graag zo volledig mogelijk invullen) 1. Gegevens cliënt Gegevens partner. 2. Adresgegevens. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind (Graag zo volledig mogelijk invullen) 1. Gegevens cliënt Gegevens partner Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Geslacht: man/vrouw*: Nationaliteit:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

aanmeldingsformulier beschermingsbewind

aanmeldingsformulier beschermingsbewind aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens klant Gegevens partner Burgerlijke staat Burgerlijke staat Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Nationaliteit nummer IBAN Rekeningnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: een natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan de Cobibewind

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer

Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Algemene voorwaarden Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer Baat bij Bewind Bewindvoering & Budgetbeheer gevestigd te Aalsmeer, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022.

1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022. Artikel 1 R&S Bewind 1.1 R&S Bewind is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61716022. Artikel 2. Algemene bepalingen 2.1 De onderbewindstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind ALGEMENE VOORWAARDEN Zeeuws Bewind 23-02-2015 1 Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Zeeuws Bewind. Kamer van Koophandel nummer: 50545531 BTW nummer: NL 180204713B02 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer

Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer Algemene voorwaarden Assist Bescherming & Beheer In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : Natuurlijk persoon die een overeenkomst met de organisatie heeft afgesloten, hetzij door een

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KaraBewind

Algemene voorwaarden KaraBewind Algemene voorwaarden KaraBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder bewindvoerder wordt verstaan: KaraBewind, gevestigd te Udenhout. Kamer van Koophandel nummer 59178868. 1.2 Onder klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven.

Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. Algemene voorwaarden dienstverlening PlusBewindZuid te Nederweert 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd en kantoorhoudend aan de Dieuwert 1 in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer; AP budget, Altijd Positief Budget gevestigd te Hengelo (Overijssel) Kamer van Koophandel nummer: 61840173, BTW nummer: NL103998871B01

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden

PlanB Bewind. Algemene Voorwaarden PlanB Bewind Algemene Voorwaarden Inhoud Artikel 1 PlanB Bewind... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 3 Verplichtingen bewindvoerder... 2 Artikel 4 Reguliere werkzaamheden bewindvoerder... 3

Nadere informatie

Naam : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. :

Naam : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. : Persoonlijke gegevens Rechthebbende : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. : Nationaliteit : Geboorteplaats : : : Postcode : BSN nummer : : Burgerlijke staat : Paspoortnummer : geldig tot

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vrijwillig Inkomensbeheer. Artikel 1 Algemeen en Begripsbepaling

Algemene voorwaarden Vrijwillig Inkomensbeheer. Artikel 1 Algemeen en Begripsbepaling Algemene voorwaarden Vrijwillig Inkomensbeheer Artikel 1 Algemeen en Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Budgetcoach People Service te s-hertogenbosch. 1.2. Onder aanvrager / cliënt

Nadere informatie

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart150 2114 AH Vogelenzang 023-7436802 bewindvoering@vanekerfinance.nl Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS Om een aanmelding bij René Opheij bewindvoering te kunnen beoordelen moeten de gevraagde gegevens op dit formulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. Dit formulier dient

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Intakeformulier bewindvoering

Intakeformulier bewindvoering Intakeformulier bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zorgadviesburo ANEL, gevestigd te 9679 TH Scheemda, Eexterweg 47, KvK- nummer 01125249, btw- nummer NL1108.99.295.B01;

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Fichte Bewindvoering BV Datum: 26 oktober 2016 Versie: 2.0 Auteur: Herman Lindhout

KLACHTENREGLEMENT. Fichte Bewindvoering BV Datum: 26 oktober 2016 Versie: 2.0 Auteur: Herman Lindhout KLACHTENREGLEMENT Fichte Bewindvoering BV Datum: 26 oktober 2016 Versie: 2.0 Auteur: Herman Lindhout Inhoud 1. Begripsbepaling... 3 2. Doel en reikwijdte... 3 3. Bezwaren... 5 4. Klachten... 5 5. Slotbepalingen...

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Inwonende kinderen Naam en voorletters Geboortedatum BSN Geslacht Onderwijsvorm M / V M / V M / V M / V M / V

Inwonende kinderen Naam en voorletters Geboortedatum BSN Geslacht Onderwijsvorm M / V M / V M / V M / V M / V Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13 Artikel 1 U meldt zich zelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via email bij bewindvoeringskantoor Moors Bewind. Artikel 2 Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag t/m

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele 1. Gegevens rechthebbende Partner (indien van toepassing) BSN: BSN: Geboren: Geboren: Geslacht: Man Vrouw Geslacht: Man Vrouw Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND ARTIKEL 1 ALGEMEEN De bewindvoering bij MDL-Beschermingsbewind geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven. ARTIKEL 2 BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Budgetbeheer Box Bewindvoering

Budgetbeheer Box Bewindvoering Budgetbeheer Bewindvoering Budgetbeheer Box Bewindvoering Postbus 45 9200 AA Drachten Morra 2-36 9204 KH Drachten Tel: 085 0290 035 info@boxbudgetbeheer.nl www.boxbudgetbeheer.nl Bank: NL22ABNA061.73.73.833

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie