Profiel Directieverslag...29 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Toelichting...34 Overige gegevens...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens..."

Transcriptie

1 ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus BV Amsterdam Internet: DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER ING Fund Management B.V. Internet: ING Fund Management B.V. G.O.J.M. Van Hassel Mw. M.W.L van Vroonhoven M.L.M. van Diemen M.F.M. van Elk ACCOUNTANT Ernst & Young Accountants BANKIER ING Bank N.V.

2 ING High Yield Obligatie Fonds Inhoudsopgave Jaarverslag ING High Yield Obligatie Fonds Profiel... 3 Kerncijfers...4 Algemene inleiding... 5 Directieverslag... 7 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht...14 Toelichting...15 Overige gegevens Jaarverslag ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Profiel Directieverslag...29 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Toelichting...34 Overige gegevens Jaarverslag ING Global High Yield Basis Fonds Financiële verantwoording Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht...50 Toelichting...51 Overige gegevens ING High Yield Obligatie Fonds 2 Jaarverslag 2007

3 ING High Yield Obligatie Fonds Profiel ALGEMEEN ING High Yield Obligatie Fonds beoogt de deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden op de wereldwijde high yield markten in een actief en professioneel beheerde portefeuille van hoofdzakelijk bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten. DOELSTELLING ING High Yield Obligatie Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Global High Yield Basis Fonds, te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark. SOORT BELEGGING ING High Yield Obligatie Fonds belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Global High Yield Basis Fonds. De beleggingen van het ING Global High Yield Basis Fonds bestaan in hoofdzaak direct of indirect uit obligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium term notes) en kortlopende schuldvorderingen zoals deposito's, geldmarktpapier, certificates of deposit, commercial paper en dergelijke, in financiële instellingen. De genoemde beleggingen zijn uitgegeven c.q. aangegaan door financiële instellingen, bedrijven en andere instellingen en luiden in euro of andere valuta van ontwikkelde landen. Een ontwikkeld land wordt hierbij gedefinieerd als een land waarvan de staatsleningen, uitgegeven door de centrale overheid en luidende in 's lands eigen valuta, een lange-termijn kredietwaardigheid-score hebben van minimaal BBB- (Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's). Tevens kan worden belegd in uitgevende instellingen uit landen van de 'Emerging Markets'. REGIO Wereldwijd BENCHMARK Herwogen Lehman Brothers Global High Yield Index (70% U.S. Corporate High Yield en 30 % Pan-European High Yield) UITBESTEDING BEHEERWERKZAAMHEDEN ING Fund Management B.V., beheerder van het ING Global High Yield Basis Fonds, heeft een deel van haar beheerwerkzaamheden voor het ING Global High Yield Basis Fonds uitbesteed aan ING Investment Management Co. gevestigd te Atlanta (USA) en een deel aan ING Investment Management Asia Pacific ( Hong Kong) Limited gevestigd te Hong Kong (China). ING Investment Management Co. En ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Limited zijn 100% dochtermaatschappijen van ING Groep N.V. ING Investment Management Co. en ING Investment Management Asian Pacific ( Hong Kong) Limited zijn ieder voor hun deel verantwoordelijk voor het nemen van de beleggingsbeslissingen binnen het kader van het beleggingsbeleid zoals dat is vastgesteld door ING Fund Management B.V., het verzamelen en verrichten van research op basis waarvan genoemde beslissingen genomen kunnen worden, het geven van opdracht tot aan- en verkoop van effecten alsmede settlement. Taken zoals het voeren van een fondsadministratie en uiteindelijke mandaatbewaking berusten bij ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 3 Jaarverslag 2007

4 ING High Yield Obligatie Fonds Kerncijfers ALGEMEEN Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 26,54 28,21 27,86 28,77 28,39 Beurskoers 26,46 28,07 27,68 28,70 28,30 Rendement van het fonds % -0,12 8,58 2,96 9,78 17,66 Rendement van de benchmark % -0,22 9,91 2,73 12,35 29,99 Uitgekeerd dividend per aandeel 1,70 1,92 1,71 2,24 1,22 MEERJARENOVERZICHT (in totalen) Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Totaal beleggingsresultaat (per aandeel) Inkomsten 2,26 2,24 2,26 2,15 2,11 Kosten 0,37 0,37 0,38 0,42 0,38 Waardeveranderingen -2,01 0,40-1,03 0,79 2,60 Totaal beleggingsresultaat -0,12 2,27 0,85 2,52 4,33 ALGEMEEN De vermelde cijfers hebben betrekking op 31 december respectievelijk de periode 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar, tenzij anders vermeld. De beurskoers betreft m.i.v. boekjaar 2007 de transactiekoers waartegen op de eerste beursdag van het volgende boekjaar aan- en verkopen in aandelen van het Subfonds zijn afgewikkeld. Het rendement van het fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel rekening houdend met (eventuele) dividenduitkeringen. Het gemiddeld aantal aandelen, zoals dat wordt gebruikt in de berekening van het meerjarenoverzicht per aandeel, wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen per 31 december van het vorig kalenderjaar en die per 31 maart, per 30 juni, per 30 september en per 31 december van het gelijk met het onderhavige boekjaar eindigende kalenderjaar in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. ING High Yield Obligatie Fonds 4 Jaarverslag 2007

5 ING High Yield Obligatie Fonds Algemene inleiding Het jaar 2007 in vogelvlucht Een jaar van tegenstellingen 1. In de eerste zes maanden zetten de belangrijkste trends van voorgaande jaren zich voort. Zo bleven de rentes en de inflatie laag en was de bereidheid van beleggers om risico's te lopen, hoog. Echter, in juli sloeg de hoge risicobereidheid om in risicoaversie. Daarmee was het contrast in beleggingsomgeving tussen twee jaarhelften ongekend groot; 2. Oorzaak was de groeiende malaise op de huizen- en hypotheekmarkt in de VS. De problemen, die zich al in de eerste maanden van het jaar aandienden, verdwenen na juli niet meer van het netvlies van beleggers. Gerenommeerde banken in de VS maar ook in andere regio's, vooral in Europa, moesten huizenhoge afschrijvingen melden. Opvallend was dat staatsgerelateerde fondsen uit Azië ('sovereign wealth funds') een belang namen in enkele getroffen westerse banken. Verder was het opmerkelijk dat een relatief klein deel van de Amerikaanse economie, de huizenmarkt, tot wereldwijde onrust leidde; 3. Die onrust ontstond in een omgeving van stevige wereldwijde groei (circa 4%), door sterke groei van opkomende markten en behoorlijke groei in Europa en Japan. De Amerikaanse economie toonde in het grootste deel van het jaar spankracht. Echter, in het vierde kwartaal begon de toegenomen onzekerheid, uitvloeisel van de malaise op de huizen- en hypotheekmarkt, duidelijk op de groei te drukken; 4. Dat geen enkele financiële markt zich aan de gevolgen van de huizenmalaise in de VS kon onttrekken, had verschillende oorzaken. Allereerst waren banken in voorgaande jaren uitermate soepel geweest met het verstrekken van hypotheken, zelfs aan niet-kredietwaardige ('subprime') huiseigenaren. Dit beleid hield rekening met doorgaande huisprijsstijgingen. Toen de waarde van huizen daalde, raakte een groeiend aantal eigenaren in problemen; 5. Verder hield de wereldwijde impact van de huisprijsdalingen verband met de opkomst van nieuwe financiële producten en innovatieve constructies. Van de verruimde mogelijkheden om risico's te spreiden, door verzamelen, splitsen en doorverkopen van hypotheekportefeuilles, was in voorgaande jaren massaal gebruikgemaakt. De keerzijde hiervan was dat niemand precies bleek te weten bij welke partijen de risico's terecht waren gekomen en hoe groot deze precies zijn; 6. Vooral in de VS leidde de draai van zeer hoge naar uitermate lage risicobereidheid tot lagere rentes op overheidspapier. De vraag naar risicovollere soorten obligaties, populair in de eerste jaarhelft, nam juist fors af. Dat kwam vanaf juli tot uiting in een fors uitlopen van de spreads (beloning bovenop het rendement op overheidspapier) bij bedrijfsleningen ('credits'), hoogrentende bedrijfsleningen ('high yield') en obligaties van opkomende markten ('emerging markets debt'); 7. Op de aandelenmarkten sloeg het sentiment om. Eerdere koersdalingen, bijvoorbeeld in februari, leidden nog tot een snel herstel. Echter, in juli en de daarop volgende maanden hield de risicoaversie bij beleggers aan. Hierdoor presteerden defensieve sectoren grosso modo beter dan sectoren met een cyclisch karakter. Uitzondering was de sector basismaterialen die het grootste deel van zijn winst wist vast te houden. Ook de sector energie presteerde uitstekend, dankzij fors gestegen olieprijzen; 8. Een uitermate complicerende factor was dat er vanaf augustus problemen ontstonden op de geldmarkten. Onzekerheden over de omvang van de risico's bij de verschillende partijen, schaadden het vertrouwen tussen banken. Hun angst om op de geldmarkt te opereren dwong de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en andere centrale banken om voor miljarden aan liquiditeiten in de markt te pompen, vooral in augustus en december; 9. Qua regio spanden de aandelen van opkomende markten de kroon, zowel qua economische groei als qua koersprestaties (+26% in euro). Voor wereldwijde beleggers in de Eurozone hadden de bewegingen van de dollar (-11%) en de yen (-3%) tegenover de euro een sterke negatieve invloed op de resultaten; ING High Yield Obligatie Fonds 5 Jaarverslag 2007

6 ING High Yield Obligatie Fonds Vooruitzichten 10. In de eerste maanden van 2008 moesten wereldwijde aandelen fors terug. In ons basisscenario gaan wij uit van een milde recessie in de VS. Een beperkte teruggang van de groei in de grootste economie ter wereld is nagenoeg in de huidige koersniveaus van wereldwijde aandelen verdisconteerd; 11. De afgelopen jaren hebben bedrijven forse winststijgingen laten zien. Vanaf de huidige historisch hoge winstniveaus gaan wij in 2008 uit van winstdalingen. Gezien het door ons verwachte milde karakter van de recessie in de VS, voorzien wij echter in 2009 een winstherstel. Hierop kunnen wereldwijde aandelenmarkten vanaf omstreeks de zomer van 2008 beginnen te anticiperen. Uitgaande van ons centrale scenario, kunnen de redelijke aandelenwaarderingen, de relatief hoge dividendrendementen, de forse renteverlagingen door de centrale bank in de VS en de fiscale verruiming door de Amerikaanse overheid gedeeltelijk compensatie bieden voor de verwachte teleurstellingen van de bedrijfswinsten; 12. Per saldo verwachten wij voor dit jaar dat de negatieve rendementen die wereldwijde aandelen tot dusverre boekten, niet meer kunnen worden goedgemaakt. Overigens zou een herstel van de, op fundamentele gronden ondergewaardeerde, Amerikaanse dollar een positieve invloed hebben op de rendementen van wereldwijde aandelen; 13. Onze taxatie is dat de lange rentes zich eind 2008 op ongeveer de huidige niveaus zullen bevinden. Den Haag, 25 april 2008 ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 6 Jaarverslag 2007

7 ING High Yield Obligatie Fonds Directieverslag MARKTONTWIKKELINGEN De high yield markt heeft in 2007 een sterke start gehad. Na vijf maanden liet de high yield markt echter een tegenovergesteld beeld zien. Aanleiding voor de omslag was de negatieve berichtgeving met betrekking tot de markt voor Amerikaanse subprime hypotheken. Later in het jaar is de zorg over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie toegenomen en is de risicobereidheid onder beleggers afgenomen, wat een verdere verzwakking van de markt tot gevolg had. GEVOERD BELEGGINGSBELEID Een belangrijk deel van de outperformance van het fonds in 2007 wordt verklaard door de obligatieselectie, waaronder het vermijden van zeer agressieve nieuwe high yield obligaties die gedurende de eerste helft van 2007 op de high yield zijn geïntroduceerd. In 2007 hebben wij het onze positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties gereduceerd. Qua sector positionering is de exposure naar cyclische sectoren en aan de Amerikaanse consument gerelateerde sectoren enigszins teruggebracht. Deze wijzigingen hadden een positief effect op de performance van het fonds. Een negatieve bijdrage aan de relatieve performance in 2007 werd veroorzaakt door de relatief beperkte positie van het fonds in het meest veilige deel van de high yield markt, dat vorig jaar het minst te lijden had van de markt verzwakking. Verder werd de outperformance enigszins gedrukt door de relatief lage rentegevoeligheid van de portefeuille. VOORUITZICHTEN Voor de high yield markt zal de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie ook in 2008 een belangrijke rol blijven spelen. Op middenlange termijn zijn wij positief over de rendementsvooruitzichten van high yield obligaties. Op korte termijn verwachten wij echter wel dat de volatiliteit van de high yield markt zal aanhouden. Qua risicopositionering is het fonds neutraal gepositioneerd, met een onderweging naar obligaties met de hoogste rating en een overweging in sectoren die een stabiele cashflow genereren, zoals kabelexploitanten en telecombedrijven. UITBESTEDING DEEL BEHEERACTIVITEITEN ING Fund Management B.V. heeft besloten om per 1 april 2007 de uitvoering van een deel van haar beheeractiviteiten met betrekking tot het ING Global High Yield Basis Fonds, waarin door het ING High Yield Obligatie Fonds wordt doorbelegd, uit te besteden. Een deel van de uitvoering van het beleggingsbeleid is uitbesteed aan ING Investment Management Asia Pasific (Hong Kong) Limited, een 100% dochtervennootschap van ING Groep N.V. De uitbesteding zal betrekking hebben op het gedeelte van de portefeuille dat wordt belegd in de regio Asia Pacific en houdt verband met de expertise van ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Limited in deze regio. ING High Yield Obligatie Fonds 7 Jaarverslag 2007

8 ING High Yield Obligatie Fonds RISICO'S BIJ HET DEELNEMEN IN BELEGGINGSFONDSEN Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in de ING Basis Fondsen. Daar het vermogen hoofdzakelijk wordt belegd in één of meerdere ING Basis Fondsen, worden de risico's aangemerkt als risico's van het onderhavige fonds. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn: Prijsrisico's - Marktrisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in de marktprijs, ten gevolge van factoren die van toepassing zijn op een individueel instrument dan wel voor een verzameling van instrumenten. Het risico varieert met de volatiliteit van de beleggingen. - Renterisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in de marktrente. - Valutarisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in valutakoersen. Kredietrisico Het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij tegenover het fonds niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van contracten inzake financiële instrumenten te voldoen. Liquiditeitsrisico Het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen, die zijn benodigd om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Het liquiditeitsrisico, dat een fonds loopt, is in hoofdzaak gerelateerd aan de beleggingen van het fonds in incourante effecten. Kasstroomrisico Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een financieel instrument zullen fluctueren in omvang. Afwikkelingsrisico Het risico dat bij de afwikkeling van een transactie de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet waardoor betaling of levering van financiële instrumenten niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. Bewaarnemingsrisico Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer van die activa. Naast bovenstaande opsomming kunnen zich ook risico's voordoen die niet specifiek met het gebruik van financiële instrumenten samenhangen. Het betreft: Wijziging in financiële en fiscale wetgeving Doordat financiële en fiscale wetgeving aan verandering onderhevig zijn, kan een omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele wijzigen. Risico verhandelbaarheid In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming in het Subfonds. ING High Yield Obligatie Fonds 8 Jaarverslag 2007

9 ING High Yield Obligatie Fonds Paraplurisico Het paraplufonds waarvan het onderhavige fonds deel uitmaakt, is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De vermogens van de afzonderlijke Subfondsen zijn dientengevolge niet juridisch afgescheiden. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor de andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Operationeel risico Het risico dat schade ontstaat als gevolg van tekortschietende interne processen en systemen, menselijke fouten of externe gebeurtenissen. Een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nalezen in het Prospectus en het Supplement. INZICHT IN RISICO'S Het jaarverslag heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico's die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het Subfonds, van het paraplufonds waarvan het Subfonds deel uitmaakt en van de ING Basis Fondsen waarin het Subfonds participeert. Het in de ING Basis Fondsen opgenomen overzicht Samenstelling van de beleggingen biedt informatie inzake de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel regio en valuta als per individuele naam, alsmede inzake rentepercentage en resterende looptijd per belegging in geval van vastrentende beleggingen en geeft daarmede onder meer een indicatie van prijsrisico's. Terzake van afgeleide financiële instrumenten zijn, voor zover deze instrumenten onderdeel van de portefeuille op verslagmoment uitmaken, overzichten en specificaties opgenomen waarin relevante informatie is weergegeven. Het overzicht Valutapositie dat is opgenomen in de Toelichting op de balans geeft inzicht in de mate waarin de activa en passiva van het fonds in euro dan wel in andere valuta luiden, met inbegrip van de afgeleide financiële instrumenten, zoals valutatermijntransacties, die daaraan mede sturing geven. RISICOBEHEER ING Fund Management B.V., de beheerder van het fonds, bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat het fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en renterisico's af te dekken of te sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt portefeuillebeheer bijvoorbeeld bij anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de market exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou kunnen worden zonder gebruik te maken van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden gebruikt dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. De bedrijfsvoering van de beheerder, voor zover die van toepassing is op de activiteiten van de beleggingsinstelling, is mede gericht op het beheersen van operationele risico's. In de paragraaf "Verklaring omtrent de bedrijfsvoering" wordt nader ingegaan op de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder. Gebruik derivaten in verslagperiode Het fonds gebruikt valuta termijncontracten om valutarisico's ten opzichte van de benchmark te beperken. ING High Yield Obligatie Fonds 9 Jaarverslag 2007

10 ING High Yield Obligatie Fonds VERKLARING OMTRENT DE BEDRIJFSVOERING Algemeen Als beheerder van ING High Yield Obligatie Fonds is het, overeenkomstig artikel 121 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), onze verantwoordelijkheid te verklaren dat voor ING High Yield Obligatie Fonds wordt beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering overeenkomstig de in de Wet op het financieel toezicht en de daaraan gerelateerde regelgeving gestelde eisen en dat deze bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2007 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Hieronder gaan wij in op de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder voor zover gericht op de activiteiten van de beleggingsinstelling. De bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met bij of krachtens de wet gestelde eisen. Een dergelijke structuur kan geen absolute zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen, maar is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen aangaande de risico's gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De beoordeling van het functioneren en de effectiviteit van de bedrijfsvoering behoort tot de verantwoordelijkheid van de beheerder. Activiteiten in 2007 Ten aanzien van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (thans 'bedrijfsvoering' genoemd) heeft de beheerder het COSO Integrated Framework als uitgangspunt gekozen. Periodiek worden op systematische wijze de significante risico's bepaald. Het bestaande stelsel van interne beheersingsmaatregelen mitigeert deze risico's. De beschrijving van de bedrijfsvoering is geëvalueerd en is in lijn met bij of krachtens de wet gestelde eisen. Dit houdt in dat de significante risico's en interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van de relevante processen zijn beoordeeld en geactualiseerd. Aan de beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering wordt in de praktijk op een aantal manieren invulling gegeven. Door middel van performance indicatoren, die zijn gebaseerd op de procesbeschrijvingen en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen, wordt het management periodiek geïnformeerd. Daarnaast is er een incidenten- en klachtenprocedure. In 2007 is het effectieve functioneren van de bedrijfsvoering getest door middel van detailtesten van opzet, bestaan en werking ervan. Dit betreffen generieke testwerkzaamheden die procesmatig zijn uitgevoerd voor de verschillende beleggingsinstellingen waarvoor ING Fund Management B.V. als beheerder optreedt. Op het niveau van de individuele beleggingsinstellingen kunnen de uitgevoerde testwerkzaamheden daarom verschillen. De testen worden uitgevoerd door de afdeling Operational Risk Management, in overleg met interne en externe accountants. Hieruit zijn in het kader van de rapportage in dit jaarverslag geen relevante bevindingen naar voren gekomen. Rapportage over de bedrijfsvoering Gedurende 2007 hebben wij de verschillende aspecten van de inrichting van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren. Op grond van het bovenstaande verklaren wij als beheerder voor ING High Yield Obligatie Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo en verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2007 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Voor het komende jaar verwachten wij geen significante wijziging in de opzet van de bedrijfsvoering. Den Haag, 25 april 2008 ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 10 Jaarverslag 2007

11 ING High Yield Obligatie Fonds Jaarrekening Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 ING High Yield Obligatie Fonds 11 Jaarverslag 2007

12 ING High Yield Obligatie Fonds Balans per 31 december Vóór resultaatbestemming BELEGGINGEN Participaties in ING Basis Fondsen VORDERINGEN Overige vorderingen OVERIGE ACTIVA Liquide middelen KORTLOPENDE SCHULDEN Uit hoofde van beleggingstransacties Schulden aan kredietinstellingen Ingekochte eigen aandelen Overige schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus kortlopende schulden EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat ING High Yield Obligatie Fonds 12 Jaarverslag 2007

13 ING High Yield Obligatie Fonds Winst-en-verliesrekening Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, respectievelijk over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 BEDRIJFSOPBRENGSTEN OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Uitkeringen ING Basis Fondsen WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Directe kosten Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ING High Yield Obligatie Fonds 13 Jaarverslag 2007

14 ING High Yield Obligatie Fonds Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, respectievelijk over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Af: Toegerekende resultaten ING Basis Fondsen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Uitgekeerd dividend Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten NETTO KASSTROOM Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen ultimo verslagperiode ING High Yield Obligatie Fonds 14 Jaarverslag 2007

15 ING High Yield Obligatie Fonds Toelichting ALGEMEEN Het jaarverslag van ING High Yield Obligatie Fonds bevat naast het verslag van het fonds zelf ook als bijlage het jaarverslag van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., waarvan het fonds deel uitmaakt, alsmede als bijlage het jaarverslag van één of meer ING Basis Fondsen waarin het Subfonds direct of indirect participeert. Op deze wijze is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de feitelijke beleggingen waarin wordt geparticipeerd en de daarmede samenhangende risico's. ING High Yield Obligatie Fonds is een Subfonds dat deel uitmaakt van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor beleggingsinstellingen. Op onderdelen zijn in de jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Het Subfonds heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING Investment Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V. ING Fund Management B.V. is tevens de beheerder van het Subfonds en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wft. Voor de beheeractiviteiten wordt een managementvergoeding in rekening gebracht. NOTERING De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. PARAPLUSTRUCTUUR ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De afzonderlijke Subfondsen die deel uitmaken van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. vormen geen juridisch afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. OPEN-END STRUCTUUR ING High Yield Obligatie Fonds is een (semi) open-end beleggingsmaatschappij, hetgeen betekent dat de directie van het fonds, behoudens uitzonderlijke situaties, op verzoek aandelen zal uitgeven of verkrijgen tegen de transactieprijs van een aandeel, zoals die voor een betreffende beursdag is vastgesteld. De directie van het fonds kan de inkoop van aandelen weigeren indien door de inkoop van aandelen niet langer wordt voldaan aan de vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Inkoop van aandelen vindt niet plaats gedurende de periode dat, op grond van het daartoe in het prospectus bepaalde, de intrinsieke waarde van het fonds niet wordt vastgesteld of in het geval dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat inkoop van aandelen tot gevolg kan hebben dat het belang van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders aanzienlijk wordt geschaad. FISCALE STATUS Het Subfonds maakt onderdeel uit van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zal zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting houdt in dat de, per Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften. Het vermogen van het fonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van het aan het fonds toe te rekenen directe beleggingsresultaat en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen. ING High Yield Obligatie Fonds 15 Jaarverslag 2007

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie