Profiel Directieverslag...29 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Toelichting...34 Overige gegevens...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens..."

Transcriptie

1 ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus BV Amsterdam Internet: DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER ING Fund Management B.V. Internet: ING Fund Management B.V. G.O.J.M. Van Hassel Mw. M.W.L van Vroonhoven M.L.M. van Diemen M.F.M. van Elk ACCOUNTANT Ernst & Young Accountants BANKIER ING Bank N.V.

2 ING High Yield Obligatie Fonds Inhoudsopgave Jaarverslag ING High Yield Obligatie Fonds Profiel... 3 Kerncijfers...4 Algemene inleiding... 5 Directieverslag... 7 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht...14 Toelichting...15 Overige gegevens Jaarverslag ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Profiel Directieverslag...29 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Toelichting...34 Overige gegevens Jaarverslag ING Global High Yield Basis Fonds Financiële verantwoording Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht...50 Toelichting...51 Overige gegevens ING High Yield Obligatie Fonds 2 Jaarverslag 2007

3 ING High Yield Obligatie Fonds Profiel ALGEMEEN ING High Yield Obligatie Fonds beoogt de deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden op de wereldwijde high yield markten in een actief en professioneel beheerde portefeuille van hoofdzakelijk bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten. DOELSTELLING ING High Yield Obligatie Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Global High Yield Basis Fonds, te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark. SOORT BELEGGING ING High Yield Obligatie Fonds belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Global High Yield Basis Fonds. De beleggingen van het ING Global High Yield Basis Fonds bestaan in hoofdzaak direct of indirect uit obligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium term notes) en kortlopende schuldvorderingen zoals deposito's, geldmarktpapier, certificates of deposit, commercial paper en dergelijke, in financiële instellingen. De genoemde beleggingen zijn uitgegeven c.q. aangegaan door financiële instellingen, bedrijven en andere instellingen en luiden in euro of andere valuta van ontwikkelde landen. Een ontwikkeld land wordt hierbij gedefinieerd als een land waarvan de staatsleningen, uitgegeven door de centrale overheid en luidende in 's lands eigen valuta, een lange-termijn kredietwaardigheid-score hebben van minimaal BBB- (Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's). Tevens kan worden belegd in uitgevende instellingen uit landen van de 'Emerging Markets'. REGIO Wereldwijd BENCHMARK Herwogen Lehman Brothers Global High Yield Index (70% U.S. Corporate High Yield en 30 % Pan-European High Yield) UITBESTEDING BEHEERWERKZAAMHEDEN ING Fund Management B.V., beheerder van het ING Global High Yield Basis Fonds, heeft een deel van haar beheerwerkzaamheden voor het ING Global High Yield Basis Fonds uitbesteed aan ING Investment Management Co. gevestigd te Atlanta (USA) en een deel aan ING Investment Management Asia Pacific ( Hong Kong) Limited gevestigd te Hong Kong (China). ING Investment Management Co. En ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Limited zijn 100% dochtermaatschappijen van ING Groep N.V. ING Investment Management Co. en ING Investment Management Asian Pacific ( Hong Kong) Limited zijn ieder voor hun deel verantwoordelijk voor het nemen van de beleggingsbeslissingen binnen het kader van het beleggingsbeleid zoals dat is vastgesteld door ING Fund Management B.V., het verzamelen en verrichten van research op basis waarvan genoemde beslissingen genomen kunnen worden, het geven van opdracht tot aan- en verkoop van effecten alsmede settlement. Taken zoals het voeren van een fondsadministratie en uiteindelijke mandaatbewaking berusten bij ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 3 Jaarverslag 2007

4 ING High Yield Obligatie Fonds Kerncijfers ALGEMEEN Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 26,54 28,21 27,86 28,77 28,39 Beurskoers 26,46 28,07 27,68 28,70 28,30 Rendement van het fonds % -0,12 8,58 2,96 9,78 17,66 Rendement van de benchmark % -0,22 9,91 2,73 12,35 29,99 Uitgekeerd dividend per aandeel 1,70 1,92 1,71 2,24 1,22 MEERJARENOVERZICHT (in totalen) Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Totaal beleggingsresultaat (per aandeel) Inkomsten 2,26 2,24 2,26 2,15 2,11 Kosten 0,37 0,37 0,38 0,42 0,38 Waardeveranderingen -2,01 0,40-1,03 0,79 2,60 Totaal beleggingsresultaat -0,12 2,27 0,85 2,52 4,33 ALGEMEEN De vermelde cijfers hebben betrekking op 31 december respectievelijk de periode 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar, tenzij anders vermeld. De beurskoers betreft m.i.v. boekjaar 2007 de transactiekoers waartegen op de eerste beursdag van het volgende boekjaar aan- en verkopen in aandelen van het Subfonds zijn afgewikkeld. Het rendement van het fonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel rekening houdend met (eventuele) dividenduitkeringen. Het gemiddeld aantal aandelen, zoals dat wordt gebruikt in de berekening van het meerjarenoverzicht per aandeel, wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen per 31 december van het vorig kalenderjaar en die per 31 maart, per 30 juni, per 30 september en per 31 december van het gelijk met het onderhavige boekjaar eindigende kalenderjaar in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. ING High Yield Obligatie Fonds 4 Jaarverslag 2007

5 ING High Yield Obligatie Fonds Algemene inleiding Het jaar 2007 in vogelvlucht Een jaar van tegenstellingen 1. In de eerste zes maanden zetten de belangrijkste trends van voorgaande jaren zich voort. Zo bleven de rentes en de inflatie laag en was de bereidheid van beleggers om risico's te lopen, hoog. Echter, in juli sloeg de hoge risicobereidheid om in risicoaversie. Daarmee was het contrast in beleggingsomgeving tussen twee jaarhelften ongekend groot; 2. Oorzaak was de groeiende malaise op de huizen- en hypotheekmarkt in de VS. De problemen, die zich al in de eerste maanden van het jaar aandienden, verdwenen na juli niet meer van het netvlies van beleggers. Gerenommeerde banken in de VS maar ook in andere regio's, vooral in Europa, moesten huizenhoge afschrijvingen melden. Opvallend was dat staatsgerelateerde fondsen uit Azië ('sovereign wealth funds') een belang namen in enkele getroffen westerse banken. Verder was het opmerkelijk dat een relatief klein deel van de Amerikaanse economie, de huizenmarkt, tot wereldwijde onrust leidde; 3. Die onrust ontstond in een omgeving van stevige wereldwijde groei (circa 4%), door sterke groei van opkomende markten en behoorlijke groei in Europa en Japan. De Amerikaanse economie toonde in het grootste deel van het jaar spankracht. Echter, in het vierde kwartaal begon de toegenomen onzekerheid, uitvloeisel van de malaise op de huizen- en hypotheekmarkt, duidelijk op de groei te drukken; 4. Dat geen enkele financiële markt zich aan de gevolgen van de huizenmalaise in de VS kon onttrekken, had verschillende oorzaken. Allereerst waren banken in voorgaande jaren uitermate soepel geweest met het verstrekken van hypotheken, zelfs aan niet-kredietwaardige ('subprime') huiseigenaren. Dit beleid hield rekening met doorgaande huisprijsstijgingen. Toen de waarde van huizen daalde, raakte een groeiend aantal eigenaren in problemen; 5. Verder hield de wereldwijde impact van de huisprijsdalingen verband met de opkomst van nieuwe financiële producten en innovatieve constructies. Van de verruimde mogelijkheden om risico's te spreiden, door verzamelen, splitsen en doorverkopen van hypotheekportefeuilles, was in voorgaande jaren massaal gebruikgemaakt. De keerzijde hiervan was dat niemand precies bleek te weten bij welke partijen de risico's terecht waren gekomen en hoe groot deze precies zijn; 6. Vooral in de VS leidde de draai van zeer hoge naar uitermate lage risicobereidheid tot lagere rentes op overheidspapier. De vraag naar risicovollere soorten obligaties, populair in de eerste jaarhelft, nam juist fors af. Dat kwam vanaf juli tot uiting in een fors uitlopen van de spreads (beloning bovenop het rendement op overheidspapier) bij bedrijfsleningen ('credits'), hoogrentende bedrijfsleningen ('high yield') en obligaties van opkomende markten ('emerging markets debt'); 7. Op de aandelenmarkten sloeg het sentiment om. Eerdere koersdalingen, bijvoorbeeld in februari, leidden nog tot een snel herstel. Echter, in juli en de daarop volgende maanden hield de risicoaversie bij beleggers aan. Hierdoor presteerden defensieve sectoren grosso modo beter dan sectoren met een cyclisch karakter. Uitzondering was de sector basismaterialen die het grootste deel van zijn winst wist vast te houden. Ook de sector energie presteerde uitstekend, dankzij fors gestegen olieprijzen; 8. Een uitermate complicerende factor was dat er vanaf augustus problemen ontstonden op de geldmarkten. Onzekerheden over de omvang van de risico's bij de verschillende partijen, schaadden het vertrouwen tussen banken. Hun angst om op de geldmarkt te opereren dwong de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en andere centrale banken om voor miljarden aan liquiditeiten in de markt te pompen, vooral in augustus en december; 9. Qua regio spanden de aandelen van opkomende markten de kroon, zowel qua economische groei als qua koersprestaties (+26% in euro). Voor wereldwijde beleggers in de Eurozone hadden de bewegingen van de dollar (-11%) en de yen (-3%) tegenover de euro een sterke negatieve invloed op de resultaten; ING High Yield Obligatie Fonds 5 Jaarverslag 2007

6 ING High Yield Obligatie Fonds Vooruitzichten 10. In de eerste maanden van 2008 moesten wereldwijde aandelen fors terug. In ons basisscenario gaan wij uit van een milde recessie in de VS. Een beperkte teruggang van de groei in de grootste economie ter wereld is nagenoeg in de huidige koersniveaus van wereldwijde aandelen verdisconteerd; 11. De afgelopen jaren hebben bedrijven forse winststijgingen laten zien. Vanaf de huidige historisch hoge winstniveaus gaan wij in 2008 uit van winstdalingen. Gezien het door ons verwachte milde karakter van de recessie in de VS, voorzien wij echter in 2009 een winstherstel. Hierop kunnen wereldwijde aandelenmarkten vanaf omstreeks de zomer van 2008 beginnen te anticiperen. Uitgaande van ons centrale scenario, kunnen de redelijke aandelenwaarderingen, de relatief hoge dividendrendementen, de forse renteverlagingen door de centrale bank in de VS en de fiscale verruiming door de Amerikaanse overheid gedeeltelijk compensatie bieden voor de verwachte teleurstellingen van de bedrijfswinsten; 12. Per saldo verwachten wij voor dit jaar dat de negatieve rendementen die wereldwijde aandelen tot dusverre boekten, niet meer kunnen worden goedgemaakt. Overigens zou een herstel van de, op fundamentele gronden ondergewaardeerde, Amerikaanse dollar een positieve invloed hebben op de rendementen van wereldwijde aandelen; 13. Onze taxatie is dat de lange rentes zich eind 2008 op ongeveer de huidige niveaus zullen bevinden. Den Haag, 25 april 2008 ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 6 Jaarverslag 2007

7 ING High Yield Obligatie Fonds Directieverslag MARKTONTWIKKELINGEN De high yield markt heeft in 2007 een sterke start gehad. Na vijf maanden liet de high yield markt echter een tegenovergesteld beeld zien. Aanleiding voor de omslag was de negatieve berichtgeving met betrekking tot de markt voor Amerikaanse subprime hypotheken. Later in het jaar is de zorg over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie toegenomen en is de risicobereidheid onder beleggers afgenomen, wat een verdere verzwakking van de markt tot gevolg had. GEVOERD BELEGGINGSBELEID Een belangrijk deel van de outperformance van het fonds in 2007 wordt verklaard door de obligatieselectie, waaronder het vermijden van zeer agressieve nieuwe high yield obligaties die gedurende de eerste helft van 2007 op de high yield zijn geïntroduceerd. In 2007 hebben wij het onze positie in Amerikaanse bedrijfsobligaties gereduceerd. Qua sector positionering is de exposure naar cyclische sectoren en aan de Amerikaanse consument gerelateerde sectoren enigszins teruggebracht. Deze wijzigingen hadden een positief effect op de performance van het fonds. Een negatieve bijdrage aan de relatieve performance in 2007 werd veroorzaakt door de relatief beperkte positie van het fonds in het meest veilige deel van de high yield markt, dat vorig jaar het minst te lijden had van de markt verzwakking. Verder werd de outperformance enigszins gedrukt door de relatief lage rentegevoeligheid van de portefeuille. VOORUITZICHTEN Voor de high yield markt zal de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie ook in 2008 een belangrijke rol blijven spelen. Op middenlange termijn zijn wij positief over de rendementsvooruitzichten van high yield obligaties. Op korte termijn verwachten wij echter wel dat de volatiliteit van de high yield markt zal aanhouden. Qua risicopositionering is het fonds neutraal gepositioneerd, met een onderweging naar obligaties met de hoogste rating en een overweging in sectoren die een stabiele cashflow genereren, zoals kabelexploitanten en telecombedrijven. UITBESTEDING DEEL BEHEERACTIVITEITEN ING Fund Management B.V. heeft besloten om per 1 april 2007 de uitvoering van een deel van haar beheeractiviteiten met betrekking tot het ING Global High Yield Basis Fonds, waarin door het ING High Yield Obligatie Fonds wordt doorbelegd, uit te besteden. Een deel van de uitvoering van het beleggingsbeleid is uitbesteed aan ING Investment Management Asia Pasific (Hong Kong) Limited, een 100% dochtervennootschap van ING Groep N.V. De uitbesteding zal betrekking hebben op het gedeelte van de portefeuille dat wordt belegd in de regio Asia Pacific en houdt verband met de expertise van ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Limited in deze regio. ING High Yield Obligatie Fonds 7 Jaarverslag 2007

8 ING High Yield Obligatie Fonds RISICO'S BIJ HET DEELNEMEN IN BELEGGINGSFONDSEN Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. Onderstaande opsomming bevat een aantal van de belangrijkste risico's die zich voordoen bij daadwerkelijke transacties in financiële instrumenten zoals die worden uitgevoerd in de ING Basis Fondsen. Daar het vermogen hoofdzakelijk wordt belegd in één of meerdere ING Basis Fondsen, worden de risico's aangemerkt als risico's van het onderhavige fonds. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn: Prijsrisico's - Marktrisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in de marktprijs, ten gevolge van factoren die van toepassing zijn op een individueel instrument dan wel voor een verzameling van instrumenten. Het risico varieert met de volatiliteit van de beleggingen. - Renterisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in de marktrente. - Valutarisico Het risico dat de waarde van een financieel instrument kan fluctueren als gevolg van verandering in valutakoersen. Kredietrisico Het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij tegenover het fonds niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van contracten inzake financiële instrumenten te voldoen. Liquiditeitsrisico Het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen, die zijn benodigd om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Het liquiditeitsrisico, dat een fonds loopt, is in hoofdzaak gerelateerd aan de beleggingen van het fonds in incourante effecten. Kasstroomrisico Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een financieel instrument zullen fluctueren in omvang. Afwikkelingsrisico Het risico dat bij de afwikkeling van een transactie de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet waardoor betaling of levering van financiële instrumenten niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. Bewaarnemingsrisico Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer van die activa. Naast bovenstaande opsomming kunnen zich ook risico's voordoen die niet specifiek met het gebruik van financiële instrumenten samenhangen. Het betreft: Wijziging in financiële en fiscale wetgeving Doordat financiële en fiscale wetgeving aan verandering onderhevig zijn, kan een omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele wijzigen. Risico verhandelbaarheid In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming in het Subfonds. ING High Yield Obligatie Fonds 8 Jaarverslag 2007

9 ING High Yield Obligatie Fonds Paraplurisico Het paraplufonds waarvan het onderhavige fonds deel uitmaakt, is één juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De vermogens van de afzonderlijke Subfondsen zijn dientengevolge niet juridisch afgescheiden. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor de andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. Operationeel risico Het risico dat schade ontstaat als gevolg van tekortschietende interne processen en systemen, menselijke fouten of externe gebeurtenissen. Een uitgebreide beschrijving van de risico's kunt u nalezen in het Prospectus en het Supplement. INZICHT IN RISICO'S Het jaarverslag heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico's die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het Subfonds, van het paraplufonds waarvan het Subfonds deel uitmaakt en van de ING Basis Fondsen waarin het Subfonds participeert. Het in de ING Basis Fondsen opgenomen overzicht Samenstelling van de beleggingen biedt informatie inzake de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel regio en valuta als per individuele naam, alsmede inzake rentepercentage en resterende looptijd per belegging in geval van vastrentende beleggingen en geeft daarmede onder meer een indicatie van prijsrisico's. Terzake van afgeleide financiële instrumenten zijn, voor zover deze instrumenten onderdeel van de portefeuille op verslagmoment uitmaken, overzichten en specificaties opgenomen waarin relevante informatie is weergegeven. Het overzicht Valutapositie dat is opgenomen in de Toelichting op de balans geeft inzicht in de mate waarin de activa en passiva van het fonds in euro dan wel in andere valuta luiden, met inbegrip van de afgeleide financiële instrumenten, zoals valutatermijntransacties, die daaraan mede sturing geven. RISICOBEHEER ING Fund Management B.V., de beheerder van het fonds, bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat het fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en renterisico's af te dekken of te sturen. Tevens bieden deze instrumenten mogelijkheden tot efficiënt portefeuillebeheer bijvoorbeeld bij anticipatie op in- en uitstroom. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de market exposure van de portefeuille in lijn is met hetgeen bereikt zou kunnen worden zonder gebruik te maken van derivaten. Daarnaast zullen derivaten zodanig worden gebruikt dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. De bedrijfsvoering van de beheerder, voor zover die van toepassing is op de activiteiten van de beleggingsinstelling, is mede gericht op het beheersen van operationele risico's. In de paragraaf "Verklaring omtrent de bedrijfsvoering" wordt nader ingegaan op de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder. Gebruik derivaten in verslagperiode Het fonds gebruikt valuta termijncontracten om valutarisico's ten opzichte van de benchmark te beperken. ING High Yield Obligatie Fonds 9 Jaarverslag 2007

10 ING High Yield Obligatie Fonds VERKLARING OMTRENT DE BEDRIJFSVOERING Algemeen Als beheerder van ING High Yield Obligatie Fonds is het, overeenkomstig artikel 121 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), onze verantwoordelijkheid te verklaren dat voor ING High Yield Obligatie Fonds wordt beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering overeenkomstig de in de Wet op het financieel toezicht en de daaraan gerelateerde regelgeving gestelde eisen en dat deze bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2007 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Hieronder gaan wij in op de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder voor zover gericht op de activiteiten van de beleggingsinstelling. De bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met bij of krachtens de wet gestelde eisen. Een dergelijke structuur kan geen absolute zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen, maar is ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen aangaande de risico's gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De beoordeling van het functioneren en de effectiviteit van de bedrijfsvoering behoort tot de verantwoordelijkheid van de beheerder. Activiteiten in 2007 Ten aanzien van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (thans 'bedrijfsvoering' genoemd) heeft de beheerder het COSO Integrated Framework als uitgangspunt gekozen. Periodiek worden op systematische wijze de significante risico's bepaald. Het bestaande stelsel van interne beheersingsmaatregelen mitigeert deze risico's. De beschrijving van de bedrijfsvoering is geëvalueerd en is in lijn met bij of krachtens de wet gestelde eisen. Dit houdt in dat de significante risico's en interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van de relevante processen zijn beoordeeld en geactualiseerd. Aan de beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering wordt in de praktijk op een aantal manieren invulling gegeven. Door middel van performance indicatoren, die zijn gebaseerd op de procesbeschrijvingen en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen, wordt het management periodiek geïnformeerd. Daarnaast is er een incidenten- en klachtenprocedure. In 2007 is het effectieve functioneren van de bedrijfsvoering getest door middel van detailtesten van opzet, bestaan en werking ervan. Dit betreffen generieke testwerkzaamheden die procesmatig zijn uitgevoerd voor de verschillende beleggingsinstellingen waarvoor ING Fund Management B.V. als beheerder optreedt. Op het niveau van de individuele beleggingsinstellingen kunnen de uitgevoerde testwerkzaamheden daarom verschillen. De testen worden uitgevoerd door de afdeling Operational Risk Management, in overleg met interne en externe accountants. Hieruit zijn in het kader van de rapportage in dit jaarverslag geen relevante bevindingen naar voren gekomen. Rapportage over de bedrijfsvoering Gedurende 2007 hebben wij de verschillende aspecten van de inrichting van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren. Op grond van het bovenstaande verklaren wij als beheerder voor ING High Yield Obligatie Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo en verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2007 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Voor het komende jaar verwachten wij geen significante wijziging in de opzet van de bedrijfsvoering. Den Haag, 25 april 2008 ING Fund Management B.V. ING High Yield Obligatie Fonds 10 Jaarverslag 2007

11 ING High Yield Obligatie Fonds Jaarrekening Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 ING High Yield Obligatie Fonds 11 Jaarverslag 2007

12 ING High Yield Obligatie Fonds Balans per 31 december Vóór resultaatbestemming BELEGGINGEN Participaties in ING Basis Fondsen VORDERINGEN Overige vorderingen OVERIGE ACTIVA Liquide middelen KORTLOPENDE SCHULDEN Uit hoofde van beleggingstransacties Schulden aan kredietinstellingen Ingekochte eigen aandelen Overige schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus kortlopende schulden EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat ING High Yield Obligatie Fonds 12 Jaarverslag 2007

13 ING High Yield Obligatie Fonds Winst-en-verliesrekening Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, respectievelijk over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 BEDRIJFSOPBRENGSTEN OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Uitkeringen ING Basis Fondsen WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Directe kosten Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ING High Yield Obligatie Fonds 13 Jaarverslag 2007

14 ING High Yield Obligatie Fonds Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, respectievelijk over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Af: Toegerekende resultaten ING Basis Fondsen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Uitgekeerd dividend Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten NETTO KASSTROOM Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen ultimo verslagperiode ING High Yield Obligatie Fonds 14 Jaarverslag 2007

15 ING High Yield Obligatie Fonds Toelichting ALGEMEEN Het jaarverslag van ING High Yield Obligatie Fonds bevat naast het verslag van het fonds zelf ook als bijlage het jaarverslag van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., waarvan het fonds deel uitmaakt, alsmede als bijlage het jaarverslag van één of meer ING Basis Fondsen waarin het Subfonds direct of indirect participeert. Op deze wijze is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de feitelijke beleggingen waarin wordt geparticipeerd en de daarmede samenhangende risico's. ING High Yield Obligatie Fonds is een Subfonds dat deel uitmaakt van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor beleggingsinstellingen. Op onderdelen zijn in de jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Het Subfonds heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING Investment Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V. ING Fund Management B.V. is tevens de beheerder van het Subfonds en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wft. Voor de beheeractiviteiten wordt een managementvergoeding in rekening gebracht. NOTERING De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. PARAPLUSTRUCTUUR ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. De afzonderlijke Subfondsen die deel uitmaken van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. vormen geen juridisch afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo van een Subfonds gevolgen kan hebben voor andere Subfondsen. Met name geldt dit bij het doen van uitkeringen alsmede in het geval van liquidatie en vereffening van een Subfonds, waarbij een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere Subfondsen. Gezien de aard van de beleggingen, het feit dat hoofdzakelijk in de ING Basis Fondsen wordt belegd en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van ieder Subfonds voor het grootste deel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten. OPEN-END STRUCTUUR ING High Yield Obligatie Fonds is een (semi) open-end beleggingsmaatschappij, hetgeen betekent dat de directie van het fonds, behoudens uitzonderlijke situaties, op verzoek aandelen zal uitgeven of verkrijgen tegen de transactieprijs van een aandeel, zoals die voor een betreffende beursdag is vastgesteld. De directie van het fonds kan de inkoop van aandelen weigeren indien door de inkoop van aandelen niet langer wordt voldaan aan de vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Inkoop van aandelen vindt niet plaats gedurende de periode dat, op grond van het daartoe in het prospectus bepaalde, de intrinsieke waarde van het fonds niet wordt vastgesteld of in het geval dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat inkoop van aandelen tot gevolg kan hebben dat het belang van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders aanzienlijk wordt geschaad. FISCALE STATUS Het Subfonds maakt onderdeel uit van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zal zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting houdt in dat de, per Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften. Het vermogen van het fonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van het aan het fonds toe te rekenen directe beleggingsresultaat en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen. ING High Yield Obligatie Fonds 15 Jaarverslag 2007

16 ING High Yield Obligatie Fonds BELEGGING IN ING BASIS FONDSEN Het fonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk door te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. De ING Basis Fondsen hebben de status van fondsen voor gemene rekening en hebben derhalve geen rechtspersoonlijkheid. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van financiële instrumenten, plaats. ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht. PRESENTATIEWIJZIGINGEN Met ingang van boekjaar 2007 hebben de volgende presentatiewijzigingen plaatsgevonden: Met ingang van 26 februari 2007 worden aandelen van het fonds op Euronext Amsterdam verhandeld tegen transactieprijzen. De transactieprijs is samengesteld uit de intrinsieke waarde per aandeel en een op- of afslag in verband met door het fonds te maken transactiekosten. Vanaf voornoemde datum zijn, met betrekking tot door het fonds uitgegeven dan wel ingekochte aandelen, de opslagen in de transactieprijs in verband met liquidity providing en guichetprovisie komen te vervallen. Dientengevolge is de separate vermelding van de guichetprovisie, die in het verloopoverzicht Agioreserve als emissiekosten waren vermeld, eveneens komen te vervallen. Reeds gerealiseerde bedragen uit dien hoofde zijn gesaldeerd met de post 'ontvangen bij plaatsing van aandelen'. De rubriceringsaanpassing heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat van het fonds. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. Onder de nieuwe handelssystematiek leiden op de laatste beursdag van het boekjaar ingelegde en geaccepteerde aan- of verkooporders tot een verplichting voor de Subfondsen tot afgifte of inname van eigen aandelen op balansdatum. De verplichting, ter grootte van het in te kopen of uit te geven aantal aandelen maal de intrinsieke waarde ultimo boekjaar, zal worden opgenomen onder overige vorderingen (bij inkopen) respectievelijk onder overige schulden (bij uitgifte). De uit de orders voortvloeiende financiële transacties worden verantwoord in de rubriek kortlopende schulden onder ingekochte eigen aandelen (bij inkopen) respectievelijk onder overige vorderingen (bij uitgifte). WAARDERINGSGRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld. Participaties in ING Basis Fondsen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt bepaald op basis van de grondslagen zoals vermeld in de financiële verantwoordingen van de ING Basis Fondsen. De participaties zijn niet genoteerd aan enige beurs of andere daarmede vergelijkbare marktplaats en zijn dientengevolge als incourant aan te merken. De vaststelling van de waarde van de participaties vindt plaats door de beheerder en wordt verricht op basis van grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals die in de financiële verantwoording van de ING Basis Fondsen zijn opgenomen. De beheerder van de ING Basis Fondsen verzoekt een onafhankelijk deskundige jaarlijks de financiële verantwoording te controleren en daarover een accountantsverklaring te verstrekken. Het jaarverslag van de ING Basis Fondsen waarin het fonds participeert en dat als bijlage bij dit verslag is opgenomen, bevat een dergelijke accountantsverklaring. Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Waardeverandering van participaties in ING Basis Fondsen bestaat uit drie componenten, die separaat worden verantwoord. De waardeverandering uit hoofde van directe beleggingsresultaten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfsopbrengsten exclusief Waardeverandering van beleggingen minus de onder Bedrijfslasten opgenomen interestlasten, worden, voor zover niet uitgekeerd, verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekende kosten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfslasten minus de interestlasten, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekende kosten ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekend indirect beleggingsresultaat, die wordt gevormd door zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten op de feitelijke beleggingen, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De toerekening aan elk van de componenten vindt gedurende de verslagperiode plaats op basis van het dagelijks van toepassing zijnde deelnemingspercentage in de ING Basis Fondsen. Uitkeringen aan participanten door ING Basis Fondsen worden verantwoord op het moment dat de uitkering geen onderdeel meer uitmaakt van het fondsvermogen van het desbetreffende ING Basis Fonds. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van de betreffende beleggingen. ING High Yield Obligatie Fonds 16 Jaarverslag 2007

17 ING High Yield Obligatie Fonds KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. ING High Yield Obligatie Fonds 17 Jaarverslag 2007

18 ING High Yield Obligatie Fonds TOELICHTING OP DE BALANS BELEGGINGEN Participaties in ING Basis Fondsen Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Waardeverandering u.h.v. toegerekend direct beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekend indirect beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekende kosten Uitkeringen ING Basis Fondsen Stand ultimo verslagperiode Overzicht van de participaties in ING Basis Fondsen ultimo verslagperiode Naam fonds Aantal participaties Intrinsieke waarde ( ) Deelnemings percentage Waarde ( ) ING Global High Yield Basis Fonds ,48 3,0% Stand ultimo verslagperiode VORDERINGEN Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar tenzij anders vermeld. Overige vorderingen Onder Overige vorderingen kunnen onder meer zijn begrepen vorderingen inzake Nederlandse dividendbelasting, tegemoetkoming van de Nederlandse belastingdienst uit hoofde van ingehouden buitenlandse bronbelasting, verdiende, nog niet ontvangen interest op liquide middelen, vorderingen uit hoofde van uitgifte c.q. verplichting tot uitgifte van eigen aandelen, de waarde van op de eerste beursdag van het volgende boekjaar in te kopen eigen aandelen en overige transitorische posten, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. OVERIGE ACTIVA Liquide middelen Betreft direct opeisbare banktegoeden. Op de banktegoeden wordt op basis van het tarief voor de marktrente interest verkregen. KORTLOPENDE SCHULDEN Uit hoofde van beleggingstransacties Deze schulden ontstaan ten gevolge van het feit dat tussen de aankoopdatum en de betaaldatum van beleggingstransacties enkele dagen liggen. Ingekochte eigen aandelen Betreft schulden uit hoofde van ingekochte eigen aandelen en schulden uit hoofde van de ultimo boekjaar bestaande verplichting tot inkoop van eigen aandelen op de eerste beursdag van het volgende boekjaar. Overige schulden Onder Overige schulden kunnen onder meer zijn begrepen nog te betalen interest op schulden aan kredietinstellingen, nog te betalen kosten, de waarde van op de eerste beursdag van het volgende boekjaar uit te geven eigen aandelen en overige transitorische posten. ING High Yield Obligatie Fonds 18 Jaarverslag 2007

19 ING High Yield Obligatie Fonds EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Stand begin verslagperiode Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Stand ultimo verslagperiode Agioreserve Stand begin verslagperiode Ontvangen bij plaatsing van aandelen Betaald bij inkoop van aandelen Stand ultimo verslagperiode Agio ontstaat door plaatsing van aandelen boven de nominale waarde. De agioreserve is niet vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders voor dat gedeelte van de reserve dat dient te worden beschouwd als wettelijke reserve. Dit gedeelte is gelijk aan de som van de Overige reserves en het Onverdeelde resultaat, mits deze som negatief is. Overige reserves Stand begin verslagperiode Uit resultaatverdeling voorgaande verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode Dividend Toevoeging aan / onttrekking uit de overige reserves Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Stand ultimo verslagperiode VALUTAPOSITIE per 31 december 2007 De valutapositie is inclusief de valutapositie van (het belang van het fonds ultimo verslagperiode in) de onderliggende ING Basis Fondsen. Valuta Percentage EUR 100,4% USD -0,4% 100,0% ING High Yield Obligatie Fonds 19 Jaarverslag 2007

20 ING High Yield Obligatie Fonds VERMOGENSGEGEVENS Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 26,54 28,21 27,86 ING High Yield Obligatie Fonds 20 Jaarverslag 2007

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ING European Small Caps Fund

ING European Small Caps Fund ING European Small Caps Fund Jaarverslag 2007 ING European Small Caps Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ING Euro Credit Obligatie Fonds

ING Euro Credit Obligatie Fonds ING Euro Credit Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2010 ING Euro Credit Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Prinses Beatrixlaan

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING High Yield Obligatie Fonds

ING High Yield Obligatie Fonds ING High Yield Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2008 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ING High Yield Obligatie Fonds

ING High Yield Obligatie Fonds ING High Yield Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING

Nadere informatie

Postbank Opkomende Landenfonds

Postbank Opkomende Landenfonds Postbank Opkomende Landenfonds Halfjaarbericht 2008 Postbank Opkomende Landenfonds (subfonds van Postbank Regio Paraplufonds N.V.) Haarlemmerweg 520 1014 BL Amsterdam Internet: www.postbank.nl DIRECTIE

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ING Onroerend Goed Aandelen Fonds

ING Onroerend Goed Aandelen Fonds ING Onroerend Goed Aandelen Fonds Halfjaarbericht 2007 ING Onroerend Goed Aandelen Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE

Nadere informatie

ING Global Growth Fund

ING Global Growth Fund ING Global Growth Fund Halfjaarbericht 2008 ING Global Growth Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Onroerend Goed Aandelen Fonds

ING Onroerend Goed Aandelen Fonds ING Onroerend Goed Aandelen Fonds Halfjaarbericht 2008 ING Onroerend Goed Aandelen Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ING Hoog Dividend Obligatie Fonds

ING Hoog Dividend Obligatie Fonds ING Hoog Dividend Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2009 ING Hoog Dividend Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ing.nl DIRECTIE ING

Nadere informatie

ING Global Fund. Halfjaarbericht 2011. ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER

ING Global Fund. Halfjaarbericht 2011. ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Global Fund Halfjaarbericht 2011 ING Global Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ING Emerging Eastern Europe Fund

ING Emerging Eastern Europe Fund ING Emerging Eastern Europe Fund Halfjaarbericht 2007 ING Emerging Eastern Europe Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds ING Hoog Dividend Aandelen Fonds Halfjaarbericht 2007 ING Hoog Dividend Aandelen Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds

ING Hoog Dividend Aandelen Fonds ING Hoog Dividend Aandelen Fonds Halfjaarbericht 2011 ING Hoog Dividend Aandelen Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ING Energy Fund. Halfjaarbericht ING Energy Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING Energy Fund. Halfjaarbericht ING Energy Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING Energy Fund Halfjaarbericht 2008 ING Energy Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Het fonds wordt ook aangeboden onder de naam Postbank Energiefonds. Postbus 1800 1000 BV Amsterdam

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

ING I.T. Fund. Halfjaarbericht ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING I.T. Fund. Halfjaarbericht ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING I.T. Fund Halfjaarbericht 2007 ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER ING

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Financials Fund. Halfjaarbericht ING Financials Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER

ING Financials Fund. Halfjaarbericht ING Financials Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER ING Financials Fund Halfjaarbericht 2008 ING Financials Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

ING European Small Caps Fund

ING European Small Caps Fund ING European Small Caps Fund Halfjaarbericht 2008 ING European Small Caps Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

ING North America Fund

ING North America Fund ING North America Fund Halfjaarbericht 2010 ING North America Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Prinses Beatrixlaan 15 2595 AK Den Haag

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING Obligatie Fonds. Halfjaarbericht ING Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER

ING Obligatie Fonds. Halfjaarbericht ING Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER ING Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2008 ING Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V.

Nadere informatie

ING First Class Obligatie Fonds

ING First Class Obligatie Fonds ING First Class Obligatie Fonds Halfjaarbericht 2007 ING First Class Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ING Luxury Consumer Goods Fund

ING Luxury Consumer Goods Fund ING Luxury Consumer Goods Fund Halfjaarbericht 2007 ING Luxury Consumer Goods Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Het fonds wordt ook aangeboden onder de naam Postbank Luxe Goederenfonds.

Nadere informatie

ING Dutch Fund. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING Dutch Fund. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING Dutch Fund Halfjaarbericht 2008 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ING Japan Fund. Halfjaarbericht ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING Japan Fund. Halfjaarbericht ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING Japan Fund Halfjaarbericht 2008 ING Japan Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

ING I.T. Fund. Halfjaarbericht ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V.

ING I.T. Fund. Halfjaarbericht ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE BEHEERDER. ING Fund Management B.V. ING I.T. Fund Halfjaarbericht 2008 ING I.T. Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund Management B.V. BEHEERDER ING

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie