Jaarverslag Het jaar in beeld gebracht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht."

Transcriptie

1 Jaarverslag Het jaar in beeld gebracht.

2

3 Van talent naar vakmanschap Colofon ROC Aventus, juni 2009 Samenstelling: stafdienst Communicatie & Marketing, ROC Aventus Eindredactie: Paul Adels, Rieks Kral Interviews: Anne-Marie Veldkamp (Bathmen) Fotografie: Jeroen Jazet (Deventer), Elise Bergsma (Apeldoorn), Rien Hokken (Apeldoorn) e.a. Vormgeving: Artin Advertising (Enschede) Druk: Thieme (Deventer) Met veel dank aan alle studenten, cursisten, relaties en medewerkers van ROC Aventus die meewerkten aan dit jaarverslag. 3

4 INHOUD VOORWOORD Onze organisatie Ons mbo-onderwijs Ons volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen Onze klanten: studenten en cursisten Onze medewerkers Onze partners: bedrijven en instellingen Onze financiën en bedrijfsvoering Onze plannen voor de toekomst vooruitblik 2009 en verder Bijlagen Bijlage 1: Examenjaarverslag ROC Aventus 2008 Bijlage 2: Overzicht innovatieprojecten Bijlage 3: Overzicht inzet IBO-middelen Bijlage 4: Overzicht van opleidingen die vallen onder de nieuwe wetgeving 4

5 Voorwoord Van talent naar vakmanschap, zo luidt de titel van dit jaarverslag. Het is tevens het motto van het nieuwe strategisch beleidsplan , dat in augustus 2008 is gepresenteerd. Het geeft kernachtig weer wat Aventus beoogt: de talenten van studenten en cursisten helpen ontdekken en ontwikkelen, om hun zo een mooie toekomst te bieden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Goed opgeleide en gekwalificeerde vakmannen en -vrouwen, klaar om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze maatschappij. In die zin sluit ons motto naadloos aan op de nota Mbo, fundament onder de arbeidsmarkt - gemeenschappelijke agenda die het collectief van MBO Raad, AOC Raad, Colo en de ministeries van OCW en LNV in 2008 heeft opgesteld. Het onderstreept het belang van het middelbaar beroepsonderwijs en van de vakbeoefenaars die wij opleiden en die onze economie zo nodig heeft. Ons motto benadrukt ook het belang van een goede, intensieve samenwerking tussen het werkveld en onderwijsinstellingen. Want alleen door samen te werken bij het ontwikkelen en vormgeven van ons onderwijs kunnen wij aan onze maatschappelijke opdracht voldoen. ROC Aventus neemt die opdracht heel serieus. In 2008 hebben wij ons ingespannen om ons onderwijs verder te ontwikkelen, de samenwerking met de bedrijven, instellingen en gemeenten in de regio verder te intensiveren en onze dienstverlening aan onze klanten -de studenten en cursisten -te verbeteren. Soms worden onze inspanningen beloond met mooie resultaten, soms ook duurt het langer dan verwacht om het gewenste resultaat te behalen. In dit jaarverslag willen wij u graag op open en transparante wijze verslag doen van onze resultaten. Heimen van Andel & Anky Veldman College van bestuur ROC Aventus Het mbo zit boordevol talent. Een goed voorbeeld daarvan is Elise Bergsma, eerstejaars student van de opleiding Multimedia & Vormgeving. Zij heeft de opmerkelijke foto s genomen en/of bewerkt, die bij het begin van elk hoofdstuk van dit jaarverslag afgebeeld zijn. 5

6 6

7 7 Onze organisatie

8 15 ROC Aventus tekent convenant met Omnisport Apeldoorn. Hiermee is ROC Aventus officieel huurder van de sportruimten. Januari 15 Studenten Techniek Mode Zutphen nemen deel aan workshop Breien door 93 jarige bewoonster Sutfene Zutphen. Studenten Sociaal Pedagogisch Werk nemen deel aan vaardigheidstraining AED (Automatische Externe Defibrilator). Februari Regio overleg Modeopleidingen ROC Aventus/ROC van Twente/ bedrijfsleven, bij bedrijf State of Art. Open dag: ROC Aventus stelt zijn gebouwen open voor potentiële studenten. Londenreis Economie & Ondernemen Deventer/Zutphen. 8

9 Profiel - ROC Aventus in vogelvlucht ROC Aventus is hét regionale opleidingencentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. ROC Aventus biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), educatie voor volwassenen en bedrijfsopleidingen. Met ruim tweehonderd mbo-opleidingen en medewerkers is ROC Aventus de grootste onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek. Midden in de samenleving ROC Aventus is veruit het grootste en het belangrijkste leerloopbaancentrum van de Stedendriehoek en speelt een belangrijke rol in de regionale welvaart en economie: als leverancier van arbeidskrachten als brug naar het vervolgonderwijs als partner voor een leven lang leren als een van de grootste werkgevers ROC Aventus staat midden in de samenleving en voelt zich mede verantwoordelijk voor de economische en sociale ontwikkelingen in de regio. Het merendeel van onze studenten gaat immers in de Stedendriehoek aan het werk en blijft hier leren. ROC Aventus hecht daarom zeer veel waarde aan intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en het voortgezet onderwijs en het hbo in de regio. ROC Aventus investeert daar ook in. ROC Aventus is een leerloopbaancentrum. Het ontwikkelen van de talenten van studenten, onze primaire klanten, staat centraal. Zij komen bij ROC Aventus om een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar te worden of om door te stromen naar een vervolgstudie. Daarvoor dienen zij te beschikken over bepaalde competenties. Onze werkprocessen zijn volledig ingericht en georganiseerd om de student of cursist Missie ROC Aventus: Samen ontwikkelen wij, enthousiast en betrokken, de talenten van studenten en cursisten. Zo bieden wij hun een mooie toekomst op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. in staat te stellen de juiste competenties te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om het bijbrengen van kennis en deskundigheid op zich, maar ook om studenten en cursisten zich zo goed mogelijk te laten ontplooien, hen te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om goede beroepsbeoefenaars op te kunnen leiden is het leren ván en ín de praktijk van essentieel belang. Dat gebeurt vanzelfsprekend binnen de gebouwen van ROC Aventus, maar steeds vaker ook bij bedrijven en instellingen zelf. Zo wordt gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan het onderwijs. Leren houdt niet op na het behalen van een diploma of certificaat. De maatschappij verandert razendsnel en daarmee ook de eisen die nu -én in de toekomst -aan medewerkers worden gesteld. Om daaraan te kunnen blijven voldoen, moet men gedurende de gehele loopbaan blijven leren. Kortom: een leven lang leren. Als leerloopbaancentrum geeft ROC Aventus daar invulling aan door een breed aanbod aan volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen te bieden. Andersom leveren wij ook maatwerk aan bedrijven en instellingen bij specifieke opleidingsvraagstukken. 9

10 Bestuur en organisatie van ROC Aventus Onze organisatie kent vier organisatielagen: het college van bestuur (strategisch bestuur) sectordirecties en stafmanagers (tactisch management) teammanagers (operationeel management) docenten, coaches, leertrajectbegeleiders, onderwijsondersteuners, staf- en operationele medewerkers Studenten volgen een opleiding bij een van onze sectoren: Economie & Ondernemen (E&O), Educatie, Gezondheidszorg, Dienstverlening & Welzijn (GDW), Horeca, Toerisme & Recreatie (HTR), Mobiel en Techniek. Docenten vormen samen met andere operationele medewerkers resultaatverantwoordelijke teams. Teammanagers maken afspraken met hun sectordirecteuren over de resultaten die zij willen halen. Op hun beurt leggen sectordirecties verantwoording af over de uitvoering van het strategisch beleid aan het college van bestuur. Het college van bestuur formuleert dit beleid en stuurt op hoofdlijnen. Sectoren zijn dus in grote mate zelfstandig, binnen de strategische kaders. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het activiteitenplan om het strategisch beleid uit te voeren en voor de bewaking van de identiteit. Verder vertegenwoordigt het onze organisatie bij het ministerie van OCW, de MBO Raad, gemeenten en koepelorganisaties. Zes stafdiensten adviseren en ondersteunen het college van bestuur en de sectordirecties: Communicatie & Marketing, Facilitair Beheer, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering, Onderwijs en Personeel & Organisatie. ROC Aventus is een stichting waaraan in 2008 twee BV s zijn gelieerd: Aventus Carrière & Employability Centre BV (AC&EC) en Aventus Detachering BV. De eerste is verantwoordelijk voor de contractactiviteiten van ROC Aventus, de tweede verzorgt de flexibele inzet van personeel voor de Stichting ROC Aventus. Het college van bestuur van ROC Aventus vormt ook de statutaire directie van beide BV s, ROC Aventus is enig aandeelhouder. ROC Aventus is vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Wielersport Aventus en Stichting Atletiekschool Aventus. Beide stichtingen verantwoorden hun eigen beleid. In het voorjaar van 2007 is de Stichting Exploitatie Parkeerfaciliteiten ROC Aventus (SEPRA) opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de twee leden van het college van bestuur van ROC Aventus. In deze stichting is de exploitatie van de parkeerfaciliteiten van ROC Aventus (tot en met 2008 nog beperkt tot die in het gebouw aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn) ondergebracht, mede om zo de verhuur aan derden mogelijk te maken. Het college van bestuur wordt geadviseerd en getoetst door de raad van toezicht. De RvT keurt de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid goed. Verder benoemt de raad de accountant en is hij verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van het college van bestuur. 10

11 Raad van Toezicht - verantwoording De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft dankzij zijn brede samenstelling alle deskundigheid in huis om zijn toezichthoudende taak adequaat te vervullen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de organisatie ROC Aventus en onafhankelijk van elkaar. Bovendien is de samenstelling van de raad dusdanig dat er een goede verbinding bestaat met het (regionale) bedrijfsleven. Via onder meer rapportages van het college van bestuur over bedrijfsvoering, actuele onderwerpen en resultaten, informeert de raad zich uitgebreid, zodat hij het college van bestuur kan volgen en resultaten kan toetsen. Samenstelling raad van toezicht mevrouw M.C.A. Vonk-van Kalker, voorzitter de heer J. Schepers, vice-voorzitter en voorzitter van de SBR-commissie (Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie) de heer O.P. Middelkoop, secretaris en voorzitter Auditcommissie de heer mr. A.W.M. Elders, lid en lid van de SBR-commissie de heer S.P. van den Eijnden, lid en lid Auditcommissie Naast hun lidmaatschap van de raad van toezicht van ROC Aventus bekleden zij de volgende hoofd- en nevenfuncties: M.C.A. Vonk-van Kalker directeur bureau voor interimmanagement en bestuurs- en organisatieadvies schaduwmanager t.b.v. (beginnende) interimmanagers bij de overheid lid toetsingscommissie van het Interim Managers Register J. Schepers directeur Van Reekum Participatiefonds voorzitter raad van commissarissen Salland Verzekeringen O.P. Middelkoop voorzitter raad van toezicht Stichting InteraktContour te Nunspeet lid bestuur Stichting Vrienden van InteraktContour vice-voorzitter raad van commissarissen Accon-AVM Groep B.V. te Arnhem - accountants en adviseurs, tevens lid remuneratie- en beoordelingscommissie van de raad van toezicht A.W.M. Elders raadsheer Gerechtshof te Arnhem lid raad van toezicht Justitiële Jeugdinrichting Rentray lid raad van toezicht Stichting tot Steun Rentray S.P. van den Eijnden algemeen directeur/bestuurder van de Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs 11

12 Vergaderingen raad van toezicht in 2008 De raad van toezicht heeft in 2008 viermaal vergaderd. De raad volgt voor alle procedures de branchecode goed bestuur in de BVE-sector. De volgende onderwerpen zijn behandeld c.q. bediscussieerd: het nieuwe strategisch beleid ; de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht, gebaseerd op de honorering van leden van de raad van toezicht van mbo-instellingen, een sectorbrede honorering (initiatief van het Platform voor raden van toezicht); jaarrekening 2007 (inclusief rapportage accountant); besluit werving en selectie nieuw lid raad van toezicht in verband met aftreden van de voorzitter van de raad van toezicht in juni 2009; Koersvast : organisatieontwikkeling en cultuurverandering ROC Aventus; samenstelling klokkenluiderscommissie; instellingsbegroting 2009; zelfevaluatie raad van toezicht, waarin een aantal wensen ter uitbreiding van de informatiebronnen van de raad van toezicht is opgenomen. Overige punten 2008 De raad van toezicht heeft verder besproken of kennisgenomen van: het rapport van de commissie Dijsselbloem; het verslag van het jaarlijks bezoek van de inspectie van het onderwijs; het jaarverslag 2007; de herbeoordeling examinering ; gesprek van een delegatie van de raad van toezicht met de medezeggenschapsraad; rapport beroepsvorming van toezichthouders in mbo, hbo en waaronder van het Max Goote Instituut; het dilemma tussen toelatingsbeleid en percentage beroepsgekwalificeerde uitstroom; verslagen van het Platform raden van toezicht van mbo-instellingen; verslag van het gesprek met de onderwijsinspectie door de auditcommissie. Commissies raad van toezicht in 2008 Als uitvloeisel van de governancecode bve kent de raad van toezicht twee commissies: de auditcommissie (AC) en de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie (SBR). Beide commissies tellen twee leden. De AC heeft drie maal vergaderd. Op de agenda stonden: procedure werving en selectie instellingsaccountant; jaarrekening 2007 (inclusief het gesprek met de accountants van KPMG); risicomanagement; opzet nieuwe begroting; instellingsbegroting De SBR-commissie is zes maal bijeen geweest en heeft de volgende onderwerpen behandeld: functionerings- en beoordelingsgesprek met afzonderlijke leden college van bestuur; beloningsregeling leden college van bestuur, waarbij gebruik gemaakt is van de beloning van de bestuurders van mbo-instellingen d.d. november 2006; werving en selectie nieuw lid raad van toezicht; vergoedingen leden raad van toezicht. Blik op 2009 De raad van toezicht verwacht dat naast de vaste onderwerpen- in 2009 onder andere aan de orde zullen komen: Koersvast ; gevolgen van de nieuwe wet op de jaarrekening; wisseling samenstelling raad van toezicht; afronding procedure benoeming instellingsaccountant. Martha C.A. Vonk-van Kalker voorzitter raad van toezicht ROC Aventus 12

13 Ambities en realisatie Doelstelling klantfocus : Wij zijn onze klanten zo goed van dienst dat wij in 2008 bij onze marktpartijen bekend staan als een klantgerichte organisatie. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 1 Rendement: Niveau 1 51% 32% 47 het percentage Niveau 2 67% 44% 412 gediplomeerde Niveau 3 71% 71% 617 studenten dat Niveau 4 77% 75% uitstroomt in een jaar gem. 65% tot NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 4 Onze klanten -studenten en cursisten Kpi 2 Het gemiddelde Minimaal 7,0 6,8 rapportcijfer dat studenten geven voor hun opleiding NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 4 Onze klanten -studenten en cursisten Kpi 3 Het gemiddelde rapportcijfer Minimaal 7,0 7 dat stagebedrijven en instellingen geven voor de inhoudelijke samenwerking met ROC Aventus NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 6 Onze partners -bedrijven en instellingen 13

14 Doelstelling Innovatief & toekomstgericht *: Wij behoren uiterlijk 2006 tot de kopgroep van regionale opleidingencentra in onderwijskundige ontwikkelingen, door tijdig in te spelen op (technologische en maatschappelijke) ontwikkelingen en de daarmee samenhangende vraag van de arbeidsmarkt en de wensen en mogelijkheden van studenten. * Voor deze doelstelling hebben we geen actuele kritieke prestatie-indicator meer. Het blijkt lastig om een nieuwe KPI te formuleren die daadwerkelijk een goede indicatie geeft van wat we bereiken op het gebied van innovatie. In 2007 zijn volop activiteiten ontplooid en resultaten geboekt op het gebied van innoveren, maar die zijn niet uitgedrukt in een KPI. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 KPI 4 Plannen innovatief en toekomstgericht werken. A Inrichten nieuwe kwalificatiestructuur en competentiegericht leren. In 2010 zijn al onze opleidingen competentiegericht. In 2008 is twee keer de voortgang gemeten m.b.v. de door ROC Aventus ontwikkelde CLOP-monitor. Conclusie: er zijn tempoverschillen tussen teams, maar de doelstelling 2010 is haalbaar. B Onderzoek naar de logistiek van het onderwijsproces: hoe organiseren we ons nieuwe onderwijs? Ervaring opdoen met nieuw systeem voor basisregistratie, kennisdeling en evalueren van resultaten. Het Platform Beroepsonderwijs heeft een zgn. doorbraakproject: excellent leren, excellent organiseren van Aventus gehonoreerd. Hierin werkt Aventus samen met drie roc s, de scholen in de beroepskolom en het bedrijfsleven. Daarnaast is ROC Aventus medeinitiatiefnemer van Triple A, het samenwerkingsverband dat werkt aan een opvolger voor ons huidige registratiesysteem noise. Ook is gewerkt aan een (onderwijs)logistieke oplossing. Het bedrijf Educus is geselecteerd om het nieuwe deelnemersinformatiesysteem te bouwen. 14

15 Doelstelling 2008 Resultaat 2008 C Multimedia als onderwijsondersteuning (digitaal portfolio, leren in een elektronische leeromgeving en gaming). Verder onderzoeken hoe we gaming een plaats kunnen geven in ons onderwijs. De groei naar meer e-learning in de opleidingen heeft beperkt doorgezet. De volgende activiteiten zijn ondernomen: meerdere workshops voor docenten over gaming in het onderwijs pilot gaming door 1 onderwijsteam start ankerproject Docenten winkel verdere invoering van het elektronisch portfolio: eind 2008 hebben 7 teams het hele implementatietraject doorlopen gestegen. Netwerken*: Wij hebben de relevante netwerken gedefinieerd in 2004 en spelen daarin een (pro)actieve en prominente rol in uiterlijk * Voor deze doelstelling hebben we geen actuele kritieke prestatie-indicator meer. Het blijkt lastig om een nieuwe KPI te formuleren die daadwerkelijk een goede indicatie geeft van wat we bereiken op het gebied van innovatie. In 2007 zijn volop activiteiten ontplooid en resultaten geboekt op het gebied van innoveren, maar die zijn niet uitgedrukt in een KPI. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 5 Het aantal vastgelegde netwerken, dat actief en toegankelijk is (doelstelling in 2004 geformuleerd). Alle directieleden en stafdienstmanagers volgen vijf workshops netwerken. Netwerken is uiteraard geen doel op zich. Onze kwantitatieve doelstelling vinden we inmiddels dan ook achterhaald. 15

16 Doelstelling Professioneel : Wij zijn in 2008 een slagvaardige organisatie met competente medewerkers. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 6 Kpi 7 Het percentage medewerkers waarmee resultaatafspraken zijn vastgelegd. Het percentage medewerkers waarbij aanwezige en gewenste competenties, plus afgesproken acties, zijn vastgelegd. 100% 100% De software-applicatie PerformanceManager is ontwikkeld. 550 medewerkers zijn getraind in performance management. 131 HR-trajecten zijn gestart voor medewerkers. Sectordirecties en stafmanagers hebben allen één volledige HR-cyclus doorlopen. Doelstelling Kennis : Wij zijn in 2008 een organisatie die kennis deelt en ontwikkelt, zowel intern als extern en staan daarbij zodanig bekend dat belanghebbenden en of stakeholders ons benaderen als kennisinstelling. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 8 Kpi 9 Iedere kennismedewerker maakt deel uit van minimaal twee kenniskringen. Sectordirecteuren en stafmanagers organiseren jaarlijks activiteiten gericht op sectoroverstijgende kennisuitwisseling. Geen kwantitatieve doelstelling maar we investeren wel in kenniskringen en sectoroverstijgende samenwerking. We hebben geconstateerd dat onze KPI s niet toereikend zijn als indicatoren voor hoe we het doen op het gebied van kennis. Kwantitatieve gegevens zeggen niet zoveel over de kwaliteit van kennisdeling in onze organisatie. 16

17 Doelstelling Cashflow : Wij zijn een financieel gezonde organisatie om continuïteit te waarborgen. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 10 Stabilisatie of groei van de totale baten met een toename van niet door landelijke overheid gefinancierde inkomsten. Totale baten minimaal Totale niet door de landelijke overheid gefinancierde baten minimaal Totale baten: (doelstelling: ). Niet door landelijke overheid gefinancierde baten: (doelstelling: ). Kpi 11 Positief resultaat. Iedere sector moet minimaal een exploitatieoverschot van 1% realiseren. Exploitatiesaldo: NB: De resultaten van kpi s 10 en 11 worden nader toegelicht in hoofdstuk 7 Onze financiën en bedrijfsvoering 17

18 18

19 19 Ons mbo-onderwijs

20 Maart Studenten koksopleiding koken glutenvrij voor coeliakie-patiënten. Studiereis Parijs door studenten Mode Zutphen. Overdracht doorstroommodule MBO/HBO Elomode aan Landelijk Cluster ROC s Modeopleidingen waaronder Mode Zutphen. Studenten Onderwijsassistent zetten zich in voor een schone school: locatie Middelweg te Deventer krijgt kauwgomboom. Open dag laboratoriumopleidingen in samenwerking met Saxion Hogescholen Deventer. Student Aventus coacht vmbo-leerlingen tijdens landelijke wedstrijd Skills talents Studenten bereiden jaarlijkse diner op het gemeentehuis Apeldoorn voor daken thuislozen. Stichting Koninginnedag Zutphen organiseert in samenwerking met studenten Modeopleiding een workshop Hoeden maken. 20

21 In 2010 moeten al onze opleidingen competentiegericht zijn ingericht. Dat gaat lukken. Nog niet alle nieuwe kwalificatiedossiers zijn opgeleverd, maar het procesmanagement MBO 2010 verwacht dat dit in 2010 wel het geval zal zijn. Binnen ROC Aventus hebben drie sectordirecteuren de opdracht gekregen als procesmanagers de voortgang van de invoering van competentiegericht onderwijs te bewaken. De stafdienst Onderwijs heeft de zogenaamde CLOP-monitor ontwikkeld, waarmee wij twee keer per jaar de voortgang per onderwijsteam meten. In 2008 vonden de eerste twee metingen plaats. Hieruit blijkt dat er verschil is in tempo van invoering, maar dat we op de goede weg zijn. De doelstelling om in 2010 alle opleidingen competentiegericht aan te bieden, is realiseerbaar. 21

22 Alles gaat CLOP(PEN) Competentiegericht leren en opleiden - binnen onze organisatie afgekort tot CLOP - kreeg in 2008 steeds meer vorm. Het competentiegerichte onderwijs moet uiterlijk in 2010 staan, maar, meldt programmamanager onderwijs Michaël de Kort: Nagenoeg alle opleidingen worden nu al competentiegericht gegeven. Met zijn collega s Ton van Vught en Jan van Amersfoort vertelt hij over de stappen die in 2008 zijn gezet. De CLOP-monitor (zie kadertje) wees in 2008 uit dat ROC Aventus organisatiebreed flinke sprongen voorwaarts heeft gemaakt. De sectoren verschillen wel in aanpak en tempo. Er zitten echte pareltjes tussen, constateert De Kort opgetogen. Sommige sectoren werken bijvoorbeeld al heel flexibel: studenten kunnen instromen in een opleiding wanneer zij willen. Andere betrekken de praktijk zeer nauw bij examinering. De kunst is nu om de komende tijd die voorbeelden bekend te maken en van elkaar te leren. De CLOP-monitor zorgt in die zin ook voor een transparant overzicht. Nieuwe rollen wennen Competentiegericht onderwijs betekent nieuwe rollen voor medewerkers, zoals de coach en de leertrajectbegeleider. Ton van Vught, programmamanager personeel: Het allerbelangrijkste is dat iedereen zijn rol goed kan invullen en zich daarin competent en prettig voelt. In 2008 vulden alle onderwijsteams die rollen in en volgden medewerkers ondersteunende trainingen. De rol van assessor (die assessments/examens afneemt, red.) is nog in ontwikkeling, merkt Van Vught op. Uit de CLOP-monitor bleek dat alle onderwijsteams sinds 2008 ook aan de slag gingen met performance management. Ook hiervoor volgden medewerkers trainingen aan onze ROC Academie. Ongeveer de helft van al onze medewerkers voerde afgelopen jaar met hun leidinggevende een gesprek over hun professionele persoonlijke ontwikkelingsplan. Meer maatwerk, andere logistiek Jan van Amersfoort is programmamanager bedrijfsvoering. De bedoeling is dat de bedrijfsvoering -onder meer onderwijslogistiek, administratie- en registratiesystemen en ruimtegebruik -maatwerk en dienstverlening naar studenten en cursisten ondersteunt. Anders gezegd, vat Van Amersfoort samen, alles wat een effectieve leerweg voor onze klanten ondersteunt. In 2008 draaide hiervoor een proefproject waar zo n acht onderwijsteams aan deelnamen. Doel was te onderzoeken hoe je individuele leertrajecten kunt maken. De resultaten van het project worden in 2009 verwacht. We moeten onze onderwijslogistiek meer verbinden met competentiegericht leren en opleiden, zegt de programmamanager. Dus dat betekent dat je meer instroommomenten en meer maatwerk moet bieden. 22

23 Drie sectordirecteuren ondersteunen in de rol van programmamanagers de diverse beroepssectoren bij de (versnelling van de) invoering en van CLOP. In 2008 draaiden de programma s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. De CLOP-monitor dient als thermometer om te toetsen hoever de verschillende sectoren zijn en welke stappen zij nog moeten zetten. Leidraad daarvoor is de inmiddels bekende zakbijbel : het CLOP-boekje. Hierin staat precies omschreven hoe het onderwijs er bij ROC Aventus in 2010 uit moet zien. Naast de drie programma s draaien er ook twee projecten om de klantcontacten (voorlichting, werving, aanmelding, intake en inschrijving) te verbeteren en om de examens (toetsen, beoordelen, examinering, kwalificering) competentiegericht te maken. 2009: verdiepen Natuurlijk, haasten de drie programmamanagers zich te zeggen, ROC Aventus is er nog niet. Het komende jaar zal wat De Kort (onderwijs) betreft in het teken staan van meer transparantie en verdieping van het competentiegerichte onderwijs. Wat betreft de bedrijfsvoering moeten we absoluut punten op de i zetten, concludeert Van Amersfoort. Zaken als een goed rooster, weinig lesuitval en goede logistiek zijn bijvoorbeeld belangrijk om aan te werken. Lopen die beter, dan zal de tevredenheid onder studenten ongetwijfeld toenemen. Over het nieuwe onderwijs zijn studenten sowieso te spreken, zo blijkt uit onderzoek. Met nog meer maatwerk en goede begeleiding van studenten moet die studenttevredenheid volgend jaar gewoon toenemen, aldus Van Vught. Praktijk, praktijk, praktijk De praktijk is steeds meer leidend in het onderwijs. Dat is zichtbaar door bedrijven/partners in huis bij ROC Aventus, zoals onder meer een bankshop, een reisbureau, een kapsalon en een winkel waar studenten al werkend leren. Werkend leren doen studenten ook extern op de werkvloer bij bedrijven en instellingen. Zo runnen studenten bijvoorbeeld zelf afdelingen in een ziekenhuis of bij een woonzorgcentrum. Daarnaast leren studenten natuurlijk tijdens hun stage bij bedrijven en instellingen. Veelal gaan studenten al snel tijdens het eerste jaar al een kijkje nemen in de praktijk. Omgekeerd komen praktijkmensen bij ROC Aventus over de vloer als gastdocent. Ook zijn zij betrokken om assessments of proeven van bekwaamheid te beoordelen. In expertgroepen denken praktijkvertegenwoordigers mee over de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de dienstverlening van ROC Aventus. 23

24 Samen en zelfstandig de uitval te lijf Er zijn enorme slagen gemaakt in de samenwerking om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, concluderen Eloy Winkelman van de gemeente Apeldoorn en Dorothé Snippert van ROC Aventus. In gesprek over het belang van een regionale aanpak en een professionele zorgstructuur in de school. Afgelopen jaar hebben we ons zorgformulier regiobreed gestandaardiseerd en verbeterd. Dat helpt om nieuwe studenten vanaf de start een passend opleidingstraject en begeleiding te kunnen bieden. Ook het project De Overstap -in 2008 voor de tweede keer in professionelere en nu digitale vorm uitgevoerd - hielp mee om uitval uit het vmbo te voorkomen. Vmbo en mbo toetsen gezamenlijk of vmbo ers ook daadwerkelijk aankomen in het mbo. Zo niet, dan kunnen leerplichtambtenaren in actie komen. Jaarlijks komen er in de Stedendriehoek zo n jongeren zonder startkwalificatie (een diploma op vwo-, havo of mbo-2 niveau) bij. Geen goede zaak, want dat betekent voor die groep minder kansen op de arbeidsmarkt. De kwalificatieplicht - die in 2008 pas écht in de praktijk voelbaar werd - maakt dat ROC Aventus alles op alles moet zetten om jongeren tot 18 jaar op school te houden en te stimuleren hun startkwalificatie te halen. Vallen jongeren na hun achttiende toch uit, dan worden ze via een andere weg teruggeleid naar het onderwijs of de arbeidsmarkt. We doen er natuurlijk alles aan om jongeren binnenboord te houden, meldt zorgcoördinator Dorothé Snippert. Zo draaide in 2008 het project Op Zicht weer. Door vmbo-leerlingen vroegtijdig te laten kijken bij ons op school, dragen we bij aan een overwogen beroepskeuze. Sowieso maken we veel werk van de overdracht van zorgleerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het mbo. Zorgstructuur in kaart In 2008 bracht Snippert in kaart hoe elke beroepssector de zorg geregeld heeft en kon constateren dat ROC Aventus de interne zorgstructuur op onderdelen goed op orde heeft. Elke sector heeft een eigen zorgcoördinator, die als de verbindende schakel functioneert tussen de interne en externe zorg. Zo kan hij/zij samen met een leertrajectbegeleider bijvoorbeeld deelnemen aan het zogenaamde Zorg Advies Team (ZAT) als zij zich zorgen maken om een student en er intern geen adequate begeleidingsmogelijkheden meer zijn. Zutphen kreeg in 2008 zo n ZAT, in Apeldoorn werd die in 2008 voorbereid. In Deventer starten de voorbereidingen voor een ZAT in het voorjaar van Zorg wordt binnen ROC Aventus breed opgepakt. Van twee workshops over dyslexie en dyscalculie tot extra steun voor studenten met een beperking via het Steunpunt Studie & Handicap, naast specifieke begeleiding van hun eigen sector. 24

25 Verzuim melden goed geregeld Verzuim hoort altijd een signaal te zijn om aan de bel te trekken, vindt Winkelman van de gemeente. We merken dat de samenwerking tussen scholen en leerplichtambtenaren is verbeterd. Hierdoor komen er meer meldingen binnen. Er is ook een digitaal meldpunt ingesteld en we hebben samen werkafspraken gemaakt. Dat is belangrijk, want hoe sneller je verzuim aanpakt, hoe beter je voortijdig schoolverlaten voorkomt. Winkelman is blij met de eerste, voorzichtige resultaten van minder voortijdig schoolverlaten. Maar we zijn er nog niet, onderstreept hij. De ingezette, regionale koers vasthouden is belangrijk, net als de verdere ontwikkeling in de individuele scholen zelf. Zo vindt hij het mentorproject van ROC Aventus een prima voorbeeld van een creatieve aanpak om studenten te motiveren hun papiertje te halen. Studenten krijgen een coach uit het bedrijfsleven aangewezen, die hen op weg helpt en houdt. Dit project gaat binnenkort ook in het voortgezet onderwijs draaien. In juni 2008 ondertekenden alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Stedendriehoek en ROC Aventus een convenant met de gemeente Apeldoorn en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel: minder schooluitval. Om precies te zijn: 40 procent minder uitval in 2011 ten opzichte van schooljaar Dat betekent van naar maximaal 828 voortijdig schoolverlaters. En liefst nog minder Het covenant draait nog nietzo lang. Toch lieten de resultaten over schooljaar regiobreed al vijftien procent minder uitval zien. 25

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, F (010) 258

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 451 Koers BVE Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie