Jaarverslag Het jaar in beeld gebracht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht."

Transcriptie

1 Jaarverslag Het jaar in beeld gebracht.

2

3 Van talent naar vakmanschap Colofon ROC Aventus, juni 2009 Samenstelling: stafdienst Communicatie & Marketing, ROC Aventus Eindredactie: Paul Adels, Rieks Kral Interviews: Anne-Marie Veldkamp (Bathmen) Fotografie: Jeroen Jazet (Deventer), Elise Bergsma (Apeldoorn), Rien Hokken (Apeldoorn) e.a. Vormgeving: Artin Advertising (Enschede) Druk: Thieme (Deventer) Met veel dank aan alle studenten, cursisten, relaties en medewerkers van ROC Aventus die meewerkten aan dit jaarverslag. 3

4 INHOUD VOORWOORD Onze organisatie Ons mbo-onderwijs Ons volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen Onze klanten: studenten en cursisten Onze medewerkers Onze partners: bedrijven en instellingen Onze financiën en bedrijfsvoering Onze plannen voor de toekomst vooruitblik 2009 en verder Bijlagen Bijlage 1: Examenjaarverslag ROC Aventus 2008 Bijlage 2: Overzicht innovatieprojecten Bijlage 3: Overzicht inzet IBO-middelen Bijlage 4: Overzicht van opleidingen die vallen onder de nieuwe wetgeving 4

5 Voorwoord Van talent naar vakmanschap, zo luidt de titel van dit jaarverslag. Het is tevens het motto van het nieuwe strategisch beleidsplan , dat in augustus 2008 is gepresenteerd. Het geeft kernachtig weer wat Aventus beoogt: de talenten van studenten en cursisten helpen ontdekken en ontwikkelen, om hun zo een mooie toekomst te bieden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Goed opgeleide en gekwalificeerde vakmannen en -vrouwen, klaar om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze maatschappij. In die zin sluit ons motto naadloos aan op de nota Mbo, fundament onder de arbeidsmarkt - gemeenschappelijke agenda die het collectief van MBO Raad, AOC Raad, Colo en de ministeries van OCW en LNV in 2008 heeft opgesteld. Het onderstreept het belang van het middelbaar beroepsonderwijs en van de vakbeoefenaars die wij opleiden en die onze economie zo nodig heeft. Ons motto benadrukt ook het belang van een goede, intensieve samenwerking tussen het werkveld en onderwijsinstellingen. Want alleen door samen te werken bij het ontwikkelen en vormgeven van ons onderwijs kunnen wij aan onze maatschappelijke opdracht voldoen. ROC Aventus neemt die opdracht heel serieus. In 2008 hebben wij ons ingespannen om ons onderwijs verder te ontwikkelen, de samenwerking met de bedrijven, instellingen en gemeenten in de regio verder te intensiveren en onze dienstverlening aan onze klanten -de studenten en cursisten -te verbeteren. Soms worden onze inspanningen beloond met mooie resultaten, soms ook duurt het langer dan verwacht om het gewenste resultaat te behalen. In dit jaarverslag willen wij u graag op open en transparante wijze verslag doen van onze resultaten. Heimen van Andel & Anky Veldman College van bestuur ROC Aventus Het mbo zit boordevol talent. Een goed voorbeeld daarvan is Elise Bergsma, eerstejaars student van de opleiding Multimedia & Vormgeving. Zij heeft de opmerkelijke foto s genomen en/of bewerkt, die bij het begin van elk hoofdstuk van dit jaarverslag afgebeeld zijn. 5

6 6

7 7 Onze organisatie

8 15 ROC Aventus tekent convenant met Omnisport Apeldoorn. Hiermee is ROC Aventus officieel huurder van de sportruimten. Januari 15 Studenten Techniek Mode Zutphen nemen deel aan workshop Breien door 93 jarige bewoonster Sutfene Zutphen. Studenten Sociaal Pedagogisch Werk nemen deel aan vaardigheidstraining AED (Automatische Externe Defibrilator). Februari Regio overleg Modeopleidingen ROC Aventus/ROC van Twente/ bedrijfsleven, bij bedrijf State of Art. Open dag: ROC Aventus stelt zijn gebouwen open voor potentiële studenten. Londenreis Economie & Ondernemen Deventer/Zutphen. 8

9 Profiel - ROC Aventus in vogelvlucht ROC Aventus is hét regionale opleidingencentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. ROC Aventus biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), educatie voor volwassenen en bedrijfsopleidingen. Met ruim tweehonderd mbo-opleidingen en medewerkers is ROC Aventus de grootste onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek. Midden in de samenleving ROC Aventus is veruit het grootste en het belangrijkste leerloopbaancentrum van de Stedendriehoek en speelt een belangrijke rol in de regionale welvaart en economie: als leverancier van arbeidskrachten als brug naar het vervolgonderwijs als partner voor een leven lang leren als een van de grootste werkgevers ROC Aventus staat midden in de samenleving en voelt zich mede verantwoordelijk voor de economische en sociale ontwikkelingen in de regio. Het merendeel van onze studenten gaat immers in de Stedendriehoek aan het werk en blijft hier leren. ROC Aventus hecht daarom zeer veel waarde aan intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en het voortgezet onderwijs en het hbo in de regio. ROC Aventus investeert daar ook in. ROC Aventus is een leerloopbaancentrum. Het ontwikkelen van de talenten van studenten, onze primaire klanten, staat centraal. Zij komen bij ROC Aventus om een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar te worden of om door te stromen naar een vervolgstudie. Daarvoor dienen zij te beschikken over bepaalde competenties. Onze werkprocessen zijn volledig ingericht en georganiseerd om de student of cursist Missie ROC Aventus: Samen ontwikkelen wij, enthousiast en betrokken, de talenten van studenten en cursisten. Zo bieden wij hun een mooie toekomst op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. in staat te stellen de juiste competenties te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om het bijbrengen van kennis en deskundigheid op zich, maar ook om studenten en cursisten zich zo goed mogelijk te laten ontplooien, hen te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om goede beroepsbeoefenaars op te kunnen leiden is het leren ván en ín de praktijk van essentieel belang. Dat gebeurt vanzelfsprekend binnen de gebouwen van ROC Aventus, maar steeds vaker ook bij bedrijven en instellingen zelf. Zo wordt gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan het onderwijs. Leren houdt niet op na het behalen van een diploma of certificaat. De maatschappij verandert razendsnel en daarmee ook de eisen die nu -én in de toekomst -aan medewerkers worden gesteld. Om daaraan te kunnen blijven voldoen, moet men gedurende de gehele loopbaan blijven leren. Kortom: een leven lang leren. Als leerloopbaancentrum geeft ROC Aventus daar invulling aan door een breed aanbod aan volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen te bieden. Andersom leveren wij ook maatwerk aan bedrijven en instellingen bij specifieke opleidingsvraagstukken. 9

10 Bestuur en organisatie van ROC Aventus Onze organisatie kent vier organisatielagen: het college van bestuur (strategisch bestuur) sectordirecties en stafmanagers (tactisch management) teammanagers (operationeel management) docenten, coaches, leertrajectbegeleiders, onderwijsondersteuners, staf- en operationele medewerkers Studenten volgen een opleiding bij een van onze sectoren: Economie & Ondernemen (E&O), Educatie, Gezondheidszorg, Dienstverlening & Welzijn (GDW), Horeca, Toerisme & Recreatie (HTR), Mobiel en Techniek. Docenten vormen samen met andere operationele medewerkers resultaatverantwoordelijke teams. Teammanagers maken afspraken met hun sectordirecteuren over de resultaten die zij willen halen. Op hun beurt leggen sectordirecties verantwoording af over de uitvoering van het strategisch beleid aan het college van bestuur. Het college van bestuur formuleert dit beleid en stuurt op hoofdlijnen. Sectoren zijn dus in grote mate zelfstandig, binnen de strategische kaders. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het activiteitenplan om het strategisch beleid uit te voeren en voor de bewaking van de identiteit. Verder vertegenwoordigt het onze organisatie bij het ministerie van OCW, de MBO Raad, gemeenten en koepelorganisaties. Zes stafdiensten adviseren en ondersteunen het college van bestuur en de sectordirecties: Communicatie & Marketing, Facilitair Beheer, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering, Onderwijs en Personeel & Organisatie. ROC Aventus is een stichting waaraan in 2008 twee BV s zijn gelieerd: Aventus Carrière & Employability Centre BV (AC&EC) en Aventus Detachering BV. De eerste is verantwoordelijk voor de contractactiviteiten van ROC Aventus, de tweede verzorgt de flexibele inzet van personeel voor de Stichting ROC Aventus. Het college van bestuur van ROC Aventus vormt ook de statutaire directie van beide BV s, ROC Aventus is enig aandeelhouder. ROC Aventus is vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Wielersport Aventus en Stichting Atletiekschool Aventus. Beide stichtingen verantwoorden hun eigen beleid. In het voorjaar van 2007 is de Stichting Exploitatie Parkeerfaciliteiten ROC Aventus (SEPRA) opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de twee leden van het college van bestuur van ROC Aventus. In deze stichting is de exploitatie van de parkeerfaciliteiten van ROC Aventus (tot en met 2008 nog beperkt tot die in het gebouw aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn) ondergebracht, mede om zo de verhuur aan derden mogelijk te maken. Het college van bestuur wordt geadviseerd en getoetst door de raad van toezicht. De RvT keurt de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid goed. Verder benoemt de raad de accountant en is hij verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van het college van bestuur. 10

11 Raad van Toezicht - verantwoording De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en heeft dankzij zijn brede samenstelling alle deskundigheid in huis om zijn toezichthoudende taak adequaat te vervullen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de organisatie ROC Aventus en onafhankelijk van elkaar. Bovendien is de samenstelling van de raad dusdanig dat er een goede verbinding bestaat met het (regionale) bedrijfsleven. Via onder meer rapportages van het college van bestuur over bedrijfsvoering, actuele onderwerpen en resultaten, informeert de raad zich uitgebreid, zodat hij het college van bestuur kan volgen en resultaten kan toetsen. Samenstelling raad van toezicht mevrouw M.C.A. Vonk-van Kalker, voorzitter de heer J. Schepers, vice-voorzitter en voorzitter van de SBR-commissie (Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie) de heer O.P. Middelkoop, secretaris en voorzitter Auditcommissie de heer mr. A.W.M. Elders, lid en lid van de SBR-commissie de heer S.P. van den Eijnden, lid en lid Auditcommissie Naast hun lidmaatschap van de raad van toezicht van ROC Aventus bekleden zij de volgende hoofd- en nevenfuncties: M.C.A. Vonk-van Kalker directeur bureau voor interimmanagement en bestuurs- en organisatieadvies schaduwmanager t.b.v. (beginnende) interimmanagers bij de overheid lid toetsingscommissie van het Interim Managers Register J. Schepers directeur Van Reekum Participatiefonds voorzitter raad van commissarissen Salland Verzekeringen O.P. Middelkoop voorzitter raad van toezicht Stichting InteraktContour te Nunspeet lid bestuur Stichting Vrienden van InteraktContour vice-voorzitter raad van commissarissen Accon-AVM Groep B.V. te Arnhem - accountants en adviseurs, tevens lid remuneratie- en beoordelingscommissie van de raad van toezicht A.W.M. Elders raadsheer Gerechtshof te Arnhem lid raad van toezicht Justitiële Jeugdinrichting Rentray lid raad van toezicht Stichting tot Steun Rentray S.P. van den Eijnden algemeen directeur/bestuurder van de Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs 11

12 Vergaderingen raad van toezicht in 2008 De raad van toezicht heeft in 2008 viermaal vergaderd. De raad volgt voor alle procedures de branchecode goed bestuur in de BVE-sector. De volgende onderwerpen zijn behandeld c.q. bediscussieerd: het nieuwe strategisch beleid ; de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht, gebaseerd op de honorering van leden van de raad van toezicht van mbo-instellingen, een sectorbrede honorering (initiatief van het Platform voor raden van toezicht); jaarrekening 2007 (inclusief rapportage accountant); besluit werving en selectie nieuw lid raad van toezicht in verband met aftreden van de voorzitter van de raad van toezicht in juni 2009; Koersvast : organisatieontwikkeling en cultuurverandering ROC Aventus; samenstelling klokkenluiderscommissie; instellingsbegroting 2009; zelfevaluatie raad van toezicht, waarin een aantal wensen ter uitbreiding van de informatiebronnen van de raad van toezicht is opgenomen. Overige punten 2008 De raad van toezicht heeft verder besproken of kennisgenomen van: het rapport van de commissie Dijsselbloem; het verslag van het jaarlijks bezoek van de inspectie van het onderwijs; het jaarverslag 2007; de herbeoordeling examinering ; gesprek van een delegatie van de raad van toezicht met de medezeggenschapsraad; rapport beroepsvorming van toezichthouders in mbo, hbo en waaronder van het Max Goote Instituut; het dilemma tussen toelatingsbeleid en percentage beroepsgekwalificeerde uitstroom; verslagen van het Platform raden van toezicht van mbo-instellingen; verslag van het gesprek met de onderwijsinspectie door de auditcommissie. Commissies raad van toezicht in 2008 Als uitvloeisel van de governancecode bve kent de raad van toezicht twee commissies: de auditcommissie (AC) en de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie (SBR). Beide commissies tellen twee leden. De AC heeft drie maal vergaderd. Op de agenda stonden: procedure werving en selectie instellingsaccountant; jaarrekening 2007 (inclusief het gesprek met de accountants van KPMG); risicomanagement; opzet nieuwe begroting; instellingsbegroting De SBR-commissie is zes maal bijeen geweest en heeft de volgende onderwerpen behandeld: functionerings- en beoordelingsgesprek met afzonderlijke leden college van bestuur; beloningsregeling leden college van bestuur, waarbij gebruik gemaakt is van de beloning van de bestuurders van mbo-instellingen d.d. november 2006; werving en selectie nieuw lid raad van toezicht; vergoedingen leden raad van toezicht. Blik op 2009 De raad van toezicht verwacht dat naast de vaste onderwerpen- in 2009 onder andere aan de orde zullen komen: Koersvast ; gevolgen van de nieuwe wet op de jaarrekening; wisseling samenstelling raad van toezicht; afronding procedure benoeming instellingsaccountant. Martha C.A. Vonk-van Kalker voorzitter raad van toezicht ROC Aventus 12

13 Ambities en realisatie Doelstelling klantfocus : Wij zijn onze klanten zo goed van dienst dat wij in 2008 bij onze marktpartijen bekend staan als een klantgerichte organisatie. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 1 Rendement: Niveau 1 51% 32% 47 het percentage Niveau 2 67% 44% 412 gediplomeerde Niveau 3 71% 71% 617 studenten dat Niveau 4 77% 75% uitstroomt in een jaar gem. 65% tot NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 4 Onze klanten -studenten en cursisten Kpi 2 Het gemiddelde Minimaal 7,0 6,8 rapportcijfer dat studenten geven voor hun opleiding NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 4 Onze klanten -studenten en cursisten Kpi 3 Het gemiddelde rapportcijfer Minimaal 7,0 7 dat stagebedrijven en instellingen geven voor de inhoudelijke samenwerking met ROC Aventus NB: Deze resultaten worden nader toegelicht in hoofdstuk 6 Onze partners -bedrijven en instellingen 13

14 Doelstelling Innovatief & toekomstgericht *: Wij behoren uiterlijk 2006 tot de kopgroep van regionale opleidingencentra in onderwijskundige ontwikkelingen, door tijdig in te spelen op (technologische en maatschappelijke) ontwikkelingen en de daarmee samenhangende vraag van de arbeidsmarkt en de wensen en mogelijkheden van studenten. * Voor deze doelstelling hebben we geen actuele kritieke prestatie-indicator meer. Het blijkt lastig om een nieuwe KPI te formuleren die daadwerkelijk een goede indicatie geeft van wat we bereiken op het gebied van innovatie. In 2007 zijn volop activiteiten ontplooid en resultaten geboekt op het gebied van innoveren, maar die zijn niet uitgedrukt in een KPI. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 KPI 4 Plannen innovatief en toekomstgericht werken. A Inrichten nieuwe kwalificatiestructuur en competentiegericht leren. In 2010 zijn al onze opleidingen competentiegericht. In 2008 is twee keer de voortgang gemeten m.b.v. de door ROC Aventus ontwikkelde CLOP-monitor. Conclusie: er zijn tempoverschillen tussen teams, maar de doelstelling 2010 is haalbaar. B Onderzoek naar de logistiek van het onderwijsproces: hoe organiseren we ons nieuwe onderwijs? Ervaring opdoen met nieuw systeem voor basisregistratie, kennisdeling en evalueren van resultaten. Het Platform Beroepsonderwijs heeft een zgn. doorbraakproject: excellent leren, excellent organiseren van Aventus gehonoreerd. Hierin werkt Aventus samen met drie roc s, de scholen in de beroepskolom en het bedrijfsleven. Daarnaast is ROC Aventus medeinitiatiefnemer van Triple A, het samenwerkingsverband dat werkt aan een opvolger voor ons huidige registratiesysteem noise. Ook is gewerkt aan een (onderwijs)logistieke oplossing. Het bedrijf Educus is geselecteerd om het nieuwe deelnemersinformatiesysteem te bouwen. 14

15 Doelstelling 2008 Resultaat 2008 C Multimedia als onderwijsondersteuning (digitaal portfolio, leren in een elektronische leeromgeving en gaming). Verder onderzoeken hoe we gaming een plaats kunnen geven in ons onderwijs. De groei naar meer e-learning in de opleidingen heeft beperkt doorgezet. De volgende activiteiten zijn ondernomen: meerdere workshops voor docenten over gaming in het onderwijs pilot gaming door 1 onderwijsteam start ankerproject Docenten winkel verdere invoering van het elektronisch portfolio: eind 2008 hebben 7 teams het hele implementatietraject doorlopen gestegen. Netwerken*: Wij hebben de relevante netwerken gedefinieerd in 2004 en spelen daarin een (pro)actieve en prominente rol in uiterlijk * Voor deze doelstelling hebben we geen actuele kritieke prestatie-indicator meer. Het blijkt lastig om een nieuwe KPI te formuleren die daadwerkelijk een goede indicatie geeft van wat we bereiken op het gebied van innovatie. In 2007 zijn volop activiteiten ontplooid en resultaten geboekt op het gebied van innoveren, maar die zijn niet uitgedrukt in een KPI. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 5 Het aantal vastgelegde netwerken, dat actief en toegankelijk is (doelstelling in 2004 geformuleerd). Alle directieleden en stafdienstmanagers volgen vijf workshops netwerken. Netwerken is uiteraard geen doel op zich. Onze kwantitatieve doelstelling vinden we inmiddels dan ook achterhaald. 15

16 Doelstelling Professioneel : Wij zijn in 2008 een slagvaardige organisatie met competente medewerkers. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 6 Kpi 7 Het percentage medewerkers waarmee resultaatafspraken zijn vastgelegd. Het percentage medewerkers waarbij aanwezige en gewenste competenties, plus afgesproken acties, zijn vastgelegd. 100% 100% De software-applicatie PerformanceManager is ontwikkeld. 550 medewerkers zijn getraind in performance management. 131 HR-trajecten zijn gestart voor medewerkers. Sectordirecties en stafmanagers hebben allen één volledige HR-cyclus doorlopen. Doelstelling Kennis : Wij zijn in 2008 een organisatie die kennis deelt en ontwikkelt, zowel intern als extern en staan daarbij zodanig bekend dat belanghebbenden en of stakeholders ons benaderen als kennisinstelling. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 8 Kpi 9 Iedere kennismedewerker maakt deel uit van minimaal twee kenniskringen. Sectordirecteuren en stafmanagers organiseren jaarlijks activiteiten gericht op sectoroverstijgende kennisuitwisseling. Geen kwantitatieve doelstelling maar we investeren wel in kenniskringen en sectoroverstijgende samenwerking. We hebben geconstateerd dat onze KPI s niet toereikend zijn als indicatoren voor hoe we het doen op het gebied van kennis. Kwantitatieve gegevens zeggen niet zoveel over de kwaliteit van kennisdeling in onze organisatie. 16

17 Doelstelling Cashflow : Wij zijn een financieel gezonde organisatie om continuïteit te waarborgen. Doelstelling 2008 Resultaat 2008 Kpi 10 Stabilisatie of groei van de totale baten met een toename van niet door landelijke overheid gefinancierde inkomsten. Totale baten minimaal Totale niet door de landelijke overheid gefinancierde baten minimaal Totale baten: (doelstelling: ). Niet door landelijke overheid gefinancierde baten: (doelstelling: ). Kpi 11 Positief resultaat. Iedere sector moet minimaal een exploitatieoverschot van 1% realiseren. Exploitatiesaldo: NB: De resultaten van kpi s 10 en 11 worden nader toegelicht in hoofdstuk 7 Onze financiën en bedrijfsvoering 17

18 18

19 19 Ons mbo-onderwijs

20 Maart Studenten koksopleiding koken glutenvrij voor coeliakie-patiënten. Studiereis Parijs door studenten Mode Zutphen. Overdracht doorstroommodule MBO/HBO Elomode aan Landelijk Cluster ROC s Modeopleidingen waaronder Mode Zutphen. Studenten Onderwijsassistent zetten zich in voor een schone school: locatie Middelweg te Deventer krijgt kauwgomboom. Open dag laboratoriumopleidingen in samenwerking met Saxion Hogescholen Deventer. Student Aventus coacht vmbo-leerlingen tijdens landelijke wedstrijd Skills talents Studenten bereiden jaarlijkse diner op het gemeentehuis Apeldoorn voor daken thuislozen. Stichting Koninginnedag Zutphen organiseert in samenwerking met studenten Modeopleiding een workshop Hoeden maken. 20

21 In 2010 moeten al onze opleidingen competentiegericht zijn ingericht. Dat gaat lukken. Nog niet alle nieuwe kwalificatiedossiers zijn opgeleverd, maar het procesmanagement MBO 2010 verwacht dat dit in 2010 wel het geval zal zijn. Binnen ROC Aventus hebben drie sectordirecteuren de opdracht gekregen als procesmanagers de voortgang van de invoering van competentiegericht onderwijs te bewaken. De stafdienst Onderwijs heeft de zogenaamde CLOP-monitor ontwikkeld, waarmee wij twee keer per jaar de voortgang per onderwijsteam meten. In 2008 vonden de eerste twee metingen plaats. Hieruit blijkt dat er verschil is in tempo van invoering, maar dat we op de goede weg zijn. De doelstelling om in 2010 alle opleidingen competentiegericht aan te bieden, is realiseerbaar. 21

22 Alles gaat CLOP(PEN) Competentiegericht leren en opleiden - binnen onze organisatie afgekort tot CLOP - kreeg in 2008 steeds meer vorm. Het competentiegerichte onderwijs moet uiterlijk in 2010 staan, maar, meldt programmamanager onderwijs Michaël de Kort: Nagenoeg alle opleidingen worden nu al competentiegericht gegeven. Met zijn collega s Ton van Vught en Jan van Amersfoort vertelt hij over de stappen die in 2008 zijn gezet. De CLOP-monitor (zie kadertje) wees in 2008 uit dat ROC Aventus organisatiebreed flinke sprongen voorwaarts heeft gemaakt. De sectoren verschillen wel in aanpak en tempo. Er zitten echte pareltjes tussen, constateert De Kort opgetogen. Sommige sectoren werken bijvoorbeeld al heel flexibel: studenten kunnen instromen in een opleiding wanneer zij willen. Andere betrekken de praktijk zeer nauw bij examinering. De kunst is nu om de komende tijd die voorbeelden bekend te maken en van elkaar te leren. De CLOP-monitor zorgt in die zin ook voor een transparant overzicht. Nieuwe rollen wennen Competentiegericht onderwijs betekent nieuwe rollen voor medewerkers, zoals de coach en de leertrajectbegeleider. Ton van Vught, programmamanager personeel: Het allerbelangrijkste is dat iedereen zijn rol goed kan invullen en zich daarin competent en prettig voelt. In 2008 vulden alle onderwijsteams die rollen in en volgden medewerkers ondersteunende trainingen. De rol van assessor (die assessments/examens afneemt, red.) is nog in ontwikkeling, merkt Van Vught op. Uit de CLOP-monitor bleek dat alle onderwijsteams sinds 2008 ook aan de slag gingen met performance management. Ook hiervoor volgden medewerkers trainingen aan onze ROC Academie. Ongeveer de helft van al onze medewerkers voerde afgelopen jaar met hun leidinggevende een gesprek over hun professionele persoonlijke ontwikkelingsplan. Meer maatwerk, andere logistiek Jan van Amersfoort is programmamanager bedrijfsvoering. De bedoeling is dat de bedrijfsvoering -onder meer onderwijslogistiek, administratie- en registratiesystemen en ruimtegebruik -maatwerk en dienstverlening naar studenten en cursisten ondersteunt. Anders gezegd, vat Van Amersfoort samen, alles wat een effectieve leerweg voor onze klanten ondersteunt. In 2008 draaide hiervoor een proefproject waar zo n acht onderwijsteams aan deelnamen. Doel was te onderzoeken hoe je individuele leertrajecten kunt maken. De resultaten van het project worden in 2009 verwacht. We moeten onze onderwijslogistiek meer verbinden met competentiegericht leren en opleiden, zegt de programmamanager. Dus dat betekent dat je meer instroommomenten en meer maatwerk moet bieden. 22

23 Drie sectordirecteuren ondersteunen in de rol van programmamanagers de diverse beroepssectoren bij de (versnelling van de) invoering en van CLOP. In 2008 draaiden de programma s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. De CLOP-monitor dient als thermometer om te toetsen hoever de verschillende sectoren zijn en welke stappen zij nog moeten zetten. Leidraad daarvoor is de inmiddels bekende zakbijbel : het CLOP-boekje. Hierin staat precies omschreven hoe het onderwijs er bij ROC Aventus in 2010 uit moet zien. Naast de drie programma s draaien er ook twee projecten om de klantcontacten (voorlichting, werving, aanmelding, intake en inschrijving) te verbeteren en om de examens (toetsen, beoordelen, examinering, kwalificering) competentiegericht te maken. 2009: verdiepen Natuurlijk, haasten de drie programmamanagers zich te zeggen, ROC Aventus is er nog niet. Het komende jaar zal wat De Kort (onderwijs) betreft in het teken staan van meer transparantie en verdieping van het competentiegerichte onderwijs. Wat betreft de bedrijfsvoering moeten we absoluut punten op de i zetten, concludeert Van Amersfoort. Zaken als een goed rooster, weinig lesuitval en goede logistiek zijn bijvoorbeeld belangrijk om aan te werken. Lopen die beter, dan zal de tevredenheid onder studenten ongetwijfeld toenemen. Over het nieuwe onderwijs zijn studenten sowieso te spreken, zo blijkt uit onderzoek. Met nog meer maatwerk en goede begeleiding van studenten moet die studenttevredenheid volgend jaar gewoon toenemen, aldus Van Vught. Praktijk, praktijk, praktijk De praktijk is steeds meer leidend in het onderwijs. Dat is zichtbaar door bedrijven/partners in huis bij ROC Aventus, zoals onder meer een bankshop, een reisbureau, een kapsalon en een winkel waar studenten al werkend leren. Werkend leren doen studenten ook extern op de werkvloer bij bedrijven en instellingen. Zo runnen studenten bijvoorbeeld zelf afdelingen in een ziekenhuis of bij een woonzorgcentrum. Daarnaast leren studenten natuurlijk tijdens hun stage bij bedrijven en instellingen. Veelal gaan studenten al snel tijdens het eerste jaar al een kijkje nemen in de praktijk. Omgekeerd komen praktijkmensen bij ROC Aventus over de vloer als gastdocent. Ook zijn zij betrokken om assessments of proeven van bekwaamheid te beoordelen. In expertgroepen denken praktijkvertegenwoordigers mee over de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de dienstverlening van ROC Aventus. 23

24 Samen en zelfstandig de uitval te lijf Er zijn enorme slagen gemaakt in de samenwerking om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, concluderen Eloy Winkelman van de gemeente Apeldoorn en Dorothé Snippert van ROC Aventus. In gesprek over het belang van een regionale aanpak en een professionele zorgstructuur in de school. Afgelopen jaar hebben we ons zorgformulier regiobreed gestandaardiseerd en verbeterd. Dat helpt om nieuwe studenten vanaf de start een passend opleidingstraject en begeleiding te kunnen bieden. Ook het project De Overstap -in 2008 voor de tweede keer in professionelere en nu digitale vorm uitgevoerd - hielp mee om uitval uit het vmbo te voorkomen. Vmbo en mbo toetsen gezamenlijk of vmbo ers ook daadwerkelijk aankomen in het mbo. Zo niet, dan kunnen leerplichtambtenaren in actie komen. Jaarlijks komen er in de Stedendriehoek zo n jongeren zonder startkwalificatie (een diploma op vwo-, havo of mbo-2 niveau) bij. Geen goede zaak, want dat betekent voor die groep minder kansen op de arbeidsmarkt. De kwalificatieplicht - die in 2008 pas écht in de praktijk voelbaar werd - maakt dat ROC Aventus alles op alles moet zetten om jongeren tot 18 jaar op school te houden en te stimuleren hun startkwalificatie te halen. Vallen jongeren na hun achttiende toch uit, dan worden ze via een andere weg teruggeleid naar het onderwijs of de arbeidsmarkt. We doen er natuurlijk alles aan om jongeren binnenboord te houden, meldt zorgcoördinator Dorothé Snippert. Zo draaide in 2008 het project Op Zicht weer. Door vmbo-leerlingen vroegtijdig te laten kijken bij ons op school, dragen we bij aan een overwogen beroepskeuze. Sowieso maken we veel werk van de overdracht van zorgleerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het mbo. Zorgstructuur in kaart In 2008 bracht Snippert in kaart hoe elke beroepssector de zorg geregeld heeft en kon constateren dat ROC Aventus de interne zorgstructuur op onderdelen goed op orde heeft. Elke sector heeft een eigen zorgcoördinator, die als de verbindende schakel functioneert tussen de interne en externe zorg. Zo kan hij/zij samen met een leertrajectbegeleider bijvoorbeeld deelnemen aan het zogenaamde Zorg Advies Team (ZAT) als zij zich zorgen maken om een student en er intern geen adequate begeleidingsmogelijkheden meer zijn. Zutphen kreeg in 2008 zo n ZAT, in Apeldoorn werd die in 2008 voorbereid. In Deventer starten de voorbereidingen voor een ZAT in het voorjaar van Zorg wordt binnen ROC Aventus breed opgepakt. Van twee workshops over dyslexie en dyscalculie tot extra steun voor studenten met een beperking via het Steunpunt Studie & Handicap, naast specifieke begeleiding van hun eigen sector. 24

25 Verzuim melden goed geregeld Verzuim hoort altijd een signaal te zijn om aan de bel te trekken, vindt Winkelman van de gemeente. We merken dat de samenwerking tussen scholen en leerplichtambtenaren is verbeterd. Hierdoor komen er meer meldingen binnen. Er is ook een digitaal meldpunt ingesteld en we hebben samen werkafspraken gemaakt. Dat is belangrijk, want hoe sneller je verzuim aanpakt, hoe beter je voortijdig schoolverlaten voorkomt. Winkelman is blij met de eerste, voorzichtige resultaten van minder voortijdig schoolverlaten. Maar we zijn er nog niet, onderstreept hij. De ingezette, regionale koers vasthouden is belangrijk, net als de verdere ontwikkeling in de individuele scholen zelf. Zo vindt hij het mentorproject van ROC Aventus een prima voorbeeld van een creatieve aanpak om studenten te motiveren hun papiertje te halen. Studenten krijgen een coach uit het bedrijfsleven aangewezen, die hen op weg helpt en houdt. Dit project gaat binnenkort ook in het voortgezet onderwijs draaien. In juni 2008 ondertekenden alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Stedendriehoek en ROC Aventus een convenant met de gemeente Apeldoorn en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel: minder schooluitval. Om precies te zijn: 40 procent minder uitval in 2011 ten opzichte van schooljaar Dat betekent van naar maximaal 828 voortijdig schoolverlaters. En liefst nog minder Het covenant draait nog nietzo lang. Toch lieten de resultaten over schooljaar regiobreed al vijftien procent minder uitval zien. 25

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk BVE/IenI/2006-43667 Onderwerp Inspectierapport 'Nederlands in het mbo' Bijlage(n) Rapport

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Management samenvatting examenverslag MBO KCE

Management samenvatting examenverslag MBO KCE Management samenvatting examenverslag MBO KCE 2004 2005 samenvatting Management samenvatting pagina 2 Inleiding Rond de millenniumwisseling bleken er bij verschillende partijen twijfels te bestaan over

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK- GELEGENHEID

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

3 oktober 2013. Ouderavond BK4

3 oktober 2013. Ouderavond BK4 3 oktober 2013 Ouderavond BK4 Mevrouw Hartman Mevrouw Van den Broek Mevrouw Larmené Meneer Verhoef Mentoren (opening) (PTA) (modules D&C) (decanaat) PTA (1) (Programma van Toetsing en Afsluiting) PTA is

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

De post-hbo Arbeidsdeskundige van Saxion

De post-hbo Arbeidsdeskundige van Saxion Je bent werkzaam in een functie waarin je veel raakvlakken hebt met arbeidsdeskundige aspecten. Je wilt daarnaast investeren in een gedegen vakopleiding waarbij jouw ambities verder gaan dan het niveau

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie