Cursussen, trainingen en workshops Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges"

Transcriptie

1 Cursussen, trainingen en workshops Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1

2 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en workshops die in het schooljaar plaatsvinden. De cursussen, trainingen en workshops zijn bestemd voor alle medewerkers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en Havo Notre Dame des Anges. Het is voor u van belang om te weten dat de aanmeldingen dienen te gebeuren voor vrijdag 22 juni Een uitzondering is de Leergang Leidinggevende OOP; hiervoor dient u zich uiterlijk 30 april 2012 op te geven. en vinden altijd plaats bij de P&O-er van uw school, tenzij anders staat aangegeven. Met vriendelijke groet, Ronald Bertram Hoofd P&O Alliantie Voortgezet Onderwijs 2

3 INHOUDSOPGAVE CURSUS DOELGROEP DATA PAGINA Leergang Hoger Management Leidinggevenden met minimaal 3 jaar ervaring in een middenkaderfunctie; Leidinggevenden die net nieuw zijn in een functie met integrale verantwoordelijkheid (locatiedirecteuren, sectordirecteuren, conrectoren, etc). Op te vragen 6 Kweekvijvertraject Docenten die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Aankomende / beginnende leidinggevenden (afdelingsleiders / coördinatoren). Op te vragen 7 Leergang LC/LD Docenten die benoemd zijn in een LC- of LD-functie. Vanaf januari 2013, looptijd anderhalf jaar 8 Workshop arbeidsconflict is geen ziekte Workshop arbeidsrecht en (dis)functioneren van medewerkers Leergang Leidinggevende OOP (nieuw) Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O 5 november Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O 12 november Leidinggevenden OOP start september Op doorreis; loopbaanreflectie en bezinning Mindmapping, snellezen en geheugentechnieken (nieuw) Alle medewerkers 26 september oktober november 2012 Alle medewerkers 3 oktober november februari

4 Cursus balans tussen werk en privé (nieuw) Cursus Mindfulness based stressreductie (nieuw) Workshop Orde en sfeer Klassenmanagement voor ervaren docenten (individueel traject) Alle medewerkers 17 december januari maart 2013 Docenten, onderwijsassistenten en leidinggevenden in het onderwijs (in overleg ook voor ondersteunend personeel). Docenten die bij aanvang van het nieuwe schooljaar starten bij de Alliantie VO en de Havo Notre Dame des Anges. 17 september september oktober oktober oktober oktober november november november 2012 Maandag 13 augustus 2012 Dinsdag 14 augustus 2012 Woensdag 15 augustus 2012 Vrijdag 17 augustus 2012 Docenten Startbijeenkomst is op 14 september 2012, gevolgd door individuele begeleiding op school Mentor: een vak apart Docenten die een mentorrol (gaan) vervullen. 18 september oktober oktober november In gesprek met ouders (nieuw) Docenten 3 oktober In gesprek met leerlingen (nieuw) Mentoren en andere medewerkers die begeleidingsgesprekken voeren met leerlingen 24 oktober november november december

5 Cursus onderzoeksvaardigheden Docenten en andere betrokkenen zoals management en staf, die in de school onderzoek doen of willen gaan doen. 27 september oktober november december januari februari maart 2013 (reservedatum) 21 Cursus begeleiding van onderzoek Docenten en andere betrokkenen zoals management en staf, die ervaring hebben met praktijkgericht onderzoek in het onderwijs en die een rol vervullen of willen gaan vervullen bij het begeleiden van onderzoek. 24 september oktober november januari februari maart april 2013 (reservedatum) 22 Cursus verdieping praktijkonderzoek in de school (nieuw) Docenten die minimaal 1 praktijkonderzoek hebben uitgevoerd in hun eigen school en meer verdieping zoeken in onderzoek. September-december 23 Workshop Toetsing Docenten die hun toetsingsvaardigheden willen ontwikkelen. Nader te bepalen. 24 Alliantie Netwerk Secretaresses Secretaresses en managementassistenten. Congres Management Support: 8 en 9 november 2012 Secretaressedag: 18 april

6 LEERGANG HOGER MANAGEMENT Leidinggevenden VO met minimaal 3 jaar ervaring op het niveau van minimaal middenmanagement (teamleider, afdelingsleider, conrector) en met de ambitie om te zijner tijd door te groeien naar een meer eindverantwoordelijke leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs. De Leergang Hoger Management richt zich op het ontwikkelen van leiderschaps- en managementcompetenties, die nodig zijn voor het leidinggeven aan een complexe schoolorganisatie, dan wel leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat zowel complex als omvangrijk is en integrale managementverantwoordelijkheid eist. Bovendien richt het programma zich op het ontwikkelen van managementcompetenties die nodig zijn voor het ontwikkelen van visie en het strategisch leidinggeven aan een onderwijsorganisatie. De leergang is met name gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot: onderwijskundig en resultaatgericht leiderschap in een veranderende en complexe organisatie; het werken in een professionele cultuur en een lerende organisatie; integraal personeelsbeleid en HRM; voor de beheersmatige kant van management (o.a. financieel management). Assessment Bij aanvang ondergaan de kandidaten een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de leergang. Tevens dient dit assessment na toelating tot de leergang als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat richtinggevend is voor de invulling van het leerprogramma. Duale leergang De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de onderzoeksopdrachten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute. Het programma bestaat uit: tweedaagse bijeenkomsten rondom relevante managementthema s, gebaseerd op een uitgebreid management competentieprofiel. Daarnaast oefenen van vaardigheden en nieuw gedrag; intervisie; coaching door de direct leidinggevende; 3x een coachingsgesprek met Interstudie NDO-coach; zelfstudie; in duo s uitvoeren van een onderzoek op een andere school met een door die school angedragen onderzoeksopdracht; betrekken van de huidige (leidinggevende) functie in de leergang, door uitvoering van een aan die functie gerelateerd en binnen de huidige werkzaamheden passend beleidsmatig speerpunt. De uitvoering is in handen van Interstudie-NDO, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Circa 500 klokuren in anderhalf jaar (inclusief onderzoeksopdracht en zelfstudie). De kosten voor de leergang bedragen 9.950,-. Dit bedrag is inclusief het start- en eind assessment en exclusief de verblijfskosten. en meer informatie en verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Als een deelnemer na het assessment besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor het assessment in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 6

7 KWEEKVIJVER TRAJECT Een kweekvijver voor aanstormend managementtalent past in een personeelsbeleid dat wordt gekenmerkt door een systematische afstemming van kennis en bekwaamheden van het personeel op de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Het algemene doel van het kweekvijvertraject is het opsporen en verder ontwikkelen van managementtalenten binnen de organisatie. Docenten die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen en aankomende c.q. beginnende leidinggevenden (afdelingsleiders/coördinatoren). ontwikkelen van competenties voor (onderwijskundig) leiderschap en management in een veranderende organisatie; ontwikkelen van competenties voor het werken in een professionele cultuur en een lerende organisatie; ontwikkelen van competenties voor integraal personeelsbeleid en HRM; inzicht krijgen in financieel management. Assessment De kandidaten ondergaan bij aanvang een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de kweekvijver. De opdrachtgever besluit tot deelname. De op basis van het assessment vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplannen van deelnemers zijn mede richtinggevend voor de invulling van het kweekvijverprogramma. Duaal scholingstraject De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de projecten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute die men volgt. Het programma bestaat uit cursorische trainingsbijeenkomsten rondom relevante managementthema s, kringcoaching en intervisie, individuele coaching en studie. De volgende uitgangspunten voor de aanpak worden gehanteerd: deelnemers werken tijdens het leertraject aan een concreet (verander)project; de projecten, aangevuld met praktijkopdrachten binnen de eigen werksetting zijn uitgangspunt, onderwerp van reflectie en praktijktoets van het kweekvijvertraject; de deelnemers leren sturing te geven aan de eigen ontwikkelingsrichting; het leertraject moet de individuele deelnemers in staat stellen zich met het oog op de nieuwe leidinggevende taken en verantwoordelijkheden te trainen en bij te scholen. Daarbij staan de individuele wensen en lacunes centraal. Hierbij kan het gaan om kennis, inzicht, attitude en vaardigheden. De uitvoering is in handen van Interstudie-NDO (training en advies voor onderwijsmanagement). Tijdsinvestering Anderhalf jaar (60 x 8 = 480 uur). Duaal traject: 240 uur theorie-training-begeleiding en 240 uur voor het project. De prijs per deelnemer is 7.070,- per persoon exclusief assessment à 1.400,- en exclusief verblijfkosten. en meer informatie en verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Als een deelnemer na het assessment besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor het assessment in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 7

8 LEERGANG LC/LD Het professionaliseren van docenten die een LC- of LD-functie vervullen, ziet de Alliantie als een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling en voor het bevorderen van een professionele cultuur. Een cultuur die zich ondermeer kenmerkt door medewerkers die regisseur zijn van hun eigen loopbaan, die bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, feedback geven en ontvangen, en die trots zijn op hun werk en school. Docenten die benoemd zijn in een LC- of LD-functie en die in overleg met hun directe leidinggevende een persoonlijk opleidingsplan hebben opgesteld. Uitgangspunten De algemene uitgangspunten voor het opleidingstraject LC/LD zijn: Het docentprofiel LC, dat bestaat uit een kerntaak LC-docent en drie aanvullende rollen: LC-ontwikkelaar, LC-coach en coördinator. Het docentprofiel LD, dat bestaat uit een kerntaak LD docent en drie aanvullende rollen: LD-onderwijskundig expert, LD-coach, LD-innovator. De competentieprofielen behorend bij deze docentprofielen zijn richtsnoer voor ontwikkeling. Het eigen persoonlijk ontwikkelplan is basis voor professionele ontwikkeling. Het betreft een duaal traject, waarin leren en werken geïntegreerd zijn. Het leren van de docent is ingebed in de context van de eigen school waarbij de betrokkenheid van de afdelingsleiders van groot belang is. Thema s Er zijn vijf themablokken. Binnen de thema s komen allerlei onderwerpen aan de orde, gekoppeld aan de schoolopdracht en/of de eigen schoolontwikkeling. Daarnaast wordt professionaliteit van de docent als rode draad door de thema s verweven. A. Thema organiseren en plannen B. Thema onderwijs C. Thema positie LC-/LD-er in de eigen organisatie D. Thema veranderkunde & onderwijskunde E. Thema beïnvloeden, adviseren en coachen Er wordt een nadrukkelijke koppeling gelegd tussen de individuele ontwikkeling van de deelnemers en de schoolontwikkeling. Deelnemers brengen het geleerde in praktijk in de vorm van het uitoefenen van een concreet project, de zogenaamde Meesterproef. Dit betreft een project in opdracht van een afdelingsleider of MT-lid van de eigen school. Zo worden leren en werken geïntegreerd. Petra van Oorschot, senior trainer-adviseur bij Interstudie-NDO. Maximaal 16 deelnemers. In de leergroepen wordt gewerkt met maximaal 8 deelnemers. Locatie, data en tijden De opleiding start in januari Elk thema begint met een hele dag, gevolgd door twee middagen. De middagbijeenkomsten vinden plaats van uur. Totaal 20 dagdelen. Locatie volgt. Via de school. en verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 8

9 WORKSHOP ARBEIDSCONFLICT IS GEEN ZIEKTE Conflicten komen uiteraard weleens voor op de werkvloer. Soms gaat dat gepaard met ziekmelding van de medewerker. Dan kan het voor de leidinggevende lastig zijn om adequaat te handelen. Hoe nu verder? De kans bestaat dat de werkgever de controle dreigt te verliezen in een zich negatief ontwikkelend proces. Soms wordt door de partijen een conflict ontkend. Dit kan zich uiten in ziekte. Wat voor een korte periode soms nuttig kan zijn, kan op de lange termijn een bron van ellende worden. Daarmee wordt de bron van de klachten van de medewerker niet opgelost. Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O. Het bespreken van casuïstiek en verhelderen van de rollen van de diverse actoren bij een conflict op de werkplek om tot een adequate aanpak te komen. De inleiding wordt verzorgd door de bedrijfsarts John Bruinsma en vervolgens gaan de deelnemers aan het werk met casuïstiek. De workshop wordt verzorgd door Ronald Bertram, hoofd P&O van de Alliantie VO en John Bruinsma, bedrijfsarts van Maetis Ardyn. Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Datum en tijdstip De workshop vindt plaats op het bestuursbureau van de Alliantie, op maandag 5 november 2012 van uur. Een lichte maaltijd is inbegrepen. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. Alleen de kosten voor de maaltijd worden in rekening gebracht. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 9

10 WORKSHOP ARBEIDSRECHT EN (DIS)FUNCTIONEREN VAN MEDEWERKERS Als leidinggevende komen er steeds meer personele zaken op je bord te liggen. Een groot deel van je werk bestaat uit het begeleiden, motiveren en aansturen van je teamleden. Welke middelen heb je eigenlijk als leidinggevende in handen als een medewerker niet voldoende functioneert? Waar ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor en wat is de rol van de P&O-beleidsmedewerker hierbij? Hoe kunnen leidinggevenden en P&O-ers zo goed mogelijk hierin samen optrekken? En wat zijn hierbij de mogelijkheden en onmogelijkheden op rechtspositioneel gebied? Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O. Leidinggevenden en P&O-beleidsmedewerkers worden op de hoogte gebracht van de (juridische) regels die gelden. Er worden concrete handvatten geboden om, indien er sprake is van disfunctioneren, het functioneren te verbeteren dan wel, indien dat niet lukt, de arbeidsrelatie met de werknemer met succes te kunnen beëindigen. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt in deze workshop samen met een arbeidsjurist besproken wat er van leidinggevenden en van de P&O-beleidsmedewerker verwacht kan en mag worden als een werknemer niet voldoende functioneert. Ook wordt aandacht besteed aan welke mogelijkheden zij hebben als, ondanks alle inspanningen, het functioneren van de werknemer onder een acceptabel niveau blijft. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de procedures die daarbij in acht moeten worden genomen binnen het juridische kader waarbinnen disfunctioneren valt. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop reeds voor aanvang van de arbeidsovereenkomst kan worden voorkomen dat werknemers in dienst komen die later minder geschikt blijken. De workshop wordt verzorgd door Pauline Demacker, arbeidsjuriste van advocatenkantoor Poelmann van den Broek. Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Datum en tijdstip De workshop wordt gegeven op het kantoor van Poelmann van den Broek Datum: 12 november 2012 van uur tot uur. De kosten bedragen circa 100,- tot 150,- per persoon bij een maximale groepsgrootte van 15 personen. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 10

11 LEERGANG LEIDINGGEVENDE OOP (nieuw) Deze eenjarige leergang is bedoeld voor leidinggevenden OOP, die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen (bijvoorbeeld hoofden van facilitaire dienst, P&O, administratie, ICT). Ook functioneel leidinggevenden zonder personele taak kunnen deelnemen aan de leergang. Centraal in de leergang staat het vraagstuk: hoe geef je leiding aan stafdiensten of OOP-afdelingen binnen een onderwijsorganisatie? Deze context vraagt een koppeling van de eigen expertise aan de visie en de missie van de school. Thema s Persoonlijk leiderschap en visieontwikkeling, teamontwikkeling, resultaatgericht leiderschap, kunnen variëren in leiderschapsstijlen, gespreksvaardigheden, vergroting van het reflectievermogen, omgaan met veranderingen, organisatiecultuur, verantwoording afleggen, oriëntatie op de (veranderende) rol en positie, grotere externe oriëntatie. Intake Voorafgaand aan de leergang vindt op basis van een 360-graden feedback een intake plaats om uw ontwikkelpunten als deelnemer in kaart te brengen. Op basis van de intake wordt in overleg met de regiegroep (zie verderop in deze folder) besloten of u de leergang daadwerkelijk kunt volgen. Duaal scholingstraject Als deelnemer volgt u een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. Samengevat is de leergang gebaseerd op: - Competentiegericht leren. - Duaal leren (er is een sterke transfer naar de werkvloer). - Collegiaal leren (leren van en met elkaar). - Het werken vanuit eigen praktijksituaties. - Nadruk op het inoefenen van leiderschapsvaardigheden. Afronding U sluit de leergang af met een eindgesprek op basis van een 360-graden feedback. Aantal deelnemers De groepsgrootte is minimaal tien en maximaal zestien deelnemers. De uitvoering is in handen van Interstudie-NDO, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. De opleiding start in september Tijdsinvestering Totaal: 160 uur. (Duaal traject: 80 uur theorie-training-begeleiding en 80 uur voor het project). Het traject start in september De kosten voor de leergang bedragen circa 4.500,-. Dit bedrag is inclusief het start- en eind-assessment. en meer informatie en verlopen via de schoolleiding. Aanmelden bij Interstudie-NDO, uiterlijk 30 april 2012, i.v.m. assessment. Latere aanmeldingen via Sofie Eisenburger: Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud en werkwijze kunt u opvragen bij Francis Toonen Als een deelnemer na het assessment besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor het assessment in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 11

12 OP DOORREIS, TRAINING LOOPBAANREFLECTIE : alle medewerkers Het werk van medewerkers in het onderwijs kenmerkt zich vaak door hollen en vliegen, met weinig ruimte voor bezinning. We weten dat het belangrijk is, maar nemen vaak niet de tijd om stil te staan bij onszelf en ons werk. In deze training wordt u de mogelijkheid geboden om eigen drijfveren, dilemma s en doelen te onderzoeken en te focussen op eigen ontwikkeling in het werk. U verkent uw eigen loopbaanpad en staat stil bij vragen als: - Hoe sta ik in mijn werk? Wat drijft me en wat wil ik eigenlijk (nog)? - Wat kom ik tegen op mijn loopbaanpad? Waar sta ik en wat stimuleert of belemmert mij? - Hoe kan ik mijn kwaliteiten inzetten of verder ontwikkelen? Wat geeft mij energie? Deze verkenning leidt tot meer inzicht, plezier en eigen sturingskracht. Reacties van deelnemers van de Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges: Deze training is een aanrader voor collega s, niet alleen als er vragen of problemen zijn. Sowieso, voor iedereen die eens even stil wil staan! Ik heb ervan genoten en het heeft me veel opgeleverd. Ik heb het ervaren als een cadeau en heb meer duidelijkheid en zelfvertrouwen gekregen. De aanpak is ogenschijnlijk speels en ontspannen, maar tegelijkertijd duidelijk en intensief, waardoor ik zelf antwoorden heb gevonden op mijn vragen. Een goed plan om deel te nemen, zeker als je met bepaalde loopbaanvraagstukken rondloopt. Maar het is ook een mooie onderhoudsbeurt als je geen specifieke vragen hebt. Thema s Vragen en wensen op mijn loopbaanpad. Belangrijke drijfveren in leven en werk. Waar sta ik en waar ga ik heen? Energiegevers en energievreters. Persoonlijke effectiviteit. Koers kiezen en in beweging komen. We werken met hoofd, hart en handen en gaan aan de slag met verschillende werkvormen. U gebruikt uw verstand, gevoel, creativiteit en intuïtie bij de opdrachten die zowel individueel als plenair worden aangeboden. : Sylvia Lukassen, senior trainer, adviseur en loopbaancoach bij Interstudie NDO. Deelnemers ontvangen aan het eind van de cursus een bewijs van deelname. : Aan deze cursus kunnen 8 10 personen deelnemen. Locatie, data en tijden: De cursus vindt plaats op het bestuursbureau van de Alliantie, op de volgende dagen en tijden: Woensdag 26 september: uur Donderdag 25 oktober: uur Dinsdag 20 november: uur Voor een lunch of lichte maaltijd wordt gezorgd. : Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de kosten tussen de 500,- en 620,- per persoon. : Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school. : De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 12

13 CURSUS MINDMAPPEN, SNELLEZEN EN GEHEUGENTECHNIEKEN (nieuw) In deze cursus staan we stil bij een aantal technieken die gebruikt worden om op een efficiënte manier om te gaan met informatie. Mindmappen Uiterst geschikt om moeilijke theorie te structureren, gedachten te ordenen, projecten, werkstukken en presentaties voor te bereiden en creativiteit te vergroten. Snellezen Het is mogelijk om in één avond de leessnelheid te verdubbelen, met volledig begrip van de tekst. Er wordt gewerkt volgens de techniek van Sean Adam. Hij leest woorden per minuut. Geheugentechnieken Namen, lijsten en de rode draad van een presentatie worden veel beter onthouden. Er wordt gewerkt met verschillende technieken. De technieken zijn ook geoefend met leerlingen. Zij onthouden 50 woordjes in de juiste volgorde nadat ze slechts twee keer voorgelezen zijn! Alle medewerkers. Het leren kennen en toepassen van genoemde technieken. Gedurende drie bijeenkomsten worden de technieken afzonderlijk van elkaar aangeleerd. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en beeldmateriaal. De cursus wordt gegeven door Daan Moerkerk, docent aan het Stedelijk Gymnasium. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Aan deze cursus kunnen 8 20 personen deelnemen. Datum en tijdstip en locatie De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van uur. Woensdag 3 oktober 2012 Woensdag 28 november 2012 Woensdag 6 februari 2013 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. Locatie: bestuursbureau Alliantie VO. De kosten voor deze cursus zijn 180 p.p., inclusief materialen, waaronder een exemplaar van het boek Gebruik je hersens. U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 13

14 CURSUS BALANS TUSSEN WERK EN PRIVE (nieuw) De tijd waarin we leven wordt door velen als snel ervaren. Er moet nog zo veel gebeuren, de tijd vliegt voorbij, ik word geleefd zijn geluiden die vaak worden gehoord. Hoe blijf je in deze situatie op een gezonde manier staande? Alle medewerkers die behoefte hebben aan het vinden van de juiste balans tussen werk en privé om met meer ontspanning en plezier te werken en te leven. Meer zelfinzicht krijgen ten aanzien van je persoonlijke balans (eisen aan jezelf, wensen, kwaliteiten en belemmeringen). Tips en tools om de balans tussen werk en privé te behouden. Gedurende drie bijeenkomsten worden theorie en het uitwisselen van eigen verhalen en tips afgewisseld met ervaringsoefeningen. Er wordt aandacht besteed aan: De cirkels van invloed en betrokkenheid (Stephen S. Covey). Willen versus moeten. De eigen realiteit. Keuzes maken en acceptatie. Valkuilen. Energiegevers en energievreters. De cursus wordt verzorgd door Wenneke van Ong, loopbaan- en inspiratiecoach van WLO Work and Life (zie Aan deze cursus kunnen 4 8 personen deelnemen. Datum, tijdstip en locatie De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van uur. Locatie: bestuursbureau Alliantie VO. Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. Data: Maandag 17 december 2012 Woensdag 9 januari 2013 Woensdag 13 maart 2013 De kosten voor deze cursus zijn 325,- exclusief btw per deelnemer. Aanmelden U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 14

15 15

16 CURSUS: MINDFULNESS BASED STRESSREDUCTIE (nieuw) Mindfulness is doelgericht aanwezig zijn op dit moment op een niet oordelende manier. De inhoud en werkwijzen van de 8 wekencursus kenmerkt zich door een samengaan van eeuwenoude kennis en oefenmethoden en verworvenheden uit de westerse psychologie. Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek laten zien dat mindfulness zowel effectief is bij het omgaan met vele vormen van fysieke en mentale stress als het ontwikkelen van innerlijke leercondities. Docenten, onderwijsassistenten en leidinggevenden in het onderwijs (en in overleg ook voor ondersteunend personeel). Door het beoefenen van mindfulness een innerlijke houding ontwikkelen waardoor men meer in staat is tot innerlijke kalmte, vriendelijkheid, niet oordelen en acceptatie naar zichzelf en anderen. Effectiever en op een gezonde manier om leren gaan met fysieke en mentale stress. Thema s De automatische piloot; helder waarnemen; van doen naar zijn; mindfulness in de klas en de school; communicatie in aandacht; leven en werk in balans; oorzaken van stress en een nieuw perspectief hoe er mee om te gaan. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een hele zaterdag. Onder begeleiding van de trainers wordt geoefend met verschillende vormen van mindfulnessbeoefening zoals lichaamsscan, mindful bewegen, oefenen met de adem, zitmeditatie, mindful in gesprek zijn, oefeningen in het werk en het dagelijkse leven. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze er naar streven om zes dagen per week minuten thuis oefenen met behulp van oefen-cd s. De cursus wordt verzorgd door Marij Geurts, mindfulnesstrainer-mbsr, erkend supervisor/coach voor professionals in onderwijs en gezondheidszorg, docent en psychosynthesetherapeut, en door Ancilla van Steekelenburg, mindfulnesstrainer-mbsr/mindfull parenting, supervisor en docente pedagogiek- HAN Aan de cursus kunnen 8-20 deelnemers Datum, tijdstip en locatie De uitvoering van de cursus vindt van uur (met uitzondering van zaterdag 3 november) plaats op het Han Fortmancentrum, Groesbeekseweg 428 te Nijmegen. Maandag 17 september 2012 Maandag 24 september 2012 Maandag 1 oktober 2012 Maandag 8 oktober 2012 Maandag 22 oktober 2012 Maandag 29 oktober 2012 Zaterdag 3 november 2012 ( uur) Maandag 5 november 2012 Maandag 12 november 2012 De kosten bedragen 555,- per deelnemer (inclusief een oefenmap en cd s). U kunt zich tot 10 september 2012 in overleg met de P&O-afdeling van uw school via het inschrijfformulier op de website (www.hanfortmancentrum.nl, homepage, cursussen, mindfulness, MBSR voor docenten, inschrijfformulier) aanmelden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang wordt er 100,- in rekening gebracht. Bij annulering tot 1 week voor aanvang wordt 200,- in rekening gebracht en bij annulering van minder dan een week voor aanvang is geen restitutie meer mogelijk. Uiteraard kan een andere medewerker de plek overnemen. 16

17 INTERACTIEVE WORKSHOP ORDE EN SFEER IN DE KLAS Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervóór staat. Is het een man of vrouw, die regeert vanaf de top van de apenrots? Is het iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest, of iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? Docenten die bij aanvang nieuwe schooljaar starten op een van de scholen van de Alliantie VO of op Havo Notre Dame des Anges De workshop is voor nieuwe docenten van de Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges, zowel ervaren als minder ervaren. U maakt enerzijds kennis met uw nieuwe collega s en met de Alliantie en anderzijds wordt de aandacht gericht op hoe u op een ontspannen wijze een effectieve orde en een aangename sfeer in de klas kunt creëren. Thema s het huis van de leraar; goed gastheerschap; leiderschapssignalen; er is maar één regel; grommen aan de grenzen ; strafwerk = maatwerk; verwijderen uit de les: nee, tenzij! De workshop wordt verzorgd door Veronica Weusten. Zij is de auteur van het boek De Geliefde Leraar. Vanuit Bureau Weusten en Hoornstra heeft zij jarenlange ervaring op het vlak van begeleiding en training van medewerkers die in alle soorten en lagen van het onderwijs werkzaam zijn. 85,- per persoon, inclusief een exemplaar van het boek De Geliefde Leraar.. : minimaal 12 en maximaal 22 personen. Plaats, datum en tijdstip: De workshop vindt plaats op het bestuursbureau van de Alliantie VO, van 9.30 tot uur. Voor een lunch wordt gezorgd. De dagen waarop de workshop wordt verzorgd, zijn: Maandag 13 augustus 2012 Dinsdag 14 augustus 2012 Woensdag 15 augustus 2012 Vrijdag 17 augustus 2012 Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-er van uw school. U geeft zich alleen op voor de workshop, niet voor een bepaalde dag. Aan de hand van de aanmeldingen worden de deelnemers verspreid over de verschillende dagen. Indien mogelijk worden alle deelnemers van een school op dezelfde dag geplaatst. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u zich uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de workshop kosteloos afmelden bij het secretariaat van Weusten en Hoornstra, bij voorkeur per mail: telefoonnummer Latere afmeldingen worden in rekening gebracht. 17

18 INDIVIDUEEL TRAJECT KLASSENMANAGEMENT VOOR (ERVAREN) DOCENTEN Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervoor staat. Is het een man of vrouw die regeert vanaf de top van de apenrots? Iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest? Of is het iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? en doelstelling Dit traject is specifiek voor (ervaren) docenten die moeite hebben met orde houden en het creëren van een prettige werksfeer. Het betreft een kortlopende, intensieve combinatie van scholing en individuele coaching. Hierbij staat individueel maatwerk voorop. Het traject bestaat uit de volgende componenten: Een gezamenlijke openingsmiddag, waarvoor elke deelnemer vooraf de voor hem of haar belangrijkste vraag kan aanleveren bij Veronica Weusten, de trajectbegeleider, zodat er maatwerk ontstaat. Bovendien komen de essentiële aspecten van het leiderschap in de klas aan bod. Een lesobservatie door Veronica, met nagesprek (samen twee uur), waarin de sterke en zwakke onderdelen van het functioneren in kaart worden gebracht. U krijgt aanbevelingen om u te verbeteren. Een tweede lesobservatie, na twee of drie weken. Het traject kan, indien wenselijk, worden uitgebreid met extra lesobservaties door de interne coach van de school. Dit na overleg tussen de betreffende docent, Veronica en de interne coach. Optioneel: een gezamenlijke afsluiting, waarin we terugblikken en vooruitblikken: wie heeft er nog ondersteuning nodig? Wie is goed waarin? En wie kan wie daarbij behulpzaam zijn? Optioneel: een schriftelijke rapportage door Veronica, waarin het proces en de conclusies worden vastgelegd. Het traject wordt verzorgd door Veronica Weusten. Bureau Weusten en Hoornstra heeft jarenlange ervaring in en buiten het onderwijs, op het vlak van begeleiding en training van medewerkers die in alle soorten en lagen van het onderwijs actief zijn. Aan dit traject kunnen minimaal 5 en maximaal 12 personen deelnemen. Datum, tijdstip en locatie De startbijeenkomst is op 14 september 2012 van tot uur. De locatie is afhankelijk van de groepsgrootte en wordt te zijner tijd bepaald. De kosten bedragen 895,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de optionele onderdelen. U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 18

19 CURSUS: MENTOR, EEN VAK APART U bent als docent vooral aangenomen vanwege uw vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten, en gaandeweg verwerft u ook de bagage om de rol als mentor te vervullen. Aansluitend daarop en als ondersteuning van het mentorschap kunt u nu deelnemen aan deze training. We besteden aandacht aan het voeren van gesprekken. Daarnaast staan we stil bij uw rol en taak als mentor en de vragen of dilemma s die het mentorschap oproept. Startende mentoren en docenten die de rol van mentor 1 tot 3 jaar vervullen. Docenten met meer ervaring in het mentorschap en met verworven basisvaardigheden in gespreksvoering kunnen deelnemen aan de verdiepingstraining In gesprek met leerlingen. Verder bekwamen in het mentorschap. Communicatieve vaardigheden trainen en versterken. Reflecteren op uw eigen attitude en handelen als mentor om zelfinzicht te bevorderen en te kunnen werken aan eigen ontwikkelpunten. Thema s: Mijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Mijn rol en taak in de dynamische driehoek: leerling, leraar, ouders. Mijn grenzen en mogelijkheden. Afstand en betrokkenheid in de werkrelaties. Contact met ouders en collega s: samenwerking, hiërarchie en verantwoordelijkheid. Gesprekken met leerlingen: welke ruimte geef ik, en welke ruimte neem ik? Type gesprekken en gespreksinterventies. Succesvol communiceren met behulp van basistechnieken. : Naast theoretische inleidingen gaan we aan de slag met werkopdrachten, het voeren van gesprekken en het leren van en met elkaar. We werken met eigen casuïstiek en leervragen, en leggen de verbinding met de dagelijkse praktijk. Bij de gesprekstraining maken we ook gebruik van leerling-acteurs, die de transfer naar de praktijk levensecht maken. Sylvia Lukassen, senior trainer-adviseur bij Interstudie-NDO. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan het eind van de cursus. Aan deze training kunnen maximaal personen deelnemen. Datum, tijdstip en locatie De training vindt plaats op het bestuursbureau van de Alliantie. Er zijn 4 bijeenkomsten van uur, inclusief een lichte maaltijd: dinsdag 18 september dinsdag 2 oktober woensdag 31 oktober donderdag 8 november De kosten voor deze cursus bedragen circa 420,- per deelnemer bij een maximum groepsgrootte van 15 personen. Dit is inclusief een exemplaar van het boek Handboek voor elke mentor van M. Bakker-de Jong & I. Mijland. En exclusief de maaltijden. U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2012 aanmelden, bij de P&O-afdeling van uw school. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 19

20 TRAINING IN GESPREK MET OUDERS (nieuw) Voor veel leraren is een ouderavond een stressvolle aangelegenheid. De onzekerheid over wie zij tegenover zich krijgen en met welke vragen en/of kritiek de ouders komen speelt bij velen een grote rol. Het gevolg is dat leraren opzien tegen deze steeds weer terugkerende avonden. De leraar is een hoogopgeleide professional die vol zelfvertrouwen de ouders te woord zou moeten kunnen staan. Dat leert u vooral door uw valkuilen beter in beeld te krijgen en veel te oefenen. Die gelegenheid krijgt u in de training In gesprek met ouders. Docenten die zich ongemakkelijk of onzeker voelen in gesprekken met ouders. U leert beter communiceren met ouders van uw leerlingen, op basis van gelijkwaardigheid. U ervaart dat de ouders en uzelf participant zijn in de vorming van de leerling. Bij binnenkomst maakt u meteen kennis met het ouderpaar met wie u later in gesprek gaat. Er wordt een video-opname gemaakt van hoe u contact maakt. Vervolgens kunt u eerst oefenen met een type ouder waarmee u weinig moeite heeft. Na de analyse van dit eerste gesprek volgt een moeilijker. Tenslotte wordt u getraind in het voeren van een slechtnieuwsgesprek met ouders De bijeenkomst is uiteraard zeer vertrouwelijk van aard. Die waarborging geven en vragen we vooraf. Enige theorie over gespreksvoering en de criteria voor een goed overleg met ouders staan ook op het programma, maar de kern is oefenen en professionele feedback krijgen. Veronica Weusten, Hennie Grol en een trainer-acteur. 6 tot 8 personen. Locatie, datum/data en tijd(en) Locatie: nader te bepalen in Nijmegen Datum: 3 oktober 2012 Tijd: uur, inclusief een lichte maaltijd. 165,- bij een groep van max. 8 personen. U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2012 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school kan tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. 20

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie