Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud ******************************************************************************************************** Definities"

Transcriptie

1 Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen A.2. Bevoegdheden op de rekening... 3 A.3. Communicatie en zendingen... 4 A.4. Handtekeningen... 5 A.5. Vorm, uitvoering en bewijs van de opdrachten... 5 A.5.5 Blokkering of weigering van een transactie... 7 A.6. Reclamaties... 7 A.7. Uitsluiting van aansprakelijkheid... 7 A.8. Zekerheden... 8 A.9. Gegevensbescherming... 9 A.10. Kosten, belastingen en heffingen... 9 A.11. Nalatenschappen... 9 A.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank A.13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van de Bank A.14. Herroepingstermijn A.15. Voorrang van de Franse versie A.16. Fiduciair contract B. Bepalingen met betrekking tot de rekeningen B.1. Algemeen B.2. Debetpositie op de rekening B.3. Zichtrekeningen B.4. Rekeningen in deviezen B.5. Termijnrekeningen B.6. Spaarrekeningen B.7. Andere depositorekeningen B.8. Rekeningafschriften B.9. Opzegging en vereffening van een rekening C. Bepalingen met betrekking tot de betalingsdiensten C.1. Algemeen C.2. Overschrijving C.3. Betaalbaarstelling (automatische incasso) C.4. Periodieke overboekingen C.5. Opname van contanten C.6. Storting van contanten C.7. V PAY- en Visa-kaarten C.8. Internet Toegang van de Bank en Mobiele Toegang tot de internetsite C.9. Vrijstelling van protest D. Bepalingen met betrekking tot handelspapier D.1. Algemeen D.2. Cheques D.3. Afrekening Onbetaalde documenten D.4. Verantwoordelijkheid D.5. Documentair incasso D.6. Domiciliëring van handelspapier E. Bepalingen met betrekking tot kredieten E.1. Algemeen E.2. Documentaire kredieten F. Bepalingen met betrekking tot het gebruik van een effectendepot F.1. Algemeen F.2. Effecten in bewaring F.3. Beursverrichtingen F.4. Regularisatie F.5. Terugbetaalbare coupons en effecten F.6. Verplichtingen van de Klant F.7. Bewaarloon, transactie- en andere kosten F.8. Klachten G. Bepalingen inzake het beleid tegen belangenconflicten en het ontvangen of betaalen van commissies G.1. Beleid met betrekking tot belangenconflicten G.2. Beleid inzake de ontvangst of overmaking van inducement commissies H. Bepalingen betreffende leasingtransacties Reglement Xtra Savings (ingangsdatum 1 juli 2014) I Definities en voorwerp II Voorwaarden om in aanmerking te komen III Werkwijze IV Diversen ******************************************************************************************************** Definities De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Bank zijn vanaf 1 november 2014 van toepassing. Echter geldt voor Klanten die een bankrelatie voor deze datum zijn ingegaan en deze bijgehouden hebben dat deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn vanaf 1 januari Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden verstaat men onder: - Bank:, met maatschappelijke zetel 52, route d Esch, L-2965 Luxembourg, kamer van koophandel nr. B.6041, identificatie nr , TVA /BTW) LU ; toegelaten en onder het toezicht van de CSSF - CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 Route d Arlon, L-2991 Luxembourg, Tél Klant: elke persoon die een bankrelatie aangaat met de Bank. - bankwerkdag: werkdag van de Bank zoals vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank; - consument: een natuurlijk persoon die, in het kader van contractuele betalingsdiensten met de Bank, handelt met een ander doel dan zijn commerciële of professionele activiteit; - betaler: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een rekening staat, die een betaling vanaf deze rekening goedkeurt of, bij gebrek aan een rekening, een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht tot betaling geeft. - EER: Europese Economische Ruimte, op het moment van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden bestaande uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; - SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - MiFID: Richtlijn voor de markten in financiële instrumenten (2004/39/EC van 21 April 2004, zoals gewijzigde) - SEPA : Single European Payment Area - CETREL : Cetrel S.A., 10, Parc d activité Syrdall te L-5365 Munsbach, of een andere eenheid die deze vervangt of hiervoor in de plaats komt; - Internet Toegang: online bankservice via het transactiegedeelte van de website van de Bank waarmee de Klant verschillende verrichtingen kan uitvoeren gebonden aan de Algemene Voorwaarden Internet et Verkoop op afstand. - Mobiele toegang tot de Internetsite: kanaal dat de Klant toelaat om met name het geheel van zijn rekeningen te consulteren en om zijn overschrijvingsopdrachten vanaf zijn smartphone of tablet te beheren, waarbij de regels voor het gebruik van internet en

2 Pagina 2/28 waarschuwingen van toepassing zijn op de mobiele toegang tot de Internetsite. - Verkopen op afstand: elke verkoopovereenkomst met betrekking tot financiële diensten en/of producten die tussen de Bank en de Klant wordt gesloten voor de procedure van het online aanvangen van een relatie (of aanvraag voor het openen van een rekening) en/of van intekening op een door de Bank online aangeboden dienst en/of product, waarbij door de Bank voor deze overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatietechnieken op afstand voor het sluiten van de betrokken overeenkomst, met inbegrip van het sluiten van de overeenkomst zelf, en meer specifiek via de Internetsite van de Bank. - FATCA: Amerikaanse zogenaamde FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) aangenomen op 18 maart 2010 met tot doel de strijd tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen te versterken, nu en dan gewijzigd. - Ing.lu (http://): weblink waarmee u toegang krijgt tot de website van de Bank op het Internet. A. Algemene bepalingen Onder voorbehoud van bijzondere afspraken en speciale reglementen die van toepassing zijn op bepaalde soorten transacties, zijn deze Algemene Voorwaarden en de wijzigingen die hierin kunnen worden aangebracht van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen de Klant en de Bank. Bij afwezigheid van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, in de bijzondere overeenkomsten en in de speciale reglementen, zullen de Klanten en de Bank zich aan de gebruiken in de bankwereld houden. De Klant stemt in met de onderhavige Algemene Voorwaarden op het ogenblik dat zijn relatie met de Bank een aanvang neemt. A.1. Het openen van een rekening A.1.1. Levensduur van de rekening Tenzij anders overeengekomen, worden rekeningen voor onbepaalde tijd geopend. A.1.2. MiFID Classificatie De Klant wordt erop gewezen dat de Bank haar Klanten indeelt in drie afzonderlijke categorieën als bepaald in de wet van 13 juli 2007: Nietprofessionele Klanten, Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen. De mate van informatievoorziening en van bescherming is afhankelijk van deze classificatie; Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen worden geacht over de ervaring, kennis en deskundigheid te beschikken die hen in staat stelt hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico s in voldoende mate te kunnen beoordelen. Bij het openen van een rekening wordt de Klant geïnformeerd over zijn classificatie. Indien de wettelijke bepalingen dit toelaten, heeft de Klant de mogelijkheid bij de Bank te vragen om indeling in een andere categorie; de Bank is echter vrij om de verandering van categorie te weigeren A.1.3. US Person De Klant verplicht zich ertoe de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van zijn status als Amerikaans fiscaal ingezetene ( US Person ) volgens de bepalingen van de Amerikaanse regelgeving. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Bank aan US Persons geen diensten kan leveren die verband houden met effecten of andere overdraagbare waarden, met name op het gebied van aankoop, advies, bewaring en/of verkoop van effecten of andere overdraagbare waarden. De Bank is uitdrukkelijk gemachtigd om deze diensten op te schorten en/of om alle effecten of andere overdraagbare waarden die dergelijke Klanten bij de Bank aanhouden, te verkopen en/of over te dragen aan een andere bank die geen deel uitmaakt van de ING-groep, zodra zij hiervan kennis neemt. Onverminderd wat gezegd wordt onder artikel A.1.8. hierna, bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het FACTA-statuut van de Klant en/of over zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de Bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. Daarnaast, als er sprake is van aanwijzingen zoals vastgelegd in toepasselijke wetgeving, waardoor de Bank kan vermoeden dat de Klant een US Person is, dan is de Klant verplicht onmiddellijk en binnen de termijn die de bank hiervoor stelt te antwoorden op vragen betreffende zijn eventuele status van US Person en om aan de Bank alle bewijsstukken hieromtrent te leveren die zij wenst te verkrijgen. Indien dit niet gebeurt, heeft de Bank het recht om de relatie zonder verdere kennisgeving op te zeggen en/of om over te gaan op eventuele bronheffingen zoals voorgeschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving. De Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die ontstaan als de Klant verzwijgt een US Person te zijn, of in dit verband foutieve of onjuiste verklaringen aflegt, of in het geval van vertraging bij het doorgeven van de informatie die in dit verband door de Bank werd gevraagd. Verder is de Klant ervan op de hoogte dat indien hij verklaart een US Person te zijn, of als zodanig wordt geïdentificeerd door de Bank in het licht van de toepasselijke regelgeving, de Bank verplicht kan zijn bepaalde gegevens over de Klant en over zijn bij de Bank aangehouden tegoeden en/of via de Bank uitgekeerde opbrengsten door te geven aan de bevoegde belastingautoriteiten. A.1.4. Inwerkingtreding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie De rekeningen worden pas van kracht na aanvaarding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Bank na het communiceren van het klantnummer aan de Klant, en op voorwaarde dat de Bank over alle wettelijk vereiste stukken beschikt. De aanvraag tot openen van een bankrelatie is bovendien pas geaccepteerd na de eerste beweging die door de Klant, op welke rekening(en) dan ook van het klantnummer uitgevoerd wordt en uiterlijk definitif veertien kalenderdagen na de ondertekening van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Klant. A.1.5. Opening van rekening / subrekening door de Bank De Bank is bevoegd om over te gaan tot de opening van alle rekeningen of subrekeningen in euro of in valuta die nodig zijn voor de uitvoering van de transacties van de Klant. Behoudens schriftelijk bezwaar van de Klant gelden voor de volmacht en de correspondentie over dergelijke rekeningen of subrekeningen de regels die bij de inschrijving van de Klant en in tweede instantie bij de opening van de eerste rekening van dit type zijn vastgelegd. De Bank behoudt zich echter het recht voor de Klant bijkomende aanvullende documenten voor dergelijke rekeningen te laten ondertekenen. A.1.6. Pseudoniem Indien rekeningen onder een pseudoniem worden geopend, erkent de Klant dat alle verrichtingen en ondertekende documenten onder dit pseudoniem voor hem persoonlijk bindend zijn. A.1.7. Wijzigingen van stand, bevoegdheden, personen en adressen Los van enige bekendmaking of inschrijving in een register moet elke verandering in de burgerlijke stand, het adres (inclusief het e- mail adres), de bevoegdheden, de volmachten of de persoonlijke gegeven van rekeninghouders, mederekeninghouders, gevolmachtigden of vertegenwoordigers schriftelijk of via de dienst Internet Toegang aan de Bank worden medegedeeld om tegenover de Bank inroepbaar te zijn. Indien dit niet gebeurt, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. De Bank is verder pas verantwoordelijk na afloop van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. A.1.8. Regels betreffende naleving belastingvoorschriften ten aanzien van de tegoeden van de Klant De Klant is verplicht bij de Bank proactief alle documenten op te vragen die hij nodig heeft om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, inclusief die in het land waarin hij woont. De Klant bevestigt dat alle informatie verstrekt in verband met zijn fiscale statuut in Luxemburg en in het buitenland correct en volledig is. Elke wijziging op het vlak van zijn fiscale statuut of zijn privésituatie, vooral bij wijziging van woonplaats, nationaliteit of

3 Pagina 3/28 fiscale verblijfplaats, moet uit eigen beweging aan de Bank worden meegedeeld binnen dertig (30) dagen na die wijziging. Meer algemeen dient de Klant op het eerste verzoek van de Bank alle informatie te verschaffen en alle nodige maatregelen te treffen zodat de Bank binnen de vooropgestelde termijnen alle fiscale verplichtingen in Luxemburg of het buitenland kan nakomen en binnen de meegedeelde termijnen alle vragen kan beantwoorden van lokale of buitenlandse fiscale autoriteiten. De Klant bevestigt dat het fiscale statuut bepaald door de Bank in geen geval een advies van fiscale aard vanwege de Bank vormt. De Klant verplicht zich er tegenover de Bank toe om te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen (aangifte en betaling van belastingen) tegenover de autoriteiten van het/de land(en) waarin de Klant verplicht is belasting af te dragen met betrekking tot de tegoeden die bij de bank zijn gedeponeerd en/of worden aangehouden en/of die door haar worden beheerd. Indien de Klant niet de uiteindelijke economisch begunstigde van deze tegoeden is, verplicht hij zich ertoe de uiteindelijke economische begunstigde op de hoogte te stellen van deze verplichting en zorgt hij ervoor dat de uiteindelijke economische begunstigde deze verplichting naleeft. De Klant wordt erop gewezen dat het aanhouden van bepaalde activa fiscale gevolgen kan hebben, ongeacht zijn fiscale woonplaats. Als de Klant niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan dit, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in het land waarin de Klant aangifte moet doen en belasting betaalt, leiden tot financiële boetes en strafrechtelijke maatregelen. De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. De Klant wordt er daarenboven op attent gemaakt dat ingevolge de internationale akkoorden die ondertekend werden door Luxemburg de naam van de Klant en die van de economisch rechthebbende op verzoek en voor zover de door de wet opgelegde voorwaarden vervuld zijn aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten, met inbegrip van de fiscale autoriteiten, meegedeeld kunnen worden. A.2. Bevoegdheden op de rekening 2.1. Rekeningen geopend op naam van twee of meer rekeninghouders kunnen ofwel gezamenlijke rekeningen ofwel gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid met of zonder machtiging(en) zijn. A Gezamelijke rekening Behoudens andersluidende afspraak en onverminderd artikel C.8. hierna worden de rekeningen en tegoeden op naam van meerdere houders beheerd onder hun gezamenlijke handtekening. A Gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid De rekeninghouders hebben het recht de rekening(en), behorend tot een gezamenlijke met hoofdelijke aansprakelijkheid, afzonderlijk en onafhankelijk van de andere rekeninghouders te beheren en te sluiten. Iedere rekeninghouder heeft het recht afzonderlijk en onafhankelijk van de andere mederekeninghouders over alle fondsen en waarden te beschikken, de rekening(en) te beheren, pand te vestigen en alle fondsen en waarden af te halen. De betaling of overhandiging van activa aan één van de mederekeninghouders evenals het sluiten van de rekening(en) ontslaat de Bank volledig tegenover alle rekeninghouders en hun economische rechthebbende(n). Iedere rekeninghouder heeft de mogelijkheid zijn rechten aan een gevolmachtigde over te dragen. Deze volmacht kan onafhankelijk door ieder andere mederekeninghouder worden herroepen. Onder voorbehoud van toepasselijke fiscale wet- of regelgeving, behoudt iedere mederekeninghouder al zijn rechten om de rekening(en) afzonderlijk en onafhankelijk van de mederekeninghouders te beheren in geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van één of meerdere van de mederekeninghouders. Deze bepaling is niet van toepassing als (één of meerdere van) de overleden(en) rekeninghouder(s) een ingezetene van Luxemburg is (zijn) zoals vastgelegd in het Luxemburgse belastingrecht. In dat geval is de Bank gedwongen alle rekeningen te blokkeren en de Administration de l Enregistrement et des Domaines in te lichten over het saldo van alle rekeningen. Bij overlijden van één of meer mederekeninghouders kunnen alle fondsen en waarden na ondertekening worden overhandigd, hetzij van een overlevende rekeninghouder, hetzij van de rechthebbenden van de overleden rekeninghouder, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen of reglementen ter zake. Elke mederekeninghouder kan schriftelijk vragen de rekening(en) te blokkeren. In dat geval kunnen alleen opdrachten worden uitgevoerd die door alle mederekeninghouders zijn gegeven. De Bank is slechts verantwoordelijk na het verstrijken van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de schriftelijke instructie. De voorwaarden van de gezamenlijke rekening regelen uitsluitend het beschikkingsrecht van de mederekeninghouders tegenover de Bank, ongeacht hun onderlinge relaties, met name de eigendomsrechten van de mederekeninghouders en hun juridische rechthebbenden. Alle berichten of mededelingen aan één van de mederekeninghouders worden beschouwd als zijnde verstuurd aan alle mederekeninghouders. A Volmacht Behoudens grove fout draagt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit vervalste, onnauwkeurige of onvolledige volmachten die voorgelegd worden of uit berichten van opzegging. De volmachten die door een persoon toegekend worden aan één andere persoon worden als geldig beschouwd vanaf hun neerlegging bij de Bank tot aan hun per aangetekend schrijven of tegen kwijting ingediende herroeping bij de Bank. De Bank kan slechts verantwoordelijk gesteld worden na verloop van vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst van de volmacht of de schriftelijke herroeping. De Bank is bevoegd om een volmacht te weigeren als zij twijfels heeft over de opdrachtgever, de echtheid of om het even welke andere reden. De volmachten treden buiten werking ten opzichte van de Bank, in één van de gevallen voorzien in artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, behoudens tegenbepaling, ontzetting uit de burgerrechten, insolventie van de volmachtgever of de gevolmachtigde), op de vijfde bankwerkdag nadat de Bank er kennis van genomen heeft, zonder dat zij daartoe zelf een onderzoek moet instellen. De Bank behoudt zich het recht voor, zonder ertoe verplicht te zijn, elke vervanging van een gevolmachtigde te aanvaarden, die haar eveneens schriftelijk ter kennis gebracht zal worden. In dit geval draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid. De Bank stelt haar Klanten modellen van onderhandse volmachten ter beschikking, met name postvolmachten en algemene volmachten. Zij heeft het recht geen rekening te houden met volmachten die toegekend zijn in een andere vorm. Hetzelfde geldt voor volmachten met voor de Bank te complexe en dus onwerkbare bevoegdheidsomschrijvingen Postvolmacht Met een postvolmacht verleent de Klant aan de Bank de toestemming alle afschriften, overzichten en berichten of alle andere briefwisseling met betrekking tot de door hem gepreciseerde klantnummer(s) die aan hem geadresseerd is, op een duurzame drager (papier of elektronisch) te bezorgen aan de door hem als "gevolmachtigde(n) briefwisseling" aangegeven persoon (personen). Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s) Algemene volmacht Met een algemene volmacht geeft de Klant aan de door hem benoemde gevolmachtigde(n) het recht om namens hem en voor zijn rekening alle deposito s, overschrijvingen, stortingen, opnames en alle andere handelingen voor het/de door hem aangegeven klantnummer(s) of rekeningnummer(s) te verrichten. De Klant geeft bovendien zijn gevolmachtigde(n) het recht om zijn rekeningen af te sluiten en/of op te heffen, te beschikken over het saldo, kwijtingen en reçu s te geven of te ontvangen, voor naam en voor rekening van de Klant opdrachten tot

4 Pagina 4/28 koop of verkoop van waardepapieren te geven en rechtsgeldig alle banktransacties af te sluiten, waarbij de Bank zich het recht voorbehoudt naar haar goeddunken de handtekening(en) van de Klant te eisen. Een algemene volmacht geeft de Bank ook toestemming, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke uitsluiting hiervan door de Klant, om de gevolmachtigde(n) ook alle afschriften, overzichten, kennisgevingen en andere briefwisseling toe te zenden die betrekking heeft op de rekening(en) waarvoor de volmacht geldt. Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s). A.3. Communicatie en zendingen A.3.1. Voor de Klant bestemde berichten Ongeacht de artikelen A.3.3 en B.8.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de briefwisseling bestemd voor de Klant op zijn kosten verstuurd naar zijn wettelijke domicilie zoals aangegeven op het document voor opening van de rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er sprake is van meerdere rekeninghouders, is elke rekeninghouder afzonderlijk bevoegd om het/de correspondentieadres(sen) voor de rekening te wijzigen, ongeacht de bevoegdheden die hij over de rekening heeft. Elke mededeling aan de Klant is rechtsgeldig gebeurd wanneer ze geadresseerd is aan het laatste adres dat aan de Bank bekend is. Indien een bericht aan de Bank wordt terugbezorgd met de mededeling dat de geadresseerde op het vermelde adres niet bekend is of er niet meer woont, heeft de Bank het recht om het bericht onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant voor de eventuele gevolgen in haar dossiers te bewaren, evenals alle latere post voor deze Klant op hetzelfde adres. Het bewijs tegenover de Klant van de verzending en de datum van de briefwisseling aan de Klant is voldoende geleverd wanneer de Bank de informatie die al dan niet in elektronisch formaat in de kopie of het duplicaat van de briefwisseling vermeld staat, voorlegt. Op aanvraag van de Klant, en tegen betaling van een vergoeding volgens de geldende tarieven van de Bank, behoudt de Bank de briefwisseling die bestemd is voor de klant, voor een periode van maximum een jaar, om ze ter beschikking te houden in het aangewezen kantoor. Als deze termijn verstreken is, heeft de Bank het recht de documenten die niet opgeëist werden te vernietigen. De bij de Bank gehouden briefwisseling wordt verondersteld ontvangen te zijn door de Klant op de dag volgend op de datum vermeld in het document, ook indien de Klant er geen kennis van heeft genomen en ook indien het ingebrekestellingen, aanmaningen of enige andere mededeling met negatieve gevolgen voor de Klant betreft. Ongeacht enige andersluidende bepaling behoudt de Bank zich het recht voor zonder hiertoe verplicht te zijn met de Klant contact op te nemen op elke plaats waar zij meent hem te kunnen bereiken en gebruik te maken van elk door haar geschikt geacht middel, om belangrijke informatie betreffende de rekeningen van de Klant rechtstreeks aan de Klant te sturen naar zijn laatst bekende postof adres en hem de bij de Bank achtergehouden briefwisseling toe te sturen wanneer zij dit nodig acht. De Klant ziet af van elke aanspraak op schadevergoeding vanwege nadelige gevolge van een dergelijke contact name of verzending. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of enig ander ondervonden nadeel als gevolg van het niet-ontvangen van de briefwisseling van de Bank door de toepassing van de instructies van de Klant betreffende de communicatiemiddelen, de verzending, de bezorging van de briefwisseling bij een derde persoon of de toekenning van recht van inzage, alsmede voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van de gekozen communicatiemiddelen en van het eventuele niet-afhalen van briefwisseling die de Bank voor hem ter beschikking houdt. De waardebepalingen vermeld op alle overzichten, rapporten en/of waardebepalingen van door de Bank uitgegeven effectenportefeuilles, worden uitsluitend indicatief verstrekt, onder voorbehoud van fouten en weglatingen, en gelden uitsluitend ter informatie van de Klant. Deze waarderingen zijn gebaseerd op financiële gegevens die de Bank betrekt van zorgvuldig gekozen externe leveranciers, waarop zij echter geen invloed kan uitoefenen. Behalve in het geval van grove nalatigheid kan de Bank in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de geleverde waarderingen, noch voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie door de Klant. De Klant ontslaat de Bank van alle verantwoordelijkheid indien de externe leveranciers deze financiële gegevens niet tijdig leveren. De Klant dient regelmatig en minstens om de zestig (60) dagen zijn rekeningafschriften en andere briefwisseling die hem gestuurd wordt door de Bank te raadplegen, en dat ongeacht de wijze van verzending of mededeling overeengekomen tussen de Bank en de Klant. A.3.2. Voor de Bank bestemde berichten Tenzij anders overeengekomen, dienen alle communicaties of berichten bestemd voor de Bank te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Bank of aan door de relatiebeheerder van de Klant opgegeven faxnummers of adressen; indien geen andere adresgegevens bekend zijn, aan faxnummer: of adres: In het geval van overhandiging van documenten aan de Bank, draagt deze, behalve in het geval van grove fout van haar zijde, geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de echtheid, de geldigheid, de vertaling of de interpretatie hiervan. De Klant waarborgt de echtheid en de conformiteit van alle stukken die hijzelf of zijn gevolmachtigde overhandigt en verplicht zich ertoe de Bank te informeren over enige belangrijke wijziging van deze stukken. Indien hij dit niet doet, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van welke aard dan ook die hieruit kunnen voortvloeien. A.3.3. Communicatie per Een Klant die zijn adres aan de Bank bekendmaakt, geeft daarbij automatisch toestemming aan de Bank om via zijn e- mailadres met de Bank te communiceren en ook om op deze wijze ook vertrouwelijke informatie te ontvangen volgens de bepalingen van artikel A De Klant verklaart door de Bank op de hoogte te zijn gesteld van de gevolgen van de communicatie per via het unbeveiligde internet-netwerk en zich bewust te zijn van de aan dit communicatiemiddel verbonden risico s waaronder met name: - het integriteits- en onderscheppingsrisico: de overdracht van e- mails kan niet worden gegarandeerd aangezien via een onbeveiligde internetverbinding overgedragen informatie onvolledig of gewijzigd kan zijn en virussen kan bevatten. De op deze wijze overgedragen informatie kan door derden worden onderschept of gekopieerd. Zodoende aanvaardt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor enige openbaarmaking die het gevolg kan zijn van de overdracht van (een) bericht(en); - het verstorings-, vertragings- en verliesrisico: de in een opgenomen informatie kan verloren raken, vernietigd worden of te laat aankomen. Zodoende is de Bank niet aansprakelijk voor enige vertraging of verlies bij de overdracht van (verzonden of ontvangen) berichten en alle eventuele gevolgen hiervan. - Gebrek aan vertrouwelijkheid: de informatie opgenomen in de berichten en/of de bijlagen van de overgedragen s, hoewel deze door middel van het/de doorgegeven e- mailadres(sen) ter attentie van en voor exclusief gebruik door de ontvanger (natuurlijke personen of organisaties) zijn verzonden, wordt via internet overgedragen, zonder specifieke versleuteling. In het geval van een door de Bank verzonden e- mail heeft zij geen controle over de personen die toegang hebben of kunnen hebben tot de door de Klant opgegeven mailbox waaraan de (s) is/zijn verzonden. De Bank heeft uitdrukkelijk toestemming om, op vraag van de Klant, via het/de opgegeven adres(sen) alle soorten informatie of documenten te versturen, die persoonsgegevens bevatten en/of informatie betreffende alle rekeningen bij de Bank waarvan hij rekeninghouder of mederekeninghouder is. Dit geldt ook voor informatie met betrekking tot tegoeden die bij de Bank worden aangehouden of kunnen worden aangehouden of transacties die met of met betrekking tot de Bank worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd. Tot deze documenten en informatie behoren met name alle overeenkomsten, aanvragen tot opening van een rekening, transactiebevestigingen, rekeninguittreksels, rapporten over de

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie