Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud ******************************************************************************************************** Definities"

Transcriptie

1 Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen A.2. Bevoegdheden op de rekening... 3 A.3. Communicatie en zendingen... 4 A.4. Handtekeningen... 5 A.5. Vorm, uitvoering en bewijs van de opdrachten... 5 A.5.5 Blokkering of weigering van een transactie... 7 A.6. Reclamaties... 7 A.7. Uitsluiting van aansprakelijkheid... 7 A.8. Zekerheden... 8 A.9. Gegevensbescherming... 9 A.10. Kosten, belastingen en heffingen... 9 A.11. Nalatenschappen... 9 A.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank A.13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van de Bank A.14. Herroepingstermijn A.15. Voorrang van de Franse versie A.16. Fiduciair contract B. Bepalingen met betrekking tot de rekeningen B.1. Algemeen B.2. Debetpositie op de rekening B.3. Zichtrekeningen B.4. Rekeningen in deviezen B.5. Termijnrekeningen B.6. Spaarrekeningen B.7. Andere depositorekeningen B.8. Rekeningafschriften B.9. Opzegging en vereffening van een rekening C. Bepalingen met betrekking tot de betalingsdiensten C.1. Algemeen C.2. Overschrijving C.3. Betaalbaarstelling (automatische incasso) C.4. Periodieke overboekingen C.5. Opname van contanten C.6. Storting van contanten C.7. V PAY- en Visa-kaarten C.8. Internet Toegang van de Bank en Mobiele Toegang tot de internetsite C.9. Vrijstelling van protest D. Bepalingen met betrekking tot handelspapier D.1. Algemeen D.2. Cheques D.3. Afrekening Onbetaalde documenten D.4. Verantwoordelijkheid D.5. Documentair incasso D.6. Domiciliëring van handelspapier E. Bepalingen met betrekking tot kredieten E.1. Algemeen E.2. Documentaire kredieten F. Bepalingen met betrekking tot het gebruik van een effectendepot F.1. Algemeen F.2. Effecten in bewaring F.3. Beursverrichtingen F.4. Regularisatie F.5. Terugbetaalbare coupons en effecten F.6. Verplichtingen van de Klant F.7. Bewaarloon, transactie- en andere kosten F.8. Klachten G. Bepalingen inzake het beleid tegen belangenconflicten en het ontvangen of betaalen van commissies G.1. Beleid met betrekking tot belangenconflicten G.2. Beleid inzake de ontvangst of overmaking van inducement commissies H. Bepalingen betreffende leasingtransacties Reglement Xtra Savings (ingangsdatum 1 juli 2014) I Definities en voorwerp II Voorwaarden om in aanmerking te komen III Werkwijze IV Diversen ******************************************************************************************************** Definities De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Bank zijn vanaf 1 november 2014 van toepassing. Echter geldt voor Klanten die een bankrelatie voor deze datum zijn ingegaan en deze bijgehouden hebben dat deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn vanaf 1 januari Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden verstaat men onder: - Bank:, met maatschappelijke zetel 52, route d Esch, L-2965 Luxembourg, kamer van koophandel nr. B.6041, identificatie nr , TVA /BTW) LU ; toegelaten en onder het toezicht van de CSSF - CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 Route d Arlon, L-2991 Luxembourg, Tél Klant: elke persoon die een bankrelatie aangaat met de Bank. - bankwerkdag: werkdag van de Bank zoals vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank; - consument: een natuurlijk persoon die, in het kader van contractuele betalingsdiensten met de Bank, handelt met een ander doel dan zijn commerciële of professionele activiteit; - betaler: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een rekening staat, die een betaling vanaf deze rekening goedkeurt of, bij gebrek aan een rekening, een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht tot betaling geeft. - EER: Europese Economische Ruimte, op het moment van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden bestaande uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; - SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - MiFID: Richtlijn voor de markten in financiële instrumenten (2004/39/EC van 21 April 2004, zoals gewijzigde) - SEPA : Single European Payment Area - CETREL : Cetrel S.A., 10, Parc d activité Syrdall te L-5365 Munsbach, of een andere eenheid die deze vervangt of hiervoor in de plaats komt; - Internet Toegang: online bankservice via het transactiegedeelte van de website van de Bank waarmee de Klant verschillende verrichtingen kan uitvoeren gebonden aan de Algemene Voorwaarden Internet et Verkoop op afstand. - Mobiele toegang tot de Internetsite: kanaal dat de Klant toelaat om met name het geheel van zijn rekeningen te consulteren en om zijn overschrijvingsopdrachten vanaf zijn smartphone of tablet te beheren, waarbij de regels voor het gebruik van internet en

2 Pagina 2/28 waarschuwingen van toepassing zijn op de mobiele toegang tot de Internetsite. - Verkopen op afstand: elke verkoopovereenkomst met betrekking tot financiële diensten en/of producten die tussen de Bank en de Klant wordt gesloten voor de procedure van het online aanvangen van een relatie (of aanvraag voor het openen van een rekening) en/of van intekening op een door de Bank online aangeboden dienst en/of product, waarbij door de Bank voor deze overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatietechnieken op afstand voor het sluiten van de betrokken overeenkomst, met inbegrip van het sluiten van de overeenkomst zelf, en meer specifiek via de Internetsite van de Bank. - FATCA: Amerikaanse zogenaamde FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) aangenomen op 18 maart 2010 met tot doel de strijd tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen te versterken, nu en dan gewijzigd. - Ing.lu (http://): weblink waarmee u toegang krijgt tot de website van de Bank op het Internet. A. Algemene bepalingen Onder voorbehoud van bijzondere afspraken en speciale reglementen die van toepassing zijn op bepaalde soorten transacties, zijn deze Algemene Voorwaarden en de wijzigingen die hierin kunnen worden aangebracht van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen de Klant en de Bank. Bij afwezigheid van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, in de bijzondere overeenkomsten en in de speciale reglementen, zullen de Klanten en de Bank zich aan de gebruiken in de bankwereld houden. De Klant stemt in met de onderhavige Algemene Voorwaarden op het ogenblik dat zijn relatie met de Bank een aanvang neemt. A.1. Het openen van een rekening A.1.1. Levensduur van de rekening Tenzij anders overeengekomen, worden rekeningen voor onbepaalde tijd geopend. A.1.2. MiFID Classificatie De Klant wordt erop gewezen dat de Bank haar Klanten indeelt in drie afzonderlijke categorieën als bepaald in de wet van 13 juli 2007: Nietprofessionele Klanten, Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen. De mate van informatievoorziening en van bescherming is afhankelijk van deze classificatie; Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen worden geacht over de ervaring, kennis en deskundigheid te beschikken die hen in staat stelt hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico s in voldoende mate te kunnen beoordelen. Bij het openen van een rekening wordt de Klant geïnformeerd over zijn classificatie. Indien de wettelijke bepalingen dit toelaten, heeft de Klant de mogelijkheid bij de Bank te vragen om indeling in een andere categorie; de Bank is echter vrij om de verandering van categorie te weigeren A.1.3. US Person De Klant verplicht zich ertoe de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van zijn status als Amerikaans fiscaal ingezetene ( US Person ) volgens de bepalingen van de Amerikaanse regelgeving. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Bank aan US Persons geen diensten kan leveren die verband houden met effecten of andere overdraagbare waarden, met name op het gebied van aankoop, advies, bewaring en/of verkoop van effecten of andere overdraagbare waarden. De Bank is uitdrukkelijk gemachtigd om deze diensten op te schorten en/of om alle effecten of andere overdraagbare waarden die dergelijke Klanten bij de Bank aanhouden, te verkopen en/of over te dragen aan een andere bank die geen deel uitmaakt van de ING-groep, zodra zij hiervan kennis neemt. Onverminderd wat gezegd wordt onder artikel A.1.8. hierna, bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het FACTA-statuut van de Klant en/of over zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de Bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. Daarnaast, als er sprake is van aanwijzingen zoals vastgelegd in toepasselijke wetgeving, waardoor de Bank kan vermoeden dat de Klant een US Person is, dan is de Klant verplicht onmiddellijk en binnen de termijn die de bank hiervoor stelt te antwoorden op vragen betreffende zijn eventuele status van US Person en om aan de Bank alle bewijsstukken hieromtrent te leveren die zij wenst te verkrijgen. Indien dit niet gebeurt, heeft de Bank het recht om de relatie zonder verdere kennisgeving op te zeggen en/of om over te gaan op eventuele bronheffingen zoals voorgeschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving. De Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die ontstaan als de Klant verzwijgt een US Person te zijn, of in dit verband foutieve of onjuiste verklaringen aflegt, of in het geval van vertraging bij het doorgeven van de informatie die in dit verband door de Bank werd gevraagd. Verder is de Klant ervan op de hoogte dat indien hij verklaart een US Person te zijn, of als zodanig wordt geïdentificeerd door de Bank in het licht van de toepasselijke regelgeving, de Bank verplicht kan zijn bepaalde gegevens over de Klant en over zijn bij de Bank aangehouden tegoeden en/of via de Bank uitgekeerde opbrengsten door te geven aan de bevoegde belastingautoriteiten. A.1.4. Inwerkingtreding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie De rekeningen worden pas van kracht na aanvaarding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Bank na het communiceren van het klantnummer aan de Klant, en op voorwaarde dat de Bank over alle wettelijk vereiste stukken beschikt. De aanvraag tot openen van een bankrelatie is bovendien pas geaccepteerd na de eerste beweging die door de Klant, op welke rekening(en) dan ook van het klantnummer uitgevoerd wordt en uiterlijk definitif veertien kalenderdagen na de ondertekening van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Klant. A.1.5. Opening van rekening / subrekening door de Bank De Bank is bevoegd om over te gaan tot de opening van alle rekeningen of subrekeningen in euro of in valuta die nodig zijn voor de uitvoering van de transacties van de Klant. Behoudens schriftelijk bezwaar van de Klant gelden voor de volmacht en de correspondentie over dergelijke rekeningen of subrekeningen de regels die bij de inschrijving van de Klant en in tweede instantie bij de opening van de eerste rekening van dit type zijn vastgelegd. De Bank behoudt zich echter het recht voor de Klant bijkomende aanvullende documenten voor dergelijke rekeningen te laten ondertekenen. A.1.6. Pseudoniem Indien rekeningen onder een pseudoniem worden geopend, erkent de Klant dat alle verrichtingen en ondertekende documenten onder dit pseudoniem voor hem persoonlijk bindend zijn. A.1.7. Wijzigingen van stand, bevoegdheden, personen en adressen Los van enige bekendmaking of inschrijving in een register moet elke verandering in de burgerlijke stand, het adres (inclusief het e- mail adres), de bevoegdheden, de volmachten of de persoonlijke gegeven van rekeninghouders, mederekeninghouders, gevolmachtigden of vertegenwoordigers schriftelijk of via de dienst Internet Toegang aan de Bank worden medegedeeld om tegenover de Bank inroepbaar te zijn. Indien dit niet gebeurt, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. De Bank is verder pas verantwoordelijk na afloop van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. A.1.8. Regels betreffende naleving belastingvoorschriften ten aanzien van de tegoeden van de Klant De Klant is verplicht bij de Bank proactief alle documenten op te vragen die hij nodig heeft om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, inclusief die in het land waarin hij woont. De Klant bevestigt dat alle informatie verstrekt in verband met zijn fiscale statuut in Luxemburg en in het buitenland correct en volledig is. Elke wijziging op het vlak van zijn fiscale statuut of zijn privésituatie, vooral bij wijziging van woonplaats, nationaliteit of

3 Pagina 3/28 fiscale verblijfplaats, moet uit eigen beweging aan de Bank worden meegedeeld binnen dertig (30) dagen na die wijziging. Meer algemeen dient de Klant op het eerste verzoek van de Bank alle informatie te verschaffen en alle nodige maatregelen te treffen zodat de Bank binnen de vooropgestelde termijnen alle fiscale verplichtingen in Luxemburg of het buitenland kan nakomen en binnen de meegedeelde termijnen alle vragen kan beantwoorden van lokale of buitenlandse fiscale autoriteiten. De Klant bevestigt dat het fiscale statuut bepaald door de Bank in geen geval een advies van fiscale aard vanwege de Bank vormt. De Klant verplicht zich er tegenover de Bank toe om te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen (aangifte en betaling van belastingen) tegenover de autoriteiten van het/de land(en) waarin de Klant verplicht is belasting af te dragen met betrekking tot de tegoeden die bij de bank zijn gedeponeerd en/of worden aangehouden en/of die door haar worden beheerd. Indien de Klant niet de uiteindelijke economisch begunstigde van deze tegoeden is, verplicht hij zich ertoe de uiteindelijke economische begunstigde op de hoogte te stellen van deze verplichting en zorgt hij ervoor dat de uiteindelijke economische begunstigde deze verplichting naleeft. De Klant wordt erop gewezen dat het aanhouden van bepaalde activa fiscale gevolgen kan hebben, ongeacht zijn fiscale woonplaats. Als de Klant niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan dit, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in het land waarin de Klant aangifte moet doen en belasting betaalt, leiden tot financiële boetes en strafrechtelijke maatregelen. De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. De Klant wordt er daarenboven op attent gemaakt dat ingevolge de internationale akkoorden die ondertekend werden door Luxemburg de naam van de Klant en die van de economisch rechthebbende op verzoek en voor zover de door de wet opgelegde voorwaarden vervuld zijn aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten, met inbegrip van de fiscale autoriteiten, meegedeeld kunnen worden. A.2. Bevoegdheden op de rekening 2.1. Rekeningen geopend op naam van twee of meer rekeninghouders kunnen ofwel gezamenlijke rekeningen ofwel gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid met of zonder machtiging(en) zijn. A Gezamelijke rekening Behoudens andersluidende afspraak en onverminderd artikel C.8. hierna worden de rekeningen en tegoeden op naam van meerdere houders beheerd onder hun gezamenlijke handtekening. A Gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid De rekeninghouders hebben het recht de rekening(en), behorend tot een gezamenlijke met hoofdelijke aansprakelijkheid, afzonderlijk en onafhankelijk van de andere rekeninghouders te beheren en te sluiten. Iedere rekeninghouder heeft het recht afzonderlijk en onafhankelijk van de andere mederekeninghouders over alle fondsen en waarden te beschikken, de rekening(en) te beheren, pand te vestigen en alle fondsen en waarden af te halen. De betaling of overhandiging van activa aan één van de mederekeninghouders evenals het sluiten van de rekening(en) ontslaat de Bank volledig tegenover alle rekeninghouders en hun economische rechthebbende(n). Iedere rekeninghouder heeft de mogelijkheid zijn rechten aan een gevolmachtigde over te dragen. Deze volmacht kan onafhankelijk door ieder andere mederekeninghouder worden herroepen. Onder voorbehoud van toepasselijke fiscale wet- of regelgeving, behoudt iedere mederekeninghouder al zijn rechten om de rekening(en) afzonderlijk en onafhankelijk van de mederekeninghouders te beheren in geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van één of meerdere van de mederekeninghouders. Deze bepaling is niet van toepassing als (één of meerdere van) de overleden(en) rekeninghouder(s) een ingezetene van Luxemburg is (zijn) zoals vastgelegd in het Luxemburgse belastingrecht. In dat geval is de Bank gedwongen alle rekeningen te blokkeren en de Administration de l Enregistrement et des Domaines in te lichten over het saldo van alle rekeningen. Bij overlijden van één of meer mederekeninghouders kunnen alle fondsen en waarden na ondertekening worden overhandigd, hetzij van een overlevende rekeninghouder, hetzij van de rechthebbenden van de overleden rekeninghouder, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen of reglementen ter zake. Elke mederekeninghouder kan schriftelijk vragen de rekening(en) te blokkeren. In dat geval kunnen alleen opdrachten worden uitgevoerd die door alle mederekeninghouders zijn gegeven. De Bank is slechts verantwoordelijk na het verstrijken van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de schriftelijke instructie. De voorwaarden van de gezamenlijke rekening regelen uitsluitend het beschikkingsrecht van de mederekeninghouders tegenover de Bank, ongeacht hun onderlinge relaties, met name de eigendomsrechten van de mederekeninghouders en hun juridische rechthebbenden. Alle berichten of mededelingen aan één van de mederekeninghouders worden beschouwd als zijnde verstuurd aan alle mederekeninghouders. A Volmacht Behoudens grove fout draagt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit vervalste, onnauwkeurige of onvolledige volmachten die voorgelegd worden of uit berichten van opzegging. De volmachten die door een persoon toegekend worden aan één andere persoon worden als geldig beschouwd vanaf hun neerlegging bij de Bank tot aan hun per aangetekend schrijven of tegen kwijting ingediende herroeping bij de Bank. De Bank kan slechts verantwoordelijk gesteld worden na verloop van vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst van de volmacht of de schriftelijke herroeping. De Bank is bevoegd om een volmacht te weigeren als zij twijfels heeft over de opdrachtgever, de echtheid of om het even welke andere reden. De volmachten treden buiten werking ten opzichte van de Bank, in één van de gevallen voorzien in artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, behoudens tegenbepaling, ontzetting uit de burgerrechten, insolventie van de volmachtgever of de gevolmachtigde), op de vijfde bankwerkdag nadat de Bank er kennis van genomen heeft, zonder dat zij daartoe zelf een onderzoek moet instellen. De Bank behoudt zich het recht voor, zonder ertoe verplicht te zijn, elke vervanging van een gevolmachtigde te aanvaarden, die haar eveneens schriftelijk ter kennis gebracht zal worden. In dit geval draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid. De Bank stelt haar Klanten modellen van onderhandse volmachten ter beschikking, met name postvolmachten en algemene volmachten. Zij heeft het recht geen rekening te houden met volmachten die toegekend zijn in een andere vorm. Hetzelfde geldt voor volmachten met voor de Bank te complexe en dus onwerkbare bevoegdheidsomschrijvingen Postvolmacht Met een postvolmacht verleent de Klant aan de Bank de toestemming alle afschriften, overzichten en berichten of alle andere briefwisseling met betrekking tot de door hem gepreciseerde klantnummer(s) die aan hem geadresseerd is, op een duurzame drager (papier of elektronisch) te bezorgen aan de door hem als "gevolmachtigde(n) briefwisseling" aangegeven persoon (personen). Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s) Algemene volmacht Met een algemene volmacht geeft de Klant aan de door hem benoemde gevolmachtigde(n) het recht om namens hem en voor zijn rekening alle deposito s, overschrijvingen, stortingen, opnames en alle andere handelingen voor het/de door hem aangegeven klantnummer(s) of rekeningnummer(s) te verrichten. De Klant geeft bovendien zijn gevolmachtigde(n) het recht om zijn rekeningen af te sluiten en/of op te heffen, te beschikken over het saldo, kwijtingen en reçu s te geven of te ontvangen, voor naam en voor rekening van de Klant opdrachten tot

4 Pagina 4/28 koop of verkoop van waardepapieren te geven en rechtsgeldig alle banktransacties af te sluiten, waarbij de Bank zich het recht voorbehoudt naar haar goeddunken de handtekening(en) van de Klant te eisen. Een algemene volmacht geeft de Bank ook toestemming, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke uitsluiting hiervan door de Klant, om de gevolmachtigde(n) ook alle afschriften, overzichten, kennisgevingen en andere briefwisseling toe te zenden die betrekking heeft op de rekening(en) waarvoor de volmacht geldt. Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s). A.3. Communicatie en zendingen A.3.1. Voor de Klant bestemde berichten Ongeacht de artikelen A.3.3 en B.8.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de briefwisseling bestemd voor de Klant op zijn kosten verstuurd naar zijn wettelijke domicilie zoals aangegeven op het document voor opening van de rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er sprake is van meerdere rekeninghouders, is elke rekeninghouder afzonderlijk bevoegd om het/de correspondentieadres(sen) voor de rekening te wijzigen, ongeacht de bevoegdheden die hij over de rekening heeft. Elke mededeling aan de Klant is rechtsgeldig gebeurd wanneer ze geadresseerd is aan het laatste adres dat aan de Bank bekend is. Indien een bericht aan de Bank wordt terugbezorgd met de mededeling dat de geadresseerde op het vermelde adres niet bekend is of er niet meer woont, heeft de Bank het recht om het bericht onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant voor de eventuele gevolgen in haar dossiers te bewaren, evenals alle latere post voor deze Klant op hetzelfde adres. Het bewijs tegenover de Klant van de verzending en de datum van de briefwisseling aan de Klant is voldoende geleverd wanneer de Bank de informatie die al dan niet in elektronisch formaat in de kopie of het duplicaat van de briefwisseling vermeld staat, voorlegt. Op aanvraag van de Klant, en tegen betaling van een vergoeding volgens de geldende tarieven van de Bank, behoudt de Bank de briefwisseling die bestemd is voor de klant, voor een periode van maximum een jaar, om ze ter beschikking te houden in het aangewezen kantoor. Als deze termijn verstreken is, heeft de Bank het recht de documenten die niet opgeëist werden te vernietigen. De bij de Bank gehouden briefwisseling wordt verondersteld ontvangen te zijn door de Klant op de dag volgend op de datum vermeld in het document, ook indien de Klant er geen kennis van heeft genomen en ook indien het ingebrekestellingen, aanmaningen of enige andere mededeling met negatieve gevolgen voor de Klant betreft. Ongeacht enige andersluidende bepaling behoudt de Bank zich het recht voor zonder hiertoe verplicht te zijn met de Klant contact op te nemen op elke plaats waar zij meent hem te kunnen bereiken en gebruik te maken van elk door haar geschikt geacht middel, om belangrijke informatie betreffende de rekeningen van de Klant rechtstreeks aan de Klant te sturen naar zijn laatst bekende postof adres en hem de bij de Bank achtergehouden briefwisseling toe te sturen wanneer zij dit nodig acht. De Klant ziet af van elke aanspraak op schadevergoeding vanwege nadelige gevolge van een dergelijke contact name of verzending. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of enig ander ondervonden nadeel als gevolg van het niet-ontvangen van de briefwisseling van de Bank door de toepassing van de instructies van de Klant betreffende de communicatiemiddelen, de verzending, de bezorging van de briefwisseling bij een derde persoon of de toekenning van recht van inzage, alsmede voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van de gekozen communicatiemiddelen en van het eventuele niet-afhalen van briefwisseling die de Bank voor hem ter beschikking houdt. De waardebepalingen vermeld op alle overzichten, rapporten en/of waardebepalingen van door de Bank uitgegeven effectenportefeuilles, worden uitsluitend indicatief verstrekt, onder voorbehoud van fouten en weglatingen, en gelden uitsluitend ter informatie van de Klant. Deze waarderingen zijn gebaseerd op financiële gegevens die de Bank betrekt van zorgvuldig gekozen externe leveranciers, waarop zij echter geen invloed kan uitoefenen. Behalve in het geval van grove nalatigheid kan de Bank in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de geleverde waarderingen, noch voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie door de Klant. De Klant ontslaat de Bank van alle verantwoordelijkheid indien de externe leveranciers deze financiële gegevens niet tijdig leveren. De Klant dient regelmatig en minstens om de zestig (60) dagen zijn rekeningafschriften en andere briefwisseling die hem gestuurd wordt door de Bank te raadplegen, en dat ongeacht de wijze van verzending of mededeling overeengekomen tussen de Bank en de Klant. A.3.2. Voor de Bank bestemde berichten Tenzij anders overeengekomen, dienen alle communicaties of berichten bestemd voor de Bank te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Bank of aan door de relatiebeheerder van de Klant opgegeven faxnummers of adressen; indien geen andere adresgegevens bekend zijn, aan faxnummer: of adres: In het geval van overhandiging van documenten aan de Bank, draagt deze, behalve in het geval van grove fout van haar zijde, geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de echtheid, de geldigheid, de vertaling of de interpretatie hiervan. De Klant waarborgt de echtheid en de conformiteit van alle stukken die hijzelf of zijn gevolmachtigde overhandigt en verplicht zich ertoe de Bank te informeren over enige belangrijke wijziging van deze stukken. Indien hij dit niet doet, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van welke aard dan ook die hieruit kunnen voortvloeien. A.3.3. Communicatie per Een Klant die zijn adres aan de Bank bekendmaakt, geeft daarbij automatisch toestemming aan de Bank om via zijn e- mailadres met de Bank te communiceren en ook om op deze wijze ook vertrouwelijke informatie te ontvangen volgens de bepalingen van artikel A De Klant verklaart door de Bank op de hoogte te zijn gesteld van de gevolgen van de communicatie per via het unbeveiligde internet-netwerk en zich bewust te zijn van de aan dit communicatiemiddel verbonden risico s waaronder met name: - het integriteits- en onderscheppingsrisico: de overdracht van e- mails kan niet worden gegarandeerd aangezien via een onbeveiligde internetverbinding overgedragen informatie onvolledig of gewijzigd kan zijn en virussen kan bevatten. De op deze wijze overgedragen informatie kan door derden worden onderschept of gekopieerd. Zodoende aanvaardt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor enige openbaarmaking die het gevolg kan zijn van de overdracht van (een) bericht(en); - het verstorings-, vertragings- en verliesrisico: de in een opgenomen informatie kan verloren raken, vernietigd worden of te laat aankomen. Zodoende is de Bank niet aansprakelijk voor enige vertraging of verlies bij de overdracht van (verzonden of ontvangen) berichten en alle eventuele gevolgen hiervan. - Gebrek aan vertrouwelijkheid: de informatie opgenomen in de berichten en/of de bijlagen van de overgedragen s, hoewel deze door middel van het/de doorgegeven e- mailadres(sen) ter attentie van en voor exclusief gebruik door de ontvanger (natuurlijke personen of organisaties) zijn verzonden, wordt via internet overgedragen, zonder specifieke versleuteling. In het geval van een door de Bank verzonden e- mail heeft zij geen controle over de personen die toegang hebben of kunnen hebben tot de door de Klant opgegeven mailbox waaraan de (s) is/zijn verzonden. De Bank heeft uitdrukkelijk toestemming om, op vraag van de Klant, via het/de opgegeven adres(sen) alle soorten informatie of documenten te versturen, die persoonsgegevens bevatten en/of informatie betreffende alle rekeningen bij de Bank waarvan hij rekeninghouder of mederekeninghouder is. Dit geldt ook voor informatie met betrekking tot tegoeden die bij de Bank worden aangehouden of kunnen worden aangehouden of transacties die met of met betrekking tot de Bank worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd. Tot deze documenten en informatie behoren met name alle overeenkomsten, aanvragen tot opening van een rekening, transactiebevestigingen, rekeninguittreksels, rapporten over de

5 Pagina 5/28 tegoeden, aanvragen voor krediet- of debetkaarten of de inschrijving op alle producten, diensten of kredieten bij of via tussenkomst van de Bank of andere informatiebladen betreffende deze producten, diensten of kredieten. Het staat de Bank vrij te besluiten welke soorten documenten of informatie zij via wenst door te geven, zonder dat zij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor haar keuze. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat dit communicatiemiddel niet zodanig beveiligd is dat de vertrouwelijkheid van de informatie is gewaarborgd of dat elk frauderisico is uitgesloten en dat deze factoren directe financiële gevolgen kunnen hebben. Hij verklaart tevens deze risico s te aanvaarden en dat hij de Bank vrijwaart voor alle schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan. Teneinde deze risico s te vermijden, beveelt de Bank het gebruik van een beveiligd berichtensysteem aan, dat toegankelijk is via de in onderdeel C.8 beschreven internettoegang. Tevens geeft de Klant, met volledige kennis van zaken, toestemming voor communicatie per tussen zijn gevolmachtigde(n) en de Bank, evenals tussen de Bank en derden die de Klant op professionele basis diensten verlenen zoals gedomicilieerden, advocaten, accountants of notarissen. De Klant verplicht zich ertoe de Bank onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle veranderingen van eerder per fax, post of op andere door de Bank aanvaarde manieren aan de Bank doorgegeven e- mailadressen door bijvoorbeeld de procedure te volgen die hiervoor is voorzien in het kader van zijn Internet-Toegang. A.3.4. Ongevraagde commerciële mededelingen Behoudens uitdrukkelijk aan de Bank kenbaar gemaakt bezwaar stemt de Klant ermee in dat de Bank hem ongevraagd commerciële informatie toestuurt die er al dan niet op gericht kan zijn om direct of indirect de goederen, diensten of het imago van de Bank aan te prijzen en die zij nuttig of noodzakelijk acht in het kader van haar relatie met de Klant. A.3.5. Verzending en transport van waarden De waarden en documenten, van welke aard ook, die verstuurd worden naar of door de Bank, reizen op kosten en op risico van de Klant die ze verstuurd of naar wie ze verstuurd worden of voor rekening van wie ze verstuurd worden. Wanneer waarden of documenten opgehaald of afgeleverd worden aan huis gebeurd dit eveneens op kosten en op risico van de Klant. De Bank kan, op kosten van de Klant, elke verzekering afsluiten die zij nodig acht voor de zendingen die zij opstuurt naar de Klant of voor de ophaling of aflevering van waarden die zij doet aan zijn domicilie, zonder echter in dit opzicht enige verplichting te hebben. De verzending kan ook gebeuren op uitdrukkelijke aanvraag van de Klant en op zijn kosten. De verzekering wordt door de Bank afgesloten bij de maatschappij van haar keuze. Hieruit vloeit geen enkele verantwoordelijkheid voort voor de Bank. In geval van verlies hebben de betrokkenen slechts recht op de schadevergoeding die wordt uitgekeerd aan de Bank. A.4. Handtekeningen A.4.1. Specimen van de handtekening De houders van alle rekeningen in de boeken van de Bank zowel als hun gevolmachtigden zijn verplicht, bij het begin van hun relatie met de Bank, een specimen van hun handtekening bij de Bank te registreren. Bij rechtspersonen, moeten de personen die bevoegd zijn om de rechtspersoon ten opzichte van de Bank te vertegenwoordigen, conform de statuten of de volmachten die geldig werden toegekend, een specimen van hun handtekening neerleggen. Inzake conformiteit van de handtekening met het gedeponeerde specimen, is de Bank slechts aansprakelijk in geval van grove fout. Bij elke verandering van het type handtekening door een houder of zijn gevolmachtigde moet een nieuw specimen bij de Bank geregisreerd worden. Bij ontstentenis hiervan kan de Bank niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de niet-conformiteit van het oorspronkelijke specimen dat aan de Bank overgemaakt werd. A.4.2. Elektronische handtekening Voor de verrichtingen waarbij de handgeschreven handtekening vervangen werd door een persoonlijke en vertrouwelijke vorm van elektronische toegang, zoals de samenstelling op het toetsenbord van een persoonlijk en confidentieel identificatienummer (PIN) of de invoer van persoonsgebonden identificatie-elementen, bijvoorbeeld in het transactiedeel van de Internet site van de Bank, bindt de vermelde elektronische handtekening de houder met dezelfde waarde als de handgeschreven handtekening. De houder van dit PIN-nummer of deze persoonsgebonden identificatie-elementen verbindt zich ertoe deze geheim te houden zodat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De houder is verantwoordelijk tegenover de Bank, zowel met betrekking tot hemzelf als tot de minderjarige kinderen over wie hij het ouderlijk gezag heeft, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de verspreiding van het persoonlijke identificatienummer of deze persoonsgebonden identificatieelementen. Hij is aansprakelijk voor elk wangebruik van deze elektronische handtekening en zal de Bank volledig vergoeden voor de schade die eruit voortvloeit. A.4.3. Handtekeningenlijst van de Bank Elk document waarin een verbintenis van de Bank wordt vastgelegd, elk ontvangstbewijs of kwitantie, kan slechts tegengeworpen worden aan de Bank wanneer het voorzien is van de handtekeningen van personen die bevoegd zijn om de Bank te verbinden. De lijst met ondertekenaars, met de vermelding van hun bevoegdheden en een specimen van hun handtekening, kan geraadpleegd worden bij de Bank. A.5. Vorm, uitvoering en bewijs van de opdrachten A.5.1. De Bank kan de uitvoering van elke transactie met haar Klanten onderwerpen aan de verstrekking van alle inlichtingen die zij nodig acht, evenals aan de overlegging door de Klanten van alle documenten of bewijsstukken met betrekking tot haar wettelijke verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld. Elke wijziging van een van deze gegevens moet onmiddelijk meegedeeld worden aan de Bank per schrijven dat ondertekend werd door de Klant en waaraan de nodige bewijsstukken werden toegevoegd. A.5.2. Vorm van de opdrachten De Bank stelt haar Klanten diverse formulieren ter beschikking om opdrachten aan de Bank door te geven. Zonder hiertoe verplicht te zijn, kan de Bank ook opdrachten ter uitvoering aanvaarden die aan haar zijn verstrekt in een ander format. In dit geval kan de Bank een aanvullende vergoeding aanrekenen volgens de geldende tarieven van de Bank. Ingevolge een bijzonder bilateraal akkoord kan de Bank de toelating geven om de orders van haar Klanten te ontvangen op een informaticadrager, na ondertekening van het document 'toestemming voor communicatie langs elektronische weg' (voorheen 'elektronische ontheffing per telefoon, fax of enig ander communicatiemiddel'). A Toestemming voor communicatie langs elektronische weg Door ermee akkoord te gaan om langs elektronische weg te communiceren vraagt de Klant aan de Bank om, onverminderd de bepalingen van de algemene voorwaarden van de Bank, alle orders uit te voeren op het door hem opgegeven Klantennummer dat door hem of zijn gevolmachtigde(n) aan de Bank meegedeeld zal worden via telefoon, fax of elk ander door de Bank vooraf aanvaard communicatiemiddel. Het verstrekken van orders per wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Bank behoudt zich echter het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om bij uitzondering dergelijke opdrachten uit te voeren. De Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn van de hiermee verbonden risico s, met name degene die hierna in dit artikel worden vermeld. De Klant verklaart, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke uitsluiting hiervan door de Klant of een Klant met pseudonym, met de Bank te willen communiceren en van deze laatste zelfs vertrouwelijke informatie te willen ontvangen op het adres dat is opgegeven bij de Aanvraag tot opening van een Bankrelatie of is vermeld in latere correspondentie met de Bank. Hij geeft zijn eventuele gemachtigde(n) toestemming hetzelfde te doen. De Klant verklaart door de Bank goed ingelicht te zijn over de gevolgen die inherent zijn aan de communicatie per via een niet-beveiligd netwerk en zich terdege bewust te zijn van de risico's die gekoppeld zijn

6 Pagina 6/28 aan dergelijk communicatiemiddel, waaronder onder meer de risico's vermeldonder artikel A.3.3. De Klant geeft bovendien met volledige kennis van zaken toestemming voor communicatie per tussen de Bank en derden die diensten aan de Klant verlenen, zoals gedomicilieerden, advocaten, revisoren of notarissen. De Bank wijst de Klant erop, dat de integriteit en beveiliging van deze communicatiemiddelen niet gewaarborgd zijn, zodat het bankgeheim niet kan worden gegarandeerd. De Klant verplicht zich ertoe de Bank onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle veranderingen van eerder per fax, post of op andere door de Bank aanvaarde manieren aan de Bank doorgegeven e- mailadressen door bijvoorbeeld de procedure te volgen die hiervoor is voorzien in het kader van zijn internettoegang. De Klant verklaart alle risico s die met het gebruik van deze communicatiemiddelen verbonden zijn, te kennen en te aanvaarden en in alle omstandigheden de volledige aansprakelijkheid op zich te nemen voor elk nadelig gevolg dat zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van vertrouwelijke informatie met behulp van deze communicatiemiddelen en de aanvaarding en uitvoering door de Bank van de aldus gegeven opdrachten, met name wat betreft fouten, weglatingen of vertragingen bij de uitvoering van dergelijke opdrachten. Hij ziet daarom af van elke betwisting, zodat de Bank geen nadeel ondervindt als gevolg van de uitvoering van deze opdrachten of als gevolg van het gebruik van deze communicatiemiddelen. De Klant beschouwt de uitvoering van deze opdrachten door de Bank als geldig en aanvaardt dat aldus verstrekte opdrachten tegen hem inroepbaar zijn. De geschriften van de Bank vormen op zich het bewijs dat dergelijke opdrachten zijn gegeven zoals ze zijn uitgevoerd. Voor zover nodig en in afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, is het de Bank toegestaan het bewijs te leveren van dergelijke opdrachten met om het even welk rechtsmiddel en met name door getuigenis. De Klant verklaart dat hij zich ervan bewust is dat hij niet of slechts gedeeltelijk beschikt over de informatie die de Bank hem had kunnen verstrekken met betrekking tot alle opdrachten die via deze communicatiemiddelen worden uitgevoerd. Als consequentie hiervan stelt hij de Bank vrij van alle aansprakelijkheid voor de gevolgen die verbonden zijn aan de uitvoering van zijn opdracht zonder informatie. De Klant is er zich van bewust dat de Bank hem niet vooraf kan waarschuwen wanneer de transactie niet in overeenstemming is met zijn beleggersprofiel en accepteert alle consequenties hiervan. De Klant bevestigt in het bijzonder zijn wil om aankoop- of inschrijvingsinstructies met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging (ICB) door te kunnen geven per telefoon, fax of via elk ander communicatiemiddel dat op voorhand door de Bank is aanvaard, en dat hij er door de Bank uitdrukkelijk van op de hoogte is gebracht dat het in dat geval niet mogelijk zal zijn om de Klant vóór dergelijke instructies tijdig het laatste beschikbare document met de Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID') te bezorgen met betrekking tot zijn belegging in een ICB waarvoor een dergelijk document op grond van de toepasselijke regelgeving verplicht is. Bijgevolg belooft de Klant uitdrukkelijk aan de Bank om de met zijn belegging in een dergelijke ICB, waarvoor een KIID verplicht is, overeenstemmende KIID op eigen initiatief te verwerven en er tijdig kennis van te nemen alvorens dergelijke beleggingen uit te voeren via de Bank. Hij verklaart ervan in kennis te zijn gesteld dat de KIID met betrekking tot via de Bank verdeelde ICB (laatste beschikbare versies) met name ter beschikking worden gesteld via de website /kiid of op verzoek in een agentschap. De Klant vrijwaart de Bank uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid in dat opzicht en verbindt zich ertoe om haar te ontslaan van elke verhaalprocedure voor eventuele toegebrachte schade binnen deze context door wie dan ook. De Bank mag, zonder daartoe echter op enige manier verplicht te zijn, van de opdrachtgever alle inlichtingen eisen om zijn identiteit te bevestigen. De Bank is gemachtigd de uitvoering van de met deze communicatiemiddelen gegeven opdrachten te weigeren indien zij twijfelt aan de identiteit van de opdrachtgever of aan de echtheid van de opdrachten. De Bank neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich in dergelijke omstandigheden. De Klant bevestigt en aanvaardt dat elk ondertekend document, dat door de Bank wordt ontvangen per fax of via enig ander tevoren door de Bank aanvaard communicatiemiddel dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een origineel en in dezelfde mate als bewijsstuk geldt. De Klant verklaart geïnformeerd te zijn dat de Bank telefonische opdrachten op zou kunnen nemen, conform aan de Algemene Voorwaarden, en de Klant zal zijn gevolmachtigde(n) hiervan op de hoogte stellen. De onderhavige ontheffing blijft geldig tot de schriftelijke intrekking ervan, per aangetekende brief aan de Bank of tegen ontvangstbewijs na afgifte bij de Bank. De Bank aanvaardt echter de verantwoordelijkheid pas na afloop van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de schriftelijke opzegging. A.5.3. Opdracht uitvoering De Bank is bevoegd om te handelen op instructie van of namens de Klant en om opdrachten uit te voeren in overeenstemming met de in deze instructie opgenomen informatie. De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige fout, weglating of onduidelijkheid in deze informatie, die kan leiden tot weigering van de opdracht of tot een onjuiste of vertraagde uitvoering ervan. In geval van twijfel behoudt zich de Bank het recht voor een schriftelijke bevestiging te eisen van opdrachten die overgemaakt werden. Zij kan de uitvoering van de opdrachten uitstellen tot zij een dergelijke bevestiging ontvangt. De Bank kan de uitvoering van een opdracht weigeren, indien deze niet wordt toegestaan door de betaaldienst die de Bank aanbiedt en/of wordt goedgekeurd op de betreffende rekening, alsmede van een opdracht in een valuta die niet door de Bank is opgenomen in haar, op het moment van de betalingstransactie geldende, tarieven. De Bank kan de uitvoering van een opdracht opschorten of weigeren indien zij, om welke reden dan ook, twijfelt aan de echtheid of juistheid van de opdracht of meent dat deze niet op de juiste wijze is goedgekeurd. De Bank kan de uitvoering van een opdracht ook weigeren in geval van beslag van de te debiteren rekening, twijfel aan de wettigheid van de transactie, indien een persoon of bank van slechte reputatie bij de transactie betrokken is, de transactie een land met een twijfelachtige reputatie betreft, in geval van overmacht, en wanneer het risico bestaat van bezwaar, zwendel, het witwassen van geld en van fraude in het algemeen. In zulke gevallen draagt de Klant alle mogelijke gevolgen die uit de vertraging of niet uitvoering van de opdracht kunnen voortvloeien. De Bank heeft het recht om, zonder ertoe verplicht te zijn, van de opdrachtgever alle mogelijke inlichtingen te vragen ter bevestiging van zijn identiteit, alsmede een economische rechtvaardiging voor de verrichting. Behoudens grove fout aanvaardt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen veroorzaakt door de verrichting van door haar ontvangen vervalste uitvoeringsopdrachten. Elke creditboeking op een rekening met betrekking tot een transactie waarvan de afloop niet gekend of niet definitief is op het ogenblik van de boeking wordt, behoudens tegenbepalingen, uitgevoerd onder gebruikelijk voorbehoud, zelfs als de clausule onder gebruikelijk voorbehoud niet uitdrukkelijk vermeld wordt. Wanneer de transactie niet effectief plaatsvindt, is het de Bank uitdrukkelijk toegestaan de boeking ambtshalve en zonder voorafgaand bericht van de rekening te debiteren. De opdrachten worden slechts uitgevoerd voor zover er voldoende provisie aanwezig is en de handtekening conform is met het neergelegde specimen. De Bank behoud zich het recht voor de rekening van de begunstigde in haar eigen boeken te crediteren met alle bedragen die ten gunste van deze begunstigde moeten worden overgemaakt en dit niettegenstaande het feit dat ze overgemaakt werden aan de Bank om ze ter beschikking te stellen van de begunstigde of om ze te transfereren naar een rekening op naam van de begunstigde bij een andere instelling of naar een andere rekening bij de Bank dan die vermeld op de opdracht. De Bank behoudt zich het recht voor de wijze van uitvoering te bepalen van alle betalingsopdrachten die zij van Klanten ontvangt (betaling in contanten, verzending van gelden, overboekingen, cheques of eender welke andere betalingswijze die normaliter wordt gebruikt in het bankwezen). Indien de Klant niet de door de Bank voorgestelde wijze van uitvoering gebruikt, behoudt de Bank zich het recht voor om de

7 Pagina 7/28 uitvoering van de opdracht te wijzigen, of om aanvullende kosten te berekenen volgens de geldende tarieven. A.5.4. Bewijs van opdracht De uitvoering van opdrachten is voldoende bewezen door registratie van de transactie op het rekeningafschrift, overzichten en/of andere briefwisseling die op welke wijze dan ook tot stand komt (waaronder elektronisch) en die door de Bank aan de Klant wordt geleverd. Indien een dergelijk document niet bestaat, wordt het bewijs geleverd door de boeking van de transactie in de boekhouding van de Bank. Behoudens andersluidend bewijs, bewijzen de boekingen van de Bank dat opdrachten gegeven via alle communicatiemiddelen, en met name telefonische en mondelinge opdrachten, zijn gegeven zoals zij werden uitgevoerd. Voor zover nodig en in afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, is het de Bank toegestaan het bewijs te leveren van dergelijke opdrachten met om het even welk rechtsmiddel en met name door getuigenis. Bovendien behoudt de Bank zich het recht voor, zo nodig, de opdrachten die telefonisch gegeven werden te registreren met het oog op de verwerking ervan, als bewijsstukken van een commerciële transactie of van om het even welke andere commerciële communicatie, alsmede de opvolging te garanderen van te harer gunste en/of op verzoek van de Klant verrichte diensten en in het belang van het toezicht op de geldigheid van de verrichtingen. De Klant stemt met deze praktijk in en aanvaardt dat de opnames van zijn telefoongesprekken eenduidig, rechtsgeldig en onweerlegbaar bewijs voor de inhoud hiervan vormen. Deze telefoonopnames kunnen overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen worden bewaard. Dat er geen opname gemaakt of bewaard is kan de Bank in geen geval worden tegengeworpen. De Bank heeft het recht gebruik te maken van elektronische archivering, zonder dat haar verweten kan worden dat ze de originelen niet bewaard. Het bewijs tegen de micrografische reproducties en informaticaregistraties uitgevoerd door de Bank vanaf originele documenten kan door de Klant slechts geleverd worden door geschriften. A.5.5 Blokkering of weigering van een transactie A De Bank kan de uitvoering van een verrichting weigeren en/of rekeningen of verrichtingen blokkeren wanneer zij van oordeel is dat er een risico bestaat dat zij de wet zou kunnen overtreden of zou kunnen verzaken aan verplichtingen of regelgeving waaraan zij is onderworpen of waarop zij zich heeft vastgelegd. Dat geldt met name ook voor de volgende gevallen: - als gevolg van gemeenschaps- of nationale wetgeving, zoals de wetgeving met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name en meer bepaald wat haar verplichting tot kennis van de Klant betreft; - in geval van een aanwijzing of een opdracht die uitgaat van een bevoegde overheid die aanstuurt op het bevriezen van fondsen of specifieke maatregelen ter preventie van misdaden of op onderzoek dat daarmee in verband staat; - wanneer de Bank vaststelt dat de Klant foute of onvolledige verklaringen gedaan heeft of dat de verrichtingen niet overeenstemmen met zijn profiel, met de verklaringen gedaan bij het aangaan van de relatie of bij elk later bezoek of dat ze niet stroken met de gebruikelijke verrichtingen; - als de Klant een verplichting overtreedt die hij tegenover de Bank hetzij op basis van deze of van een andere overeenkomst of verklaring is aangegaan; en/of - wanneer ongebruikelijke omstandigheden met betrekking tot de vorm van een verrichting of order, het bedrag, de benaming of elk ander kenmerk van de verrichting of de order ervoor doen vrezen dat de verrichting of de order niet van de Klant komt, een fout is of gewijzigd werd. In dat geval kan de Bank de order hangende houden en/of de rekeningen blokkeren zonder dat ze aansprakelijk kan worden gehouden en tot zij de Klant heeft kunnen contacteren met betrekking tot de door die laatste naar aanleiding van de relatie meegedeelde gegevens. Bij blokkering van de rekening stelt de Bank de Klant daarna per bericht (post of elektronisch) in kennis van de blokkering, tenzij deze overdracht van informatie onaanvaardbaar zou zijn om veiligheidsredenen of verboden zou zijn als gevolg van gemeenschaps- of nationale wetgeving. De Klant kan als gevolg van de bepalingen in dit artikel geen enkele schadevergoeding claimen op basis van de blokkering van de rekening of opschorting van zulke opdrachten. De Bank heeft het recht om elk door de Klant geformuleerd verzoek tot deblokkering te weigeren zolang ze van oordeel is dat de redenen voor de blokkering nog steeds bestaan. In ieder geval wordt haar verantwoordelijkheid volgens de bepalingen van onderstaand artikel A.7 beperkt. A.6. Reclamaties A.6.1. Alle klachten van de Klant dienen schriftelijk te worden gericht aan ING Luxembourg ter attentie van de afdeling " Customer Care", 52 Route d Esch te L-2965 Luxembourg. A.6.2. Een niet goedgekeurde of verkeerd uitgevoerde betalingstransactie kan slechts worden gecorrigeerd indien de klant de fouten die hij vaststelt in de hem door de Bank gezonden documenten en rekeningafschriften onmiddellijk en schriftelijk meldt aan de afdeling Customer Care van de Bank. Wanneer geen klacht neergelegd wordt binnen de voornoemde termijn, worden de rekeninguittreksels en afsluitingen door de Klant als juist en goedgekeurd beschouwd. Onverminderd de voorschriften ten aanzien van postbezorging vermeld in het bovenstaande artikel A.3.1, wordt de Klant onweerlegbaar geacht vastgesteld te hebben dat een niet goedgekeurde of verkeerd uitgevoerde transactie heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na verzending van het rekeningafschrift of de kennisgeving betreffende de betwiste transactie. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving binnen deze termijn, en rekening houdend met de aard van betreffende transactie, wordt de transactie als correct, exact en door de Klant goedgekeurd geacht. Indien de Klant van de Bank geen genoegdoening ontvangt, kan hij een klacht indienen bij de CSSF of juridische stappen ondernemen. De Bank behoudt zich in alle gevallen en zelfs na de voorgenoemde termijnen het recht voor om een rekening in haar boeken zonder voorafgaande kennisgeving te debiteren voor elke storting of elke transactie die onrechtmatig of foutief ten gunste van deze rekening is gebeurd. Alle rekeningafschriften worden zomede altijd geleverd onder voorbehoud van fouten, berekenings- of boekingsfouten. A.7. Uitsluiting van aansprakelijkheid A.7.1. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid uit hoofde van schade die aan de Klant berokkend wordt in geval van overmacht of enige gebeurtenis waarop de Bank geen controle heeft. De Bank is evenmin verantwoordelijk voor schade berokkend aan haar Klant die voortvloeit uit eender welke verplichtingen volgend uit wet- of regelgeving of beslissingen genomen door Luxemburgse of buitenlandse autoriteiten zoals samenhangend met valutabeperkingen, kredietbehering, bronheffing enz. De Bank kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen, vertragingen of schade, van welke aard ook, te wijten aan de storing van haar diensten die niet toe te schrijven is aan de Bank, zoals staking van het personeel, gewapende overvallen, vergissingen of vertragingen te wijten aan andere financiële instellingen of aan derden, de onderbreking van de telefonische of telematische verbindingen. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer haar computersystemen, zelfs tijdelijk, om welke reden ook, buiten gebruik gesteld worden. Zij draagt evenmin verantwoordelijkheid wanneer de gegevens die deze systemen bevatten vernietigd of gewist worden of frauduleus gebruikt worden door derden. Bij de uitvoering van verrichtingen, van welke aard ook, kan de Bank beslissen, telkens zij dit nodig acht, een beroep te doen op derden. Als zij de derden aanduidt volgens de instructies van haar Klant, draagt zij hierdoor geen enkele verantwoordelijkheid. Als zij daarentegen zelf de derden aanduidt, moet zij dit met zorg doen, ook al draagt zij slechts verantwoordelijkheid in geval van grove fout van haar kant.

8 Pagina 8/28 De Bank draagt slechts verantwoordelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen in het geval van grove fout van haar kant. In alle gevallen is haar aansprakelijkheid slechts beperkt tot de directe schade. A.8. Zekerheden A.8.1. Eenheid van rekening Onverminderd de wetten, reglementen en overeenkomsten met betrekking tot rekeningen met bijzondere doeleinden, zijn alle rekeningen van eenzelfde Klant, van welke aard ook en aan welke voorwaarden ze ook onderworpen zijn, met credit- of debetsaldo, invorderbaar of niet, die een Klant in een of meer kantoren van de Bank open houdt, sub-rekeningen uit van eenzelfde ondeelbare rekening. De Bank heeft het recht de sub-rekeningen van deze rekening te allen tijde samen te voegen en kan eveneens te allen tijde, op eenvoudig bescheid, transfers uitvoeren van de ene sub-rekening naar de andere, van debetsaldo naar creditsaldo en omgekeerd, en zelfs van debetsaldo naar debetsaldo, waarbij men hier onder saldo de debet- of creditsituatie verstaat. Het saldo van de enkelvoudige rekening wordt gewaarborgd met alle zakelijke en persoonlijke zekerheden die verbonden zijn aan om het even welke sub-rekening. Wanneer bepaalde deelrekeningen uitgedrukt worden in vreemde valuta worden deze in euro omgezet aan de koers van de dag waarop de rekening wordt afgesloten of waarop de transfer plaatsvindt. De Bank heeft het recht om onmiddellijk over te gaan tot omzetting, onder meer wanneer een tegoed uitgedrukt in een andere munt dan de munt waarin het debet van een andere rekening is uitgedrukt, niet meer voorziet in voldoende marge. Alleen de Bank kan beoordelen of er in voldoende dekking is voorzien. A.8.2. Compensatie Alle verrichtingen die de Klant bij de Bank doet, in het kader van zijn zakenrelatie, hangen onderling samen. De Bank kan op elk moment, zelfs na het faillissement van de Klant, zonder mededeling vooraf overgaan tot de algemene compensatie van de respectieve debet- en creditsaldi, invorderbaar of niet, en daartoe eventueel overgaan tot de omzetting van vreemde munten in euro en omgekeerd, en tot om het even welke storting van rekening naar rekening. De Bank bepaalt naar eigen goeddunken op welke respectieve vorderingen de compensatie betrekking heeft. De invorderbare saldi van rekeningen geopend op naam van een Klant kunnen overgeschreven worden, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten, naar rekeningen die hoofdelijk en/of ondeelbaar geopend werden op naam van de Klant en van derden. Tenzij anders overeengekomen ziet de Klant ervan af om een beroep te doen op artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek en aanvaardt hij dat de Bank naar goeddunken alle sommen die zij van de Klant ontvangt in mindering brengt op de schuld of het deel van de schuld dat zij wenst te verminderen. A.8.3. Overdracht tussen rekeningen van hoofdelijke en/of ondeelbare schuldenaren De rekeningen op naam van een Klant die een invorderbaar debetsaldo vertonen, kunnen gecrediteerd worden, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten, door middel van de transfer van creditsaldi geboekt op naam van personen die, hoofdelijk en/of ondeelbaar met de Klant, verbonden zijn tegenover de Bank hetzij in onder geschikte orde, zoals op grond van een borgstelling, aval of om het even welke andere garantie. Dientengevolge heeft de Bank het recht, op elk moment, alle stortingen uit te voeren die nodig zijn om het debetsaldo van een rekening aan te zuiveren met de tegoeden van een andere rekening. A.8.4. Exceptie van niet-uitvoering - retentierecht De Bank heeft het recht haar verplichtingen niet na te komen als de Klant een van zijn verplichtingen ten opzichte van de Bank, van welke aard ook, niet vervult, om welke reden ook. Alle gelden en waarden van enigerlei aard die de Bank voor rekening van de Klant in haar bezit heeft, kunnen door de Bank worden vastgehouden indien de Klant zijn verplichtingen niet of te laat nakomt. A.8.5. Ondeelbare en bevoorechte waarborg Alle documenten, vervangbare of niet vervangbare effecten aan toonder, tegoeden, schuldvorderingen van geldsommen, beurswaarden, handelspapieren en ook edele metalen die toevertrouwd werden aan de Bank en/of aan de Bank toevertrouwd moeten worden door de Klant of voor zijn rekening, vormen van rechtswege, ten voordele van de Bank, een ondeelbare en bevoorrechte waarborg ter garantie van de volledige voldoening van de hoofdsom, intresten, commissies, kosten en bijkomende kosten met betrekking tot alle bestaande en toekomstige verbintenissen en verplichtingen, met inbegrip van voorwaardelijke schulden of schulden op termijn, die de Klant aangegaan heeft of kan aangaan ten overstaan van de Bank om welke reden dan ook, hetzij alleen, hetzij hoofdelijk of niet met derden. De Bank kan er niet toe verplicht worden deze waarden uit handen te geven. Tenzij anders overeengekomen garanderen de door of voor de Klant afgegeven of af te geven waarborgen ten gunste van de Bank, wanneer deze dan ook zijn afgegeven de betaling of aflossing van alle bedragen die de Klant aan de Bank verschuldigd is verschuldigd zal zijn. De Bank kan haar rechten en voorrechten op de gunstigste bij wet voorziene wijze uitoefenen twee volle dagen nadat ze haar intentie om de waarborg geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, per aangetekend schrijven medegedeeld heeft aan de Klant. Deze termijn begint te lopen op de dag dat het aangetekend schrijven aan de post werd overgemaakt. De Bank duidt de plaats van verkoop aan en in voorkomende gevallen eveneens de wijze van verkoop en de notaris of bevoegde ambtenaar die de waarborg geheel of gedeeltelijk te gelde zal maken. Indien de waarborg uit financiële instrumenten bestaat als bedoeld in de gewijzigde wet van 5 augustus 2005 betreffende financiële waarborgen en deze waarden een officiële notering hebben aan een Luxemburgse of buitenlandse beurs, of verhandeld worden op een gereglementeerde markt, kan de Bank bij niet-betaling aan het einde van de gestelde termijn, zelfs zonder voorafgaandeingebrekestelling en na een aanzeggingtermijn van twee volle dagen de financiële instrumenten laten verkopen op de beurs of de markt waar ze worden verhandeld, of zich deze financiële instrumenten toe-eigenen tegen de lopende notering of tegen de prijs van de recentste bekendgemaakte nettoinventariswaarde, indien het gaat over deelbewijzen of aandelen van een instelling voor collectieve belegging die regelmatig een nettoinventariswaarde berekent en bekendmaakt. Ook kan de Bank, zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij niet-betaling aan het einde van de gestelde termijn, zich deze gewaarborgde activa te haren gunste en tegen de marktwaarde toe-eigenen in overeenstemming met de gewijzigde wet van 5 augustus Met betrekking tot de tegoeden en schuldvorderingen die verpand werden in de zin van de gewijzigde wet van 5 augustus 2005 betreffende de overeenkomsten over financiële waarborgen, kan de Bank overgaan tot compensatie tussen de verplichtingen van de Klant tegenover de Bank en die van de Bank tegenover de eenheid van rekening van de Klant en dit onverminderd de bepalingen inzake van rekening en/of de compensatie voorzien in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Daartoe is de Bank bevoegd om over te gaan tot wisseloperaties of tot de vervroegde afwikkeling van verrichtingen op termijn, van welke aard ook. Op deze algemene waarborg kunnen indien nodig de volgende regels worden toegepast: - vervangbare of niet-vervangbare effecten aan toonder, in immateriële vorm of anderszins, edelmetalen in het algemeen en alle door de Klant bij de Bank gedeponeerde waarden en financiële instrumenten worden bij wijze van waarborg in handen van de Bank gesteld; - het is de Bank toegestaan om alle effecten op naam, die de Klant op zijn rekeningen bij de Bank zal plaatsen, op haar eigen naam in de boeken van de emittent op te laten nemen; - alle overige verhandelbare effecten kunnen door de Bank op naam en voor rekening van de Klant van een gewoon endossement worden voorzien met de vermelding dat de effecten in borg zijn gegeven; - alle verhandelbare effecten en edelmetalen worden beschouwd als zijnde ingeschreven op een aparte rekening; hiertoe wordt de op naam van de Klant geopende rekening met wederzijdse instemming gelijkgesteld aan een voor dit doel beschikbaar gestelde rekening.

9 Pagina 9/28 Van alle vorderingen van de Klant op de Bank aanvaardt de Bank dat ze te harer gunste in borg worden gegeven. Onverminderd de bijzondere waarborgen die de Bank heeft weten te verkrijgen en de waarborgen die uit het voorgaande voortvloeien, heeft de Bank het recht om op elk gewenst moment aanvullende garanties of verhoging van de reeds gegeven garanties te verzoeken teneinde zich in te dekken tegen de risico s die zij loopt vanwege de verrichtingen met de Klant, ongeacht of deze verrichtingen al dan niet reeds plaats hebben gevonden, zuiver en onbelast zijn of gepaard gaan met een opschortende of ontbindende voorwaarde. A.8.6. Hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid Alle personen die, in onverschillig welke hoedanigheid, gezamenlijke rekeninghouders zijn of gezamenlijke begunstigden van tegoeden of van een faciliteit, of gezamenlijk betrokken zijn bij een en dezelfde transactie, zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verplichtingen die hieruit voortvloeien. Erfgenamen, en universeel rechthebbenden of rechthebbenden van de Klant zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verplichtingen die deze ten opzichte van de Bank heeft. A.9. Gegevensbescherming A.9.1. Elke Klant die opdrachten aan de Bank geeft, stemt ermee in, vanwege het blote feit van de opdracht, dat de inlichtingen van persoonlijke aard die hem betreffen en die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, door de Bank worden verwerkt voor de toekenning en het beheer van de rekeningen, kredieten, deposito s en betalingen, het algemene beheer van de bank- lease- en/of verzekeringsdiensten, het beheer van de klachten hieromtrent, de algemene beeldvorming en follow-up van de Klant, de bepaling van het risicoprofiel van de Klant, het beheer van de inschrijvingen op deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, ICB s en beveks (fondsen), alsmede de controle op de rechtmatigheid van de verrichtingen en de preventie van onregelmatigheden. In voorkomende gevallen kunnen persoonlijke gegevens van de aandeelhouders en/of gemachtigde vertegenwoordigers van de Klanten en de economische rechthebbenden door de Bank worden verzameld en verwerkt voor dezelfde doeleinden en volgens dezelfde regels als uiteengezet in het onderhavige artikel. Onder voorbehoud van de wet- of regelgeving zijn de aldus verkregen persoonlijke gegevens niet bestemd voor vrijgave aan andere derden dan de door de Klant aangemelde personen en de ondernemingen waarvan de inzet noodzakelijk is voor het bereiken van één van de voornoemde doelstellingen, zoals de onderaannemers van de Bank of de ING Groep entiteiten in het Groothertogdom Luxemburg. Binnen de beperkingen en voor de doeleinden omschreven in artikel 41 van de wet op de financiële sector, kunnen gegevens van persoonlijke aard ook worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van de Bank of aan derden, indien de Bank hiertoe wettelijk verplicht of bevoegd is. Het staat de Klant, zijn gemachtigden en zijn aandeelhouders vrij de automatische verwerking van deze gegevens te weigeren, maar in dit geval kan de Bank weigeren met hem een zakenrelatie aan te knopen, beslissen elke bestaande relatie te verbreken of weigeren een door de Klant aangevraagde of in te zijner gunste bestemde verrichting uit te voeren. In ieder geval heeft de cliënt overeenkomstig de wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van kracht is in het Groothertogdom Luxemburg recht op toegang, rechtzetting en opvraging van de informatie die op hem betrekking heeft. De ruimten, parkings en ATM s van de Bank die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, staan onder camerabewaking. De via deze weg verzamelde gegevens worden door de Bank gebruikt in het kader van de beveiliging van haar personeel en van de bezittingen van haar Klanten en van de Bank. Behoudens de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven uitzonderingen, kunnen deze gegevens niet aan derden worden medegedeeld. A.10. Kosten, belastingen en heffingen A De kosten, rentevoeten, vergoedingen en commissies voor de Bank zijn in de tarieven opgenomen, die volgens de bij wet voorziene bepalingen aan Klanten ter beschikking worden gesteld in de vorm van een uittreksel in elk bankkantoor en/of op de Internetsite van de Bank. Indien het genoemde uittreksel de Klant niet informeert over het tarief van de verrichting of opdracht die hij uit wil voeren, dient hij het betreffende tarief nog vóór de indiening van zijn opdracht of de uitvoering van zijn verrichting bij zijn kantoor of zijn gebruikelijke relatiebeheerder op te vragen. Bij uitvoering van de opdracht en/of verrichting wordt de Klant geacht het tarief van de Bank te kennen en te aanvaarden. Het tarief van de door de Bank aangeboden diensten kan in de loop van de overeenkomst in overeenstemming met artikel A door de Bank worden gewijzigd. A De opzoekkosten zowel als de kosten die de Bank opgelopen heeft ten gevolge van om het even welke wettelijke procedure die aangespannen werd tegen de Klant, worden gedebiteerd van zijn rekening(en). Hetzelfde geldt voor kosten die voortvloeien uit maatregelen die tegen de Klant genomen werden door de autoriteiten en voor de kosten die de Bank heeft betaald in het belang van de Klant of van zijn rechthebbenden. A Alle zegel- of registratierechten, alle rechten verschuldigd op de overdracht van goederen, alle heffingen en belastingen, alle bronheffingen, alle rechten of vergoedingen die opeisbaar zijn in hoofde van of naar aanleiding van eender welke verrichting met de Bank zijn ten laste van de cliënt. De Bank heeft uitdrukkelijk de toelating om van rechtswege en zonder voorafgaande formaliteit de opeenvolgende aanpassingen te doen met betrekking tot elke wijziging in die taksen, belastingen, bronheffing of andere opeisbare rechten of vergoedingen. De Klant erkent dat de Bank verplicht kan zijn om bij elke betaling een heffing, belasting of soortgelijke verplichting af te houden, met inbegrip van alle eraan gekoppelde interesten en boetes, in het kader van of krachtens elke verrichting uitgevoerd door de Klant of voor rekening van die laatste. A Alle inkomstenbelastingen en -heffingen op kapitalen die door de Bank betaald worden in haar hoedanigheid van schuldenaar, tussenpersoon of uitbetalingsinstantie of die zij schuldig is door het gebruik van een sub-depositaris, zijn ten laste van de begunstigde van de inkomsten. A De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en vergoedingen die voortvloeien uit de inning of heffing van die heffingen, belastingen of andere kosten. Die kosten en/of vergoedingen blijven exclusief ten laste van de Klant. De Bank kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van een ernstige of opzettelijke fout van harentwege. De Bank geeft geen gehoor aan schadeloosstellingen die het gevolg kunnen zijn van het niet of niet correct overgaan tot de toepasselijke belastinginningen, behoudens ernstige of opzettelijke fout Alle gerechtskosten of buitengerechtelijke kosten die de Bank moet dragen voor de recuperatie van een debetsaldo of het uitwinnen van waarborgen, zijn ten laste van de Klant. A Alle door tussenpersonen of correspondenten ingehouden kosten kunnen door de Bank worden doorberekend aan haar Klanten, behoudens schriftelijke andersluidende afspraken. A.11. Nalatenschappen A Bij het overlijden van een Klant of zijn/haar echtgenoot/ echtgenote, moet de Bank onverwijld op de hoogte gebracht worden door middel van een overlijdensakte. A Tenzij anders bepaald, leidt het overlijden van een klant automatisch tot blokkering van de rekening(en), effectendeposito s en kluis of kluizen van de overledene, alsmede, in overeenstemming met artikel A van deze Algemene Voorwaarden, tot intrekking van de volmachten die de overledene eventueel ten gunste van een derde heeft verstrekt. A Wanneer de Bank niet op de hoogte gebracht werd van het overlijden, draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verrichtingen die na het overlijden gedaan zouden zijn door mederekeninghouders of gevolmachtigden van de overledene. In geen enkel geval is de Bank verplicht inlichtingen in te winnen over het overlijden van haar Klanten. Zo kan de Bank niet verweten worden dat ze geen kennis genomen heeft van het

10 Pagina 10/28 overlijden bij publicatie in de overlijdensberichten van om het even welke krant of via andere media. A De erfgenamen en rechthebbenden kunnen de rekening(en), effectendeposito s en kluis/kluizen van de overledene slechts laten deblokkeren en de tegoeden persoonlijk in bezit nemen wanneer de Bank van te voren in het bezit gesteld werd van de stukken waaruit de erfopvolging blijkt en van het schriftelijke akkoord van de rechthebbenden. A De Bank verzendt de briefwisseling met betrekking tot de nalatenschap naar het laatst gekende adres van de overledene, of naar één van de rechthebbenden of, desgevallend, naar de notaris die belast is met de erfopvolging of naar enige andere gemachtigde persoon. De aldus geadresseerde briefwisseling wordt in alle gevallen geacht te zijn gericht aan alle erfgenamen en rechthebbenden van de overledene. A De Bank verstrekt alle inlichtingen over de tegoeden van een overleden Klant aan een rechthebbende, in de mate dat deze rechthebbende tevoren bewijst dat hij erfgenaam is (door de stukken voor te leggen waaruit de erfopvolging blijkt) en het belang aantoont dat de inlichtingen voor hem hebben. De Bank wordt vergoed door de voornoemde rechthebbende voor de kosten die veroorzaakt werden door de opzoeking, volgens het tarief van de Bank dat van kracht is. A Behoudens grove fout kan de Bank niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap van de overleden Klant wanneer zij zich gebaseerd heeft op schijnbaar bewijskrachtige documenten om over te gaan tot de overhandiging van de tegoeden van de overledene. A Indien de overledene op het moment van overlijden andere verplichtingen had tegenover de Bank, betekent de overdracht door de Bank van de tegoeden aan de erven en/of de wijziging van de tenaamstelling van de rekening ten gunste van de erven of bepaalde erfgenamen niet dat de Bank afziet van haar rechten in het kader van deze verplichtingen, of tot een decharge van de zijde van de Bank. Tenzij door de Bank schriftelijk uitdrukkelijk vastgelegd, blijven de erven van de overledene hoofdelijk en gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen die deze is aangegaan. A.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank A Alle rechten en plichten van de klanten ten opzichte van de Bank, ook als gevolg van niet-contractuele afspraken, zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht, behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige bepaling. Behoudens andersluidende bepaling is de zetel van de Bank de plaats waar de verplichtingen van de Bank tegenover haar Klanten en van de Klant ten opzichten van de Bank worden uitgevoerd. Daarom worden, behoudens andersluidende overeenkomst, alle geschillen voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Luxemburg, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klant om een klacht in te dienen bij de CSSF. De Bank kan echter, indien zij dit wenst, het geschil voor de rechtbank van het domicilie van de verweerder aanhangig maken. A.13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van de Bank A Behoudens andersluidende bepaling kan de Bank te allen tijde en zonder verwittiging de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn tarieven, evenals alle andere contracten en speciale reglementen die van toepassing zijn op bepaalde transacties of diensten wijzigen Voor een Klant die consument is, kan de Bank de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden met betrekking tot de betaaldiensten, evenals de bepalingen ten aanzien van de tarieven, beloningen en kosten die van toepassing zijn op deze diensten, slechts wijzigen indien zij deze Klant ten minste twee maanden voor ingang van de wijziging hiervan op de hoogte stelt, tenzij anders overeengekomen en onverminderd haar recht om op elk gewenst moment nieuwe diensten aan te bieden en de voorwaarden van de Bank aan te passen aan nieuwe wet- en/of regelgeving. De invoering van de wijzigingen wordt ter kennis gebracht van de Klant door middel van de Internetsite van de Bank (beveiligd of niet), door middel van kennisgevingen toegevoegd aan de rekeningafschriften of via andere briefwisseling (per post of per e- mail) die de Bank aan de Klant richt. De geldende Algemene Voorwaarden en het uittreksel der belangrijkste tarieven van de Bank kunnen tevens worden geraadpleegd op de Internetsite van de Bank. Indien de klant het niet eens is met deze wijzigingen, dient hij voor de ingangsdatum ervan schriftelijk zijn zakelijke relatie met de Bank te beëindigen of het betreffende product of dienst op te zeggen. Tenzij anders bepaald, is deze opzegging kosteloos en gaat deze met onmiddellijke ingang in. Door geen gebruik te maken van dit recht verklaart hij zich van rechtswege akkoord met de ingevoerde wijzigingen. De nieuwe bepalingen zijn zowel van toepassing op toekomstige transacties als op transacties die zijn geïnitieerd voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. A Annulering of ondoelmatigheid van afzonderlijke bepalingen of van een deel van deze Algemene Voorwaarden, van de tarieven of overeenkomsten of voorwaarden van de Bank heeft geen gevolgen voor de geldigheid of doelmatigheid van de overige bepalingen. A.14. Herroepingstermijn A Voor elk overeenkomst vanop afstand dat betrekking heeft op financiële diensten, met uitzondering van verzekeringscontracten of consumentenkredietcontracten in de zin van de Wet op het consumentenrecht ingevoerd door de wet van 8 april 2011 en later gewijzigd, heeft de Klant het recht om zich binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen schriftelijk te laten verwijderen van elke duurzame drager, zonder opgave van reden en zonder boete. A.15. Voorrang van de Franse versie A Tenzij anders overeengekomen, is, in het geval van verschillen tussen de Franse versies en de vertalingen van deze Algemene Voorwaarden, van overeenkomsten en/of andere voorwaarden van de Bank die in een andere taal zijn vertaald, uitsluitend de Franse versie bepalend. A.16. Fiduciair contract A Fiduciaire contracten die de Bank met de Klant afsluit zijn, behoudens tegenbepalingen en afhankelijk van elk specifiek geval, onderworpen aan de groothertogelijke verordening van 19 juli 1983 betreffende fiduciaire contracten of aan de wet van 27 juli 2003 betreffende de trust en fiduciaire contracten. B. Bepalingen met betrekking tot de rekeningen B.1. Algemeen B.1.1. De Bank is lid van de Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL), de Luxemburgse vereniging voor garantie van banktegoeden. In het geval van insolvabiliteit van de Bank, beschermt de AGDL rekeninghouders door hen de terugbetaling van hun tegoeden te waarborgen tot euro, en beleggers door hen de terugbetaling van hun vorderingen uit beleggingstransacties te waarborgen tot euro. De waarborg van de tegoeden en de schadeloosstelling van beleggers wordt uitgevoerd binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden zoals bepaald door de wet, de statuten van de AGDL en alle interne reglementen die zijn opgesteld op basis van deze statuten. De omvang van de waarborg, de voorwaarden voor schadeloosstelling en de formaliteiten die voor schadeloosstelling moeten worden vervuld, kunnen worden geraadpleegd via de site en zijn op aanvraag ook bij de Bank verkrijgbaar. B.1.2. De Bank opent zichtrekeningen of termijnrekeningen, in euro of in vreemde munten, op naam van natuurlijke personen of rechtspersonen die door haar goedgekeurd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is elke rekening gekoppeld aan een Waarborg Zichtrekening, onderhevig aan de Algemene Voorwaarden betreffende de Waarborg Zichtrekening, die verkrijgbaar

11 Pagina 11/28 zijn in de kantoren of op de internetsite. De Bank is gemachtigd en behoudt zich het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om over te gaan tot de automatische inhouding van de bijdrage door debitering van de rekening van de gewaarborgde persoon in de zin van de Algemene Voorwaarden betreffende de Waarborg Zichtrekening, tot 31 december van elk jaar, ook indien het saldo van deze rekening op 31 december van een gegeven jaar onvoldoende blijkt te zijn, tenzij de gewaarborgde persoon uitdrukkelijk meedeelt dat hij zijn deelname aan de Waarborg Zichtrekening wil annuleren en dit 30 dagen voor de vervaldatum aan de Bank bekendmaakt via een aangetekend schrijven. Indien het saldo op de rekening ontoereikend is en de Bank beslist om de bijdrage voor een gegeven jaar niet in te houden, dan wordt de deelname aan de Waarborg Zichtrekening voor het volgende jaar opgeschort. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt over het saldo van de rekeningen prorata temporis debet- en creditrente berekend volgens de geldende tarieven van de Bank. In het geval van uitzonderlijke marktsituaties met betrekking tot de referentievaluta kan de Bank besluiten tot toepassing van negatieve rentetarieven op alle soorten tegoeden van de klanten. Hierbij moet zij zich wel houden aan de bepalingen van dit artikel ten aanzien van de wijziging van rentetarieven. Tenzij anders overeengekomen worden de rentetarieven voor zichtrekeningen en kaartrekeningen vastgesteld in overeenstemming met de rentevoet(en), de berekeningsmethoden of de referentie rentevoet(en) als vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank. Als er voor het bepalen van de voor een rekening toepasselijke creditrente verwezen wordt naar een marktrente, en deze marktrente wordt negatief, dan kan de Bank dit rentetarief geheel of gedeeltelijk doorgeven aan de klant via de toepassing van een negatief rentetarief op de betreffende rekening, zelfs in het geval van een positief saldo. De Bank kan op elk moment, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de rentetarieven en andere zichtrekening condities wijzigen. Indien de Klant een consument is, mogen de rentetarieven en andere zicht- en kaartrekening condities niet met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij de wijzigingen gebaseerd zijn op de berekeningsmethode of de referentie rentevoet(en) vastgelegd in de tarieven van de Bank. Daarnaast mag de Bank zonder voorafgaande kennisgeving rentevoetwijzigingen doorvoeren die gunstig zijn voor de Klant. De wijziging van de rentetarieven die niet op een berekeningsmethode of een referentiewaarde gebaseerd zijn, of de wijziging van de voorwaarden mogen op initiatief van de Bank voor de Klant die consument is slechts worden toegepast na een kennisgevingsperiode van twee maanden. Indien de Bank de rentevoet of andere condities wijzigt, maakt zij deze wijziging bekend via het rekeningafschrift, per post of per e- mail, via het transactiegedeelte van de internetsite en/of via een bericht op de internetsite. B.1.3. Indien de Klant zeker wil zijn dat hij op een bepaalde datum een contant bedrag van meer dan tienduizend euro ( EUR) van zijn zicht- of spaarrekening kan opvragen, moet hij de afdelingen van de Bank minstens drie (3) bankwerkdagen vóór die datum op de hoogte brengen. Afhankelijk van de munt waarin de opvraging gebeurt, kan de kennisgeving langer zijn dan de hiervoor vermelde kennisgeving. Het niet-opvragen van de aldus door de Klant gereserveerde fondsen is onderworpen aan een commissie ten voordele van de Bank volgens haar geldende tarief. B.1.4. De Klant die niet Consument is ziet uitdrukkelijk af van de ontvangst van de informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op rekening, op papier of een andere duurzame informatiedrager, voor het openen van de rekening. B.2. Debetpositie op de rekening B.2.1. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle rekeningen altijd een creditsaldo te vertonen. B.2.2. Wanneer de Bank een debetpositie op een rekening of de overschrijding van een krediet tolereert, kan deze situatie nooit ingeroepen worden als rechtscheppend, van welke aard ook, om debetpositie of de overschrijding in stand te houden of om dezelfde tolerantie opnieuw te eisen. B.2.3. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is elke rekening zonder kredietlijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling, wanneer zij een debetsaldo vertoont, onderworpen aan interesten, berekend pro-rata temporis, volgens de geldende tarieven van de Bank. B.2.4. De Bank kan, op elk moment, de onmiddellijke terugbetaling eisen van het debet op de rekening of de overschrijding. B.3. Zichtrekeningen B.3.1. Tenzij anders overeengekomen worden de valutadatums bepaald volgens de geldende tarieven van de Bank. B.3.2. Elk creditering, met of zonder de vermelding onder gebruikelijk voorbehoud, wordt gemaakt onder de opschortende voorwaarde van de effectieve ontvangst van de fondsen. B.3.3. Tenzij anders overeengekomen, worden zichtrekeningen elk jaar afgerekend en zichtrekeningen met een kredietlijn elk kwartaal. B.3.1. De Teen Account is een rekening voor minderjarigen die op dezelfde wijze functioneert als een zichtrekening. De limieten voor gebruik of periodieke onttrekkingen worden vastgelegd bij de opening van de Teen Account. Deze limieten kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de wettelijke vertegenwoordiger(s). B.4. Rekeningen in deviezen B.4.1. De Klant onderwerpt zich zonder voorbehoud aan de geldige reglementering van de Centrale Bank van Luxemburg evenals aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen, en ook aan alle maatregelen die genomen werden of zullen worden door de bevoegde autoriteiten. B.4.2. De door de Klant in vreemde munten uitgevoerde stortingen worden op naam van de Bank, maar voor rekening en op risico van de Klant, geplaatst bij correspondenten die de Bank zelf heeft gekozen en gevestigd zijn in het land van de betreffende valuta of in een ander land. De Bank is gehouden de correspondent zorgvuldig te kiezen en te instrueren, maar kan alleen aansprakelijk worden gehouden bij een grove fout aan haar kant. B.4.3. De Klant moet daarom proportioneel aan zijn deel de economische en juridische gevolgen dragen die de op naam van de Bank geplaatste activa zouden kunnen treffen na een geval van overmacht, na koerswijzigingen of veranderingen in de fiscale of overige wet- en regelgeving in het land van de betreffende valuta en/of het land van de correspondenten, onder andere indien de ontstane situatie zou leiden tot gehele of gedeeltelijke verdwijning, waardedaling, onbeschikbaarheid of improductiviteit van de op naam van de Bank geregistreerde tegoeden. B.4.4. De Klant kan geen teruggave van de tegoeden verlangen in een andere valuta dan waarin deze zijn uitgedrukt. Bij onbeschikbaarheid of aanzienlijke waardevermindering van de betreffende valuta kan de Bank, zonder hiertoe ooit verplicht te zijn, het overeenkomstige bedrag uitkeren in euro, waarbij de koers- en overige verliezen volledig voor rekening van de Klant komen. B.5. Termijnrekeningen B.5.1. De Bank aanvaardt deposito s onder de voorwaarden en modaliteiten die zij vastlegt. Deze worden aan de Klant medegedeeld bij opening van de termijnrekening of bij verlenging van het termijndeposito. Elk Betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en bepalingen moeten toegekomt zijn aan de Bank uiterlijk binnen twee bankwerkdagen na het uitzending van het bericht of de afrekening terzake. B.5.2. De Bank heeft het recht de voortijdige uitkering van deposito s op termijn te weigeren, behoudens een speciale overeenkomst tussen beide partijen. B.5.3. Behoudens tegenbericht van de Klant vóór de vervaldag, behoudt de Bank zich het recht voor, zonder ertoe verplicht te zijn, automatisch de termijndeposito s te vernieuwen voor eenzelfde duur en onder de voorwaarden die van kracht zijn ten tijde van de vernieuwing.

12 Pagina 12/28 B.6. Spaarrekeningen B.6.1. Algemene bepalingen van toepassing op alle spaarrekeningen B Behoudens andersluidende bepaling kunnen op een spaarrekening bedragen gestort worden aan de loketten van onverschillig welk kantoor van de Bank. De rekening kan ook worden gecrediteerd door overschrijvingen of periodieke overboekingen afkomstig van onverschillig welke natuurlijke of rechtspersoon, alsmede door de inlevering van cheques. De Bank behoudt zich het recht voor om de op een spaarrekening gestorte bedragen te beperken. Opvragingen kunnen alleen gebeuren via geldopvragingen aan de loketten van gelijk welk kantoor van de Bank, alsook via overschrijvingen ten gunste van iedere rekening die onder de zelvde klantnummer en op naam van de houder van de spaarrekening in de boeken van de Bank werd geopend. B Onder voorbehoud van de bepalingen verbonden met rekeningen voor minderjarige, kunnen op elk gewenst moment bedragen worden opgenomen, indien de spaarrekening voldoende saldo vertoont en onder voorbehoud van het recht dat de Bank heeft om het bedrag van de opnames per week te beperken. Indien de Klant met zekerheid de mogelijkheid wil hebben om op een bepaalde datum een aanzienlijk bedrag op te nemen, dient hij dit ten minste drie bankwerkdagen voor deze datum aan het loket te melden. B De gestorte bedragen, inclusief de bedragen afkomstig uit de rentevergoeding van een termijndeposito waarvan de looptijd is verstreken, leveren een credit- of debetrente op, die prorata temporis wordt berekend over het rekeningsaldo, in overeenstemming met de geldende tarievenlijst van de Bank. Het incasso van cheques, de betaling van coupons en de terugbetaling van effecten op hun vervaldatum worden gecrediteerd volgens de gebruiken ter zake. De opgenomen of getransfereerde bedragen van de spaarrekening verdienen geen rente volgens de geldende Tarieven van de Bank. B De rentetarieven, premies en de valutadatums van de verschillende spaarrekeningen zijn vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank. In het geval van uitzonderlijke marktsituaties met betrekking tot de referentievaluta kan de Bank besluiten tot toepassing van negatieve rentetarieven op de spaartegoeden van de klanten. Hierbij moet zij zich wel houden aan de bepalingen van dit artikel ten aanzien van de wijziging van rentetarieven. De Bank behoudt zich het recht voor de rentetarieven, de valutadatums en de voorwaarden van spaarrekening op elk gewenst moment te wijzigen in samenhang met de marktsituatie. Alle wijzigingen worden medegedeeld aan de rekeninghouder, hetzij door kennisgevingen in de bankkantoren en/of op de Internetsite van de Bank (beveiligd of niet), hetzij door middel van kennisgevingen bijgevoegd aan de rekeningafschriften of aan andere briefwisseling die de Bank aan de rekeninghouder richt. Als er voor het bepalen van de voor een spaarrekening toepasselijke creditrente verwezen wordt naar een marktrente, en deze marktrente wordt negatief, dan kan de Bank dit rentetarief geheel of gedeeltelijk doorgeven aan de klant via de toepassing van een negatief rentetarief op de betreffende rekening, zelfs in het geval van een positief saldo. B De rente wordt eenmaal per jaar berekend, op 31 december. De opgelopen rente aan het eind van het jaar wordt, voor zover deze niet wordt opgenomen, aan het saldo toegevoegd en zijn rentegevend tegen de geldende rentevoet. B De Bank kan op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang een spaarrekening of spaarrekeningsoort sluiten. De rekeninghouder wordt hiervan op de hoogte gesteld op de wijze als beschreven in het bovenstaande artikel B B.6.2. Compte vert De Compte Vert kan luiden in elke valuta vermeld in de geldende tarieven van de Bank. B.6.3. Compte Vert Junior (0-18 jaar) B De Compte Vert Junior wordt door de minderjarige zelf geopend en/of op naam van een minderjarige door en/of met de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). De houder van de Compte Vert Junior is de minderjarige. B De Compte Vert Junior die toebehoort aan een minderjarige die nog geen 12 jaar is, werkt als volgt: Ten belope van het beschikbare saldo kan de minderjarige slechts over zijn rekening beschikken met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) en dit voor elke opname. B De Compte Vert Juniordie toebehoort aan een minderjarige die minimaal 12 jaar en maximaal 18 jaar oud is, werkt als volgt: Ten belope van het beschikbare saldo en ongeacht de referentiemunt van de rekening en mits uitdrukkelijk toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) die geldt als éénmalige toestemming voor alle toekomstige verrichtingen van de minderjarige, kan de minderjarige over zijn rekening beschikken volgens één van de onderstaande opties: 1) met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) en dit voor elke opneming 2) alleen tot 15,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 3) alleen tot 25,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 4) alleen tot 50,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 5) alleen tot 75,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 6) alleen tot 100,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 7) alleen tot 125,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 8) alleen tot 175,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 9) alleen tot 250,-EUR,- per week (van maandag tot en met zondag) 10) alleen en zonder beperking van bedrag. Voor de opties 2 tot 10 behoudt/behouden de wettelijke vertegenwoordiger(s) de mogelijkheid om schriftelijk de blokkering van de rekening aan te vragen. Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger(s) kan te allen tijde worden gekozen voor een andere optie inzake de beschikkingsmacht over de rekening. B Wanneer de houder de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het kapitaal en de rente van de Compte Vert Junior automatisch overgedragen op een Compte Vert Jeunes Adultes, tenzij de houder de Bank heeft opgedragen om ze op een ander type van Spaarrekening over te brengen of tenzij hij er op een andere wijze over wenst te beschikken. B.6.4. Compte Vert Junior (0-18 jaar) B Wanneer de houder de leeftijd van 26 jaar bereikt, wordt het kapitaal en de rente van de Compte Vert Jeunes Adultes automatisch overgedragen op een Compte Vert, tenzij de houder de Bank heeft opgedragen om ze op een ander type van Spaarrekening te overwijzen of tenzij hij er op een andere wijze over wenst te beschikken. B.6.5. Junior Savings (0-18 jaar) B Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de spaarrekening Junior Savings geopend door de minderjarige zelf of op naam van een minderjarige door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). De houder van de Junior Savings is de minderjarige. B De Junior Savings van een minderjarige die jonger is dan 12 jaar, werkt als volgt: - het kapitaal en de rente blijven geblokkeerd tot de leeftijd van 12 jaar bereikt is. Op dat ogenblik en binnen de 2 maanden kan de minderjarige, met de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), het saldo van de rekening volledig of gedeeltelijk opnemen. Zo niet blijft de Junior Spaarrekening werken onder het hierna in artikel B omschreven stelsel. - de Bank behoudt zich het recht voor om een plafondbedrag voor het kapitaal vast te stellen. B De Junior Savings van een minderjarige die ouder is dan 12 maar nog geen 18 jaar is, werkt als volgt: - het kapitaal blijft geblokkeerd tot de leeftijd van 18 jaar bereikt is, maar de vervallen rente kan jaarlijks door de rekeninghouder, met de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), worden opgenomen. - de Directie van de Bank kan echter, op schriftelijk verzoek van de rekeninghouder, met de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) en om geldige redenen de volledige of gedeeltelijke opname van de Junior Savings toestaan. In dat geval wordt er geen enkele terugbetalingsvergoeding voor vervroegde

13 Pagina 13/28 opname aangerekend. B Wanneer de houder de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het kapitaal en de rente van de Junior Savings automatisch overgedragen op een Compte Vert Jeunes Adultes, tenzij de houder de Bank heeft opgedragen om ze op een ander type van Spaarrekening te overwijzen of tenzij hij er op een andere wijze over wenst te beschikken. B.6.6. Zichtspaarrekening B De vergoeding van de Zichtspaarrekening bestaat uit de basisrente, desgevallend verhoogd met de aangroeipremie of de getrouwheidspremie. De aangroeipremie wordt berekend op het bedrag van de aangroei verwezenlijkt tijdens de maand en ten opzichte van 31 december van het vorige jaar, op voorwaarde dat deze aangroei permanent op rekening blijft tot 31 december van het lopende jaar. Deze premie wordt pro rata temporis berekend en wordt vergoed op 31 december van het lopende jaar. De aangroeipremie kan elke maand voor de nieuwe stortingen worden gewijzigd tegen de voorwaarden voorzien in artikel B hierboven. De aangroeipremie toegepast op de aangroei van de betrokken maand blijft evenwel tot 31 december van het lopende jaar geldig. De getrouwheidspremie wordt berekend op het laagste saldo tussen 31 december van het afgelopen jaar en 31 december van het lopende jaar. De getrouwheidspremie kan bij elk jaarbegin worden gewijzigd tegen de voorwaarden voorzien in artikel B van onderhavig reglement. B.6.7. Teen Savings B.6.7. De Rekening Teen Savings is een spaarrekening in euro en wordt door de minderjarige zelf geopend en/of op naam van een minderjarige door en/of met de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). De minderjarige is de houder van de Rekening Teen Savings. B.6.8. Xtra Savings B.6.8. Xtra Savings is een voorkeurstarief dat de Bank aan zijn sparende Klanten biedt in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het reglement Xtra Savings dat aan deze Algemene Voorwaarden is toegevoegd. Bovendien zijn de bijzondere voorwaarden van toepassing die tijdens elke Aanbieding van Xtra Savings worden vastgelegd en die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt bij inschrijving op een van deze aanbiedingen. B.7. Andere depositorekeningen B.7.1. Alle andere interestdragende depositorekeningen zijn geopend voor een niet consument Klant met de bepalingen beschreven op de confirmatie van rekening opening die de Bank aan de Klant adresseert, of op elke ander document dat later aan de Klant gestuurd wordt door de Bank B.8. Rekeningafschriften B.8.1. De Bank voorziet haar Klanten met rekeningafschriften waarop vermeld staan: het rekeningsaldo, alle transacties op de rekening tijdens de betreffende periode, eventuele debet- of creditinteresten, alsmede de tijdens deze periode berekende kosten. Tenzij in dit artikel anders vermeld, stelt de Bank maandelijks en kosteloos rekeningafschriften ter beschikking via het transactiedeel van de Internetsite van de Bank aan Klanten die een Internet Toegang hebben. Aan de Klant die ervoor kiest om de rekeningafschriften via een ander, vooraf door de Bank aanvaard, communicatiemiddel te ontvangen en/of met een hogere frequentie, kunnen door de Bank kosten in rekening worden gebracht volgens de geldende tarieven van de Bank. Indien de Klant een consument is en de Bank weigert hem de Internet Toegang, dan worden de rekeningafschriften de Klant een maal per maand kosteloos per post toegezonden, tenzij de Bank de briefwisseling voor de Klant bijhoudt of indien de Klant kiest voor een hogere frequentie van rekeningafschriften. In die gevallen worden de rekeningafschriften aan de Klant geleverd of ter beschikking gesteld via het communicatiemiddel en/of in de frequentie die de Klant kiest, en worden de kosten hiervoor berekend volgens de geldende tarieven van de Bank. Aan een Klant die geen consument is, worden de rekeningafschriften geleverd of ter beschikking gesteld op de wijze die met de Bank is overeengekomen en volgens de geldende tarieven van de Bank. B.8.2. Indien de Klant de documenten, rekeningafschriften of andere kennisgevingen met betrekking tot een specifieke transactie niet heeft ontvangen binnen de overeengekomen of voor postbezorging gebruikelijke termijn, dient hij hiervan onmiddellijk de Bank op de hoogte te stellen. B.9. Opzegging en vereffening van een rekening B.9.1. De Bank kan op elk moment en zonder kennisgeving de relatie en/of de rekeningen beëindigen, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven aan de Klant, weliswaar onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen inzake kredieten. Hetzelfde geldt, behoudens andersluidende afspraak, ook voor elke termijn- en/of spaarrekening. In geval van een Klant-consument kan de Bank op elk moment de relatie en/of de rekeningen beëindigen door middel van een voorafgaande kennisgeving van minstens twee maanden, zonder opgave van reden. De Klant zal hiervan op de hoogte gesteld worden in alle berichten die de Bank hem per post of toezendt. Tenzij anders overeengekomen, kan de Klant zijn zicht- en spaarrekeningen op elk gewenst moment opzeggen. De Bank behoudt zich het recht voor kosten te berekenen voor een opzegging van een rekening volgens de geldende tarieven behalve in het geval van een opzegging door een consument twaalf maanden na de opening van de betreffende rekening. B.9.2. In geval van opzegging van de relatie met de Klant, worden alle eventuele verbintenissen van de Klant, zelfs degene op termijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar, behoudens wettelijke of overeengekomen andersluidende bepalingen. B.9.3. Na de beëindiging van de relatie met de Klantkan de Bank alle tegoeden op rekening aan de Klantter beschikking stellen op de manier die zij het meest aangewezen acht en op risico van de Klant. De Bank behoudt zich in het bijzonder het recht voor om volgens de modaliteiten omschreven in artikel C.5. van deze algemene voorwaarden tewerk te gaan. Onder voorbehoud van bijzondere afspraken of speciale regelingen die in een langere termijn voorzien, behoudt de bank zich daarnaast het recht voor om de fondsen gedurende zestig (60) dagen vanaf de opzegging bij te houden met het oog op meer bepaald de eventuele betaling van alle door of voor de Klantuitgevoerde verrichtingen. Die tegoeden brengen geen rente meer op. B.9.4. De Bank behoudt zich eveneens het recht voor alle rekeningen zonder verrichtingen, al dan niet met een debetsaldo, af te sluiten. De fondsen worden ter beschikking van de Klant gehouden zonder dat ze intresten opbrengen. B.9.5. De partijen zullen de lopende transacties afwikkelen en hun wederzijdse rekeningen zo spoedig mogelijk vereffenen, onder voorbehoud van de bij conventie, wet of reglement voorziene termijnen en vervaldata die niet verbroken of gewijzigd zouden kunnen worden, en van het respecteren van de verbintenissen die eventueel zouden zijn aangegaan ten opzichte van derden. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en alle andere conventies tussen partijen blijven voor het overige van toepassing tot aan de volledige vereffening van alle transacties voor alle verbintenissen. B.9.6. Indien de Klant geen instructies zou meedelen met betrekking tot de overdracht van aangehouden activa wegens een dergelijke opzegging van de relatie, behoudt de Bank zich het recht voor om de activa voor bewaring aan de Caisse de Consignation over te dragen. C. Bepalingen met betrekking tot de betalingsdiensten C.1. Algemeen C.1.1. Taal gebruikt in de overeenkomst en voor de communicatie De Bank verplicht zich ertoe om schriftelijke communicatie tot de Klant te richten in de taal (Frans, Nederlands, Engels of Duits) die de Klant

14 Pagina 14/28 heeft gekozen bij aanvang van zijn relatie met de Bank, of in voorkomend geval, daarna. Tenzij anders overeengekomen, worden deze Algemene Voorwaarden, overeenkomsten, formulieren, tarieven en andere documenten aan de Klant ter beschikking gesteld of met deze afgesloten in de door de Klant gekozen taal. C.1.2. Ontvangst van Informatie en voorwaarden voor het aanvaarden van een betalingsdienst De Klant die niet Konsument is ziet uitdrukkelijk af van de ontvangst van de informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op betalingsdienst, op papier of een andere duurzame informatiedrager, voor dat hij door het betalingsdienst contract of aanbot gebonden is. C.1.3. Vooraf verstrekte informatie over een specifieke betalingstransactie Voor uitvoering van een betalingstransactie kan een Klant per telefoon of in een kantoor van de bank, informatie verkrijgen over de maximale uitvoeringstijd, de kosten en de verdeling van de kosten die van toepassing zijn op deze specifieke betalingstransactie. C.1.4. Toestemming voor uitvoering van een betalingstransactie De Bank is bevoegd te handelen naar aanleiding van een opdracht van de Klant of in zijn naam en voor zijn rekening, die schriftelijk, via de Internet Toegang, telefoon, fax, telex, SWIFT of enig ander vooraf door de Bank aanvaard communicatiemiddel is verstrekt. Een betalingsopdracht wordt slechts door de Bank uitgevoerd indien deze door de Klant is goedgekeurd. Een betalingsopdracht kan voor of na uitvoering ervan worden goedgekeurd. C.1.5. Aan te leveren informatie om een juiste uitvoering van een goedgekeurde betalingsopdracht mogelijk te maken Om een juiste uitvoering van een goedgekeurde betalingsopdracht mogelijk te maken, dient de Klant de Bank te voorzien van ten minste de volgende gegevens: a) het rekeningnummer (of, voor bepaalde betaalsystemen, de IBANcode) van de betaler en de begunstigde; b) indien nodig en meer bepaald voor grensoverschrijdende betalingsverrichtingen, de identificatiecode (of voor sommige betalingssystemen de BIC-code) van de Bank of de instelling waar de rekening van de begunstigde wordt aangehouden; c) het bedrag en de valuta van de betalingstransactie (uitsluitend betalingen in toegestane valuta s volgens de geldende tarieven van de Bank zullen worden uitgevoerd), en; d) zodien nodig, de uitvoeringsdatum van de betaling, in geval van vooraf geplande betalingen. C.1.6. Tijdstip van ontvangst Een betalingsopdracht wordt slechts geacht te zijn ontvangen door de Bank wanneer deze door de Klant is goedgekeurd en alle informatie bevat die voor de juiste uitvoering ervan noodzakelijk is. Het tijdstip van ontvangst van een betalingsopdracht zonder vooraf bepaalde uitvoeringsdatum is het moment dat de betalingsopdracht door de Bank is ontvangen. Indien de ontvangst plaatsvindt op een dag die geen bankwerkdag is, wordt de betalingsopdracht geacht te zijn ontvangen op de daaropvolgende bankwerkdag waarop de Bank werkzaamheden uitvoert die de uitvoering van een betalingsopdracht mogelijk maken. Tevens is de Bank bevoegd om in haar tarieven een uiterste tijdstip (cutoff-time) vast te leggen vanaf hetwelk elke betalingsopdracht of binnenkomende betaling wordt geacht te zijn ontvangen of ter beschikking gesteld op de volgende bankwerkdag. Vooropgesteld dat het verzoek op de overeengekomen wijze wordt ingediend, en dat het in overeenstemming is met de aard van de betalingsopdracht, kan de Klant met de Bank overeenkomen dat de betalingsopdracht wordt uitgevoerd op een bepaalde dag of na afloop van een bepaalde periode of op de dag dat de betaler middelen hiervoor aan de Bank ter beschikking heeft gesteld; het moment van ontvangst hiervan zal dan geacht worden de overeengekomen dag te zijn. Zou de overeengekomen dag niet een bankwerdag zijn, dan wordt de betaling geacht te zijn ontvangen op de volgende bankwerkdag. C.1.7. Weigering van uitvoering Indien de Bank weigert een betalingsopdracht uit te voeren, wordt de Klant geinformeerd van deze weigering en, indien mogelijk, van de motieven voor de weigering, evenals van de procedure om een eventuele feitelijke fout te verbeteren, tenzij deze informatieverstrekking verboden is als gevolg van gemeenschaps- of nationale wetgeving. Onverminderd de regels geldend ten aanzien van bij de Bank gehouden briefwisseling, wordt de kennisgeving van de opdrachtweigering aan de Klant medegedeeld door middel van aan hem gerichte bankafschriften of bericht (post of elektonisch), en/of een bericht op de geldautomaat of de betaalautomaat, uiterlijk op de bankwerkdag volgend op de weigering of, in geval van een op papier ingediende betalingsopdracht, op de tweede bankwerkdag na de weigering. Bovendien kan de weigering ook rechtstreeks per telefoon aan de Klant worden medegedeeld, zonder dat de Bank hiertoe echter gehouden is. Indien de weigering van de betalingsopdracht objectief gerechtvaardigd is, kan de Bank de Klant kosten berekenen op basis van de geldende tarieven van de Bank. Indien de Klant geen consument is, is de Bank bevoegd voor elke weigering van een betalingsopdracht kosten te berekenen volgens de geldende tarieven van de Bank. Een betalingsopdracht waarvan de uitvoering geweigerd is, wordt geacht niet te zijn ontvangen. C.1.8. Intrekking Tenzij anders bepaald in dit artikel, kan een betalingsopdracht niet worden ingetrokken vanaf het moment dat deze door de Bank is ontvangen. Een betalingsopdracht met een vooraf bepaalde uitvoeringsdatum kan door de Klant worden ingetrokken, vooropgesteld dat de intrekking van de betalingsopdracht door de Bank wordt ontvangen uiterlijk op het eind van de bankwerkdag voorafgaand aan de voor debitering van het bedrag overeengekomen dag. Indien de betalingstransactie door of via de begunstigde is geïnitieerd, kan de betaler de betalingsopdracht niet intrekken nadat hij de betalingsopdracht heeft ingediend of aan de begunstigde zijn toestemming voor de betalingstransactie heeft gegeven. Na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen, kan de betalingsopdracht slechts worden ingetrokken met instemming van de Bank. Betalingsopdrachten kunnen uitsluitend worden ingetrokken bij een kantoor van de Bank, schriftelijk, of door middel van de Internet Toegang van de Bank en, op voorwaarde van elektronische ontheffing, per telefoon of fax. Het intrekken van de toestemming voor uitvoering van een serie betalingstransacties heeft tot gevolg dat de goedkeuring voor alle latere betalingsopdrachten ook wordt geacht te zijn ingetrokken. In geval van intrekking is de Bank bevoegd om aan de Klant kosten te berekenen volgens de geldende tarieven van de Bank. C.1.9. Valutaomrekening De betalingen worden uitgevoerd in de door de betaler gewenste valuta. In het geval van een binnenkomende betaling, zal het bedrag van de betalingstransactie worden gecrediteerd op de rekening van de begunstigde die in de betalingsopdracht staat vermeld, zelfs indien er voor de betalingstransactie een valutaomrekening moet plaatsvinden. Dit geldt niet indien de Klant op het moment van de betalingsopdracht anders besluit en onder voorbehoud dat de Bank, naar eigen goeddunken, op naam van de Klant een rekening kan openen in de valuta van de transactie en het bedrag van de transactie op deze rekening kan crediteren. In het geval van valutaomrekening berekent de Bank valutaomrekeningskosten. Behoudens andersluidende instructies van de Klant zullen deze kosten worden gedebiteerd op de rekening en in de valuta van de te crediteren rekening. Bij een uitgaande betaling, indien de in de opdracht vermelde rekening luidt in een andere valuta dan die van de betalingstransactie, berekent de Bank valutaomrekeningskosten. Behoudens andersluidende

15 Pagina 15/28 instructies van de Klant zullen deze kosten worden gedebiteerd op de rekening en in de valuta van de te debiteren rekening. Tenzij anders overeengekomen, wordt de gebruikte wisselkoers voor valutaomrekening bepaald in overeenstemming met de tarieven, de berekeningsmethoden of de referentiewaarden die staan vermeld in de geldende tarieven van de Bank. De Bank kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de wisselkoers wijzigen. Indien de Klant een consument is, mag de wisselkoers niet met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij de wijzigingen gebaseerd zijn op de berekeningsmethode of de referentievalutakoersen vastgelegd in de tarieven van de Bank. Daarnaast mag de Bank zonder voorafgaande kennisgeving wisselkoerswijzigingen doorvoeren die gunstig zijn voor de Klant. Wisselkoersen die niet gebaseerd zijn op een berekeningsmethode of op een referentiewaarde, mogen door de Bank voor de Klant die consument is slechts worden toegepast na een kennisgevingsperiode van twee maanden. De Klant begrijpt en accepteert dat de er verschillen mogelijk zijn tussen de wisselkoers die voor de transactie werd doorgegeven, en de wisselkoers die uiteindelijk in de transactie toegepast werd. Dit kan veroorzaakt zijn door met name fluctuaties in de wisselkoers gedurende de dag. C Aftrek van bankkosten van het overgeboekte bedrag De Klant geeft de Bank toestemming haar kosten af te trekken van enig bedrag dat wordt gecrediteerd op de rekening van de Klant. De Bank is ook bevoegd om haar kosten af te trekken van enig op de rekening van de Klant te debiteren bedrag, alleen indien de betaling wordt uitgevoerd in een andere valuta dan die van een lidstaat van de EER en/of dat de overboeking wordt verricht ten gunste van een rekening buiten de EER. C Verantwoordelijkheid C Uitvoering van een betalingstransactie zonder goedkeuring Onverminderd de artikelen A.6.2 en A.7.1 van de onderhavige Algemene Voorwaarden zorgt de Bank voor onmiddellijke terugbetaling aan de Klant van het bedrag van een niet goedgekeurde betaling, zodra zij heeft gecontroleerd en bevestigd dat de betalingstransactie niet goedgekeurd was. In voorkomend geval herstelt de Bank de rekening van de Klant in de staat waarin deze zich bevonden zou hebben, indien de niet goedgekeurde betaling niet had plaatsgevonden. De Klant draagt, zonder enige beperking op het bedrag, alle verliezen samenhangend met niet goedgekeurde betalingstransacties indien deze verliezen het gevolg zijn van zijn eigen frauduleuze handelingen of indien de Klant opzettelijk of als gevolg van grove nalatigheid niet voldaan heeft aan a) de verplichting het betalingsinstrument te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die voor uitreiking en gebruik ervan zijn gesteld en/of; b) de verplichting om zonder vertraging en onmiddellijk zodra hij er kennis van draagt de Bank of de door deze aangewezen eenheid op de hoogte te stellen van het verlies, de diefstal of verduistering of enig onbevoegd gebruik van het betalingsinstrument. Het feit dat een derde het betalingsinstrument op de juiste wijze en met de gepersonaliseerde beveiligingsvoorzieningen gebruikt, vormt het bewijs dat het betalingsinstrument en de gepersonaliseerde beveiligingsvoorzieningen toegankelijk waren voor een derde partij; de Klant heeft het recht het bewijs voor het tegendeel te leveren. C Betalingstransactie uitgevoerd met een onjuiste unieke code of rekeningnummer Tenzij anders overeengekomen, voert de Bank een betalingsopdracht uit in overeenstemming met het rekeningnummer van de begunstigde (of de IBAN-code) dat door de Klant is aangegeven. Een betalingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het rekeningnummer (of de IBAN-code) wordt geacht juist te zijn uitgevoerd indien deze is verricht aan de begunstigde aangeduid door het rekeningnummer van de begunstigde (of de IBAN-code). en/of het adres van deze, is de Bank uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de betalingstransactie in overeenstemming met het rekeningnummer (of de IBAN-code) van de begunstigde zoals opgegeven door de Klant. Indien het door de Klant opgegeven rekeningnummer (of de IBAN-code) van de begunstigde onjuist is, is de Bank niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd uitvoering van de betalingsopdracht. Op vraag van de Klant en binnen de grenzen van het redelijke zal de Bank zich inzetten om het bedrag van de betalingsopdracht terug te krijgen. In dit geval heeft de Bank het recht om de hiermee verbonden kosten aan de Klant door te berekenen volgens de geldende tarieven van de Bank C Niet of verkeerd uitgevoerde betalingstransactie (i) Indien het initiatief voor de betalingsopdracht afkomstig is van de betaler is de Bank, onverminderd de bepalingen van de artikelen C , A.6.2 en A.7.1 van deze Algemene Voorwaarden, ten opzichte van de Klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de betalingstransactie tenzij zij aan hem, en in voorkomend geval aan de bank van de begunstigde kan aantonen dat de bank van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie binnen de termijn voor uitvoering heeft ontvangen. Indien de Bank uit hoofde van de alinea (i) verantwoordelijk is als bank van de betaler, betaalt zij de betaler onverwijld het bedrag van de niet of verkeerd uitgevoerde betaling terug en, indien nodig, herstelt de zij de rekening van de Klant in de staat waarin deze zich bevonden zou hebben, indien de verkeerd uitgevoerde betalingstransactie niet had plaatsgevonden. Indien de Bank uit hoofde van de alinea (i) verantwoordelijk is als bank van de begunstigde, stelt zij het bedrag van de betaling onmiddellijk ter beschikking van de begunstigde en, indien nodig, crediteert zij de betaalrekening van de begunstigde onmiddellijk met het dienovereenkomstige bedrag. De Bank is de kosten van de Klant waarvoor zij verantwoordelijk is en de rente die de Klant heeft betaald vanwege het niet of slecht uitvoeren van de betalingstransactie slechts verschuldigd indien de Klant een consument is. (ii) Indien het initiatief voor de betalingsopdracht afkomstig is van of via de begunstigde is de bank van de begunstigde, onverminderd de bepalingen van de artikelen C , A.6.2 en A.7.1 van deze Algemene Voorwaarden, verantwoordelijk voor de goede overdracht van de betalingsopdracht aan de bank van de betaler, binnen de termijn overeengekomen tussen de begunstigde en zijn bank. Indien de Bank verantwoordelijk is uit hoofde van de alinea (ii), geeft zij de betreffende betalingsopdracht onmiddellijk door aan de bank van de betaler. (iii) Indien het initiatief voor de betalingsopdracht afkomstig is van of via de begunstigde, is de bank van de begunstigde, onverminderd de bepalingen van de artikelen C , A.6.2 en A.7.1 van deze Algemene Voorwaarden, eveneens verantwoordelijk voor de onmiddellijke beschikbaarstelling van de bedragen en de valutadatum die voor de betalingstransactie wordt gehanteerd. Indien de Bank verantwoordelijk is uit hoofde van de alinea (iii), zorgt zij ervoor dat het bedrag onmiddellijk nadat het is gecrediteerd op de rekening van de bank van de begunstigde ter beschikking gesteld wordt van de begunstigde. In het geval van een niet of verkeerd uitgevoerde betalingstransactie waarvoor de bank van de begunstigde niet verantwoordelijk is uit hoofde van de alinea (ii) en (iii), is de bank van de betaler verantwoordelijk ten opzichte van deze laatste. Indien nodig en zonder uitstel betaalt de bank van de betaler het bedrag van de niet of verkeerd uitgevoerde betaling en herstelt zij de rekening waarop de betaling is gedebiteerd in de staat waarin deze zich had bevonden indien de verkeerd uitgevoerde betalingstransactie niet had plaatsgevonden. Op vraag van de Klant en onafhankelijk van de verantwoordelijkheid van de Bank, spant deze zich in om het verloop van de betalingstransactie terug te vinden en informeert zij de Klant over de resultaten van dit onderzoek, dit binnen de wettelijke verjaringstermijnen Zelfs indien de Klant aanvullende informatie levert naast het rekeningnummer (of de IBAN-code) van de begunstigde, zoals de naam

16 Pagina 16/28 C Terugbetaling van betalingstransacties op initiatief van of via de begunstigde C Terugbetaling van SEPA Betaalbaarstelling De Klant die door een SEPA Betaalbaarstelling gedebiteerd werd, heeft het recht om tijdens een periode van 8 weken, vanaf de datum waarop debitering heeft plaatsgevonden, de terugbetaling van om het even welke goedgekeurde SEPA Betaalbaarstelling te eisen, zonder opgaaf van redenen. Het recht op terugbetaling voorzien in dit artikel is uitdrukkelijk uitgesloten voor SEPA Betaalbaarstelling in het kader van de SEPA B2B Direct Debit Scheme die van toepassing is op Klanten die geen consument zijn. Elke aanvraag tot terugbetaling dient schriftelijk te worden gericht aan ING Luxembourg SA ter attentie van de afdeling " Customer Care", 52 Route d Esch te L-2965 Luxembourg. C Controle van de bevoegdheden gekoppeld aan een B2Bdomiciliëringsvolmacht Bij afgifte aan de Bank van een B2B-domiciliëringsvolmacht door een Klant-niet-consument met het oog op het toestaan van het debiteren van zijn rekening door een schuldeiser is de Bank enkel ertoe verplicht om te controleren of de personen die de volmacht ondertekend hebben voor rekening van de Klant diezelfde personen zijn die op het moment van de afgifte van de volmacht in haar boeken de toelating hebben om verrichtingen uit te voeren op die rekening, ongeacht de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Klantals dusdanig tegenover derden, zoals gepubliceerd en gedeponeerd in het bevoegde handelsregister. De Klantkwijt de Bank uitdrukkelijk van elke extra controle in dat opzicht. C Beperking van uitgaven De Bank kan uitgavelimieten vaststellen verbonden met het gebruik van de betalingsinstrumenten. Deze limieten zijn vastgelegd in de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende betalingsinstrument. De Bank kan, indien de Klant geen consument is, deze limieten op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. C Recht op ontvangst van de contractuele voorwaarden Op aanvraag levert de Bank op papier of een andere duurzame informatiedrager, een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden van de Bank en van alle overige voorwaarden die van toepassing zijn op de gevraagde betaaldienst. C Kosten De Bank kan kosten berekenen voor het gebruik van de betaaldiensten en, binnen de wettelijke beperkingen, voor de verstrekking van gegevens betreffende deze diensten. Indien de Klant geen consument is, behoudt de Bank zich het recht voor om kosten te berekenen voor de opzegging van een overeenkomst voor betaaldiensten van deze Klant. Indien de Klant een consument is, behoudt de Bank zich het recht voor om kosten te berekenen voor de opzegging van een overeenkomst voor betaaldiensten indien deze geschiedt binnen een termijn van twaalf maanden. Tenzij anders overeengekomen, staan deze kosten vermeld in de geldende tarieven van de Bank. De Klant die niet Konsument is, ziet uitdrukkelijk af van de ontvangst van de informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op rekening, op papier of een andere duurzame informatiedrager, voor het openen van de rekening. C Looptijd van de overeenkomst Tenzij anders overeengekomen, worden alle overeenkomsten voor betaaldiensten voor onbepaalde tijd afgesloten. C Opzegging Onverminderd de bepalingen in artikel B.9.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft de Bank het recht om alle overeenkomsten voor betaaldiensten die voor onbepaalde duur zijn afgesloten per bericht (post of elektronisch) op te zeggen, met een opzegtermijn van twee maanden. Tenzij anders overeengekomen kan de Klant een overeenkomst voor betaaldiensten die is afgesloten voor onbepaalde duur op elk gewenst moment en zonder opzegtermijn opzeggen. Indien de Klant een consument is, zijn de kosten en vergoedingen die regelmatig worden berekend voor de betaaldienst slechts proportioneel verschuldigd voor de periode tot aan de datum van opzegging van de overeenkomst voor betaaldiensten. Indien deze kosten vooruitbetaald zijn, worden deze kosten proportioneel door de Bank terugbetaald. Indien de Klant geen consument is, zijn de kosten en vergoedingen die regelmatig worden berekend voor de betaaldienst, aan de Bank verschuldigd en worden deze niet terugbetaald in het geval van opzegging van de overeenkomst voor betaaldiensten. C Berichten in de betalingsopdracht Het is mogelijk dat de informatie ingevuld in het veld Omschrijving op de betaalopdracht niet geheel of gedeeltelijk wordt weergegeven door de Bank; de Bank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige gevolgen hiervan. C Overdracht van gegevens Door het aan de Bank verstrekken van de opdracht voor een binnen- of buitenlandse betaling, geeft de Klant de Bank, haar correspondentbanken en elke andere gespecialiseerde instelling die betrokken is bij de overdracht of de uitvoering van de betalingsopdracht, zoals SWIFT, toestemming om alle gegevens te verwerken die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de betaling en/of vereist worden door de geldende wet- en regelgeving. Deze verwerking kan plaatsvinden, in overeenstemming met de lokale wetgeving, in centra gevestigd in andere Europese landen en/of in de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan kunnen met name de Amerikaanse autoriteiten voor doeleinden van terrorismebestrijding toegang hebben tot gegevens die verwerkt of gestockeerd worden in deze verwerkingscentra. C Klachten Een niet goedgekeurde of verkeerd uitgevoerde betalingstransactie kan slechts worden gecorrigeerd indien de Klant de fouten die hij vaststelt in de hem door de Bank gezonden documenten en rekeningafschriften onmiddellijk en schriftelijk meldt aan de afdeling Customer Care van de Bank en uiterlijk in de dertien (13) maanden volgend op de debiteringsdatum van de betwiste transactie. Wanneer geen klacht neergelegd wordt binnen de voornoemde termijn, worden de rekeninguittreksels en afsluitingen door de Klant als juist en goedgekeurd beschouwd. Onverminderd de voorschriften ten aanzien van postbezorging vermeld in het bovenstaande artikel A.3.1, wordt de Klant onweerlegbaar geacht vastgesteld te hebben dat een niet goedgekeurde of verkeerd uitgevoerde transactie heeft plaatsgevonden binnen 60 dagen na verzending van het rekeningafschrift of de kennisgeving betreffende de betwiste betalingstransactie. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving binnen deze termijn, en rekening houdend met de aard van de betreffende transactie, wordt de transactie als correct, exact en door de Klant goedgekeurd geacht. De Klant zal op dezelfde manier en binnen dezelfde termijnen alle fouten of onregelmatigheden melden die hij met name vaststelt in de rekeningafschriften of in alle andere kennisgevingen die op om het even welke wijze zijn overgemaakt, medegedeeld of bezorgd door de Bank, of alle andere vaststellingen die hij doet met betrekking tot deze documenten of kennisgevingen; de voormelde termijn van 60 dagen begint te lopen op de uitgiftedatum van het document of de kennisgeving in kwestie. Indien er sprake is van een niet goedgekeurde betaling, stort de Bank onmiddellijk na haar verificatie en vaststelling het bedrag van de niet goedgekeurde betalingstransactie terug aan de Klant. In voorkomend geval herstelt de Bank de rekening van de Klant in de staat waarin deze zich bevonden zou hebben, indien de niet goedgekeurde betaling niet had plaatsgevonden.

17 Pagina 17/28 C.2. Overschrijving C.2.1. Beschrijving Een Overschrijving is een betaaldienst die het mogelijk maakt geld over te boeken door een debetboeking op de rekening van de betaler en een hiermee overeenkomende creditboeking op de rekening van de begunstigde. Een overschrijving kan schriftelijk worden uitgevoerd (door middel het formulier dat door de Bank ter beschikking wordt gesteld of in een ander format), via de Internet Toegang of, bij elektronische ontheffing, per fax, telefoon, telex, SWIFT of enig ander tevoren door de Bank aanvaard middel. C.2.2. Voor een juiste uitvoering van een overschrijving aan te leveren informatie Naast de gegevens die noodzakelijk zijn volgens artikel C.1.5 van deze Algemene Voorwaarden, dient in elke overschrijvingsopdracht aangegeven te worden welk principe van kostenverdeling de Bank moet toepassen, en wel SHA (de begunstigde betaald de kosten van zijn dienstverlener voor betaaldiensten en de betaler betaalt de kosten die door zijn eigen dienstverlener worden berekend), BEN (de begunstigde betaalt alle kosten) of OUR (de betaler betaalt alle kosten). De klant erkent en aanvaardt dat alle uitgaande betalingstransacties in een valuta van een lidstaat van de EER zullen worden uitgevoerd volgens het SHA-principe, op voorwaarde dat zowel de dienstverlener van de betaler als die van de begunstigde in een EER-lidstaat zijn gevestigd, tenzij uitdrukkelijk een andersluidend verzoek wordt ingediend en onder voorbehoud van het akkoord van de Bank. De Klant geeft de Bank opdracht om bij binnenkomende betalingen de kostenverdeling te hanteren die de betaler heeft aangegeven. De Klant zal ervan afzien klachten in te dienen uit hoofde van de bepalingen van dit artikel. C.2.3. Toestemming voor uitvoering van een overschrijving Een overschrijving wordt goedgekeurd door de handgeschreven of elektronische handtekening van de Klant en, bij elektronische ontheffing, door het telefonische akkoord van de Klant. C.2.4. Tijdstip van ontvangst van de overschrijvingsopdracht Onverminderd het bepaalde in artikel C.1.6 van deze Algemene Voorwaarden: - zullen overschrijvingsopdrachten die per fax aan de Bank gestuurd zijn door de Bank geacht te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip die staan vermeld op de door het Bank ontvangen faxbericht; - zullen overschrijvingsopdrachten die aan de kas of aan de balie van het bankkantoor zijn afgegeven, door de Bank geacht te zijn ontvangen op het moment van afgifte aan de kas of de balie, waarbij de stempel van de Bank bepalend is voor de ontvangstdatum; - overschrijvingsformulieren die in de hiervoor bestemde brievenbus bij de Bank worden gedeponeerd, worden elke bankwerkdag opgehaald op het uiterste tijdstip (cut-off-time) vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank; uitsluitend de overschrijvingsformulieren aanwezig in de brievenbus op het moment van leging van de bus worden beschouwd als zijnde op deze dag door de Bank ontvangen. - zullen overschrijvingsopdrachten ingegeven door middel van de Internet Toegang door de Bank geacht te zijn ontvangen op het tijdstip en de datum die staan vermeld op de samenvatting van de transactie. C.2.5. Maximale termijn voor uitvoering van betalingstransacties Vooropgesteld dat de dienstverleners voor betaaldiensten van zowel de betaler als de begunstigde beide gevestigd zijn in een EER-land, zal het bedrag van de betalingstransacties in euro worden gecrediteerd op de rekening van de dienstverlener voor betalingsdiensten van de begunstigde: - uiterlijk aan het einde van de eerste bankwerkdag volgend op het tijdstip van ontvangst zoals gedefinieerd in artikel C. 2.4 van deze Algemene Voorwaarden; - in het geval van betaling op basis van een opdracht op papier, uiterlijk aan het eind van de tweede bankwerkdag volgend op het tijdstip van ontvangst. Bovendien komen de Klant en de Bank de volgende maximale uitvoeringstermijnen overeen: - 4 bankwerkdagen vanaf het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht door de Bank, voor betalingstransacties binnen de EER in een EER-valuta anders dan de euro; - 4 bankwerkdagen vanaf het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht door de Bank voor betalingstransacties binnen de EER, indien de betaling wordt uitgevoed in euro en er meer dan een valutaomwisseling voor noodzakelijk is. Bij alle andere betalingstransacties zal de Bank zich ervoor inzetten dat zij de overschrijvingopdrachten van de Klant zo snel mogelijk zal uitvoeren. C.3. Betaalbaarstelling (automatische incasso) C.3.1. Beschrijving van de dienst Automatische incasso is een betaaldienst waarbij de rekening van de betaler wordt gedebiteerd zodra de begunstigde een betalingstransactie initieert op basis van een voorafgaande toestemming van de betaler aan de begunstigde, aan de dienstverlener voor betaaldiensten van de begunstigde of aan de eigen dienstverlener voor betaaldiensten van de betaler. C.3.2. Toestemming voor uitvoering van een automatische incassotransactie Een incassotransactie wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Klant/betaler door zijn handgeschreven of elektronische handtekening op de betreffende incasso-opdracht. C.3.3. Intrekking In afwijking van artikel C.1.8 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht op terugbetaling, kan de betaler de betalingsopdracht intrekken uiterlijk op de bankwerkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag, voor het uiterste tijdstip (cut-off-time) aangegeven in de geldende tarieven van de Bank. Na dit tijdstip kan de betaler de betalingsopdracht slechts intrekken met instemming van de Bank. Incassotransacties kunnen door de Klant schriftelijk worden ingetrokken in het bankkantoor, en, bij elektronische ontheffing, per telefoon of fax of enig ander door de Bank aanvaard communicatiemiddel. Het intrekken van de toestemming voor uitvoering van een serie betalingstransacties heeft tot gevolg dat de goedkeuring voor alle latere betalingsopdrachten ook wordt geacht te zijn ingetrokken. In geval van intrekking is de Bank bevoegd om aan de Klant kosten te berekenen volgens de geldende tarieven van de Bank. C.3.4. Uitvoeringstermijn De incassotransactie zal worden uitgevoerd op de door de begunstigde gekozen dag, vooropgesteld dat deze dag een bankwerkdag is. Indien dit niet het geval is, zal de incassotransactie de daarop volgende bankwerkdag worden uitgevoerd. C.3.5. Afsluiting van de rekening Wanneer de bankrekening wordt gesloten, zal de Bank alle incassoopdrachten op de rekening annuleren. Uitsluitend de Klant betaler is ervoor verantwoordelijk zijn nieuwe gegevens door te geven aan zijn crediteuren. C.3.6. Indiening ter incasso Elke Klant die een incasso-opdracht ter incasso indient bij CETREL, de Bank of onverschillig welke dienstverlener van betaaldiensten (hierna genoemd de begunstigde Klant), verplicht zich er onvoorwaardelijk toe om de Bank op eerste verzoek alle bedragen, hoofdsom en rente, terug te betalen die de Bank rechtstreeks of onrechtstreeks moet terugbetalen aan een betaler van een betwiste automatische incasso-opdracht in overeenstemming met artikel 62 en 63 van de richtlijn op de betaaldiensten of met de SEPA-regels. Deze verplichting blijft voortbestaan voor een periode van dertien maanden na beëindiging van de relatie van de begunstigde Klant met de Bank. De begunstigde Klant van de betwiste incasso geeft de Bank uitdrukkelijk het recht om onverschillig welk van zijn rekeningen bij

18 Pagina 18/28 de Bank te debiteren voor elk uit hoofde van de eerste alinea van dit artikel verschuldigde bedrag. De Bank kan overigens, zonder hiertoe verplicht te zijn en zonder uit dien hoofde enige verantwoordelijkheid op zich te nemen, weigeren een incasso uit te voeren indien terugbetaling uitblijft of bij een insolvabiliteitsrisico van de begunstigde Klant. C.3.7. SEPA Betaalbaarstelling (automatische incasso) Tenzij die Klant de Bank schriftelijk en uitdrukkelijk om het tegendeel verzoekt, geeft de Klant de Bank het recht om de rekening(en) van zijn klantnummer(s) te debiteren in overeenstemming met elke SEPA Betaalbaarstelling (Single European Payment Area) die ter incasso wordt aangeboden. Door de uitvoering van een SEPA-incasso op een van zijn klantnummers te aanvaarden, erkent en aanvaardt de Klant dat zijn anonimiteit niet kan worden gewaarborgd vanwege het feit dat de crediteur een bank kan kiezen die buiten het Groothertogdom Luxemburg tot incasso van de incasso-opdracht overgaat en vanwege het feit dat de verwerkingscentra voor deze opdrachten zich in het buitenland kunnen bevinden. De details van de transacties, alsmede de identiteit en het rekeningnummer van de debiteur worden overgedragen en kunnen dus buiten het Groothertogdom Luxemburg worden bewaard en verwerkt. Nationale incasso zullen door uitgevoerd worden tot 1 februari Vanaf 1 februari 2014 zullen allenmaar (i) SEPA-Incasso (Sepa direct debit) die alle nodige gegevens verstrekken en (ii) oude nationale incasso die migreerd zijn naar SEPA-Incasso uitgevoerd worden door de Bank. C.4. Periodieke overboekingen C.4.1. Beschrijving van de dienst Een periodieke overboeking is een betalingstransactie op initiatief van de betaler waarbij zijn rekening regelmatig en met een tevoren vastgesteld bedrag wordt gedebiteerd. C.4.2. Toestemming voor uitvoering van een periodieke overboeking Een periodieke overboeking wordt geacht door de Klant te zijn goedgekeurd door zijn handgeschreven of elektronische handtekening op de desbetreffende opdracht. C.4.3. Uitvoeringstermijn De periodieke overboeking zal worden uitgevoerd op de door de Klant gekozen uitvoeringsdatum, vooropgesteld dat dit een bankwerkdag is. Indien dit niet het geval is, zal de uitvoering van de periodieke overboeking de volgende bankwerkdag plaatsvinden. C.4.4. Afsluiting van de rekening Indien de rekening wordt afgesloten, annuleert de Bank alle opdrachten tot periodieke overboeking op de rekening. C.5. Opname van contanten C.5.1. Beschrijving van de dienst De opname van contanten is een betaaldienst op initiatief van de betaler die eruit bestaat zijn betaalrekening te debiteren in ruil voor de overhandiging van contant geld. Opname van contanten kan geschieden in een bankkantoor of met behulp van een betaalinstrument, bij een geldautomaat of bij een betaalautomaat. Indien de Klantzeker wil zijn dat hij op een bepaalde datum een contant bedrag van meer dan tienduizend euro ( EUR) kan opvragen, moet hij de afdelingen van de Bank hiervan op de hoogte brengen volgens de modaliteiten beschreven in artikel B.1.3. van deze algemene voorwaarden. Tussen de Klant en de Bank wordt overeengekomen dat in geval van verzoek tot opvraging in contanten van een bedrag van meer dan tienduizend euro ( EUR) de Bank het recht heeft om zich van haar teruggaveplicht te ontdoen enkel en alleen door middel van de afgifte van een doorkruiste bankcheque of door overschrijving naar een land waarvan de antiwitwaswetgeving gelijkwaardig is aan die van het Groothertogdom Luxemburg. De Klantaanvaardt dat de door hem gewenste opvraging slechts uitgevoerd zal worden volgens de voormelde modaliteiten. C.5.2. Toestemming voor uitvoering van een opname van contanten De opname van contanten wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Klant door een handgeschreven of elektronische handtekening van de Klant op de desbetreffende opdracht. C.5.3. Intrekking Een opname van contanten kan niet worden ingetrokken zodra de Klant deze heeft goedgekeurd. C.5.4. Uitvoeringstermijn Onder voorbehoud van de voormelde bepalingen wordt het geld ter beschikking gesteld van de betaler na ontvangst van de instructie tot opvraging in contanten zoals bepaald in artikel C.5.1. van deze algemene voorwaarden. C.6. Storting van contanten C.6.1. Beschrijving van de dienst De contante storting is een betalingsdienst op initiatief van de betaler die bestaat in storten van contanten op een betaalrekening in ruil voor de overeenkomstige creditering van de door de betaler opgegeven betaalrekening, onverminderd de clausules A.5.3 alinea 8 en B.3.2. van deze algemene voorwaarden. De contante storting kan, op voorwaarde dat een bijzonder bilateraal akkoord gesloten werd, gebeuren in het kantoor of aan het automatische loket van de Bank dat in sommige kantoren van de Bank geïnstalleerd is, en dat door middel van de nachtkluis of een toezichtsen bewakingsfirma. Aan de hand van de geheime code en de kaart kan de hoofdrekeninghouder en/of de kaarthouder eurobiljetten storten op de rekening(en) die aan de kaart gekoppeld is (zijn). De biljetten mogen niet gevouwen zijn, er mogen geen nietjes aan gehecht zijn en ze mogen niet met een paperclip bij elkaar worden gehouden: ze mogen niet verfrommeld zijn. Per verrichting kan slechts een maximaal aantal biljetten worden gedeponeerd, maar het is mogelijk om verschillende depositoverrichtingen achter elkaar uit te voeren. De Bank heeft het recht om zich te verzetten tegen contante stortingen van grote bedragen wegens de eraan gekoppelde operationele risico's en/of haar wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld. Die beperkingen zijn vermeld op de automatische loketten en/of in de afschriften met de geldende tarieven. Tijdens de storting aan een automatisch loket zal aan de Klant gevraagd worden om de door het loket getelde som te bevestigen. Bij betwisting door de Klant zal alleen het bedrag dat door de Klant bij de storting aan het automatische loket gevalideerd werd tussen de partijen rechtsgeldig zijn. C.6.2. Toestemming voor uitvoering van een storting van contanten De storting van contanten wordt geacht te zijn goedgekeurd door de Klant door een handgeschreven of elektronische handtekening van de Klant op de desbetreffende opdracht. C.6.3. Intrekking De storting van contanten kan niet worden ingetrokken zodra de Klant de contanten heeft overhandigd. C.6.4. Tijdstip van ontvangst Stortingen gedaan in de nachtkluis worden op elke bankwerkdag uit de nachtkluis verwijderd op het uiterste tijdstip (cut-off-time) dat is vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank; de stortingen die zich op het moment van verwijdering in de nachtkluis bevinden, worden door de Bank geacht te zijn ontvangen op de dag van verwijdering. Stortingen gedaan door tussenkomst van een beveiligings- en waardetransportbedrijf dat voor rekening van de Bank optreedt, worden door de Bank geacht te zijn ontvangen op de dag dat deze beveiligingsen waardetransportonderneming de storting ophaalt. Dit artikel geldt niettegenstaande de bepalingen in artikel C.1.6 van deze Algemene Vooraarden.

19 Pagina 19/28 C.6.5. Uitvoeringstermijn Onverminderd het bepaalde in artikel C.1.9 van deze Algemene Voorwaarden zullen de stortingen ontvangen of geacht te zijn ontvangen door de Bank in een EER-valuta worden gestort en ter beschikking gesteld worden op de door de betaler gekozen betaalrekening: a) op de dag van ontvangst van de betreffende gelden, in het geval van een storting van contanten door een consument in dezelfde valuta als de betaalrekening; b) in het geval van een Klant die geen consument is uiterlijk de volgende bankwerkdag, bij een storting in contanten in dezelfde valuta als de betaalrekening; c) onmiddellijk na de valutaomrekening, in het geval van een storting in een valuta anders dan de valuta van de betaalrekening. deze formaliteiten echter vervult, doet zij dit zonder verantwoordelijkheid op zich te nemen. Stortingen ontvangen of geacht te zijn ontvangen door de Bank in een andere valuta dan een EER-valuta zullen door de Bank zo snel mogelijk worden gestort en aan de Klant ter beschikking worden gesteld. C.7. V PAY- en Visa-kaarten 7.1. De Bank kan zogenaamde V PAY- of Visa-kaarten leveren aan klanten of hun gevolmachtigden, die deze aanvragen en waarvoor zij de kosten dragen. Op deze kaarten zijn voorwaarden van toepassing die worden overhandigd bij de aanvraag van de kaart, evenals regels die geldend zijn in het kader van de systemen van V PAY of Visa International en algemene voorwaarden met betrekking tot V PAY of Visa; het formulier "Genormaliseerde Europese gegevens betreffende krediet aan de consument inzake debetposities" (het "Europese formulier") zal te gepasten tijde maar alleszins vóór de ondertekening van de genoemde Algemene Voorwaarden met betrekking tot V PAY of Visa aan de Klant worden overgelegd.. C.8. Internet Toegang van de Bank en Mobiele Toegang tot de internetsite 8.1. De Bank stelt door middel van een bijzondere overeenkomst aan haar IKlanten een onlinebankdienst ter beschikking die toegankelijk is via het transactiegedeelte van haar website. Die dienst wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de Bank voor het internet en verkoop op afstand De mobiele toegang tot de website wordt door de Bank verschaft door middel van haar informaticasystemen (meer bepaald haar software en servers) en is bestemd voor de Klant die over een compatibel Apple-, Android-, BlackBerry- en Windows Phone-besturingssysteem of elk ander systeem beschikt dat later door de bank gekozen zal worden en aan de hand waarvan hij toegang heeft tot het transactiegedeelte van de website van de Bank Bij intekening op de dienst door een van de medehouders van een rekening in onverdeeldheid met schriftelijke toestemming van alle andere medehouders wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat die toestemming ook het akkoord omvat van alle andere medehouders zodat de medehouder individueel en los van de andere medehouders over alle fondsen en waarden kan beschikken, alle beheersdaden, lening- of kredietovereenkomsten kan uitvoeren, alle pandrechten kan vestigen en alle fondsen en waarden kan opvragen door middel van instructies die hij via zijn internettoegang doorgeeft of via dat kanaal op alle aangeboden producten en/of diensten kan intekenen. De medehouder is verplicht om de andere medehouder(s) hiervan op de hoogte te brengen. Elke medehouder verbindt zich ertoe om de bank te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die voortvloeit uit de invraagstelling van haar aansprakelijkheid bij gebrek aan inlichting van de andere medehouder(s) of toestemming. Voor de verrichtingen die uitgevoerd worden via de internettoegang wordt alle correspondentie of informatie die gericht is aan een van de medehouders van de rekening in onverdeeldheid beschouwd als aan alle medehouders te zijn gericht. C.9. Vrijstelling van protest 9.1. Behalve op uitdrukkelijke aanvraag van de Klant, zijn de Bank en haar correspondenten niet verplicht protest van niet-acceptatie of niet-betaling op te maken bij de inning in verband met de effecten die zij bewaart, noch er bericht van te geven, noch daartoe de wettelijke termijnen in acht te nemen, in hoedanigheid van eigenaar, begunstigde, houder of gevolmachtigde. Als de Bank

20 Pagina 20/28 D. Bepalingen met betrekking tot handelspapier D.1. Algemeen D.1.1. In het kader van het onderhavige hoofdstuk heeft de term "handelspapier" betrekking op wissels, orderbriefjes, warrants, cheques, documentaire remise; deze opsomming is niet limitatief. D.1.2. In bepaalde gevallen kan het handelspapier geregulariseerd worden door toedoen van de Bank, zonder dat deze verrichting voor de Bank enige verantwoordelijkheid meebrengt, namelijk met betrekking tot de echtheid van de handtekeningen en de geldigheid van de diverse vermeldingen. D.1.3. De Bank draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de uitvoering van de opdracht wanneer de instructies van de remittent onduidelijk, onvolledig of onjuist zijn. D.1.4. De Bank besteedt alle zorg aan de handelspapieren die aan haar met bijhorende instructies afgegeven worden, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer deze niet nageleefd worden door de cessionarissen. D.1.5. De Bank en haar correspondenten moeten de formaliteiten en termijnen die wettelijk voorgeschreven zijn om de rechten, verbonden aan het document dat ter incasso werd overgedragen, te vrijwaren slechts respecteren voor zover dit materieel mogelijk is. De Bank wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de aanbieding binnen de opgelegde termijn van handelspapieren en zij staat niet in voor de opmaking van protest binnen de wettelijke termijnen. D.2. Cheques D.2.1. Op aanvraag van de Klant kunnen chequeformulieren verstrekt worden. De Bank kan er echter niet toe verplicht worden aan deze aanvraag te voldoen noch de motieven van een eventuele negatieve beslissing mee te delen. D.2.2. Het staat de Bank vrij, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst, niet-geaviseerde cheques te betalen, op risico van de houders. D.2.3. Behoudens grove fout wijst de Bank elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de schadelijke gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit het misbruik, het verlies, de ontvreemding, de vervalsing of de verduistering van chequeformulieren. D.2.4. In geval van verlies, ontvreemding of verduistering van chequeformulieren is de Klant verplicht de Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen per aangetekend schrijven. D.2.5. De Bank behoudt zich het recht voor de betaling van niet-gedekte cheques te weigeren. D.2.6. De Bank heeft het recht om, onmiddellijk en per aangetekend schrijven, een einde te stellen aan het recht van de Klant om de cheques, die hij in zijn bezit heeft, uit te schrijven, zonder dat ze deze beslissing moet motiveren. In dit geval is de Klant verplicht onmiddellijk de ongebruikte chequeformulieren terug te bezorgen. Als de Bank tegelijkertijd haar zakenrelaties met de Klant verbreekt, zal het eventuele creditsaldo van de rekening pas ter beschikking van de Klant gesteld worden nadat de ongebruikte chequeformulieren werden terugbezorgd en/of na verloop van 30 dagen onder de voorwaarden die bepaald werden in artikel B.9 van de onderhavige voorwaarden. D.2.7. De Klant die zijn zakenrelaties met de Bank verbreekt is eveneens verplicht de chequeformulieren die in zijn bezit zijn terug te bezorgen. D.2.8. Als de Klant verklaart zich te verzetten tegen de betaling van een cheque die hij uitgeschreven heeft, behoudt de Bank zich het recht voor hier al dan niet rekening mee te houden, en, in het eerste geval, een som ter waarde van het bedrag van de cheque te blokkeren te houden op de rekening van de Klant, tot ontvangst van hetzij een minnelijke schikking ondertekend door de begunstigde van de cheque en door de Klant, hetzij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde waarin uitspraak gedaan wordt met betrekking tot de rechten van de Klant en/of van de begunstigde van de cheque. D.3. Afrekening Onbetaalde documenten D.3.1. Onder voorbehoud van artikel D.3.6 in de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt het bedrag van de afgifte slechts betaald aan de remittent of op zijn rekening gecrediteerd na de effectieve inning. De Bank kan de remittent echter crediteren onder gebruikelijk voorbehoud. Het netto-product van de inning komt de remittent pas toe als de Bank er eerst werkelijk over beschikt. D.3.2. Als het gaat om een handelspapier in deviezen dat gecrediteerd moet worden in euro, wordt het bedrag berekend volgens de koers die van toepassing is in het Groothertogdom Luxemburg of die met de Klant is overeengekomen. D.3.3. In het geval dat handelspapieren gecrediteerd worden onder gebruikelijk voorbehoud en niet betaald worden op de vervaldag (geprotesteerd voor non-acceptatie of non-betaling of niet geprotesteerd), kan de Bank de rekening van de Klant debiteren, zonder afbreuk te doen aan haar verhaalsrecht met alle rechtsmiddelen tegen de trekker, de betrokkene, de endossanten of alle andere wisselschuldenaars met betrekking tot de vermelde handelspapieren waarvan de Bank eigenaar blijft tot het volledige debetsaldo aangezuiverd is; hetzelfde geldt voor niet-vervallen handelspapieren. D.3.4. Dit recht op tegenboeken en op het behouden van het eigendomsrecht van alle handelspapieren, vervallen of niet, blijft zelfs bestaan in geval van faillissement van de Klant vóór het tegenboeken, wat ook de credit- of debetsituatie van de Klant tegenover de Bank is; de gedeeltelijke invordering van tegengeboekte handelspapieren wordt niet aangewend ter vereffening van het debetsaldo verkregen na tegenboeking waarvoor de Bank het recht heeft een schuldvordering in het faillissement of enige collectieve liquidatieprocedure aan te geven. D.3.5. Elk handelspapier waarop de cedent de vermelding zonder kosten of zonder protest of elke andere gelijkaardige aanduiding niet aangebracht heeft, wordt beschouwd als een effect dat geprotesteerd kan worden in geval van niet-betaling. De afwezigheid van protest kan de Bank echter nooit beletten de handelspapieren tegen te boeken onder de voornoemde omstandigheden en voorwaarden. D.3.6. In het geval dat de betrokkenen of begunstigden van handelspapieren het recht hebben om van de cedenten, na betaling, de terugbetaling van de handelspapieren te eisen, zijn de cedenten verplicht om op eenvoudige schriftelijke aanvraag en ongeacht de verstreken termijn sinds de betaling, de opbrengst van elke betaling van alle effecten waarvan de Bank terugbetaling verlangt, onverwijld te betalen aan de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor de rekening van de cedent zonder zijn voorafgaande toestemming voor het aldus terugbetaalbare bedrag te debiteren. D.4. Verantwoordelijkheid D.4.1. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit: a) het verlies van handelspapieren door gevallen van overmacht (oorlog, brand, enz.) of door vergissingen van de post, verlies of diefstal van stukken, staking, enz. b) het niet-aanbieden om dezelfde redenen van handelspapieren die aan de Bank werden afgegeven hetzij ter discontering, hetzij ter incasso. c) de onregelmatige aanbieding van handelspapieren als gevolg van onvolledige aanwijzingen met betrekking tot het adres van de betrokkenen. d) de onregelmatigheid van de handelspapieren met betrekking tot de manier waarop ze opgesteld werden of om welke andere reden dan ook, behoudens grove fout van de Bank. e) het aanbieden van de handelspapieren ter acceptatie, met betrekking tot de echtheid van de handtekening van de acceptant, en zeker niet met betrekking tot de echtheid of de regelmatigheid van de acceptatie. f) de aanvragen tot terugzending zonder kosten van de handelspapieren die zich niet langer in hun portefeuille bevinden.

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/27 Inhoud A. Algemene bepalingen...2 A.1. Het openen van een rekening...2 A.2. Bevoegdheden op de rekening...2 A.3. Communicatie en zendingen...3 A.4. Handtekeningen...5 A.5. Vorm, uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Bank Versie januari Inhoud. Definities

Algemene Voorwaarden van de Bank Versie januari Inhoud. Definities Pagina 1/34 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

Inhoud. ********************************************************************************************************* Definities

Inhoud. ********************************************************************************************************* Definities Pagina 1/24 Inhoud A. Algemene bepalingen...2 A.1. Het openen van een rekening...2 A.2. Bevoegdheden op de rekening...2 A.3. Communicatie en zendingen...3 A.4. Handtekeningen...4 A.5. Vorm, uitvoering

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2004O0013 NL 22.12.2004 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie