Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud ******************************************************************************************************** Definities"

Transcriptie

1 Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen A.2. Bevoegdheden op de rekening... 3 A.3. Communicatie en zendingen... 4 A.4. Handtekeningen... 5 A.5. Vorm, uitvoering en bewijs van de opdrachten... 5 A.5.5 Blokkering of weigering van een transactie... 7 A.6. Reclamaties... 7 A.7. Uitsluiting van aansprakelijkheid... 7 A.8. Zekerheden... 8 A.9. Gegevensbescherming... 9 A.10. Kosten, belastingen en heffingen... 9 A.11. Nalatenschappen... 9 A.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank A.13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van de Bank A.14. Herroepingstermijn A.15. Voorrang van de Franse versie A.16. Fiduciair contract B. Bepalingen met betrekking tot de rekeningen B.1. Algemeen B.2. Debetpositie op de rekening B.3. Zichtrekeningen B.4. Rekeningen in deviezen B.5. Termijnrekeningen B.6. Spaarrekeningen B.7. Andere depositorekeningen B.8. Rekeningafschriften B.9. Opzegging en vereffening van een rekening C. Bepalingen met betrekking tot de betalingsdiensten C.1. Algemeen C.2. Overschrijving C.3. Betaalbaarstelling (automatische incasso) C.4. Periodieke overboekingen C.5. Opname van contanten C.6. Storting van contanten C.7. V PAY- en Visa-kaarten C.8. Internet Toegang van de Bank en Mobiele Toegang tot de internetsite C.9. Vrijstelling van protest D. Bepalingen met betrekking tot handelspapier D.1. Algemeen D.2. Cheques D.3. Afrekening Onbetaalde documenten D.4. Verantwoordelijkheid D.5. Documentair incasso D.6. Domiciliëring van handelspapier E. Bepalingen met betrekking tot kredieten E.1. Algemeen E.2. Documentaire kredieten F. Bepalingen met betrekking tot het gebruik van een effectendepot F.1. Algemeen F.2. Effecten in bewaring F.3. Beursverrichtingen F.4. Regularisatie F.5. Terugbetaalbare coupons en effecten F.6. Verplichtingen van de Klant F.7. Bewaarloon, transactie- en andere kosten F.8. Klachten G. Bepalingen inzake het beleid tegen belangenconflicten en het ontvangen of betaalen van commissies G.1. Beleid met betrekking tot belangenconflicten G.2. Beleid inzake de ontvangst of overmaking van inducement commissies H. Bepalingen betreffende leasingtransacties Reglement Xtra Savings (ingangsdatum 1 juli 2014) I Definities en voorwerp II Voorwaarden om in aanmerking te komen III Werkwijze IV Diversen ******************************************************************************************************** Definities De onderhavige Algemene Voorwaarden van de Bank zijn vanaf 1 november 2014 van toepassing. Echter geldt voor Klanten die een bankrelatie voor deze datum zijn ingegaan en deze bijgehouden hebben dat deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn vanaf 1 januari Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden verstaat men onder: - Bank:, met maatschappelijke zetel 52, route d Esch, L-2965 Luxembourg, kamer van koophandel nr. B.6041, identificatie nr , TVA /BTW) LU ; toegelaten en onder het toezicht van de CSSF - CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 Route d Arlon, L-2991 Luxembourg, Tél Klant: elke persoon die een bankrelatie aangaat met de Bank. - bankwerkdag: werkdag van de Bank zoals vastgelegd in de geldende tarieven van de Bank; - consument: een natuurlijk persoon die, in het kader van contractuele betalingsdiensten met de Bank, handelt met een ander doel dan zijn commerciële of professionele activiteit; - betaler: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een rekening staat, die een betaling vanaf deze rekening goedkeurt of, bij gebrek aan een rekening, een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht tot betaling geeft. - EER: Europese Economische Ruimte, op het moment van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden bestaande uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; - SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - MiFID: Richtlijn voor de markten in financiële instrumenten (2004/39/EC van 21 April 2004, zoals gewijzigde) - SEPA : Single European Payment Area - CETREL : Cetrel S.A., 10, Parc d activité Syrdall te L-5365 Munsbach, of een andere eenheid die deze vervangt of hiervoor in de plaats komt; - Internet Toegang: online bankservice via het transactiegedeelte van de website van de Bank waarmee de Klant verschillende verrichtingen kan uitvoeren gebonden aan de Algemene Voorwaarden Internet et Verkoop op afstand. - Mobiele toegang tot de Internetsite: kanaal dat de Klant toelaat om met name het geheel van zijn rekeningen te consulteren en om zijn overschrijvingsopdrachten vanaf zijn smartphone of tablet te beheren, waarbij de regels voor het gebruik van internet en

2 Pagina 2/28 waarschuwingen van toepassing zijn op de mobiele toegang tot de Internetsite. - Verkopen op afstand: elke verkoopovereenkomst met betrekking tot financiële diensten en/of producten die tussen de Bank en de Klant wordt gesloten voor de procedure van het online aanvangen van een relatie (of aanvraag voor het openen van een rekening) en/of van intekening op een door de Bank online aangeboden dienst en/of product, waarbij door de Bank voor deze overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatietechnieken op afstand voor het sluiten van de betrokken overeenkomst, met inbegrip van het sluiten van de overeenkomst zelf, en meer specifiek via de Internetsite van de Bank. - FATCA: Amerikaanse zogenaamde FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) aangenomen op 18 maart 2010 met tot doel de strijd tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen te versterken, nu en dan gewijzigd. - Ing.lu (http://): weblink waarmee u toegang krijgt tot de website van de Bank op het Internet. A. Algemene bepalingen Onder voorbehoud van bijzondere afspraken en speciale reglementen die van toepassing zijn op bepaalde soorten transacties, zijn deze Algemene Voorwaarden en de wijzigingen die hierin kunnen worden aangebracht van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen de Klant en de Bank. Bij afwezigheid van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, in de bijzondere overeenkomsten en in de speciale reglementen, zullen de Klanten en de Bank zich aan de gebruiken in de bankwereld houden. De Klant stemt in met de onderhavige Algemene Voorwaarden op het ogenblik dat zijn relatie met de Bank een aanvang neemt. A.1. Het openen van een rekening A.1.1. Levensduur van de rekening Tenzij anders overeengekomen, worden rekeningen voor onbepaalde tijd geopend. A.1.2. MiFID Classificatie De Klant wordt erop gewezen dat de Bank haar Klanten indeelt in drie afzonderlijke categorieën als bepaald in de wet van 13 juli 2007: Nietprofessionele Klanten, Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen. De mate van informatievoorziening en van bescherming is afhankelijk van deze classificatie; Professionele Klanten en In aanmerking komende tegenpartijen worden geacht over de ervaring, kennis en deskundigheid te beschikken die hen in staat stelt hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico s in voldoende mate te kunnen beoordelen. Bij het openen van een rekening wordt de Klant geïnformeerd over zijn classificatie. Indien de wettelijke bepalingen dit toelaten, heeft de Klant de mogelijkheid bij de Bank te vragen om indeling in een andere categorie; de Bank is echter vrij om de verandering van categorie te weigeren A.1.3. US Person De Klant verplicht zich ertoe de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van zijn status als Amerikaans fiscaal ingezetene ( US Person ) volgens de bepalingen van de Amerikaanse regelgeving. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Bank aan US Persons geen diensten kan leveren die verband houden met effecten of andere overdraagbare waarden, met name op het gebied van aankoop, advies, bewaring en/of verkoop van effecten of andere overdraagbare waarden. De Bank is uitdrukkelijk gemachtigd om deze diensten op te schorten en/of om alle effecten of andere overdraagbare waarden die dergelijke Klanten bij de Bank aanhouden, te verkopen en/of over te dragen aan een andere bank die geen deel uitmaakt van de ING-groep, zodra zij hiervan kennis neemt. Onverminderd wat gezegd wordt onder artikel A.1.8. hierna, bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het FACTA-statuut van de Klant en/of over zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de Bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. Daarnaast, als er sprake is van aanwijzingen zoals vastgelegd in toepasselijke wetgeving, waardoor de Bank kan vermoeden dat de Klant een US Person is, dan is de Klant verplicht onmiddellijk en binnen de termijn die de bank hiervoor stelt te antwoorden op vragen betreffende zijn eventuele status van US Person en om aan de Bank alle bewijsstukken hieromtrent te leveren die zij wenst te verkrijgen. Indien dit niet gebeurt, heeft de Bank het recht om de relatie zonder verdere kennisgeving op te zeggen en/of om over te gaan op eventuele bronheffingen zoals voorgeschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving. De Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die ontstaan als de Klant verzwijgt een US Person te zijn, of in dit verband foutieve of onjuiste verklaringen aflegt, of in het geval van vertraging bij het doorgeven van de informatie die in dit verband door de Bank werd gevraagd. Verder is de Klant ervan op de hoogte dat indien hij verklaart een US Person te zijn, of als zodanig wordt geïdentificeerd door de Bank in het licht van de toepasselijke regelgeving, de Bank verplicht kan zijn bepaalde gegevens over de Klant en over zijn bij de Bank aangehouden tegoeden en/of via de Bank uitgekeerde opbrengsten door te geven aan de bevoegde belastingautoriteiten. A.1.4. Inwerkingtreding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie De rekeningen worden pas van kracht na aanvaarding van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Bank na het communiceren van het klantnummer aan de Klant, en op voorwaarde dat de Bank over alle wettelijk vereiste stukken beschikt. De aanvraag tot openen van een bankrelatie is bovendien pas geaccepteerd na de eerste beweging die door de Klant, op welke rekening(en) dan ook van het klantnummer uitgevoerd wordt en uiterlijk definitif veertien kalenderdagen na de ondertekening van de aanvraag tot openen van een bankrelatie door de Klant. A.1.5. Opening van rekening / subrekening door de Bank De Bank is bevoegd om over te gaan tot de opening van alle rekeningen of subrekeningen in euro of in valuta die nodig zijn voor de uitvoering van de transacties van de Klant. Behoudens schriftelijk bezwaar van de Klant gelden voor de volmacht en de correspondentie over dergelijke rekeningen of subrekeningen de regels die bij de inschrijving van de Klant en in tweede instantie bij de opening van de eerste rekening van dit type zijn vastgelegd. De Bank behoudt zich echter het recht voor de Klant bijkomende aanvullende documenten voor dergelijke rekeningen te laten ondertekenen. A.1.6. Pseudoniem Indien rekeningen onder een pseudoniem worden geopend, erkent de Klant dat alle verrichtingen en ondertekende documenten onder dit pseudoniem voor hem persoonlijk bindend zijn. A.1.7. Wijzigingen van stand, bevoegdheden, personen en adressen Los van enige bekendmaking of inschrijving in een register moet elke verandering in de burgerlijke stand, het adres (inclusief het e- mail adres), de bevoegdheden, de volmachten of de persoonlijke gegeven van rekeninghouders, mederekeninghouders, gevolmachtigden of vertegenwoordigers schriftelijk of via de dienst Internet Toegang aan de Bank worden medegedeeld om tegenover de Bank inroepbaar te zijn. Indien dit niet gebeurt, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. De Bank is verder pas verantwoordelijk na afloop van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging. A.1.8. Regels betreffende naleving belastingvoorschriften ten aanzien van de tegoeden van de Klant De Klant is verplicht bij de Bank proactief alle documenten op te vragen die hij nodig heeft om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, inclusief die in het land waarin hij woont. De Klant bevestigt dat alle informatie verstrekt in verband met zijn fiscale statuut in Luxemburg en in het buitenland correct en volledig is. Elke wijziging op het vlak van zijn fiscale statuut of zijn privésituatie, vooral bij wijziging van woonplaats, nationaliteit of

3 Pagina 3/28 fiscale verblijfplaats, moet uit eigen beweging aan de Bank worden meegedeeld binnen dertig (30) dagen na die wijziging. Meer algemeen dient de Klant op het eerste verzoek van de Bank alle informatie te verschaffen en alle nodige maatregelen te treffen zodat de Bank binnen de vooropgestelde termijnen alle fiscale verplichtingen in Luxemburg of het buitenland kan nakomen en binnen de meegedeelde termijnen alle vragen kan beantwoorden van lokale of buitenlandse fiscale autoriteiten. De Klant bevestigt dat het fiscale statuut bepaald door de Bank in geen geval een advies van fiscale aard vanwege de Bank vormt. De Klant verplicht zich er tegenover de Bank toe om te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen (aangifte en betaling van belastingen) tegenover de autoriteiten van het/de land(en) waarin de Klant verplicht is belasting af te dragen met betrekking tot de tegoeden die bij de bank zijn gedeponeerd en/of worden aangehouden en/of die door haar worden beheerd. Indien de Klant niet de uiteindelijke economisch begunstigde van deze tegoeden is, verplicht hij zich ertoe de uiteindelijke economische begunstigde op de hoogte te stellen van deze verplichting en zorgt hij ervoor dat de uiteindelijke economische begunstigde deze verplichting naleeft. De Klant wordt erop gewezen dat het aanhouden van bepaalde activa fiscale gevolgen kan hebben, ongeacht zijn fiscale woonplaats. Als de Klant niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan dit, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in het land waarin de Klant aangifte moet doen en belasting betaalt, leiden tot financiële boetes en strafrechtelijke maatregelen. De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale verblijfplaats en over zijn rekeningen mag verschaffen wanneer de wet dat toelaat. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor om die informatie aan de bevoegde instantie mee te delen. De Klant wordt er daarenboven op attent gemaakt dat ingevolge de internationale akkoorden die ondertekend werden door Luxemburg de naam van de Klant en die van de economisch rechthebbende op verzoek en voor zover de door de wet opgelegde voorwaarden vervuld zijn aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten, met inbegrip van de fiscale autoriteiten, meegedeeld kunnen worden. A.2. Bevoegdheden op de rekening 2.1. Rekeningen geopend op naam van twee of meer rekeninghouders kunnen ofwel gezamenlijke rekeningen ofwel gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid met of zonder machtiging(en) zijn. A Gezamelijke rekening Behoudens andersluidende afspraak en onverminderd artikel C.8. hierna worden de rekeningen en tegoeden op naam van meerdere houders beheerd onder hun gezamenlijke handtekening. A Gemeenschappelijke rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid De rekeninghouders hebben het recht de rekening(en), behorend tot een gezamenlijke met hoofdelijke aansprakelijkheid, afzonderlijk en onafhankelijk van de andere rekeninghouders te beheren en te sluiten. Iedere rekeninghouder heeft het recht afzonderlijk en onafhankelijk van de andere mederekeninghouders over alle fondsen en waarden te beschikken, de rekening(en) te beheren, pand te vestigen en alle fondsen en waarden af te halen. De betaling of overhandiging van activa aan één van de mederekeninghouders evenals het sluiten van de rekening(en) ontslaat de Bank volledig tegenover alle rekeninghouders en hun economische rechthebbende(n). Iedere rekeninghouder heeft de mogelijkheid zijn rechten aan een gevolmachtigde over te dragen. Deze volmacht kan onafhankelijk door ieder andere mederekeninghouder worden herroepen. Onder voorbehoud van toepasselijke fiscale wet- of regelgeving, behoudt iedere mederekeninghouder al zijn rechten om de rekening(en) afzonderlijk en onafhankelijk van de mederekeninghouders te beheren in geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van één of meerdere van de mederekeninghouders. Deze bepaling is niet van toepassing als (één of meerdere van) de overleden(en) rekeninghouder(s) een ingezetene van Luxemburg is (zijn) zoals vastgelegd in het Luxemburgse belastingrecht. In dat geval is de Bank gedwongen alle rekeningen te blokkeren en de Administration de l Enregistrement et des Domaines in te lichten over het saldo van alle rekeningen. Bij overlijden van één of meer mederekeninghouders kunnen alle fondsen en waarden na ondertekening worden overhandigd, hetzij van een overlevende rekeninghouder, hetzij van de rechthebbenden van de overleden rekeninghouder, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen of reglementen ter zake. Elke mederekeninghouder kan schriftelijk vragen de rekening(en) te blokkeren. In dat geval kunnen alleen opdrachten worden uitgevoerd die door alle mederekeninghouders zijn gegeven. De Bank is slechts verantwoordelijk na het verstrijken van de vijfde bankwerkdag na ontvangst van de schriftelijke instructie. De voorwaarden van de gezamenlijke rekening regelen uitsluitend het beschikkingsrecht van de mederekeninghouders tegenover de Bank, ongeacht hun onderlinge relaties, met name de eigendomsrechten van de mederekeninghouders en hun juridische rechthebbenden. Alle berichten of mededelingen aan één van de mederekeninghouders worden beschouwd als zijnde verstuurd aan alle mederekeninghouders. A Volmacht Behoudens grove fout draagt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit vervalste, onnauwkeurige of onvolledige volmachten die voorgelegd worden of uit berichten van opzegging. De volmachten die door een persoon toegekend worden aan één andere persoon worden als geldig beschouwd vanaf hun neerlegging bij de Bank tot aan hun per aangetekend schrijven of tegen kwijting ingediende herroeping bij de Bank. De Bank kan slechts verantwoordelijk gesteld worden na verloop van vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst van de volmacht of de schriftelijke herroeping. De Bank is bevoegd om een volmacht te weigeren als zij twijfels heeft over de opdrachtgever, de echtheid of om het even welke andere reden. De volmachten treden buiten werking ten opzichte van de Bank, in één van de gevallen voorzien in artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, behoudens tegenbepaling, ontzetting uit de burgerrechten, insolventie van de volmachtgever of de gevolmachtigde), op de vijfde bankwerkdag nadat de Bank er kennis van genomen heeft, zonder dat zij daartoe zelf een onderzoek moet instellen. De Bank behoudt zich het recht voor, zonder ertoe verplicht te zijn, elke vervanging van een gevolmachtigde te aanvaarden, die haar eveneens schriftelijk ter kennis gebracht zal worden. In dit geval draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid. De Bank stelt haar Klanten modellen van onderhandse volmachten ter beschikking, met name postvolmachten en algemene volmachten. Zij heeft het recht geen rekening te houden met volmachten die toegekend zijn in een andere vorm. Hetzelfde geldt voor volmachten met voor de Bank te complexe en dus onwerkbare bevoegdheidsomschrijvingen Postvolmacht Met een postvolmacht verleent de Klant aan de Bank de toestemming alle afschriften, overzichten en berichten of alle andere briefwisseling met betrekking tot de door hem gepreciseerde klantnummer(s) die aan hem geadresseerd is, op een duurzame drager (papier of elektronisch) te bezorgen aan de door hem als "gevolmachtigde(n) briefwisseling" aangegeven persoon (personen). Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s) Algemene volmacht Met een algemene volmacht geeft de Klant aan de door hem benoemde gevolmachtigde(n) het recht om namens hem en voor zijn rekening alle deposito s, overschrijvingen, stortingen, opnames en alle andere handelingen voor het/de door hem aangegeven klantnummer(s) of rekeningnummer(s) te verrichten. De Klant geeft bovendien zijn gevolmachtigde(n) het recht om zijn rekeningen af te sluiten en/of op te heffen, te beschikken over het saldo, kwijtingen en reçu s te geven of te ontvangen, voor naam en voor rekening van de Klant opdrachten tot

4 Pagina 4/28 koop of verkoop van waardepapieren te geven en rechtsgeldig alle banktransacties af te sluiten, waarbij de Bank zich het recht voorbehoudt naar haar goeddunken de handtekening(en) van de Klant te eisen. Een algemene volmacht geeft de Bank ook toestemming, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke uitsluiting hiervan door de Klant, om de gevolmachtigde(n) ook alle afschriften, overzichten, kennisgevingen en andere briefwisseling toe te zenden die betrekking heeft op de rekening(en) waarvoor de volmacht geldt. Indien de "gevolmachtigde(n) briefwisseling" heeft (hebben) ingetekend op een Internetovereenkomst, kan (kunnen) deze via Internet over Raadpleging beschikken van afschriften, overzichten en berichten met betrekking tot het (de) klantennummer(s). A.3. Communicatie en zendingen A.3.1. Voor de Klant bestemde berichten Ongeacht de artikelen A.3.3 en B.8.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de briefwisseling bestemd voor de Klant op zijn kosten verstuurd naar zijn wettelijke domicilie zoals aangegeven op het document voor opening van de rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er sprake is van meerdere rekeninghouders, is elke rekeninghouder afzonderlijk bevoegd om het/de correspondentieadres(sen) voor de rekening te wijzigen, ongeacht de bevoegdheden die hij over de rekening heeft. Elke mededeling aan de Klant is rechtsgeldig gebeurd wanneer ze geadresseerd is aan het laatste adres dat aan de Bank bekend is. Indien een bericht aan de Bank wordt terugbezorgd met de mededeling dat de geadresseerde op het vermelde adres niet bekend is of er niet meer woont, heeft de Bank het recht om het bericht onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant voor de eventuele gevolgen in haar dossiers te bewaren, evenals alle latere post voor deze Klant op hetzelfde adres. Het bewijs tegenover de Klant van de verzending en de datum van de briefwisseling aan de Klant is voldoende geleverd wanneer de Bank de informatie die al dan niet in elektronisch formaat in de kopie of het duplicaat van de briefwisseling vermeld staat, voorlegt. Op aanvraag van de Klant, en tegen betaling van een vergoeding volgens de geldende tarieven van de Bank, behoudt de Bank de briefwisseling die bestemd is voor de klant, voor een periode van maximum een jaar, om ze ter beschikking te houden in het aangewezen kantoor. Als deze termijn verstreken is, heeft de Bank het recht de documenten die niet opgeëist werden te vernietigen. De bij de Bank gehouden briefwisseling wordt verondersteld ontvangen te zijn door de Klant op de dag volgend op de datum vermeld in het document, ook indien de Klant er geen kennis van heeft genomen en ook indien het ingebrekestellingen, aanmaningen of enige andere mededeling met negatieve gevolgen voor de Klant betreft. Ongeacht enige andersluidende bepaling behoudt de Bank zich het recht voor zonder hiertoe verplicht te zijn met de Klant contact op te nemen op elke plaats waar zij meent hem te kunnen bereiken en gebruik te maken van elk door haar geschikt geacht middel, om belangrijke informatie betreffende de rekeningen van de Klant rechtstreeks aan de Klant te sturen naar zijn laatst bekende postof adres en hem de bij de Bank achtergehouden briefwisseling toe te sturen wanneer zij dit nodig acht. De Klant ziet af van elke aanspraak op schadevergoeding vanwege nadelige gevolge van een dergelijke contact name of verzending. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of enig ander ondervonden nadeel als gevolg van het niet-ontvangen van de briefwisseling van de Bank door de toepassing van de instructies van de Klant betreffende de communicatiemiddelen, de verzending, de bezorging van de briefwisseling bij een derde persoon of de toekenning van recht van inzage, alsmede voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van de gekozen communicatiemiddelen en van het eventuele niet-afhalen van briefwisseling die de Bank voor hem ter beschikking houdt. De waardebepalingen vermeld op alle overzichten, rapporten en/of waardebepalingen van door de Bank uitgegeven effectenportefeuilles, worden uitsluitend indicatief verstrekt, onder voorbehoud van fouten en weglatingen, en gelden uitsluitend ter informatie van de Klant. Deze waarderingen zijn gebaseerd op financiële gegevens die de Bank betrekt van zorgvuldig gekozen externe leveranciers, waarop zij echter geen invloed kan uitoefenen. Behalve in het geval van grove nalatigheid kan de Bank in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de geleverde waarderingen, noch voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie door de Klant. De Klant ontslaat de Bank van alle verantwoordelijkheid indien de externe leveranciers deze financiële gegevens niet tijdig leveren. De Klant dient regelmatig en minstens om de zestig (60) dagen zijn rekeningafschriften en andere briefwisseling die hem gestuurd wordt door de Bank te raadplegen, en dat ongeacht de wijze van verzending of mededeling overeengekomen tussen de Bank en de Klant. A.3.2. Voor de Bank bestemde berichten Tenzij anders overeengekomen, dienen alle communicaties of berichten bestemd voor de Bank te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Bank of aan door de relatiebeheerder van de Klant opgegeven faxnummers of adressen; indien geen andere adresgegevens bekend zijn, aan faxnummer: of adres: In het geval van overhandiging van documenten aan de Bank, draagt deze, behalve in het geval van grove fout van haar zijde, geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de echtheid, de geldigheid, de vertaling of de interpretatie hiervan. De Klant waarborgt de echtheid en de conformiteit van alle stukken die hijzelf of zijn gevolmachtigde overhandigt en verplicht zich ertoe de Bank te informeren over enige belangrijke wijziging van deze stukken. Indien hij dit niet doet, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor alle gevolgen van welke aard dan ook die hieruit kunnen voortvloeien. A.3.3. Communicatie per Een Klant die zijn adres aan de Bank bekendmaakt, geeft daarbij automatisch toestemming aan de Bank om via zijn e- mailadres met de Bank te communiceren en ook om op deze wijze ook vertrouwelijke informatie te ontvangen volgens de bepalingen van artikel A De Klant verklaart door de Bank op de hoogte te zijn gesteld van de gevolgen van de communicatie per via het unbeveiligde internet-netwerk en zich bewust te zijn van de aan dit communicatiemiddel verbonden risico s waaronder met name: - het integriteits- en onderscheppingsrisico: de overdracht van e- mails kan niet worden gegarandeerd aangezien via een onbeveiligde internetverbinding overgedragen informatie onvolledig of gewijzigd kan zijn en virussen kan bevatten. De op deze wijze overgedragen informatie kan door derden worden onderschept of gekopieerd. Zodoende aanvaardt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor enige openbaarmaking die het gevolg kan zijn van de overdracht van (een) bericht(en); - het verstorings-, vertragings- en verliesrisico: de in een opgenomen informatie kan verloren raken, vernietigd worden of te laat aankomen. Zodoende is de Bank niet aansprakelijk voor enige vertraging of verlies bij de overdracht van (verzonden of ontvangen) berichten en alle eventuele gevolgen hiervan. - Gebrek aan vertrouwelijkheid: de informatie opgenomen in de berichten en/of de bijlagen van de overgedragen s, hoewel deze door middel van het/de doorgegeven e- mailadres(sen) ter attentie van en voor exclusief gebruik door de ontvanger (natuurlijke personen of organisaties) zijn verzonden, wordt via internet overgedragen, zonder specifieke versleuteling. In het geval van een door de Bank verzonden e- mail heeft zij geen controle over de personen die toegang hebben of kunnen hebben tot de door de Klant opgegeven mailbox waaraan de (s) is/zijn verzonden. De Bank heeft uitdrukkelijk toestemming om, op vraag van de Klant, via het/de opgegeven adres(sen) alle soorten informatie of documenten te versturen, die persoonsgegevens bevatten en/of informatie betreffende alle rekeningen bij de Bank waarvan hij rekeninghouder of mederekeninghouder is. Dit geldt ook voor informatie met betrekking tot tegoeden die bij de Bank worden aangehouden of kunnen worden aangehouden of transacties die met of met betrekking tot de Bank worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd. Tot deze documenten en informatie behoren met name alle overeenkomsten, aanvragen tot opening van een rekening, transactiebevestigingen, rekeninguittreksels, rapporten over de

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/27 Inhoud A. Algemene bepalingen...2 A.1. Het openen van een rekening...2 A.2. Bevoegdheden op de rekening...2 A.3. Communicatie en zendingen...3 A.4. Handtekeningen...5 A.5. Vorm, uitvoering

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De onderneming is actief op het gebied van banktransacties en uitgifte van creditcards.

De onderneming is actief op het gebied van banktransacties en uitgifte van creditcards. Herroepingsrecht U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgave van redenen. Deze termijn begint ten vroegste bij ontvangst van deze informatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading 1 Inleiding Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (hierna

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogerd Chemisch Vertaalbureau (december 2007)

Algemene voorwaarden Boogerd Chemisch Vertaalbureau (december 2007) 1. Definities Bureau betekent Boogerd Chemisch Vertaalbureau, zijn werknemers en, indien van toepassing, door het Bureau ingeschakelde derden. Klant betekent de wederpartij van het Bureau ter zake van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Albeda College

Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College november 2 2009 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Reikwijdte reglement 3 Artikel 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 3 Algemene bepalingen 4 Privacyreglement

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ELANTIS N.V. Maatschappelijke zetel : Rue des Clarisses 38 4000 Luik Tel : 04 232 45 45 Fax : 04 232 45 01 Internet : www.elantis.be Belfius N.V.

ELANTIS N.V. Maatschappelijke zetel : Rue des Clarisses 38 4000 Luik Tel : 04 232 45 45 Fax : 04 232 45 01 Internet : www.elantis.be Belfius N.V. 1 Reglement voor de klanten 2015 2 DEEL 1 HET REGLEMENT EN DE AANPASSINGEN ERVAN 1. Doel van dit Reglement Het Reglement beschrijft bepaalde rechten en plichten van Elantis en van de klanten in het kader

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie