MANTELOVEREENKOMST LEASING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANTELOVEREENKOMST LEASING"

Transcriptie

1 MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere KvK: H , hierna te noemen WagenPlan, hierna gezamenlijk ook te noemen partijen overwegende dat: WagenPlan haar bedrijf maakt van het door middel van leasing ter beschikking stellen van Leaseobjecten en verlenen van diensten met betrekking tot deze Leaseobjecten door middel van extern wagenparkbeheer; klant voor de uitoefening van zijn onderneming gebruik wenst te maken van Leaseobjecten en van diensten van WagenPlan; partijen in deze overeenkomst de afspraken wensen vast te leggen, die van toepassing zullen zijn op de tussen hen aangegane relatie; zijn overeengekomen als volgt: 1.1 Klant heeft de Algemene Leasevoorwaarden van WagenPlan ontvangen. Onder Algemene Leasevoorwaarden wordt in dit verband verstaan de versie 2012 van de door WagenPlan vastgestelde voorwaarden. De Algemene Leasevoorwaarden maken onlosmakelijk en integraal deel uit van deze Mantelovereenkomst. De inhoud van deze Algemene Leasevoorwaarden is aan partijen bekend. Klant verklaart akkoord te gaan met de Algemene Leasevoorwaarden. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Paraaf klant: 1-7 Paraaf WagenPlan:

2 1.2 De Mantelovereenkomst zal van toepassing zijn op: elke op enig moment gedane aanvraag van de Klant bij WagenPlan in verband met de leasing van een Leaseobject en het verrichten van diensten door WagenPlan met betrekking tot dat Leaseobject, waaronder een verzoek tot vervanging van een Leaseovereenkomst in verband met de aanvraag van een Leaseovereenkomst voor een nieuw Leaseobject; elke offerte als bedoeld in artikel 2.2 van deze Mantelovereenkomst en elke Leaseovereenkomst die tussen partijen tot stand zal komen, inclusief wijzigingen daarvan. 1.3 Indien bepalingen van de Algemene Leasevoorwaarden onverenigbaar mochten blijken met bepalingen van deze Mantelovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de Mantelovereenkomst. De bepalingen in een Leaseovereenkomst prevaleren boven de bepalingen van de Mantelovereenkomst. 1.4 Deze Mantelovereenkomst en de Algemene Leasevoorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke Autoverhuurovereenkomst die tussen WagenPlan en Klant tot stand zal komen. 1.5 Deze Mantelovereenkomst kan door WagenPlan eenzijdig worden gewijzigd, indien de wet of regelgeving WagenPlan daartoe verplicht. WagenPlan zal Klant over een dergelijke wijziging steeds schriftelijk, onder opgaaf van redenen, informeren. Eventuele andere wijzigingen van deze Mantelovereenkomst kunnen uitsluitend worden doorgevoerd als zij door partijen schriftelijk worden overeengekomen. 1.6 Deze Mantelovereenkomst vervangt alle voorgaande Mantelovereenkomsten, hoe ook genaamd. 1.7 De in de Algemene Leasevoorwaarden opgenomen definities zijn overeenkomstig van toepassing op de begrippen in de Mantelovereenkomst en de op basis daarvan gesloten Leaseovereenkomsten. 2. T O T S T A N D K O M I N G L E A S E O V E R E E N K O M S T E N 2.1 Voor elk Leaseobject dat Klant op grond van deze Mantelovereenkomst in gebruik wenst te nemen, wordt tussen Klant en WagenPlan een aparte Leaseovereenkomst gesloten. In de Leaseovereenkomst worden specifieke gegevens van het Leaseobject, zoals de duur van de Leaseovereenkomst, de additionele diensten, de Leasetermijn per maand en de prijs voor meer en minder gereden kilometers vastgelegd. Indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn geldt hetgeen in de administratie van WagenPlan daarover is vastgelegd. 2.2 Klant voorziet WagenPlan van een nauwkeurige omschrijving van het gewenste Leaseobject met specificatie van de verlangde additionele diensten en verstrekt tevens zo nauwkeurig mogelijk de geschatte jaarkilometrage en de gewenste looptijd voor dat Leaseobject. Paraaf klant: 2-7 Paraaf WagenPlan:

3 Na ontvangst van de genoemde gegevens brengt WagenPlan voor het gewenste Leaseobject aan Klant een offerte uit met betrekking tot de looptijd van de Leaseovereenkomst en de Leasetermijn. Na acceptatie van de offerte van WagenPlan door Klant biedt WagenPlan de Leaseovereenkomst aan Klant aan, tenzij onverhoopt de kredietwaardigheid van Klant dit naar het oordeel van WagenPlan niet (meer) toelaat. Eerst door ondertekening van de Leaseovereenkomst door Klant komt de Leaseovereenkomst voor het betreffende Leaseobject tussen Klant en WagenPlan tot stand. 2.3 De bestelprocedure als in artikel 2.2 omschreven en de totstandkoming van de Leaseovereenkomst, alsmede wijziging daarvan, kunnen ook via de desbetreffende WagenPlan internetapplicatie geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.5 van deze Mantelovereenkomst. Getekende, door middel van internet verzonden en ontvangen documenten, niet zijnde de onderhavige Mantelovereenkomst, zijn rechtsgeldig tussen partijen, mits daarin het Leaseobject naar model, type, specificaties, additionele diensten, jaarkilometrage, gebruiksduur en leasetermijn voldoende omschreven en bepaalbaar zijn. De administratie van WagenPlan geldt hierbij als dwingend en uitsluitend bewijs. 2.4 Klant zal op redelijk verzoek van WagenPlan, dan wel op eigen initiatief, op ieder moment, alle relevante mondelinge en/of schriftelijke informatie verschaffen, waaronder doch niet uitsluitend van financiële aard, om WagenPlan in staat te stellen inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de Klant. WagenPlan zal te allen tijde gerechtigd zijn om een vorm van zekerheid te verlangen voor de nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Mantel- of een Leaseovereenkomst. Indien WagenPlan op enig moment van oordeel is dat Klant een verhoogd kredietrisico, dan wel verhoogde risico s van andere aard met zich meebrengt of indien Klant de door WagenPlan verlangde zekerheid niet (tijdig) kan verstrekken, is WagenPlan gerechtigd onverminderd haar overige rechten - geen nieuwe Lease- of Autoverhuurovereenkomsten met Klant meer aan te gaan. 2.5 Bij ondertekening van de Mantelovereenkomst dient de Klant een uittreksel uit het Handelsregister en een kopie van een rechtsgeldig identificatiebewijs van de tot ondertekening bevoegde vertegenwoordiger van Klant te overleggen, alsmede aan te geven welke persoon of personen Lease- en/of Autoverhuurovereenkomsten kunnen aangaan. Hierbij overlegt Klant een uittreksel van het Handelsregister en/of een door Klant ondertekende volmacht, alsmede in alle gevallen een rechtsgeldig identificatiebewijs van de tot ondertekening bevoegde vertegenwoordiger(s). Iedere wijziging hierin dient terstond schriftelijk aan WagenPlan te worden doorgegeven, waarbij het vorengenoemde van overeenkomstige toepassing is. Paraaf klant: 3-7 Paraaf WagenPlan:

4 3. A A N S P R A K E L I J K H E I D, G R O E P S M A A T S C H A P P I J E N 3.1 Klant is aansprakelijk jegens WagenPlan voor correcte nakoming van de verplichtingen uit deze Mantelovereenkomst en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten. Indien meer (rechts)personen als Klant zijn genoemd, is iedere (rechts)persoon voor de nakoming van bedoelde verplichtingen hoofdelijk jegens WagenPlan aansprakelijk. 3.2 WagenPlan en Klant komen hierbij overeen dat de Mantelovereenkomst tevens van toepassing is op de rechtsbetrekkingen tussen WagenPlan en de tot de groep van Klant behorende Groepsmaatschappijen. Indien Klant ten behoeve van een Groepsmaatschappij als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid (een) 403-aansprakelijkheidsverklaring(en) heeft afgegeven, of ten behoeve van Klant door een derde een overeenkomstige verklaring of garantie is afgegeven, zal Klant WagenPlan op de hoogte stellen van een voornemen tot intrekking van bedoelde verklaringen. Vervolgens zal de Klant op eerste verzoek van WagenPlan voldoende (aanvullende) zekerheid stellen voor de vordering(en) waarvoor de Klant uit hoofde van de 403-verklaring(en) jegens WagenPlan aansprakelijk kan worden gesteld en zal WagenPlan gerechtigd zijn om zich op deze zekerheden te verhalen indien de desbetreffende schuldenaar of schuldenaren voor voornoemde vordering(en) onvoldoende verhaal bieden of gaan bieden. Klant stelt WagenPlan uiterlijk op de eerste dag waarop een mededeling van het voornemen tot beëindiging van de aansprakelijkheid, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:404 lid 3 sub b BW, ter inzage wordt gelegd ten kantore van het handelsregister, op de hoogte van dit voornemen. Indien er sprake is van meerdere Klanten, geldt het bovenstaande voor iedere Klant op zich. 3.3 Bij afwezigheid van een verklaring als bedoeld in artikel 3.2 stelt Klant zich jegens WagenPlan hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de rechtsbetrekkingen van WagenPlan en de in de voorgaande volzin bedoelde rechtspersonen zullen voortvloeien. 3.4 Indien een Groepsmaatschappij uittreedt uit de groep van Klant, eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid van Klant niet dan nadat Klant hiervan melding heeft gemaakt en op voorwaarde dat WagenPlan schriftelijk met de beëindiging heeft ingestemd. De hoofdelijke aansprakelijkheid van Klant eindigt evenwel alleen voor de verplichtingen die ontstaan nadat de Groepsmaatschappijen uit de groep van Klant zijn uitgetreden. Voor de verplichtingen van de Groepsmaatschappijen die zijn ontstaan voor de uittreding van de Groepsmaatschappij, blijft Klant hoofdelijk aansprakelijk. Paraaf klant: 4-7 Paraaf WagenPlan:

5 3.5 Indien WagenPlan dit gewenst acht, verplicht Klant zich hierbij de Mantelovereenkomst op eerste verzoek van WagenPlan door de onder 3.2 van deze Mantelovereenkomst bedoelde rechtspersonen als zelfstandige contractspartij te laten ondertekenen in welk geval deze Groepsmaatschappijen hoofdelijk aansprakelijk worden jegens WagenPlan voor correcte nakoming van de verplichtingen uit die Mantelovereenkomst en de op basis daarvan gesloten Leaseovereenkomsten. 4. L O O P T I J D 4.1 Deze Mantelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ieder van partijen terstond worden opgezegd. Zij gaat in op de datum van ondertekening, tenzij anders overeengekomen. 4.2 Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven aan de andere partij. Opzegging van deze Mantelovereenkomst laat echter onverlet alle rechten en verplichtingen die partijen tegenover elkaar hebben uit voor de opzegging van de Mantelovereenkomst gesloten overeenkomsten. Op het moment van ontvangst door WagenPlan van het aangetekende schrijven bij een of meer autodealer(s) geplaatste orders op basis van een of meer getekende Leaseovereenkomst(en) blijven eveneens rechtsgeldig en zullen door Klant worden afgenomen. 5. B I J L A G E ( N ) In aanvulling op of in afwijking het voorgaande en de Algemene Leasevoorwaarden geld(t)(en) de volgende bijlage(n): «debiteurennummer»-h11 De inhoud van deze bijlage(n) vorm(t)(en) bij deze Mantelovereenkomst een integrerend onderdeel daarvan. Paraaf klant: 5-7 Paraaf WagenPlan:

6 6. O N D E R T E K E N I N G Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Almere, d.d. «datum» «Statutaire naam» rechtsgeldig vertegenwoordigd door «Naam TekB Debiteur» WagenPlan B.V. rechtsgeldig vertegenwoordigd door «Naam TekB WPL» «Naam TekB Debiteur» «Functie TekB Debiteur» «Naam TekB WPL» «Functie TekB WPL» Evt. «Naam TekB2 Debiteur» «Functie TekB2 Debiteur» 6-7

7 BIJLAGE «debiteurennummer» - H11 BEHORENDE BIJ MANTELOVEREENKOMST NUMMER «debiteurennummer» Automatische incasso Incassant Naam : WagenPlan B.V. Adres : Veluwezoom 4 Postcode and vestigingsplaats : 1327 AG Almere Klant verleent hierbij toestemming aan WagenPlan om conform artikel 13.5 van de Algemene Leasevoorwaarden 2012 om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WagenPlan. Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u het recht om binnen 5 dagen het bedrag terug te laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam Adres Postcode en vestigingsplaats : «Statutaire naam» : «Adresregel_1» : «Postcode» «Plaats» Rekeningnummer (IBAN) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bank Identificatie (BIC) : _ _ _ _ _ _ Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Almere, d.d. «datum» «Statutaire naam» rechtsgeldig vertegenwoordigd door «Naam TEKB Debiteur» «Naam TEKB Debiteur» «Functie TEKB Debiteur» «Naam TEKB2 Debiteur» «Functie TEKB2 Debiteur» 7-7

Machtiging directe vertegenwoordiging

Machtiging directe vertegenwoordiging Machtiging directe vertegenwoordiging Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger bij invoer en uitvoer Ondergetekenden, Opdrachtgever/direct vertegenwoordigde Bedrijfsnaam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst: 342xxxx

Privé Leaseovereenkomst: 342xxxx Privé Leaseovereenkomst: 342xxxx A. van Voorbeeld Athlon Car Lease Nederland B.V. Straatnaamplantsoen 31 Veluwezoom 4 9876 BX Woonplaats 1327 AG Almere Geboortedatum: 22-08-1969 KvK: H331368710000 hierna

Nadere informatie

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx

Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Privé Lease overeenkomst: xxxxxxxx Versie 0.1 2014 Ondergetekenden: Voorletters en achternaam Adres en huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum: xx-xx-xxxx hierna te noemen "Klant" Athlon Car Lease

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Mantel-Match OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De opdrachtgever/cliënt: Naam: Man Vrouw. Geboortedatum: Straat en huisnummer:

Mantel-Match OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De opdrachtgever/cliënt: Naam: Man Vrouw. Geboortedatum: Straat en huisnummer: Mantel-Match OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De opdrachtgever/cliënt: Naam: Man Vrouw Geboortedatum: Straat en huisnummer: Telefoon: BSN: E-mail: 2. De contactpersoon/mentor/curator/bewindvoerder/gemachtigde:

Nadere informatie

Machtiging directe vertegenwoordiging

Machtiging directe vertegenwoordiging Machtiging directe vertegenwoordiging Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger bij invoer en uitvoer Ondergetekenden, Opdrachtgever/direct vertegenwoordigde Bedrijfsnaam :

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst:

Privé Leaseovereenkomst: Privé Leaseovereenkomst: Click here to enter text. Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: KvK: H331368710000 hierna

Nadere informatie

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ;

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ; AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM), gevestigd en kantoorhoudende te (postcode) te (PLAATS), aan de (STRAAT & HUISNUMMER), ten

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX XX. van de Naam Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: XX-XX-XXXX KvK: H331368710000 hierna te noemen "Klant" hierna te noemen Athlon

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Vredes- en humanitaire operaties 2019

Vredes- en humanitaire operaties 2019 Vredes- en en humanitaire operaties 2019 humanitaire operaties 2019 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden,

Nadere informatie

VERENIGING TURELUUR ZUID

VERENIGING TURELUUR ZUID VERENIGING TURELUUR ZUID Overeenkomst VTZ_LID, versie 15 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: i. Vereniging Tureluur Zuid, gevestigd te Almere, hierna genoemd: Vereniging te dezen vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. handelsfaciliteit

Autoriteit Financiële Markten. Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. handelsfaciliteit REGLEMENT STICHTING BEWAARINSTELLING CAPTIN 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "Account" "AFM" "Bestedingsruimte" (i) een Ledenaccount als bedoeld in het Handelsreglement, (ii) een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen: Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen Opdrachtgever

Nadere informatie

Private Lease overeenkomst:

Private Lease overeenkomst: Private Lease overeenkomst: 3432167 P. Voorbeeld Voorbeeldstraat 15 9876 EA PLAATSNAAM Geboortedatum: 01-01-1971 Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere KvK: H331368710000 hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PSA-professional

Algemene voorwaarden PSA-professional Algemene voorwaarden PSA-professional Artikel 1 Definities 1. PSA-professional: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4E, 3439NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht To do Service De ondergetekenden:, gevestigd te, aan de, hierna te noemen 'opdrachtgever'; en To Do Service, gevestigd te 4587 CB, Kloosterzande aan de Cloosterstraat 87, in dezen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G voor de gemeente Groningen.

Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G voor de gemeente Groningen. Bijlage C Concept-(raam)overeenkomst Bulkscanners Nummer 2009/G-03-01 voor de gemeente Groningen. Concept Raamovereenkomst voor de levering van Bulkscanners 1 Concept-RaamOvereenkomst voor de levering

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Overeenkomst tot deelname offertevergelijkingssites Gegevens waar naar gefactureerd moet worden:

Overeenkomst tot deelname offertevergelijkingssites Gegevens waar naar gefactureerd moet worden: Adres: KvK Amsterdam: 62910353 Advanza B.V. IBAN: NL82 RABO 0305628216 Turbinestraat 4 BTW-nummer: NL855009706B01 1014AV Amsterdam Incassant ID: NL96ZZZ520826440000 Nederland E-mail: info@advanza.nl Overeenkomst

Nadere informatie

Aanvraagformulier alarmering CQ5

Aanvraagformulier alarmering CQ5 Aanvraagformulier alarmering CQ5 De heer / Mevrouw / Familie (doorhalen wat niet van toepassing is) Naam/Voorletters Geboortedatum GSM-nummer E-mailadres Rekeningnummer (IBAN) : Verzoekt aansluiting met

Nadere informatie

Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:<xxx>

Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:<xxx> Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk 1100152515 Gemeente Utrecht en Contractnummer: Gemeente Utrecht Interne Bedrijven Inkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes. hierna te noemen: "QUALITY HOMES BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes. hierna te noemen: QUALITY HOMES BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes hierna te noemen: "QUALITY HOMES BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Quality Homes een woning

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AD REM LEGAL

ALGEMENE VOORWAARDEN AD REM LEGAL Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN AD REM LEGAL 1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Ad Rem Legal: een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak, gevestigd te

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM BORGTOCHT

CONCEPT ADDENDUM BORGTOCHT CONCEPT ADDENDUM BORGTOCHT DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 (zijnde de Overeenkomst Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

tussen en NedTrain B.V.

tussen en NedTrain B.V. Raamovereenkomst inzake uitvoering diverse Diensten aan spoorvoertuigen (uitgezonderd goederenwagens) tussen en NedTrain B.V. Contractnummer NT...-.. Pagina: 1/ 7 De ondergetekenden: de. vennootschap..,

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Naam Vestigingsadres Postcode en plaats Rekeningnummer Contactpersoon Man Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T.

Naam Vestigingsadres Postcode en plaats Rekeningnummer Contactpersoon Man Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Overeenkomst-Incasso Gegevens Incassant Naam Vestigingsadres Postcode en plaats Rekeningnummer Contactpersoon Man Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Gegevens bank van de Incassant Banknaam Postadres

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - INZAKE HANDELSAGENTUUR

- OVEREENKOMST - INZAKE HANDELSAGENTUUR - OVEREENKOMST - INZAKE HANDELSAGENTUUR ONDERGETEKENDEN: De rechtspersoon (of eenmanszaak, v.o.f., c.v.)... gevestigd te..., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te... onder

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning - OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan de, te (.), te dezer zake

Nadere informatie

Uitlener: M&W Projecten., haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordiger(s) of in opdracht van M&W Projecten optredende derden.

Uitlener: M&W Projecten., haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordiger(s) of in opdracht van M&W Projecten optredende derden. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van M&W Projecten gevestigd aan de Boerenstraat 23, 4201 GA Gorinchem INHOUD art.1 Definities art.2 Toepasselijkheid art.3 Offerte, opdracht en overeenkomst

Nadere informatie

GEMEENTE RENSWOUDE INGEKOMEN 12JUNI

GEMEENTE RENSWOUDE INGEKOMEN 12JUNI Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Het College van B&W van de Gemeente Renswoude Postbus 8 3927 ZL RENSWOUDE GEMEENTE RENSWOUDE INGEKOMEN 12JUNI Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013)

SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE (tarieven per 1 januari 2013) SFA B.V. Postbus 6007 5700 ES HELMOND (t) 0492-780630 (f) 0492-780639 www.sfa-advies.nl info@sfa-advies.nl ING Bank 67.13.37.912 KvK 17113848 AFM 12005925 SERVICEABONNEMENT SFA B.V. VOOR PARTICULIERE RELATIE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CALPAM TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN CALPAM TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN CALPAM TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Calpam tankpas (Tankpas) en de

Nadere informatie

tussen en NedTrain B.V.

tussen en NedTrain B.V. Raamovereenkomst inzake toegang tot en gebruik van Dienstvoorzieningen van NedTrain door Spoorwegondernemingen tussen en NedTrain B.V. Contractnummer NT..-.. Pagina: 1/8 De ondergetekenden: de. vennootschap..,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst. tussen. de gemeente Den Helder. Port of Den Helder NV

Inbrengovereenkomst. tussen. de gemeente Den Helder. Port of Den Helder NV Versie: 9 oktober 2012 Inbrengovereenkomst tussen de gemeente Den Helder en Port of Den Helder NV INHOUDSOPGAVE 1. Definities en begrippen - 2 2. Wijziging statuten,... 3 3. Waarde van de Onderneming 3

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Eburon

Algemene Voorwaarden De Eburon Algemene Voorwaarden De Eburon Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 De Eburon te Bergeijk, inschrijfnummer kamer van

Nadere informatie

XIII. Deze Bewerkersovereenkomst uitsluitend aanvullend en verduidelijkend van aard is op de Raamovereenkomst en daarin geen wijzigingen aanbrengt;

XIII. Deze Bewerkersovereenkomst uitsluitend aanvullend en verduidelijkend van aard is op de Raamovereenkomst en daarin geen wijzigingen aanbrengt; Concept BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, [** Naam Opdrachtnemer met rechtsvorm, bijv. B.V., N.V., vennootschap onder firma of maatschap, etc.], gevestigd te [** postcode] [** plaats waar Opdrachtnemer

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden, gevestigd te s-grevenhage, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rens de Jonge

Algemene voorwaarden Rens de Jonge Algemene voorwaarden Rens de Jonge Artikel 1 Definities 1. Rens de Jonge: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Lissestraat 11, 6843KH te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOOWAARDEN. T: W: parkhetplateau.nl E: KVK: BTW NR: B01

ALGEMENE VOOWAARDEN. T: W: parkhetplateau.nl E: KVK: BTW NR: B01 ALGEMENE VOOWAARDEN Definities, toepasselijkheid en algemeen 1.1 Onder bezoeker wordt in deze voorwaarden verstaan: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Park het Plateau is gericht, met wie Park het

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan RatingPartners, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever:

Nadere informatie