Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito"

Transcriptie

1 Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening en Voorwaarden. Rekeninghouder : de onderneming(svorm) en/of rechtspersoon op wiens naam een Rekening wordt geopend (Zieook appendix A ). Tegenrekening : één of meerdere vooraf door de Rekeninghouder(s) aan de Bank opgegeven bankrekening(en) op naam van de Rekeninghouder(s) bij een andere bankinstelling in Nederland. Contract : contract dat door de Rekeninghouder met de Bank is aangegaan volgens de voorwaarden van het. Valutadatum/Valutadag : de datum vanaf wanneer geld rentedragend wordt of tot en met welke datum geld rentedragend is op een Rekening van de Rekeninghouder. Opdracht : een door de Rekeninghouder of diens gemachtigde aan de Bank verstrekte overboekingopdracht met betrekking tot de Rekening. Hoofdelijke aansprakelijkheid : met betrekking tot het creditsaldo zijn de Rekeninghouders hoofdelijk crediteur. Met betrekking tot het debetsaldo zijn zij hoofdelijk debiteur tegenover de Bank. Individuele Rekeninghouders zijn ieder voor zich voor het geheel aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen ten opzichte van de Bank uit hoofde van een verbintenis. Voorwaarden : voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening/. Contractuele looptijd : de contractueel overeengekomen looptijd van een contract. Feitelijke looptijd : periode vanaf de openingsdatum van een contract tot aan de datum van de voortijdige beëindiging van het contract. 1. Openen Rekening De Rekening wordt aangevraagd door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en bij de Bank indienen van het aanvraagformulier dat door de Bank ter beschikking wordt gesteld. De Bank wijst met nadruk op het gegeven dat indien de Rekeninghouder(s) door één of meerdere natuurlijke personen in rechte vertegenwoordigd mogen worden, voor deze wettelijke vertegenwoordiger(s) tevens een (afgeleide) identificatieplicht van kracht is. Voorts dient, indien van toepassing, verdere aanvullende documentatie conform appendix A meegezonden te worden teneinde de Rekening te kunnen openen. Ook verleent de Rekeninghouder de Bank uitdrukkelijk toestemming om de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens te (doen) verifiëren. De Bank is te allen tijde gerechtigd om, indien relevant, inlichtingen in te winnen omtrent de kredietpositie van de Rekeninghouder bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of EVA.

2 2. Afgeleide Identificatie Indien de identificatie op afstand plaatsvindt (dat wil zeggen dat identificatie van de rekeninghouder niet in persoon plaatsvindt aan het loket van de Bank), dan dient de eerste overboeking naar de Rekening afkomstig te zijn van de op het aanvraagformulier opgegeven Tegenrekening. Dit conform de Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening (WIF). Na de eerste transactie en controle door de Bank kan de Rekening gebruikt worden om opdrachten te doen van/ naar de door de cliënt opgegeven tegenrekening. 3. Machtiging De Rekeninghouder kan een derde machtigen om over het tegoed op de Rekening te beschikken. Het verlenen van de machtiging dient schriftelijk te geschieden, onder vermelding van eventuele beperkende bepalingen. Indien in de schriftelijke machtiging geen beperkende bepalingen zijn opgenomen, dan mag de Bank er vanuit gaan dat de machtiging tot wederopzegging is verleend zonder enige restricties. De Rekeninghouder blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor handelingen welke door de Bank in opdracht van de gevolmachtigde worden verricht. Een herroeping van de volmacht is pas van kracht nadat een schriftelijke verklaring van de Rekeninghouder daartoe de Bank heeft bereikt per aangetekend post. Een herroeping van de volmacht met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De gevolmachtigde kan eventuele schriftelijke instructies geven als zijn /haar naam vermeld is op het aanvraagformulier. Een en ander met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen welke in de volmacht zijn aangegeven door de Rekeninghouder(s). 4. Minimum en Maximumbedrag Er is geen minimale inleg vereist voor het openen van een Credit Europe Ondernemersrekening en het maximaal rentedragend saldo per Credit Europe Ondernemersrekening bedraagt ,-. De minimale inleg van het Ondernemersdeposito bedraagt 2.500, - en de maximum inleg per Credit Europe Ondernemers deposito bedraagt ,-. Voor hogere bedragen kunnen door de bank afwijkende bedragen worden gesteld. 5. Overboeken naar de Rekening Er kan op twee manieren geld overgemaakt worden naar de Rekening: a. Er kan rechtstreeks geld worden overgemaakt naar de Rekening door een schriftelijke opdracht vanaf een Tegenrekening. b. Door een telefonische spoedopdracht naar de Rekening vanaf een vooraf opgegeven Tegenrekening. Contante stortingen op de Rekening zijn dus niet mogelijk.het opgeven van een deposito opdracht kan schriftelijk, telefonisch of per fax plaatsvinden. Deposito opdrachten aangeboden als omschrijving van een betaling naar de Credit Europe Ondernemersrekening kunnen niet verwerkt worden. 6. Binnenlandse Opdrachten Uitgaande betalingen ten laste van de Credit Europe Ondernemersrekening kunnen geschieden door overboeking ten gunste van iedere opgegeven Tegenrekening(en) met inachtnememing van artikel 2. Gehele of gedeeltelijke overboeking van het saldo van de Credit Europe Ondernemersrekening is zonder beperkingen toegestaan.

3 Uitgaande betalingen ten laste van het kunnen uitsluitend geschieden door overboeking ten gunste van de vooraf op het aanvraagformulier opgegeven Tegenrekening(en). Overboekingopdrachten ten laste van de Rekening kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax of per worden opgegeven. Schriftelijke opdrachten tot overboeking vanaf de Rekening zijn gratis. Voor spoedopdrachten wordt een standaard tarief van 8. - in rekening gebracht. Een opdracht die met spoed moet worden uitgevoerd dient voor 10:30 uur in het bezit te zijn van de Bank dan wel telefonisch doorgegeven te zijn aan de Bank om de opdracht met de correcte valutadatum te kunnen verwerken. Tenzij de Bank met de Rekeninghouder anders luidende afspraken heeft gemaakt zal de Bank boekingopdrachten waardoor het beschikbare saldo wordt overschreden niet uitvoeren. In geval van onvolledig, onjuist of onduidelijk ingevulde Opdrachten zal de Bank deze onbehandeld aan de Rekeninghouder terugzenden, onder opgave van de reden(en). De Bank is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet of niet tijdig uitvoeren van de Opdracht. De bank is eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen verbonden aan het uitvoeren van de instructies. 7. Valutadatum Voor ontvangst van een bedrag via een andere bankinstelling op een Rekening geldt als Valutadatum de eerste werkdag nadat de Bank het geld op haar rekening heeft ontvangen. Bij de overboeking van een bedrag naar een Rekening bij een andere bankinstelling geldt als valutadatum de laatste werkdag voorafgaand aan de feitelijke belasting van de rekening van de Rekeninghouder door de Bank. Bij spoedoverboekingen wordt geen valutadatum in rekening gebracht. Overboekingen ten laste van de Credit Europe Ondernemersrekening naar een of naar een andere rekening binnen de bank worden beschouwd als een interne overboeking en er wordt derhalve geen valutadatum in rekening gebracht. 8. Tarieven De rentepercentages voor tegoeden- respectievelijk tekorten op de Rekening, de wijze van renteberekening, de tijdstippen waarop rente wordt bijgeschreven- respectievelijk afgeschreven, de minimum- en maximumbedragen van Opdrachten, de voor diensten en werkzaamheden verschuldigde bedragen, administratiekosten en provisies, alsmede overige tarieven, te volgen procedures en in acht te nemen formaliteiten, met uitzondering van hetgeen elders in de Voorwaarden afzonderlijk is geregeld, worden door de Bank vastgesteld en kunnen met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. De Bank draagt ervoor zorg dat informatie over genoemde onderwerpen bij haar verkrijgbaar is (Zie ook artikel 9.). De Bank is bevoegd de kosten, provisies en overige tarieven aan de Rekeninghouder in rekening te brengen en de Rekening daarvoor te debiteren. 9. Rente, renteberekening en rentewijziging De Bank gebruikt voor het berekenen van de rente de dagelijkse salderingsmethode wat inhoud dat de rente op dagbasis over de hoofdsom op de Rekening wordt berekend. Elk jaar wordt verondersteld 365 dagen te hebben. De Credit Europe Ondernemersrekening heeft geen vaste looptijd en is dagelijks opvraagbaar. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven met valutadatum 31 December van het lopende kalenderjaar. Bij het blijft het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van het deposito gelijk. Voor de rekeningen korter en gelijk aan 12 maanden vindt rente uitkering plaats aan het einde van de looptijd. Bij deposito s met een looptijd langer dan 12 maanden, wordt de rente jaarlijks uitgekeerd.

4 Een rentewijziging gaat pas in na kennisgeving in tenminste twee landelijke dagbladen. Wijzigingen worden ook vermeld op de website van de Bank (www.credit Europe Bank.nl). 10. Voortijdige beëindiging van een contract Voortijdige beëindiging van een contract is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie verleend worden op deze regel, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de Directie van de Bank. Over de genomen beslissing van de Directie is geen discussie mogelijk. In geval van een voortijdige beëindiging van een contract zal de Bank bevoegd zijn een boeterente te berekenen welke afhankelijk gesteld kan worden van de contractuele looptijd, de feitelijke looptijd, respectievelijk de resterende looptijd. Een en ander ter beoordeling door de Bank. 11. Opheffen van een Rekening Een Rekeninghouder kan op elk gewenst moment de Rekening opheffen. Daartoe dient de Rekeninghouder een schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende opdracht aan de Bank te verstrekken. Bij opheffing worden alle vorderingen (inclusief de lopende rente) met betrekking tot de Rekening afgewikkeld. Het eventueel ten laste van de Bank uitstaande saldo wordt overgemaakt naar een Tegenrekening op naam van de Rekeninghouder(s) bij een financiële instelling in Nederland onder verrekening van eventuele kosten en commissies. 12. Rekeningoverzichten Elke mutatie op de rekeninggegevens wordt verantwoord op een mutatieoverzicht dat aan het adres van de Rekeninghouder wordt verzonden. Aan de Rekeninghouder wordt op verzoek aanvullende inlichtingen verstrekt over de Rekening en/ of de uitgevoerde Opdrachten. De Rekeninghouder kan ter inzage, afschriften of fotokopieën van de betreffende bescheiden, dan wel de fotografische microproducties ervan verkrijgen zolang deze aanwezig zijn of weergave van elektronisch opgeslagen informatie mogelijk is. De Bank is gerechtigd de Rekeninghouder hiervoor kosten in rekening te brengen. 13. Wijzigingen voorwaarden De Bank is gerechtigd een in verband met de Rekening geleverde dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. Tevens is de Bank bevoegd om in de Voorwaarden wijzigingen aan te brengen. De Bank zal eventuele wijzigingen in de Voorwaarden onverwijld aan de Rekeninghouder mededelen. Indien de Rekeninghouder niet akkoord gaat met de wijzigingen en/ of aanvullingen als bedoeld in dit artikel, dient hij dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na bekendmaking, schriftelijk aan de Bank mee te delen, waarna de Rekening onmiddellijk wordt opgeheven. De afwikkeling van de Rekening geschiedt conform het bepaalde in artikel 11 en Aansprakelijkheid van de Bank De Bank is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen door de Rekeninghouder(s) van deze Voorwaarden, van andere toepasselijke voorwaarden, van toepasselijke instructies dan wel van gemaakte afspraken voor zover niet reeds inbegrepen in de Algemene Bank Voorwaarden welke een integraal onderdeel vormen van deze Voorwaarden (Zie ook artikel 18)

5 T 15. Toepasselijk recht/geschillen Op de betrekkingen tussen de Rekeninghouder en de Bank uit hoofde van de Rekening is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Rekeninghouder en de Bank worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de Bank als eisende partij optreedt is deze, in afwijking hiervan, bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de voor de Rekeninghouder in aanmerking komende buitenlandse rechter. Indien de Rekeninghouder als eisende partij optreedt is hij, in afwijking hiervan, bevoegd een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Bankzaken conform de regels van het voor de Geschillencommissie geldende reglement. 16. Opzeggen relatie Rekeninghouder - Bank De relatie tussen de Bank en de Rekeninghouder kan zowel door de Rekeninghouder als door de Bank met inachtneming van eventuele specifieke productvoorwaarden schriftelijk worden opgezegd. Indien de Bank de relatie opzegt, zal zij onder vermeding van de reden(en) de opzegging meedelen. 17. Persoonsgegevens Alle door de Rekeninghouder aan de Bank verstrekte gegevens worden door haar, respectievelijk door een tot de groep van de Bank behorende rechtspersoon verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde Nederlandse wet en regelgeving, ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het cliëntenbestand en om de dienstverlening uit te (kunnen) breiden. Hierop is van toepassing de Privacy Gedragscode Banken, die kan worden opgevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Banken. 18. Relatie Rekeninghouder - Bank De Algemene Voorwaarden van de Bank waarvan de tekst door de Nederlandse Vereniging van Banken is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, is van toepassing op de relatie tussen de Bank en de Rekeninghouder voor zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden. Amsterdam, 3 juni 2005

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie