VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans?"

Transcriptie

1 VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans? Samenwerken of op eigen kracht verder? Het is een vraag die in 2011 veel gemeenten bezighoudt. Het dilemma geldt voor meerdere beleidsonderwerpen, maar zeker ook voor de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Tijdens deze belastingconferentie wordt aan dit onderwerp aandacht besteed, waarbij voordelen, risico s, ervaringen en aandachtspunten aan de orde komen. Daarnaast kunt u de bedrijfspresentaties bezoeken, overleggen met collega s of deelsessies bijwonen over fiscale actualiteiten, reclamebelasting en BIZ, kostentoerekening bij legesheffing, proceskostenvergoeding, invordering, WOZ-bezwaren en procedures. Voldoende stof voor een intensieve en leerzame conferentie. Wij zien uit naar uw komst! 22 en 23 maart 2011 NH Koningshof, Veldhoven

2 Samenwerken Heffing en invordering van lokale belastingen en uitvoering van de Wet WOZ; het zijn onderwerpen die voor lokale overheden steeds vaker aanleiding zijn om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voordelen oplevert. In een aantal gevallen wordt al samengewerkt, in andere gevallen wordt dat onderzocht en weer anderen varen bewust op eigen kracht. Gemeenschappelijke factor is dat in al deze gevallen samenwerking onderwerp van gesprek is. Unie van Waterschappen Samenwerking kent vele varianten. Dat geldt voor de inhoud en de wijze waarop wordt samengewerkt. Het is belangrijk dat lokale overheden - waaronder de waterschappen - kunnen leren van elkaars ervaringen. In dat kader levert de Unie van Waterschappen dit jaar een bijdrage aan de conferentie. Ondersteunen De VNG neemt geen stelling in over de vraag of wel of niet moet worden samengewerkt. Die beslissing nemen overheden het best zelf op lokaal niveau. De VNG kan wel faciliteren, bijvoorbeeld door het ontsluiten van relevante informatie, het organiseren en publiceren van benchmarks of het organiseren van conferenties, zoals deze belastingconferentie Elkaar spreken Het is belangrijk dat collega s onderling contact kunnen hebben over hun belevingen in de praktijk. De VNG Belastingconferentie 2011 biedt daarvoor een ideaal podium. De conferentie trekt jaarlijks ruim 700 bezoekers. Die zijn bijna allemaal werkzaam op het gebied van lokale belastingen en de Wet WOZ en een groot deel daarvan is betrokken bij een ontwikkeling rond samenwerking. Kans genoeg dus om uw licht op te steken bij de bevindingen van uw collega s. Deelprogramma s Samenwerking vormt dit jaar het motto van de conferentie, maar de dagelijkse werkzaamheden moeten ook gewoon doorgang vinden. Daarom zijn er totaal 10 deelprogramma s over verschillende onderwerpen. Elders in deze folder vindt u daarvan een uitgebreide beschrijving met onderwerpen en inleiders. Plenair programma 23 maart Op het plenaire deel van de VNG Belastingconferentie 2011 spreken Maarten Frankenhuis, Piet Bervoets, en Sjef Leenen. Maarten Frankenhuis is onder andere voormalig directeur van Artis en geeft een presentatie over domesticatie en voortplanting en de bijzondere relatie mens-dier; meer specifiek: de biologische wortels van de man-vrouwrelatie op de werkvloer, manager- en machogedrag, pubers en dwarsliggers, voetbalhooligans en relschoppers. Piet Bervoets geeft leiding aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dat is het langst bestaande belastingsamenwerkingsverband in Nederland en telt nu 23 gemeenten en een waterschap. Vanaf de start in 1977 is Piet Bervoets betrokken bij het SVHW en vanuit deze rijke ervaring geeft hij zijn visie op samenwerken bij lokale belastingen, de Wet WOZ en de BAG. Daarbij zal hij kritisch ingaan op de omstandigheden en motieven waaronder samenwerking al dan niet kansrijk en nuttig is. Sjef Leenen geeft vanaf de oprichting in 2006 leiding aan de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst stadsregio Parkstad Limburg (GBRD). Het samenwerkingsverband werkt als een shared service centre voor 6 gemeenten in de Parkstad. Hij zal onder andere ingaan op de mogelijkheden die een afzonderlijke organisatie gewijd aan belastingheffing en invordering te bieden heeft voor personeel en bedrijfsvoering. Hoewel de aanleiding "kostenbesparing door schaalvergroting" was, is uit zijn praktijk gebleken dat de belangrijkste voordelen (ook in financiële zin) in een andere hoek zitten. Nieuw: VNG Belastingconferentie 2011: 2 FOLO pe-punten. Permanente educatie (pe): deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van te voren te registreren via onder FOLO-ME. De pe-punten worden na de conferentie bijgeschreven.

3 Deelprogramma s Deelprogramma 1: Actualiteiten In dit deelprogramma worden actuele zaken binnen het gemeentelijk belastinggebied belicht. Hierbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en in de uitvoeringspraktijk, maar komt ook de jurisprudentie aan de orde. De inleiders kijken kort terug op de gebeurtenissen die plaatsvonden in 2010, waarbij de belangrijkste feiten nog even op een rij worden gezet. Daarna wordt de overstap gemaakt naar wat u in 2011 nog kunt verwachten. Inleiders: Ton Waars, hoofd afdeling fiscaal-juridische zaken Gemeentelijke Belastingdienst Den Haag en Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG Deelprogramma 2: Waterschappen actief in samenwerking (door Unie van Waterschappen) Steeds vaker slaan lokale overheden de handen ineen als het gaat om het heffen en invorderen van belastingen. Dat bevordert de kwaliteit van de processen, vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie en levert efficiencyvoordelen op. Met name de zogeheten verticale samenwerking, tussen gemeenten en waterschappen, komt steeds vaker voor. Maar hoe kijken de betrokken bestuurlijke en ambtelijke spelers daar nu tegenaan? En leiden die verschillende invalshoeken tot een gezamenlijk beeld? Die vragen komen in dit deelprogramma aan de orde en daarbij is voor de deelnemers een actieve rol weggelegd. Het onderwerp is met name interessant voor vertegenwoordigers van organisaties waar aan samenwerking wordt gedacht of waar men met samenwerking is begonnen. Inleider: mr. drs. M.M.M.F. (Maurice) de Schwartz, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant Deelprogramma 3: Procederen in de praktijk: een leerproces Veel bezoekers van de VNG Belastingconferentie hebben ervaring met procederen bij de belastingrechter. Of u nu veel of weinig ervaring heeft, elke zitting is uniek en loopt wellicht anders dan u had gehoopt of gepland. Met een nagespeelde zitting wordt in dit deelprogramma het proces bij de belastingrechter onder de loep genomen. Jan Monsma is de rechter. Hij oordeelt over een zaak die wordt verdedigd door twee partijen en geeft aan wat hem daarbij opvalt. U bent waarnemer en mag meepraten. Inleiders: Mr. dr. J.A. Monsma, voorzitter sector belastingrecht van het gerechtshof te Arnhem en Sheila Snoey Kiewit, beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 4: Samenwerking bij invordering Het thema van de VNG Belastingconferentie 2011 is Samenwerking. In aansluiting op dit thema gaat Albert Visser in dit deelprogramma in op het initiatief om binnen de overheid samen te werken op het gebied van de deurwaarderij. Kunnen we binnen de overheid komen tot een gezamenlijke groep deurwaarders (gerechts- en belastingdeurwaarders) die exclusief taken voor de overheid uitvoert? Daarnaast informeert Rosalie van Heijst u over de actualiteiten op het gebied van invordering. Inleiders: Albert Visser, Unitmanager Overheid Incasso bij het Centraal Justitieel Incassobureau en Rosalie van Heijst, sr. beleidsmedewerker VNG. Deelprogramma 5: Daling aantal WOZ-bezwaren; nu nog de kosten De afgelopen jaren is het aantal WOZ-bezwaren gedaald. Toch legt de afdoening van de bezwaarschriften nog steeds een groot beslag op tijd en inzet van personeel en daarmee op de uitvoeringskosten van de WOZ. In deze deelsessie gaan Karin Pastoor en Gerbrand van den Ban met de deelnemers op zoek naar de mogelijkheden om kosten te besparen bij de bezwaarafdoening. In die zoektocht komen naast de ervaringen uit het bezwarenonderzoek van de VNG en de Waarderingskamer, ook de ervaringen van de gemeentelijke WOZ-praktijk aan de orde met het pionierstraject mediationvaardigheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Inleiders: Karin Pastoor, sr. medewerker en coördinator WOZ&Heffingen gemeente Emmen en Gerbrand van den Ban, sr. beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 6: Vergoeding van proceskosten: in welke gevallen en in welke mate? Gemeenten krijgen in bezwaarprocedures steeds vaker te maken met verzoeken om proceskostenvergoeding. Dat speelt vooral op het terrein van de Wet WOZ. Ook in de beroepsfase wordt een dergelijk verzoek regelmatig gedaan. Het gaat vaak om bedrijven die zijn opgericht om via no-cure-no-pay-constructies zo veel mogelijk proceskosten te verkrijgen. Gemeenten stellen de VNG steeds meer vragen zoals: in welke gevallen moet een kostenvergoeding worden toegekend, welke kosten komen in aanmerking, wanneer is sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, hoe hoog is de wegingsfactor, welke taxatiekosten worden vergoed en is dat dan in- of exclusief BTW? In

4 dit deelprogramma worden die vragen met u besproken en krijgt u een toelichting op de vernieuwde VNG-notitie: Vergoeding van bezwaar- en beroepskosten. Inleiders: Ruben Wiegerink en Nicoline Bergman, advocaten van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (landsadvocaat) en Rob de Korte, sr. beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 7: Ondernemersfondsen, reclamebelasting, BIZ en OZB-opslag Inmiddels hebben veel gemeenten ervaring opgedaan met de invoering van lokale belastingen om ondernemersfondsen te financieren. Het afgelopen jaar zijn ook de eerste uitspraken van belastingrechters verschenen. In dit deelprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de laatste stand van zaken. Ook wordt stilgestaan bij de lessen uit de praktijk en de ervaringen met ondernemersfondsen, wat zijn de bijzondere aandachtspunten, waar liggen de risico s en hoe kun je die zo klein mogelijk maken? Inleiders: Peter van den Bosch, Van den Bosch & partners en Eric van Mulken, hoofd belastingen en burgerzaken gemeente Sittard-Geleen Deelprogramma 8: Uitvoering BAG-WOZ vanuit het perspectief van de basisregistraties De gemeente Tilburg stuurt op centraal gegevensbeheer waarbij het model van eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik nadrukkelijk is omarmd. Zo zijn binnen Tilburg de BAG- en WOZ-processen geïntegreerd. Dit geldt niet voor de vijf regiogemeenten waarmee de gemeente Tilburg de WOZ en belastingtaken samen uitvoert. De invoering van de Basisregistraties en de gescheiden uitvoering BAG en WOZ voor de regiogemeenten brengen extra uitdagingen met zich mee. In Tilburg is nu een plan in uitvoering waarmee de afstemming tussen de WOZ-registratie en de BAG kan worden geborgd voor de eigen processen en voor de regiogemeenten. In deze deelsessie vertelt de gemeente over de vorderingen en obstakels in dit pionierstraject. Met name interessant voor gemeenten die ook op zoek zijn naar manieren om de BAG- en de WOZ-processen te integreren. Inleiders: Ton Haans, afdelingsmanager POI gemeente Tilburg en Michiel Vunderink, sr. adviseur Adviesgroep Nederlandse Gemeenten Deelprogramma 9: Kostenonderbouwing in belastingprocedures De bewijsregeling uit het arrest Roosendaal, proportionele vermindering uit het arrest Amsterdam, onderbouwing legestarieven uit het arrest Den Bosch, het meer dan zijdelingse verband uit het arrest Amsterdam (II); de Hoge Raad heeft de afgelopen tijd over de kostenonderbouwing in belastingzaken veel informatie gegeven. In deze deelsessie wordt de recente jurisprudentie behandeld en een doelmatige werkwijze voor de kostenonderbouwing aangeboden. Inleider: Jacco Slomp, sr. beleidsmedewerker belastingzaken VNG Deelprogramma 10: Wizard of WOZ, begrijpelijk schrijven in de WOZ-praktijk Of een gemeente nu wel of niet samenwerkt, uitspraken op bezwaarschriften en bijsluiters bij WOZbeschikkingen moeten ieder jaar weer gemaakt worden. En ook al werken diverse partijen al meer en meer samen bij het opstellen en uitwisselen van deze teksten, het blijven teksten die lastig zijn om op te stellen. Dat komt omdat de inhoud juridisch sluitend moet zijn en tegelijkertijd moet de boodschap begrijpelijk en liefst ook prettig leesbaar zijn. Hoe schrijft u een tekst met een correcte inhoud zonder te vervallen in complex taalgebruik, welig tierende wetteksten en archaïsche standaardriedels. In dit interactieve deelprogramma leert u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden alles over de do s en don ts van het schrijven van goede en leesbare teksten. Leerzaam én lucratief: de deelnemer met de meeste parate kennis over begrijpelijk taalgebruik gaat naar huis met een mooie prijs. Dit deelprogramma wordt verzorgd door Henri Raven, bekend van eerdere conferenties. Henri is terug met het hooggewaardeerde programma van vorig jaar. Toen gemist? Grijp nu uw kans! Inleider: Henri Raven, Hendrikx Van der Spek, bureau voor bedrijfscommunicatie

5 Programma Dinsdag 22 maart Middagprogramma uur Bedrijfspresentaties Avondprogramma uur Diner uur Deelprogramma s (ronde 1) Woensdag 23 maart Ochtendprogramma Tot uur Ontbijt/ontvangst deelnemers uur Deelprogramma s (ronde 2) uur Pauze uur Deelprogramma s (ronde 3) Middagprogramma uur Lunch uur Plenair programma met de volgende inleiders: uur Koffie en thee Maarten Frankenhuis Maarten Frankenhuis, dierenarts, voormalig directeur van Artis en onderhoudend redenaar. Piet Bervoets Piet Bervoets is directeur van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en voorzitter van het platform Directeuren Samenwerkingsverbanden Belastingen (DSB). Sjef Leenen Sjef Leenen is manager van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst Parkstad Limburg. Uitreiking USB-stick met daarop de beschikbare presentaties en achtergrondinformatie

6 Data en locatie De VNG Belastingconferentie 2011 wordt gehouden op 22 en 23 maart 2011 in NH Koningshof, Locht 117 in Veldhoven. Doelgroep De conferentie is bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten. Overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven zijn van harte welkom. Kosten De kosten voor deelname aan de VNG Belastingconferentie bedragen: (alle bedragen zijn exclusief 19% Btw) Voor non-profitinstellingen Diner 22 maart 57,00 Avondprogramma 22 maart 140,00 Hotelovernachting 22 maart 125,00 Programma 23 maart 215,00 Voor profitinstellingen Diner 22 maart 57,00 Avondprogramma 22 maart 280,00 Hotelovernachting 22 maart 125,00 Programma 23 maart 430,00 Inschrijving U kunt zich inschrijven via de congreskalender op de website van het Congres- en Studiecentrum VNG, of via Ongeveer een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging met uw badge, een routebeschrijving en een programma per post. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het CBP op 24 juli 2002, onder meldingsnummer m Annuleren of wijzigen Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dat doen door opnieuw in te loggen op de website waar u zich heeft ingeschreven en naar uw inschrijving gaan. Tot uiterlijk vrijdag 4 maart 2011 kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Dit kun u per aangeven aan Permanente Educatie punten: 2 FOLO pe-punten Deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van tevoren te registreren via onder FOLO- ME. Bij registratie voor de conferentie wordt u verzocht uw FOLO pe-nummer te vermelden. Inlichtingen Congres- en Studiecentrum VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag tel.: , fax: of

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 22 1 Herziening

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

een gouden combinatie

een gouden combinatie Een gouden combinatie 1 een gouden combinatie Toekomstbeelden en verkenningen in de lokale overheid 2 Een gouden combinatie Actuele HRM-oplossingen voor de overheid Driessen biedt praktische HRM-diensten.

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

IT`S ALL ABOUT RESULTS

IT`S ALL ABOUT RESULTS IT`S ALL ABOUT RESULTS P R O G R A M M A NVVB CONGRES 15 & 16 APRIL 2015 NH LEEUWENHORST TE NOORDWIJKERHOUT NVVB CONGRES 2015 1 nvvb partners Het NVVB Congres wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners:

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2011

Jaarverslag Europa decentraal 2011 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie