VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans?"

Transcriptie

1 VNG Belastingconferentie 2011 Samenwerken: verboden vrucht of onbenutte kans? Samenwerken of op eigen kracht verder? Het is een vraag die in 2011 veel gemeenten bezighoudt. Het dilemma geldt voor meerdere beleidsonderwerpen, maar zeker ook voor de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Tijdens deze belastingconferentie wordt aan dit onderwerp aandacht besteed, waarbij voordelen, risico s, ervaringen en aandachtspunten aan de orde komen. Daarnaast kunt u de bedrijfspresentaties bezoeken, overleggen met collega s of deelsessies bijwonen over fiscale actualiteiten, reclamebelasting en BIZ, kostentoerekening bij legesheffing, proceskostenvergoeding, invordering, WOZ-bezwaren en procedures. Voldoende stof voor een intensieve en leerzame conferentie. Wij zien uit naar uw komst! 22 en 23 maart 2011 NH Koningshof, Veldhoven

2 Samenwerken Heffing en invordering van lokale belastingen en uitvoering van de Wet WOZ; het zijn onderwerpen die voor lokale overheden steeds vaker aanleiding zijn om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak voordelen oplevert. In een aantal gevallen wordt al samengewerkt, in andere gevallen wordt dat onderzocht en weer anderen varen bewust op eigen kracht. Gemeenschappelijke factor is dat in al deze gevallen samenwerking onderwerp van gesprek is. Unie van Waterschappen Samenwerking kent vele varianten. Dat geldt voor de inhoud en de wijze waarop wordt samengewerkt. Het is belangrijk dat lokale overheden - waaronder de waterschappen - kunnen leren van elkaars ervaringen. In dat kader levert de Unie van Waterschappen dit jaar een bijdrage aan de conferentie. Ondersteunen De VNG neemt geen stelling in over de vraag of wel of niet moet worden samengewerkt. Die beslissing nemen overheden het best zelf op lokaal niveau. De VNG kan wel faciliteren, bijvoorbeeld door het ontsluiten van relevante informatie, het organiseren en publiceren van benchmarks of het organiseren van conferenties, zoals deze belastingconferentie Elkaar spreken Het is belangrijk dat collega s onderling contact kunnen hebben over hun belevingen in de praktijk. De VNG Belastingconferentie 2011 biedt daarvoor een ideaal podium. De conferentie trekt jaarlijks ruim 700 bezoekers. Die zijn bijna allemaal werkzaam op het gebied van lokale belastingen en de Wet WOZ en een groot deel daarvan is betrokken bij een ontwikkeling rond samenwerking. Kans genoeg dus om uw licht op te steken bij de bevindingen van uw collega s. Deelprogramma s Samenwerking vormt dit jaar het motto van de conferentie, maar de dagelijkse werkzaamheden moeten ook gewoon doorgang vinden. Daarom zijn er totaal 10 deelprogramma s over verschillende onderwerpen. Elders in deze folder vindt u daarvan een uitgebreide beschrijving met onderwerpen en inleiders. Plenair programma 23 maart Op het plenaire deel van de VNG Belastingconferentie 2011 spreken Maarten Frankenhuis, Piet Bervoets, en Sjef Leenen. Maarten Frankenhuis is onder andere voormalig directeur van Artis en geeft een presentatie over domesticatie en voortplanting en de bijzondere relatie mens-dier; meer specifiek: de biologische wortels van de man-vrouwrelatie op de werkvloer, manager- en machogedrag, pubers en dwarsliggers, voetbalhooligans en relschoppers. Piet Bervoets geeft leiding aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dat is het langst bestaande belastingsamenwerkingsverband in Nederland en telt nu 23 gemeenten en een waterschap. Vanaf de start in 1977 is Piet Bervoets betrokken bij het SVHW en vanuit deze rijke ervaring geeft hij zijn visie op samenwerken bij lokale belastingen, de Wet WOZ en de BAG. Daarbij zal hij kritisch ingaan op de omstandigheden en motieven waaronder samenwerking al dan niet kansrijk en nuttig is. Sjef Leenen geeft vanaf de oprichting in 2006 leiding aan de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst stadsregio Parkstad Limburg (GBRD). Het samenwerkingsverband werkt als een shared service centre voor 6 gemeenten in de Parkstad. Hij zal onder andere ingaan op de mogelijkheden die een afzonderlijke organisatie gewijd aan belastingheffing en invordering te bieden heeft voor personeel en bedrijfsvoering. Hoewel de aanleiding "kostenbesparing door schaalvergroting" was, is uit zijn praktijk gebleken dat de belangrijkste voordelen (ook in financiële zin) in een andere hoek zitten. Nieuw: VNG Belastingconferentie 2011: 2 FOLO pe-punten. Permanente educatie (pe): deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van te voren te registreren via onder FOLO-ME. De pe-punten worden na de conferentie bijgeschreven.

3 Deelprogramma s Deelprogramma 1: Actualiteiten In dit deelprogramma worden actuele zaken binnen het gemeentelijk belastinggebied belicht. Hierbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en in de uitvoeringspraktijk, maar komt ook de jurisprudentie aan de orde. De inleiders kijken kort terug op de gebeurtenissen die plaatsvonden in 2010, waarbij de belangrijkste feiten nog even op een rij worden gezet. Daarna wordt de overstap gemaakt naar wat u in 2011 nog kunt verwachten. Inleiders: Ton Waars, hoofd afdeling fiscaal-juridische zaken Gemeentelijke Belastingdienst Den Haag en Robbert Verkuijlen, coördinator belastingzaken VNG Deelprogramma 2: Waterschappen actief in samenwerking (door Unie van Waterschappen) Steeds vaker slaan lokale overheden de handen ineen als het gaat om het heffen en invorderen van belastingen. Dat bevordert de kwaliteit van de processen, vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie en levert efficiencyvoordelen op. Met name de zogeheten verticale samenwerking, tussen gemeenten en waterschappen, komt steeds vaker voor. Maar hoe kijken de betrokken bestuurlijke en ambtelijke spelers daar nu tegenaan? En leiden die verschillende invalshoeken tot een gezamenlijk beeld? Die vragen komen in dit deelprogramma aan de orde en daarbij is voor de deelnemers een actieve rol weggelegd. Het onderwerp is met name interessant voor vertegenwoordigers van organisaties waar aan samenwerking wordt gedacht of waar men met samenwerking is begonnen. Inleider: mr. drs. M.M.M.F. (Maurice) de Schwartz, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant Deelprogramma 3: Procederen in de praktijk: een leerproces Veel bezoekers van de VNG Belastingconferentie hebben ervaring met procederen bij de belastingrechter. Of u nu veel of weinig ervaring heeft, elke zitting is uniek en loopt wellicht anders dan u had gehoopt of gepland. Met een nagespeelde zitting wordt in dit deelprogramma het proces bij de belastingrechter onder de loep genomen. Jan Monsma is de rechter. Hij oordeelt over een zaak die wordt verdedigd door twee partijen en geeft aan wat hem daarbij opvalt. U bent waarnemer en mag meepraten. Inleiders: Mr. dr. J.A. Monsma, voorzitter sector belastingrecht van het gerechtshof te Arnhem en Sheila Snoey Kiewit, beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 4: Samenwerking bij invordering Het thema van de VNG Belastingconferentie 2011 is Samenwerking. In aansluiting op dit thema gaat Albert Visser in dit deelprogramma in op het initiatief om binnen de overheid samen te werken op het gebied van de deurwaarderij. Kunnen we binnen de overheid komen tot een gezamenlijke groep deurwaarders (gerechts- en belastingdeurwaarders) die exclusief taken voor de overheid uitvoert? Daarnaast informeert Rosalie van Heijst u over de actualiteiten op het gebied van invordering. Inleiders: Albert Visser, Unitmanager Overheid Incasso bij het Centraal Justitieel Incassobureau en Rosalie van Heijst, sr. beleidsmedewerker VNG. Deelprogramma 5: Daling aantal WOZ-bezwaren; nu nog de kosten De afgelopen jaren is het aantal WOZ-bezwaren gedaald. Toch legt de afdoening van de bezwaarschriften nog steeds een groot beslag op tijd en inzet van personeel en daarmee op de uitvoeringskosten van de WOZ. In deze deelsessie gaan Karin Pastoor en Gerbrand van den Ban met de deelnemers op zoek naar de mogelijkheden om kosten te besparen bij de bezwaarafdoening. In die zoektocht komen naast de ervaringen uit het bezwarenonderzoek van de VNG en de Waarderingskamer, ook de ervaringen van de gemeentelijke WOZ-praktijk aan de orde met het pionierstraject mediationvaardigheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Inleiders: Karin Pastoor, sr. medewerker en coördinator WOZ&Heffingen gemeente Emmen en Gerbrand van den Ban, sr. beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 6: Vergoeding van proceskosten: in welke gevallen en in welke mate? Gemeenten krijgen in bezwaarprocedures steeds vaker te maken met verzoeken om proceskostenvergoeding. Dat speelt vooral op het terrein van de Wet WOZ. Ook in de beroepsfase wordt een dergelijk verzoek regelmatig gedaan. Het gaat vaak om bedrijven die zijn opgericht om via no-cure-no-pay-constructies zo veel mogelijk proceskosten te verkrijgen. Gemeenten stellen de VNG steeds meer vragen zoals: in welke gevallen moet een kostenvergoeding worden toegekend, welke kosten komen in aanmerking, wanneer is sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, hoe hoog is de wegingsfactor, welke taxatiekosten worden vergoed en is dat dan in- of exclusief BTW? In

4 dit deelprogramma worden die vragen met u besproken en krijgt u een toelichting op de vernieuwde VNG-notitie: Vergoeding van bezwaar- en beroepskosten. Inleiders: Ruben Wiegerink en Nicoline Bergman, advocaten van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (landsadvocaat) en Rob de Korte, sr. beleidsmedewerker VNG Deelprogramma 7: Ondernemersfondsen, reclamebelasting, BIZ en OZB-opslag Inmiddels hebben veel gemeenten ervaring opgedaan met de invoering van lokale belastingen om ondernemersfondsen te financieren. Het afgelopen jaar zijn ook de eerste uitspraken van belastingrechters verschenen. In dit deelprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de laatste stand van zaken. Ook wordt stilgestaan bij de lessen uit de praktijk en de ervaringen met ondernemersfondsen, wat zijn de bijzondere aandachtspunten, waar liggen de risico s en hoe kun je die zo klein mogelijk maken? Inleiders: Peter van den Bosch, Van den Bosch & partners en Eric van Mulken, hoofd belastingen en burgerzaken gemeente Sittard-Geleen Deelprogramma 8: Uitvoering BAG-WOZ vanuit het perspectief van de basisregistraties De gemeente Tilburg stuurt op centraal gegevensbeheer waarbij het model van eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik nadrukkelijk is omarmd. Zo zijn binnen Tilburg de BAG- en WOZ-processen geïntegreerd. Dit geldt niet voor de vijf regiogemeenten waarmee de gemeente Tilburg de WOZ en belastingtaken samen uitvoert. De invoering van de Basisregistraties en de gescheiden uitvoering BAG en WOZ voor de regiogemeenten brengen extra uitdagingen met zich mee. In Tilburg is nu een plan in uitvoering waarmee de afstemming tussen de WOZ-registratie en de BAG kan worden geborgd voor de eigen processen en voor de regiogemeenten. In deze deelsessie vertelt de gemeente over de vorderingen en obstakels in dit pionierstraject. Met name interessant voor gemeenten die ook op zoek zijn naar manieren om de BAG- en de WOZ-processen te integreren. Inleiders: Ton Haans, afdelingsmanager POI gemeente Tilburg en Michiel Vunderink, sr. adviseur Adviesgroep Nederlandse Gemeenten Deelprogramma 9: Kostenonderbouwing in belastingprocedures De bewijsregeling uit het arrest Roosendaal, proportionele vermindering uit het arrest Amsterdam, onderbouwing legestarieven uit het arrest Den Bosch, het meer dan zijdelingse verband uit het arrest Amsterdam (II); de Hoge Raad heeft de afgelopen tijd over de kostenonderbouwing in belastingzaken veel informatie gegeven. In deze deelsessie wordt de recente jurisprudentie behandeld en een doelmatige werkwijze voor de kostenonderbouwing aangeboden. Inleider: Jacco Slomp, sr. beleidsmedewerker belastingzaken VNG Deelprogramma 10: Wizard of WOZ, begrijpelijk schrijven in de WOZ-praktijk Of een gemeente nu wel of niet samenwerkt, uitspraken op bezwaarschriften en bijsluiters bij WOZbeschikkingen moeten ieder jaar weer gemaakt worden. En ook al werken diverse partijen al meer en meer samen bij het opstellen en uitwisselen van deze teksten, het blijven teksten die lastig zijn om op te stellen. Dat komt omdat de inhoud juridisch sluitend moet zijn en tegelijkertijd moet de boodschap begrijpelijk en liefst ook prettig leesbaar zijn. Hoe schrijft u een tekst met een correcte inhoud zonder te vervallen in complex taalgebruik, welig tierende wetteksten en archaïsche standaardriedels. In dit interactieve deelprogramma leert u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden alles over de do s en don ts van het schrijven van goede en leesbare teksten. Leerzaam én lucratief: de deelnemer met de meeste parate kennis over begrijpelijk taalgebruik gaat naar huis met een mooie prijs. Dit deelprogramma wordt verzorgd door Henri Raven, bekend van eerdere conferenties. Henri is terug met het hooggewaardeerde programma van vorig jaar. Toen gemist? Grijp nu uw kans! Inleider: Henri Raven, Hendrikx Van der Spek, bureau voor bedrijfscommunicatie

5 Programma Dinsdag 22 maart Middagprogramma uur Bedrijfspresentaties Avondprogramma uur Diner uur Deelprogramma s (ronde 1) Woensdag 23 maart Ochtendprogramma Tot uur Ontbijt/ontvangst deelnemers uur Deelprogramma s (ronde 2) uur Pauze uur Deelprogramma s (ronde 3) Middagprogramma uur Lunch uur Plenair programma met de volgende inleiders: uur Koffie en thee Maarten Frankenhuis Maarten Frankenhuis, dierenarts, voormalig directeur van Artis en onderhoudend redenaar. Piet Bervoets Piet Bervoets is directeur van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en voorzitter van het platform Directeuren Samenwerkingsverbanden Belastingen (DSB). Sjef Leenen Sjef Leenen is manager van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst Parkstad Limburg. Uitreiking USB-stick met daarop de beschikbare presentaties en achtergrondinformatie

6 Data en locatie De VNG Belastingconferentie 2011 wordt gehouden op 22 en 23 maart 2011 in NH Koningshof, Locht 117 in Veldhoven. Doelgroep De conferentie is bestemd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten. Overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven zijn van harte welkom. Kosten De kosten voor deelname aan de VNG Belastingconferentie bedragen: (alle bedragen zijn exclusief 19% Btw) Voor non-profitinstellingen Diner 22 maart 57,00 Avondprogramma 22 maart 140,00 Hotelovernachting 22 maart 125,00 Programma 23 maart 215,00 Voor profitinstellingen Diner 22 maart 57,00 Avondprogramma 22 maart 280,00 Hotelovernachting 22 maart 125,00 Programma 23 maart 430,00 Inschrijving U kunt zich inschrijven via de congreskalender op de website van het Congres- en Studiecentrum VNG, of via Ongeveer een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging met uw badge, een routebeschrijving en een programma per post. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het CBP op 24 juli 2002, onder meldingsnummer m Annuleren of wijzigen Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dat doen door opnieuw in te loggen op de website waar u zich heeft ingeschreven en naar uw inschrijving gaan. Tot uiterlijk vrijdag 4 maart 2011 kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Dit kun u per aangeven aan Permanente Educatie punten: 2 FOLO pe-punten Deelnemers die de gehele conferentie hebben gevolgd komen in aanmerking voor 2 FOLO pe-punten. U dient zich hiervoor van tevoren te registreren via onder FOLO- ME. Bij registratie voor de conferentie wordt u verzocht uw FOLO pe-nummer te vermelden. Inlichtingen Congres- en Studiecentrum VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag tel.: , fax: of

VNG Belastingconferentie 2012 Lokale belastingheffing: eeuwige verandering

VNG Belastingconferentie 2012 Lokale belastingheffing: eeuwige verandering 27 en 28 maart 2012 NH Koningshof, Veldhoven VNG Belastingconferentie 2012 Lokale belastingheffing: eeuwige verandering Lokale belastingheffing: eeuwige verandering In 2012 bestaat de VNG 100 jaar. Een

Nadere informatie

VNG Belastingconferentie 2013 Samen Verder. 2 & 3 april 2013 NH Koningshof Veldhoven

VNG Belastingconferentie 2013 Samen Verder. 2 & 3 april 2013 NH Koningshof Veldhoven VNG Belastingconferentie 2013 Samen Verder 2 & 3 april 2013 NH Koningshof Veldhoven Welkom op de VNG Belastingconferentie 2013 Samenwerking is voor gemeenten niet nieuw. Wel uiterst actueel. Dit geldt

Nadere informatie

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR?

Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Werkconferentie Als de gemeente kantelt, kantelt de samenwerking tussen bestuurder, management en OR? Gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Er is een duidelijke omslag naar vraaggericht werken, steeds

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse

VNG Juridische 2-daagse VNG Juridische 2-daagse Ontwikkelingen binnen het brede vakgebied van gemeentejuristen volgen elkaar snel op. De VNG verzorgt een tweedaags juridisch congres met deelsessies die in het teken staan van

Nadere informatie

Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Stoomcursus gemeentelijke belastingen Stoomcursus gemeentelijke belastingen Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz (Incompany)opleidingen/trainingen Permanente Educatie: nieuwe regeling Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten. Kennisworkshop

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten. Kennisworkshop ACHTER DE SCHERMEN VAN HET ARBEIDSCONFLICT Een palet vol nieuwe inzichten Kennisworkshop Achter de schermen van het arbeidsconflict Nieuwe trainingsvorm: een kennisworkshop In deze workshop is gezocht

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures.

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 15 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van 28 februari 2012 van de heffingsambtenaar tot vaststelling

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Postbus 18 4000 AA Tiel o TNT Post Port betaald Gemeente Oostzaan Gemeenteraad Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011 Gemeente Oostzaan uitnodiging

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag over speelgelegenheden Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag Speelgelegenheden Dinsdag 30 maart a.s. organiseert de NEN normcommissie Speeltoestellen een informatiedag

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016

Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016 Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016 1. Het ibestuur Congres 2016 Artikel 1.1 Het congres Het ibestuur Congres is het jaarlijkse congres voor bestuurders en professionals die

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Chartres Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Conferentie van 3 t/m 8 mei 2011 in Chartres Met medewerking van Christine Gruwez, Frans Lutters, Wim Veltman e.a. Waarom

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering

BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering INHOUD Voorstellen Interactief (ervaringen verwachtingen - stellingen) Kengetallen Zaanstad Informele communicatie

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining

TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN. Vaardigheidstraining TOEPASSEN VAN MEDIATIONVAARDIGHEDEN Vaardigheidstraining Toepassen van Mediationvaardigheden Inleiding De laatste jaren is er een toegenomen bewustwording vanuit de overheid dat de kwaliteit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER NOAB EDUCATIEPROGRAMMA VOORJAAR 2016

INSCHRIJFFORMULIER NOAB EDUCATIEPROGRAMMA VOORJAAR 2016 1/7 EENDAAGSE EDUCATIEBIJEENKOMSTEN IB- en VpB actualiteiten - mr. Frank Onstwedder woensdag 9 maart 16:00-19:00 NH Hotel Geldrop woensdag 16 maart 16:00-19:00 Postillion Hotel Dordrecht maandag 21 maart

Nadere informatie

Netwerken voor de Pensioenadviseur

Netwerken voor de Pensioenadviseur Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? -

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942 ( mr.r.f.a.geldof) versiedatum: 9 oktober 2009 http://www.gemeentebelastingen.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1. Doel handleiding... 3 1.2. FOLO -ME... 3 1.3. Gebruikers FOLO -ME... 3 2. Direct aan

Nadere informatie

1 dagdeel (9:00 uur 12:30 uur) In groepen van maximaal 20 personen 150,- per persoon exclusief BTW Inclusief (12:30-13:30 uur)

1 dagdeel (9:00 uur 12:30 uur) In groepen van maximaal 20 personen 150,- per persoon exclusief BTW Inclusief (12:30-13:30 uur) Aanbod permanente educatie voor makelaars en taxateurs Cursus WOZ-waarde in de praktijk De cursus WOZ-waarde in de praktijk is een inleiding in de uitvoering van de Wet WOZ zoals deze door de gemeente

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 Betaalbaarheid van het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 12 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Mariette Carstens / Hollandse Hoogte OTB Platform31 Wooncongres 2014 Betaalbaarheid van het wonen 12

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN

EUROPEES MILIEUBELEID EN P:\10\1020701\infopackage final Cursus EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES georganiseerd door het Europees Instituut voor Bestuurskunde i.s.m. de nederlandse provincies Cursus EUROPEES MILIEUBELEID

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen

Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen Vrijdag 27 september 2013 Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk Nijkerk Voorwoord Het is algemeen bekend dat zowel

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde ZOMERCURSUS bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 31

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Inzicht in kostentoerekening. VNG belastingconferentie 2014. Van den Bosch & partners

Inzicht in kostentoerekening. VNG belastingconferentie 2014. Van den Bosch & partners Inzicht in kostentoerekening VNG belastingconferentie 2014 Van den Bosch & partners Inzicht in kostentoerekening Programma Inleiding en actualiteiten Wat kom je tegen in een procedure Stellingen Ervaringen

Nadere informatie

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 A.B.15/10 Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 Inleiding SVHW dient voor 2016 een meerjarenbegroting op te stellen. De eerste stap van het begrotingsproces is de vaststelling van de kaders

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden. Invloed of regie?

BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden. Invloed of regie? BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden Invloed of regie? 24 maart 2015 Ans Westendorp westendorp@recent.nl zelfstandig trainer, begeleider en coach 0621537172 Kennismaken klein onderzoekje U

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat

Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat Inleiding Programma Aanmelden Route Alles wat u als directeur moet weten... maar waar u door de drukte amper aan toekomt, voor u in één middag in begrijpelijke taal samengevat De directeur van een onderneming

Nadere informatie

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer.

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer. Naam 1 Naam 2 Adres Postcode Plaatsnaam Helden, 1 maart 2016 Betreft: Uitnodiging bijeenkomst (agro-)ondernemers Geachte genodigde, De Aelmans Adviesgroep, Hoeberechts Advocaten en Metis Notarissen nodigen

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners. Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC

Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners. Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC Inleiding Cursus Counselen over Prenatale Screening Prenatale screening valt per 1 januari

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Data 2006-2007 12 en 28 september 2006 11 januari en 25 januari 2007 6 en 22 maart 2007 Informatie telefoon 030 250 3455; fax 030 250 34 99 onderwijs-opleidingen@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland Ondernemersfondsen en BIZ: belastingrecht voor ondernemers Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland mr.dr. A.W. (Arjen) Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Driedaagse Masterclass Investeren in bibliotheek(functies) 2014

Driedaagse Masterclass Investeren in bibliotheek(functies) 2014 Driedaagse Masterclass Investeren in bibliotheek(functies) 2014 Introductie Sinds het uitbreken van de internationale financiële crisis in het najaar van 2008, heeft Nederland te maken met een stagnerende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw,

Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, Op 1 juli 2011 heeft de Belastingdienst wederom een nieuwe werkwijze ingevoerd. Deze werkwijze is gericht op een snellere afgifte van het kenteken op basis van de BPM aangifte.

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Donderdag 23 september 2010 Aalmarktzaal - Stadsgehoorzaal Leiden Conditiemeting in 2010! In 2005 organiseerden NEN

Nadere informatie

SC Platform over wet- en regelgeving

SC Platform over wet- en regelgeving SC overheid factsheet 2015 Onmisbaar voor iedereen die compleet geïnformeerd moet zijn over actuele wet- en regelgeving BLADFORMULE sc SC is het platform over wet- en regelgeving en houdt in de gaten welke

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES

EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES Cursus PROGRAMMA Donderdag, 25 oktober 2007 09.00 Welkom en introductie Christoph Demmke, Professor, Europees Instituut voor Bestuurskunde, Maastricht Ed Eggink, Provincie Limburg, Maastricht 09.30 Europese

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 Zoals u weet is er op 11 december 2013 weer de landelijke Pro-dag, dit keer in Hart van Holland te Nijkerk. Centraal

Nadere informatie

Brochure informatieplein

Brochure informatieplein Brochure informatieplein Dè kans om uw bedrijf te profileren Donderdag 12 april 2012 Ahoy Rotterdam Inleiding Op 12 april 2012 organiseert SBR voor de zesde keer op rij het Nationaal Brandveiligheidscongres.

Nadere informatie

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald!

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald! Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches Praktijkworkshop over contracteren,

Nadere informatie

Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een

Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een belanghebbende maakt in verband met de behandeling van

Nadere informatie

Congres Kantelen in de Wmo

Congres Kantelen in de Wmo Congres Kantelen in de Wmo 'Kantelen in de Wmo' staat voor een nieuwe manier van werken, waarbij gemeente en burger met elkaar in gesprek gaan, de vraag van de burger breed benaderd wordt en de eigen kracht

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 Uitspraak van 25 juli 2014 in het geding tussen: [X] B.V., statutair gevestigd te [Z], belanghebbende, en de directeur van

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie