Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?"

Transcriptie

1 Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel de Belastingdienst moet reageren op uw aangifte. Of wat uw mogelijkheden zijn als u de aanslag niet kunt betalen. Bent u het niet eens met de Belastingdienst? Of bent u ontevreden over hoe u bent behandeld? In deze brochure staat wat u dan kunt doen

2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat kunt u van de Belastingdienst verwachten? Zorgvuldigheid, respect en gelijke behandeling Bescherming van uw persoonlijke gegevens Voorlichting Behandelingstermijn 6 3 Wat zijn de regels bij de aangifte en de aanslag? Wijziging voorlopige teruggaaf Tegemoetkoming of toeslag Vermindering van uw voorlopige aanslag Afwijking van uw aangifte Vermindering van uw definitieve aanslag Uitstel van betaling of een betalingsregeling Kwijtschelding van belasting Verzet tegen een dwangbevel Kosten van vervolging U bent het als derde niet eens met een beslaglegging Rente vergoed krijgen of betalen 9 4 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst? Bezwaar maken In beroep gaan Voorlopige voorziening Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken Als de wet leidt tot onbedoelde resultaten De Nationale ombudsman De Commissies voor de Verzoekschriften Schadevergoeding 12 1

3 5 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? In welke gevallen kunt u een klacht indienen? Hoe dient u een klacht in? Hoe moet de Belastingdienst uw klacht behandelen? Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht 14 6 Wat zijn de regels als u iemand wilt machtigen? 15 7 Heeft u nog vragen? 16 2

4 1 Waarom deze brochure? De belastingen in Nederland worden geheven op basis van wetten, die door de Tweede en Eerste Kamer zijn vastgesteld. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Het is de taak van de Belastingdienst om de rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting, te heffen en te innen. Daarnaast verzorgt de Belastingdienst een aantal inkomensafhankelijke regelingen. Ook voert de Belastingdienst controles uit. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor alle belastingen. Zo is voor de onroerende-zaakbelasting de gemeente verantwoordelijk. Om de taak van heffen en innen goed te kunnen uitvoeren, legt de Belastingdienst u een aantal verplichtingen op: de aangifte juist en duidelijk invullen, gegevens verstrekken en op tijd betalen. Maar u heeft als belastingbetaler ook rechten. Deze rechten zijn opgenomen in verschillende belastingwetten. In deze brochure vindt u een overzicht van uw belangrijkste rechten. Voor een aantal onderwerpen wordt in deze brochure voor meer informatie verwezen naar andere folders en brochures van de Belastingdienst. U kunt alle genoemde folders en brochures vinden op internet: of aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3

5 2 Wat kunt u van de Belastingdienst verwachten? Uw rechten als belastingbetaler worden in de wet beschermd. Op grond van de wet heeft u: het recht om bezwaar te maken of in beroep te gaan; het recht op uitleg als van uw aangifte wordt afgeweken; het recht om een adviseur uw belangen te laten behartigen. U heeft er voor alles recht op dat de Belastingdienst op een correcte manier met u omgaat. Als u vindt dat de Belastingdienst u niet juist heeft behandeld, kunt u een klacht indienen. In deze brochure staat hoe u dit kunt doen. 2.1 Zorgvuldigheid, respect en gelijke behandeling U heeft er recht op dat de Belastingdienst u zorgvuldig, met respect en zonder vooroordelen behandelt. Dit betekent: De Belastingdienst doet wat hij toezegt; het geven van algemene informatie zoals in een brochure, op internet en bij de Belasting- Telefoon, is geen toezegging. Het belastingkantoor dat uw belastingzaken afhandelt, behandelt u op dezelfde manier als anderen die in dezelfde situatie verkeren. De Belastingdienst mag u niet vaker lastig vallen dan strikt noodzakelijk. De Belastingdienst erkent uw recht om uw zaken binnen het kader van de wet zo te regelen dat u zo min mogelijk belasting betaalt. De Belastingdienst heeft als uitgangspunt dat u, bijvoorbeeld in uw aangifte of bij een gesprek met een ambtenaar, de waarheid spreekt en juiste en volledige informatie geeft. Als u het niet eens bent met de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Zie hoofdstuk 5. 4

6 2.2 Bescherming van uw persoonlijke gegevens U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de eerste plaats hoeft u niet méér gegevens te verstrekken dan nodig zijn om te kunnen bepalen hoeveel belasting u moet betalen. Ook mag de Belastingdienst uw gegevens niet doorgeven aan anderen. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding. Zo geeft de Belastingdienst gegevens over studerenden door aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Verder worden bijvoorbeeld gegevens verstrekt aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de vaststelling van huursubsidie en aan de gemeentelijke sociale diensten. Op uw verzoek geeft de Belastingdienst aan welke persoonsgegevens bij de Belastingdienst bekend zijn. Als dat nodig is, kunt u de Belastingdienst vragen uw persoonsgegevens te verbeteren. Ook mag u weten aan welke instanties uw persoonsgegevens zijn verstrekt. 2.3 Voorlichting U heeft recht op een goede voorlichting door de Belastingdienst. Ook heeft u er recht op te weten wat voor gevolgen een nieuwe wet of een wetswijziging kan hebben en welke actie u moet ondernemen. Vrijwel alle informatie van de Belastingdienst vindt u op internet: U kunt folders en brochures ook aanvragen bij de BelastingTelefoon. Als u algemene vragen over belastingen heeft, kunt u die altijd stellen aan de BelastingTelefoon. Het nummer vindt u achter in deze brochure. Daarnaast verleent de Belastingdienst hulp bij het invullen van aangiften. Wanneer er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de belasting die u moet betalen. Bijvoorbeeld als u 65 jaar wordt of als u een woning koopt. Meer informatie hierover vindt u in de brochures en aanvullende toelichtingen op internet. 5

7 2.4 Behandelingstermijn De Belastingdienst behandelt de binnengekomen aangiften zo snel mogelijk. De aangiften inkomstenbelasting worden binnen één jaar behandeld. Er kunnen echter uitzonderingen zijn. Wettelijk heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd om u een aanslag inkomstenbelasting te sturen. Als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van uw aangifte, dan wordt de uitsteltermijn bij de behandelingstermijn opgeteld. Bij de inkomstenbelasting laat de Belastingdienst u binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte weten hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen. U moet uw aangifte dan wel op tijd indienen. De Belastingdienst streeft ernaar op een bezwaarschrift binnen zes weken te beslissen. Als het toch langer duurt, krijgt u daarvan op tijd bericht. De Belastingdienst moet bezwaarschriften volgens de wet uiterlijk binnen één jaar afhandelen. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met nog één jaar. Als u vragen stelt aan de Belastingdienst, wilt u zo snel mogelijk antwoord. De Belastingdienst streeft ernaar uw verzoeken om informatie binnen een maand af te handelen. Als de Belastingdienst aan u vragen stelt, heeft u recht op een redelijke termijn om antwoord te geven. De Belastingdienst zal van tevoren altijd duidelijk aangeven wat die termijn is. Als u door bijzondere omstandigheden pas ná de uiterste datum kunt reageren, wordt de termijn op uw verzoek meestal verlengd. 6

8 3 Wat zijn de regels bij de aangifte en de aanslag? In uw aangifte inkomstenbelasting vermeldt u de gegevens die nodig zijn om vast te stellen hoeveel belasting u moet betalen over een voorgaand jaar. Vervolgens stelt de Belastingdienst met de definitieve aanslag vast hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. Als de Belastingdienst verwacht dat u ook over het lopende jaar inkomstenbelasting zult moeten betalen, dan krijgt u over dat jaar een voorlopige aanslag. Als de Belastingdienst verwacht dat u over een (volgend) jaar recht heeft op een teruggaaf, dan ontvangt u deze automatisch. 3.1 Wijziging voorlopige teruggaaf Als u een voorlopige teruggaaf ontvangt, kan het voorkomen dat u deze wilt wijzigen. U kunt een wijziging doorgeven met het programma Voorlopige Teruggaaf op internet ( of met het formulier dat u kunt aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3.2 Tegemoetkoming of toeslag Een tegemoetkoming of toeslag vraagt u aan met het formulier dat u kunt vinden op internet of aanvraagt bij de BelastingTelefoon. Als u het niet eens bent met een tegemoetkoming of toeslag die u ontvangt van de Belastingdienst, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of die van uw partner en medebewoners kunt u doorgeven via internet ( of met een wijzigingsformulier dat u kunt aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3.3 Vermindering van uw voorlopige aanslag Het kan zijn dat u het bedrag van de voorlopige aanslag te hoog vindt. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u dit jaar meer hypotheekrente gaat betalen dan vorig jaar of minder gaat verdienen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Zie hoofdstuk 4. In uw bezwaar geeft u aan waarom u vindt dat het bedrag te hoog is. Als u het hele bedrag al had betaald, krijgt u het te veel betaalde terug. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Bezwaar, beroep of verzoek. 7

9 3.4 Afwijking van uw aangifte Soms wijkt de Belastingdienst af van uw aangifte. Dat kan bijvoorbeeld als een bepaalde aftrekpost niet wordt geaccepteerd of als u bijvoorbeeld een bepaalde vrijstelling bent vergeten. In dat geval krijgt u daarvan bericht voordat u de definitieve aanslag ontvangt, tenzij de correctie voor zich spreekt. Als u vooraf geen bericht heeft ontvangen, wordt de correctie in ieder geval vermeld op of bij uw definitieve aanslag. 3.5 Vermindering van uw definitieve aanslag Als u het niet eens bent met een definitieve aanslag kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie hoofdstuk Uitstel van betaling of een betalingsregeling In een aantal gevallen kunt u verzoeken om uitstel van betaling van belasting. Bijvoorbeeld voor dat deel van een belastingaanslag waarmee u het niet eens bent en waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Of als u op korte termijn een uit te betalen bedrag van de Belastingdienst verwacht waarmee een belastingaanslag kan worden verrekend. Het kan voorkomen dat u een belastingaanslag niet geheel binnen de daarvoor gestelde termijnen kunt betalen. U kunt dan de Belastingdienst vragen met u een betalingsregeling te treffen. Uitgebreide informatie vindt u in de folders Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen en Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen. 3.7 Kwijtschelding van belasting Als u niet in staat bent uw belastingschuld te betalen, kunt u in bepaalde gevallen aan de Belastingdienst vragen om kwijtschelding van uw schuld. Uitgebreide informatie vindt u in de folders Als u uw belasting niet kunt betalen en Als uw onderneming de belasting niet kan betalen. 3.8 Verzet tegen een dwangbevel Als u uw belastingschuld niet heeft betaald, gaat de Belastingdienst over tot invordering van de verschuldigde belasting. U krijgt dan eerst een 8

10 aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, wordt aan u een dwangbevel betekend (het uitreiken of via de post toesturen van een dwangbevel heet betekenen ). Als u het niet eens bent met de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, kunt u in verzet komen. Dat doet u door de Belastingdienst te dagvaarden voor de arrondissementsrechtbank waaronder uw woonplaats valt. Zolang de gerechtelijke procedure loopt, kan de invordering van het belastingbedrag waartegen u in verzet bent gekomen, niet worden voortgezet. 3.9 Kosten van vervolging Zowel voor het verzenden van een aanmaning als voor het betekenen van een dwangbevel worden aan u kosten in rekening gebracht. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u bij de Belastingdienst: een bezwaarschrift indienen tegen de kosten van een aanmaning; een beroepschrift indienen tegen de kosten van een dwangbevel. Als de Belastingdienst niet aan uw bezwaar of beroep tegemoetkomt, kunt u vervolgens in beroep gaan bij de rechter U bent het als derde niet eens met een beslaglegging Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de inbeslagneming van roerende zaken die zich bij een ander bevinden, terwijl u meent recht te hebben op die zaken. In dat geval kunt u binnen zeven dagen na de beslaglegging en vóór de verkoop van de zaken een beroepschrift indienen bij de Belastingdienst. Ook kunt u binnen acht dagen nadat het beslag aan u is betekend, schriftelijk bij de belastingdeurwaarder in verzet komen. In beide gevallen wordt de verkoop van de in beslag genomen zaken geschorst. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Als u een belastingaanslag niet betaalt Rente vergoed krijgen of betalen Als u (lang) heeft moeten wachten op een uit te betalen bedrag van de Belastingdienst, zal de Belastingdienst u in veel gevallen rente vergoeden. Omgekeerd moet u als belastingschuldige rente betalen als de Belastingdienst lang op het geld heeft moeten wachten. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Heffings- en invorderingsrente. 9

11 4 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst? Als u het niet eens bent met de hoogte van uw voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting, kunt u bij de Belastingdienst bezwaar maken. Als u niet tevreden bent over de beslissing die de Belastingdienst naar aanleiding van uw bezwaar heeft genomen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Zie paragraaf 4.2. U kunt de Belastingdienst ook vragen in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belastingrechter. Zie paragraaf 4.1. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Bezwaar, beroep of verzoek. Hierna wordt een kort overzicht gegeven van bezwaar, beroep en de mogelijkheid van een voorlopige voorziening. 4.1 Bezwaar maken Als u volgens de wet bezwaar kunt maken tegen een bepaalde beslissing, moet de Belastingdienst dat uitdrukkelijk bij die beslissing vermelden. Zie bijvoorbeeld de toelichting van uw aanslag inkomstenbelasting. Daar geeft de Belastingdienst ook aan waar en binnen welke termijn u het bezwaarschrift moet indienen. Als de Belastingdienst uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook dat u - op uw verzoek - kunt worden gehoord. Als u wel bezwaar heeft tegen de aanslag maar nog niet alle gegevens heeft om het bezwaar toe te lichten, kunt u ook pro forma bezwaar maken. U meldt dan alleen binnen de daarvoor geldende termijn dat u bezwaar heeft tegen de aanslag en dat de toelichting binnen korte tijd zal volgen. In uw bezwaarschrift kunt u de Belastingdienst vragen in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belastingrechter. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw bezwaar moet de Belastingdienst altijd met argumenten onderbouwen. Tegen de afwijzing van uw bezwaar kunt u meestal in beroep gaan bij de rechtbank. Als de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag of beschikking een fout heeft gemaakt, kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten 10

12 die u noodzakelijkerwijs heeft gemaakt voor uw bezwaarschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van uw professionele vertegenwoordiger. U moet voor deze kostenvergoeding een verzoek doen vóórdat de Belastingdienst een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. U krijgt dan overigens geen volledige vergoeding van uw kosten, maar een tegemoetkoming die volgens vaste tarieven is bepaald. 4.2 In beroep gaan Als u tegen de beslissing van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift in beroep bij de rechtbank kunt gaan, moet de Belastingdienst dat uitdrukkelijk bij die beslissing vermelden. Ook moet erin staan hoe, bij welke rechtbank en binnen welke termijn u het beroepschrift moet indienen. U kunt de rechter verzoeken de Belastingdienst te veroordelen in de kosten die u voor het beroep heeft gemaakt. De rechter willigt dat verzoek doorgaans in als hij u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt. U krijgt dan overigens geen volledige vergoeding van uw kosten, maar een tegemoetkoming die volgens vaste tarieven is bepaald. 4.3 Voorlopige voorziening Tijdens de behandeling van een bezwaarschrift blijft de beslissing van de Belastingdienst waartegen u bezwaar heeft gemaakt, in het algemeen van kracht. Wilt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Hiermee kunt u bereiken dat de nadelige gevolgen van een beslissing van de Belastingdienst worden opgeschort totdat er een definitieve beslissing is genomen. Ook nadat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u om een voorlopige voorziening vragen Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken, kunt u toch de Belastingdienst vragen een genomen beslissing te herzien. U stuurt dan een brief naar het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen. Dit kan in de meeste gevallen tot vijf jaar na afloop van het jaar waarop een beslissing betrekking heeft. Soms is een verlenging van deze termijn mogelijk.

13 4.5 Als de wet leidt tot onbedoelde resultaten De Belastingdienst moet werken volgens de regels van de wet. Maar het kan zijn dat de toepassing van de wet gevolgen heeft die de wetgever niet zo heeft bedoeld. In dat geval kunt u de Belastingdienst vragen een genomen beslissing te herzien. Hier is geen termijn voor vastgesteld. U doet er natuurlijk goed aan niet te lang met uw verzoek te wachten. 4.6 De Nationale ombudsman Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst en u kunt met uw bezwaar niet terecht bij de belastingrechter dan kunt u zich richten tot de Nationale ombudsman. U kunt een beroep doen op de Nationale ombudsman als u bijvoorbeeld geen antwoord krijgt op uw brief, als u vindt dat de afhandeling van uw bezwaar veel te lang duurt of als u vindt dat de Belastingdienst zich in uw geval niet aan de wettelijke voorschriften houdt. Ook kunt u zich tot de Nationale ombudsman richten als u ontevreden bent over de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld. Zie hoofdstuk 5. Het adres staat achter in deze brochure. 4.7 De Commissies voor de Verzoekschriften Uiteraard kunt u zich altijd richten tot de volksvertegenwoordiging. In het bijzonder zijn dat de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de regel zullen deze commissies uw verzoek niet in behandeling nemen als er de mogelijkheid is (geweest) om bezwaar te maken bij de belastingrechter. Als u een verzoek doet als omschreven in paragraaf 4.5 zullen de commissies dit verzoek doorsturen naar de Belastingdienst als u niet eerst een verzoek aan de Belastingdienst heeft gericht. De adressen van de Commissies staan achter in deze brochure. 4.8 Schadevergoeding Het is mogelijk dat u door een onzorgvuldige handelwijze van de Belastingdienst schade heeft geleden. In sommige gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding. U kunt een verzoek om schadevergoeding indienen bij de Belastingdienst of bij de Minister van Financiën. Ook kunt u de rechtbank vragen een schadevergoeding vast te stellen. 12

14 5 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld, bijvoorbeeld: u krijgt geen reactie op uw verzoek om informatie. De Belastingdienst behandelt klachten altijd op basis van de Algemene wet bestuursrecht. 5.1 In welke gevallen kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen als u het niet eens bent met de manier waarop de Belastingdienst u heeft behandeld. Bijvoorbeeld als u veel te lang heeft moeten wachten op de afhandeling van uw zaak of op de beantwoording van uw brief of als u niet de informatie heeft gekregen waar u om heeft gevraagd. De klacht kan gaan over de Belastingdienst als geheel, maar ook over een bepaalde medewerker. Een klacht over een individuele medewerker wordt altijd behandeld door een ander dan degene over wie u klaagt. Als u de beslissing van de Belastingdienst al kunt aanvechten via een bezwaar- of beroepschrift, heeft het geen zin over deze beslissing een klacht in te dienen. Informatie over bezwaar maken en in beroep gaan, vindt u in hoofdstuk Hoe dient u een klacht in? U dient een klacht in bij het belastingkantoor waarover u een klacht heeft. Uw klacht kunt u adresseren aan de voorzitter van het managementteam. Vermeld op de envelop Klacht. In uw brief kunt u aangeven dat u uw klacht in een gesprek wilt toelichten. Het kan voorkomen dat u tijdens een persoonlijk of telefonisch contact met een medewerker van de Belastingdienst mondeling een klacht uit. Als deze klacht niet meteen kan worden behandeld, legt de medewerker de klacht schriftelijk vast, natuurlijk in overleg met u. U krijgt daarvan direct een kopie en uw klacht zal verder als een schriftelijke klacht worden behandeld. 13

15 5.3 Hoe moet de Belastingdienst uw klacht behandelen? Voordat op uw klacht wordt beslist, zal de Belastingdienst u - op uw verzoek - in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt naderhand schriftelijk bevestigd hoe de klacht is afgehandeld. Als uw klacht niet mondeling kan worden behandeld, ontvangt u binnen zes weken een schriftelijke reactie. Als deze termijn niet haalbaar is, krijgt u daarvan op tijd bericht. In het bericht staat waarom uw klacht niet meteen kan worden behandeld. Ook staat er binnen welke termijn u dan wel de behandeling van uw klacht kunt verwachten. In het algemeen is dit uiterlijk binnen tien weken na ontvangst van uw klacht. Als u uw klacht naar een verkeerd adres heeft gestuurd, wordt de klacht direct doorgezonden naar het juiste belastingkantoor. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. In dat geval gaat de behandelingstermijn in op het moment dat het juiste belastingkantoor de klacht heeft ontvangen. 5.4 Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht Als u vindt dat uw klacht niet juist is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal of de Nationale ombudsman. De adressen staan achter in deze brochure. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de Nationale ombudsman, moet u dat binnen een jaar doen. 14

16 6 Wat zijn de regels als u iemand wilt machtigen? Als u niet in staat bent uw belastingzaken zelf te regelen, of u wilt dat door een ander laten doen, kunt u een gemachtigde aanwijzen. Die gemachtigde voldoet dan namens u aan uw fiscale verplichtingen. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk. Iedereen kan uw gemachtigde worden, dus ook een vriend, vriendin of een familielid. Maar ook een belastingadviseur of advocaat. U heeft er recht op dat al uw belastingzaken met uw gemachtigde worden afgehandeld, behalve als de Belastingdienst ernstige bezwaren heeft tegen uw gemachtigde. U kunt de machtiging beperken tot een bepaalde handeling. Bijvoorbeeld: u doet zelf aangifte, maar machtigt iemand voor het indienen van een bezwaarschrift. Iemand machtigen gaat als volgt: u schrijft de persoon die u wilt machtigen een brief. In deze machtigingsbrief verklaart u dat die persoon bevoegd is al uw belastingzaken, of slechts bepaalde belastingzaken, voor u af te handelen. Vergeet niet deze brief van een datum te voorzien en te ondertekenen. De Belastingdienst kan de gemachtigde vragen deze machtigingsbrief te laten zien, of een kopie daarvan mee te sturen. Ook de rechter kan dat vragen, behalve als de gemachtigde een advocaat is. Vanzelfsprekend kunt u altijd ook nog zelf optreden, ook al heeft u iemand gemachtigd. 15

17 7 Heeft u nog vragen? Deze brochure geeft globale informatie over de rechten die u heeft bij de Belastingdienst. Heeft u nog vragen? Kijk dan voor meer informatie op Of bel de BelastingTelefoon: , op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Adressen: Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017, 2500 EA Den Haag Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Nationale ombudsman Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 16

18 AL 532-1Z*7FD Meer informatie Meer informatie over de onderwerpen die in deze brochure worden genoemd, vindt u in de volgende folders en brochures: - Bezwaar, beroep of verzoek - Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen - Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen - Als u uw belasting niet kunt betalen - Als uw onderneming de belasting niet kan betalen - Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag - Heffings- en invorderingsrente Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Bent u het niet eens met een belastingaanslag?

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan de

Nadere informatie

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag Betalingskorting Op uw belastingaanslag Als u een belastingaanslag in termijnen mag betalen, krijgt u in bepaalde gevallen betalingskorting aangeboden. De betalingskorting mag u aftrekken van het bedrag

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag niet betaalt Wat zijn de gevolgen? U betaalt uw belastingaanslag niet. Dan wilt u natuurlijk weten welke maatregelen de Belastingdienst zal gaan nemen. Wat komt er allemaal op

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep)

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.62 Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) brochure bronnen - brochure Oneens: uw goed recht van DUO, november 2011 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

Bezwaar, beroep of verzoek

Bezwaar, beroep of verzoek Bezwaar, beroep of verzoek Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag van de Belastingdienst, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.51 Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep brochure bronnen www.duo.nl, november 2012 In deze brochure wordt beschreven hoe de procedure verloopt als men bewaar wil

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Zaaknummer AWB 08/5062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De behandeling van een kwijtscheldingsverzoek Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 21 december 2010 RA1060083 Samenvatting In mei 2009 vraagt een Amsterdamse

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Klacht indienen Klacht Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Een klacht kunt u telefonisch of schriftelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 Rapport Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 2 Klacht Op 13 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Harlingen, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Rapport Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Een onderzoek naar het door de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering nadat de belastingaanslag is verminderd en naar de informatieverstrekking

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons.

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. Inhoud Klachten? Laat het ons weten pagina 3 Hoe behandelt de Geschillencommissie uw klacht? pagina 5 Bijlage

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement

Klachten- en geschillenreglement Klachten- en geschillenreglement Versie: 1 januari 2018 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stroomschema werknemers... 4 Stroomschema werkgevers... 5 1. Klachtenregeling... 6 2. Geschillenregeling...

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling?

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 april 2001 Rapportnummer: 2001/096

Rapport. Datum: 6 april 2001 Rapportnummer: 2001/096 Rapport Datum: 6 april 2001 Rapportnummer: 2001/096 2 Klacht De Belastingdienst/Particulieren Den Haag heeft aan verzoekster een op 10 augustus 2000 gedagtekende negatieve voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen De gemeente Amsterdam helpt Amsterdammers op weg naar werk. Als het nodig is, krijgen zij daarbij een uitkering. Een uitkering is een tijdelijk inkomen van de gemeente.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Randmeren geen uitspraak heeft gedaan op zijn bezwaarschrift van 30 juni 2005 tegen de heffingsrente

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement. Versie: 1 juli 2017

Klachten- en geschillenreglement. Versie: 1 juli 2017 Klachten- en geschillenreglement Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stroomschema werknemers... 4 Stroomschema werkgevers... 5 1. Klachtenregeling... 6 2. Geschillenregeling... 8 2.1. U bent

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Klachten? Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. Amstelveen, 26 juli Deel 1 Offertes van Blue Sky Group

Klachten? Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. Amstelveen, 26 juli Deel 1 Offertes van Blue Sky Group Klachten? Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group Amstelveen, 26 juli 2016 Blue Sky Group Deel 1 Offertes van Blue Sky Group Blue Sky Group Klachten juli 2016 Hebt u een klacht? Uw pensioenregeling wordt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet. Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/124

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet. Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/124 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet. Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/124 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de heffingsambtenaar van

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

LBIO Kinderalimentatie

LBIO Kinderalimentatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Kinderalimentatie Kinderalimentatie Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

[logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid DEEL A. BEZWAAR Leeswijzer Wanneer kunt u bezwaar maken

[logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid DEEL A. BEZWAAR Leeswijzer Wanneer kunt u bezwaar maken [logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Binnen de overheid zijn verschillende

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 Rapport Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen van het Ministerie van

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst executoriaal beslag heeft gelegd op onroerende zaken van haar ondanks het feit dat er - in verband met de door de Belastingdienst gestelde

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons 1 Huurdersinformatie Ontevreden? Vertel het ons Klacht of compliment? Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Of heeft u een suggestie ter verbetering van onze dienstverlening? Wij horen het graag

Nadere informatie

Vaarwel blauwe envelop Welkom Berichtenbox

Vaarwel blauwe envelop Welkom Berichtenbox Pagina 4 Nummer 01 Vaarwel blauwe envelop Welkom Berichtenbox U heeft ongetwijfeld de reclame van de Belasting dienst gehoord waarin duidelijk wordt gemaakt dat de blauwe envelop tot het verleden zal gaan

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie