Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?"

Transcriptie

1 Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel de Belastingdienst moet reageren op uw aangifte. Of wat uw mogelijkheden zijn als u de aanslag niet kunt betalen. Bent u het niet eens met de Belastingdienst? Of bent u ontevreden over hoe u bent behandeld? In deze brochure staat wat u dan kunt doen

2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat kunt u van de Belastingdienst verwachten? Zorgvuldigheid, respect en gelijke behandeling Bescherming van uw persoonlijke gegevens Voorlichting Behandelingstermijn 6 3 Wat zijn de regels bij de aangifte en de aanslag? Wijziging voorlopige teruggaaf Tegemoetkoming of toeslag Vermindering van uw voorlopige aanslag Afwijking van uw aangifte Vermindering van uw definitieve aanslag Uitstel van betaling of een betalingsregeling Kwijtschelding van belasting Verzet tegen een dwangbevel Kosten van vervolging U bent het als derde niet eens met een beslaglegging Rente vergoed krijgen of betalen 9 4 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst? Bezwaar maken In beroep gaan Voorlopige voorziening Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken Als de wet leidt tot onbedoelde resultaten De Nationale ombudsman De Commissies voor de Verzoekschriften Schadevergoeding 12 1

3 5 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? In welke gevallen kunt u een klacht indienen? Hoe dient u een klacht in? Hoe moet de Belastingdienst uw klacht behandelen? Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht 14 6 Wat zijn de regels als u iemand wilt machtigen? 15 7 Heeft u nog vragen? 16 2

4 1 Waarom deze brochure? De belastingen in Nederland worden geheven op basis van wetten, die door de Tweede en Eerste Kamer zijn vastgesteld. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Het is de taak van de Belastingdienst om de rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting, te heffen en te innen. Daarnaast verzorgt de Belastingdienst een aantal inkomensafhankelijke regelingen. Ook voert de Belastingdienst controles uit. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor alle belastingen. Zo is voor de onroerende-zaakbelasting de gemeente verantwoordelijk. Om de taak van heffen en innen goed te kunnen uitvoeren, legt de Belastingdienst u een aantal verplichtingen op: de aangifte juist en duidelijk invullen, gegevens verstrekken en op tijd betalen. Maar u heeft als belastingbetaler ook rechten. Deze rechten zijn opgenomen in verschillende belastingwetten. In deze brochure vindt u een overzicht van uw belangrijkste rechten. Voor een aantal onderwerpen wordt in deze brochure voor meer informatie verwezen naar andere folders en brochures van de Belastingdienst. U kunt alle genoemde folders en brochures vinden op internet: of aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3

5 2 Wat kunt u van de Belastingdienst verwachten? Uw rechten als belastingbetaler worden in de wet beschermd. Op grond van de wet heeft u: het recht om bezwaar te maken of in beroep te gaan; het recht op uitleg als van uw aangifte wordt afgeweken; het recht om een adviseur uw belangen te laten behartigen. U heeft er voor alles recht op dat de Belastingdienst op een correcte manier met u omgaat. Als u vindt dat de Belastingdienst u niet juist heeft behandeld, kunt u een klacht indienen. In deze brochure staat hoe u dit kunt doen. 2.1 Zorgvuldigheid, respect en gelijke behandeling U heeft er recht op dat de Belastingdienst u zorgvuldig, met respect en zonder vooroordelen behandelt. Dit betekent: De Belastingdienst doet wat hij toezegt; het geven van algemene informatie zoals in een brochure, op internet en bij de Belasting- Telefoon, is geen toezegging. Het belastingkantoor dat uw belastingzaken afhandelt, behandelt u op dezelfde manier als anderen die in dezelfde situatie verkeren. De Belastingdienst mag u niet vaker lastig vallen dan strikt noodzakelijk. De Belastingdienst erkent uw recht om uw zaken binnen het kader van de wet zo te regelen dat u zo min mogelijk belasting betaalt. De Belastingdienst heeft als uitgangspunt dat u, bijvoorbeeld in uw aangifte of bij een gesprek met een ambtenaar, de waarheid spreekt en juiste en volledige informatie geeft. Als u het niet eens bent met de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Zie hoofdstuk 5. 4

6 2.2 Bescherming van uw persoonlijke gegevens U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de eerste plaats hoeft u niet méér gegevens te verstrekken dan nodig zijn om te kunnen bepalen hoeveel belasting u moet betalen. Ook mag de Belastingdienst uw gegevens niet doorgeven aan anderen. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding. Zo geeft de Belastingdienst gegevens over studerenden door aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Verder worden bijvoorbeeld gegevens verstrekt aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de vaststelling van huursubsidie en aan de gemeentelijke sociale diensten. Op uw verzoek geeft de Belastingdienst aan welke persoonsgegevens bij de Belastingdienst bekend zijn. Als dat nodig is, kunt u de Belastingdienst vragen uw persoonsgegevens te verbeteren. Ook mag u weten aan welke instanties uw persoonsgegevens zijn verstrekt. 2.3 Voorlichting U heeft recht op een goede voorlichting door de Belastingdienst. Ook heeft u er recht op te weten wat voor gevolgen een nieuwe wet of een wetswijziging kan hebben en welke actie u moet ondernemen. Vrijwel alle informatie van de Belastingdienst vindt u op internet: U kunt folders en brochures ook aanvragen bij de BelastingTelefoon. Als u algemene vragen over belastingen heeft, kunt u die altijd stellen aan de BelastingTelefoon. Het nummer vindt u achter in deze brochure. Daarnaast verleent de Belastingdienst hulp bij het invullen van aangiften. Wanneer er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de belasting die u moet betalen. Bijvoorbeeld als u 65 jaar wordt of als u een woning koopt. Meer informatie hierover vindt u in de brochures en aanvullende toelichtingen op internet. 5

7 2.4 Behandelingstermijn De Belastingdienst behandelt de binnengekomen aangiften zo snel mogelijk. De aangiften inkomstenbelasting worden binnen één jaar behandeld. Er kunnen echter uitzonderingen zijn. Wettelijk heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd om u een aanslag inkomstenbelasting te sturen. Als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van uw aangifte, dan wordt de uitsteltermijn bij de behandelingstermijn opgeteld. Bij de inkomstenbelasting laat de Belastingdienst u binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte weten hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen. U moet uw aangifte dan wel op tijd indienen. De Belastingdienst streeft ernaar op een bezwaarschrift binnen zes weken te beslissen. Als het toch langer duurt, krijgt u daarvan op tijd bericht. De Belastingdienst moet bezwaarschriften volgens de wet uiterlijk binnen één jaar afhandelen. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met nog één jaar. Als u vragen stelt aan de Belastingdienst, wilt u zo snel mogelijk antwoord. De Belastingdienst streeft ernaar uw verzoeken om informatie binnen een maand af te handelen. Als de Belastingdienst aan u vragen stelt, heeft u recht op een redelijke termijn om antwoord te geven. De Belastingdienst zal van tevoren altijd duidelijk aangeven wat die termijn is. Als u door bijzondere omstandigheden pas ná de uiterste datum kunt reageren, wordt de termijn op uw verzoek meestal verlengd. 6

8 3 Wat zijn de regels bij de aangifte en de aanslag? In uw aangifte inkomstenbelasting vermeldt u de gegevens die nodig zijn om vast te stellen hoeveel belasting u moet betalen over een voorgaand jaar. Vervolgens stelt de Belastingdienst met de definitieve aanslag vast hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. Als de Belastingdienst verwacht dat u ook over het lopende jaar inkomstenbelasting zult moeten betalen, dan krijgt u over dat jaar een voorlopige aanslag. Als de Belastingdienst verwacht dat u over een (volgend) jaar recht heeft op een teruggaaf, dan ontvangt u deze automatisch. 3.1 Wijziging voorlopige teruggaaf Als u een voorlopige teruggaaf ontvangt, kan het voorkomen dat u deze wilt wijzigen. U kunt een wijziging doorgeven met het programma Voorlopige Teruggaaf op internet (www.belastingdienst.nl), of met het formulier dat u kunt aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3.2 Tegemoetkoming of toeslag Een tegemoetkoming of toeslag vraagt u aan met het formulier dat u kunt vinden op internet of aanvraagt bij de BelastingTelefoon. Als u het niet eens bent met een tegemoetkoming of toeslag die u ontvangt van de Belastingdienst, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of die van uw partner en medebewoners kunt u doorgeven via internet (www.belastingdienst.nl) of met een wijzigingsformulier dat u kunt aanvragen bij de BelastingTelefoon. 3.3 Vermindering van uw voorlopige aanslag Het kan zijn dat u het bedrag van de voorlopige aanslag te hoog vindt. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u dit jaar meer hypotheekrente gaat betalen dan vorig jaar of minder gaat verdienen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Zie hoofdstuk 4. In uw bezwaar geeft u aan waarom u vindt dat het bedrag te hoog is. Als u het hele bedrag al had betaald, krijgt u het te veel betaalde terug. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Bezwaar, beroep of verzoek. 7

9 3.4 Afwijking van uw aangifte Soms wijkt de Belastingdienst af van uw aangifte. Dat kan bijvoorbeeld als een bepaalde aftrekpost niet wordt geaccepteerd of als u bijvoorbeeld een bepaalde vrijstelling bent vergeten. In dat geval krijgt u daarvan bericht voordat u de definitieve aanslag ontvangt, tenzij de correctie voor zich spreekt. Als u vooraf geen bericht heeft ontvangen, wordt de correctie in ieder geval vermeld op of bij uw definitieve aanslag. 3.5 Vermindering van uw definitieve aanslag Als u het niet eens bent met een definitieve aanslag kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie hoofdstuk Uitstel van betaling of een betalingsregeling In een aantal gevallen kunt u verzoeken om uitstel van betaling van belasting. Bijvoorbeeld voor dat deel van een belastingaanslag waarmee u het niet eens bent en waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Of als u op korte termijn een uit te betalen bedrag van de Belastingdienst verwacht waarmee een belastingaanslag kan worden verrekend. Het kan voorkomen dat u een belastingaanslag niet geheel binnen de daarvoor gestelde termijnen kunt betalen. U kunt dan de Belastingdienst vragen met u een betalingsregeling te treffen. Uitgebreide informatie vindt u in de folders Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen en Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen. 3.7 Kwijtschelding van belasting Als u niet in staat bent uw belastingschuld te betalen, kunt u in bepaalde gevallen aan de Belastingdienst vragen om kwijtschelding van uw schuld. Uitgebreide informatie vindt u in de folders Als u uw belasting niet kunt betalen en Als uw onderneming de belasting niet kan betalen. 3.8 Verzet tegen een dwangbevel Als u uw belastingschuld niet heeft betaald, gaat de Belastingdienst over tot invordering van de verschuldigde belasting. U krijgt dan eerst een 8

10 aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, wordt aan u een dwangbevel betekend (het uitreiken of via de post toesturen van een dwangbevel heet betekenen ). Als u het niet eens bent met de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, kunt u in verzet komen. Dat doet u door de Belastingdienst te dagvaarden voor de arrondissementsrechtbank waaronder uw woonplaats valt. Zolang de gerechtelijke procedure loopt, kan de invordering van het belastingbedrag waartegen u in verzet bent gekomen, niet worden voortgezet. 3.9 Kosten van vervolging Zowel voor het verzenden van een aanmaning als voor het betekenen van een dwangbevel worden aan u kosten in rekening gebracht. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u bij de Belastingdienst: een bezwaarschrift indienen tegen de kosten van een aanmaning; een beroepschrift indienen tegen de kosten van een dwangbevel. Als de Belastingdienst niet aan uw bezwaar of beroep tegemoetkomt, kunt u vervolgens in beroep gaan bij de rechter U bent het als derde niet eens met een beslaglegging Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de inbeslagneming van roerende zaken die zich bij een ander bevinden, terwijl u meent recht te hebben op die zaken. In dat geval kunt u binnen zeven dagen na de beslaglegging en vóór de verkoop van de zaken een beroepschrift indienen bij de Belastingdienst. Ook kunt u binnen acht dagen nadat het beslag aan u is betekend, schriftelijk bij de belastingdeurwaarder in verzet komen. In beide gevallen wordt de verkoop van de in beslag genomen zaken geschorst. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Als u een belastingaanslag niet betaalt Rente vergoed krijgen of betalen Als u (lang) heeft moeten wachten op een uit te betalen bedrag van de Belastingdienst, zal de Belastingdienst u in veel gevallen rente vergoeden. Omgekeerd moet u als belastingschuldige rente betalen als de Belastingdienst lang op het geld heeft moeten wachten. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Heffings- en invorderingsrente. 9

11 4 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst? Als u het niet eens bent met de hoogte van uw voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting, kunt u bij de Belastingdienst bezwaar maken. Als u niet tevreden bent over de beslissing die de Belastingdienst naar aanleiding van uw bezwaar heeft genomen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Zie paragraaf 4.2. U kunt de Belastingdienst ook vragen in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belastingrechter. Zie paragraaf 4.1. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure Bezwaar, beroep of verzoek. Hierna wordt een kort overzicht gegeven van bezwaar, beroep en de mogelijkheid van een voorlopige voorziening. 4.1 Bezwaar maken Als u volgens de wet bezwaar kunt maken tegen een bepaalde beslissing, moet de Belastingdienst dat uitdrukkelijk bij die beslissing vermelden. Zie bijvoorbeeld de toelichting van uw aanslag inkomstenbelasting. Daar geeft de Belastingdienst ook aan waar en binnen welke termijn u het bezwaarschrift moet indienen. Als de Belastingdienst uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook dat u - op uw verzoek - kunt worden gehoord. Als u wel bezwaar heeft tegen de aanslag maar nog niet alle gegevens heeft om het bezwaar toe te lichten, kunt u ook pro forma bezwaar maken. U meldt dan alleen binnen de daarvoor geldende termijn dat u bezwaar heeft tegen de aanslag en dat de toelichting binnen korte tijd zal volgen. In uw bezwaarschrift kunt u de Belastingdienst vragen in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belastingrechter. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw bezwaar moet de Belastingdienst altijd met argumenten onderbouwen. Tegen de afwijzing van uw bezwaar kunt u meestal in beroep gaan bij de rechtbank. Als de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag of beschikking een fout heeft gemaakt, kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten 10

12 die u noodzakelijkerwijs heeft gemaakt voor uw bezwaarschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van uw professionele vertegenwoordiger. U moet voor deze kostenvergoeding een verzoek doen vóórdat de Belastingdienst een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. U krijgt dan overigens geen volledige vergoeding van uw kosten, maar een tegemoetkoming die volgens vaste tarieven is bepaald. 4.2 In beroep gaan Als u tegen de beslissing van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift in beroep bij de rechtbank kunt gaan, moet de Belastingdienst dat uitdrukkelijk bij die beslissing vermelden. Ook moet erin staan hoe, bij welke rechtbank en binnen welke termijn u het beroepschrift moet indienen. U kunt de rechter verzoeken de Belastingdienst te veroordelen in de kosten die u voor het beroep heeft gemaakt. De rechter willigt dat verzoek doorgaans in als hij u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt. U krijgt dan overigens geen volledige vergoeding van uw kosten, maar een tegemoetkoming die volgens vaste tarieven is bepaald. 4.3 Voorlopige voorziening Tijdens de behandeling van een bezwaarschrift blijft de beslissing van de Belastingdienst waartegen u bezwaar heeft gemaakt, in het algemeen van kracht. Wilt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Hiermee kunt u bereiken dat de nadelige gevolgen van een beslissing van de Belastingdienst worden opgeschort totdat er een definitieve beslissing is genomen. Ook nadat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u om een voorlopige voorziening vragen Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken Als de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken, kunt u toch de Belastingdienst vragen een genomen beslissing te herzien. U stuurt dan een brief naar het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen. Dit kan in de meeste gevallen tot vijf jaar na afloop van het jaar waarop een beslissing betrekking heeft. Soms is een verlenging van deze termijn mogelijk.

13 4.5 Als de wet leidt tot onbedoelde resultaten De Belastingdienst moet werken volgens de regels van de wet. Maar het kan zijn dat de toepassing van de wet gevolgen heeft die de wetgever niet zo heeft bedoeld. In dat geval kunt u de Belastingdienst vragen een genomen beslissing te herzien. Hier is geen termijn voor vastgesteld. U doet er natuurlijk goed aan niet te lang met uw verzoek te wachten. 4.6 De Nationale ombudsman Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst en u kunt met uw bezwaar niet terecht bij de belastingrechter dan kunt u zich richten tot de Nationale ombudsman. U kunt een beroep doen op de Nationale ombudsman als u bijvoorbeeld geen antwoord krijgt op uw brief, als u vindt dat de afhandeling van uw bezwaar veel te lang duurt of als u vindt dat de Belastingdienst zich in uw geval niet aan de wettelijke voorschriften houdt. Ook kunt u zich tot de Nationale ombudsman richten als u ontevreden bent over de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld. Zie hoofdstuk 5. Het adres staat achter in deze brochure. 4.7 De Commissies voor de Verzoekschriften Uiteraard kunt u zich altijd richten tot de volksvertegenwoordiging. In het bijzonder zijn dat de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de regel zullen deze commissies uw verzoek niet in behandeling nemen als er de mogelijkheid is (geweest) om bezwaar te maken bij de belastingrechter. Als u een verzoek doet als omschreven in paragraaf 4.5 zullen de commissies dit verzoek doorsturen naar de Belastingdienst als u niet eerst een verzoek aan de Belastingdienst heeft gericht. De adressen van de Commissies staan achter in deze brochure. 4.8 Schadevergoeding Het is mogelijk dat u door een onzorgvuldige handelwijze van de Belastingdienst schade heeft geleden. In sommige gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding. U kunt een verzoek om schadevergoeding indienen bij de Belastingdienst of bij de Minister van Financiën. Ook kunt u de rechtbank vragen een schadevergoeding vast te stellen. 12

14 5 Wat kunt u doen als u een klacht heeft? U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop u door de Belastingdienst bent behandeld, bijvoorbeeld: u krijgt geen reactie op uw verzoek om informatie. De Belastingdienst behandelt klachten altijd op basis van de Algemene wet bestuursrecht. 5.1 In welke gevallen kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen als u het niet eens bent met de manier waarop de Belastingdienst u heeft behandeld. Bijvoorbeeld als u veel te lang heeft moeten wachten op de afhandeling van uw zaak of op de beantwoording van uw brief of als u niet de informatie heeft gekregen waar u om heeft gevraagd. De klacht kan gaan over de Belastingdienst als geheel, maar ook over een bepaalde medewerker. Een klacht over een individuele medewerker wordt altijd behandeld door een ander dan degene over wie u klaagt. Als u de beslissing van de Belastingdienst al kunt aanvechten via een bezwaar- of beroepschrift, heeft het geen zin over deze beslissing een klacht in te dienen. Informatie over bezwaar maken en in beroep gaan, vindt u in hoofdstuk Hoe dient u een klacht in? U dient een klacht in bij het belastingkantoor waarover u een klacht heeft. Uw klacht kunt u adresseren aan de voorzitter van het managementteam. Vermeld op de envelop Klacht. In uw brief kunt u aangeven dat u uw klacht in een gesprek wilt toelichten. Het kan voorkomen dat u tijdens een persoonlijk of telefonisch contact met een medewerker van de Belastingdienst mondeling een klacht uit. Als deze klacht niet meteen kan worden behandeld, legt de medewerker de klacht schriftelijk vast, natuurlijk in overleg met u. U krijgt daarvan direct een kopie en uw klacht zal verder als een schriftelijke klacht worden behandeld. 13

15 5.3 Hoe moet de Belastingdienst uw klacht behandelen? Voordat op uw klacht wordt beslist, zal de Belastingdienst u - op uw verzoek - in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt naderhand schriftelijk bevestigd hoe de klacht is afgehandeld. Als uw klacht niet mondeling kan worden behandeld, ontvangt u binnen zes weken een schriftelijke reactie. Als deze termijn niet haalbaar is, krijgt u daarvan op tijd bericht. In het bericht staat waarom uw klacht niet meteen kan worden behandeld. Ook staat er binnen welke termijn u dan wel de behandeling van uw klacht kunt verwachten. In het algemeen is dit uiterlijk binnen tien weken na ontvangst van uw klacht. Als u uw klacht naar een verkeerd adres heeft gestuurd, wordt de klacht direct doorgezonden naar het juiste belastingkantoor. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. In dat geval gaat de behandelingstermijn in op het moment dat het juiste belastingkantoor de klacht heeft ontvangen. 5.4 Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht Als u vindt dat uw klacht niet juist is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal of de Nationale ombudsman. De adressen staan achter in deze brochure. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de Nationale ombudsman, moet u dat binnen een jaar doen. 14

16 6 Wat zijn de regels als u iemand wilt machtigen? Als u niet in staat bent uw belastingzaken zelf te regelen, of u wilt dat door een ander laten doen, kunt u een gemachtigde aanwijzen. Die gemachtigde voldoet dan namens u aan uw fiscale verplichtingen. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk. Iedereen kan uw gemachtigde worden, dus ook een vriend, vriendin of een familielid. Maar ook een belastingadviseur of advocaat. U heeft er recht op dat al uw belastingzaken met uw gemachtigde worden afgehandeld, behalve als de Belastingdienst ernstige bezwaren heeft tegen uw gemachtigde. U kunt de machtiging beperken tot een bepaalde handeling. Bijvoorbeeld: u doet zelf aangifte, maar machtigt iemand voor het indienen van een bezwaarschrift. Iemand machtigen gaat als volgt: u schrijft de persoon die u wilt machtigen een brief. In deze machtigingsbrief verklaart u dat die persoon bevoegd is al uw belastingzaken, of slechts bepaalde belastingzaken, voor u af te handelen. Vergeet niet deze brief van een datum te voorzien en te ondertekenen. De Belastingdienst kan de gemachtigde vragen deze machtigingsbrief te laten zien, of een kopie daarvan mee te sturen. Ook de rechter kan dat vragen, behalve als de gemachtigde een advocaat is. Vanzelfsprekend kunt u altijd ook nog zelf optreden, ook al heeft u iemand gemachtigd. 15

17 7 Heeft u nog vragen? Deze brochure geeft globale informatie over de rechten die u heeft bij de Belastingdienst. Heeft u nog vragen? Kijk dan voor meer informatie op Of bel de BelastingTelefoon: , op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Adressen: Commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017, 2500 EA Den Haag Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Nationale ombudsman Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 16

18 AL 532-1Z*7FD Meer informatie Meer informatie over de onderwerpen die in deze brochure worden genoemd, vindt u in de volgende folders en brochures: - Bezwaar, beroep of verzoek - Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen - Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen - Als u uw belasting niet kunt betalen - Als uw onderneming de belasting niet kan betalen - Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag - Heffings- en invorderingsrente Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie