Westfriese Bedrijvengroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Westfriese Bedrijvengroep"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Beleid- en activiteitenplan voor 2009 Speerpuntennotitie Westfriesland Westfriese Bedrijvengroep

2 Inhoud 1. De voorzitter aan het woord 1. De voorzitter aan het woord 3 Beleid- en activiteitenplan Terugzien maar vooral vooruitzien 2. Secretarieel verslag Nieuw bestuur 2.2 Activiteitenplan Reageren op nieuwe ontwikkelingen 3. Financieel verslag Inleiding 3.2 Winst- en verliesrekening over Balans Begroting Algemene informatie Dagelijks Bestuur Een ander heikel punt uit het afgelopen jaar en dat nu nog steeds speelt is de gemeentelijke herindeling 4.2 Algemeen Bestuur Adviseurs 5. Sponsors Hoofdsponsors 5.2 Subsponsors Samenvatting 18 Speerpuntennotitie Westfriesland Het terugzien kunt u uitgebreid bekijken in het jaarverslag, maar enkele dingen wil ik er toch graag uitlichten. Het moeilijkste was in 2008 dat er eigenlijk geen ervaring meer aanwezig was in het nieuwe DB (Dagelijks Bestuur). Ondubbelzinnig is gebleken wat een enorme duizendpoot Erik Joosse is geweest, maar tegelijkertijd hoe gevaarlijk het is als een organisatie is opgehangen aan één persoon. Als die persoon dan wegvalt, is de organisatie bijna vleugellam. Ik vond het dan ook als een van mijn eerste taken om een DB te vormen met mensen die bereid waren een aantal jaren in het bestuur zitting te nemen en een bepaald aandachtsgebied voor hun rekening te nemen. Hier zijn we goed in geslaagd. Als resultaat van de speerpuntennotitie Westfriesland, die de Kamer van Koophandel in onze opdracht heeft opgesteld, hebben we tien aandachtsvelden geformuleerd. Verderop in dit jaarverslag leest u meer hierover. Voor alle WBG-leden is de uitgebreide versie van de speerpuntennotitie, indien gewenst, beschikbaar. Ik kan hem u van harte aanbevelen; het is een uitgebreide verkenning op economisch gebied in Westfriesland. van Westfriesland. U weet dat de WBG, en ondergetekende in het bijzonder, zich sterk gemaakt hebben om te komen tot één gemeente Westfriesland. Tot nu toe heeft dat nog niet tot het beoogde resultaat geleid. Wel zal het tot een vermindering van het aantal gemeentes in ons gebied komen, maar (nog) niet tot één. Ik ben persoonlijk van mening dat dit het beste is, maar als DB moeten we ons misschien toch wat genuanceerder opstellen omdat niet alle aangesloten clubs dat standpunt delen. Wel moeten we er als DB bij de gemeentes op aandringen, om bij zaken die ons gehele gebied betreffen, meer commitment te tonen en als eenheid naar buiten te treden inzake onderwerpen als infrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouw, hbo-onderwijs en kantorenlocaties e.d. Op het gebied van bedrijventerreinen is al een goede stap gezet met het getekende convenant tussen de 9 Westfriese gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf, dat de regie op dit gebied in handen neemt. Gelijk met onze start als nieuw DB in mei vorig jaar, begon de globale economie te haperen. De letters R (recessie) en K (kredietcrisis) stonden het afgelopen jaar niet voor een religieuze groepering, maar voor een wereldwijde herschikking van economische (en misschien ook wel morele) waarden. Daar wil ik hier verder niet op ingaan er is al zo veel over gepraat en geschreven maar ik kan wel constateren dat het in ons gebied tot nu toe best is meegevallen. Hieruit blijkt dat het Westfriese bedrijfsleven met z n no-nonsensecultuur een stevige basis heeft. Daaraan willen we als WBG, samen met de aangesloten clubs, verder werken. Piet Dekker voorzitter

3 2. Secretarieel verslag Na twee bestuursperioden met Erik Joosse als voorzitter trad tijdens de vorige ALV het nieuwe bestuur aan onder aanvoering van Piet Dekker. Zowaar geen gemakkelijke opgave. Allereerst omdat Erik tijdens zijn bestuursjaren blijk heeft gegeven van een grote inzet voor en kennis van het ondernemen in Westfriesland in combinatie met zijn bestuurlijke kwaliteiten en een groot netwerk. Maar ook omdat Erik heel veel bestuurswerk zelf heeft verricht en daardoor bij zijn vertrek een ruimte achterliet. Een schat aan informatie werd zo een gat aan informatie. Het is geen verwijt, maar een feit. Bestuurlijke functies in dit soort gremia vergen erg veel tijd en er zijn weinigen, die zich er zo voor kunnen en willen inzetten als Erik dat heeft gedaan. Het is daarom nogmaals op zijn plaats een groot woord van dank en waardering te adresseren aan Erik. Piet Dekker heeft het treffend verwoord aan Erik bij zijn afscheid op 13 november jl. tijdens een goed bezochte afscheidsreceptie evenals een aantal andere sprekers. Last but not least bleef Werno Botman als penningmeester aan. Met Piet en Peter werd zodoende de continuïteit in het bestuur gewaarborgd. In het begin van het bestuursjaar heeft Peter Helderman ten slotte de taken van secretaris en vicevoorzitter op zich genomen. 2.2 Activiteitenplan Het eerste jaar in deze samenstelling is omgevlogen. Het nieuwe bestuur heeft al weer een jaar in nieuwe samenstelling gefunctioneerd en met resultaten! Bij zijn aantreden als voorzitter hield Piet Dekker tijdens de ALV een A4-tje omhoog. Op dat blad stonden acht actiepunten die de basis vormden voor het activiteitenplan Deze actiepunten zijn: 1. Het (laten) schrijven van een speerpuntennotitie Economische stimulering Westfriesland, als onderbouwing 2.1 Nieuw bestuur van een meerjarenactiviteitenplan. 2. Ontwikkeling van bedrijventerreinen in Westfriesland. 3. Gronduitgifte in Westfriesland in één bedrijf of met verbeterde afstemming. Niet alleen Erik trad af, ook Pieter Alsema (secretaris) en Judith de Vries hadden aangegeven niet door te 4. Intensiveren van samenwerking met Agriport A7. gaan als bestuursleden. Het bestuur wil dit jaarverslag aangrijpen om beiden nogmaals te bedanken voor 5. Lobby voor één gemeente Westfriesland om gemeentelijke verdeeldheid tegen te gaan ten bate van 4 hun inzet. het benutten van de regionale kracht. 5 Piet Dekker en Peter Helderman (beiden waren tot vorig jaar ook nog slechts één jaar in het DB aanwezig) hebben vervolgens de handschoen opgepakt om een nieuw bestuur te formeren. Tijdens het ALV van 21 mei 2008 werden zodoende Gerard Fit, Marinus Zoutendijk en Anton Hiemstra geïnstalleerd als nieuwe leden. Ook werd ervoor gekozen om aan het DB twee vaste adviseurs toe te voegen in de personen van Thijs Pennink (directeur van de Kamer van Koophandel) en Bert Cozijnsen (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). Gerard is gevraagd toe te treden vanwege zijn voorzitterschap van de HOC en zijn grondige kennis van de regio. Piet en Peter zijn van mening dat het goed was een vertegenwoordiging vanuit de clubs te organiseren in de persoon van de voorzitter van de grootste club. Bovendien liggen er jarenlange afspraken en verwachtingen t.a.v. het uitrollen van parkmanagement als beheersconcept voor facilitaire ondersteuning van bedrijventerreinen. Als directeur van Parkmanagement is Gerard daarom een logische keuze. Marinus is een jonge en zeer succesvolle ondernemer (directeur ABOVO Media en winnaar Runner Up-prijs 2006). In het bestuur was behoefte aan een goede portefeuillehouder Communicatie en PR en met Marinus werd dit gat gedicht. Marinus heeft zich afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt t.a.v. zijn portefeuilles en het overleg. En dan Anton Hiemstra. Vele regionale en economische stimuleringen en maatregelen ten spijt, Agriport A7 is op grotendeels particulier initiatief van o.a. Anton ontstaan. En het is niet onbekend, dat ondernemend Wieringermeer zich enigszins aangetrokken voelt tot Westfriesland. Met een goed voorschot op de toekomst werd om die reden Anton gevraagd toe te treden tot het bestuur. Omdat Anton t.t.v. de bestuurswisseling langdurig in het buitenland verbleef werd Jack Kranenburg (commercieel directeur Agriport A7) bereid gevonden om in eerste termijn Antons zetel waar te nemen. Inmiddels is Jack de status van waarnemer ontgroeid. Hij heeft zich een zeer waardevolle bestuurder getoond met een grote en constructieve bijdrage aan het bestuur. In goed overleg is daarom besloten Jack voor te stellen als bestuurslid in plaats van Anton. Met Thijs en Bert als adviseurs weet het DB zich verzekerd van regionaal economische en planologische kennis en adviezen uit eerste hand. Hun adviezen zijn van grote waarde geweest in de koersbepaling tot nu toe en wij hopen nog veel van hun inbreng gebruik te mogen maken. 6. Parkmanagement als beheersconcept voor bedrijventerreinen. 7. Uitbreiding van de WBG door meer clubs lid te laten worden. 8. Beter contact met de aangesloten clubs. Ad 1: Speerpuntennotitie Met een belangrijke ondersteuning van de KvK is de speerpuntennotitie tot stand gekomen. DB- en ABbestuursleden hebben veel input en feedback geleverd op de onderzoeks- en schrijfactivititeiten van Willemijn de Graaff, waardoor met enige trots de eerste regionale economische verkenning voor Westfriesland is ontstaan. Het is de ambitie van het bestuur dat elke ondernemer in Westfriesland kennis neemt van de notitie. Om die reden wordt de notitie uitgereikt tijdens de ALV Ad 2 en 3: Bedrijventerreinen en gronduitgifte In 2009 is dit een zeer beladen onderwerp geworden. Nog maar kort geleden was in provinciaal verband overeengekomen dat Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de coördinatie en regie zou gaan verzorgen in Westfriesland voor de Westfriese gemeentes in het ontwikkelen van bedrijventerreinen en ermee gepaard gaande gronduitgifte. Toch werd ernaast vervolgens door de provincie alsnog eigenhandig de regie genomen op dit onderwerp door het aanwijzen van te realiseren bedrijventerreinen en daarmee afwijzen (of bevriezen) van andere plannen. De WBG is van mening dat ondernemers in Westfriesland de ruimte nodig hebben om te groeien en daarmee ook bij te dragen aan de economische groei van Westfriesland. Het is onbestaanbaar om te accepteren dat de noordelijke helft van Noord-Holland een lagere groeipotentie krijgt toegedicht dan de zuidelijke helft, terwijl de mogelijkheden juist in deze regio liggen. De WBG zal zich blijven inzetten om elke ondernemer in Westfriesland de ruimte te geven! Deze ruimte is nodig om te kunnen blijven investeren om bedrijf en werkgelegenheid te kunnen behouden en uit te breiden.

4 Ad 4: Samenwerking met Agriport A7 Agriport A7 is in hoog tempo ontwikkeld als een moderne projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijventerrein voor agribusiness en logistiek. In de WBG was tot voor kort weinig vertegenwoordiging in en belangenbehartiging van de groene sector. Met het toetreden van Jack Kranenburg als bestuurslid in het DB wordt eveneens een toetreden tot de WBG voorbereid, waarmee de uitbreiding van de WBG wordt gerealiseerd in bovendien een nog ondervertegenwoordigde sector in onze regio. Ad 7: Uitbreiding WBG Met het toetreden van Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud (54 bedrijven) en de ontwikkelingen t.a.v. Agriport A7 is de WBG goed op koers het aantal aangesloten verenigingen uit te breiden. Daarmee zijn we er nog niet. Het is en blijft de doelstelling om zoveel mogelijk ondernemers via zoveel mogelijk ondernemersverenigingen te vertegenwoordigen. Ad 5: Eén gemeente Westfriesland Al in de vorige bestuursperiode is ervoor gepleit tot bestuurlijke eensgezindheid te komen in deze regio om te voorkomen dat tegengestelde belangen van negatieve invloed zijn op de ruimte om te ondernemen. In bleek dit wederom een actueel onderwerp. Piet Dekker trok ten tijde van de Dag van de Westfriese Ondernemer in november 2008 ten strijde met deze missie in een interview in het Noord- Hollands Dagblad. We moeten met één mond praten, zo luidde de kop. De voordelen wegen op tegen de nadelen. Omdat elk item door alle gemeenteraden moet worden gevoerd is het al achterhaald voordat Ad 8: Beter contact met de aangesloten clubs Het DB is in dit bestuursjaar actief op pad gegaan. Vroeg in het jaar zijn de clubs uitgenodigd om DB-leden uit te nodigen in hun vergaderingen om daarmee de aansluiting te verbeteren. De meeste clubs hebben er gebruik van gemaakt. Ook in het komende bestuursjaar geldt: nodig ons uit en wij komen graag naar u toe! 2.3 Reageren op nieuwe ontwikkelingen 6 er een besluit is genomen. De WBG is van oordeel dat de economische ontwikkeling wordt vertraagd door de verdeeldheid. Daarbij mag worden opgemerkt dat het VVRE-overleg (overleg van de negen wethouders De economie ontwikkelt zich snel in diverse richtingen en vaak onverwacht. In het afgelopen bestuursjaar 7 Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke ordening en Economie) een belangrijke stap in de goede richting is. Maar het is de kredietcrisis gegroeid tot het grote K-woord. Inmiddels is duidelijk dat de sectoren transport & is en blijft een overlegstructuur in plaats van een structurele eenwording. Tijdens de Dag van de Westfriese logistiek, de bouw en metaal het zwaarst getroffen lijken te zijn. Al in het najaar zijn plannen voorbereid Ondernemer kreeg Piet Dekker de ruim 400 handenparen op elkaar met zijn pleidooi voor gemeentelijke om tot oprichting te komen van een mobiliteitscentrum Westfriesland. Op initiatief van de HOC en de eenwording. WBG zijn het UWV Werkbedrijf, het Poortwachterscentrum (jazeker, weer Erik Joosse) en het ROC Horizon College benaderd om tijdig een goede voorziening te creëren voor noodlijdende bedrijven in de regio. Ook de provincie heeft zich in het afgelopen bestuursjaar actief geroerd in de discussie. Het heeft ertoe Het inmiddels opgerichte mobiliteitscentrum voorziet in de behoefte bijgedragen dat de WBG zich inmiddels genuanceerder wil opstellen in het onderwerp. Wellicht is één tijdelijk boventallig personeel te begeleiden naar een tekort aan gemeente een brug te ver, maar aansturen op eensgezindheid in een aantal belangrijke items die het personeel of kennis elders of naar een passende scholing. De WBG ondernemen in de regio kunnen beperken blijft het doel. Wordt het twee stedelijke en twee landelijke neemt deel aan een periodiek stuurgroepoverleg met de aangesloten gemeentes of een variant? De WBG zal het belang van de ondernemers in gemeentelijke eenduidigheid partijen zo lang als nodig is en tracht op die wijze bij te dragen aan blijven behartigen. een noodzakelijke informatiebehoefte bij bedrijven en tot directe acties indien het niet anders kan. Ad 6: Parkmanagement Het bestuur van de WBG weet zich goed geëquipeerd, om de clubs te faciliteren bij het implementeren van parkmanagement in Westfriesland. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (adviseur Bert Cozijnsen) speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van nieuwe bedrijventerreinen en daarmee het integreren van parkmanagement in het concept voor die terreinen. Met de gedegen kennis, kunde en uitvoering van Parkmanagement bv, vertegenwoordigd in het bestuur via Gerard Fit, is ook de uitrol bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen gewaarborgd. Een aantal clubs maakt er inmiddels dankbaar gebruik van. Het WBG Magazine mocht weliswaar zijn uitgegroeid tot een gevestigd medium van diverse ondernemersverenigingen, ideaal was het niet. Met diverse verschijningsvormen (voor- en achterkaternen, ingeniete katernen) gaf het blad blijk van verdeeldheid. In samenwerking met Van Soelen Media, de HOC, en de HOF heeft de WBG weten bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuw zakenblad: Westfriese Zaken. Met trots is de eerste editie half februari verschenen met een interessante inhoud en aansprekende vormgeving.

5 3. Financieel verslag 3.1 Inleiding Het jaar 2008 is met een positief saldo afgesloten, namelijk ,-. Dat is ruim 5.000,- hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door: - ruim 3.000,- hogere contributieontvangsten - ruim 2.000,- meer renteontvangsten De kosten kwamen slechts iets hoger uit dan de begroting. De financiële administratie is uitgevoerd door Bureau Molenaar. De secretariële werkzaamheden zijn tot de zomer 2008 uitgevoerd door Michelles Secretariaat en daarna overgenomen door Parkmanagement. 3.2 Winst- en verliesrekening Toelichting Winst- en Verliesrekening Opbrengsten Contributie, , De reden voor de hogere contributieopbrengst is de groei van het aantal leden van de aangesloten verenigingen. Sponsoring, , De opbrengst is in 2008 iets gedaald, mede als gevolg van de economische crisis. Door middel van het jaarlijkse sponsoruitje wordt de onderlinge band verstevigd. Tevens komen de sponsors aan bod in het WBG Magazine, nu Westfriese Zaken. De opbrengst van de sponsoring is onder meer bedoeld voor het intensiveren van de communicatie d.m.v. het magazine Westfriese Zaken en het onderhoud van de website. Interest, 3.271, Werkelijk 2008 Begroting 2008 Werkelijk 2007 De penningmeester heeft door een scherp financieel beleid een aanzienlijk hogere opbrengst weten te realiseren. Opbrengsten Contributie , , ,- Kosten 8 9 Interest 3.271, , ,- Administratie en secretariaat, , Sponsoring , , ,- In 2008 is niet meer gewerkt met boekhoudprogramma King, maar met een eenvoudiger programma. Bijzondere baten ,- Volgens verwachting zijn de administratiekosten daardoor gedaald met ruim 5.000,. Totaal opbrengsten , , ,- Kosten Administratie & secretariaat , , ,- Bestuur , , ,- Algemene kosten 9.687, , ,- Projecten ,- Bijzondere lasten 224,- - - WBG Magazine , , ,- Website 1.841, , ,- Sponsorkosten 5.220, , ,- Totaal kosten , , ,- Bestuurskosten, , Teneinde meer continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling te bewerkstelligen, alsmede een beter opkomst en betrokkenheid bij de bestuursvergaderingen te bevorderen, heeft het nieuwe bestuur in 2008 vacatiegelden ingesteld, naast vergoedingen voor bijeenkomsten waarbij een bestuurslid aanwezig is geweest namens de WBG. Algemene kosten, 9.687, - De belangrijkste componenten van deze kosten zijn: - Contributie VNO-NCW 3.000, - Dag van de Westfriese Ondernemer 1.955, - Ondernemersgala 4.962, Exploitatiesaldo , , ,- Bijzondere lasten, 224, Dit betreft oninbare contributie WBG Magazine , Het betreft de kosten voor zes uitgaven.

6 3.3 Balans per 31 december Begroting Wegens de aansluiting per 1 januari 2009 van de Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud met totaal 54 leden zijn de contributieontvangsten hoger begroot dan in Het gaat hierbij in 2009 om 50% van de normale WBG-contributie. Deze reductie voor het eerste jaar is bedoeld als opstapje voor nieuwe verenigingen om de gewenning aan de hogere contributie soepel te laten verlopen. Per hopen wij ruim 100 nieuwe leden vanuit Enkhuizen te mogen begroeten, wanneer OV-Schepenwijk en de Enkhuizer Jachtindustrie zich bij instemming van de leden zullen aansluiten bij WBG Enkhuizen. Met het oog op de economische crisis is de sponsoropbrengst wat lager begroot. Opvallend is de daling van de kosten van het WBG Magazine, sinds februari 2009 Westfriese Zaken. Het bestuur verwacht verder geen opmerkelijke wijzigingen. Vorderingen Contributie ,- 392,- Eigen vermogen , ,- Te ontv. vorig boekjaar 7.931, ,- Voorziening bijz. projecten , ,- Waarborgsom TPG 115,- 115,- Vooruitbetaalde kosten ,- Schulden Liquide middelen , ,- Crediteuren , ,- Vooruit ontvangen sponsorgelden 8.846, ,- WBG Sponsoring Totaal Totaal , ,- Totaal , ,- Opbrengsten Contributie , ,- Interest 1.500, , Toelichting balans Netto sponsoring , ,- Te ontvangen vorig boekjaar, 7.931, De belangrijkste posten hieruit zijn: - BTW 4 e kwartaal 5.365,- - sponsornota 1.350,- Liquide middelen, , De liquide middelen zijn ruim ,- hoger dan per ultimo Dit is o.a. te verklaren uit: een hogere post crediteuren per en minder kosten. Vooruit ontvangen sponsorgelden, 8.846, Het gaat hier om overlopende sponsorverplichtingen, d.w.z. meerjaarssponsorbijdragen die in de loop van 2008 zijn ontvangen, maar waarvan een deel voor 2009 is bestemd. Voorziening bijzondere projecten, , Gezien diverse economische en infrastructurele ontwikkelingen in de regio, alsmede ten behoeve van eventuele projecten ter stimulering van de regionale economie heeft het bestuur een voorziening voor mogelijke bijzondere projecten in het leven geroepen. Totaal opbrengsten , , ,- Kosten Administratie & secretariaat , ,- Bestuur , ,- Algemene kosten 7.000, ,- Projecten 4.000, ,- Magazine Westfriese Zaken , ,- Website 1.800, ,- Sponsorkosten 7.000, ,- Totaal kosten , , ,- Exploitatiesaldo ,- Contributie Wij stellen voor de contributiebedragen voor 2009 ongewijzigd te laten. De contributie bedraagt dan: - 50,- voor bedrijven <11 werknemers - 115,- voor bedrijven 11 t/m 99 werknemers - 200,- voor bedrijven > 99 werknemers Regeling voor ondernemersverenigingen die zich ook willen aansluiten: 50% reductie op de WBG-contributie in het eerste jaar.

7 4. Algemene informatie Secretariaat Westfriese Bedrijvengroep Postbus AA HOORN Telefoon: Fax: Website: 4.2 Algemeen Bestuur De heer M. (Mark) Noor Medemblikker Bedrijven Groep (MBG) Nijverheidsweg 15a, 1671 GC MEDEMBLIK Tel: De heer R. (Robert) van Wessel se Ondernemers Compagnie (HOC) Nieuwe Steen 3, 1625 HV HOORN Tel: Dagelijks Bestuur De heer P. (Piet) Dekker voorzitter Dekker Glascultures Nieuwe Dijk 40-42, 1693 NX WERVERSHOOF Tel: De heer P.C. (Peter) Helderman vicevoorzitter en secretaris ROC Horizon College Postbus 4120, 1620 HC HOORN Tel: De heer W. (Werno) Botman penningmeester Finaccount Zuiderkerkstraat 8, 1601 AA ENKHUIZEN Tel: De heer G.J. (Gerard) Fit se Ondernemers Compagnie HOC Postbus 226, 1620 AE HOORN Tel: De heer M. (Marinus) Zoutendijk ABOVO Media Postbus 2153, 1620 ED Tel: De heer J. (Jack) Kranenburg Agriport A7 Postbus 5, 1775 ZG MIDDENMEER Tel: De heer Th. (Thijs) Pennink - adviseur DB Kamer van Koophandel Postbus 68, 1800 AB ALKMAAR Tel: De heer B. (Bert) Cozijnsen - adviseur DB Ontwikkelingsbedrijf NHN Postbus 68, 1800 AB ALKMAAR Tel: De heer B.G.M. (Ben) Berenschot Ondernemersclub Westfriesland (OCW) De Bouw 7, 1616 SR HOOGKARSPEL Tel: De heer J.P.A. (Jan) Harder Ondernemers Vereniging Drechterland (OVD) Zuiderwijzend 1-3, 1616 LH HOOGKARSPEL 13 Tel: De heer R. (Rob) J. Taams Ondernemersvereniging Midden Westfriesland (OMW) De Kroft 23, 1718 XV HOOGWOUD Tel: De heer J. (Jan) Nan MKB Stede Broec Bourgondiëweg 17, 1611 WB BOVENKARSPEL Tel: De heer H. (Herman) de Boer WBG Enkhuizen Postbus 365, 1600 AC ENKHUIZEN Tel: De heer S. (Monnie) de Vries Ondernemersvereniging Wervershoof (OVW) S. Koopmanstraat 58, 1693 BH WERVERSHOOF Tel:

8 5. Sponsors 4.3 Adviseurs 5.1 Onze hoofdsponsors De heer J.J. (Jan Jacob) Beelaerts van Blokland Timmerfabriek F. Ruiter & Zonen Medemblik Hogeschool Inholland Alkmaar VNO-NCW West Zeeman Vastgoed Rabobanken in Westfriesland diverse locaties Postbus 93073, 2509 AV DEN HAAG Keuze Tours Westfriesland WEA Accountants & Adviseurs Alkmaar-Middenmeer Tel: BDO Accountants & Adviseurs Mol Installatietechniek bv Deloitte Accountants ABOVO Media Belastingsadviseurs Consultants SW Wolda De heer J.H. (Jacob) Avis Schouwburg en Congrescentrum Het Park BAM Techniek Benningbroek Platform HAL-HES Notaris Alsema Van Duin Weekblad Zondag Postbus 424, 1620 AK HOORN Kerckhoffs Lasonder Intermaris Hoeksteen Tel: Gerechtsdeurwaarderskantoor Westfriesland SITA Boekweit Makelaars / Taxateurs bv Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit Bouwend Nederland afdeling Westfriesland Van Overbeek Bedrijfsmakelaars Mevrouw J. (Jannie) van de Pluijm Provincie NH Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM 14 Tel: De heer Th.M. (Dirk) Ursem Bouwend Nederland afd. Westfriesland Postbus 3, 1687 ZG WOGNUM Tel: De heer S. (Siem) Ruiter LTO-Nederland Simon Koopmanstraat 41, 1693 BA WERVERSHOOF Tel: Onze subsponsors BBN Bouwmaterialen ABC Translators ABN AMRO Bank Alkor Draka bv Architektenburo Bob Nieuweboer BNA BAM Wegen Regio Noordwest bv Beerepoot Automatisering bv Bogra bv Enkhuizen Bouwbedrijf K. Entius bv Bregman Makelaardij bv Commandeur Verzekeringen De Toekomstgroep bv Debiteuren Bewakings Organisatie bdo Esbaco Bakkerij Grondstoffen vof Friesland Bank nv Blokker Enkhuizen Wervershoof Zaandam Zwaagdijk Enkhuizen Zwaag Alkmaar Wervershoof Alkmaar Harder Hoogkarspel bv natuursteenbedrijf Horizon College Hotel Medemblik Schouten Techniek bv Jachtwerf Jongert bv Actus Notarissen Koeman Kranen bv M.E.O. Dienstverleningen bv Mulder Obdam Bouw bv Pipelife Nederland bv Renolit Nederland bv Rentree Reïntegratie Sprint Print bv Van der Laan Techniek bv Jacobs Zeefdruk & Sign Hoogkarspel Alkmaar Medemblik Blokker Medemblik Berkhout Medemblik Obdam Enkhuizen Enkhuizen Zwaag Zwaag Zwaag

9 Beleid- en activiteitenplan 2009 Wat wil de WBG 1. Spreekbuis zijn en belangenbehartiger voor heel ondernemend Westfriesland 2. Aanspreekpunt zijn en ondersteuning bieden aan de aangesloten clubs 3. Samen met de aangesloten clubs komen tot één gezamenlijk geluid uit Westfriesland richting allerlei instanties en overheden 4. Initiatiefnemer en aanjager van nieuwe economische ontwikkelingen in ons gebied 5. Vertegenwoordigd zijn in al die organisaties die van belang zijn voor ontwikkelingen in ons gebied, zoals: - Kamer van Koophandel - Ontwikkelingsbedrijf NHN - VVRE - VNO/NCW - LTO-Nederland - REON Actieplan Blijven inzetten voor realisatie van Westfrisiaweg en 2 e Coentunnel. 2. Samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN werken aan zo snel mogelijke realisering van de bedrijventerreinen Zevenhuis en Distriport. Bevorderen van uitbreiding van lokale terreinen bij gebleken behoefte. 3. Activeren van Parkmanagement als beheersconcept voor bedrijventerreinen via PM. 4. Aanbieden van een duurzaamheidscan. 5. Ondersteuning bieden aan jonge en startende ondernemers door ervaren (oud)ondernemers uit ons werkgebied. Hoe willen we dit bereiken 1. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebied (portefeuillehouder) 2. Zeer nauwe samenwerking met Kamer van Koophandel en Ontwikkelingsbedrijf 3. Intensiever contact met de aangesloten clubs 4. Meer communiceren via het nieuwe magazine Westfriese Zaken 5. De aangesloten clubs motiveren zich te profileren via Westfriese Zaken 6. Instellen van een meldpunt indien sprake is van conflicten met de Milieudienst Bevorderen dat de Westfriese gemeenten gezamenlijk optrekken als het gaat om zaken die heel Westfriesland aangaan. 8. Inzetten op ontwikkeling van meer kantoorruimte en daarmee samenhangend meer hbo-banen. 9. Samen met de HOC ijveren voor een verbeterde doorstroom van de Provinciale weg vanaf HN80 naar Lepelaar. Tien aandachtsvelden met portefeuillehouders 10. Prominent aanwezig zijn op de Dag van de Westfriese Ondernemer en het Ondernemersgala. 1. Regionale economie Peter Helderman 2. Onderwijs- en beleidsmarkt Peter Helderman 3. Bedrijventerreinen Gerard Fit 4. Parkmanagement Gerard Fit 5. Intensiver contact Agriport A7 Jack Kranenburg 6. Infrastructuur Jack Kranenburg 7. Gemeentelijke herindeling Piet Dekker 8. Uitbreiden WBG/beter contact clubs Piet Dekker 9. Evenementen en PR Marinus Zoutendijk 10. Communicatie en sponsorbeleid Marinus Zoutendijk

10 Samenvatting speerpuntennotitie Westfriesland Hieronder volgt de samenvatting van deze speerpuntennotitie. Als eerste worden de ontwikkelingen in de Westfriese bedrijfssectoren besproken, vervolgens komen de sectoroverstijgende aspecten aan bod. Hieruit volgen uiteindelijk in het derde deel de speerpunten voor het Westfriese bedrijfsleven. 1. Ontwikkelingen in de Westfriese bedrijfssectoren Landbouw en Visserij Transport en logistiek Hoewel de sector qua omvang en werkgelegenheid niet heel groot is, liggen er in Westfriesland zeker kansen op het gebied van transport en logistiek. Speerpunten voor de komende jaren zijn: - Westfriesland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen in de transport en logistiek; - Aandacht voor de ontwikkeling van een goede infrastructuur (Westfrisiaweg); - Concentratie van ondernemingen in de transport en logistiek; Ontwikkeling van logistieke centra. Hiermee samenhangend het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor deze sector. De omvang van de sector landbouw en visserij is de afgelopen tien jaar weliswaar in omvang afgenomen, het belang van de sector op zowel nationaal en internationaal niveau zal de komende jaren gaan toenemen. De ontwikkelingen die gaande zijn (Agriport A7, Seed Valley) vinden vooral plaats in de Kop van De omvang van de sector zakelijke dienstverlening is in Westfriesland minder groot dan in overige regio s Noord-Holland en Westfriesland. Deze regio s zijn ten opzichte van andere regio s in Noord-Holland in ruimtelijk en delen van het land. Dit maakt deze sector echter niet minder belangrijk voor Westfriesland. De verdere opzicht het meest geschikt om de groei van de agribusiness te faciliteren. Met de volgende speerpun- ontwikkeling en facilitering van de sector zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de pendel naar ten zou de Westfriese Bedrijvengroep zich bezig kunnen houden: de Randstad. Van het grootste belang hierbij is de ontwikkeling van voldoende kantoorlocaties: er moeten 18 - Het stimuleren van ontwikkelingen omtrent aquacultuur; voldoende kantoorlocaties beschikbaar zijn om de sector en toekomstige ondernemingen te huisvesten Ondersteunen van de verdere ontwikkeling Agriport A7 en het bijbehorende logistieke centrum; - Ondersteuning van het Seed Valley-programma; - Het formuleren van wensen en eisen ten aanzien van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing; - Verankering van ruimtelijk beleid van gemeenten ten behoeve van de ontwikkeling van de agribusiness; onder meer met het oog op het faciliteren van de noodzakelijke schaalvergroting binnen het cluster. Zakelijke dienstverlening lijkt hiervoor een geschikte vestigingsplaats vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam. Het belang van kantoorlocaties moet kenbaar worden gemaakt bij, onder andere, de gemeente. 2. Randvoorwaarden voor economische groei Industrie Het aantrekken van voldoende (nieuw) gekwalificeerd personeel is voor de industriële sector van groot belang. Probleem is echter dat de sector kampt met een negatief imago: het beeld van rokende schoorstenen en milieuvervuilende productieprocessen overheerst. Hierdoor is de sector niet in beeld bij toekomstige werknemers, maar ook niet bij beleidsmakers van gemeenten. Voor de sector is het van belang dat dit heersende negatieve beeld wordt omgekeerd en dat de bedrijfstak bij de Westfriese gemeenten op de agenda wordt gezet. Bouwnijverheid De bouwsector is een belangrijke en economisch stabiele sector in Westfriesland. Het tekort aan personeel is de komende jaren het voornaamste vraagstuk voor deze sector. De aandacht zou moeten uitgaan naar de volgende zaken: - Vergroten van aanbod aan technisch geschoold personeel, onder meer door deze opleidingsmogelijkheden/beroepsmogelijkheden onder de aandacht te brengen van basisschoolleerlingen en studiekiezers; - Voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen; - Bevorderen van samenwerking tussen zzp ers/kleinschalige ondernemingen in de bouwsector. Onderwijs en Arbeidsmarkt In Westfriesland zijn verschillende ontwikkelingen gaande die soms tegenstrijdig lijken aan elkaar. - Niet voor iedere Westfries die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt is er een baan beschikbaar: er zit een gat van 13,5 procent tussen het aanbod aan arbeidsplaatsen en het gevraagde aantal arbeidsplaatsen. - Westfriesland kent een hoge uitgaande pendel: personen (37 procent) werken buiten de regio. Het gaat hier om mensen die werkzaam zijn in de sectoren zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur, vervoer, communicatie en industrie. - Er zal de komende jaren een verlies aan ervaring en capaciteit optreden door de vergrijzing. Met name de bouw en de publieke sector krijgen hiermee te maken. - In Westfriesland zijn er openstaande vacatures op hbo+-niveau, wat erop wijst dat de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid niet optimaal is. Het is van belang dat op deze ontwikkelingen wordt ingespeeld. Vraag en aanbod van arbeid moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Het aanbod aan technisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde. Voor het tegengaan van de pendel is het van belang dat er bedrijven naar Westfriesland worden getrokken in de sectoren zakelijke dienstverlening en communicatie. Ook zouden de Westfriese bedrijven, met name die in de zaadsector, groothandel en bouw, beter in beeld moeten worden gebracht bij de hoogopgeleide Westfriezen als interessante werkgever.

11 Ruimte voor bedrijvigheid Voor de verdere ontwikkeling van de Westfriese economie is het van groot belang dat het aanbod van gedifferentieerde en gespecialiseerde bedrijventerreinen in de regio op peil blijft. De lobby voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein moet daarom worden vastgehouden. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van nieuw terrein zijn bereikbaarheid, uitstraling en duurzaamheid. Ook is het van belang dat er een actieve acquisitie gaat plaatsvinden voor die sectoren waarvoor Westfriesland aantrekkelijk is: groothandel, transport en logistiek, productiebedrijven en backofficeactiviteiten. Als laatste moet de groeiende vraag naar kantoorlocaties op de politieke agenda gezet worden. Bereikbaarheid en infrastructuur De bereikbaarheid in Westfriesland is verre van optimaal: zowel de noord-zuid als de oost-west-verbindingen zijn zeer gebrekkig. De aandacht zou wat betreft het bevorderen van bereikbaarheid en infrastructuur in Westfriesland uit moeten gaan naar de volgende zaken: - Het via het creëren van werkgelegenheid proberen terug te dringen van de pendel richting de Randstad; - Een onverminderde lobby voor de aanleg van de N23 of Westfrisiaweg gezien het tot nu toe uitblijven van d. backoffice-activiteiten de rijksbijdrage; - Aandacht voor de gevolgen van de afwaardering van doorstroomwegen; Afstemming van vraag en aanbod op arbeidsmarkt - Stimuleren van containervervoer over water c.q. onderzoeken van de mogelijkheden hiervoor; - Zorgen dat de OV-verbindingen binnen Westfriesland onder de aandacht gehouden worden bij de Provincie Noord-Holland, met name van en naar bedrijventerreinen en tussen de kleinere kernen. Bestuurlijke samenwerking De bestuurlijke samenwerking is in Westfriesland momenteel niet optimaal vormgegeven. Het is onwenselijk dat de economische ontwikkeling van Westfriesland afhankelijk wordt van de grillen van de lokale politiek. Het advies van de Provincie Noord-Holland is weliswaar een stap in de goede richting, maar het bedrijfsleven is duidelijk: er moet één gemeente voor heel Westfriesland komen. 3. Speerpunten voor Westfriesland 2. Bouwnijverheid: a. Bevorderen van samenwerking tussen ZZP ers/kleinschalige ondernemingen in de bouwsector. 3. Zakelijke dienstverlening: a. Stimulering van de verdere ontwikkeling en facilitering van de sector. Dit om onder meer de pendel naar de Randstad terug te dringen. Ook kunnen we onder dit aandachtsgebied scharen het aantrekken van bedrijven uit bepaalde sectoren. Dit dient een tweeledig doel, namelijk 1) het tegengaan van de pendel richting de Randstad; en 2) om de regio onderscheidend te maken ten opzichte van andere regio s. In dit licht zijn de volgende speerpunten te benoemen: 4. Voor het tegengaan van de pendel is het van belang dat er bedrijven naar Westfriesland worden getrokken in de sectoren zakelijke dienstverlening en communicatie. 5. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere regio s moet Westfriesland onder de aandacht worden gebracht als aantrekkelijke regio voor de volgende sectoren: a. transport en logistiek; b. groothandel; c. industrie; Het is voor het Westfriese bedrijfsleven van groot belang dat vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar zijn afgestemd. Met name het verkrijgen van technisch geschoold personeel kan de komende jaren een probleem worden gezien de grote uitstroom van gepensioneerde werknemers in onder andere de bouwsector. Daarom zijn de volgende speerpunten van belang: 1. Vergroten van aanbod van technisch geschoold personeel ten behoeve van de bouwnijverheid en de industrie. Dit zou kunnen via het onder de aandacht brengen van de opleidings- en beroepsmogelijkheden binnen deze sectoren bij basisschoolleerlingen en studiekiezers; 2. Zorgen voor voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen. Het aanbod aan technisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde. Voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen; 3. Imagoverbetering van de industrie en de zaadsector. Ook zouden de Westfriese bedrijven, met name die in de zaadsector, groothandel en bouw, beter in beeld moeten worden gebracht bij de hoogopgeleide Westfriezen als interessante werkgever. Stimulering van specifieke sectoren en projecten Uit hoofdstuk 2 komt naar voren dat ontwikkelingen in specifieke sectoren de steun en stimulans verdienen van de Westfriese Bedrijvengroep. Het gaat hierbij in het bijzonder om: 1. Landbouw en visserij/agribusiness: a. Het stimuleren van ontwikkelingen omtrent aquacultuur; b. Ondersteunen van de verdere ontwikkeling Agriport A7 en het bijbehorende logistieke centrum; c. Ondersteuning van het Seed Valley-programma. Ruimte voor bedrijvigheid Voor de realisering van ruimte voor vestiging van bedrijven heeft men altijd te maken met lokale en provinciale overheden; zij bepalen het ruimtelijk beleid en beslissen of een bedrijventerrein wel of niet wordt ontwikkeld. Wat het Westfriese bedrijfsleven en in het bijzonder de Westfriese Bedrijvengroep concreet kan doen op dit vlak is voornamelijk het onder de aandacht brengen c.q. houden van de ruimtelijke behoeften van het bedrijfsleven bij de lokale en provinciale beleidsmakers (ofwel: in de lobbysfeer).

12 Dit kan voor sommige onderwerpen het beste op basis van een eigen visie. Speerpunten op dit gebied zijn dan als volgt: 1. Lobby richting de lokale en provinciale overheid: a. Het aanbod van gedifferentieerde en gespecialiseerde bedrijventerreinen in de regio moet op peil blijven. Dit is van groot belang voor de verder ontwikkeling van de Westfriese economie; b. Er moeten voldoende kantoorlocaties worden ontwikkeld. Met name lijkt hiervoor geschikt. De groeiende vraag naar kantoorlocaties moet op de politieke agenda worden gezet; c. Voldoende ruimte voor de verdere ontwikkeling van de agribusiness. Gemeenten moeten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de noodzakelijke schaalvergroting binnen dit cluster; d. Planvorming bij gemeenten beïnvloeden rondom uitbreiding van het winkelaanbod, al dan niet in combinatie met leisurevoorzieningen; dit om de concurrentie van andere regio s het hoofd te kunnen bieden. 2. Ontwikkelen van een eigen visie op: a. Vrijkomende Agrarische Bebouwing; b. Gezien de wenselijkheid om de transport- en logistieksector te concentreren op logistieke centra is het goed om hierop een ruimtelijke visie te ontwikkelen. Medemblik Sita Recycling Services Bereikbaarheid en infrastructuur Net als bij het aandachtsgebied ruimte voor bedrijvigheid gaat het bij bereikbaarheid en infrastructuur voornamelijk om beleidsbeïnvloeding van provincie en lokale overheden. Hierbij moet de aandacht in ieder geval gaan naar: 1. Een onverminderde lobby voor de aanleg van de N23 of Westfrisiaweg gezien het tot nu toe uitblijven van de rijksbijdrage; 2. Het onder de aandacht houden van de gevolgen van de afwaardering van doorstroomwegen; 3. Zorgen dat de OV-verbindingen binnen Westfriesland onder de aandacht gehouden worden bij de Provincie Noord-Holland, met name van en naar bedrijventerreinen en tussen de kleinere kernen; 4. Stimuleren van goederenvervoer over water. Afd. Westfriesland Bestuurlijke samenwerking Hier hoort thuis de lobby voor één gemeente Westfriesland. 4. Hoe nu verder? Prioriteren - concretiseren - realiseren! Realisatie en ontwerp: ABOVO Media,

Speerpuntennotitie Westfriesland

Speerpuntennotitie Westfriesland Speerpuntennotitie Westfriesland Westfriese Bedrijvengroep Kamer van Koophandel Noordwest-Holland April 2009 Westfriese Bedrijvengroep - Speerpuntennotitie Westfriesland Pagina 1 van 43 Westfriese Bedrijvengroep

Nadere informatie

GRENZELOOS ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2013

GRENZELOOS ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2013 GRENZELOOS ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2013 2 3 INHOUDSOPGAVE 1. DE VOORZITTER AAN HET WOORD 3 2. SECRETARIEEL VERSLAG 4 2.1 Het bestuur 2.2 Activiteitenplan 2013-2014 3. FINANCIEEL VERSLAG 11 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon. www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl

Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon. www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl Beleidsplan Ondernemersfederatie Hollands Kroon www.of-hollandskroon.nl www.ofhk.nl 1. Inleiding en aanleiding Per 1 januari 2012 is de Ondernemersfederatie Hollands Kroon opgericht. De oprichting is een

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk: 2013 2015 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen over het behouden en versterken van de vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels Zuiderkogge Hem Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen wonen en werken royale bedrijfskavels prettig ondernemen Woon-werkkavels in gemeente Drechterland 1 Bedrijventerrein Zuiderkogge Gunstige ligging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Strategisch plan VAB

Strategisch plan VAB Strategisch plan VAB 2016-2019 Tijdens bijeenkomsten met de leden en het bestuur is een aanzet gemaakt tot het formuleren van een geactualiseerde missie, visie en strategie. De tijd is rijp om het bestaansrecht

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2014 Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Heerenveen, 23 juni 2016 Ondernemende Huisartsenvereniging

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van

Jaarrekening 2016 van Jaarrekening 2016 van INHOUDSOPGAVE Pagina Mededeling bestuur 3 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting behorende tot de jaarrekening 6 2 Mededelingen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

WEMER & JOESOEF ACCOUNTANTS EN ADVISEURS. Jaarrekening 2014. Stichting Weeskinderen Marokko. Dit rapport heeft 8 pagina s

WEMER & JOESOEF ACCOUNTANTS EN ADVISEURS. Jaarrekening 2014. Stichting Weeskinderen Marokko. Dit rapport heeft 8 pagina s Stichting Weeskinderen Marokko Dit rapport heeft 8 pagina s Stichting Weeskinderen Marokko jaarrekening 2014.docx Inhoudsopgave Rapport 1. Algemeen 4 2. Balans per 31 december 2014 5 3. Staat van baten

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Als eerste gemeente in Nederland koos Oss voor een aangescherpt en vooral samenhangend beleid gericht op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Peer to Peer Alternatives. gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Peer to Peer Alternatives. gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 34264847 Datum: Opgesteld door: 25 april 2014 M. Jairam Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Jaarstukken Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST

TOETREDINGSOVEREENKOMST 1/5 TOETREDINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Holland, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3; 2. de publiekrechtelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Ver. Bedrijven Nrd. Oost T.a.v. Het bestuur Speenkruidstraat GV GRONINGEN. Jaarrekening Grondzijl DG Groningen

Ver. Bedrijven Nrd. Oost T.a.v. Het bestuur Speenkruidstraat GV GRONINGEN. Jaarrekening Grondzijl DG Groningen Grondzijl 14 9731 DG Groningen T. 050-549 23 50 F. 050-549 90 18 Bank: NL46 RABO 0329 4383 87 Ver. Bedrijven Nrd. Oost T.a.v. Het bestuur Speenkruidstraat 40 9731GV GRONINGEN KvK Groningen: 02 33 12 78

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Besproken in de colleges van B&W op 4 november 2008 Versie 30 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Bij alle stappen die je zet

Bij alle stappen die je zet Bij alle stappen die je zet Belofte maakt schuld en afspraak is afspraak. Twee veel gehoorde gezegden die je ervan moeten overtuigen dat alles wel goed komt. Zakelijk of privé. Bij Alsema Van Duin weten

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober P.J.W. Arts penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober P.J.W. Arts penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Boxmeer, 01 oktober 2016. P.J.W. Arts penningmeester De Vereniging EHBO Noord Brabant Kantooradres miv augustus 2014: Bezoekadres: Smederijstraat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie