Westfriese Bedrijvengroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Westfriese Bedrijvengroep"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Beleid- en activiteitenplan voor 2009 Speerpuntennotitie Westfriesland Westfriese Bedrijvengroep

2 Inhoud 1. De voorzitter aan het woord 1. De voorzitter aan het woord 3 Beleid- en activiteitenplan Terugzien maar vooral vooruitzien 2. Secretarieel verslag Nieuw bestuur 2.2 Activiteitenplan Reageren op nieuwe ontwikkelingen 3. Financieel verslag Inleiding 3.2 Winst- en verliesrekening over Balans Begroting Algemene informatie Dagelijks Bestuur Een ander heikel punt uit het afgelopen jaar en dat nu nog steeds speelt is de gemeentelijke herindeling 4.2 Algemeen Bestuur Adviseurs 5. Sponsors Hoofdsponsors 5.2 Subsponsors Samenvatting 18 Speerpuntennotitie Westfriesland Het terugzien kunt u uitgebreid bekijken in het jaarverslag, maar enkele dingen wil ik er toch graag uitlichten. Het moeilijkste was in 2008 dat er eigenlijk geen ervaring meer aanwezig was in het nieuwe DB (Dagelijks Bestuur). Ondubbelzinnig is gebleken wat een enorme duizendpoot Erik Joosse is geweest, maar tegelijkertijd hoe gevaarlijk het is als een organisatie is opgehangen aan één persoon. Als die persoon dan wegvalt, is de organisatie bijna vleugellam. Ik vond het dan ook als een van mijn eerste taken om een DB te vormen met mensen die bereid waren een aantal jaren in het bestuur zitting te nemen en een bepaald aandachtsgebied voor hun rekening te nemen. Hier zijn we goed in geslaagd. Als resultaat van de speerpuntennotitie Westfriesland, die de Kamer van Koophandel in onze opdracht heeft opgesteld, hebben we tien aandachtsvelden geformuleerd. Verderop in dit jaarverslag leest u meer hierover. Voor alle WBG-leden is de uitgebreide versie van de speerpuntennotitie, indien gewenst, beschikbaar. Ik kan hem u van harte aanbevelen; het is een uitgebreide verkenning op economisch gebied in Westfriesland. van Westfriesland. U weet dat de WBG, en ondergetekende in het bijzonder, zich sterk gemaakt hebben om te komen tot één gemeente Westfriesland. Tot nu toe heeft dat nog niet tot het beoogde resultaat geleid. Wel zal het tot een vermindering van het aantal gemeentes in ons gebied komen, maar (nog) niet tot één. Ik ben persoonlijk van mening dat dit het beste is, maar als DB moeten we ons misschien toch wat genuanceerder opstellen omdat niet alle aangesloten clubs dat standpunt delen. Wel moeten we er als DB bij de gemeentes op aandringen, om bij zaken die ons gehele gebied betreffen, meer commitment te tonen en als eenheid naar buiten te treden inzake onderwerpen als infrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouw, hbo-onderwijs en kantorenlocaties e.d. Op het gebied van bedrijventerreinen is al een goede stap gezet met het getekende convenant tussen de 9 Westfriese gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf, dat de regie op dit gebied in handen neemt. Gelijk met onze start als nieuw DB in mei vorig jaar, begon de globale economie te haperen. De letters R (recessie) en K (kredietcrisis) stonden het afgelopen jaar niet voor een religieuze groepering, maar voor een wereldwijde herschikking van economische (en misschien ook wel morele) waarden. Daar wil ik hier verder niet op ingaan er is al zo veel over gepraat en geschreven maar ik kan wel constateren dat het in ons gebied tot nu toe best is meegevallen. Hieruit blijkt dat het Westfriese bedrijfsleven met z n no-nonsensecultuur een stevige basis heeft. Daaraan willen we als WBG, samen met de aangesloten clubs, verder werken. Piet Dekker voorzitter

3 2. Secretarieel verslag Na twee bestuursperioden met Erik Joosse als voorzitter trad tijdens de vorige ALV het nieuwe bestuur aan onder aanvoering van Piet Dekker. Zowaar geen gemakkelijke opgave. Allereerst omdat Erik tijdens zijn bestuursjaren blijk heeft gegeven van een grote inzet voor en kennis van het ondernemen in Westfriesland in combinatie met zijn bestuurlijke kwaliteiten en een groot netwerk. Maar ook omdat Erik heel veel bestuurswerk zelf heeft verricht en daardoor bij zijn vertrek een ruimte achterliet. Een schat aan informatie werd zo een gat aan informatie. Het is geen verwijt, maar een feit. Bestuurlijke functies in dit soort gremia vergen erg veel tijd en er zijn weinigen, die zich er zo voor kunnen en willen inzetten als Erik dat heeft gedaan. Het is daarom nogmaals op zijn plaats een groot woord van dank en waardering te adresseren aan Erik. Piet Dekker heeft het treffend verwoord aan Erik bij zijn afscheid op 13 november jl. tijdens een goed bezochte afscheidsreceptie evenals een aantal andere sprekers. Last but not least bleef Werno Botman als penningmeester aan. Met Piet en Peter werd zodoende de continuïteit in het bestuur gewaarborgd. In het begin van het bestuursjaar heeft Peter Helderman ten slotte de taken van secretaris en vicevoorzitter op zich genomen. 2.2 Activiteitenplan Het eerste jaar in deze samenstelling is omgevlogen. Het nieuwe bestuur heeft al weer een jaar in nieuwe samenstelling gefunctioneerd en met resultaten! Bij zijn aantreden als voorzitter hield Piet Dekker tijdens de ALV een A4-tje omhoog. Op dat blad stonden acht actiepunten die de basis vormden voor het activiteitenplan Deze actiepunten zijn: 1. Het (laten) schrijven van een speerpuntennotitie Economische stimulering Westfriesland, als onderbouwing 2.1 Nieuw bestuur van een meerjarenactiviteitenplan. 2. Ontwikkeling van bedrijventerreinen in Westfriesland. 3. Gronduitgifte in Westfriesland in één bedrijf of met verbeterde afstemming. Niet alleen Erik trad af, ook Pieter Alsema (secretaris) en Judith de Vries hadden aangegeven niet door te 4. Intensiveren van samenwerking met Agriport A7. gaan als bestuursleden. Het bestuur wil dit jaarverslag aangrijpen om beiden nogmaals te bedanken voor 5. Lobby voor één gemeente Westfriesland om gemeentelijke verdeeldheid tegen te gaan ten bate van 4 hun inzet. het benutten van de regionale kracht. 5 Piet Dekker en Peter Helderman (beiden waren tot vorig jaar ook nog slechts één jaar in het DB aanwezig) hebben vervolgens de handschoen opgepakt om een nieuw bestuur te formeren. Tijdens het ALV van 21 mei 2008 werden zodoende Gerard Fit, Marinus Zoutendijk en Anton Hiemstra geïnstalleerd als nieuwe leden. Ook werd ervoor gekozen om aan het DB twee vaste adviseurs toe te voegen in de personen van Thijs Pennink (directeur van de Kamer van Koophandel) en Bert Cozijnsen (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord). Gerard is gevraagd toe te treden vanwege zijn voorzitterschap van de HOC en zijn grondige kennis van de regio. Piet en Peter zijn van mening dat het goed was een vertegenwoordiging vanuit de clubs te organiseren in de persoon van de voorzitter van de grootste club. Bovendien liggen er jarenlange afspraken en verwachtingen t.a.v. het uitrollen van parkmanagement als beheersconcept voor facilitaire ondersteuning van bedrijventerreinen. Als directeur van Parkmanagement is Gerard daarom een logische keuze. Marinus is een jonge en zeer succesvolle ondernemer (directeur ABOVO Media en winnaar Runner Up-prijs 2006). In het bestuur was behoefte aan een goede portefeuillehouder Communicatie en PR en met Marinus werd dit gat gedicht. Marinus heeft zich afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt t.a.v. zijn portefeuilles en het overleg. En dan Anton Hiemstra. Vele regionale en economische stimuleringen en maatregelen ten spijt, Agriport A7 is op grotendeels particulier initiatief van o.a. Anton ontstaan. En het is niet onbekend, dat ondernemend Wieringermeer zich enigszins aangetrokken voelt tot Westfriesland. Met een goed voorschot op de toekomst werd om die reden Anton gevraagd toe te treden tot het bestuur. Omdat Anton t.t.v. de bestuurswisseling langdurig in het buitenland verbleef werd Jack Kranenburg (commercieel directeur Agriport A7) bereid gevonden om in eerste termijn Antons zetel waar te nemen. Inmiddels is Jack de status van waarnemer ontgroeid. Hij heeft zich een zeer waardevolle bestuurder getoond met een grote en constructieve bijdrage aan het bestuur. In goed overleg is daarom besloten Jack voor te stellen als bestuurslid in plaats van Anton. Met Thijs en Bert als adviseurs weet het DB zich verzekerd van regionaal economische en planologische kennis en adviezen uit eerste hand. Hun adviezen zijn van grote waarde geweest in de koersbepaling tot nu toe en wij hopen nog veel van hun inbreng gebruik te mogen maken. 6. Parkmanagement als beheersconcept voor bedrijventerreinen. 7. Uitbreiding van de WBG door meer clubs lid te laten worden. 8. Beter contact met de aangesloten clubs. Ad 1: Speerpuntennotitie Met een belangrijke ondersteuning van de KvK is de speerpuntennotitie tot stand gekomen. DB- en ABbestuursleden hebben veel input en feedback geleverd op de onderzoeks- en schrijfactivititeiten van Willemijn de Graaff, waardoor met enige trots de eerste regionale economische verkenning voor Westfriesland is ontstaan. Het is de ambitie van het bestuur dat elke ondernemer in Westfriesland kennis neemt van de notitie. Om die reden wordt de notitie uitgereikt tijdens de ALV Ad 2 en 3: Bedrijventerreinen en gronduitgifte In 2009 is dit een zeer beladen onderwerp geworden. Nog maar kort geleden was in provinciaal verband overeengekomen dat Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de coördinatie en regie zou gaan verzorgen in Westfriesland voor de Westfriese gemeentes in het ontwikkelen van bedrijventerreinen en ermee gepaard gaande gronduitgifte. Toch werd ernaast vervolgens door de provincie alsnog eigenhandig de regie genomen op dit onderwerp door het aanwijzen van te realiseren bedrijventerreinen en daarmee afwijzen (of bevriezen) van andere plannen. De WBG is van mening dat ondernemers in Westfriesland de ruimte nodig hebben om te groeien en daarmee ook bij te dragen aan de economische groei van Westfriesland. Het is onbestaanbaar om te accepteren dat de noordelijke helft van Noord-Holland een lagere groeipotentie krijgt toegedicht dan de zuidelijke helft, terwijl de mogelijkheden juist in deze regio liggen. De WBG zal zich blijven inzetten om elke ondernemer in Westfriesland de ruimte te geven! Deze ruimte is nodig om te kunnen blijven investeren om bedrijf en werkgelegenheid te kunnen behouden en uit te breiden.

4 Ad 4: Samenwerking met Agriport A7 Agriport A7 is in hoog tempo ontwikkeld als een moderne projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijventerrein voor agribusiness en logistiek. In de WBG was tot voor kort weinig vertegenwoordiging in en belangenbehartiging van de groene sector. Met het toetreden van Jack Kranenburg als bestuurslid in het DB wordt eveneens een toetreden tot de WBG voorbereid, waarmee de uitbreiding van de WBG wordt gerealiseerd in bovendien een nog ondervertegenwoordigde sector in onze regio. Ad 7: Uitbreiding WBG Met het toetreden van Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud (54 bedrijven) en de ontwikkelingen t.a.v. Agriport A7 is de WBG goed op koers het aantal aangesloten verenigingen uit te breiden. Daarmee zijn we er nog niet. Het is en blijft de doelstelling om zoveel mogelijk ondernemers via zoveel mogelijk ondernemersverenigingen te vertegenwoordigen. Ad 5: Eén gemeente Westfriesland Al in de vorige bestuursperiode is ervoor gepleit tot bestuurlijke eensgezindheid te komen in deze regio om te voorkomen dat tegengestelde belangen van negatieve invloed zijn op de ruimte om te ondernemen. In bleek dit wederom een actueel onderwerp. Piet Dekker trok ten tijde van de Dag van de Westfriese Ondernemer in november 2008 ten strijde met deze missie in een interview in het Noord- Hollands Dagblad. We moeten met één mond praten, zo luidde de kop. De voordelen wegen op tegen de nadelen. Omdat elk item door alle gemeenteraden moet worden gevoerd is het al achterhaald voordat Ad 8: Beter contact met de aangesloten clubs Het DB is in dit bestuursjaar actief op pad gegaan. Vroeg in het jaar zijn de clubs uitgenodigd om DB-leden uit te nodigen in hun vergaderingen om daarmee de aansluiting te verbeteren. De meeste clubs hebben er gebruik van gemaakt. Ook in het komende bestuursjaar geldt: nodig ons uit en wij komen graag naar u toe! 2.3 Reageren op nieuwe ontwikkelingen 6 er een besluit is genomen. De WBG is van oordeel dat de economische ontwikkeling wordt vertraagd door de verdeeldheid. Daarbij mag worden opgemerkt dat het VVRE-overleg (overleg van de negen wethouders De economie ontwikkelt zich snel in diverse richtingen en vaak onverwacht. In het afgelopen bestuursjaar 7 Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke ordening en Economie) een belangrijke stap in de goede richting is. Maar het is de kredietcrisis gegroeid tot het grote K-woord. Inmiddels is duidelijk dat de sectoren transport & is en blijft een overlegstructuur in plaats van een structurele eenwording. Tijdens de Dag van de Westfriese logistiek, de bouw en metaal het zwaarst getroffen lijken te zijn. Al in het najaar zijn plannen voorbereid Ondernemer kreeg Piet Dekker de ruim 400 handenparen op elkaar met zijn pleidooi voor gemeentelijke om tot oprichting te komen van een mobiliteitscentrum Westfriesland. Op initiatief van de HOC en de eenwording. WBG zijn het UWV Werkbedrijf, het Poortwachterscentrum (jazeker, weer Erik Joosse) en het ROC Horizon College benaderd om tijdig een goede voorziening te creëren voor noodlijdende bedrijven in de regio. Ook de provincie heeft zich in het afgelopen bestuursjaar actief geroerd in de discussie. Het heeft ertoe Het inmiddels opgerichte mobiliteitscentrum voorziet in de behoefte bijgedragen dat de WBG zich inmiddels genuanceerder wil opstellen in het onderwerp. Wellicht is één tijdelijk boventallig personeel te begeleiden naar een tekort aan gemeente een brug te ver, maar aansturen op eensgezindheid in een aantal belangrijke items die het personeel of kennis elders of naar een passende scholing. De WBG ondernemen in de regio kunnen beperken blijft het doel. Wordt het twee stedelijke en twee landelijke neemt deel aan een periodiek stuurgroepoverleg met de aangesloten gemeentes of een variant? De WBG zal het belang van de ondernemers in gemeentelijke eenduidigheid partijen zo lang als nodig is en tracht op die wijze bij te dragen aan blijven behartigen. een noodzakelijke informatiebehoefte bij bedrijven en tot directe acties indien het niet anders kan. Ad 6: Parkmanagement Het bestuur van de WBG weet zich goed geëquipeerd, om de clubs te faciliteren bij het implementeren van parkmanagement in Westfriesland. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (adviseur Bert Cozijnsen) speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van nieuwe bedrijventerreinen en daarmee het integreren van parkmanagement in het concept voor die terreinen. Met de gedegen kennis, kunde en uitvoering van Parkmanagement bv, vertegenwoordigd in het bestuur via Gerard Fit, is ook de uitrol bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen gewaarborgd. Een aantal clubs maakt er inmiddels dankbaar gebruik van. Het WBG Magazine mocht weliswaar zijn uitgegroeid tot een gevestigd medium van diverse ondernemersverenigingen, ideaal was het niet. Met diverse verschijningsvormen (voor- en achterkaternen, ingeniete katernen) gaf het blad blijk van verdeeldheid. In samenwerking met Van Soelen Media, de HOC, en de HOF heeft de WBG weten bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuw zakenblad: Westfriese Zaken. Met trots is de eerste editie half februari verschenen met een interessante inhoud en aansprekende vormgeving.

5 3. Financieel verslag 3.1 Inleiding Het jaar 2008 is met een positief saldo afgesloten, namelijk ,-. Dat is ruim 5.000,- hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door: - ruim 3.000,- hogere contributieontvangsten - ruim 2.000,- meer renteontvangsten De kosten kwamen slechts iets hoger uit dan de begroting. De financiële administratie is uitgevoerd door Bureau Molenaar. De secretariële werkzaamheden zijn tot de zomer 2008 uitgevoerd door Michelles Secretariaat en daarna overgenomen door Parkmanagement. 3.2 Winst- en verliesrekening Toelichting Winst- en Verliesrekening Opbrengsten Contributie, , De reden voor de hogere contributieopbrengst is de groei van het aantal leden van de aangesloten verenigingen. Sponsoring, , De opbrengst is in 2008 iets gedaald, mede als gevolg van de economische crisis. Door middel van het jaarlijkse sponsoruitje wordt de onderlinge band verstevigd. Tevens komen de sponsors aan bod in het WBG Magazine, nu Westfriese Zaken. De opbrengst van de sponsoring is onder meer bedoeld voor het intensiveren van de communicatie d.m.v. het magazine Westfriese Zaken en het onderhoud van de website. Interest, 3.271, Werkelijk 2008 Begroting 2008 Werkelijk 2007 De penningmeester heeft door een scherp financieel beleid een aanzienlijk hogere opbrengst weten te realiseren. Opbrengsten Contributie , , ,- Kosten 8 9 Interest 3.271, , ,- Administratie en secretariaat, , Sponsoring , , ,- In 2008 is niet meer gewerkt met boekhoudprogramma King, maar met een eenvoudiger programma. Bijzondere baten ,- Volgens verwachting zijn de administratiekosten daardoor gedaald met ruim 5.000,. Totaal opbrengsten , , ,- Kosten Administratie & secretariaat , , ,- Bestuur , , ,- Algemene kosten 9.687, , ,- Projecten ,- Bijzondere lasten 224,- - - WBG Magazine , , ,- Website 1.841, , ,- Sponsorkosten 5.220, , ,- Totaal kosten , , ,- Bestuurskosten, , Teneinde meer continuïteit en kwaliteit in de bestuurssamenstelling te bewerkstelligen, alsmede een beter opkomst en betrokkenheid bij de bestuursvergaderingen te bevorderen, heeft het nieuwe bestuur in 2008 vacatiegelden ingesteld, naast vergoedingen voor bijeenkomsten waarbij een bestuurslid aanwezig is geweest namens de WBG. Algemene kosten, 9.687, - De belangrijkste componenten van deze kosten zijn: - Contributie VNO-NCW 3.000, - Dag van de Westfriese Ondernemer 1.955, - Ondernemersgala 4.962, Exploitatiesaldo , , ,- Bijzondere lasten, 224, Dit betreft oninbare contributie WBG Magazine , Het betreft de kosten voor zes uitgaven.

6 3.3 Balans per 31 december Begroting Wegens de aansluiting per 1 januari 2009 van de Bedrijvengroep Wognum Nibbixwoud met totaal 54 leden zijn de contributieontvangsten hoger begroot dan in Het gaat hierbij in 2009 om 50% van de normale WBG-contributie. Deze reductie voor het eerste jaar is bedoeld als opstapje voor nieuwe verenigingen om de gewenning aan de hogere contributie soepel te laten verlopen. Per hopen wij ruim 100 nieuwe leden vanuit Enkhuizen te mogen begroeten, wanneer OV-Schepenwijk en de Enkhuizer Jachtindustrie zich bij instemming van de leden zullen aansluiten bij WBG Enkhuizen. Met het oog op de economische crisis is de sponsoropbrengst wat lager begroot. Opvallend is de daling van de kosten van het WBG Magazine, sinds februari 2009 Westfriese Zaken. Het bestuur verwacht verder geen opmerkelijke wijzigingen. Vorderingen Contributie ,- 392,- Eigen vermogen , ,- Te ontv. vorig boekjaar 7.931, ,- Voorziening bijz. projecten , ,- Waarborgsom TPG 115,- 115,- Vooruitbetaalde kosten ,- Schulden Liquide middelen , ,- Crediteuren , ,- Vooruit ontvangen sponsorgelden 8.846, ,- WBG Sponsoring Totaal Totaal , ,- Totaal , ,- Opbrengsten Contributie , ,- Interest 1.500, , Toelichting balans Netto sponsoring , ,- Te ontvangen vorig boekjaar, 7.931, De belangrijkste posten hieruit zijn: - BTW 4 e kwartaal 5.365,- - sponsornota 1.350,- Liquide middelen, , De liquide middelen zijn ruim ,- hoger dan per ultimo Dit is o.a. te verklaren uit: een hogere post crediteuren per en minder kosten. Vooruit ontvangen sponsorgelden, 8.846, Het gaat hier om overlopende sponsorverplichtingen, d.w.z. meerjaarssponsorbijdragen die in de loop van 2008 zijn ontvangen, maar waarvan een deel voor 2009 is bestemd. Voorziening bijzondere projecten, , Gezien diverse economische en infrastructurele ontwikkelingen in de regio, alsmede ten behoeve van eventuele projecten ter stimulering van de regionale economie heeft het bestuur een voorziening voor mogelijke bijzondere projecten in het leven geroepen. Totaal opbrengsten , , ,- Kosten Administratie & secretariaat , ,- Bestuur , ,- Algemene kosten 7.000, ,- Projecten 4.000, ,- Magazine Westfriese Zaken , ,- Website 1.800, ,- Sponsorkosten 7.000, ,- Totaal kosten , , ,- Exploitatiesaldo ,- Contributie Wij stellen voor de contributiebedragen voor 2009 ongewijzigd te laten. De contributie bedraagt dan: - 50,- voor bedrijven <11 werknemers - 115,- voor bedrijven 11 t/m 99 werknemers - 200,- voor bedrijven > 99 werknemers Regeling voor ondernemersverenigingen die zich ook willen aansluiten: 50% reductie op de WBG-contributie in het eerste jaar.

7 4. Algemene informatie Secretariaat Westfriese Bedrijvengroep Postbus AA HOORN Telefoon: Fax: Website: 4.2 Algemeen Bestuur De heer M. (Mark) Noor Medemblikker Bedrijven Groep (MBG) Nijverheidsweg 15a, 1671 GC MEDEMBLIK Tel: De heer R. (Robert) van Wessel se Ondernemers Compagnie (HOC) Nieuwe Steen 3, 1625 HV HOORN Tel: Dagelijks Bestuur De heer P. (Piet) Dekker voorzitter Dekker Glascultures Nieuwe Dijk 40-42, 1693 NX WERVERSHOOF Tel: De heer P.C. (Peter) Helderman vicevoorzitter en secretaris ROC Horizon College Postbus 4120, 1620 HC HOORN Tel: De heer W. (Werno) Botman penningmeester Finaccount Zuiderkerkstraat 8, 1601 AA ENKHUIZEN Tel: De heer G.J. (Gerard) Fit se Ondernemers Compagnie HOC Postbus 226, 1620 AE HOORN Tel: De heer M. (Marinus) Zoutendijk ABOVO Media Postbus 2153, 1620 ED Tel: De heer J. (Jack) Kranenburg Agriport A7 Postbus 5, 1775 ZG MIDDENMEER Tel: De heer Th. (Thijs) Pennink - adviseur DB Kamer van Koophandel Postbus 68, 1800 AB ALKMAAR Tel: De heer B. (Bert) Cozijnsen - adviseur DB Ontwikkelingsbedrijf NHN Postbus 68, 1800 AB ALKMAAR Tel: De heer B.G.M. (Ben) Berenschot Ondernemersclub Westfriesland (OCW) De Bouw 7, 1616 SR HOOGKARSPEL Tel: De heer J.P.A. (Jan) Harder Ondernemers Vereniging Drechterland (OVD) Zuiderwijzend 1-3, 1616 LH HOOGKARSPEL 13 Tel: De heer R. (Rob) J. Taams Ondernemersvereniging Midden Westfriesland (OMW) De Kroft 23, 1718 XV HOOGWOUD Tel: De heer J. (Jan) Nan MKB Stede Broec Bourgondiëweg 17, 1611 WB BOVENKARSPEL Tel: De heer H. (Herman) de Boer WBG Enkhuizen Postbus 365, 1600 AC ENKHUIZEN Tel: De heer S. (Monnie) de Vries Ondernemersvereniging Wervershoof (OVW) S. Koopmanstraat 58, 1693 BH WERVERSHOOF Tel:

8 5. Sponsors 4.3 Adviseurs 5.1 Onze hoofdsponsors De heer J.J. (Jan Jacob) Beelaerts van Blokland Timmerfabriek F. Ruiter & Zonen Medemblik Hogeschool Inholland Alkmaar VNO-NCW West Zeeman Vastgoed Rabobanken in Westfriesland diverse locaties Postbus 93073, 2509 AV DEN HAAG Keuze Tours Westfriesland WEA Accountants & Adviseurs Alkmaar-Middenmeer Tel: BDO Accountants & Adviseurs Mol Installatietechniek bv Deloitte Accountants ABOVO Media Belastingsadviseurs Consultants SW Wolda De heer J.H. (Jacob) Avis Schouwburg en Congrescentrum Het Park BAM Techniek Benningbroek Platform HAL-HES Notaris Alsema Van Duin Weekblad Zondag Postbus 424, 1620 AK HOORN Kerckhoffs Lasonder Intermaris Hoeksteen Tel: Gerechtsdeurwaarderskantoor Westfriesland SITA Boekweit Makelaars / Taxateurs bv Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit Bouwend Nederland afdeling Westfriesland Van Overbeek Bedrijfsmakelaars Mevrouw J. (Jannie) van de Pluijm Provincie NH Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM 14 Tel: De heer Th.M. (Dirk) Ursem Bouwend Nederland afd. Westfriesland Postbus 3, 1687 ZG WOGNUM Tel: De heer S. (Siem) Ruiter LTO-Nederland Simon Koopmanstraat 41, 1693 BA WERVERSHOOF Tel: Onze subsponsors BBN Bouwmaterialen ABC Translators ABN AMRO Bank Alkor Draka bv Architektenburo Bob Nieuweboer BNA BAM Wegen Regio Noordwest bv Beerepoot Automatisering bv Bogra bv Enkhuizen Bouwbedrijf K. Entius bv Bregman Makelaardij bv Commandeur Verzekeringen De Toekomstgroep bv Debiteuren Bewakings Organisatie bdo Esbaco Bakkerij Grondstoffen vof Friesland Bank nv Blokker Enkhuizen Wervershoof Zaandam Zwaagdijk Enkhuizen Zwaag Alkmaar Wervershoof Alkmaar Harder Hoogkarspel bv natuursteenbedrijf Horizon College Hotel Medemblik Schouten Techniek bv Jachtwerf Jongert bv Actus Notarissen Koeman Kranen bv M.E.O. Dienstverleningen bv Mulder Obdam Bouw bv Pipelife Nederland bv Renolit Nederland bv Rentree Reïntegratie Sprint Print bv Van der Laan Techniek bv Jacobs Zeefdruk & Sign Hoogkarspel Alkmaar Medemblik Blokker Medemblik Berkhout Medemblik Obdam Enkhuizen Enkhuizen Zwaag Zwaag Zwaag

9 Beleid- en activiteitenplan 2009 Wat wil de WBG 1. Spreekbuis zijn en belangenbehartiger voor heel ondernemend Westfriesland 2. Aanspreekpunt zijn en ondersteuning bieden aan de aangesloten clubs 3. Samen met de aangesloten clubs komen tot één gezamenlijk geluid uit Westfriesland richting allerlei instanties en overheden 4. Initiatiefnemer en aanjager van nieuwe economische ontwikkelingen in ons gebied 5. Vertegenwoordigd zijn in al die organisaties die van belang zijn voor ontwikkelingen in ons gebied, zoals: - Kamer van Koophandel - Ontwikkelingsbedrijf NHN - VVRE - VNO/NCW - LTO-Nederland - REON Actieplan Blijven inzetten voor realisatie van Westfrisiaweg en 2 e Coentunnel. 2. Samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN werken aan zo snel mogelijke realisering van de bedrijventerreinen Zevenhuis en Distriport. Bevorderen van uitbreiding van lokale terreinen bij gebleken behoefte. 3. Activeren van Parkmanagement als beheersconcept voor bedrijventerreinen via PM. 4. Aanbieden van een duurzaamheidscan. 5. Ondersteuning bieden aan jonge en startende ondernemers door ervaren (oud)ondernemers uit ons werkgebied. Hoe willen we dit bereiken 1. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebied (portefeuillehouder) 2. Zeer nauwe samenwerking met Kamer van Koophandel en Ontwikkelingsbedrijf 3. Intensiever contact met de aangesloten clubs 4. Meer communiceren via het nieuwe magazine Westfriese Zaken 5. De aangesloten clubs motiveren zich te profileren via Westfriese Zaken 6. Instellen van een meldpunt indien sprake is van conflicten met de Milieudienst Bevorderen dat de Westfriese gemeenten gezamenlijk optrekken als het gaat om zaken die heel Westfriesland aangaan. 8. Inzetten op ontwikkeling van meer kantoorruimte en daarmee samenhangend meer hbo-banen. 9. Samen met de HOC ijveren voor een verbeterde doorstroom van de Provinciale weg vanaf HN80 naar Lepelaar. Tien aandachtsvelden met portefeuillehouders 10. Prominent aanwezig zijn op de Dag van de Westfriese Ondernemer en het Ondernemersgala. 1. Regionale economie Peter Helderman 2. Onderwijs- en beleidsmarkt Peter Helderman 3. Bedrijventerreinen Gerard Fit 4. Parkmanagement Gerard Fit 5. Intensiver contact Agriport A7 Jack Kranenburg 6. Infrastructuur Jack Kranenburg 7. Gemeentelijke herindeling Piet Dekker 8. Uitbreiden WBG/beter contact clubs Piet Dekker 9. Evenementen en PR Marinus Zoutendijk 10. Communicatie en sponsorbeleid Marinus Zoutendijk

10 Samenvatting speerpuntennotitie Westfriesland Hieronder volgt de samenvatting van deze speerpuntennotitie. Als eerste worden de ontwikkelingen in de Westfriese bedrijfssectoren besproken, vervolgens komen de sectoroverstijgende aspecten aan bod. Hieruit volgen uiteindelijk in het derde deel de speerpunten voor het Westfriese bedrijfsleven. 1. Ontwikkelingen in de Westfriese bedrijfssectoren Landbouw en Visserij Transport en logistiek Hoewel de sector qua omvang en werkgelegenheid niet heel groot is, liggen er in Westfriesland zeker kansen op het gebied van transport en logistiek. Speerpunten voor de komende jaren zijn: - Westfriesland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen in de transport en logistiek; - Aandacht voor de ontwikkeling van een goede infrastructuur (Westfrisiaweg); - Concentratie van ondernemingen in de transport en logistiek; Ontwikkeling van logistieke centra. Hiermee samenhangend het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor deze sector. De omvang van de sector landbouw en visserij is de afgelopen tien jaar weliswaar in omvang afgenomen, het belang van de sector op zowel nationaal en internationaal niveau zal de komende jaren gaan toenemen. De ontwikkelingen die gaande zijn (Agriport A7, Seed Valley) vinden vooral plaats in de Kop van De omvang van de sector zakelijke dienstverlening is in Westfriesland minder groot dan in overige regio s Noord-Holland en Westfriesland. Deze regio s zijn ten opzichte van andere regio s in Noord-Holland in ruimtelijk en delen van het land. Dit maakt deze sector echter niet minder belangrijk voor Westfriesland. De verdere opzicht het meest geschikt om de groei van de agribusiness te faciliteren. Met de volgende speerpun- ontwikkeling en facilitering van de sector zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de pendel naar ten zou de Westfriese Bedrijvengroep zich bezig kunnen houden: de Randstad. Van het grootste belang hierbij is de ontwikkeling van voldoende kantoorlocaties: er moeten 18 - Het stimuleren van ontwikkelingen omtrent aquacultuur; voldoende kantoorlocaties beschikbaar zijn om de sector en toekomstige ondernemingen te huisvesten Ondersteunen van de verdere ontwikkeling Agriport A7 en het bijbehorende logistieke centrum; - Ondersteuning van het Seed Valley-programma; - Het formuleren van wensen en eisen ten aanzien van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing; - Verankering van ruimtelijk beleid van gemeenten ten behoeve van de ontwikkeling van de agribusiness; onder meer met het oog op het faciliteren van de noodzakelijke schaalvergroting binnen het cluster. Zakelijke dienstverlening lijkt hiervoor een geschikte vestigingsplaats vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam. Het belang van kantoorlocaties moet kenbaar worden gemaakt bij, onder andere, de gemeente. 2. Randvoorwaarden voor economische groei Industrie Het aantrekken van voldoende (nieuw) gekwalificeerd personeel is voor de industriële sector van groot belang. Probleem is echter dat de sector kampt met een negatief imago: het beeld van rokende schoorstenen en milieuvervuilende productieprocessen overheerst. Hierdoor is de sector niet in beeld bij toekomstige werknemers, maar ook niet bij beleidsmakers van gemeenten. Voor de sector is het van belang dat dit heersende negatieve beeld wordt omgekeerd en dat de bedrijfstak bij de Westfriese gemeenten op de agenda wordt gezet. Bouwnijverheid De bouwsector is een belangrijke en economisch stabiele sector in Westfriesland. Het tekort aan personeel is de komende jaren het voornaamste vraagstuk voor deze sector. De aandacht zou moeten uitgaan naar de volgende zaken: - Vergroten van aanbod aan technisch geschoold personeel, onder meer door deze opleidingsmogelijkheden/beroepsmogelijkheden onder de aandacht te brengen van basisschoolleerlingen en studiekiezers; - Voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen; - Bevorderen van samenwerking tussen zzp ers/kleinschalige ondernemingen in de bouwsector. Onderwijs en Arbeidsmarkt In Westfriesland zijn verschillende ontwikkelingen gaande die soms tegenstrijdig lijken aan elkaar. - Niet voor iedere Westfries die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt is er een baan beschikbaar: er zit een gat van 13,5 procent tussen het aanbod aan arbeidsplaatsen en het gevraagde aantal arbeidsplaatsen. - Westfriesland kent een hoge uitgaande pendel: personen (37 procent) werken buiten de regio. Het gaat hier om mensen die werkzaam zijn in de sectoren zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur, vervoer, communicatie en industrie. - Er zal de komende jaren een verlies aan ervaring en capaciteit optreden door de vergrijzing. Met name de bouw en de publieke sector krijgen hiermee te maken. - In Westfriesland zijn er openstaande vacatures op hbo+-niveau, wat erop wijst dat de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid niet optimaal is. Het is van belang dat op deze ontwikkelingen wordt ingespeeld. Vraag en aanbod van arbeid moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Het aanbod aan technisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde. Voor het tegengaan van de pendel is het van belang dat er bedrijven naar Westfriesland worden getrokken in de sectoren zakelijke dienstverlening en communicatie. Ook zouden de Westfriese bedrijven, met name die in de zaadsector, groothandel en bouw, beter in beeld moeten worden gebracht bij de hoogopgeleide Westfriezen als interessante werkgever.

11 Ruimte voor bedrijvigheid Voor de verdere ontwikkeling van de Westfriese economie is het van groot belang dat het aanbod van gedifferentieerde en gespecialiseerde bedrijventerreinen in de regio op peil blijft. De lobby voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein moet daarom worden vastgehouden. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van nieuw terrein zijn bereikbaarheid, uitstraling en duurzaamheid. Ook is het van belang dat er een actieve acquisitie gaat plaatsvinden voor die sectoren waarvoor Westfriesland aantrekkelijk is: groothandel, transport en logistiek, productiebedrijven en backofficeactiviteiten. Als laatste moet de groeiende vraag naar kantoorlocaties op de politieke agenda gezet worden. Bereikbaarheid en infrastructuur De bereikbaarheid in Westfriesland is verre van optimaal: zowel de noord-zuid als de oost-west-verbindingen zijn zeer gebrekkig. De aandacht zou wat betreft het bevorderen van bereikbaarheid en infrastructuur in Westfriesland uit moeten gaan naar de volgende zaken: - Het via het creëren van werkgelegenheid proberen terug te dringen van de pendel richting de Randstad; - Een onverminderde lobby voor de aanleg van de N23 of Westfrisiaweg gezien het tot nu toe uitblijven van d. backoffice-activiteiten de rijksbijdrage; - Aandacht voor de gevolgen van de afwaardering van doorstroomwegen; Afstemming van vraag en aanbod op arbeidsmarkt - Stimuleren van containervervoer over water c.q. onderzoeken van de mogelijkheden hiervoor; - Zorgen dat de OV-verbindingen binnen Westfriesland onder de aandacht gehouden worden bij de Provincie Noord-Holland, met name van en naar bedrijventerreinen en tussen de kleinere kernen. Bestuurlijke samenwerking De bestuurlijke samenwerking is in Westfriesland momenteel niet optimaal vormgegeven. Het is onwenselijk dat de economische ontwikkeling van Westfriesland afhankelijk wordt van de grillen van de lokale politiek. Het advies van de Provincie Noord-Holland is weliswaar een stap in de goede richting, maar het bedrijfsleven is duidelijk: er moet één gemeente voor heel Westfriesland komen. 3. Speerpunten voor Westfriesland 2. Bouwnijverheid: a. Bevorderen van samenwerking tussen ZZP ers/kleinschalige ondernemingen in de bouwsector. 3. Zakelijke dienstverlening: a. Stimulering van de verdere ontwikkeling en facilitering van de sector. Dit om onder meer de pendel naar de Randstad terug te dringen. Ook kunnen we onder dit aandachtsgebied scharen het aantrekken van bedrijven uit bepaalde sectoren. Dit dient een tweeledig doel, namelijk 1) het tegengaan van de pendel richting de Randstad; en 2) om de regio onderscheidend te maken ten opzichte van andere regio s. In dit licht zijn de volgende speerpunten te benoemen: 4. Voor het tegengaan van de pendel is het van belang dat er bedrijven naar Westfriesland worden getrokken in de sectoren zakelijke dienstverlening en communicatie. 5. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere regio s moet Westfriesland onder de aandacht worden gebracht als aantrekkelijke regio voor de volgende sectoren: a. transport en logistiek; b. groothandel; c. industrie; Het is voor het Westfriese bedrijfsleven van groot belang dat vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar zijn afgestemd. Met name het verkrijgen van technisch geschoold personeel kan de komende jaren een probleem worden gezien de grote uitstroom van gepensioneerde werknemers in onder andere de bouwsector. Daarom zijn de volgende speerpunten van belang: 1. Vergroten van aanbod van technisch geschoold personeel ten behoeve van de bouwnijverheid en de industrie. Dit zou kunnen via het onder de aandacht brengen van de opleidings- en beroepsmogelijkheden binnen deze sectoren bij basisschoolleerlingen en studiekiezers; 2. Zorgen voor voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen. Het aanbod aan technisch personeel moet op peil gehouden worden om de uitstroom van gepensioneerde werknemers in bijvoorbeeld de bouwsector op te vangen. Een intensieve samenwerking tussen ROC, InHolland en bedrijfsleven is hierbij van grote waarde. Voldoende stagemogelijkheden voor leerlingen van technische opleidingen; 3. Imagoverbetering van de industrie en de zaadsector. Ook zouden de Westfriese bedrijven, met name die in de zaadsector, groothandel en bouw, beter in beeld moeten worden gebracht bij de hoogopgeleide Westfriezen als interessante werkgever. Stimulering van specifieke sectoren en projecten Uit hoofdstuk 2 komt naar voren dat ontwikkelingen in specifieke sectoren de steun en stimulans verdienen van de Westfriese Bedrijvengroep. Het gaat hierbij in het bijzonder om: 1. Landbouw en visserij/agribusiness: a. Het stimuleren van ontwikkelingen omtrent aquacultuur; b. Ondersteunen van de verdere ontwikkeling Agriport A7 en het bijbehorende logistieke centrum; c. Ondersteuning van het Seed Valley-programma. Ruimte voor bedrijvigheid Voor de realisering van ruimte voor vestiging van bedrijven heeft men altijd te maken met lokale en provinciale overheden; zij bepalen het ruimtelijk beleid en beslissen of een bedrijventerrein wel of niet wordt ontwikkeld. Wat het Westfriese bedrijfsleven en in het bijzonder de Westfriese Bedrijvengroep concreet kan doen op dit vlak is voornamelijk het onder de aandacht brengen c.q. houden van de ruimtelijke behoeften van het bedrijfsleven bij de lokale en provinciale beleidsmakers (ofwel: in de lobbysfeer).

12 Dit kan voor sommige onderwerpen het beste op basis van een eigen visie. Speerpunten op dit gebied zijn dan als volgt: 1. Lobby richting de lokale en provinciale overheid: a. Het aanbod van gedifferentieerde en gespecialiseerde bedrijventerreinen in de regio moet op peil blijven. Dit is van groot belang voor de verder ontwikkeling van de Westfriese economie; b. Er moeten voldoende kantoorlocaties worden ontwikkeld. Met name lijkt hiervoor geschikt. De groeiende vraag naar kantoorlocaties moet op de politieke agenda worden gezet; c. Voldoende ruimte voor de verdere ontwikkeling van de agribusiness. Gemeenten moeten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de noodzakelijke schaalvergroting binnen dit cluster; d. Planvorming bij gemeenten beïnvloeden rondom uitbreiding van het winkelaanbod, al dan niet in combinatie met leisurevoorzieningen; dit om de concurrentie van andere regio s het hoofd te kunnen bieden. 2. Ontwikkelen van een eigen visie op: a. Vrijkomende Agrarische Bebouwing; b. Gezien de wenselijkheid om de transport- en logistieksector te concentreren op logistieke centra is het goed om hierop een ruimtelijke visie te ontwikkelen. Medemblik Sita Recycling Services Bereikbaarheid en infrastructuur Net als bij het aandachtsgebied ruimte voor bedrijvigheid gaat het bij bereikbaarheid en infrastructuur voornamelijk om beleidsbeïnvloeding van provincie en lokale overheden. Hierbij moet de aandacht in ieder geval gaan naar: 1. Een onverminderde lobby voor de aanleg van de N23 of Westfrisiaweg gezien het tot nu toe uitblijven van de rijksbijdrage; 2. Het onder de aandacht houden van de gevolgen van de afwaardering van doorstroomwegen; 3. Zorgen dat de OV-verbindingen binnen Westfriesland onder de aandacht gehouden worden bij de Provincie Noord-Holland, met name van en naar bedrijventerreinen en tussen de kleinere kernen; 4. Stimuleren van goederenvervoer over water. Afd. Westfriesland Bestuurlijke samenwerking Hier hoort thuis de lobby voor één gemeente Westfriesland. 4. Hoe nu verder? Prioriteren - concretiseren - realiseren! Realisatie en ontwerp: ABOVO Media,

Onderzoeksrapport Noordwest-Holland

Onderzoeksrapport Noordwest-Holland www.pwc.nl Onderzoeksrapport Noordwest-Holland De kansen en uitdagingen zijn helder, maar wie pakt de regie? 22 maart 2012 PwC Alkmaar Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993

Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993 Inleiding Na een lange periode van economische groei in de jaren negentig, werd de periode vanaf het jaar 2000 gekenmerkt door een afname van de werkgelegenheid en een groei van de werkloosheid. Aan deze

Nadere informatie

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Samen aan het werk in het nieuwe Medemblik Allround in techniek In 22 dagen een nieuw huis Alles met machines Vrijwel geen loonstijging in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks In het nieuwsd Februari 2011 In deze uitgave: WD-Techniekroute Ontbijtseminair Drechtsteden 2010 weer een succes Grensverleggend ondernemen loont Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven WD-Techniekroute

Nadere informatie

Securitas vestigt zich ook in Zwaagdijk

Securitas vestigt zich ook in Zwaagdijk Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 5 e jaargang februari 2013 editie 01 Thema: Duurzaam ondernemen Securitas vestigt zich ook in Zwaagdijk www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie