KANTOORGEGEVENS. Mter. Hans HERBRANT - advocaat-vennoot. Mter. Katrien VAN DEN BULCKE - advocaat. Mter Julie HAESEVOETS - advocaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANTOORGEGEVENS. Mter. Hans HERBRANT - advocaat-vennoot. Mter. Katrien VAN DEN BULCKE - advocaat. Mter Julie HAESEVOETS - advocaat"

Transcriptie

1 KANTOORGEGEVENS Steenweg op Deinze 43 b 9880 Aalter Oostveldstraat Eeklo bijkantoor Hans Herbrant Erkegemstraat Oostkamp bijkantoor Ine Smolders T. +32 (0) F +32 (0) Mter. Hans HERBRANT - advocaat-vennoot Mter Ine SMOLDERS advocaat Mter. Katrien VAN DEN BULCKE - advocaat Mter Rino MARIMAN - advocaat Mter Julie HAESEVOETS - advocaat Mter Vira BATYR advocaat Mter. Steven RYELANDT advocaat (extern) Kantooruren : Administratie: van 8u00 tot 18u15 (vrijdag tot 17u30), consultatie na telefonische afspraak. Eveline LAVA directiesecretariaat en boekhouding te bereiken van 8u00 tot 11u45 en van 12u45 tot 17u Karolien VAN HOUTTE externe communicatie Tina DE COSTER algemeen secretariaat

2 Bankrelatie: Rekening derdengelden: IBAN: BE (BNP Paribas Fortis) Rekening ereloon: IBAN: BE BIC: (BNP Paribas Fortis) GEBABEBB VOORKEURMATERIES Bedrijven verbintenissenrecht (algemeen) contracten - koop/verkoop - handelshuur algemeen aannemingsrecht - bouwrecht aansprakelijkheidsrecht (contractueel en extracontractueel) incasso van facturen handelsrecht economisch recht intellectuele rechten strafrecht voor ondernemingen vennootschapsrecht Particulieren verkeersrecht: overtredingen en ongevallen aansprakelijkheidsrecht (recuperatie schade en afwending vorderingen) echtscheiding en familierecht erfenisrecht en eigendomsrecht huurrecht strafrecht

3 ALGEMENE WERKWIJZE Onze werkwijze steunt op een aantal pijlers die de filosofie van het kantoor weergeven. Zij moeten garant staan voor een degelijke afhandeling van de ons toevertrouwde zaken. Vooreerst voeren wij geen procedures wanneer we menen dat er onvoldoende slaagkansen zijn of wanneer de zaak vatbaar is voor een minnelijke regeling via bemiddeling. (dit wordt zo vaak mogelijk nagestreefd) Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, en er wordt een procedure opgestart, dan willen we dat deze voldoende snel vooruitgaat. In de mate van het mogelijke voorkomen we vertragingsmanoeuvres van de tegenpartij. De cliënt wordt steeds correct en volledig op de hoogte gehouden van alles wat er in het dossier gebeurt; beslissingen die de zaak zelf betreffen worden in overleg met de cliënt genomen. We trachten maximaal bereikbaar te zijn, ook in de vakantieperiodes en streven transparantie en maximale informatieverschaffing na, zowel met betrekking tot de zaak zelf als op het gebied van prestaties en ereloon. ADVIES BEGELEIDING - BEMIDDELING Een advocaat heeft zeker niet alleen zijn nut in het kader van een procedure. Het is in het belang van elke onderneming of natuurlijke persoon dat een advocaat ook wordt aangesproken voor advies en begeleiding. Een tijdig advies, begeleiding bij onderhandelingen, bemiddeling om tot een akkoord te komen of het opstellen van degelijke contracten voorkomt vaak lange, dure en zenuwslopende processen. Ook bij het dagelijks beheer van een onderneming werpt begeleiding zijn vruchten af. Dit kan ondermeer via het systeem van regelmatige begeleidingscontacten voor bv. het debiteurenbeheer of ter behandeling van dagdagelijkse juridische kwesties of problemen. ONDERNEMINGEN Het kantoor treedt op voor kleine en middelgrote ondernemingen op KMO-niveau, en de tussenkomst en bijstand geschiedt op verschillende vlakken.

4 Naast advies, begeleiding en bemiddeling (zie supra) bestaat onze taak voornamelijk uit het voeren van de eventuele procedures bij de rechtbanken en hoven van beroep. Dit kan gaan om betwistingen met betrekking tot verbintenissen, contractuele of strafrechterlijke verantwoordelijkheid, over handelspraktijken, economisch recht en vennootschapsrecht. Het kantoor heeft een zeer ruime ervaring in het bouwrecht, het aannemingsrecht in het algemeen en handelshuurovereenkomsten. Begrijpelijkerwijze valt ook de incasso van facturen vaak onder onze opdracht. Voor ondernemingen wordt ook een adviesdossier aangemaakt. In dit adviesdossier worden kleine prestaties bijgehouden waarvoor het niet de moeite is om een apart dossier te openen. Dit stelt de onderneming in de mogelijkheid om kleine dagdagelijkse problemen telefonisch of via aan het kantoor voor te leggen zonder dat er telkenmale een dossier moet worden geopend met de daarbij horende kosten van opening en afsluiting. PARTICULIEREN Het kantoor treedt natuurlijk ook op bij de waarneming en de verdediging van de belangen van particulieren. Deze genieten van dezelfde doorgedreven en persoonlijke benadering en behartiging van hun belangen als ondernemingen. Op het vlak van de verdediging van de belangen van particulieren hebben wij ruime ervaring inzake verkeersrecht, familierecht, successierecht, jeugdrecht, huurrecht en eigendomsrecht. Indien u op het kantoor beroep doet, dan onderzoeken wij of u als particulier gebruik kan maken van een polis rechtsbijstand, het weze via de autoverzekering, het weze via de familiale verzekering of het weze via een aparte polis. In voorkomend geval wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de makelaar en wordt deze, samen met de verzekeringsmaatschappij, op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en de zaak. Als u kan genieten van rechtsbijstand, worden de kosten en erelonen van het kantoor, betaald door de verzekeringsmaatschappij.

5 WERKWIJZE BIJ INCASSO We streven ernaar de invordering zo snel mogelijk te laten gebeuren en dit met een minimum aan gerechtskosten, ereloon en andere kosten. De regel is dat elke factuurinvordering wordt behandeld de dag dat de zaak binnenkomt. Bij een incasso wordt aan de tegenpartij betaling gevraagd van de hoofdsom, de intresten (de wettelijke of conventioneel voorziene intresten) en het conventionele of gemeenrechtelijke toepasbaar verhogingsbeding (door de band genomen 10%). Wanneer er moet worden gedagvaard, dan worden ook de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding ten laste van de tegenpartij gelegd. Voor de betaling van het ereloon hanteren wij niet het principe dat aan de cliënt de hoofdsom van de factuur toekomt en dat al de rest als ereloon zou beschouwd worden. Wij menen dat dit een niet correcte benadering is daar die meestal als gevolg heeft dat de cliënt minder krijgt dan waar hij recht op heeft. Daarenboven bevordert dit ook geenszins de afhandeling van het dossier aangezien men als advocaat op dat moment intresten als ereloon krijgt, intresten die lopen op de hoofdsom die de tegenpartij verschuldigd is. Hoe langer een zaak aldus duurt, hoe meer intresten er verschuldigd zijn, en hoe meer ereloon de advocaat zal ontvangen. Hoe langer het proces loopt, hoe meer de advocaat aldus zou opstrijken. Wij menen dat dit een niet passende handelwijze is en dat de cliënt recht heeft op een correcte afrekening en op alle gelden die hem toekomen. Wij maken aan de cliënt dan ook de hoofdsom over, de intresten, het schadebeding, de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding (zie infra). Het ereloon wordt apart opgemaakt conform de door ons gehanteerde tarieven (zie infra). Het is de regel dat het ereloon bij incasso slechts wordt opgevraagd wanneer de procedure beëindigd is. Dan wordt er tevens gekeken of de aan te rekenen prestaties in verhouding zijn met het resultaat. We streven er naar dat de klant minstens zijn factuurbedrag netto ontvangt. Bij een groot contigent invorderingen kunnen speciale afspraken worden gemaakt. Op het einde wordt er naast een gedetailleerde ereloonstaat ook steeds een kosten/baten analyse meegezonden zodat de klant een juist overzicht krijgt van de invorderingskosten.

6 VERKEERSRECHT Het kantoor is zeer actief op het vlak van verkeersrecht. Dit behelst de strafrechtelijke verdediging in het geval van overtredingen (snelheid, rood licht, alcoholintoxicatie enz ), de verdediging bij ongevallen, alsmede de recuperatie van de materiële en morele schade die de cliënt ingevolge een ongeval zou kunnen hebben geleden. Indien de cliënt in de autopolis of in een aparte polis geniet van rechtsbijstand, dan volstaat het ons de gegevens van het ongeval en de rechtsbijstandsverzekering op te geven, en wij doen dan, in samenspraak met de makelaar, al het nodige. Ons ereloon wordt dan betaald door de rechtsbijstandmaatschappij en wij rekenen rechtstreeks met hen af. Toch blijft de cliënt centraal staan, het is diens verdediging die op persoonlijke wijze wordt waargenomen en hij wordt samen met zijn makelaar van elke stap op de hoogte gehouden. RECHTSBIJSTAND FAMILIALE VERZEKERING Een clausule met betrekking tot rechtsbijstand vindt u ook meestal terug in uw familiale verzekering. Net als bij rechtsbijstand voor verkeerszaken, heeft u ook hier het recht om een eigen advocaat te kiezen en wordt het ereloon van de advocaat dan betaald door uw verzekeringsmaatschappij. Het is dan ook goed, indien u het slachtoffer bent van een misdrijf en dus recht hebt op vergoeding van uw schade, ook uw familiale verzekeringspolis na te kijken of mee te brengen. RECHTSPLEGINGSVERGOEDING Sedert 1 januari 2008 dient bij een procedure voor de Rechtbank de verliezende partij aan de winnende partij een vergoeding te betalen als gedeeltelijk tussenkomst in het ereloon van de advocaat. Dit noemt men de rechtsplegingsvergoeding (RPV). De RPV is forfaitair vastgesteld aangezien het slechts een tussenkomst in het ereloon van de advocaat betreft en niet het volledig ereloon dat de winnende partij aan zijn advocaat moet betalen.

7 Dit ereloon kan soms meer zijn, soms minder, afhankelijk van de prestaties die de advocaat heeft moeten verrichten. De rechtsplegingsvergoeding komt volledig ten goede van de cliënt en is dus geen vergoeding bovenop het ereloon van en voor de advocaat. De wet voorziet minimumbedragen, maximumbedragen en basisbedragen. Deze zijn gekoppeld aan de waarde van de vordering en zijn verschuldigd per aanleg en zowel voor een hoofdeis als een tegeneis. Indien er als eiser een vordering wordt gesteld en de tegenpartij stelt een tegeneis en krijgt ongelijk zowel voor wat betreft de hoofdeis als de tegeneis, dan moet deze tegenpartij twee keer een rechtsplegingsvergoeding betalen. Opgelet, hetzelfde geldt natuurlijk ook als u de verliezende partij bent. Dan moet u aan de winnende partij eveneens zo n vergoeding betalen. Daarom ook dat wij er over waken dat er niet lichtzinnig een procedure wordt opgestart en telkens de totaliteit van het belang van de cliënt wordt beoordeeld. De rechtsplegingvergoedingen zijn de volgende: Waarde van de zaak Basisbedrag Minimum bedrag Maximum bedrag Tot 250,00 165,00 82,50 330,00 Van 250,01 tot 750,00 220,00 137,50 550,00 Van 750,01 tot 2.500,00 440,00 220, ,00 Van 2.500,01 tot 5.000,00 715,00 412, ,00 Van 5.000,01 tot ,00 990,00 550, ,00 Van ,01 tot , ,00 687, ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Van ,01 tot , , , ,00 Boven , , , ,00 Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd (stijgen dus elk jaar). Deze vergoedingen staan los van de eventuele schadevergoedingen die opgenomen zijn in factuurvoorwaarden of andere overeenkomsten en van de wettelijke intresten die op in te vorderen bedragen kunnen verschuldigd zijn. HONORERING Het principe is dat het ereloon wordt berekend op basis van de gespendeerde tijd (uurtarief). Het uurtarief schommelt naargelang de aard van de prestatie en medewerker tussen 75 en 175 EUR per uur en wordt gehalveerd indien het zaken betreft met een waarde beneden de 1.800,00 EUR.

8 Voor bijzondere opdrachten, onverwijlde procedures of tussenkomsten en bijzondere resultaten kan een erelooncoëfficiënt gelegen tussen 0.10 en 1 worden toegepast. Voor specifieke begeleidingsopdrachten of bij grote hoeveelheden pure incasso s kan een aparte regeling worden overeengekomen. Een ereloonstaat wordt opgemaakt van zodra er voor 200,00 à 300,00 EUR prestaties zijn geleverd. Provisies worden door de band genomen niet gevraagd. Elke ereloonstaat is vergezeld van een gedetailleerde prestatiestaat waarop alle prestaties en kosten chronologisch terug te vinden zijn. Op deze wijze weet de cliënt steeds tot in detail wat er wordt aangerekend, weet hij waar hij staat en hoever hij al staat, en zijn verrassingen op het einde uitgesloten. * * *

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? SAMENWERKINGSFORMULES ERELOON EN ONKOSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? VRAAG EEN OFFERTE U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te

Nadere informatie

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT

WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT ESSENTIELE 02 TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN WAAR TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN VOOR STAAT Tuerlinckx Fiscale Advocaten staat voor de belangenbehartiging van de belastingplichtige, maar komt ook tussen indien

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Vesters Verzekeringen B.V. Loonsebaan 33 5263 CL VUGHT. Website: www.vestersverzekeringen.nl Telefoon: 073-6561001 Fax: 073-6565070 e-mail: info@vestersverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT A. Inleiding Geachte cliënt, Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij u kennis maken met Victoraad Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2014 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Productvoorwaarden MKB

Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012 1. Algemeen Provide Advies B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie