PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS."

Transcriptie

1 PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. Inleiding. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij de B.V.V.O., zoeken met inachtneming van de voorwaarden van hun polissen, een oplossing voor de geschillen van hun verzekerden, al dan niet met de hulp van advocaten die vrij door de verzekerden worden gekozen, hetzij in een minnelijke, hetzij in een gerechtelijke fase. Dit alles gebeurt binnen de dwingende wettelijke bepalingen inzake rechtsbijstandsverzekeringen, vervat in de artikelen 90 tot en met 93 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990, betreffende de rechtsbijstandsverzekering. Die regelgeving kent aan de verzekeraar het recht toe om diensten te verrichten teneinde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als eiser of als verweerder, zolang er niet moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure. Ze verplicht de verzekeraar om de verzekerde keuzevrijheid van advocaat te waarborgen wanneer er zulke procedure moet worden ingesteld, of wanneer er een belangenconflict ontstaat of een meningsverschil tussen de verzekeraar en de verzekerde in verband met de houding ten opzichte van de schaderegeling. De verzekeraars en de balies bevestigen bovendien dat het voor de verzekerden noodzakelijk of minstens nuttig kan zijn om, in bepaalde omstandigheden, reeds vóór iedere procedure bijstand van een advocaat te genieten. Het is dan ook in het belang van de verzekerde om binnen de wettelijke context te streven naar een samenwerking tussen de rechtsbijstandsverzekeraars en de advocaten, die gebaseerd is op de grootst mogelijke complementariteit van hun handelen en dit zowel in de contentieuze als in de pre- en post- contentieuze fase van een geschil. 1

2 Met dit gemeenschappelijk doel voor ogen zijn partijen overgegaan tot het opstellen van onderhavig protocol, waarin volgende doelstellingen worden nagestreefd : 1. Het vastleggen van gemeenschappelijke beleidslijnen ter voorkoming en oplossing van de geschillen, die kunnen rijzen tussen de rechtsbijstandsverzekeraars en de advocaat n.a.v. een concreet geschil. 2. Het oprichten van een Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (G.C.R.) en de regels voor haar werking vast te stellen. TUSSEN PARTIJEN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : Titel 1 : Gemeenschappelijke beleidslijnen. De Vereniging van Vlaamse Balies draagt er zorg voor om de hierna volgende beleidslijnen kenbaar te maken bij haar leden en de advocaten ervan te overtuigen deze te hanteren bij hun contacten met de rechtsbijstandsverzekeraars en hun verzekerden. De rechtsbijstandsverzekeraars dragen er zorg voor om de hierna volgende beleidslijnen kenbaar te maken bij hun leden en hen ervan te overtuigen deze te hanteren bij hun contacten met de advocaten en hun cliënten, verzekerd in rechtsbijstand. Artikel 1 Wanneer de verdediging van de rechten van een rechtzoekende gewaarborgd wordt door een rechtsbijstandsverzekering, vormt dat contract het gemeenschappelijk richtsnoer voor de verzekerde, de verzekeraar en de advocaat, althans inzover hierin niet wordt afgeweken van de dwingende wettelijke bepalingen. 2

3 Artikel 2 Van bij de eerste contacten zal de advocaat volgende handelingen stellen : - de cliënt vragen of hij gedekt is door een rechtsbijstandverzekering en onder welke voorwaarden, - aan de rechtsbijstandsverzekeraar vragen dat zijn tussenkomst wordt bevestigd en desgevallend met deze verzekeraar overleg plegen. Nadat zijn inschakeling wordt bevestigd door de verzekeraar zal de advocaat : - de verzekeraar, zo deze hierom verzoekt, inlichten over de berekeningswijze van kosten en ereloon en desgevallend hierover overleg plegen, - de verzekeraar op de hoogte houden van het verdere verloop van het geschil en op zijn verzoek met hem overleg plegen, - de mogelijkheid hebben om in geval van langdurige procedures tussentijdse staten op te stellen, behoudens andersluidende afspraken, - de verzekeraar op het eerste verzoek de nodige stukken overhandigen die de (tussentijdse) staten van kosten en ereloon en/of provisies kunnen staven, - de gerecupereerde gerechtskosten terugstorten aan of verrekenen in het voordeel van de verzekeraar. Artikel 3 Op zijn beurt zal de rechtsbijstandsverzekeraar : - de verzekerden tijdig inlichten nopens hun rechten en plichten in het kader van hun polis rechtsbijstandsverzekering en de wijze waarop zij hun rechten kunnen laten gelden. - het beginsel toepassen van vrije keuze van advocaat door de verzekerde, 3

4 - de advocaat, daartoe aangezocht door de verzekerde, onmiddellijk alle elementen van het dossier ter informatie overmaken, en, na diens gemotiveerd advies aan de verzekeraar omtrent de noodzaak van zijn tussenkomst, deze inschakelen, behoudens gemotiveerde weigering overeenkomstig artikel 4, - op het eerste verzoek van de advocaat de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis overmaken, - zonder verwijl de betaling uitvoeren van elke staat van kosten en ereloon, behoudens in geval van betwisting, - in geval van betwisting, minstens het niet voor betwisting vatbare gedeelde van de staat van kosten en ereloon voldoen, - zonder verwijl de betaling uitvoeren van de provisiestaat die verantwoord is ingevolge de reeds uitgevoerde taken en/of gemaakte en te maken gerechtskosten. Artikel 4 Bij onenigheid : In geval van onenigheid nopens de beleidslijnen van onderhavig protocol, zullen de advocaat en de rechtsbijstandsverzekeraar volgende procedure volgen, behoudens in de gevallen van hoogdringendheid zoals geregeld in artikel 17 en 18 van onderhavig protocol : - in een eerste stadium zal de rechtsbijstandsverzekeraar zijn weigering tot bevestiging van de inschakeling van de advocaat, zijn weigering tot het doorsturen van het dossier en de nodige stukken en zijn betwisting van de provisie- en/of ereloonstaat van de advocaat uitgebreid dienen te motiveren en mede te delen aan de advocaat binnen de 14 dagen. Bij weigering tot bevestiging van de inschakeling van de advocaat zal de verzekeraar eveneens een gedetailleerd chronologisch verloop moeten geven van de tot dan reeds ondernomen stappen. - aan de hand van deze gemotiveerde brief zal de advocaat zijn advies geven nopens het standpunt van de verzekeraar en dit eveneens binnen de 14 dagen. - bij blijvende onenigheid legt de meest gerede partij het geschil voor aan de G.C.R.. 4

5 Titel 2 : De Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering. Artikel 5 De G.C.R. is bevoegd om op verzoek van de advocaat of van de rechtsbijstandsverzekeraar uitspraak te doen over elk geschil dat tussen hen gerezen is over de toepassing van onderhavig protocol n.a.v. de tussenkomst van een advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringspolis. Artikel 6 De G.C.R. is samengesteld uit vier leden, met name twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de rechtsbijstandsverzekeraars, en dit onder voorzitterschap van één van de advocaten, wiens stem bij staking van stemmen doorslaggevend is. De leden worden aangewezen door de ondertekenende partijen, de Vereniging van Vlaamse Balies voor de advocaten en de subcommissie Rechtsbijstand van de B.V.V.O. voor de verzekeraars. Artikel 7 Zodra zij bij een conflict betrokken zijn, moeten de advocaten en/of vertegenwoordigers van de rechtsbijstandsverzekeraars die zetelen in de G.C.R. de zaak uit handen geven ten bate van plaatsvervangende leden die buiten het conflict staan. Artikel 8 De procedure voor de G.C.R. is kosteloos. Artikel 9 De leden van de G.C.R. verbinden zich tot de ruimst mogelijke discretie met betrekking tot de persoonsgebonden informatie die zij hebben verkregen in verband met het dossier waarover de procedure handelt. 5

6 Titel 3 : Werking van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering. Artikel 10 De G.C.R. wordt samengeroepen door de voorzitter en heeft zitting op de zetel van de Vereniging van Vlaamse Balies, te 1000 Brussel, Koningsstraat 148. Artikel 11 De aanvragen worden voor de G.C.R. aanhangig gemaakt met een schriftelijk verzoek, gericht aan de Vereniging van Vlaamse Balies, te 1000 Brussel, Koningsstraat 148. Artikel 12 De G.C.R. kan van ambtswege volgende verzoeken afwijzen : - die niet schriftelijk worden gesteld, - die niet vallen onder haar bevoegdheid, - waarvoor kennelijk reeds een gerechtelijke of scheidsrechtelijke procedure loopt, - met betrekking tot materies die op dwingende wettelijke wijze zijn geregeld, - met algemene strekking los van een concreet geschil, - die opnieuw worden ingediend zonder dat zij berusten op nieuwe relevante elementen. Artikel 13 Elk verzoek aan de G.C.R. moet vergezeld zijn van een geïnventariseerd dossier. De verzoeker stuurt per zelfde post een kopie van dit verzoek alsmede een kopie van het volledig dossier aan de verwerende partij. Binnen 8 dagen na ontvangst van het verzoek zal de G.C.R. de betrokken rechtsbijstandsverzekeraar of desgevallend de advocaat ("verwerende partij" te noemen) op de hoogte brengen van de inhoud van het verzoek en zal deze laatste uitnodigen erop te antwoorden middels een korte conclusie, die samen met de eventuele stavingsstukken, dient overgemaakt aan de G.C.R. en aan de verzoeker binnen een termijn van 15 dagen. 6

7 Na het verstrijken van die termijn beschikt de verzoekende partij over een termijn van 15 dagen om als antwoord een korte conclusie te verzenden aan de G.C.R. en de verwerende partij. De hiervoor gestelde termijnen gaan telkens in de eerstvolgende werkdag na de verzending. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Wanneer deze termijnen verstrijken in de gerechtelijke vakantie worden deze verlengd tot 30 dagen. De voorzitter kan naargelang de aard van het geschil andere conclusietermijnen bepalen, na gemotiveerd verzoek hiertoe door de verzoekende of verwerende partij. De termijnen voor de verzending van de conclusies zijn vervaltermijnen. De G.C.R. kan beslissen om de partijen te horen. De partijen kunnen de G.C.R. eveneens verzoeken om gehoord te worden. De G.C.R. doet uitspraak binnen 60 dagen na het in beraad nemen van de zaak (dit is de neerlegging van de laatste conclusie of het horen van partijen) en deelt deze onmiddellijk mee aan beide partijen. Artikel 14 De beslissing van de G.C.R. wordt schriftelijk meegedeeld en bevat : - de identiteit van partijen, - het voorwerp van de aanvraag, - de beslissing, die dient gemotiveerd te zijn, - de datum van de beslissing, - de namen en de handtekening van de leden van de G.C.R. die de beslissing hebben genomen. Artikel 15 De beslissing heeft de waarde van een advies. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 7

8 Artikel 16 De secretariaatskosten van de G.C.R. worden bij helften verdeeld tussen de Vereniging van Vlaamse Balies en de subcommissie Rechtsbijstand van de B.V.V.O. 8

9 Titel 4 : Tussenkomst van de G.C.R. bij hoogdringendheid. Artikel 17 De advocaat heeft onvoorwaardelijk het recht om in geval van hoogdringendheid bij de verdediging van de belangen van de cliënt, verzekerd in rechtsbijstand, de noodzakelijke maatregelen te treffen en/of procedures op te starten, zoals de aanstelling van een deskundige, vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder, aanvullend strafrechtelijk onderzoek, klacht met burgerlijke partijstelling. De rechtsbijstandsverzekeraar zal op eerste verzoek van de advocaat het dossier ter beschikking stellen. De advocaat zal de verzekeraar stipt inlichten nopens de maatregelen die hij treft, en de procedures die hij opstart. Bij gebreke aan akkoord tussen de verzekeraar en de advocaat van de verzekerde wordt er gehandeld zoals vermeld in artikel 18. Tot en met het ogenblik waarop er een beslissing valt van de G.C.R., zullen zowel de gerechtskosten als de kosten en ereloon van de advocaat ten laste worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar. Artikel 18 Indien de rechtsbijstandsverzekeraar van oordeel is dat deze maatregelen en/of procedures niet verantwoord zijn, dient de verzekeraar zijn gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen de 14 dagen mee te delen aan de verzekerde en de advocaat. Bij gebreke aan akkoord tussen de verzekeraar en de advocaat en buiten de gevallen van meningsverschillen zoals vervat in artikel 93 Verz.W., kan elk der partijen zich richten tot de voorzitter van de G.C.R., die zitting houdt op de zetel van de Vereniging van Vlaamse Balies, te 1000 Brussel, Koningsstraat 148. De verzoekende partij voegt bij zijn aanvraag een korte conclusie, vergezeld van zijn geïnventariseerd dossier. Per zelfde post wordt een kopie van de aanvraag, de korte conclusie en het dossier overgemaakt aan de verwerende partij. 9

10 De voorzitter nodigt de verwerende partij uit om binnen de termijn van 8 dagen zijn korte conclusie en eventuele stavingsstukken mee te delen, met afschrift hiervan aan de verzoekende partij. Deze termijn gaat in de eerstvolgende werkdag na de verzending. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die termijn echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Elk der partijen kan verzoeken om gehoord te worden. De voorzitter doet na overleg met een lid-verzekeraar van de G.C.R. uitspraak binnen de 8 dagen na het in beraad nemen van de zaak. De beslissing van de G.C.R. wordt schriftelijk meegedeeld en bevat de gegevens, zoals vermeld in artikel 14 van onderhavig protocol. De beslissing heeft de waarde van een advies. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. Indien het standpunt van de verzekeraar wordt bijgetreden, dient de advocaat zijn cliënt in te lichten dat deze de verdere gerechtskosten, alsmede de kosten en ereloon van de advocaat zelf zal dienen te dragen tot op het ogenblik dat men zich bevindt in één van de wettelijke waarborgen, vervat in de art. 92,1? en 2? en art. 93 van de Verz.W. De secretariaatskosten worden bij helften verdeeld tussen de Vereniging van Vlaamse Balies en de subcommissie Rechtsbijstand van de B.V.V.O. Artikel 19 Dit protocol wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Partijen kunnen hieraan steeds een einde stellen, mits aanzegging aan de andere partij, zonder dat er een opzeggingstermijn dient in acht genomen. Alle zaken, die ondertussen aanhangig werden gemaakt, worden voortgezet tot ze afgehandeld zijn. Goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van 2 juni Dit protocol werd op 23 juli 1999 ondertekend door de heer Jean Rogge, Algemeen Adviseur van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen ( BVV0) en door Stafhouder Geneviève Boliau, Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Balies 10

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating INHOUDSTAFEL

Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating INHOUDSTAFEL Burgelijke aansprakelijkheid Auto/ Burgelijke aansprakelijkheid Uitbating 490 februari 1994 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst C. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ADMB OMNIFISC ALGEMENE POLISVOORWAARDEN De verzekeringspolis bijstand fiscale controle is ontwikkeld door Qdos Broker & Underwriting Services Limited, namens Qdos European Limited, beiden met zetel in het Verenigd Koninkrijk, Qdos Court, Rossendale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen Het bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen heeft op 8 juni 2015 besloten tot vaststelling van het navolgende reglement:

Nadere informatie

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Laatste aanpassing: Algemene vergadering KWVBV dd. 5 maart 2015 Inhoudsopgave DEEL I Statuten KWVBV... 3 DEEL II Huishoudelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Condities voor gebruik binnen de Europese Unie MPC-Condities derde landen voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Arbitragereglement 2013 Gemzu, gevestigd te Den Haag (Nederland). Gedeponeerd d.d.

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie