A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid"

Transcriptie

1 A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering van advocaten : een samenwerkingsverband waarvan de leden hun diensten onderling organiseren en kosten delen. Advocaat : de natuurlijke persoon ingeschreven bij de Balie die zijn professionele activiteit al dan niet via een burgerlijke vennootschap uitoefent. Indien de professionele activiteit wordt uitgeoefend via een burgerlijke vennootschap, dan wordt in de navolgende artikelen 2 tot en met 10 van deze algemene voorwaarden onder advocaat die burgerlijke vennootschap verstaan. Indien de dienstverlening via een burgerlijke vennootschap wordt georganiseerd, is het enkel deze laatste die de overeenkomst sluit met de cliënt. Indicatieve erelonen & kostenaanrekening : document omvattende een algemene toelichting omtrent de wijze van tarifering, de aanrekening van kosten en de begroting van de erelonen. De erelonen kunnen verschillen naargelang de gekozen advocaat, rekening houdende met onder meer de specialisaties en de ervaring van die advocaat. De BV ovv BVBA advocaat Patrick CLARYSSE (Tel: 056/ Fax: 056/ Mail: - BTW BE ) en Mr. Arianne VANDECASTEELE (Tel: Fax: Mail: - BTW BE ) maken deel uit van de groepering VIRTUS. Mr. Kelly RUBRECHT (Tel: 056/ Fax: 056/ Mail : - (BTW BE ) is medewerkster van de groepering VIRTUS. Mr. Patrick CLARYSSE, Mr. Arianne VANDECASTEELE en Mr. Kelly RUBRECHT zijn allen ingeschreven aan de Balie te Kortrijk. Mr. Patrick CLARYSSE is tevens ingeschreven aan de Balie te VEURNE. Alle advocaten hebben hun correspondentieadres te 8500 Kortrijk aan de Aalbeeksesteenweg 59. De leden van de Groepering van Advocaten VIRTUS en de medewerk(st)er(s) handelen steeds afzonderlijk met de cliënt, dit in hun eigen naam en voor eigen rekening. De Groepering van advocaten VIRTUS heeft geen rechtspersoonlijkheid en sluit geen overeenkomsten af met de cliënt. De cliënt sluit bijgevolg steeds een overeenkomst met een individuele advocaat of in voorkomend geval met diens burgerlijke vennootschap, die als enige aansprakelijk is voor de toevertrouwde opdracht(en). Het feit dat de procedure-akten enkel de naam vermelden van de door de cliënt gekozen advocaat zoals ingeschreven bij de balie, doet geen afbreuk aan de bepalingen van huidige voorwaarden m.b.t. de advocaat die zijn diensten aanbiedt via een burgerlijke vennootschap. Op de dienstverlening zijn uitsluitend huidige algemene en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, ook niet aanvullend. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betalingsvoorwaarden geheel of ten dele nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden en de indicatieve erelonen & kostenaanrekening kunnen door de dienstverlener worden gewijzigd, hetgeen aan de cliënt ter kennis wordt gebracht. Bij gebreke aan reactie binnen de 15 dagen na kennisgeving, wordt de cliënt geacht de wijzigingen te aanvaarden. Pagina 1 van 5

2 2. Informatie De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft tijdig, spontaan en gedurende de gehele duur van de opdracht alle nuttige informatie aan de advocaat. 3. Beroep op derden 3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. Deze aanstellingen gebeuren in naam en voor rekening van de cliënt. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat de eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen aanvaardt. De advocaat is niet aansprakelijk voor de handelingen van de gerechtsdeurwaarder of vertaler De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. 4. Kosten en ereloon 4.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de erelonen van de advocaat en de gerechtskosten / uitgaven aan derden De kosten van de advocaat worden aangerekend zoals weergegeven in de indicatieve erelonen & onkostenaanrekening. 4.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt berekend volgens het document indicatieve erelonen & kostenaanrekening van de gekozen advocaat. 4.4 De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Indien deze kosten (bv. deurwaarderskosten) rechtstreeks worden gefactureerd door de dienstverlener aan de cliënt, dan is deze laatste gehouden tot tijdige betaling. Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, is in het bijzonder de advocaat nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of laattijdig handelen van een gerechtsdeurwaarder, ook al verliep de opdracht via de advocaat, indien dit niet of laattijdig handelen het gevolg is van het niet (tijdig) betalen door de cliënt van de facturatie of kostenstaten van de gerechtsdeurwaarder. Dit laatste is van toepassing zelfs al is de cliënt (nog) niet formeel in gebreke gesteld tot betaling De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten factureren. Een voorschot of provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde facturatie van kosten en ereloon. In de eindfactuur van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. De advocaat kan ook periodiek een gedetailleerde afrekening factureren voor de in die periode geleverde prestaties en gemaakte kosten De cliënt betaalt de facturatie van kosten en ereloon van de advocaat binnen tien dagen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Pagina 2 van 5

3 4.7 Indien de advocaat voor eenzelfde dossier of opdracht wordt aangesteld door meerdere personen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de volledige facturatie. 5. Derdengelden 5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 6. Aansprakelijkheid 6.1. De door de advocaat opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen die naar best vermogen zullen worden uitgevoerd. Een resultaat kan nooit worden gegarandeerd. 6.2 De advocaat is via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid bij de NV AMLIN EUROPE (Koning Albert II-laan, 1210 Brussel) en dit voor een bedrag van ,00. De polis beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van ,00 waarvoor de advocaat is verzekerd Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot de voor het betreffende dossier aan de cliënt gefactureerde bedrag aan kosten en erelonen met een maximum van 7.500, De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 6 zijn ook van toepassing voor lichte, herhaalde lichte en grove fout. De beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzettelijke fout. 7. Einde van de opdracht 7.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. 7.2 Op eerste verzoek stelt de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier ter beschikking tegen ontvangstbewijs. 7.3 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Pagina 3 van 5

4 7.4 Behoudens teruggave van het dossier zoals voorzien in art. 7.2, archiveert en bewaart de advocaat het dossier gedurende de wettelijke termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het einde van de opdracht, waarna het dossier zonder verwittiging integraal wordt vernietigd. De cliënt die het dossier wenst te recupereren staat er zelf voor in het tijdig bij de advocaat op te halen. 8. Communicatie 8.1 Door zelf te gebruiken in de communicatie met de advocaat of een adres ter beschikking te stellen van de advocaat, aanvaardt de cliënt dat communicatie met de advocaat op elektronische wijze, via mail, kan gebeuren. De cliënt staat er in voorkomend geval voor in tijdig kennis te nemen van de aan hem gerichte berichten, zelfs indien deze hoogdringend van aard zijn. De advocaat beslist vrij op welke wijze gecommuniceerd wordt. 8.2 De advocaat doet redelijke inspanningen om bestanden, s en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. De cliënt heeft zelf de verplichting om alle nodige maatregelen te nemen ter vrijwaring van zijn informaticasysteem. 8.3 De advocaat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van het ontvangen of het gebruiken van elektronische bestanden die werden verstuurd. 9. Privacy De advocaat zal in het kader van de contractuele relatie met de cliënt persoonsgegevens betreffende deze laatste ontvangen. De door de cliënt meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De cliënt heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem betrekking hebbende gegevens die verwerkt werden, wat impliceert dat hij de persoonlijke informatie die hij heeft overgemaakt steeds kan controleren, laten wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag per gewone brief of per Beroepsregels en gedragscodes De advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op 11. Voor informatie en bij klachten Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U de advocaat bereiken per post, per , per telefoon of per fax (voor de contactgegevens van iedere advocaat zie punt 1 algemene voorwaarden). 12. Toepasselijk recht en geschillen Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten bij voorkeur voorafgaand aan elke procedure de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. Het optreden van de advocaat is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals geregeld in het reglement invordering van ereloonstaten van de Kortrijkse Balie dd. 19 mei 2005 (www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > reglement). Pagina 4 van 5

5 Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van Kortrijk. Meer informatie kan U terugvinden op de website > balie > erelonen > betwisting B. BETALINGSVOORWAARDEN De ereloonstaten zijn betaalbaar zonder korting op vervaldag op het adres van het kantoor. Bij niet tijdige betaling zonder gegronde redenen wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 8 % per jaar contractuele nalatigheidsintrest en met een forfaitair schadebeding van 12 %, dit met een minimum van 125,00 en een maximum van 2.500,00. Deze verhogingen zijn onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoedingen bij gedwongen invordering. Op straffe van verval dient protest tegen de ereloonstaten aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de verzending er van. Bij niet-tijdige betaling van de opgevraagde kosten & erelonen door de opdrachtgever kan de verdere dienstverlening onmiddellijk worden geschorst, hetgeen steeds schriftelijk aan de cliënt zal worden medegedeeld. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Deze betalingsvoorwaarden zijn onverminderd de overige contractsvoorwaarden die onder meer consulteerbaar zijn op C. KOSTEN EN ERELONEN De erelonen variëren naargelang de advocaat waarop U beroep doet. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de ervaring van Uw advocaat, de hoogdringendheid van Uw zaak, de specialisatie, het bekomen resultaat, De indicatieve tarieven worden U graag ter beschikking gesteld door Uw advocaat. Op Uw eenvoudig verzoek worden bij de opstart van Uw dossier de concreet gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Pagina 5 van 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie