Wet op de aanvullende pensioenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet op de aanvullende pensioenen"

Transcriptie

1 Wet op de aanvullende pensioenen

2

3 Wet op de aanvullende pensioenen

4 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen.

5 Voorwoord Nu zowel de wet op de aanvullende pensioenen als de uitvoeringsbesluiten in het Staatsblad gepubliceerd werden kan er gewerkt worden aan de democratisering van de tweede pensioenpijler. Tot nog toe waren aanvullende pensioenen vooral een zaak van werknemers uit grote bedrijven en van kaderleden. Reeds in 2001 ondertekende het ABVV samen met de andere sociale partners en de minister van Sociale Zaken en Pensioenen een gezamenlijke verklaring tot bevordering van de aanvullende pensioenen als onderdeel van een sociaal pensioenbeleid. In deze verklaring roepen de interprofessionele sociale partners de verantwoordelijken in de sectoren op om sectorale pensioenplannen in te voeren in zoveel mogelijk sectoren (.). Met deze gemeenschappelijke verklaring wordt een nieuwe kijk op aanvullende pensioenen geofficialiseerd. De vakbonden steunen de uitbouw van sectorale pensioenfondsen én werkgevers en regering erkennen de sociale superioriteit van het wettelijk pensioenstelsel waarvan de betaalbaarheid via het Zilverfonds moet gewaarborgd worden en dat aantrekkelijk moet gehouden worden door toepassing van het principe van de welvaartsvastheid van prestaties en het berekeningsplafond. Aanvullende pensioenen kunnen volgens deze verklaring slechts als een aanvulling of nog beter een supplement op het wettelijk stelsel gezien worden en de organisatie op het vlak van de sectoren moet bijdragen tot een democratisering. De tweede pensioenpijler is geen eenvoudige onderhandelingsmaterie. Deze brochure wil een hulpmiddel aanreiken om zich in te werken in de materie en biedt heel wat links naar bijkomende informatiebronnen voor diegenen die nog dieper willen graven. Veel leesgenot! André MORDANT Algemeen Secretaris Mia DE VITS Voorzitter 5

6 6

7 DE NIEUWE WETGEVING OP DE TWEEDE PENSIOENPIJLER Goedkeuring van de wet op de aanvullende pensioenen: context Het Belgisch pensioenlandschap Inleiding en algemene begrippen A. De diverse pensioenstelsels in België B. Het wettelijk pensioen Krachtlijnen C. De 2e pijler Krachtlijnen a) Doel? b) Soorten aanvullende pensioenregelingen c) Soorten aanvullende pensioenplannen d) Korte historiek Standpunt van het ABVV De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) A. Toepassingsgebied a) De gewone aanvullende pensioentoezeggingen b) Sociale aanvullende pensioentoezeggingen (sociale 2e pijler) ) Principes ) Sociaal aanvullend pensioenplan: erkenningsvoorwaarden ) Solidariteitsluik / Pensioenluik B. Collectieve aanvullende pensioenregelingen a) Invoering van een pensioentoezegging b) Toetredingsvoorwaarden (art. 13 tot 16) c) Verworven reserves en prestaties (art. 17 tot 28) d) Inspraak van de werknemers paritair beheer ) In de klassieke bedrijfsgebonden pensioenregelingen ) Voor sectorale pensioenregelingen e) Transparantie f) Uittreding g) Verandering van pensioeninstelling h) Uitbetaling van het aanvullend pensioen ) Kapitaal ) Rentes

8 i) Overgangsbepalingen i.v.m. de collectieve pensioentoezeggingen ) Algemene overgangsbepaling ) Overgangsbepalingen voor de bestaande regelingen, d.w.z. de regelingen die bestaan op de datum dat de wet in werking treedt i. Gemeenschappelijke bepalingen ii. Specifieke bepalingen voor de regelingen die op 1 januari iii. Sectorplannen beheerd in een Fonds voor BestaansZekerheid (FBZ) C. Individuele pensioentoezeggingen aan werknemers a) Wat is een individuele pensioentoezegging? b) Toekenningsvoorwaarden van een individuele pensioentoezegging ) Algemene overgangsbepaling ) Bijzondere overgangsbepalingen voor pensioenregelingen die op de datum van inwerkingtreding bestonden ) Bijzondere overgangsbepalingen voor individuele pensioentoezeggingen die na de datum van inwerkingtreding worden toegekend D. Fiscale bepalingen a) Fiscale krachtlijnen van de WAP b) Inzake collectieve pensioentoezeggingen c) Inzake individuele pensioentoezeggingen d) Aanvullende verzekeringen e) Wijzigingen voor de werkgevers i.v.m. de aftrekbaarheid van de bijdragen f) Verzekeringstaks: wijzigingen en nieuwigheden g) Samenvattende tabellen

9 VRAGEN I.V.M. DE HUIDIGE WETGEVING OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Welke zijn de verschillende aanvullende pensioenregelingen? Welke aanvullende pensioenregeling kiezen? Welke zijn de soorten voordelen van het aanvullend pensioen? Onder welke vorm kan u uw aanvullend pensioen ontvangen? Hoe worden die verschillende pensioenvormen bij de uitkering ervan belast? Welke zijn de soorten aanvullende pensioenplannen? Waarom een tweede sectorale pijler invoeren? Wie beslist om een pensioentoezegging in te voeren? Wanneer is een CAO verplicht op ondernemingsniveau? Wat moet de CAO tot invoering van een sectorale pensioentoezegging bevatten? Hoe een sectorale pensioentoezegging wijzigen? Wat bevat het pensioenreglement of de ensioenovereenkomst? Hoe worden de sectorfondsen beheerd? Voorwaarden om als sociaal aanvullend pensioenplan erkend te worden? Kan er een tweede bedrijfspijler bestaan daar waar er een sectoraal systeem bestaat? Wat is opting out? Wanneer kan het en wanneer niet? Kan mijn bedrijf een gunstiger pensioenplan dan de sectorregeling voorstellen? Wat is opting up? Wanneer kan het en wanneer niet? Kan de werkgever de pensioentoezegging zelf uitvoeren? Wat is een individuele pensioentoezegging? Voorwaarden en nadere regels i.v.m. individuele pensioentoezeggingen? Welke procedure moet worden nageleefd als er geen vakbondsafvaardiging is? Wat omvat het solidariteitsluik van de sociale tweede pijler? Welke solidariteitsprestaties kunnen voorzien worden? Wie beheert de solidariteitstoezegging en wie voert ze uit? Hebben de werknemers inspraak in het beheer van het solidariteitsfonds? Is mijn werkgever verplicht om mij te laten deelnemen aan een aanvullend pensioenplan? Kan ik verplicht worden om vóór mijn aansluiting een geneeskundig onderzoek te ondergaan? Mag mijn werkgever een onderscheid maken tussen werknemers? Wat is een ongeoorloofd onderscheid?

10 31. Kunnen deeltijdsen uitgesloten worden van een aanvullende pensioenregeling? Kan ik weigeren om bij de pensioentoezegging aan te sluiten? Kan een werknemer een wijziging van zijn pensioentoezegging weigeren? Wat zijn de gevolgen van de wijziging van de pensioentoezegging? Welke informatie wordt verstrekt via de overlegorganen? Op welke informatie hebben de werknemers individueel recht? Vanaf welk moment heeft de werknemer verworven rechten? Hoe worden de verworven reserves berekend? Is er een gewaarborgd minimumrendement voor de aangesloten werknemer? Wat gebeurt er wanneer het pensioenplan wordt opgeheven? Wat gebeurt er als een werknemer zijn bedrijf verlaat? Treedt hij dan uit het pensioenplan? Wat gebeurt er wanneer een werknemer zijn onderneming of de sector verlaat? Welke mogelijkheden zijn er voor een werknemer die de pensioeninstelling verlaat? Wat zijn mijn rechten bij uittreding? Moet men bij de uittreding op bijzondere punten letten? Welke procedure dient gevolgd bij uittreding? Kan een werknemer de pensioentoezegging individueel voortzetten nadat hij de onderneming verlaten heeft? Wat gebeurt er bij verandering van pensioeninstelling? Wat gebeurt er met mijn pensioentoezegging in geval van overgang van onderneming? Wat in geval van verandering van paritair comité? Wanneer kan een werknemer zijn verworven reserves afkopen of de uitbetaling van de prestaties verkrijgen? Wat gebeurt er als hij op brugpensioen vertrekt? Moet de pensioeninstelling een jaarverslag opstellen? BIJLAGE 1: WET BETREFFENDE DE AANVULLENDE PENSIOENEN EN HET BELASTINGSTELSEL VAN DIE PENSIOENEN EN VAN SOMMIGE AANVULLENDE VOORDELEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID: Samenvatting + tekst BIJLAGE 2: WOORDENLIJST BIJLAGE 3: WETTELIJKE REFERENTIES BIJLAGE 4: ENKELE INTERESSANTE SITES

11 DEEL 1 De nieuwe wetgeving op de tweede pensioenpijler 11

12 1. Goedkeuring van de wet op de aanvullende pensioenen: context De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) is eigenlijk de uitvoering van een punt uit de regeringsverklaring van Verhofstadt I. Daarin was sprake van de goedkeuring van een wetgevend kader en werd gesteld dat "de bij sectorale CAO opgerichte pensioenfondsen in de tweede pijler moeten worden aangemoedigd door ze ook buiten de loonnorm toe te laten". De bedoeling was te komen tot een democratisering van de aanvullende pensioenen. Die mochten niet enkel meer gelden voor enkele werknemers, hoofdzakelijk kaderleden en bedienden, vooral uit de grootste ondernemingen, maar moesten ingevoerd worden voor alle werknemers, dus ook voor de arbeiders, en ook in de KMO's. De nieuwe wetgeving gaat dus uit van een geïntegreerde tweede pijler. In principe vallen alle collectieve vormen van aanvullende pensioenen en alle individuele pensioentoezeggingen, die voortvloeien uit een individuele of een collectieve arbeidsovereenkomst, onder het toepassingsgebied van de wet. De keuze voor een geïntegreerde tweede pijler betekent tevens dat er in de regelgeving geen afzonderlijk luik voorzien wordt voor sectorale pensioenregelingen en individuele pensioentoezeggingen. Omwille van de vele onontbeerlijke wijzigingen werd ervoor gekozen de bestaande wet van 6 april 1995 i.v.m. de aanvullende pensioenregelingen (de zogenaamde Wet-Colla) volledig te vervangen. Tegelijkertijd werden een aantal bepalingen van die wet die in de praktijk tot interpretatie- of toepassingsproblemen leidden, aangepast. Samengevat zijn de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving de volgende: - De ontwikkeling van de aanvullende pensioenen inpassen in een langetermijnvisie in die zin dat het aanvullend pensioen ook daadwerkelijk een aanvulling op het wettelijk pensioen moet zijn. In die optiek moet dan ook het in de WAP opgenomen verbod gezien worden om na een overgangsperiode het kapitaal of de rente van een aanvullend pensioen vóór de leeftijd van 60 jaar te innen. De wet wil tevens de uitbetaling van het aanvullend pensioen in de vorm van een rente aanmoedigen door onder meer de fiscale discriminatie van de uitbetaling in rente t.o.v. de uitbetaling in kapitaal weg te werken. - De democratisering van het aanvullend pensioen, onder meer via sectorale regelingen, waardoor ook de werknemers uit de KMO's ervan zullen kunnen genieten. Bovendien voorziet de nieuwe WAP in een grotere inspraak van de werknemers bij de invoering en de opvolging van een aanvullende pensioenregeling (groter paritair beheer). Individuele toezeggingen voor kaderleden alleen worden niet langer mogelijk omdat individuele pensioentoezeggingen nog slechts toegelaten worden als er voor alle werknemers een collectieve regeling bestaat. 12

13 - De ontwikkeling van "sociale" aanvullende pensioenplannen met een pensioenluik en een solidariteitsluik. Dit laatste moet een minimum aantal solidaire rechten omvatten (dekking voor het aanvullend pensioen van inactiviteitperiodes ten gevolge van ziekte of werkloosheid, dekking bij faillissement van de onderneming, uitkering voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, zware ziekte ). - Een betere spreiding van de risico's met een beter gegarandeerd rendement en een grotere transparantie, onder meer door de verplichting de werknemers passende informatie te bezorgen. 2. Het Belgisch pensioenlandschap Inleiding en algemene begrippen A. De diverse pensioenstelsels in België Bij de pensioenproblematiek moet men drie pijlers onderscheiden: 1 e pijler: 2 e pijler: 3 e pijler: het wettelijk pensioen is het pensioen dat opgebouwd wordt in het kader van de sociale zekerheid het aanvullend pensioen opgebouwd in het kader van de arbeidsovereenkomst (extralegale voordelen, pensioenfondsen, groepsverzekeringen, verzekeringen bedrijfsleiders, individuele toezeggingen) individuele verzekeringen en individueel sparen (vb. levensverzekeringen, pensioensparen) waarvoor belangrijke fiscale incentives gegeven worden B. Het wettelijk pensioen Krachtlijnen Het wettelijk pensioen (de 1 e pijler) maakt integraal deel uit van de sociale zekerheid. De voornaamste kenmerken ervan zijn: Werkt op basis van het repartitiestelsel : het zijn de actieven van vandaag die betalen voor de gepensioneerden van vandaag! Elk gewerkt jaar geeft recht op 1/45 e van het pensioen naar rato van 60% van het loon van dat jaar. Gepensioneerden met hun man of vrouw ten laste krijgen 75% van het loon (gezinspensioen) Om het volledig wettelijk pensioen (45/45 e ) te krijgen moet je dus 45 jaar werken! De pensioenleeftijd is echter flexibel en ligt tussen 60 en 65 jaar, maar op voorwaarde dat men een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar kan bewijzen. Bruggepensioneerden kunnen niet met pensioen gaan vóór hun 65 e!

14 Periodes van ziekte, werkloosheid, brugpensioen worden gelijkgesteld met gewerkte jaren voor de berekening van het pensioen. Die gelijkstelling wordt berekend op het laatst verdiende loon (Ik verdien euro bruto in 2003 en ben ziek gedurende heel 2004 : mijn pensioen voor het jaar 2004 wordt berekend op euro). Het loon dat jaar na jaar in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het wettelijk pensioen is gekoppeld aan de index. Het loon dat in aanmerking genomen wordt, is echter begrensd. Die loongrens wordt geïndexeerd en sinds kort is voorzien dat zij om de twee jaar herzien wordt. Voor de inkomens van 2004 bedraagt de loongrens euro, alles inbegrepen (dus maandlonen, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere loonbonussen ). C. De 2e pijler Krachtlijnen a) Doel? Ten gevolge van de berekeningswijze van het wettelijk pensioen (op grond van een begrensd loon) zien de werknemers als ze met pensioen gaan hun beschikbaar inkomen sterker afnemen naarmate hun vroeger loon hoog was. De invoering van een aanvullende pensioenregeling (2 e pensioenpijler) heeft dan ook ten doel het wettelijk pensioen aan te vullen en de levensstandaard van de werknemers na hun pensionering op peil te houden. Dankzij een aanvullende pensioenregeling kunnen de werkgevers hun werknemers een extralegaal loonvoordeel invoeren (uitgestelde bezoldiging, aanvullende verzekering ) in ruil voor een fiscale en parafiscale (geen sociale bijdragen) gunstregeling. Aanvullende pensioenregelingen zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werknemers van wie het jaarloon hoger is dan de loongrens voor de pensioenberekening. b) Soorten aanvullende pensioenregelingen Er bestaan collectieve en individuele aanvullende pensioenregelingen: Individuele: de bedrijfsleiderverzekeringen en de individuele pensioentoezeggingen (meestal via een interne provisie op de passiefzijde van de balans). 14

15 Collectieve: Groepsverzekeringen: de inrichter tekent een verzekeringscontract met een verzekeringsmaatschappij om de betrokken werknemers een aanvullend pensioen te verzekeren. Daartoe beheert de verzekeraar de hem betaalde premies (werkgeversen/of werknemersbijdragen). Pensioenfondsen: hier beheert een vzw of een onderlinge verzekeringskas de betaalde premies met het oog op de betaling van een aanvullend pensioen aan de betrokken werknemers. Die vzw's worden vaak paritair beheerd. c) Soorten aanvullende pensioenplannen Er bestaan twee grote soorten aanvullende pensioenplannen: Plannen van het type "VASTE PRESTATIES" ("defined benefit" of te bereiken doelplannen). Toezeggingen waarbij de inrichter zich ertoe verbindt de werknemer een welbepaald aanvullend pensioen (in rente of in kapitaal) uit te betalen in functie van een pensioenformule. Bijvoorbeeld een toezegging om een aanvullend pensioen uit te keren waardoor de werknemer, wettelijk pensioen en aanvullend pensioen samen, 75% van zijn laatste bezoldiging zal trekken. Plannen van het type "VASTE BIJDRAGEN" ("defined contribution"). Toezeggingen waarbij de werkgever (en eventueel ook de werknemer) een vaste pensioenbijdrage betaalt. Bij dit soort plannen belooft de werkgever geen eindresultaat, hij verbindt zich alleen ertoe een vooraf bepaalde bijdrage te storten. Bijvoorbeeld een toezegging van de werkgever in het kader van een groepsverzekering om maandelijks aan een verzekeringsmaatschappij een bijdrage te storten van 5% van de brutolonen van alle werknemers. Op de pensioengerechtigde leeftijd zal iedere werknemer recht hebben op een aanvullend pensioen dat het resultaat is van alle gedane stortingen (5% van hun brutoloon) en van het beheer van die gelden. De jongste jaren waren de meeste aangeboden regelingen van het type "vaste bijdragen" en niet zozeer van het type "vaste prestaties". Waarom? Omdat de risico's (beheer, inflatie, muntontwaarding ) dan gedragen worden door de werknemer, terwijl in de regelingen met "vaste prestaties" het risico gedragen wordt door de werkgever. Die moet dan inderdaad ervoor zorgen dat het aanvullend pensioen beantwoordt aan het vastgelegd doel (vb. een globaal (wettelijk + aanvullend) pensioen van 75% van de laatste bezoldiging van de werknemer). 15

16 Opmerking: Bij de plannen van het type "VASTE BIJDRAGEN" kenden de CAFETARIAPLANNEN een ruime verspreiding. Waarover gaat het precies? Een cafetariaplan is een collectieve pensioen- of voorzorgsregeling waarbij voorzien wordt in een uniform "premiebudget" voor iedere aangeslotene. Binnen de perken van dit budget kiest de werknemer de risico's die hij "verzekerd" wil zien (vb. dekking bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, gezondheidskosten, afhankelijkheid, ernstige ziekte ). Het deel van het budget dat niet wordt besteed aan het verzekeren van die risico's wordt gespaard met het oog op de vorming van een rustpensioen. Bij bepaalde cafetariaplannen kan de aangeslotene kiezen op welke wijze de fondsen belegd zullen worden voor de opbouw van zijn pensioen. De keuzemogelijkheden worden vastgelegd in een reglement. Cafetariaplannen zijn in de loop van de jaren '90 overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Het verschijnsel paste in de trend naar een grotere flexibiliteit van arbeids- en loonvoorwaarden. De basisfilosofie was duidelijk. Als ieder aangeslotene individueel zijn pakket aanvullende voordelen kon samenstellen, dan kon hij ook de te verzekeren voordelen beter op zijn persoonlijke behoeften afstemmen en een hogere graad van tevredenheid bereiken in vgl. met de klassieke plannen waar de werkgever iedereen dezelfde voordelen oplegt. Daarnaast heb je ook steeds vaker zogenaamde "CASH BALANCE" plannen. Bij dit soort plannen wordt een forfaitair spaarbedrag op bepaalde vervaldagen aan de aangeslotene toegewezen. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd aan een vooraf vastgelegd rendement. Qua opvatting benaderen die plannen de regelingen van het type "vaste bijdragen" met tariefgarantie. 16

17 Voor grote ondernemingen wordt vaak GEKOZEN voor pensioenfondsen aangezien in een aantal gevallen de werknemersvertegenwoordigers bij het beheer van de gelden betrokken worden. Maar de risico's mag men toch niet onderschatten : verduistering (zoals in de zaak Maxwell in Groot-Brittannië) of antisociaal gebruik in naam van het financieel rendement (zoals de Amerikaanse pensioenfondsen die beleggen in ondernemingen, ook Europese, en al hun gewicht in de schaal werpen opdat die ondernemingen zo rendabel mogelijk zouden werken, met als gevolg inkrimping van de loonkosten en dus van de tewerkstelling. In België is het risico op verduistering echter beduidend geringer dan in de zaak Maxwell. Sinds 1985 moet het pensioenfonds namelijk een van de onderneming gescheiden juridische entiteit zijn. De opdracht van de vzw of de onderlinge verzekeringsmaatschappij is beperkt tot de opbouw en het beheer van de fondsen in een afzonderlijke juridische entiteit. Noteer dat de beheerders van die fondsen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij wanbeheer of fraude. d) Korte historiek Vóór 1996: de aanvullende pensioenregelingen boden de werknemer geen enkele zekerheid in die zin dat, wanneer hij om de een of andere reden het bedrijf verliet, hij geen enkele wettelijke bescherming had van zijn rechten op een aanvullend pensioen die hij in de loop der jaren bij die werkgever had opgebouwd. De aanvullende pensioenregelingen waren toen dus echt paternalistische systemen die door de werkgevers zelf beheerd werden. Van 1 januari 1996 tot 28 april 2003: dankzij de wet-colla en bijhorende omzendbrieven konden een reeks problemen geregeld worden, o.m. in verband met de relatie tussen werkgever en werknemer, de te volgen procedure bij de invoering en de wijziging van een aanvullend pensioenplan, de bescherming van de rechten en de verworven reserves en de inspraak van de werknemers. Die wet betekende een aanzienlijke vooruitgang, vooral op het vlak van de bescherming van de rechten van de werknemers als ze de onderneming verlieten. 17

18 Sinds 28 april 2003: de aanvullende pensioenen worden geregeld door een nieuwe wet, de zgn. wet-vandenbroucke op de aanvullende pensioenen. Het uitgangspunt van die wet is een geïntegreerde tweede pijler. In principe vallen alle collectieve en individuele aanvullende pensioenregelingen die hun grondslag vinden in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, onder het toepassingsgebied van de wet. De keuze voor een geïntegreerde tweede pijler houdt ook in dat er geen apart luik voor sectorale pensioenregelingen of individuele pensioentoezeggingen in de reglementering voorzien wordt. Omwille van de vele noodzakelijke wijzigingen werd ervoor geopteerd de bestaande wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen volledig te vervangen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook een aantal bepalingen van die wet die in de praktijk voor interpretatie- of toepassingsproblemen zorgden, aan te passen. De nieuwe wet wil dus ook de lacunes van de wet-colla op het vlak van de bescherming van de werknemers (berekening verworven reserves, inspraak werknemers ) wegwerken. 3. Standpunt van het ABVV In het debat over de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen ervan heeft het ABVV steeds een grote terughoudendheid aan de dag gelegd ten aanzien van de aanvullende pensioenen. Verscheidene factoren lagen ten grondslag aan dit wantrouwen: de agressieve houding tegen het wettelijk pensioen van de voorstanders en de promotoren van het aanvullend pensioen (hun tendentieuze informatie, hun paniekzaaiende reclamecampagnes over de betaalbaarheid van de pensioenen ), de ongelijkheid tussen de werknemers ten gevolge van de bedrijfsgebonden aanvullende pensioenregelingen (ongelijkheid inzake participatie aan het stelsel en inzake de opname van de fiscale stimuli), de tendens naar een verschuiving van de risico s van de werkgever naar de werknemer en de onderontwikkeling van de sociale omkadering. Voor het ABVV is en blijft het wettelijk pensioen prioritair! Zo heeft het steeds gesteld dat de tweede pijler geen budgettaire middelen mocht ontnemen die gebruikt konden worden voor de verbetering van de eerste pijler, om te vermijden dat men zou komen aandraven met het argument dat de eerste pijler in de toekomst onbetaalbaar zou worden. N.a.v. de discussie in het verlengde van de paarsgroene regeringsverklaring waarin aangekondigd werd dat men de tweede pijler wilde uitbouwen, heeft het ABVV de voorrang van het wettelijk pensioen onderstreept. Het stelde daarbij dat de tweede pijler een aanvulling moest zijn en blijven en van geen extra fiscale of parafiscale stimuli moest genieten. Het vond wel dat de invoering en de uitbouw via CAO van sectorale regelingen een sociale correctie kon meebrengen op de bedrijfsgebonden regelingen. Maar op voorwaarde dat de financiële en sociale zekerheid van de regelingen verzekerd was en dat de wet-colla aangepast zou worden om de doeltreffendheid en de effectiviteit ervan te verhogen. 18

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

9. Aanvullende pensioenen

9. Aanvullende pensioenen 9. Aanvullende pensioenen In de privé-sector heeft ongeveer 1 werknemer op 3 een aanvullend pensioen. Daarmee situeert België zich gelijk aan het Europees gemiddelde, maar duidelijk onder het Verenigd

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD

Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité INHOUD Toezicht op de pensioeninstellingen en de binnenlandse verzekeringsondernemingen Bijlage 1 bij Circulaire WAP nr. 7 over de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité * In de tekst moeten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN

SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN SAMEN OP WEG NAAR EEN AANVULLEND PENSIOEN VOOR IEDEREEN Frank Vandenbroucke Minister van sociale zaken en pensioenen Didier Reynders Minister van Financiën Een nieuw elan voor aanvullende pensioenen:!

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.418 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. *** 1. Voorwerp 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

III.3. Het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

III.3. Het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid III.3. Aanvullende pensioenen en voordelen III.3. Het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid a. Inleiding 1. Algemeenheden 1.1. Schematische

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Bijlagen. Inhoudstafel. Titel I Algemene bepaling Art.1. Wetsverwijzing

Bijlagen. Inhoudstafel. Titel I Algemene bepaling Art.1. Wetsverwijzing Bijlagen Overzicht van de wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid Titel I Algemene bepaling Art.1.

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 Betreft Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 5.12 Aangifte Tussentijdse stand van de rekening Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper Jean-Michel Kupper Manager - Director AG Employee Benefits & Health Care Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering AG Employee Benefits Trust in expertise Auteur 02/04/2010

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

10 jaar Wet op de Aanvullende Pensioenen

10 jaar Wet op de Aanvullende Pensioenen Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Voorzitter: Prof. Dr. P. Uwe Einmahl 10 jaar Wet op de Aanvullende Pensioenen door Karen Callebaut Promotor Prof. Dr. Kim Everaert

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Sociale Zaken Onderwerp Wetsontwerp Aanvullende Pensioenen (WAP) -Een antwoord op uw vragen Datum 13 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN

MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN April 2005 MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN April 2005 MEMENTO VAN DE AANVULLENDE PENSIOENEN Na een uiterst chaotisch parcours is de wet Vandenbroucke de afgelopen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie