Page 1 of3. Inlichten instantie via . Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties"

Transcriptie

1 Inlichten instantie via Page 1 of3 Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 16 Januari :38 Onderwerp: Uitvoerbaarheid Decentralisaties datum: 16 januari 2013 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u van de VNG twee belangrijke documenten. Ten eerste een brief aan het kabinet over de uitvoerbaarheid van de decentralisaties en de risico's die gemeenten daarbij zien. Ten tweede een door het bestuur van de VNG vastgestelde notitie om de uitvoeringskracht van gemeenten voor de decentralisaties te organiseren. Het bestuur van de VNG dringt bij het Rijk aan op een onderzoek naar de gevolgen van de decentralisaties (werk, AWBZ en jeugd) voor gemeenten. Hierin moet gekeken worden naar de haalbaarheid van de plannen, hun effecten op de lokale samenleving en de (financiële) risico's die aan de uitvoering verbonden zijn. De VNG dringt op dit onderzoek aan omdat er, ondanks herhaaldelijke vragen van de VNG, nog steeds geen duidelijk totaalbeeld is over de financiële en maatschappelijke effecten. Deze brief vindt u op onze website: Voor een succesvolle transformatie in het sociale domein is het nodig dat slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van deze taken. Daarvoor moet de lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht borgen. In de notitie vindt u de gemeentelijke strategie om te komen tot voldoende uitvoeringskracht onder de titel "Bouwen op de kracht van gemeenten". Voor de samenwerking is uitgangspunt dat er een landsdekkend stelsel komt met robuuste congruente buitengrenzen, dat tegelijkertijd recht doet aan de al in gang gezette ontwikkelingen bij gemeenten. In de strategienotitie wordt dit in vier stappen uitgewerkt. De ledenbrief en notitie vindt u op onze website link Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten file://c:\documents and Settings\wschuijt\Local Settings\Temp\XPgrpwise\50F6D77A

2 Inlichten instantie via Page 2 of 3 mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter Directieraad : file://c:\documents and Settings\wschuijt\Local Settings\Temp\XPgrpwise\50F6D77A

3 Inlichten instantie via Page 3 of 3 file://c:\documents and Settings\wschuijt\Local Settings\Temp\XPgrpwise\50F6D77A

4 Overhedenoverleg Page 1 of 1 VMG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gepubliceerd op VNG (http://www.vnq.nl) Home > Overhedenoverleg Overhedenoverleg woensdag 16 januari 2013 Geachte heer Rutte, Leden van uw kabinet en de VNG zijn nu bijna twee maanden in gesprek om onze wederzijdse ambities en plannen uit te werken. Op 28 januari aanstaande ontmoeten wij elkaar in een Overhedenoverleg om de balans daarvan op te maken en het vervolg te bespreken. Het bestuur van de VNG heeft er behoefte aan om reeds voorafgaande aan dit overhedenoverleg zijn visie hierop naar voren te brengen. Gemeenten en Rijk deien de doelstelling om van de decentralisaties in het sociale domein een succes te maken. Echter, alles bij elkaar genomen zien wij zeer grote risico's op de drie afzonderlijke decentralisatietrajecten en de samenhang daartussen tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in algemene middelen van gemeenten. Deze gecumuleerde risico's liggen behalve in de financiële en juridische sfeer, ook in de maatschappelijke haalbaarheid ervan. Daarom zullen wij in het Overhedenoverleg voorstellen op korte termijn onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid van de decentralisaties, mede gezien de financiële slagkracht van de gemeenten. Dit onderzoek zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden door het CPB of de Algemene Rekenkamer en moet afgerond worden vóór het eerste decentralisatiewetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Tot de afronding van het onderzoek worden geen onomkeerbare stappen gezet. Volledige brief: ki brief overhedenoverleq.pdf Bron-URL:

5 VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Algemene Zaken Dhr. drs. M. Rutte Postbus EA 'S-GRAVENHAGE doorkies nummer uw kenmerk bijlage(n) (070) betreft Overhedenoverleg ons kenmerk BB/U datum 16 januari 2013 Geachte heer Rutte, Leden van uw kabinet en de VNG zijn nu bijna twee maanden in gesprek om onze wederzijdse ambities en plannen uit te werken. Op 28 januari aanstaande ontmoeten wij elkaar in een Overhedenoverleg om de balans daarvan op te maken en het vervolg te bespreken. Het bestuur van de VNG heeft er behoefte aan om reeds voorafgaande aan dit overhedenoverleg zijn visie hierop naar voren te brengen. Gemeenten en Rijk delen de doelstelling om van de decentralisaties in het sociale domein een succes te maken. Echter, alles bij elkaar genomen zien wij zeer grote risico's op de drie afzonderlijke decentralisatietrajecten en de samenhang daartussen tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in algemene middelen van gemeenten. Deze gecumuleerde risico's liggen behalve in de financiële en juridische sfeer, ook in de maatschappelijke haalbaarheid ervan. Daarom zullen wij in het Overhedenoverleg voorstellen op korte termijn onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid van de decentralisaties, mede gezien de financiële slagkracht van de gemeenten. Dit onderzoek zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden door het CPB of de Algemene Rekenkamer en moet afgerond worden vóór het eerste decentralisatiewetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Tot de afronding van het onderzoek worden geen onomkeerbare stappen gezet. 1. Gezamenlijke doelstellingen We hebben een gezamenlijke doelstelling om van de decentralisaties in het sociale domein een succes te maken. Deze decentralisatie-operatie is de omvangrijkste die ooit in ons land is uitgevoerd en heeft grote implicaties voor alle 408 gemeenten en hun inwoners. Ons staat samenhangend beleid op het hele sociale domein voor ogen. Ook het Regeerakkoord onderschrijft het uitgangspunt van integraal werken (één gezin, één plan, één regisseur). De gemeenten dringen al langer aan op decentralisatie. Het dichter bij de burger organiseren van taken en de mogelijkheden om taken integraal te bezien biedt maatschappelijke voordelen. Vanaf het begin hebben gemeenten ook de voorwaarden scherp gedefinieerd waaronder die maatschappelijke voordelen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

6 In de vorige kabinetsperiode hebben de gemeenten al veel werk verzet om de overgang mogelijk te maken. In de aanloop naar de formatie hebben we in de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" een voorschot genomen op hoe die overheveling eruit zou moeten zien. De bereidheid van gemeenten om meer verantwoordelijkheid te dragen in het sociale domein is nog steeds. De voornemens van het kabinet om door te gaan op het pad van de decentralisaties kan daarom op steun van de gemeenten rekenen, maar dan zullen wij wel een aantal scherpe afspraken moeten maken. De vraag die thans voorligt is dan ook niet óf gemeenten het gezamenlijk doel onderschrijven, maar hoe we gezamenlijk dit doel kunnen bereiken. 2, Condities De gemeenten kunnen de te decentraliseren taken alleen waarmaken als sprake is van een échte overdracht van taken die het de gemeenten mogelijk maakt om zelf op lokaal niveau, dicht bij de burgers arrangementen op maat te creëren. In de notitie 'Bouwen op de kracht van burgers' zijn die condities verder uitgewerkt, het gaat met name om de volgende: Rechtszekerheid voor burgers, met ruimte voor verschil Stroomlijning van de rechten en plichten in het sociale domein, dus geen één-op-één-overdracht van verworven rechten die het gemeenten onmogelijk maakt keuzes te maken Bij het wettelijk vormgeven van de nieuwe taken krijgen gemeenten een grote vrijheid om lokaal keuzes te maken. Een keuze voor meer landelijke sturing dient nadrukkelijk beargumenteerd te worden, en betekent ook dat gemeenten minder financieel risico moeten lopen. Voldoende financiële reqelruimte om dwarsverbanden tussen de verschillende taken te leggen, via een ontschot budget voor het sociale domein. Horizontale verantwoording als uitgangspunt. Alleen bij taken waar een landelijk kwaliteitsniveau moet worden gegarandeerd, verschillen tussen gemeenten niet wenselijk zijn, ingegrepen wordt in de rechtspositie van de burger of rechten een stevige borging vereisen kan een uitgebreider toezichtkader vanuit het Rijk worden opgesteld. Een samenhangende informatievoorziening. Voor een integrale uitvoering in het sociaal domein is het nodig dat gemeenten en andere uitvoerders over de juiste informatie en gegevens kunnen en mogen beschikken. Een gezamenlijke transitie en transformatieondersteuninq waarin Rijk en gemeenten gezamenlijk optrekken voor het gehele sociale domein. 3. Huidig perspectief gemeenten op decentralisaties Gezien de aanzienlijke bezuinigingen die het kabinet op het terrein van alle drie de decentralisaties wil doorvoeren is het cruciaal dat het Rijk aan de maatschappij duidelijk maakt dat er sprake zal zijn van een stevige versobering ten opzichte van de huidige situatie. Om te bezien hoe het totaalbeeld van de decentralisaties eruit ziet is het van belang om per decentralisatie dieper in te gaan op de voorgestelde maatregelen en de gevolgen voor gemeenten zoals zich die nu aftekenen. a. AWBZ/ Wmo Maatregelen De AWBZ-functie begeleiding gaat per 2015 over naar de Wmo met een bezuiniging van 25% (voorheen 5%), zonder pakketingreep vooraf. Het kabinet veronderstelt dat de bezuiniging van 25% behaald kan worden door efficiënter te werken en de grote beleidsvrijheid. Gemeenten plaatsen hier grote vraagtekens bij. VNG Postbus GK Den Haag Tel

7 Een andere kwestie is de dagbesteding, omdat het regeerakkoord uitgaat van het afschaffen van de dagbesteding (onderdeel van de begeleiding) voor nieuwe gevallen. Die dagbesteding moet volgens de Tweede Kamer echter in 2014 gehandhaafd blijven (Motie Samsom), waarbij de bezuiniging van 290 miljoen op de dagbesteding blijft staan. De verzorging gaat in 2015 over naar de Wmo met een bezuiniging van 25%, die voor een (onbekend) deel gevonden wordt door een pakketingreep die het kabinet in de AWBZ doorvoert vóór de overheveling. Onbekend is welke bezuiniging dan nog door gemeenten doorgevoerd moet worden. Het budget van huishoudelijke hulp (HH) in de Wmo wordt met 75% gekort: een verlaging van de decentralisatie-uitkering van 1,2 miljard. Het kabinet veronderstelt dat deze besparing gevonden kan worden door de HH te richten op "hen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen". Dit is meer dan twijfelachtig, aangezien 80% van de HH-cliënten al in de laagste inkomenscategorie zit. Er komt een nieuwe regeling "Maatwerk Inkomensondersteuning" van circa 760 miljoen, die de Wtcg en nog 2 regelingen vervangt. De regeling wordt in 2015 van kracht meteen bezuiniging van ca. 45%. Het Rijk kan geen inzicht bieden in de vraag of er groepen in de problemen komen bij een bezuiniging van 45%. De VNG heeft een voorkeur uitgesproken voor het onderbrengen van de nieuwe regeling in de Wmo. In het regeerakkoord is de extramu ra li sering van de zorgzwaartepakketten 1 t/m4 in de periode opgenomen. Mensen die nu in intramurale voorzieningen verblijven zullen voortaan thuis hun zorg ontvangen. Dit betekent extra taken voor gemeenten op het terrein van met name Wmo en wonen. De in de AWBZ te besparen bedragen lopen in de vele miljarden. De maatregel zal voor gemeenten grote kosten met zich meebrengen, niet alleen voor noodzakelijke woningaanpassingen maar ook voor diverse vormen van noodzakelijke zorg. In het regeerakkoord is hiervoor geen compensatie opgenomen voor gemeenten. Weging Op het terrein van de Wmo zijn de risico's groot en in hoge mate onvoorspelbaar. De redenering van het kabinet is dat de financiële taakstellingen gerealiseerd kunnen worden door gemeenten een zeer ruime beleidsvrijheid te geven. We constateren dat die zeer ruime beleidsvrijheid er in feite niet is. Dat heeft primair te maken met de ontwikkelingen met betrekking tot de compensatieplicht. Uit veel beroepszaken blijkt dat rechters de compensatieplicht steeds meer als een zorgplicht beschouwen. Concreet betekent dit dat gemeenten nauwelijks manieren hebben om bij te sturen op aantallen, door bij de instroom strenger te kijken naar inkomen of vermogen, of door voorzieningen als algemeen gebruikelijk aan te merken, of door bepaalde doelgroepen uitte sluiten. Ook missen gemeenten veel mogelijkheden om te sturen op kosten, door bijvoorbeeld de verschuiving van individueel naar collectief, door de omvang van voorzieningen aan een maximum te binden, of door meer drang te gebruiken bij de inzet door familieleden. Een tweede element is de maatschappelijke uitvoerbaarheid van door het kabinet afgedwongen versoberingen. Daarbij doelen we met name op de kortingen van 75% op het budget voor huishoudelijke hulp en 25% op de begeleiding (inclusief dagbesteding). Als hierdoor maatschappelijk onacceptabele situaties ontstaan, zoals verwaarlozing en vervuiling, dienen gemeenten vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid en de wettelijke algemene zorgplicht in te grijpen. Indien gemeenten het uit zichzelf niet doen, zal de rechter ingrijpen. Bij een besparingsopgave van 4 a 5 miljard dient het beschikbare instrumentarium toereikend te worden gemaakt, waarbij naar de gehele Wmo dient te worden gekeken. Vooralsnog zijn de volgende aanpassingen volgens ons noodzakelijk: - De compensatieplicht dient zodanig te worden aangepast dat de gewenste kanteling (meer eigen verantwoordelijkheid, meer collectieve voorzieningen, inzet mantelzorg, etc) niet door jurisprudentie onmogelijk wordt gemaakt; - De PGB-verplichting moet omgezet worden in een kan-bepaling - De nu zeer beperkte eigen bijdragesystematiek moet omgezet worden in een bredere bepaling die het meewegen "aan de poort" van inkomen en vermogen mogelijk maakt. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

8 - Voorzieningen die door de kabinetsplannen in feite worden teruggebracht tot vangnetvoorziening (huishoudelijke hulp) dienen uit de compensatieplicht (Art 4) te worden gehaald. b. Decentralisatie Jeugdzorg Maatregelen Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg volledig over naar gemeenten. Dit is inclusief dejeugd-ggz. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat gemeenten voldoende beleidsruimte hebben om de noodzakelijke transformatie door te voeren. Het kabinet wil heldere afspraken maken over de verantwoording door gemeenten. Gemeenten hebben nog geen duidelijkheid over de omvang en verdeling van het macrobudget. Ten opzichte van de vorige kabinetsperiode ligt er een extra (niet onderbouwde) taakstelling van 150 miljoen, bovenop de 300 miljoen uit het vorige Regeerakkoord. Dit betekent een korting van circa 15% van het budget, afhankelijk van het te overhevelen macrobudget (de korting kan procentueel dus ook aanmerkelijk hoger zijn). Vanaf 2012 bezuinigt het kabinet al op de jeugdzorg, de effecten daarvan op de hoogte van het over te hevelen macrobudget weten we nog niet. De nieuwe Jeugdwet kent op onderdelen stringente voorwaarden, daarom vormen kortingen en bezuinigingen een aanzienlijk risico voor de haalbaarheid van de uitvoering. Weging De aard en omvang van het over te hevelen takenpakket en het macrobudget zijn nog niet helder. Onduidelijk is of gemeenten voldoende instrumenten (zullen) hebben tot volume- en kostenbeheersing, met name bij de zwaardere geïndiceerde (GGZ)-zorg. Recente en aankomende bezuinigingen dreigen onverkort door te werken in het macrobudget. Transformatie en een beter functionerend stelsel zijn noodzakelijk maar staan op gespannen voet met de extra kortingen die nu worden opgelegd. Daarmee komt een belangrijke reden om tot decentralisatie over te gaan in een ander daglicht te staan. c. Participatiewet Maatregelen De Participatiewet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt kent met 1,2 miljard een grote financiële taakstelling. Op de beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting doorgevoerd oplopend tot netto 138 miljoen in Ook het huidige kabinet bouwt de vergoeding voor de sociale werkvoorziening af tot ver onder kostendekkend niveau. De rijksvergoeding dekt de kosten, ook na aftrek van terugverdieneffecten, niet volledig (per SW-plek loopt het tekort op van 1700 in 2011 tot 4300 in 2019). Dit betekent dat de sociale werkvoorziening een onevenredig groot beslag legt op de voor re-integratie en begeleiding beschikbare middelen. Over de periode worden gemeenten geconfronteerd met een financieel vraagstuk van ca. 1 miljard als het gaat om de SW. En ook na 2018 blijft het probleem van de SW groot. Over de hele linie ( ) loopt het verschil op tussen de werkelijke kosten en het beschikbaar gestelde budget voor de sociale werkvoorziening tot ongeveer 2,9 miljard. Het Rijk rekent met een uitverdieneffect van 25% in het eerste jaar en 50% voor de latere jaren door de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van het krimpende budget voor re-integratie. Het kabinet spreekt de intentie uit om gemeenten veel beleidsvrijheid te geven, zodat zij in staat gesteld kunnen worden om lokaal die keuze te maken die nodig zijn om van de Participatiewet een succes te maken. Weging De financiële kaders van Participatiewet zijn zorgelijk. Daar waar het gemeentelijke risico op het uitkeringsbudget beperkt is, geeft het budget voor re-integratie veel zorgen. Over de periode worden gemeenten geconfronteerd met een op te lossen financieel vraagstuk van ongeveer 1 miljard als het gaat om de SW. Met de zwakke arbeidsmarkt blijft ondersteuning van gemeenten naar werk belangrijk. Van groot belang is de verdeling van het macrobudget over de individuele gemeenten, waarbij ingewikkelde verdeelvraagstukken spelen. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

9 Een grote mate van beleidsvrijheid is van belang om arrangementen in te kunnen richten die aansluiten bij de potentie van de mensen en bij de potentie van de regionale arbeidsmarkt, ook om dubbelingen te voorkomen. Daarnaast moet het landelijk kader werkgevers en gemeenten echt faciliteren, zonder bureaucratie. De gemeenten lijken meer beleidsvrijheid te krijgen, maar de uiteindelijk in 2013 vast te stellen wet- en regelgeving is hiervoor bepalend. d. Totaal beeld, financiën en proces De decentralisaties kunnen niet los van elkaar worden gezien en de uitvoerbaarheid hangt tevens in grote mate af van de algemene financiële kaders. Daarbij kan een moeilijk haalbare maatregel op een deelterrein gecompenseerd worden door kansen bij andere terreinen. In de vorige kabinetsperiode bestond nog een aantal kansen bij de exploitatie van de sociale werkvoorziening doordat de dagbesteding naar gemeenten zou overkomen. Mogelijkheden voor deze wijze van compenseren zien wij nu niet. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om kosten en baten in evenwicht te brengen. De financiële ruimte van gemeenten is zeer beperkt, ook via lokale belastingen. De inkomsten uit grondexploitatie zijn beperkt: de afgelopen jaren is op exploitaties al veel afgeschreven, waardoor het weerstandsvermogen bij veel gemeenten is verdampt. Het gemeentefonds biedt ook weinig ruimte. Via de trap-op-trap-af systematiek wordt vanaf 2011 fors op het gemeentefonds gekort. In het regeerakkoord van Rutte I ging het om ruim 1,6 miljard, bij het Lenteakkoord werd het opgehoogd met 370 miljoen. De startbhef van Rutte II leidt tot een verdere korting 580 miljoen, in totaal 2,46 miljard. Daar kan nog bij worden opgeteld de voorgenomen afschaffing van het BTW-compensatiefonds ( 500 miljoen), de uitname van onderwijshuisvesting ( 256 miljoen), de afroming van de efficiencywinst van de schaalvergroting van gemeenten { 180 miljoen) en de 100 miljoen efficiencykorting vanwege de invoering van de RUD's. Allemaal kortingen zonder taakwijzigingen. In totaal zal in 2017 op het gemeentefonds 3,6 miljard zijn bezuinigd. Het Rijk snijdt ook in bestaande doeluitkeringen, zoals de Huishoudelijke Hulp, RUD's, en de van Montfransgelden. Die kortingen lopen op tot ruim 2 miljard. Door deze kortingen en het verdampte weerstandsvermogen bij gemeenten zijn de mogelijkheden om te schuiven binnen de gemeentelijke begroting of risico's op te vangen zeer beperkt. e, Conclusie Als we kijken naar het proces tot nu toe van Rijk en gemeenten om dit bovenstaande uit te werken, maken wij ons grote zorgen over het slagen hiervan. Ondanks de welwillende inspanningen van de departementen om antwoorden te geven op de vragen van gemeenten is er nog veel onduidelijkheid. Alles bij elkaar genomen zien wij zeer grote risico's op de drie afzonderlijke decentralisatietrajecten (Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo), de samenhang daartussen, tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in algemene middelen die de gemeenten kunnen inzetten. Deze gecumuleerde risico's liggen behalve in de financiële en juridische sfeer, ook in de maatschappelijke haalbaarheid. Deze risico's worden helder geduid in de brief die u in december jl. ontving van de Rob/ Rfv. De negatieve effecten, waar wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen, zijn mogelijk zo groot dat het bestuurlijk onbeheersbaar wordt. Iets dat wij geen van allen (moeten) willen. Voorstel Wij staan nog steeds achter de doelstelling om taken naar de gemeenten over te brengen, om zodoende te komen tot een samenhangend en efficiënt uitgevoerd takenpakket op een niveau zo dicht mogelijk bij de burger. Wij blijven dan ook graag in gesprek met leden van uw kabinet gericht op de voortgang van deze decentralisatieprocessen. Maar er is meer nodig om zicht te krijgen op een goede en verantwoorde uitkomst. Wij pleiten er daarom voor op korte termijn beter en gefundeerd zicht te krijgen op de uitvoerbaarheid van de decentralisaties, zowel afzonderlijk en als samenhangende totaalpakket, mede tegen de achtergrond van de financiële slagkracht van de gemeenten in het algemeen. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

10 Daarom zullen wij in het Overhedenoverleg voorstellen dat bijvoorbeeld het CPB of de Algemene Rekenkamer dit onderzoekt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van coördinerend minister Plasterk en de VNG. Het onderzoek moet zich richten op de financiële, wettelijke en maatschappelijke voorwaarden waaronder de decentralisaties tot een succes kunnen worden. Het geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de consequenties van de afzonderlijke onderdelen en maatregelen, en de cumulatieve effecten Welke nieuwe of aangepaste instrumenten hebben gemeenten nodig, zoals in deze brief aangegeven, om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden adequaat uitte voeren, o zonder het maatschappelijk draagvlak voor het nieuwe beleid te verliezen o met afdoende financiële kaders o met oplossingen voor de risico's en de partij die daarvoor verantwoordelijk is Het onderzoek moet zijn afgerond vóór het eerste decentralisatie wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Gedurende het onderzoek kunnen geen onomkeerbare stappen worden genomen en vinden de gesprekken met de bewindslieden plaats onder het voorbehoud dat het onderzoek en de conclusies die daaruit getrokken worden een verantwoorde basis opleveren voor uitvoering van de drie decentralisaties. Wanneer het onderzoek spoedig wordt uitgevoerd hoeven de afzonderlijke trajecten daar geen hinder van te ondervinden. Wel kan het leiden tot een goede, integrale kijk op deze majeure operaties ten dienste van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin. Wij hopen op een constructief gesprek hierover op het Overhedenoverleg. Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Voorzitter In afschrift aan: Minister Plasterk Minister Dijsselbloem Staatsecretaris Weekers Staatssecretaris van Rijn Staatssecretaris Klijnsma VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

11 Bouwen op de kracht van gemeenten Page 1 of 1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gepubliceerd op VNG (http://www.vnq.nl) Home > Bouwen op de kracht van gemeenten Bouwen op de kracht van gemeenten woensdag 16 januari 2013 Ledenbriefnummer: Lbr. 13/005 Samenvatting Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering van 12 oktober j.l. heeft de VNG haar visie op het sociaal domein gepresenteerd onder de titel "Bouwen op de kracht van burgers", mede als inzet voor het regeerakkoord. Voor een succesvolle transformatie in het sociale domein is het nodig dat slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van deze taken. Door de zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren, vermijden we onnodige bureaucratie. We maken maatwerk mogelijk en spelen beter in op wat mantelzorg en informele netwerken kunnen bieden. Tegelijkertijd moet de lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht borgen. Onder andere om in de uitvoering expertise te kunnen bieden, schaalvoordelen in de organisatie (inkoop e.d.) te vergroten, risico's te kunnen dragen en een krachtige partner te zijn in het veld van professionele maatschappelijke actoren. In bijgevoegde notitie vindt u de gemeentelijke strategie om te komen tot voldoende uitvoeringskracht onder de titel "Bouwen op de kracht van gemeenten". Voor de samenwerking is uitgangspunt dat er een landsdekkend stelsel komt met robuuste congruente buitengrenzen, dat tegelijkertijd recht doet aan de ai in gang gezette ontwikkelingen bij gemeenten. In bijgevoegde strategienotitie wordt dit in vier stappen uitgewerkt. Wij roepen u op om werk te maken van en invulling te geven aan deze strategie. Het is onze overtuiging dat op deze wijze een antwoord wordt gegeven op de inhoudelijke en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten voor staan en invulling kan worden gegeven aan een werkend alternatief waar zowel politiek, maatschappelijke organisaties en burgers vertrouwen in hebben. Volledige brief: a babvi-u pdf Bijlage(n): ^ bouwen op de kracht van qemeenten.pdf Bron-URL: http: //www. vng. nl/print/

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) betreft ons kenmerk datum Bouwen op de kracht van BABVI/U januari 2013 gemeenten Lbr. 13/005 Samenvatting Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering van 12 oktober j.l. heeft de VNG haar visie op het sociaal domein gepresenteerd onder de titel "Bouwen op de kracht van burgers", mede als inzet voor het regeerakkoord. Voor een succesvolle transformatie in het sociale domein is het nodig dat slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van deze taken. Door de zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren, vermijden we onnodige bureaucratie. We maken maatwerk mogelijk en spelen beter in op wat mantelzorg en informele netwerken kunnen bieden. Tegelijkertijd moet de lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht borgen. Onder andere om in de uitvoering expertise te kunnen bieden, schaalvoordelen in de organisatie (inkoop e.d.) te vergroten, risico's te kunnen dragen en een krachtige partner te zijn in het veld van professionele maatschappelijke actoren. In bijgevoegde notitie vindt u de gemeentelijke strategie om te komen tot voldoende uitvoeringskracht onder de titel "Bouwen op de kracht van gemeenten". Voor de samenwerking is uitgangspunt dat er een landsdekkend stelsel komt met robuuste congruente buitengrenzen, dat tegelijkertijd recht doet aan de al in gang gezette ontwikkelingen bij gemeenten. In bijgevoegde strategie notitie wordt dit in vier stappen uitgewerkt. Wij roepen u op om werk te maken van en invulling te geven aan deze strategie. Het is onze overtuiging dat op deze wijze een antwoord wordt gegeven op de inhoudelijke en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten voor staan en invulling kan worden gegeven aan een werkend alternatief waar zowel politiek, maatschappelijke organisaties en burgers vertrouwen in hebben.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de leden Informatiecentrum tel. (070) betreft Bouwen op de kracht van gemeenten uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U Lbr. 13/005 blj'lage(n) 1 datum 16 januari 2013 Geacht college en gemeenteraad, Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering van 12 oktober j.l. heeft de VNG haar visie op het sociaal domein gepresenteerd onder de titel "Bouwen op de kracht van burgers", mede als inzet voor het regeerakkoord. Voor een succesvolle transformatie in het sociale domein is het nodig dat slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van deze taken. Door de zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren, vermijden we onnodige bureaucratie. We maken maatwerk mogelijk en spelen beter in op wat mantelzorg en informele netwerken kunnen bieden. Tegelijkertijd moet de lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht borgen. Onder andere om in de uitvoering expertise te kunnen bieden, schaalvoordelen in de organisatie (inkoop e.d.) te vergroten, risico's te kunnen dragen en een krachtige partner te zijn in het veld van professionele maatschappelijke actoren. In de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" over een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein staat het als volgt geformuleerd: "Om de gewenste integrale benadering in het sociale domein tot stand te brengen, is ook een inspanning van gemeenten nodig. Zij moeten voldoende uitvoeringskracht opbouwen voor de transitie, de benodigde transformatie én de robuuste uitvoering van taken in de toekomst. Dat geeft vertrouwen, bij gemeenten en alle andere betrokken partijen. Concrete opgaven voor gemeenten zijn: het creëren van meer interne samenhang tussen nu nog gescheiden werelden van werk, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs (vooral een opgave voor de grotere gemeenten);

14 het beschikken over voldoende kennis en capaciteit om de transitie en transformatie te realiseren, en de - soms complexe - uitvoering te kunnen aansturen en organiseren; het organiseren van een voldoende krachtige en effectieve positie in de relatie met partijen die vaak op veel grotere schaal georganiseerd zijn; het kunnen dragen van financiële risico's. Deze opgaven roepen, samen met de noodzaak om een effectieve netwerkpartner te zijn, de vraag op of gemeenten deze taken zelfstandig aan (moeten) kunnen. De positie ten opzichte van grote(re), (boven)regionaal georganiseerde partijen, de benodigde kennis en capaciteit en de afdekking van financiële risico's vragen om (boven) regionale samenwerking. Dit vraagt om gedegen samenwerkingsverbanden." Alternatieve gemeentelijke strategie In het regeerakkoord meldt het kabinet dat zij voor de uitvoering van de decentralisaties in principe aan de schaal van gemeenten denkt. De kabinetsplannen werken als we niet oppassen slechts vertragend op de huidige processen van samenwerking en opschaling die overal in het land vanuit de inhoud tot stand komen. De VNG heeft daarom aangegeven dat een schaalgrootte vraagstuk vanuit de inhoud moet worden aangevlogen en de lijn van het kabinet afgewezen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven open te staan voor alternatieven. Daarmee ontstaat meer ruimte voor inhoudelijke resultaten en de daarvoor benodigde uitvoeringskwaliteit bij gemeenten. Duidelijk is dat de lokale overheid de nodige uitvoeringskracht zal moeten organiseren en tonen. Vanuit het Rijk (departementen en Tweede Kamer), vanuit het veld (o.a. uitvoerings- en cliëntenorganisaties), maar vooral ook bij gemeenten zelf blijft de vraag terugkomen hoe voor specifieke taken gekomen kan worden tot voldoende waarborgen voor uitvoeringskracht op het sociale domein. De VNG heeft verkend of van onderop een gezamenlijke strategie geformuleerd kan worden die én een steun in de rug is van alle gemeenten, maar die ook het kabinet, de Tweede Kamer en de samenleving het vertrouwen moet geven dat dit de juiste richting is om de uitvoeringskracht voor de nieuwe gemeentelijke taken in het zorgdomein te borgen. Daartoe is een discussienotitie opgesteld, samen met de provinciale afdelingen van de VNG en de besturen van de G4, G32, het Platform Middelgrote Gemeenten en de P10. Daarin staan de volgende uitgangspunten centraal: decentralisatie van taken naar alle 408 gemeenten; voor een deel van de te decentraliseren taken is samenwerking noodzakelijk om voldoende uitvoeringskracht te organiseren; voor deze taken is samenwerking niet vrijblijvend: waar het vanuit de inhoud noodzakelijk is om samen te werken, mag dat ook worden verwacht; bij de keuze voor de schaal en vorm van deze samenwerking is de inhoud van de taak leidend; deze samenwerking kan daarom van onderop stand komen. onderwerp Bouwen op de kracht van gemeenten datum <datum> 02/03

15 Dit proces heeft geresulteerd in een breed gedragen gemeentelijke strategie, die het bestuur van de VNG heeft vastgesteld in haar vergadering van 10 januari j.l. Oproep aan gemeenten Bijgevoegd vindt u deze strategie om te komen tot voldoende uitvoeringskracht onder de titel "Bouwen op de kracht van gemeenten". Voorde samenwerking is uitgangspunt dat er een landsdekkend stelsel komt met robuuste congruente buitengrenzen, dat tegelijkertijd recht doet aan de al in gang gezette ontwikkelingen bij gemeenten. In bijgevoegde strategienotitie wordt dit in vier stappen uitgewerkt. Daarbij wordt tevens een suggestie gedaan hoe de verkenning tot samenwerking vorm te geven. Op deze wijze kunnen gemeenten gezamenlijk, van onderop, vanuit de inhoud geredeneerd, maar niet vrijblijvend komen tot de gewenste uitvoeringskracht in het sociaal domein. Als termijn voor de verkenning tot samenwerking hanteren we 31 mei 2013 als uitgangsdatum. Op die manier is duidelijk dat zelfbewuste gemeenten werk maken van een alternatieve strategie. En op deze wijze kan de benodigde samenwerking daadwerkelijk worden vormgegeven in de tweede helft van Wij roepen u op om werk te maken van en invulling te geven aan deze strategie. Het is onze overtuiging dat op die wijze een antwoord wordt gegeven op de inhoudelijke en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten voor staan en invulling kan worden gegeven aan een werkend alternatief waar zowel politiek, maatschappelijke organisaties en burgers vertrouwen in hebben. Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad Deze ledenbrief staat ook op onder brieven. onderwerp Bouwen op de kracht van gemeenten datum <datum> 03/03

16 Bijlage bij ledenbnef 13/005, 16 januari 2013 Strategie 'Bouwen op de kracht van gemeenten 9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Zorgdomein en gemeentelijke uitvoeringskracht Een succesvolle transformatie in het sociale domein betekent dat slimme keuzes worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van deze taken. Door de zorg en ondersteuning dicht bij mensen te organiseren, vermijden we onnodige bureaucratie. We maken maatwerk mogelijk en spelen beter in op wat mantelzorg en informele netwerken kunnen bieden. Tegelijkertijd moet de lokale overheid wel de nodige uitvoeringskracht borgen. Onder andere om in de uitvoering expertise te kunnen bieden, schaalvoordelen in de organisatie (inkoop e.d.) te vergroten, risico's te kunnen dragen en een krachtige partner te zijn in het veld van professionele maatschappelijke actoren. In de notitie "Bouwen op de kracht van burgers" over een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein staat het als volgt geformuleerd: Om de gewenste integrale benadering in het sociale domein tot stand te brengen, is ook een inspanning van gemeenten nodig. Zij moeten voldoende uitvoeringskracht opbouwen voor de transitie, de benodigde transformatie én de robuuste uitvoering van taken in de toekomst. Dat geeft vertrouwen, bij gemeenten en alle andere betrokken partijen. Concrete opgaven voor gemeenten zijn: het creëren van meer interne samenhang tussen nu nog gescheiden werelden van werk, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs (vooral een opgave voor de grotere gemeenten); het beschikken over voldoende kennis en capaciteit om de transitie en transformatie te realiseren, en de - soms complexe - uitvoering te kunnen aansturen en organiseren; het organiseren van een voldoende krachtige en effectieve positie in de relatie met partijen die vaak op veel grotere schaal georganiseerd zijn; het kunnen dragen van financiële risico's. Deze opgaven roepen, samen met de noodzaak om een effectieve netwerkpartner te zijn, de vraag op of gemeenten deze taken zelfstandig aan (moeten) kunnen. De positie ten opzichte van grote(re), (boven)regionaal georganiseerde partijen, de benodigde kennis en capaciteit en de afdekking van financiële risico's vragen om (boven) regionale samenwerking. Dit vraagt om gedegen samenwerkingsverbanden." 2. Schaal en de decentralisaties volgens het kabinet In het regeerakkoord meldt het kabinet dat zij voor de uitvoering van de decentralisaties in principe aan de schaal van gemeenten denkt. De kabinetsplannen werken als we niet oppassen slechts vertragend op de huidige processen van samenwerking en opschaling die overal in het land vanuit de inhoud tot stand komen. De VNG heeft daarom aangegeven dat een schaalgrootte vraagstuk vanuit de inhoud moet worden aangevlogen en de lijn van het kabinet afgewezen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven open te staan voor alternatieven. Daarmee ontstaat meer ruimte voor inhoudelijke resultaten en de daarvoor benodigde uitvoerings kwaliteit bij gemeenten. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel www vnq.nl

17 3. Gemeenten geven richting aan krachtige decentralisatie Met de geboden ruimte door de minister van BZK, is de discussie over de uitvoeringskracht en schaal nietten einde. Vanuit het Rijk (departementen en Tweede Kamer), vanuit het veld (o.a. uitvoerings- en cliëntenorganisaties), en vooral ook bij gemeenten zelf zal de vraag blijven terugkomen hoe voor bepaalde, meer complexe en/of dure taken binnen het sociale domein voldoende uitvoeringskracht kan worden georganiseerd. Er is dus een alternatief nodig voor de nog niet goed uitgewerkte kabinetsplannen. Een alternatief dat recht doet aan de bewegingen die nu in gemeenten in gang zijn en deze beweging versterkt en versnelt. Zodat er op zeer afzienbare termijn sprake is van zichtbare versterkingsbewegingen van de uitvoeringskracht, die bijdragen aan het succes van de decentralisaties: dichtbij de burger waar kan, met zo min mogelijk lasten voor professional en bestuur. Deze opgave kan maar op één manier worden opgepakt, namelijk vanuit de inhoud. Deze inhoud maakt het noodzakelijk dat alle 408 gemeenten werken aan de uitvoeringskracht die nodig is om de decentralisaties voor alle taken goed uit te kunnen voeren. 4. Bestuurlijk en financiële verantwoordelijkheid bij alle gemeenten De principes "Op maat ondersteuning voor burgers door een integrale benadering" en "Rechtszekerheid voor burgers, met ruimte voor verschil" uit "Bouwen op de kracht van burgers" geven aan dat in een ontschot lokaal sociaal domein efficiënter kan worden gewerkt, integraliteit kan worden georganiseerd en ingezet kan worden op de kracht van burgers en netwerken om hen heen. Voorzieningen die nu nog gescheiden worden georganiseerd kunnen worden gebundeld en er kan beter worden bezien wat collectief en wat individueel geregeld moet worden. Alleen dan kunnen gemeenten daadwerkelijk taken doelmatig en op maat aanbieden. Een zekere mate van verschil tussen gemeenten is daarbij onvermijdelijk en zelfs gewenst om op die wijze zo goed mogelijk aan te sluiten op de unieke situatie van de burger en haar omgeving Deze beleidsvrijheid van gemeenten wordt begrensd door voldoende rechtsbescherming en rechtszekerheid voor de burger. Het is daarmee van groot belang dat alle gemeenten beleidsmatig en financieel verantwoordelijk blijven voor de te decentraliseren taken. Dat vraagt een integrale bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor zowel de (meestal goedkopere) algemene, preventieve voorzieningen via de beleidsplicht (gemeenten hebben alleen de plicht beleid vast te stellen, er wordt geen inhoudelijk kader meegegeven), de (vaak duurdere) voorzieningen die in het kader van de compensatieplicht (kaders worden aan het wat gesteld, maar de manier waarop wordt aan gemeenten overgelaten) worden georganiseerd voor burgers met specifieke beperkingen en voor de (vaak zeer dure) specifieke voorzieningen die als gevolg van landelijk uniforme rechten en plichten moeten worden georganiseerd.' 5. Uitvoeringskracht van specifieke decentralisatieopgaven op bovenlokaal niveau Een groot aantal taken kan lokaal worden georganiseerd, dichtbij de burger. Dit zijn de taken waarvoor de nabijheid bij de burger cruciaal is, die relatief eenvoudig zijn, die niet strak te reguleren zijn, die in iedere gemeente een behoorlijk volume kennen, die lage kosten per burger hebben en waarvoor geen (zeer) hoge eisen aan toezicht en verantwoording worden gesteld worden hierna buiten beschouwing gelaten. Gemeenten kunnen vrijwillig ervoor kiezen ook deze taken in samenwerking op te pakken. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

18 Voor een kleiner aantal taken geldt dat zij vanwege hun aard bovenlokaal georganiseerd moeten worden om tot voldoende uitvoeringskracht te komen. Dit zijn bijvoorbeeld taken die ofwel zeer sterk ingrijpen in de persoonlijke levensfeer ofwel gericht zijn op de zeer kwetsbaren (denk bijvoorbeeld aan een opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel). Daarnaast kan het gaan om opgaven: Die zulke kleine aantallen betreft dat de overhead op een kleinere schaal te groot wordt (bijvoorbeeld doof-blinden). Waarvoor specialistisch kennis nodig is om goed te kunnen inkopen/regie te kunnen voeren, die lastig te organiseren is op een kleinere schaal. Waarvoor de aantallen klein zijn en de kosten per persoon zeer groot, waardoor het verstandig is om financieel risico spreiden (meervoudig gehandicapte kinderen). Voor deze opgaven kan het niet vrijblijvend zijn om een bovenlokale samenwerking/uitvoering te organiseren. Voor sommige van deze taken is een zeer hoog schaalniveau nodig. In uitzonderlijke gevallen kan dat zelfs landelijk zijn. Veel van de taken zijn echter prima op het niveau van een regio of subregio te organiseren. Voor het bepalen van de gewenste omvang van deze regio is het van belang om de inhoud van de opgave (taken) en het gebied van de samenwerkende gemeenten centraal te stellen. 6. Via een gezamenlijk, niet vrijblijvend proces. Onderstaand schetsen wij een voorstel hoe het proces om tot die uitvoeringskracht per gemeente te komen, met elkaar vorm te geven. We hebben als gemeenten al eens een dergelijk proces van onderop doorlopen, namelijk met de totstandkoming van de arbeidsmarktregio's. Voorstel is dat gemeenten met elkaar binnen deze regio's als vertrekpunt voor te voeren gesprekken aan de slag gaan om samen te bepalen, voor de taken die samenwerking vragen, welke samenwerking(en) op welke schaal het best passen. Dat wil niet zeggen dat alle taken ook binnen deze regio of op deze schaal moeten worden opgepakt. Zoals gezegd: veel kan lokaal. Daar waar om uitvoeringskracht te versterken andere schalen dan de arbeidsmarktregio meer voor de hand liggen, moet er ruimte zijn die te benutten. Dit om te voorkomen, dat reeds bestaande initiatieven worden doorkruist of het voorwerk dat is gedaan, bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg, teniet wordt gedaan. Gemeenten werken daar hard aan het tot stand brengen van bovenlokale samenwerking voor verschillende taken, waaronder jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze verkenning moet ertoe leiden dat gemeenten vanuit het gesprek in de arbeidsmarktregio's het met elkaar eens worden over de inhoud (welke taken), schaal en vorm van de samenwerking(en) voor de decentralisatie taken. Om versnippering te voorkomen worden incongruentie en bestuurlijke drukte (in brede zin) zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig teruggedrongen. Vanuit de inhoud logische regio's, met robuuste buitengrenzen dragen hieraan bij. Stap 1: Verkennen samenwerking(en) door gemeenten Er is al veel werk verzet, vooruitlopend op de implementatie vanaf In de tweede helft van 2013 zullen veel gemeenten hun samenwerkingsverbanden gaan operationaliseren. In veel regio's worden VNG Postbus GK Den Haag Tel

19 dan ook al volop en op vruchtbare wijze gesprekken gevoerd over samenwerking in het sociale domein. Met de arbeidsmarktregio's als vertrekpunt voor het gesprek, gaan gemeenten met elkaar aan de slag om dit proces verder te brengen. Dat levert voor 31 mei 2013 voorstellen op voor de in te richten samenwerking (en) op het sociale domein. Daarbij wordt in ieder geval met elkaar in kaart gebracht voor welke taken bovenlokale samenwerking vanuit de aard van de taken noodzakelijk en dus niet vrijblijvend is. Voor deze taken moet de gekozen samenwerkingsvariant in ieder geval aan de volgende kwaliteitscriteria voldoen: In de gekozen samenwerking is voldoende stevige regie richting en een goed partnerschap met (grote) maatschappelijke en zorginstellingen te realiseren, De gekozen samenwerking biedt voldoende basis voor goed risicomanagement, De gekozen samenwerking heeft een schaal die efficiënt is (gezien omvang cliëntenstroom c.q. aantal aanbieders). Als gemeenten willen samenwerken op taken waarvoor dat niet noodzakelijk is, vindt de verkenning naar de mogelijkheden hiervoor ook in gezamenlijkheid binnen de arbeidsmarktregio plaats. De arbeidsmarktregio is het vertrekpunt van het gesprek in de regio's. De uiteindelijk gekozen samenwerking(en) hoeft niet gelijk te lopen met de arbeidsmarktregio's. Er kan sprake zijn van een grotere of juist kleinere schaal en waar nodig kan er over de grenzen van de regio's worden samengewerkt. Daarbij zouden ook de huidige provinciegrenzen niet in de weg moeten zitten om de optimale schaal te kiezen. De VNG ondersteunt gemeenten bij de verkenning en het keuzeproces door overzicht en inzicht in de huidige en nieuw gekozen samenwerkingsvarianten in het sociale domein te bieden. Voorbeelden staan daarbij centraal. Stap 2: Monitoring door commissie van BZK en VNG In opdracht van BZK en de VNG komt er een commissie die de voortgang in kaart brengt en aan de hand van enkele kwaliteitscriteria beoordeelt of de benodigde uitvoeringskwaliteit tot stand komt. Hierbij word gekeken naar: Het ontstaan van 'witte vlekken' bij de keuzes die gemaakt worden. Of de samenwerkingen die ontstaan aan de kwaliteitscriteria van stap 1 voldoen. Of de operationalisatie van de gekozen schaal/samenwerking van de grond komt en er voldoende voortgang wordt geboekt. Stap 3: Aanspreken van achterblijvende gemeenten. Regio's c.q. gemeenten die achterblijven met de keuze voor en/of de operationalisatie van de samenwerking worden daarop aangesproken door BZK in afstemming met vakdepartement. Stap 4: Het Rijk komt met een aanwijzing voor achterblijvende gemeente(n) VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel www_vnq.nl

20 Als blijkt dat dit proces niet goed verloopt of onvoldoende resultaat oplevert dan moet er sprake kunnen zijn van een interventie. Met als ultimum remedium een aanwijzing van de minister. Zover laten gemeenten het niet komen. 7. Tot slot Via bovenstaande strategie kunnen gemeenten samen vanuit de inhoud vormgeven aan de voor de decentralisaties op het sociale domein benodigde uitvoeringskracht. Voor taken waarvoor dat vanuit hun aard (o.a. specialistisch, kleine doelgroep, hoge kosten,...) noodzakelijk is, is samenwerking niet vrijblijvend. Voor andere taken kan aanpalend daaraan worden bezien in hoeverre samenwerking nuttig is. Bij de keuze voor inhoud, schaal en vorm van de samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaringen die gemeenten de afgelopen jaren hebben opgedaan met het vormgeven van uitvoeringskracht en samenwerking. Zodat er gedecentraliseerd kan worden met de kracht van gemeenten. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

ons kenmerk BB/U

ons kenmerk BB/U Ministerie van Algemene Zaken Dhr. drs. M. Rutte Postbus 20001 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8684 betreft Overhedenoverleg uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300094 bijlage(n) datum 16 januari

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

betreft Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking Ons kernmerk

betreft Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking Ons kernmerk Inlichten instantie via e-mail Page 1 of3 Info Den Helder - Lbr.13/069 - Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking Van: VNG Aan: '"info@denhelder.nr" Datum: Donderdag

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065 GEMEENTE HELLEND(X)RŃ" Behancl.: /n stuk j i IVÌ 1.0' 19 ' JUL 2013 VMC iiníîiiiui Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum

Nadere informatie

ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND. Regionale samenwerking in het sociale domein

ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND. Regionale samenwerking in het sociale domein ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND Regionale samenwerking in het sociale domein 1. Inleiding In een brief aan de colleges van B&W van 15 maart heeft minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk

Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk 27 maart 2013 1. Inleiding Overheidsbeleid In de afgelopen jaren is een beweging ingezet om meer taken in het sociale domein van de rijksoverheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief herstructurering sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U201200154 Lbr. 12/012 bijlage(n)

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011.

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIIMil III! G12.0135 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300291 Lbr. 13/020 bijlage(n) 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Raadsbesluit O 8 APR. 2014

Raadsbesluit O 8 APR. 2014 danim l archief ^ Raadsbesluit O 8 APR. 2014 Datum Registratie nr. Stuk Onderwerp 6 maart 2014 1553108 GR14-73 II : Kadernota Innovatie Sociaai Domein 2014-2018, deel I: Drie decentralisaties en Innovatie

Nadere informatie

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Regeerakkoord 2012 Dreesseminar 16 november 2012 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Bezuinigingen gemeentefonds

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord

DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord DE DRIE DECENTRALISATIES Na het Regeerakkoord Gemeente Waterland Afdeling Zorg & Welzijn Februari 2013 1. INLEIDING... 2 1.1. HET PROCES TOT NU TOE...2 2. HET REGEERAKKOORD... 2 2.1. UITGANGSPUNTEN REGEERAKKOORD...2

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Postbus EA Den Haag Sport. Dhr G. Koop (MSc) Postbus F Ei DEN HAAG T

Lange Voorhout 8 Postbus EA Den Haag Sport. Dhr G. Koop (MSc) Postbus F Ei DEN HAAG T Algemene Rekenkamer Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag Sport Dhr G. Koop (MSc) Postbus 0350 F 070-344130 500 Ei DEN HAAG T 070-344344 E w g.koop rekenkamer.ni

Nadere informatie

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Cluster C Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Decentralisatie AWBZ taken naar de Wmo Linda Hazenkamp Programma Voorstellen De huidige Wmo: cijfers en historie De kabinetsplannen AWBZ en Wmo

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Bouwen op de kracht van burgers. Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein

Bouwen op de kracht van burgers. Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein Bouwen op de kracht van burgers Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein Aanleiding en Aanpak Door val van het kabinet vertraging bij de decentralisaties Mogelijkheid om te onderzoeken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 Spelregels collectieve inkoop en financiering uw kenmerk ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 bijlage(n) datum 6

Nadere informatie

De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief. VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013

De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief. VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013 De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013 Budgetontwikkeling sociaal domein Ruim 1,5 miljard bezuinigen (excl. extramuralisering)

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Datum 18 oktober 2013 Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties

Datum 18 oktober 2013 Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK Bestuur, Democratie en Financiën - Project Decentralisaties Uw kenmerk Betreft Beeld ontwikkeling,

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U

ons kenmerk BAOZW/U Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8421 betreft input voor BO over decentralisatie AWBZ uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie