Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk"

Transcriptie

1 Onderzoeksopzet decentralisaties sociale domein gemeente Nijkerk 27 maart Inleiding Overheidsbeleid In de afgelopen jaren is een beweging ingezet om meer taken in het sociale domein van de rijksoverheid naar de gemeenten over te brengen. Dit proces wordt decentralisatie genoemd. De reden voor het overbrengen van de taken is dat de gemeenten dichter bij de burger staan en de taken integraler, effectiever en efficiënter (dus goedkoper) kunnen uitvoeren. Het uitgangspunt van de decentralisaties is: Eén gezin, één plan, één regisseur. De overheid wil een einde maken aan de praktijk waarbij hulpverleners langs elkaar heen werken bij het bieden van ondersteuning. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt de plannen van de overheid. In het VNGrapport Bouwen op de kracht van Burgers 1 staat letterlijk: In de afgelopen periode is een beweging ingezet om meer taken in het sociale domein naar gemeenten over te brengen. Gemeenten hebben hun steun daarvoor uitgesproken en willen deze bewegingen waarmaken, vasthouden en versterken. Om de potentie van die beweging overal in Nederland ten volle te benutten is een samenhangende en integrale benadering van decentralisaties in het sociale domein een voorwaarde. De eerste afspraken tussen de rijksoverheid en de gemeenten over de decentralisaties zijn gemaakt in het bestuursakkoord Vervolgens zijn deze verder vorm gegeven in het regeerakkoord uit oktober Diverse ministeries zijn betrokken bij de decentralisaties en er is een ministeriële commissie decentralisatie gevormd, die bezig is met de verdere uitwerking. In de loop van 2013 zal duidelijk moeten worden wat de budgettaire consequenties zijn voor de gemeenten 4. In totaal gaat het om een bedrag van 16 miljard voor de te decentraliseren taken. De financieringsstroom zal lopen via het gemeentefonds dat momenteel ook ongeveer dat bedrag heeft. Naast het gemeentefonds hebben gemeenten nog eigen inkomsten en ontvangen ze nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties betekenen dat het budget voor gemeenten enorm toeneemt ten opzichte van het huidige budget.. Daarnaast moet er fors bezuinigd worden op het budget van de gemeenten en ook op de decentralisatietaken in het sociale domein. Gemeenten staan voor een grote opgave om de decentralisaties in het sociale domein tot een succes te maken 5. 1 VNG, Bouwen op de kracht van burgers, oktober 2012 pag Bestuursakkoord , Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk. 3 Bruggen slaan, regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober Binnenlands Bestuur , Interview minister Plasterk, Verdubbel tempo van herindelingen, pag VNG, brief aan minister Algemene Zaken, Overhedenoverleg, 16 jan

2 Decentralisatietaken in het sociale domein Concreet gaat het bij de decentralisaties in het sociale domein om de jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen). Jeugdzorg De jeugdzorg moet met ingang van 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen van de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid zijn van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz (Geestelijke gezondheidszorg) die onder de ZVW (Zorgverzekeringswet) valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. De totale financiële omvang van deze taken bedraagt naar schatting 3 miljard euro 6 en er wordt een korting verwacht van ca. 15% 7. Extramurale begeleiding uit de AWBZ Extramurale zorg is een vorm van thuiszorg waardoor mensen langer op zichzelf kunnen blijven wonen en toch de zorg en verpleging krijgen die ze nodig hebben. Mensen krijgen zorg in eigen huis. Extramurale zorg kan bestaan uit verzorging, verpleging, psychosociale ondersteuning en voorzieningen en diensten die in een verzorgingstehuis aanwezig zijn. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteunende zorg aan huis, de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig zijn. Deze taken worden van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De aangeboden zorg verandert van een verzekerd recht in een voorziening. De totale financiële omvang van deze taken bedraagt naar schatting 10 miljard euro met een bezuinigingstaakstelling van 1,6 miljard euro 8. Participatiewet In was er een wetswijziging in voorbereiding waarbij regelingen van de Wsw (wet sociale werkvoorziening), Wajong (wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten) en Wwb (wet werk en bijstand) in een nieuwe wet Werken naar Vermogen ondergebracht moesten worden. De nieuwe wet moet er voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen door regulier werk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten moeten de nieuwe wet gaan uitvoeren. Deze wet zou met ingang van 1 januari 2013 in werking treden. Door de val van het kabinet in het voorjaar van 2012 en de verkiezingen in het najaar van 2012 is het wetsvoorstel niet tot uitvoering gekomen. Inmiddels is in het nieuwe regeerakkoord 2 besloten om het wetsvoorstel Werken naar vermogen te vervangen door een nieuwe Participatiewet die moet ingaan op 1 januari Deze voorgenomen Participatiewet heeft een aantal wijzigingen t.o.v. de Wet Werken naar Vermogen. De fasering, financiering en uitvoering is anders. Onveranderd is dat de gemeenten de nieuwe wet moeten gaan uitvoeren. Met overheveling van de taken uit de participatiewet is een financiële taakstelling van 1,2 miljard gemoeid 7. 6 VNG, Financiele afspraken rondom decentralisatie jeugdzorg, 23 jan 2013, Powerpoint presentatie. 7 VNG, brief aan minister Algemene Zaken, Overhedenoverleg, 16 jan CPB, Analyse economische effecten financieel kader regeerakkoor, 29 okt 2012,p. 16,25 2

3 Schaalgrootte en samenwerking De decentralisaties van bovengenoemde rijkstaken brengen veranderingen met zich mee in de gemeenten op zowel beleidsniveau als uitvoerend niveau. De vraag doet zich dan voor of een gemeente wel de gewenste schaalgrootte heeft om de betreffende taken uit te voeren. In het regeerakkoord staat dat het kabinet voor de uitvoering van de decentralisaties in principe wil naar gemeenten met een omvang van meer dan inwoners. Premier Rutte nuanceerde de nagestreefde omvang echter al in de regeringsverklaring. De VNG waarschuwt in haar ledenbrief van januari voor deze kabinetsplannen en vindt dat het vraagstuk van schaalgrootte vanuit de inhoud van de taken tot stand moet komen. De VNG stelt wel dat voor een deel van de te decentraliseren taken samenwerking noodzakelijk is om voldoende uitvoeringskracht te organiseren. De minister van Binnenlandse zaken noemt ten aanzien van samenwerken in een interview in januari 2013 een tweetal mogelijkheden 10 : De gemeenschappelijke regeling of de centrumgemeenteconstructie. Bij de centrumgemeenteconstructie stuurt één gemeente aan en kopen andere gemeenten de taken in tegen een bepaald tarief. Vervolgens stuurt de minister op 19 februari 2013 een brief waarin gemeenten de opdracht krijgen om voor 31 mei 2013 kenbaar te maken in welke congruente samenwerkingsverbanden de gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren 11.In een brief van 13 maart 2013 wordt het kabinetsstreven naar gemeenten van ten minste inwoners verder genuanceerd. Het kabinet zegt hierin dat het uitgangspunt is dat herindeling van onderaf tot stand moet komen. Er wordt in deze brief geen ideale omvang meer genoemd 12. Verzoek auditcommissie Nijkerk De auditcommissie van de gemeente Nijkerk heeft de rekenkamercommissie eind 2011 gevraagd een onderzoek uit te voeren naar regionalisering en schaalvergroting in relatie tot de decentralisaties vanuit het Rijk. De rekenkamercommissie heeft vervolgens besloten dit onderwerp te gaan onderzoeken (zie bijlage 1). Het onderzoek lijkt op een ex-ante onderzoek en niet een ex-post onderzoek waar de rekenkamercommissie zich normaliter op richt. Ex-post onderzoeken kijken terug naar het verleden en evalueren het reeds doorlopen beleidsproces of bedrijfsvoeringsproces 13. Hieruit komen vervolgens aanbevelingen voort voor de toekomst. Het ex-ante onderzoek daarentegen richt zich op de beleidsvoorbereidende fase en op de voorwaarden voor succesvol beleid en uitvoering. Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd terwijl de gemeente Nijkerk reeds bezig is met de beleidsvoorbereidende fase. De gemeente kan niet wachten tot de onderzoeksresultaten bekend zijn. Desalniettemin acht de auditcommissie een dergelijk onderzoek zinvol en heeft op 25 februari 2013 aan de rekenkamercommissie geadviseerd het onderzoek uit te voeren. 9 VNG, ledenbrief Bouwen op de kracht van gemeenten, 16 jan Binnenlands Bestuur , Interview minister Plasterk, Verdubbel tempo van herindelingen, pag Min. BZK, decentralisatiebrief, 19 feb 2013 ( ) 12 Min. BZK, Nadere toelichting met betrekking tot gemeentelijke herindeling, 13 mrt De taak van een rekenkamer(commissie) is het onderzoeken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en beleid van een gemeente.(art. 81 gemeentewet) 3

4 2. Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen Doel van het onderzoek Uit het onderzoek moet naar voren komen welke processtappen de gemeente Nijkerk moet doorlopen in het decentralisatieproces, wat de rol van de gemeenteraad is en hoe de raad kan sturen. Onderzoeksvragen 1. Wat is de huidige stand van zaken in de gemeente Nijkerk ten aanzien van de decentralisaties in het sociale domein? a. Wat is de huidige en toekomstige situatie in de gemeente Nijkerk ten aanzien van de decentralisatietaken, met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, personele en financiële consequenties, alsmede kwantitatieve informatie over doelgroepen? b. Op welke wijze bereidt de gemeente Nijkerk zich voor op de decentralisaties in het sociale domein? Welke stappen moeten worden uitgevoerd? c. Heeft de gemeente Nijkerk een visie/plan hoe de drie decentralisaties in het sociale domein worden uitgevoerd en zijn de plannen uitgewerkt in doelen? d. Welke beleidskeuzen en welke beleidsvrijheid heeft de gemeente Nijkerk bij de drie decentralisaties? 2. Welke rol speelt samenwerking voor de gemeente Nijkerk bij de betreffende decentralisaties? a. Welke samenwerkingsverbanden kent Nijkerk op dit moment in het sociale domein? In hoeverre omvatten de huidige samenwerkingsverbanden de betreffende decentralisatietaken? b. In hoeverre hecht de gemeente aan een eigen invulling van het beleid in het sociale domein? Is de situatie in Nijkerk zodanig dat specifiek eigen beleid vereist is? c. Welke soort van samenwerkingen zijn mogelijk? Wat zijn de voor- en nadelen en risico s? Welke keuzemogelijkheden heeft de gemeente Nijkerk? d. Welke criteria zijn van belang voor regionale samenwerking en welke criteria hanteert de gemeente Nijkerk? 3. Hoe wil de raad inhoud geven aan haar kaderstellende en controlerende rol bij de betreffende decentralisatieprocessen? a. Hoe wil de raad worden betrokken bij de verschillende stappen in het decentralisatieproces? b. Welke kaders (t.a.v. de decentralisatietaken en t.a.v. samenwerking) moet de raad stellen en welke criteria zijn daarbij van belang voor de gemeente Nijkerk? c. Welke instrumenten moet de raad inzetten om het proces te monitoren en bij te sturen? d. Hoe wil de raad geïnformeerd worden over de voortgang van de decentralisaties? Afbakening In het onderzoek wordt met name ingegaan op het proces van de decentralisaties. Bij de beantwoording van vraag 1 zal op de inhoud worden ingegaan, maar de nadruk zal in het onderzoek 4

5 liggen op het proces en de betrokkenheid van de raad. Het onderzoek richt zich op de situatie in Nijkerk. Landelijke ontwikkelingen en besluitvorming zullen mogelijk van invloed zijn op de situatie van Nijkerk, maar er zal in het onderzoek niet uitgebreid ingegaan worden op de landelijke ontwikkelingen. 4. Onderzoeksaanpak De onderzoeksopzet is voor advies voorgelegd aan het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende het onderzoek zal zo nodig advies worden ingewonnen bij dit onderzoekscentrum. Voor de definitieve start van het onderzoek is de opzet afgestemd met de auditcommissie van de gemeente Nijkerk (op 25 feb 2013). Vervolgens worden relevante gemeentelijke documenten en algemene informatie bestudeerd en worden aanvullend interviews gehouden met relevante bestuurders en ambtenaren. Er zal met name gebruik worden gemaakt van recente landelijke informatie. De resultaten van de documentenanalyse en de interviews worden weergegeven in een feitelijke rapportage. Deze rapportage wordt ter verificatie voorgelegd aan de direct betrokkenen. Vervolgens zal de rekenkamercommissie conclusies en aanbevelingen formuleren en wordt het rapport aangeboden aan het college voor een bestuurlijke reactie. Daarna wordt het eindrapport met nawoord van de rekenkamercommissie aangeboden aan de raad. De insteek van de rekenkamercommissie is om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de conclusies en aanbevelingen zo mogelijk te vergroten. Een complicerende factor in het huidige onderzoek is dat de gemeente Nijkerk reeds bezig is met het decentralisatieproces en dat de stand van zaken en feiten gedurende het onderzoek steeds veranderen. Hierdoor is het risico aanwezig dat de rekenkamercommissie achter de feiten aanloopt. De rekenkamercommissie zal daarom gedurende het onderzoekstraject steeds stil staan bij de vraag wat het onderzoek moet opleveren, hoe het gepresenteerd kan worden en of (een deel van) de resultaten tussentijds teruggekoppeld kunnen worden. De rekenkamercommissie zal bovendien kijken naar nieuwe vormen van het presenteren van de onderzoeksresultaten. Planning Afstemming auditcie 25 feb 2013 Startgesprek Documentenstudie Interviews Rapportage van bevindingen Technische reactie Bestuurlijke reactie Aanbieden rapport maart april mei juni juli aug sep 5

6 Bijlage selectiecriteria onderzoeksonderwerpen In onderstaande tabel staan de selectiecriteria voor onderzoeksonderwerpen van de rekenkamercommissie. Beoordelingscriteria onderzoeksonderwerp Relevantie: Is er sprake van een groot maatschappelijk, organisatorisch, bestuurlijk en/of financieel belang? Risico's: Is er sprake van risico's voor de doelmatigheid, rechtmatigheid of doeltreffendheid? Toegevoegde waarde: Is het onderwerp niet onlangs onderzocht door anderen? En worden er structurele leereffecten verwacht? Capaciteit: Is de rekenkamercommissie in het bijzonder geschikt om onderzoek te doen naar het onderwerp op basis van haar bevoegdheden, kennis of vaardigheden? Subsidiariteit: Kan de onderzoeksvraag op een andere, meer eenvoudige manier worden beantwoord? Variatie: Is er voldoende variatie in de onderwerpen die de rekenkamercommissie in één jaar en over de jaren heen onderzoekt? Ook dient er onderscheid te worden gemaakt in onderzoek naar de bedrijfsvoering en beleidsonderzoek. De auditcommissie heeft gevraagd het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft betrekking op de uitvoering van taken door de gemeente waar diverse burgers direct mee te maken hebben en heeft daarmee een maatschappelijk belang. Indien de decentralisaties niet goed verlopen bestaat het risico dat de betreffende taken in de toekomst niet efficiënt en effectief uitgevoerd worden. Het onderzoek moet een advies opleveren voor de raad hoe de voorbereidingen van de decentralisaties plaats moeten vinden. De rekenkamercommissie beschikt over de capaciteit om dit onderzoek te doen: benodigde kennis, bevoegdheden en vaardigheden zijn aanwezig. De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de onderzoeksvragen specifiek voor Nijkerk niet op een andere eenvoudiger manier beantwoord kunnen worden. Er zal gebruik worden gemaakt van informatie van beschikbare informatie van andere gemeenten en overheid. Het huidige onderzoek betreft een ex-ante onderzoek. Het onderwerp is actueel en een dergelijk onderzoek is nog niet eerder door de rekenkamercommissie voor de gemeente Nijkerk uitgevoerd. 6

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN Juli 2013 SeinstravandeLaar B.V. drs. Stan van de Laar Willemijn Smit MA LLM Karin Lagendijk MSc SEINSTRAVANDELAAR

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie