Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose."

Transcriptie

1 1 Informatiefiche voor deelnemers aan een studie Titel van de studie Fluoxetine behandeling bij multiple sclerose. Doel van de studie Wij vermoeden dat bij mensen met multiple sclerose de verwerking van energiestoffen zoals suikers (energiemetabolisme) niet optimaal verloopt in de hersenen. Dit zou volgens ons een verklaring kunnen bieden voor de progressieve achteruitgang van de ziekte. Momenteel bestaan er verschillende therapeutische mogelijkheden voor vormen van multiple sclerose waarbij er opstoten zijn (zgn. relapsing remitting multiple sclerose ). Voor de progressieve vormen zonder opstoten (zgn. primaire en secundaire progressieve multiple sclerose ) bestaat er geen behandeling die deze progressie afremt. Indien we het energiemetabolisme zouden kunnen verbeteren door medicatie toe te dienen, vermoeden we dat dit een nieuwe manier zou kunnen zijn om de progressieve achteruitgang van multiple sclerose af te remmen. Van fluoxetine is al een aantal keer aangetoond dat deze stof het energiemetabolisme bij multiple sclerose kan verbeteren. Met deze studie willen we nu nagaan of dit ook leidt tot het afremmen van de progressieve fase over langere termijn. De onderzoeker(s) Dienst neurologie UZ Brussel Dr. Melissa Cambron (toeziend arts) T +32 (0) of Prof. Dr. Jacques De Keyser (toeziend arts) T +32 (0) of Mevr. Annick Van Merhaegen - Wieleman T +32 (0) of Beschrijving van de studie De studie bestaat uit 12 studiebezoeken gespreid over 124 weken (iets meer dan 2,5 jaar). Het eerste studiebezoek betreft een inleidend en informerend studiebezoek waarbij er wordt nagegaan of de persoon kan deelnemen aan de studie. Om de waarde van de nieuwe behandeling wetenschappelijk vast te stellen is een vergelijkend onderzoek met een placebo nodig. Een placebo is een niet van het werkzame middel te onderscheiden toedieningsvorm, waaraan echter de werkzame stof niet is toegevoegd. Om bevooroordeling bij arts of patiënt te voorkomen wordt randomisatie toegepast, dat wil zeggen dat door loting tot stand komt of u in de fluoxetine of in de placebogroep terecht komt. Om dezelfde reden wordt het onderzoek dubbelblind uitgevoerd. Dat betekent dat noch u, noch uw arts weet in welke groep u bent ingedeeld. Deze procedure is nodig om een zo objectief mogelijk resultaat te krijgen Tijdens het tweede studiebezoek, dat plaatsvindt maximaal 4 weken na het eerste, wordt de studiemedicatie, dus ofwel het actieve geneesmiddel (fluoxetine), dan wel het niet-actieve geneesmiddel (placebo) aan u overhandigd. Het zijn tabletten die langs de mond worden ingenomen. De studiemedicatie zal gedurende de eerste 4 weken aan halve dosis worden ingenomen (1 tablet per dag). Daarna zal de volledig dosis worden ingenomen (2 tabletten per dag) gedurende 22 maanden (tot week 108). Vrijblijvend wordt er nog een laatste studiebezoek 3 maand na het stoppen van de medicatie gepland. Op week 12 en week 108 zal er een magnetische resonantie scan (MRI) van de hersenen (dit is een hersenscan op basis van onschadelijke magnetische stralen) uitgevoerd worden. De plaats en de datum van deze MRI's zal door de studieverpleegkundige samen met u gepland worden. Dit zijn de enige twee data waarbij u zich dient te verplaatsen voor de studiebezoeken. Voor alle andere studiebezoeken zal de studieverpleegkundige bij u thuis langskomen op een moment dat met u zal worden afgesproken. Daarbij zullen enkele klinische testen worden afgenomen om te zien hoe uw neurologische toestand evolueert. Een studiebezoek bij u thuis zal gemiddeld minuten duren. Het MRI onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Verder wordt u gewoon gevolgd door de neuroloog waar u mee vertrouwd bent. Bij dit onderzoek zijn er geen bloedafnames of injecties.

2 2 Deelnemers aan de studie Voor het welslagen van de studie is het uitermate belangrijk dat u de studiemedicatie heel nauwgezet inneemt ten einde het effect ervan op de achteruitgang van de ziekte optimaal te kunnen evalueren. Daarnaast is het belangrijk om naar de 2 afgesproken studiebezoeken voor het uitvoeren van de MRI hersenen te komen. Tijdens de MRI is het van groot belang dat u stil blijft liggen zodat de beeldkwaliteit optimaal is. Verder zijn er een aantal voorwaarden om aan de studie te kunnen deelnemen (de zogenaamde in- en exclusiecriteria): - Enkel patiënten welke lijden aan een progressieve vorm van multiple sclerose kunnen meedoen. - U dient een leeftijd te hebben tussen de 25 en 65 jaar - Indien u een seksueel actieve vrouw bent dient u adequate (betrouwbare) anticonceptie te nemen. - U mag niet zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben tijdens de duur van de studie. - U kan niet deelnemen aan de studie indien u reeds antidepressieve medicatie neemt. Dit gezien fluoxetine ook een antidepressieve werking heeft en u dan indien u in de groep terecht komt die de actieve behandeling krijgt teveel antidepressieve medicatie zou innemen. Indien het, na overleg met uw behandelend specialist en/of huisarts, verantwoord lijkt om deze medicatie te stoppen, kan u 2 maanden na het stoppen van de medicatie alsnog aan de studie deelnemen. - U kan niet deelnemen aan het onderzoek wanneer u een ernstige depressie heeft. Indien uzelf of uw arts in de loop van het onderzoek oordeelt dat u aan een zware depressie lijdt, zal het onderzoek bij u worden stopgezet en zal uw arts de juiste medicatie toedienen om deze depressie te behandelen. - U mag geen tweedelijns behandeling krijgen voor multiple sclerose. Volgende behandelingen zijn WEL toegestaan: Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif en Copaxone. Klinische testen die bij u thuis worden uitgevoerd 9-HPT en T25FW Dit zijn twee functionele testen waarbij u respectievelijk staafjes in gaatjes dient te steken met 1 hand of een bepaalde afstand (ongeveer 8m) te voet (al dan niet met uw vertrouwde hulpmiddel) zo snel mogelijk dient af te leggen. HAI Hauser ambulation index is een maatstaf voor uw mobiliteit. MACFIMS Dit is een reeks testen om uw geheugen- en taalfuncties na te gaan. BDI en MFIS Hier betreft het 2 korte vragenlijsten die peilen naar eventuele depressieve gevoelens of vermoeidheid. Studiebezoek 1-4 weken Screening Studiebezoek 2 Week 0 T25FW, 9-HPT, HAI, MACFIMS, BDI, MFIS Start studiemedicatie aan halve dosis. Studiebezoek 3 Week 12 MRI hersenen, T25FW, 9-HPT, HAI, MACFIMS, BDI, MFIS Studiebezoek 4 Week 24 T25FW, 9-HPT, HAI Studiebezoek 5 Week 36 T25FW, 9-HPT, HAI Studiebezoek 6 Week 48 T25FW, 9-HPT, HAI Studiebezoek 7 Week 60 T25FW, 9-HPT, HAI, MACFIMS, BDI, MFIS Studiebezoek 8 Week 72 T25FW, 9-HPT, HAI Studiebezoek 9 Week 84 T25FW, 9-HPT, HAI

3 Studiebezoek 10 Week 96 T25FW, 9-HPT, HAI Studiebezoek 11 Week 108 MRI hersenen, T25FW, 9-HPT, HAI, MACFIMS, BDI, MFIS Stop studie medicatie Studiebezoek 12 Week 120 T25FW, 9-HPT, HAI = Optioneel 3 Risico's en voordelen Fluoxetine is een geneesmiddel dat reeds sinds meer dan 20 jaar gebruikt worden voor de behandeling van depressie. Er zijn echter meer en meer aanwijzingen dat fluoxetine beschermende effecten op de zenuwcellen zou hebben. Zoals bij alle gebruik van medicatie, is er een risico op bijwerkingen, doch deze zijn goed gekend en meestal gering. Meest voorkomende bijwerkingen zijn: maag- en darmklachten, sufheid en slaperigheid bij het begin van de behandeling, gedaald libido, hoofdpijn. Indien u denkt last te hebben van bijwerkingen of indien u vragen heeft daaromtrent, neem dan gerust contact op met één van de onderzoekers of de studieverpleegkundige. Indien er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte gebracht worden. Bij onverwachte bevindingen zal tevens uw huisarts van de afwijking op de hoogte worden gebracht, tenzij u niet wilt dat wij dat doen. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel/bijwerking ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. De MRI hersenen houden geen enkele stralingsbelasting in. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van radioactieve stoffen of van contrastmiddelen. U mag niet in de MRI indien u bepaalde metalen voorwerpen in uw lichaam heeft zoals een pacemaker, een stimulator, vaatclips of schroeven. Onder bepaalde voorwaarde mogen metalen voorwerpen wel in de MRI, doch dit zal uitgebreid nagevraagd worden alvorens u tot de studie wordt toegelaten. Het is mogelijk dat de studiemedicatie die u ontvangt het ziekteproces van multiple sclerose afremt en dus voordeel biedt voor u, maar omdat dit een onderzoek betreft, kan dat voordeel ook niet gegarandeerd worden. Indien u zich in de placebo groep bevindt, dan valt er geen direct effect te verwachten op uw ziektebeloop. Na het beeindigen van de studie zal u de kans worden geboden om fluoxetine verder te nemen tot de studieresultaten gekend zijn. Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel en de VUB na raadpleging van de Commissies Medische Ethiek van alle deelnemende instellingen. Kosten verbonden aan deelname In het kader van uw deelname aan het onderzoek zal u enkel de kosten betalen die deel uitmaken van uw standaardbehandeling. U zal niet hoeven te betalen voor het onderzoeksgeneesmiddel of voor de onderzoeken en raadplegingen die in het kader van de studie worden uitgevoerd. Vergoeding Er is geen vergoeding voorzien. Wel wordt er een onkostenvergoeding voorzien voor uw verplaatsing naar de onderzoeken die worden uitgevoerd in kader van de studie. Vertrouwelijkheid In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen

4 de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaan de uitleg, te ondertekenen stemt u in met deze toegang. Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog terugkoppelen naar uw persoonlijk dossier). Verslagen waarin u wordt geïdentificeerd zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven en bijgevolg niet openbaar gemaakt worden. Wij zullen uw huisarts op de hoogte brengen van uw deelname aan deze studie en eventueel medisch relevante zaken, tenzij u hier bezwaar tegen aantekent. Deelname en beëindiging van de studie De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. U kan weigeren om deel te nemen en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de behandelende arts. Letsels ten gevolge van deelname aan de studie De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of letsel ten gevolge van deelname aan de klinische studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet betreffende experimenten op de menselijke persoon van 7 mei Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar (Ethias BA). 4 Lijst van deelnemende centra en lokale onderzoekers Elisabeth Ziekenhuis Campus Sijsele Dr. Danny DeCoo 050/ AZ St. Jan Brugge Dr. Ludo Van op den Bosch 050/ UZ Gent Prof. Dr. Jan Debruyne 09/ Stedelijk Ziekenhuis Aalst Dr. Erwin Fosselle 053/ OLV ziekenhuis Aalst Dr. Jo Caekebeke 053/ H.-Hartziekenhuis Menen Dr. Henricus Merkx 056/ AZ Damiaan Oostende Dr. Erwin Van Ingelghem 059/ Kortrijk AZ Groeninge Dr. Patrick Vanderdonckt 056/ UZ Brussel Dr. Melissa Cambron/Prof. dr. Jacques De Keyser 02/ AZ Maria Middelares Gent Dr. Luc Algoed 09/ MS centrum Melsbroek Dr. Marie D hooge/prof. dr. Guy Nagels/Dr. Anouk. Symons 02/ St Maria ziekenhuis Halle Dr. G Laureys 02/ UZA Antwerpen/ Mick Dr. Barbara Willekens 03/ MS centrum Overpelt Prof. Dr. Bart Van Wijmeersch 011/ AZ Sint-Jozef Turnhout Dr. Jan Proost 014/ Virga Jesse ziekenhuis Hasselt Dr. Nina De Klippel

5 5 Toestemmingsformulier Ik, heb het document "informatiefiche voor deelnemers aan een studie" (informed consent nummer xxx) pagina 1 tot en met 4 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in deel te nemen aan deze studie. Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde "toestemmingsformulier". Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur en de te voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico's en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie en ik heb op al mijn vragen, ook medische, een bevredigend antwoord gekregen. Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de onderzoeksarts. Ik zal hem/haar op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar. Ik bevestig dat ik de toeziende arts zal inlichten over eventuele geneesmiddelen, van welke aard ook, die ik in de maand voorafgaand aan de studie heb gebruikt, momenteel gebruik of van plan ben te gebruiken, ongeacht of ze al dan niet werden voorgeschreven. Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou ontstaan dat aan de studieprocedures of aan de toediening van het (de) geneesmiddel(en) is toe te schrijven. Ik ben me er van bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Brussel en dat deze studie zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de onderzoeker. Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn gezondheid, ras en seksueel leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en op verbetering van deze gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medischwetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens zal ik mij richten tot de toeziende arts die verantwoordelijk is voor de verwerking. Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden.

6 6 Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. Naam van de vrijwilliger: Datum: Handtekening: Ik bevestig dat ik de aard, het doel en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd aan de bovenvermelde deelnemer. De deelnemer stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde handtekening te plaatsen. Naam van de persoon die voorafgaand uitleg heeft gegeven: Datum: Handtekening:

Informatiebrief voor de deelnemers

Informatiebrief voor de deelnemers Reumatologie Bijlage 4 pagina 1 van 5 Informatiebrief voor de deelnemers 1 Titel van het onderzoek: AS IN BEWEGING spondyloarthritis. - Registratie van de sportbeoefening bij patiënten met 2 Doel van het

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie

Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie AZ MARIA MIDDELARES CLOSURE STUDIE pagina 1 van 8 Informatiebrief voor de deelnemer aan de studie 1 Titel van de studie: De invloed van sluiten van de breukopening op postoperatieve vochtopstapeling bij

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie

Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie Patiënten informatie Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie Geachte mevrouw/ heer, Uw behandelend arts

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen PATIËNTENINFORMATIE

Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen PATIËNTENINFORMATIE Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen Patiënt Nummer: PATIËNTENINFORMATIE Vergelijkende studie over diuretica (plaspillen) bij mensen

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen CAPRI Universiteit Antwerpen INFORMATIEBRIEF VOOR DEELNEMERS Versie voor patiënten Versie 3 22/04/2015 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS ONDERZOEK NAAR HET VERSCHIL IN WERKZAAMHEID TUSSEN EEN VASTE DOSERING EN EEN INDIVIDUELE DOSERING PROTROMBINE COMPLEX CONCENTRAAT (Cofact / Beriplex P/N ). INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS Geachte

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek TREND-studie Deelnemende ziekenhuizen in Nederland: Chirurgische of endoscopische behandeling van grote poliepen in de endeldarm?

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Patiënten informatiebrief Behorend bij het onderzoek naar het verschil in pijnvermindering en kwaliteit van leven na behandeling van werveluitzaaiing(en) met conventionele radiotherapie of stereotactische

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk?

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Patiënteninformatie Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker Dit studieprotocol en de bijbehorende patiënteninformatie en het toestemmingsformulier

Nadere informatie

Studie namiddag Evidence Based Zorg

Studie namiddag Evidence Based Zorg Studie namiddag Evidence Based Zorg Ann Van den Bruel, MD PhD Clinical Lecturer, University of Oxford Huisarts Programma Ethische commissie Serious Gaming Recrutering Care4Safety Uitkomsten 1Heart2Care4

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS

HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS HYDROCORTISON TER VOORKOMING VAN BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE; DE STOP-BPD STUDIE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS Geachte mevrouw/mijnheer, Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie van het omdat

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT Registratienummer Commissie voor Medische Ethiek: XXXXXXXX INFORMATIE VOOR DE PATIENT Studie titel: REQUITE Validatie van predictieve modellen en biomerkers voor radiotherapiegerelateerde toxiciteit om

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK)

Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK) Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK) Geachte ouder(s)/voogd(en), Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van methylfenidaat

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie Patiënteninformatiebrief Onderzoek naar: Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie (Officiële titel: Added value of 18 F-FDG-PET-CT

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Informatiebrief voor proefpersonen

Informatiebrief voor proefpersonen Memantine als additietherapie bij clozapine / MAC vervolgonderzoek [ april 2014] voor proefpersonen Vervolgonderzoek naar memantine toevoeging bij voortgezette behandeling met clozapine Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen Informatieformulier MRI onderzoek Verbetering van MRI scan protocollen Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial

Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Patiënteninformatie Vergelijken van twee behandelopties voor traumatische meniscus scheur: STARR-trial Geachte heer/mevrouw, U heeft uw orthopaedisch chirurg bezocht vanwege klachten ten gevolge van een

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Een placebo gecontroleerd onderzoek met lithium bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose Geachte heer/mevrouw, 1.Inleiding Aan

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP-studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetenschappelijk onderzoek 1 Waarom zou ik meedoen? 2 Zijn er risico s aan verbonden? 2 De opzet van een onderzoek 2 Wat betekent

Nadere informatie

Inhoud Frequency 8 6 4 2 0 18,00 20,00 22,00 24,00 BMI 26,00 28,00 30,00 32,00 Gent, april 2010 Betreft: pedometer-project Geachte mijnheer, mevrouw Ondanks

Nadere informatie

Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs.

Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs. Bijlage V: Informed consent stageplaats Titel onderzoek : Psychosociale ondersteuning en faciliteiten in het hoger onderwijs. Externe onderzoeker (naam, organisatie, adres, telefoonnummer, emailadres)

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d.

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie Catharina Ziekenhuis Eindhoven versie 2 d.d. Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens) bij u gesteld.

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Het PORTHOS onderzoek

Patiënteninformatie. Het PORTHOS onderzoek Patiënteninformatie Het PORTHOS onderzoek Het betreft een gerandomiseerd internationaal onderzoek in 8 ziekenhuizen in Nederland en België, waarin de balans tussen voor- en nadelen van bloeddrukmeting

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatie voor de Patiënt en Toestemmingsformulier

Informatie voor de Patiënt en Toestemmingsformulier Belang van een behandeling door Revlimid na autograft van stamcellen bij patiënten met myeloom die jonger zijn dan 65 jaar. Multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, Fase III studie, versus placebo.

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Tweede immunoglobulinen (IVIg) kuur voor Guillain-Barré Syndroom patiënten met een slechte prognose. Beste lezer, Je dokter heeft gevraagd mee

Nadere informatie

Studie: Symptoomperceptie bij functionele syndromen

Studie: Symptoomperceptie bij functionele syndromen FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP VOOR GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B-3000 LEUVEN (BELGIUM) INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Studie: Symptoomperceptie bij functionele

Nadere informatie

Patiënten-informatie. METEX studie

Patiënten-informatie. METEX studie Patiënten-informatie Zwangerschap van onbekende locatie of buitenbaarmoederlijke zwangerschap: medicamenteuze behandeling of afwachten Medicamenteuze behandeling of afwachten Geachte mevrouw, Zojuist heeft

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Beste leerlingen, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, Dat het eten van vis (rijk aan omega-3 vetzuren) goed is voor het functioneren van

Nadere informatie

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s The NEMO-1 study Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s Geachte ouders, NEMO-1 study NEonatal Seizure Treatment with Medication Off-patent: Dose-finding

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Laparoscopische peritoneale lavage of resectie voor gegeneraliseerde peritonitis bij geperforeerde diverticulitis: een landelijke multicentrum

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Informatie over een onderzoek, genaamd Alle klokken gelijk (On Time: An integrated approach to sleep improvement) Kenmerk Telefoon E-mail Datum Betreft 2012.472 - NL42867.029.12 020-5665500 contact.slaaponderzoek@gmail.com

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie VUMC versie 5 d.d.20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 SUPER-studie VUMC versie 5 d.d.20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK

Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Het PARTNER-onderzoek is een onderzoek naar stellen, waarbij: (i) de ene partner HIV-positief is en de ander HIV-negatief; (ii)

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Een placebo gecontroleerd onderzoek met lithium bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose Geachte heer/mevrouw, 1.Inleiding Aan

Nadere informatie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie

Patienteninformatiebrief. De Rapid studie Patienteninformatiebrief De Rapid studie Studie waarin de standaard dotter behandeling met stent voor een vernauwde of afgesloten bovenbeenslagaders wordt vergeleken met een Paclitaxel gecoate dotter ballon

Nadere informatie

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Beste ouder(s) / verzorger(s), In het kader van onze studie naar de ziekte

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek I Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek

Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Patiënteninformatie voor ALS-patiënten over geneesmiddelenonderzoek Een placebo gecontroleerd onderzoek met lithium bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose Geachte heer/mevrouw, 1.Inleiding Aan

Nadere informatie

UMC St Radboud. Dubbeltaakonderzoek. Parkinson

UMC St Radboud. Dubbeltaakonderzoek. Parkinson UMC St Radboud Dubbeltaakonderzoek bij Parkinson Patiënteninformatie U ontvangt deze folder omdat u de polikliniek Neurologie van het UMC St Radboud te Nijmegen bezocht in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Oxytocine en hoe de hersenen op babygeluiden reageren

Oxytocine en hoe de hersenen op babygeluiden reageren Oxytocine en hoe de hersenen op babygeluiden reageren Een onderzoek van het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden en het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) Wat is het doel

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Endoscopische versus percutane galwegdrainage voor operatie van een hilair cholangiocarcinoom Geachte mevrouw/mijnheer, Dit onderzoek, waarvoor uw medewerking wordt

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS ONDERZOEK NAAR ANTISTOLLINGSBEHANDELING BIJ BOEZEMFIBRILLEREN Officiële titel: Vitamin K antagonists (VKA) versus New Oral Anticoagulants (NOACs) in patients with currently well controlled VKA therapy

Nadere informatie

Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI

Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN MET GEAMPUTEERDE ARM Het ontcijferen van (gepoogde) handgebaren uit hersenactiviteit met behulp van MRI Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht VOEDING & DIEET Meedoen aan de studie Zicht op gewicht Informatie voor deelnemers Meedoen aan de studie Zicht op gewicht U bent uitgenodigd om mee te doen aan een studie. Of u deelneemt of niet, is helemaal

Nadere informatie

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID TNO 24 december 15 1/7 Korte titel onderzoek: Titel bijlage: ABC-studie Informatie voor deelnemers Titel onderzoek: Methodeontwikkeling voor doe-het-zelf meten van cognitief functioneren, welbevinden en

Nadere informatie

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer)

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer) BIJLAGE A : Model van het formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaandelijk aan de facturatie van de specialiteit TYSABRI ( 4410000 van hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Informatiebrochure voor de patiënt (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Achtergrondinformatie over deze brochure Informatie over geboorteafwijkingen Deze brochure bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie.

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Informatie brief: SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Het effect van het onderbreken van de zenuwbanen van de nieren op de bloeddruk. Versie 4.2: datum:

Nadere informatie

Informatiefolder CONCERT studie 2.0 Deelname aan behandelonderzoek

Informatiefolder CONCERT studie 2.0 Deelname aan behandelonderzoek Informatiefolder CONCERT studie 2.0 Deelname aan behandelonderzoek Leiden CONCERT studie 2.0 Bij deze folder heeft u ook een brief ontvangen. In de brief vindt u algemene informatie over het onderzoek.

Nadere informatie

ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ULIPRISTAL VERSUS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS PRIOR TO LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL Esmya versus Lucrin als voorbehandeling vooraf aan een operatieve

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Botscintigrafie

PATIËNTEN INFORMATIE. Botscintigrafie PATIËNTEN INFORMATIE Botscintigrafie Mevrouw, mijnheer Deze brochure verschaft informatie over de skeletscintigrafie (of botscintigrafie) en praktische inlichtingen. Ook het doel en het verloop van het

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie