Contourplan. TeFoN (Centre of Excellence for food systems) Bijlage 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contourplan. TeFoN (Centre of Excellence for food systems) Bijlage 1"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Contourplan TeFoN (Centre of Excellence for food systems) Stichting Brainport John F. Kennedylaan 2 19 juni AB Eindhoven Tel N601VR10 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. PROJECT- OF PROGRAMMAGEGEVENS Doelstelling sleutelfactor(en): Bijdrage aan Brainport strategie PROJECT- OF PROGRAMMA UITVOERING PROJECT- EN PROGRAMMA BESCHRIJVING Doelgroep Doelstelling(en) Project- of programma beschrijving Te bereiken resultaten PROJECT- OF PROGRAMMAPLANNING...11 Bijlagen 1. BUDGETAANVRAAG ONTWERP/ONTWIKKELING CENTRE OF EXCELLENCE FOR FOOD SYSTEMS 13 2

3 1. PROJECT- OF PROGRAMMAGEGEVENS Intern projectnummer BPP TeFoN Datum ontvangst 15 mei 2008 Project- of programmanaam Domeinnaam /-namen Sleutelfactor(en) TeFoN (Centre of Excellence for food systems) Technology Centre of Excellence 1.1 Doelstelling sleutelfactor(en): Het opzetten en inrichten van de samenwerkingsorganisatie TeFoN (inclusief Centre of Excellence) die toptechnologische kennis van voortbrengingssystemen en materialen verbindt met (aanwezige) topkennis van teelt, gewas (product) en vervolgens vertaalt naar productieomgevingen en installaties op het niveau van doorbraak innovaties. TeFoN zal vraaggericht technologie ontwikkelen en toepassen in equipement en systemen voor productie, verwerking en logistiek van voedselproducten door topspelers uit bedrijfsleven en onderzoek- en kennisinstellingen optimaal met elkaar te verbinden, mede in een nieuw in te richten expertisecentrum via open innovatie en cross innovation. 1.2 Bijdrage aan Brainport strategie Het ontwikkelen en produceren van complexe fit to use high tech machines ten behoeve van en in samenwerking met de aanwezige voedselverwerkende industrie geeft kracht aan de Brainport focusgebieden High Tech Systems & Materials en Food & Nutrion mede door ze verbinden en (fysiek) te verankeren in de regio Zuidoost Nederland. 3

4 2. PROJECT- OF PROGRAMMA UITVOERING Naam Bedrijf/organisatie Functie Projecteigenaren a) Peter Swinkels BZW Voorzitter Stuurgroepleden b) Norbert Verbraak Jan Mengelers TNO Peter van den Elzen WUR Toine Timmermans WUR Leden klankbordgroep CEO Bedrijfsleven: 1) Ton de Weerd 2) Ivo Ploegsma 3) George Jentjens 4) Jan van Rijsingen 5) Rutger Lommerse TNO Industie & Techniek Stork Foodsystems CFS Bakel Jentjens machine Techniek Van Rijsingen Beheer/ bestuurslid FCP Flora Holland/ bestuursvoorzitter Ondernemersinitiatief Greenport Venlo Machinebouw Machinebouw Machinebouw Foodsector, vertegenwoordiging ondernemers Brabant Logistiek, vertegenwoordiging ondernemers Limburg Projectleider Willem den Ouden Fontys Hogescholen Directeur Fontys KDS Accountmanager Brainport Robert Jan Marringa Brainport 4

5 3. PROJECT- EN PROGRAMMA BESCHRIJVING 3.1 Aanleiding (identificatie van het probleem/de kans) De markt voor food systemen wordt gerekend tot de high tech systemen en materialen. Deze laatste was in 2005 goed voor een omzetvolume van 20 miljard euro en ruim banen in Nederland (waarvan in Zuidoost Nederland). Food systemen zijn verantwoordelijk voor circa 10% van het marktvolume, zijnde ruim 2 miljard euro waarvan 80% wordt geëxporteerd (50% buiten de EU) (Bron: DBSC). Tot food systemen worden gerekend machines en installaties voor voedselproductie, voedselverwerking, logistiek, food service en food retail. De Food & Nutrition sector heeft een jaarlijkse omzet van 42 miljard euro, biedt werk aan mensen (waarvan in Zuidoost Nederland) en is goed voor 20% van de Nederlandse export. Een sector met een grote economische impact. Maar ook een sector die in beweging is en permanent werkt aan vernieuwingen, én dat ook moet gelet op de dynamiek in de (inter)nationale afzetmarkten. Het is de uitdaging voor leveranciers van food systemen om in nieuwe samenwerking met de gebruiker nieuwe systemen te ontwikkelen. Het gaat dan vaak om systemen met complexe combinaties van vernieuwende technologie waarbij R&D, engineering, opstart, productie en testen nauw met elkaar verbonden zijn. Hierdoor is het noodzakelijk om te verschuiven van mono-productleverancier naar systeemleverancier. De toeleverancierstructuur in de Brainport regio biedt meer dan voldoende uitbesteding- en inkoopfaciliteiten in relatie tot de noodzakelijke kennis. Technologische kennisvelden zijn: optische en motion-subsystemen, embedded systemen, mechatronica, besturing- en sensortechnologie, nanotechnologie en materiaaltechnologie. De regio s Brainport Greenport Venlo Food Valley zijn in veel opzichten complementair. Qua ambitie en dynamiek is er grote gelijkenis tussen deze life lines van de Nederlandse economie op gebied van teelt, design, productie, marketing, logistiek en productkennis. De spelers in deze driehoek hebben alles in huis om op wereldklasse niveau te acteren en doen dat in veel gevallen dan ook. Door de verbinding tussen de actoren binnen de deze driehoek te organiseren kunnen nieuwe processen, concepten en producten met hoge toegevoegde waarde worden gegenereerd. Wellicht wat sterk aangezet maar er kan gesproken worden van de gouden TeFoN-triangle, in ieder geval van een driehoek met gouden kansen! Het verzilveren van die kansen is wat wordt beoogd met de opzet en uitvoering van het TeFoN Centre of Excellence met bijbehorend innovatie- of uitvoeringsprogramma. De in ontwikkeling zijnde netwerkorganisatie verbindt topspelers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op een slimme wijze met elkaar voor het vraaggericht ontwikkelen maar vooral toepassen van technologie in equipement en systemen voor productie, verwerking en logistiek van voedselproducten de focus van het TeFoN-programma. 5

6 3.2 Doelgroep TeFoN richt zich op ondernemende mensen binnen de organisatietypen enerzijds (zoals 1 tm 5 in verticale as) en hun positie in de waardeketens anderzijds (zoals a. tm d. in horizontale as): a. High tech systems & materials b. (Agro) Food & Nutrition c. Converters & designers d. Marketeers OEM (end users) 1. Ondernemingen 2. Kennisinstellingen 3. Onderwijsinstellingen 4. Start ups 5. Venture capitalists tech systems & (Agro) Food & Converters & Marketeers OEM materials Nutrition designers (end users) 1. Ondernemingen x x x 2. Kennisinstellingen x x x x 3. Onderwijsinstellingen x x x 4. Start ups x x 5. Venture capitalists x 3.3 Doelstelling(en) Het ontwikkelen en faciliteren van een open innovatienetwerk en (fysieke) uitvoeringsomgeving die midden in het hightech en (agro)food speelveld staan en alle taken uitoefenen (gevraagd en ongevraagd) om te komen tot cross innovatie en het optimaliseren van vernieuwingsketens in de lijn kennis kunde kassa én omgekeerd, kassa - kunde - kennis. 3.4 Project- of programma beschrijving TeFoN kent drie pijlers: 1. Netwerk (bedrijven en instellingen) 2. Projecten 3. Centre of Excellence Ad 1. Netwerk Geheel in de lijn met het concept van TeFon als open innovatienetwerk zullen vanuit die uitvalsbasis lopende en nieuwe activiteiten, initiatieven en initiatiefnemers aan elkaar worden verbonden. Daarbij kan worden gedacht aan verbindingen tussen verschillende sectoren, maar ook aan relaties tussen grootbedrijf en medium en low tech MKB en aan contacten tussen meer traditionele activiteiten en nieuwe kennisgebieden. 6

7 Ad 2. Projecten De projectideeën zijn een direct resultaat van de ontwikkelde kansenkaarten en roadmaps rond een aantal thema s of programmalijnen. Een tiental projecten is van start gegaan en een tiental staat op het punt van start te gaan. Ook clustering van beschreven projecten vindt plaats, waarbij niet alleen de omvang toeneemt, maar ook de strategische (en toegevoegde) waarde. Ook hebben zich al diverse nieuwe, kansrijke initiatieven aangediend. De programmalijnen die op basis van interviews met ondernemingen en kennisinstellingen op dit moment naar voren komen zijn: 1. Systeemontwikkeling en mechanisatie; 2. Intelligente verpakkingen en sensoren; 3. Transport en Logistiek; 4. Energie en Milieu; 5. Waterbehandeling en hergebruik. TeFoN is een netwerkorganisatie en is ook als zodanig georganiseerd. Centraal binnen het netwerk staan de projecten en de consortia die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die projecten. Een consortium bestaat uit één of meerdere ondernemingen en / of kennisinstellingen. Het consortium benoemt uit haar midden een projectleider die de linking pin vormt naar de programma- of themaleider. Deze themaleider is op dit vakgebied een (top)autoriteit in Nederland en verantwoordelijk voor zowel het goed functioneren van de schakelingen binnen het netwerk als voor de kennisopbouw. De themaleiders vormen samen met de TeFoN netwerkdirecteur het operationele hart. Ad 3. Centre of Excellence Het hart van TeFoN wordt gevormd door een nieuw top-technologisch instituut ten behoeve van de food systems. Dit centrum moet binnen vijf jaar uitgroeien tot een hoogwaardig onderzoeksinstituut met aanzien in de wereld waarin hoogwaardige kennis uit onderzoek en bedrijfsleven samenkomen. TNO en WUR zullen samen een initiërende en leidende rol hebben in dit instituut (co-ownership). Omdat het centrum tot de wereldtop zal behoren, moet het een belangrijke regiefunctie hebben ten aanzien van keuzes van technologieën, toepassingen en spelers. Hierdoor ontstaat een omgeving van excelleren en innoveren. Een acquisitiepunt voor verdere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het ontstaan van een Food Campus met een brede regionale inbedding. Het centrum zal activiteiten ontwikkelen op basis van verzamelde kennis door een netwerk van toponderzoekers (technologen, trendwatchers, marketeers) met kennis, contacten en ervaring in fundamenteel en toegepast onderzoek. Het centrum zal (onderzoek)activiteiten ontplooien op basis van vragen die vanuit het bedrijfsleven worden gesteld. Deze zaken zullen aan elkaar worden gekoppeld waarbij de vraag uit het bedrijfsleven leidend zal zijn. Het Centre of Excellence initieert en coördineert de kennistransfer. De activiteiten en projecten binnen het centrum zijn vooral gericht op precompetitieve ontwikkelingen. Uitgaande van een nieuwe techniek (bv. filtreren) zal worden bekeken hoe deze bijvoorbeeld kan worden toegepast in food processing. Het centrum zal waar mogelijk open innovatie stimuleren door bedrijven direct bij ontwikkeling en onderzoek te 7

8 betrekken. De prioriteit van het Centre of Excellence ligt bij het toepasbaar maken van resultaten van fundamenteel onderzoek op diverse terreinen binnen de keten met de focus op systemen en machines. Activiteiten in 2008 Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren zal er een projectorganisatie moeten worden opgezet. Deze staat geheel in het teken van het organiseren van het netwerk, interesseren van de doelgroep, het bij elkaar brengen van partijen, aanjagen van projecten en regievorming. Steekwoorden hierbij zijn kanaliseren, structureren, communiceren en koppelen. Hiertoe zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 1. Regie Centre of Excellence; 2. Doorontwikkeling TeFoN; 3. Adequate communicatie; 4. Projectontwikkeling en -financiering; 5. Programmamanagement. 1. Regie Centre of Excellence Om het TeFoN Centre of Excellence te kunnen realiseren zullen strategische gesprekken moeten worden gevoerd met aanverwante instituten, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Door het bedrijfsleven is eerder al in regionaal verband aangegeven welke innovatievragen bij een dergelijk centre kunnen worden neergelegd. De organisatorische setting moet echter nog vorm krijgen. Ook zal het een van de taken zijn van de TeFoN organisatie om de financiering van het centre te organiseren, met name ook voor de lange termijn. Eind juni zal er een position paper zijn opgesteld waarin wordt aangegeven welke expertise noodzakelijk is en welke partijen naast TNO en WUR in het Centre of Excellence kunnen deelnemen, wat de strategische innovatieagenda van het centrum kan zijn voor de komende jaren en met welke mogelijke middelen een en ander gefinancierd kan worden. Het position paper zal eveneens een eerste doorkijk moeten geven op de centrale vraag of een Centre of Excellence for food systems een hybride organisatie kan zijn in de zin van het recombineren van bestaande kennis (innovatiemakelaar) in nieuwe commercieel haalbare applicaties (fase 3 in schema bijlage 2) en het doen van fundamenteel/toegepast onderzoek met een langere lead time to market (fase 1 en/of 2 in bijlage 2). 2. Doorontwikkeling TeFoN Geheel in de lijn met het concept van TeFon als open innovatienetwerk zullen vanuit die uitvalsbasis lopende en nieuwe activiteiten, initiatieven en initiatiefnemers aan elkaar worden verbonden. Daarbij kan worden gedacht aan verbindingen tussen verschillende sectoren, maar ook aan relaties tussen grootbedrijf en medium en low tech MKB en aan contacten tussen meer traditionele activiteiten en nieuwe kennisgebieden. Daarbij gaat het vooral om het tot stand brengen van kruisbestuiving tussen bedrijven en technologievelden/kennisinstellingen, het zogenaamde innovatiedating. 8

9 Deze kruisbestuiving kan worden bewerkstelligd door het organiseren van themagerichte bijeenkomsten, maar ook door meer algemene themabijeenkomsten te organiseren. Kernresultaat van het netwerk moet zijn het aantal consortia (nieuwe of bestaande ondernemingen) dat met succes een doorbraakvernieuwing op de markt gebracht hebben. De basis hiervoor vormen de 80 bedrijven (TeFoN-netwerk) die in de 30 TeFoN projecten participeren 3. Adequate communicatie Omdat TeFon wil functioneren als een open innovatienetwerk is het cruciaal dat er sprake is van adequate onderlinge communicatie. Omdat het immers gaat om samen kennis ontwikkelen, delen en toepassen. De onder 2. beschreven netwerkactiviteiten vormen op zichzelf natuurlijk al communicatieactiviteiten, die in de voorbereiding zorgvuldig moeten worden geregisseerd. Rekening houdend met en afgestemd op de onderkende doelgroepen zullen echter aanvullend daarop nog diverse andere communicatieactiviteiten worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan: Het ontwikkelen van een website, interactief; Het uitbrengen van een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief en een maandelijkse -update; Het creëren van ambassadeurs binnen de drie O s, die anderen enthousiasmeren en werven; Het ontwikkelen en verspreiden van brochures/flyers; Member gets member acties; Het organiseren van een special events. 4. Doorontwikkeling van projecten De projectideeën zijn een direct resultaat van de ontwikkelde kansenkaarten en roadmaps rond een aantal thema s of programmalijnen. De programmalijnen die op basis van interviews met ondernemingen en kennisinstellingen op dit moment naar voren komen zijn: 1. Systeemontwikkeling en mechanisatie; 2. Intelligente verpakkingen en sensoren; 3. Transport en Logistiek; 4. Energie en Milieu; 5. Waterbehandeling en hergebruik. Projectontwikkeling kan worden gerealiseerd door: bij elkaar brengen van partijen; creëren van draagvlak; smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden; zoeken van projecttrekkers; (laten) schrijven van projectvoorstel; committeren van financiers. 9

10 Bijlage 1 5. Programmamanagement Om de ambities te kunnen waarmaken is het noodzakelijk de periode, waarop dit projectplan zich richt (mei t/m december 2008), te benutten voor het opdoen van ervaringen en conclusies trekken voor eventueel gewenste aanpassingen in de periode daarna, naast het neerzetten van de (organisatie) contouren, het vormgeven van het netwerk en creëren van commitment. Het programmamanagement richt zich dan ook op: Opzetten juridische rechtspersoon; Vastleggen beoogde resultaten; Monitoring van (project) vorderingen; Signaleren van knelpunten en aandragen oplossingen; Opstellen van voortgangsrapportages met daarin een verantwoording ten aanzien van de inhoudelijke en financiële vorderingen; Genereren van financiële middelen voor de korte -, middellange en lange termijn. Een belangrijke vraag die beantwoordt moet worden is of het Centre of Excellence twee functies (recombineren van bestaande kennis) en het plegen van doorbraakinnovaties op basis van fundamenteel onderzoek in zich kan verenigen Te bereiken resultaten Kernresultaat van het netwerk moet zijn het aantal consortia (nieuwe of bestaande ondernemingen) dat met succes een doorbraakvernieuwing op de markt gebracht hebben. Voortgang en massa kunnen worden afgemeten aan de aantallen: Resultaten Projectideeën (nieuw) Active Projecten / consortia Business plan centre of excellence (incl. innovatieprogramma) Positionering paper Participerende ondernemingen in netwerk Partnershipovereenkomst Foodvalley Brainport Indicator Aantal

11 Bijlage 1 4. PROJECT- OF PROGRAMMAPLANNING Planning activiteiten e kw 3e kw 4e kw jan 1 Opzetten & onderhouden netwerk 2 Verzorgen van adequate communicatie 3 Projectontwikkeling 4 Regie Centre of Excellence X 5 Monitoren van de ervaringen en resultaten X X 6 Projectmanagement 11

12 Bijlage 1 BUDGETAANVRAAG ONTWERP/ONTWIKKELING Kosten TeFoN tot jan 2009 incl. BTW PR kosten Loonkosten Loonkosten Bureaukosten Advieskosten Totaal Kwartiermaker secretariaat Opzetten & onderhouden netwerk Verzorgen van adequate communicatie Projectontwikkeling Regie Centre of Excellence Monitoren van de ervaringen en resultaten Projectmanagement Totaal incl. BTW

13 Bijlage 2 13

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN Inhoud Samenvatting 2 Ten geleide 4 1. Aanleiding voor CFT 2.0 5 1.1 Nederland heeft een sterke high tech sector 5 1.2 De internationale high tech

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012 Businessplan van het Centrum voor Productietechnologie, TecLab Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Centrum voor innovatief vakmanschap Water

Centrum voor innovatief vakmanschap Water chten Centrum voor innovatief vakmanschap Water Businessplan Programmalijn 2 Toptechniek in bedrijf Dit rapport heeft 37 pagina s Samenvatting Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie