Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG"

Transcriptie

1 Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari

2 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie. Alleen met voldoende schaalgrootte, een uitgebreid dienstenpakket, specialisatie in het soort transport, branche of een specifieke bestemming kunnen dienstverleners winstgevend zijn én in de toekomst winstgevend blijven. Belangrijk hierbij is het creëren van relevante toegevoegde waarde. Veel, met name kleine dienstverleners, zijn hier echter nog onvoldoende van doordrongen. Hierdoor is het creëren van toegevoegde waarde onvoldoende verankerd in hun bedrijfsstrategie. Innovatie kan hierbij een cruciale rol innemen en een belangrijk middel zijn om meer toegevoegde waarde te creëren. Het Topteam Logistiek geeft als ambitie voor Nederland 2020 duidelijk aan dat Nederland een internationale toppositie moet hebben voor wat betreft o.a. de afwikkeling van goederenstromen en als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten. In de Blauwdruk logistieke ontwikkeling Limburg, die is opgesteld in opdracht van de Provincie Limburg wordt aanbevolen in te zetten op innovatie in hoogwaardige logistieke activiteiten zoals Value Added Logistics (VAL), regie van knooppunten en het stimuleren van samenwerking in clusters. In aansluiting hierop geeft de Provincie Limburg in haar Ambitiedocument Meer toegevoegde waarde meer synergie dan ook duidelijk aan, dat het toevoegen van waarde en het regisseren van ketens een cruciaal punt is voor bedrijven in Limburg en een belangrijk onderdeel is om Limburg tot de Topprovincie Logistiek te ontwikkelen. Binnen dit kader dient met name het organiserend vermogen van het MKB verder versterkt te worden. Ook in de visie van de domein Business van Brainport 2020 staan de genoemde aspecten centraal: Innovatie, ondernemerschap en samenwerking in het midden- en kleinbedrijf en in supply chains maakt bedrijven productiever en leidt tot nieuwe marktconcepten omgezet in producten en diensten met hoge toegevoegde waarde. De Brainport 2020 visie wordt door verschillende instanties naar Limburg vertaald en gedeeld. In het noorden van Limburg heeft zich het Greenport Venlo Innovation Center als doel gesteld om o.a. de economische (toegevoegde) waarde te verhogen, de innovatieve slagkracht te vergroten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te initiëren. De nadruk ligt hierbij op de sectoren 'fresh, food en flowers', logistiek (warehousing en ketenregie) en industrie. Hoge Dunk als samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en ondernemingen in Midden-Limburg heeft als ambitie o.a. het stimuleren van kennisuitwisseling tussen ondernemers, strategische en commerciële samenwerkingen en gezamenlijke innovaties. De logistieke focus ligt hier op web-logistiek en e-commerce. De Stichting Limburg Economic Development (LED) zet o.a. in op ondernemerschap, economische activiteit, branding van de regio, het versterken van ketens en netwerken en daarmee van het organiserend vermogen van het midden- en kleinbedrijf, met als doel om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. Hierbij speelt de verlading van o.a. staal en chemie een belangrijke rol. Projectvoorstel 1.3 2

3 Samenvattend kunnen we dus zeggen dat er binnen Logistiek Limburg meerdere instanties (al dan niet vrij regionaal) bezig zijn met het ontwikkelen van plannen om Limburg te ontwikkelen tot Topprovincie Logistiek. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan innovatie, het verhogen van de toegevoegde waarde, en versterken van het organiserend vermogen. Impact INNVALL en INNVALL+ ( ) Sinds 2008 hebben overheid, onderwijsinstellingen en ondernemingen samen ongeveer euro per jaar geïnvesteerd in de uitvoering van het INNVALL project ( ) en aansluitend het INNVALL+ project ( ). In het kader van deze projecten zijn meer dan 15 Limburgse bedrijven succesvol geadviseerd en ondersteund m.b.t. de uitbreiding van waarde toevoegende activiteiten. Mede na aanleiding door INNVALL hebben bedrijven processen en diensten geïnnoveerd, zijn de bedrijven actief bezig om waarde toevoegende activiteiten over te nemen van verladers en zijn eerste samenwerkingsverbanden tussen bedrijven ontstaan. Naast het directe effect op de 15 bedrijven die hebben deelgenomen, heeft INNVALL bovendien via deze bedrijven zowel sectoralsook grensoverschrijdend indirect effect gehad op andere partijen. Kijkend naar de resultaten die INNVALL en INNVALL+ hebben opgeleverd kan gesteld worden dat er een positief effect te bemerken valt. Syntens werkt met een effectmeting om hun dienstverlening te evalueren en verbeteren. In deze effectmeting, die door de bedrijven worden ingevuld, stelt zij een aantal vragen over het resultaat van de Syntens interventies op het innovatievermogen en op concrete resultaten. Zeven bedrijven die hebben deelgenomen aan INNVALL en/of INNVALL+ hebben een dergelijke effectmeting ingevuld. Uit deze effectmeting kan geconcludeerd worden dat, naast een duidelijk effect op het innovatievermogen, er ook sprake is van een omzetstijging. De bedrijven geven aan dat er een gezamenlijke omzetstijging waar te nemen is van ongeveer 1 miljoen euro in 2012, en hierbij is men nog voorzichtig met schatten (de totale omzetstijging ligt tussen de euro en 3 miljoen euro). Trekt men dit door naar de 15 deelnemende bedrijven dan zou er sprake zijn van een stijging van 2 miljoen euro, en dit bij een krimpende markt. Op basis van het logistieke sectorhuis* kan gesteld worden dat een additionele omzet van 2 miljoen euro een extra toegevoegde waarde oplevert van 1 miljoen euro. Natuurlijk kan de gerealiseerde omzetstijging niet geheel aan het INNVALL en/of INNVALL+ project toegeschreven worden, maar de bedrijven hebben wel aangegeven dat de projecten hier een bijdrage aan geleverd hebben. Kijkend naar de toekomst, geven de INNVALL+ bedrijven aan dat ze de ambitie hebben om hun toegevoegde waarde in de komende 5 jaar gemiddeld met meer dan 6% per jaar te verhogen. Hierbij zal de grootste groei plaatsvinden binnen de activiteiten ketenregie (ca. 300% groei in 5 jaar) en value added logistics (ca. 115% groei in 5 jaar). Naar schatting zal dit betekenen dat de INNVALL+ bedrijven gezamenlijk in de komende 5 jaar meer dan 100 nieuwe werkplekken in de top van het sectorhuis (ketenregie en VAL/VAS) zullen scheppen. (Deze cijfers zijn mede gebaseerd op kengetallen van het Sectorhuis 2010, zoals beschreven in de Monitor Logistiek en Supply Chain Management - rapportage 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kengetallen die zijn meegenomen in de berekening zijn de toegevoegde waarde per activiteit in relatie tot de omzet en de toegevoegde waarde per persoon werkzaam in een soort activiteit.) Projectvoorstel 1.3 3

4 Het realiseren van deze ambitie hangt van vele factoren af (o.a. economische krimp). Zonder twijfel is daarbij een goede ondersteuning en begeleiding door de overheid en kennisinstellingen, onder andere in de vorm van het INNVALL-project, essentieel. ( ) ELC Limburg, Kamer van Koophandel Limburg, TLN, Provincie Limburg, Syntens, Kennis DC Limburg en Fontys ILEC willen de bovengenoemde visies, ambities en doelstellingen binnen Limburg één gezicht geven en concreet invullen in het project. Daarbij zal de in de eerste INNVALL projecten verkregen expertise en ervaring benut worden om in INNVALL [k] nog meer Limburgse logistieke dienstverleners en transportbedrijven te ondersteunen en te adviseren met als doel om hun toegevoegde waarde in de keten te verhogen, hun organiserend vermogen te versterken en te stimuleren om in clusters samen te werken. Het is de bedoeling om deze bedrijven vanuit de onderkant van het sectorhuis (zie afbeelding) te brengen naar het uitvoeren van complexere diensten met meer toegevoegde waarde aan de bovenkant van het sectorhuis. VAL Opslag en Transport Ketenregie VAS warehousing Overslag Bedrijven die al sinds het begin van INNVALL in 2008 bezig zijn met het innoveren van hun diensten, zijn steeds meer in staat om ook regiefuncties uit te voeren. Om hun hierin verder te stimuleren en te ondersteunen, ligt het zwaartepunt van het van INNVALL [k] liggen op ketenregie. Dit wordt dan ook in de benaming van het project tot uiting gebracht door de toevoeging van [k] achter INNVALL. Deze bedrijven zullen dus door de benadering vanuit de ketenregie in het sectorhuis nog verdere naar boven worden getrokken. De doelstelling van het project is samengevat in de onderstaande INNVALL-visie. De INNVALL-visie (a) Limburgse logistieke dienstverleners voeren georganiseerd in clusters, (b) waarde toevoegende activiteiten uit (c) binnen de intercontinentale goederenstromen die vanuit de zeehavens via Limburg naar het achterland verlopen. Planning/ Activiteiten/ Acties INNVALL [k] Om deze hierboven beschreven visie te kunnen realiseren zullen in aansluiting op de eerdere INNVALL projecten in de komende jaren de volgende activiteiten uitgevoerd moeten worden. Daarbij zullen de bedrijven altijd vanuit de ondernemer benaderd worden. INNOVATIE Projectvoorstel 1.3 4

5 Het verhogen van het aantal deelnemende bedrijven tot in totaal 35 met als doel voldoende massa te creëren om (a) clusters te kunnen vormen en (b) interessant te worden voor de grote zeehavens en grote verladers. o Doelstelling: 35 Limburgse logistieke bedrijven die actief bij INNVALL zijn betrokken, met een indirect effect op meer dan 300 bedrijven in Limburg en de rest van de Euregio Rijn-Maas-Noord en Euregio Maas-Rijn. o Werving bedrijven: De actieve bedrijven zullen mede geworven worden door bedrijven die hebben deelgenomen aan INNVALL en INNVALL+ Het uitvoeren van het INNVALL-traject bij alle nieuwe bedrijven (20 bedrijven in twee jaar tijd). Het INNVALL-traject bestaat uit de volgende drie onderdelen: o In kaart brengen Drijfveren Ondernemer en Product Markt Combinatie o Uitvoeren positioneren van de onderneming aan de hand van de INNVALL Positioning Tool o Opstellen Innovatie Actieplan Het ondersteunen van de deelnemende bedrijven bij de implementatie van het tijdens het INNVALL-traject opgestelde Innovatie Actieplan. Met name deze ondersteuning is cruciaal voor het daadwerkelijk verhogen van het organiserend vermogen van de onderneming en daarbij het realiseren van een verhoging van de toegevoegde waarde. De organisatie en uitvoering van overkoepelende INNVALL-kenniskringen. Mogelijke activiteiten en onderwerpen in het kader van deze sessies zijn: o Bedrijfsbezoeken, presentaties en voordrachten o Studiedagen o Creatieve Marktplaats: De verbinding tussen de logistieke sector en de creatieve industrie De organisatie en uitvoering van INNVALL-clustersessies met telkens een groep van deelnemende bedrijven die qua diensten, klanten, soort producten, regio en/of gedachtegoed mogelijkheden tot clustervorming bieden. Daardoor zullen de deelnemende bedrijven actief bij het vormen van clusters/ samenwerken in clusters ondersteund worden. Het verder ontwikkelen van de INNVALL-methodieken en tools. Het uitvoeren van onderzoek naar het speerpunt ketenregie (zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk). Naast communicatie via de brede netwerken van de projectpartners wordt aangesloten bij het KennisDC Limburg om de INNVALL-visie, in het project opgedane kennis, resultaten en ervaringen middels workshops, seminars en presentaties zo breed mogelijk uit te dragen. Projectvoorstel 1.3 5

6 Speerpunt onderzoek ketenregie : Ketenregie kan worden gedefinieerd als: Het aansturen van de afstemming van activiteiten van verschillende samenwerkingspartners in een keten. Volgens het CBS vallen activiteiten zoals het organiseren van door-to-door en multimodale transporten, het optimaliseren van de supply chain en het afstemmen van vraag en aanbod binnen de keten onder ketenregie. Ketenregie is de activiteit, welke volgens het logistiek sectorhuis de meeste toegevoegde waarde per persoon creëert, en wordt daarom gezien als speerpunt voor de logistieke sector. Het uitvoeren van een regiefunctie in een keten is een complexe activiteit. Tot nu toe zijn er maar een klein aantal bedrijven op de wereld die ketenregie in de meest geavanceerde zin uitvoeren. Regie op het hoogste niveau is gekenmerkt door een grote vrijheidsgraad, welke een ketenregisseur in staat stelt om belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld welke achterlandverbinding gebruikt wordt) zelfstandig te maken. Willen logistieke dienstverleners uit Limburg in de toekomst een rol spelen in het regisseren van ketens, dan hebben zij een gedetailleerd inzicht in het concept ketenregie nodig. De volgende vragen spelen hierbij een belangrijke rol: Wat houdt ketenregie precies in? Welke niveaus van ketenregie zijn er en welke processen en activiteiten worden daarin door de regisseur uitgevoerd? Wat zijn gangbare verdienmodellen? Hoe ziet de markt van ketenregisseurs nationaal en internationaal eruit? Wat zijn best practices op het gebied van ketenregie? Welke partijen in Limburg komen in de komende 10 jaar überhaupt in aanmerking om regisseursactiviteiten (op verschillende niveaus) uit te voeren? Hoe kan een bedrijf zijn regisseursactiviteiten uitbreiden en welke randvoorwaarden en belemmeringen spelen daarbij een rol? Wat kan de Provincie Limburg doen om bedrijven bij het uitbreiden van regisseursactiviteiten te ondersteunen? Hoe zou een mogelijke businessplan inclusief verdienmodel eruit zien? Door degelijk onderzoek zal in het kader van het project een verdiepingsslag worden gemaakt betreffende de functie van ketenregie. Daarbij zal antwoord gegeven worden op de bovengenoemde onderzoeksvragen en zal een (best practice) business case worden opgesteld. Het onderzoek zal parallel en in wisselwerking met de andere actielijnen van het project plaatsvinden. Op de ene kant zullen de deelnemende bedrijven input leveren voor het onderzoek, op de andere kant kunnen de deelnemende bedrijven direct van de resultaten van het onderzoek profiteren. Projectvoorstel 1.3 6

7 Projectkosten en financiering Activiteit Details Uitvoerder Uren/Kosten Aantal sessies Totaal uren Uurtarief Bedrag INNVALL-Kenniskring Organisatie en deelname kenniskringen Fontys ILEC , ,00 Organisatie en deelname kenniskringen Syntens , ,00 Deelname kenniskringen ELC/KvK , ,00 Deelname kenniskringen TLN , ,00 Budget sprekers, enz. 750, ,00 INNVALL-Traject Gezamenlijke uitvoering Fontys ILEC , ,00 20 bedrijven a 3 sessies Syntens , ,00 INNVALL-Clustersessies Voorbereiding en uitvoering Fontys ILEC , ,00 4 clusters a 6 sessies Syntens , ,00 Budget sprekers, enz. 250, ,00 Implementatiebegeleiding Gezamenlijke uitvoering Fontys ILEC , , sessies Syntens , ,00 Onderzoek en ontwikkeling Ontwikkeling INNVALL-tools Syntens/ Fontys , ,00 Vooronderzoek ketenregie Fontys ILEC , ,00 Wetenschappelijk onderzoek ketenregie Masterstudenten , ,00 Ondersteuning onderzoeken Fontys ILEC , ,00 Marketing en PR Website Fontys ILEC , ,00 Disseminatie Workshops en presentaties, andere Fontys ILEC ,00 800,00 Workshops en presentaties, andere Syntens ,00 944,00 Workshops en presentaties, andere ELC/KvK , ,00 Workshops en presentaties, andere TLN , ,00 Publicaties, Brochures 4.000,00 Projectmanagement Coordinatie INNVALL [k] Fontys ILEC , ,00 Projectteam overleg Fontys ILEC , ,00 Projectteam overleg Syntens , ,00 Projectteam overleg ELC/KvK , ,00 Projectteam overleg TLN , ,00 totaal: ,00 Bijdrage bedrijven: bijdrage nieuwe bedrijven (INNVALL [k]): , ,00 bijdrage oude bedrijven (INNVALL & INNVALL+): , ,00 Bijdrage provincie: Provincie (afdeling mobiliteit) ,00 Provincie (afdeling economie) ,00 totale financiele omzet (projectomzet): ,00 Bijdrage overige: ELC/Kvk (in uren) , ,00 TLN (in uren) , ,00 Syntens (in uren) 50% , ,00 Fontys ILEC (in uren) , ,00 Uren: Syntens (totaal incl. eigen bijdrage) 1052 Fontys ILEC (totaal incl. eigen bijdrage) 1580 Uitgaven: Uren Syntens , ,00 Uren Fontys , ,00 Andere kosten (sprekers, publicaties, studenten, enz.) ,00 Uitgaven totaal: ,00 Projectvoorstel 1.3 7

8 Projectplanning Projectvoorstel 1.3 8

9 Projectorganisatie Het project zal worden uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum en Fontys ILEC (projectleiding). De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, Kamer van Koophandel, European Logistics Club Limburg, Transport en Logistiek Nederland, Syntens Innovatiecentrum en Fontys ILEC. Deze projectgroep zal om de drie maanden samen komen om verloop en stand van zaken van het project te bespreken. Per hoofdactiviteit (INNVALL-traject, INNVALL-clustersessies, Onderzoek Ketenregie, enz.) zal al naar behoefte een werkgroep worden samengesteld, die de voortgang van de hoofdactiviteit bespreekt en waarborgt. Projectvoorstel 1.3 9

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie