Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG"

Transcriptie

1 Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari

2 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie. Alleen met voldoende schaalgrootte, een uitgebreid dienstenpakket, specialisatie in het soort transport, branche of een specifieke bestemming kunnen dienstverleners winstgevend zijn én in de toekomst winstgevend blijven. Belangrijk hierbij is het creëren van relevante toegevoegde waarde. Veel, met name kleine dienstverleners, zijn hier echter nog onvoldoende van doordrongen. Hierdoor is het creëren van toegevoegde waarde onvoldoende verankerd in hun bedrijfsstrategie. Innovatie kan hierbij een cruciale rol innemen en een belangrijk middel zijn om meer toegevoegde waarde te creëren. Het Topteam Logistiek geeft als ambitie voor Nederland 2020 duidelijk aan dat Nederland een internationale toppositie moet hebben voor wat betreft o.a. de afwikkeling van goederenstromen en als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten. In de Blauwdruk logistieke ontwikkeling Limburg, die is opgesteld in opdracht van de Provincie Limburg wordt aanbevolen in te zetten op innovatie in hoogwaardige logistieke activiteiten zoals Value Added Logistics (VAL), regie van knooppunten en het stimuleren van samenwerking in clusters. In aansluiting hierop geeft de Provincie Limburg in haar Ambitiedocument Meer toegevoegde waarde meer synergie dan ook duidelijk aan, dat het toevoegen van waarde en het regisseren van ketens een cruciaal punt is voor bedrijven in Limburg en een belangrijk onderdeel is om Limburg tot de Topprovincie Logistiek te ontwikkelen. Binnen dit kader dient met name het organiserend vermogen van het MKB verder versterkt te worden. Ook in de visie van de domein Business van Brainport 2020 staan de genoemde aspecten centraal: Innovatie, ondernemerschap en samenwerking in het midden- en kleinbedrijf en in supply chains maakt bedrijven productiever en leidt tot nieuwe marktconcepten omgezet in producten en diensten met hoge toegevoegde waarde. De Brainport 2020 visie wordt door verschillende instanties naar Limburg vertaald en gedeeld. In het noorden van Limburg heeft zich het Greenport Venlo Innovation Center als doel gesteld om o.a. de economische (toegevoegde) waarde te verhogen, de innovatieve slagkracht te vergroten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te initiëren. De nadruk ligt hierbij op de sectoren 'fresh, food en flowers', logistiek (warehousing en ketenregie) en industrie. Hoge Dunk als samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en ondernemingen in Midden-Limburg heeft als ambitie o.a. het stimuleren van kennisuitwisseling tussen ondernemers, strategische en commerciële samenwerkingen en gezamenlijke innovaties. De logistieke focus ligt hier op web-logistiek en e-commerce. De Stichting Limburg Economic Development (LED) zet o.a. in op ondernemerschap, economische activiteit, branding van de regio, het versterken van ketens en netwerken en daarmee van het organiserend vermogen van het midden- en kleinbedrijf, met als doel om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. Hierbij speelt de verlading van o.a. staal en chemie een belangrijke rol. Projectvoorstel 1.3 2

3 Samenvattend kunnen we dus zeggen dat er binnen Logistiek Limburg meerdere instanties (al dan niet vrij regionaal) bezig zijn met het ontwikkelen van plannen om Limburg te ontwikkelen tot Topprovincie Logistiek. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan innovatie, het verhogen van de toegevoegde waarde, en versterken van het organiserend vermogen. Impact INNVALL en INNVALL+ ( ) Sinds 2008 hebben overheid, onderwijsinstellingen en ondernemingen samen ongeveer euro per jaar geïnvesteerd in de uitvoering van het INNVALL project ( ) en aansluitend het INNVALL+ project ( ). In het kader van deze projecten zijn meer dan 15 Limburgse bedrijven succesvol geadviseerd en ondersteund m.b.t. de uitbreiding van waarde toevoegende activiteiten. Mede na aanleiding door INNVALL hebben bedrijven processen en diensten geïnnoveerd, zijn de bedrijven actief bezig om waarde toevoegende activiteiten over te nemen van verladers en zijn eerste samenwerkingsverbanden tussen bedrijven ontstaan. Naast het directe effect op de 15 bedrijven die hebben deelgenomen, heeft INNVALL bovendien via deze bedrijven zowel sectoralsook grensoverschrijdend indirect effect gehad op andere partijen. Kijkend naar de resultaten die INNVALL en INNVALL+ hebben opgeleverd kan gesteld worden dat er een positief effect te bemerken valt. Syntens werkt met een effectmeting om hun dienstverlening te evalueren en verbeteren. In deze effectmeting, die door de bedrijven worden ingevuld, stelt zij een aantal vragen over het resultaat van de Syntens interventies op het innovatievermogen en op concrete resultaten. Zeven bedrijven die hebben deelgenomen aan INNVALL en/of INNVALL+ hebben een dergelijke effectmeting ingevuld. Uit deze effectmeting kan geconcludeerd worden dat, naast een duidelijk effect op het innovatievermogen, er ook sprake is van een omzetstijging. De bedrijven geven aan dat er een gezamenlijke omzetstijging waar te nemen is van ongeveer 1 miljoen euro in 2012, en hierbij is men nog voorzichtig met schatten (de totale omzetstijging ligt tussen de euro en 3 miljoen euro). Trekt men dit door naar de 15 deelnemende bedrijven dan zou er sprake zijn van een stijging van 2 miljoen euro, en dit bij een krimpende markt. Op basis van het logistieke sectorhuis* kan gesteld worden dat een additionele omzet van 2 miljoen euro een extra toegevoegde waarde oplevert van 1 miljoen euro. Natuurlijk kan de gerealiseerde omzetstijging niet geheel aan het INNVALL en/of INNVALL+ project toegeschreven worden, maar de bedrijven hebben wel aangegeven dat de projecten hier een bijdrage aan geleverd hebben. Kijkend naar de toekomst, geven de INNVALL+ bedrijven aan dat ze de ambitie hebben om hun toegevoegde waarde in de komende 5 jaar gemiddeld met meer dan 6% per jaar te verhogen. Hierbij zal de grootste groei plaatsvinden binnen de activiteiten ketenregie (ca. 300% groei in 5 jaar) en value added logistics (ca. 115% groei in 5 jaar). Naar schatting zal dit betekenen dat de INNVALL+ bedrijven gezamenlijk in de komende 5 jaar meer dan 100 nieuwe werkplekken in de top van het sectorhuis (ketenregie en VAL/VAS) zullen scheppen. (Deze cijfers zijn mede gebaseerd op kengetallen van het Sectorhuis 2010, zoals beschreven in de Monitor Logistiek en Supply Chain Management - rapportage 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kengetallen die zijn meegenomen in de berekening zijn de toegevoegde waarde per activiteit in relatie tot de omzet en de toegevoegde waarde per persoon werkzaam in een soort activiteit.) Projectvoorstel 1.3 3

4 Het realiseren van deze ambitie hangt van vele factoren af (o.a. economische krimp). Zonder twijfel is daarbij een goede ondersteuning en begeleiding door de overheid en kennisinstellingen, onder andere in de vorm van het INNVALL-project, essentieel. ( ) ELC Limburg, Kamer van Koophandel Limburg, TLN, Provincie Limburg, Syntens, Kennis DC Limburg en Fontys ILEC willen de bovengenoemde visies, ambities en doelstellingen binnen Limburg één gezicht geven en concreet invullen in het project. Daarbij zal de in de eerste INNVALL projecten verkregen expertise en ervaring benut worden om in INNVALL [k] nog meer Limburgse logistieke dienstverleners en transportbedrijven te ondersteunen en te adviseren met als doel om hun toegevoegde waarde in de keten te verhogen, hun organiserend vermogen te versterken en te stimuleren om in clusters samen te werken. Het is de bedoeling om deze bedrijven vanuit de onderkant van het sectorhuis (zie afbeelding) te brengen naar het uitvoeren van complexere diensten met meer toegevoegde waarde aan de bovenkant van het sectorhuis. VAL Opslag en Transport Ketenregie VAS warehousing Overslag Bedrijven die al sinds het begin van INNVALL in 2008 bezig zijn met het innoveren van hun diensten, zijn steeds meer in staat om ook regiefuncties uit te voeren. Om hun hierin verder te stimuleren en te ondersteunen, ligt het zwaartepunt van het van INNVALL [k] liggen op ketenregie. Dit wordt dan ook in de benaming van het project tot uiting gebracht door de toevoeging van [k] achter INNVALL. Deze bedrijven zullen dus door de benadering vanuit de ketenregie in het sectorhuis nog verdere naar boven worden getrokken. De doelstelling van het project is samengevat in de onderstaande INNVALL-visie. De INNVALL-visie (a) Limburgse logistieke dienstverleners voeren georganiseerd in clusters, (b) waarde toevoegende activiteiten uit (c) binnen de intercontinentale goederenstromen die vanuit de zeehavens via Limburg naar het achterland verlopen. Planning/ Activiteiten/ Acties INNVALL [k] Om deze hierboven beschreven visie te kunnen realiseren zullen in aansluiting op de eerdere INNVALL projecten in de komende jaren de volgende activiteiten uitgevoerd moeten worden. Daarbij zullen de bedrijven altijd vanuit de ondernemer benaderd worden. INNOVATIE Projectvoorstel 1.3 4

5 Het verhogen van het aantal deelnemende bedrijven tot in totaal 35 met als doel voldoende massa te creëren om (a) clusters te kunnen vormen en (b) interessant te worden voor de grote zeehavens en grote verladers. o Doelstelling: 35 Limburgse logistieke bedrijven die actief bij INNVALL zijn betrokken, met een indirect effect op meer dan 300 bedrijven in Limburg en de rest van de Euregio Rijn-Maas-Noord en Euregio Maas-Rijn. o Werving bedrijven: De actieve bedrijven zullen mede geworven worden door bedrijven die hebben deelgenomen aan INNVALL en INNVALL+ Het uitvoeren van het INNVALL-traject bij alle nieuwe bedrijven (20 bedrijven in twee jaar tijd). Het INNVALL-traject bestaat uit de volgende drie onderdelen: o In kaart brengen Drijfveren Ondernemer en Product Markt Combinatie o Uitvoeren positioneren van de onderneming aan de hand van de INNVALL Positioning Tool o Opstellen Innovatie Actieplan Het ondersteunen van de deelnemende bedrijven bij de implementatie van het tijdens het INNVALL-traject opgestelde Innovatie Actieplan. Met name deze ondersteuning is cruciaal voor het daadwerkelijk verhogen van het organiserend vermogen van de onderneming en daarbij het realiseren van een verhoging van de toegevoegde waarde. De organisatie en uitvoering van overkoepelende INNVALL-kenniskringen. Mogelijke activiteiten en onderwerpen in het kader van deze sessies zijn: o Bedrijfsbezoeken, presentaties en voordrachten o Studiedagen o Creatieve Marktplaats: De verbinding tussen de logistieke sector en de creatieve industrie De organisatie en uitvoering van INNVALL-clustersessies met telkens een groep van deelnemende bedrijven die qua diensten, klanten, soort producten, regio en/of gedachtegoed mogelijkheden tot clustervorming bieden. Daardoor zullen de deelnemende bedrijven actief bij het vormen van clusters/ samenwerken in clusters ondersteund worden. Het verder ontwikkelen van de INNVALL-methodieken en tools. Het uitvoeren van onderzoek naar het speerpunt ketenregie (zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk). Naast communicatie via de brede netwerken van de projectpartners wordt aangesloten bij het KennisDC Limburg om de INNVALL-visie, in het project opgedane kennis, resultaten en ervaringen middels workshops, seminars en presentaties zo breed mogelijk uit te dragen. Projectvoorstel 1.3 5

6 Speerpunt onderzoek ketenregie : Ketenregie kan worden gedefinieerd als: Het aansturen van de afstemming van activiteiten van verschillende samenwerkingspartners in een keten. Volgens het CBS vallen activiteiten zoals het organiseren van door-to-door en multimodale transporten, het optimaliseren van de supply chain en het afstemmen van vraag en aanbod binnen de keten onder ketenregie. Ketenregie is de activiteit, welke volgens het logistiek sectorhuis de meeste toegevoegde waarde per persoon creëert, en wordt daarom gezien als speerpunt voor de logistieke sector. Het uitvoeren van een regiefunctie in een keten is een complexe activiteit. Tot nu toe zijn er maar een klein aantal bedrijven op de wereld die ketenregie in de meest geavanceerde zin uitvoeren. Regie op het hoogste niveau is gekenmerkt door een grote vrijheidsgraad, welke een ketenregisseur in staat stelt om belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld welke achterlandverbinding gebruikt wordt) zelfstandig te maken. Willen logistieke dienstverleners uit Limburg in de toekomst een rol spelen in het regisseren van ketens, dan hebben zij een gedetailleerd inzicht in het concept ketenregie nodig. De volgende vragen spelen hierbij een belangrijke rol: Wat houdt ketenregie precies in? Welke niveaus van ketenregie zijn er en welke processen en activiteiten worden daarin door de regisseur uitgevoerd? Wat zijn gangbare verdienmodellen? Hoe ziet de markt van ketenregisseurs nationaal en internationaal eruit? Wat zijn best practices op het gebied van ketenregie? Welke partijen in Limburg komen in de komende 10 jaar überhaupt in aanmerking om regisseursactiviteiten (op verschillende niveaus) uit te voeren? Hoe kan een bedrijf zijn regisseursactiviteiten uitbreiden en welke randvoorwaarden en belemmeringen spelen daarbij een rol? Wat kan de Provincie Limburg doen om bedrijven bij het uitbreiden van regisseursactiviteiten te ondersteunen? Hoe zou een mogelijke businessplan inclusief verdienmodel eruit zien? Door degelijk onderzoek zal in het kader van het project een verdiepingsslag worden gemaakt betreffende de functie van ketenregie. Daarbij zal antwoord gegeven worden op de bovengenoemde onderzoeksvragen en zal een (best practice) business case worden opgesteld. Het onderzoek zal parallel en in wisselwerking met de andere actielijnen van het project plaatsvinden. Op de ene kant zullen de deelnemende bedrijven input leveren voor het onderzoek, op de andere kant kunnen de deelnemende bedrijven direct van de resultaten van het onderzoek profiteren. Projectvoorstel 1.3 6

7 Projectkosten en financiering Activiteit Details Uitvoerder Uren/Kosten Aantal sessies Totaal uren Uurtarief Bedrag INNVALL-Kenniskring Organisatie en deelname kenniskringen Fontys ILEC , ,00 Organisatie en deelname kenniskringen Syntens , ,00 Deelname kenniskringen ELC/KvK , ,00 Deelname kenniskringen TLN , ,00 Budget sprekers, enz. 750, ,00 INNVALL-Traject Gezamenlijke uitvoering Fontys ILEC , ,00 20 bedrijven a 3 sessies Syntens , ,00 INNVALL-Clustersessies Voorbereiding en uitvoering Fontys ILEC , ,00 4 clusters a 6 sessies Syntens , ,00 Budget sprekers, enz. 250, ,00 Implementatiebegeleiding Gezamenlijke uitvoering Fontys ILEC , , sessies Syntens , ,00 Onderzoek en ontwikkeling Ontwikkeling INNVALL-tools Syntens/ Fontys , ,00 Vooronderzoek ketenregie Fontys ILEC , ,00 Wetenschappelijk onderzoek ketenregie Masterstudenten , ,00 Ondersteuning onderzoeken Fontys ILEC , ,00 Marketing en PR Website Fontys ILEC , ,00 Disseminatie Workshops en presentaties, andere Fontys ILEC ,00 800,00 Workshops en presentaties, andere Syntens ,00 944,00 Workshops en presentaties, andere ELC/KvK , ,00 Workshops en presentaties, andere TLN , ,00 Publicaties, Brochures 4.000,00 Projectmanagement Coordinatie INNVALL [k] Fontys ILEC , ,00 Projectteam overleg Fontys ILEC , ,00 Projectteam overleg Syntens , ,00 Projectteam overleg ELC/KvK , ,00 Projectteam overleg TLN , ,00 totaal: ,00 Bijdrage bedrijven: bijdrage nieuwe bedrijven (INNVALL [k]): , ,00 bijdrage oude bedrijven (INNVALL & INNVALL+): , ,00 Bijdrage provincie: Provincie (afdeling mobiliteit) ,00 Provincie (afdeling economie) ,00 totale financiele omzet (projectomzet): ,00 Bijdrage overige: ELC/Kvk (in uren) , ,00 TLN (in uren) , ,00 Syntens (in uren) 50% , ,00 Fontys ILEC (in uren) , ,00 Uren: Syntens (totaal incl. eigen bijdrage) 1052 Fontys ILEC (totaal incl. eigen bijdrage) 1580 Uitgaven: Uren Syntens , ,00 Uren Fontys , ,00 Andere kosten (sprekers, publicaties, studenten, enz.) ,00 Uitgaven totaal: ,00 Projectvoorstel 1.3 7

8 Projectplanning Projectvoorstel 1.3 8

9 Projectorganisatie Het project zal worden uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum en Fontys ILEC (projectleiding). De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, Kamer van Koophandel, European Logistics Club Limburg, Transport en Logistiek Nederland, Syntens Innovatiecentrum en Fontys ILEC. Deze projectgroep zal om de drie maanden samen komen om verloop en stand van zaken van het project te bespreken. Per hoofdactiviteit (INNVALL-traject, INNVALL-clustersessies, Onderzoek Ketenregie, enz.) zal al naar behoefte een werkgroep worden samengesteld, die de voortgang van de hoofdactiviteit bespreekt en waarborgt. Projectvoorstel 1.3 9

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009

Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 Monitor Logistiek en Supply Chain Management rapportage 2009 Addendum Toegevoegde waarde 06 07 08 09 10 11 12 13 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Projectenportfolio. december 2007

Projectenportfolio. december 2007 Projectenportfolio december 2007 afgesloten projecten conceptstudie Multifunctioneel Complex Connect Noord-Limburg ureka! 2005 Glastuinbouw met Toekomstwaarde Greenport-opleidingen Innovatiecafé NDD 06

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland

Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Nederland delen met de RIS3 dezelfde ambitie. Zuid-Nederland wil Europees koploper worden binnen zeven innovatieve

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 Platform DGO www.platformdgo.nl Auteur: Cilian Terwindt (Urgenda) Versie 26 mei 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

INNVALL[k] I N N V A L. INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] Eindrapportage. Datum: maart 2016 Versie: 0.1

INNVALL[k] I N N V A L. INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] Eindrapportage. Datum: maart 2016 Versie: 0.1 Eindrapportage INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L INNOVATIE k Datum: maart 2016 Versie: 0.1 Voorwoord Op 17 april 2013 is het project van start gegaan. Bijna 3 jaar later zijn er binnen

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

RFID iets voor uw bedrijf?

RFID iets voor uw bedrijf? RFID iets voor uw bedrijf? Mogelijkheid van participatie in RAAS programma Venlo 5 november 2009 Henk Betlem lector Supply Chain Management 9-11-2009 Fontys Hogescholen 1 Inhoud Positie Fontys op gebied

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Verduurzamen dor je samen

Verduurzamen dor je samen Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: 0388-03-02-01-010 Correspondentienummer 4800002223 Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van..

HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van.. HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van.. INNVIRE WORKPLACE INNOVATION innvire workplace innovation, November 2009, Rotterdam introductie innvire workplace innovation innvire IS EEN ONTWERPBUREAU op het gebied

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RAAS RFID NU! Peter van Heyst, KvK Limburg Folie Nr. 1 RAAS RFID Nu!: EU (Interreg IV-A) Project met doel de toepassing van RFID door MKB s te vergroten Feiten:

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Voorstelling Oost West Poort

Voorstelling Oost West Poort Voorstelling Oost West Poort Projectgegevens INTERREG IVA Grensregio Vlaanderen Nederland Startdatum: 16.12.2010 Einddatum: 15.08.2014 Budget: 1.576.682,45 (50% EFRO) www.oostwestpoort.eu Partners Met

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven 16R6963 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01243 Dossiernummer 16.37.301 Beslisdatum B&W 13 september 2016 Raads informatiebrief Onderwerp: CBS en gemeente Eindhoven gaan samen op expeditie!.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt. 14 okt. 2011

Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt. 14 okt. 2011 Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt 14 okt. 2011 Programma Welkom door Ad van der Heijden 1e spreker Vragen vanuit de zaal Pauze en tweede netwerkmoment 2e spreker Vragen vanuit de zaal 3e spreker Vragen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE

STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE POM West-Vlaanderen Steve Sel, Project Officer, VIL Kadering Bezorgdheid m.b.t. logistiek dienstverleningsniveau Doe-het-zelf -mentaliteit verladers (kip of ei?) Focus op

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Belang van functionele logistieke activiteiten voor de provincie Limburg

Belang van functionele logistieke activiteiten voor de provincie Limburg Belang van functionele logistieke activiteiten voor de provincie Limburg Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Limburg Nijmegen, 4 juni 2014 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Logistiek: meer dan vervoer en

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee?

Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee? Prognoses en trends in 2015 Groeit u mee? MKB Eindhoven & Rabobank Rabobank Nederland; Kaya Kocak, Véronique Bulthuis 5 februari 2015 Rabobank Sectormanagement Véronique Bulthuis Sectormanager Groothandel

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

TKI de call for proposals

TKI de call for proposals TKI 2017 2 de call for proposals Inleiding Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog voor de Topsector Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren

Nadere informatie

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus Initiatief Wageningen UR Livestock Research (LR), Van Hall Larenstein (VHL), AERES/ PTC+, Prov. Friesland, Gemeente

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Groeien met clusters

Groeien met clusters Bon Uijting innovatieadviseur Groeien met clusters Duurzaam samenwerken als versneller voor nieuwe waardecreatie in de zorg SamenwerkingsTOP 28 nov. 2013 - Utrecht 27-11-2013 Syntens? 1 januari 2014 gaat

Nadere informatie

Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting

Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting LogiXperience Achtergrond Op de verbindingsweg tussen Antwerpen en Rotterdam wordt in Breda een Supply Chain Campus ontwikkeld in totaal 16 hectare groot. Op de campus

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie