tot en met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01-05-2011 tot en met 30-04-2013"

Transcriptie

1 tot en met Pagina 1 van 20

2 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag - NU 91 Beroepsvereniging Verpleging en Verzorging, gevestigd te Utrecht anderzijds komen het volgende Sociaal Plan ten behoeve van organisatieontwikkelingen overeen, met het doel tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor betrokken werknemers. Namens: AbvakaboFNV Namens: Zorggroep Oude en Nieuwe Land De heer F. Seifert Bestuurder De heer R.J.J. van Soelen Raad van Bestuur CNV Publieke Zaak De heer R. Meenink Bouwman Bestuurder NU 91 Beroepsvereniging Verpleging en Verzorging De heer R. Wisman Districtmedewerker Noord Pagina 2 van 20

3 BLZ. Hoofdstuk 1 Doel en afspraken 4 Hoofdstuk 2 Garantiebepalingen 6 Hoofdstuk 3 Mobiliteit en functie 7 Hoofdstuk 4 Salaris en toeslagen 10 Hoofdstuk 5 Mobiliteitsbevorderende maatregelen 11 Hoofdstuk 6 Bezwarencommissie Sociaal Plan 14 Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 16 Bijlagen: 1. Begripsbepalingen Formulier belangstelllingsregistratie 29 Pagina 3 van 20

4 HOOFDSTUK 1 DOEL EN AFSPRAKEN Dit Sociaal Plan is bedoeld om nadelige gevolgen van organisatieontwikkelingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het Sociaal Plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van functie de werknemer te begeleiden naar ander werk. In het Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor de werknemer en naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De werkgever heeft de plicht om de werknemer bij het vervallen van de functie te begeleiden en te faciliteren om ander werk te verwerven. Betrokken werknemer heeft de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. 1.1 Werkingssfeer en geldigheidsduur Het doel van dit Sociaal Plan is te bepalen hoe in geval van organisatieontwikkelingen in de rechtspositionele en sociale gevolgen voor de werknemer kan worden tegemoet gekomen. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 mei 2011 en eindigt op 30 april Indien één van de partijen 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van het Sociaal Plan (30 april 2013) geen reden ziet tot overleg, wordt het Sociaal Plan stilzwijgend met een jaar verlengd Indien gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan een dienst verdwijnt of sprake is van een fusie, wordt contact opgenomen met de vakbonden om nadere afspraken te maken. 1.2 Afspraken De werkgever en werknemer zullen zich tot het uiterste inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen De rechtspositie van de werknemers wordt gehandhaafd De werkgever zal de werknemer, de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad voorzien van alle relevante informatie Zodra sprake is van een organisatieontwikkeling waarbij personele veranderingen optreden, wordt een plan opgesteld. In het plan staat vermeld de reden van de verandering, de doelstelling, de uitgangspunten, eventuele personele consequenties, de nieuwe organisatiestructuur, het formatieplaatsenplan en het communicatieplan. Wijziging in personele consequenties bij organisatieontwikkeling zijn slechts mogelijk als deze voortvloeien uit een na advies van de ondernemingsraad vastgesteld plan, met inachtneming van de in dit Sociaal Plan overeengekomen afspraken Herplaatsing zal plaatsvinden op basis van de formatieruimte, zoals die in kwantiteit en kwaliteit wordt vastgelegd in het formatieplaatsenplan. Pagina 4 van 20

5 1.2.6 De werknemer die ten gevolge van organisatieontwikkeling zijn functie verliest, wordt begeleid naar ander werk Dit Sociaal Plan laat onverlet hetgeen is vastgelegd in de van krachtzijnde rechtspositie en de individuele arbeidsovereenkomst Onverlet het bepaalde in het Sociaal Plan, kunnen werkgever en werknemer in overleg, op basis van maatwerk, tot een oplossing komen. De afspraken in het Sociaal Plan dienen als uitgangspunt Indien zich naar het oordeel van partijen onvoorziene omstandigheden voordoen, vindt overleg plaats tussen de bij de totstandkoming van dit plan betrokken partijen. De ondernemingsraad kan als toehoorder, bij dit overleg aanwezig zijn. Pagina 5 van 20

6 HOOFSTUK 2 GARANTIEBEPALINGEN 2.1 Van werk naar werk Als gevolg van organisatieontwikkelingen zullen zowel werkgever als werknemer zich inspannen om van werk naar ander werk te komen. Voorwaarde is dat werknemers bereid moeten zijn ander werk te accepteren met inachtneming van de in dit Sociaal Plan opgestelde regels en procedures. 2.2 Hardheidsclausule In situaties waarin dit Sociaal Plan leidt tot een situatie die voor de werknemer individueel nadelig uitwerkt, zal de werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de gezamenlijke partijen bij dit Sociaal Plan Het bepaalde in laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. Indien het verschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt het bepaalde in Pagina 6 van 20

7 HOOFSTUK 3 MOBILITEIT EN FUNCTIE 3.1 Uitgangspunten Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt Het tweede uitgangspunt is dat de werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds een ongewijzigde, gelijkwaardige en een gewijzigde functie en anderzijds een passende of nieuwe functie Indien een werknemer een ongewijzigde functie wordt aangeboden voldoet de werknemer per definitie aan de gestelde eisen voor de functie. Ook bij een andere functie op gelijkwaardig niveau wordt uitgegaan van het voldoen aan de gestelde functie-eisen van betrokkene voor de functie. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in tijd van de werkgever Bij nieuwe en passende functies is het voldoen aan de functie-eisen of binnen redelijke termijn daaraan kunnen voldoen doorslaggevend. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in tijd van de werkgever Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, wordt het anciënniteitprincipe toegepast. 3.2 Plaatsing Bij organisatieontwikkelingen kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in formatie plaatsvinden: het vervallen ervan het wijzigen ervan Deze wijzigingen kunnen pas ingaan nadat advies van de ondernemingsraad is ontvangen en vaststelling van het organisatieontwikkeling- en formatieplaatsenplan heeft plaatsgevonden. Indien de werknemer een functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: ongewijzigde functie een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau een hogere functie (één salarisschaal hoger, of nog hoger als de werknemer hiermee instemt) een functie op een lager niveau (maximaal één salarisschaal lager) Na vaststelling van het organisatieontwikkelingplan is duidelijk welke functies ongewijzigde functies of gelijkwaardige functies blijven en terugkeren in het nieuwe formatieplaatsenplan. De werknemer gaat dan 1 op 1 over naar de gelijke functie of gelijkwaardige functie volgens het uitgangspunt werknemer volgt functie. Indien meer werknemers beschikbaar zijn voor de functie, wordt het anciënniteitbeginsel toegepast Ten aanzien van functies die niet in de bestaande situatie, maar wel in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomen, zal de werkgever deze functies aanbieden aan de herplaatsingkandidaten alvorens intern en extern te gaan werven Werknemers die niet worden geplaatst in het nieuwe organisatieplan worden boventallig verklaard. Pagina 7 van 20

8 3.3 Herplaatsingsprocedure Dit artikel is van toepassing op de werknemer die op grond van boventalligheid herplaatst dient te worden, verder te noemen herplaatsingkandidaat. Met iedere werknemer, betrokken bij de organisatieontwikkeling die niet wordt geplaatst, wordt een belangstellingsregistratiegesprek gevoerd. Als hulpmiddel bij dit gesprek wordt gebruik gemaakt van een belangstellingsregistratieformulier (bijlage). Bij het gesprek is naast de werknemer en de leidinggevende ook een P&O-functionaris aanwezig. De belangstellingsregistratie heeft tot doel om met de betrokken werknemer na te gaan welke functies beschikbaar zijn of mogelijk op korte termijn komen, welk werk de werknemer ambieert. Tevens worden in het gesprek de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere en persoonlijke omstandigheden geïnventariseerd. De uitslag van de belangstellingsregistratie dient als hulpmiddel bij het begeleiden naar ander werk. De inhoud dient zodanig te zijn, dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van de betrokken werknemers. Indien een medewerker intern is herplaatst en er een vacature van een gelijke of gelijkwaardige functie ontstaat binnen een jaar nadat de boventallige werknemer is overgeplaatst, heeft hij indien deze de wens daartoe te kennen heeft gegeven, recht op terugplaatsing Vervolgens wordt met elke herplaatsingkandidaat een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld. Het doel van het plan is de herplaatsingkandidaat te begeleiden naar een passende functie binnen of buiten de organisatie. In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval vastgelegd: welke activiteiten, niet op her- of omscholing gericht, door werknemer en werkgever worden ontplooid om de werknemer geplaatst te krijgen in een voor hem passende functie binnen of buiten de organisatie welke activiteiten door werknemer en werkgever gestart kunnen worden om de werknemer te her- of omscholen in een functie waarvoor binnen of buiten de organisatie een redelijke kans aanwezig is een passende functie te verkrijgen de termijn waarbinnen het mobiliteitsplan zal worden uitgevoerd periodieke evaluatiegesprekken om de voortgang in de uitvoering van het mobiliteitsplan te bewaken en het plan in onderling overleg zo nodig bij te stellen Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan verwijtbaar niet nakomt, zal de werkgever met de werknemer in gesprek gaan over de mogelijke gevolgen van het gedrag. De werknemer wordt nog één maand in de gelegenheid gesteld de afspraken van het mobiliteitsplan na te komen. Indien de verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer blijft bestaan, zal de werkgever ontslag aanvragen Indien naar oordeel van de werknemer, de werkgever zich onvoldoende inspant om de afspraken in het mobiliteitsplan na te komen, kan de werknemer gedurende het herplaatsingtraject bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie Sociale Plan Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het persoonlijk mobiliteitsplan, worden opnieuw tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief Indien na uitvoering van het mobiliteitsplan en na afloop van de daarin vastgelegde termijn blijkt dat, ondanks voldoende inspanningen van de werkgever en werknemer, geen herplaatsing is gelukt, dan zal de werkgever in overleg met de individuele werknemer zorgen voor een maatwerkoplossing. Pagina 8 van 20

9 3.4 Voorrang herplaatsingkandidaten bij vacatures Als tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat wordt deze eerst aan re-integratiekandidaten (Wet Poortwachter) aangeboden. Indien dit niet tot invulling heeft geleid, wordt deze eerst aangeboden aan de herplaatsingkandidaten. Wanneer er meer kandidaten dan functies zijn, wordt het anciënniteitprincipe gehanteerd Als niet leidt tot het vervullen van de vacature, wordt deze opengesteld voor alle werknemers conform het dan van toepassing zijnde werving- en selectiebeleid. 3.5 Procedure weigering functieaanbod Aan de werknemer wordt een functieaanbod gedaan conform het gestelde in Een aanbod van dezelfde functie kan door de werknemer niet worden geweigerd Als de werknemer van mening is dat het functieaanbod niet passend is, dan moet de werknemer dit binnen twee weken na het aanbod schriftelijk laten weten aan de werkgever Indien de werkgever en werknemer binnen 6 weken na het aanbod gedaan is, geen overeenstemming verkrijgen over de functiewijziging, dan neemt de werkgever een voorlopig besluit. De werknemer heeft daarna drie weken bedenktijd alvorens de werkgever een definitief besluit neemt Direct na het nemen van het definitief besluit inzake het functieaanbod ontvangt de werknemer van de werkgever een schriftelijke bevestiging daarvan, onder vermelding van de redenen alsmede van de consequenties van dit aanbod De werknemer kan bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie Sociaal Plan (zie hoofdstuk 6) tegen een aangeboden functie, omdat deze als niet passend wordt ervaren Indien de Bezwarencommissie Sociaal Plan de bezwaren gegrond acht, zal de werkgever de werknemer een andere, passende functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraak van de Bezwarencommissie Sociaal Plan Weigering van een passend functieaanbod kan consequenties hebben voor de werknemer. De werknemer wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over het advies van de commissie over het nieuwe besluit en over de consequenties van een weigering van een passend functieaanbod. De werknemer krijgt gedurende twee weken na voornoemde schriftelijke informatie de gelegenheid om de functie alsnog te accepteren. 3.6 Herhaalde plaatsing Indien na herplaatsing in een nieuwe functie binnen vier maanden blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever een andere passende functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie. De plaatsingprocedure is wederom geheel van toepassing Op herhaalde plaatsing kan ook een beroep gedaan worden, indien de werknemer binnen een termijn van 4 maanden te kennen geeft de geaccepteerde functie niet te Pagina 9 van 20

10 ambiëren. De werkgever zal in dit geval, voor zover mogelijk, nog eenmaal een functie aanbieden. HOOFSTUK 4 SALARIS EN WIJZIGING STANDPLAATS 4.1 Salarisgarantieregeling De werknemer die als gevolg van een organisatieontwikkeling een andere functie aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie, behoudt met inachtneming van zijn brutosalaris behorende bij de functie die werd uitgeoefend inclusief zijn doorloop in de schaal tot het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkeling van de CAO die op betrokken werknemer van toepassing is De volledige salarisgarantie (4.1.1) is gebaseerd op de omvang van het dienstverband in de periode voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend De in bedoelde aanspraak komt te vervallen: bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkgever indien de salariëring van de werknemer de garantieafspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur als de werkgever binnen een jaar aan de werknemer de oude functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie waaraan de garantieafspraak wordt ontleend. 4.2 Wijziging werkgebied / standplaats Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een werknemer een wijziging van het werkgebied/standplaats moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen Aan de werknemer zal in verband met de wijziging van het werkgebied/standplaats geen verhuisplicht worden opgelegd, tenzij met instemming van de werknemer Voor de werknemer die in verband met de wijziging van het werkgebied/plaats van tewerkstelling wordt geconfronteerd met extra reiskosten woon- werkverkeer, worden de meer reiskosten met het gebruikelijke vervoermiddel vergoed en volgens onderstaand schema afgebouwd: het 1 e jaar 100% het 2 e jaar 66% het 3 e jaar 33% Op de extra reiskosten wordt geen eigen bijdrage van de werknemer ingehouden Indien de werknemer in verband met een wijziging van het werkgebied/plaats van tewerkstelling langs de snelste weg meer dan 15 minuten enkele reis langer moet reizen dan bij het oude werkgebied/plaats van tewerkstelling het geval was, dan wordt het meerdere gedurende een periode van twee jaar als werktijd aangemerkt. Indien een werknemer i.v.m. extra reistijd problemen heeft in de combinatie Pagina 10 van 20

11 zorg-privé, wordt hiervoor een individuele oplossing gezocht en wordt dit schriftelijk vastgelegd. HOOFDSTUK 5 MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN 5.1 De faciliteiten en voorzieningen genoemd in dit hoofdstuk zijn beschikbaar voor: werknemers die zijn aangewezen als herplaatsbare kandidaat voor werknemers die bij het vertrek in hun functie een vacature achterlaten van een functie waar nog werknemers boventallig zijn In het persoonlijk mobiliteitsplan wordt afgesproken van welke faciliteiten van het mobiliteitsbureau gebruik wordt gemaakt. Vanuit het mobiliteitsbureau kan P&O ondersteuning en begeleiding bieden bij de verwerking van het feit dat de functie vervalt, bij loopbaanoriëntatie, arbeidsmarktoriëntatie,solliciteren en het gestructureerd zoeken naar ander werk. Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat een externe deskundige wordt ingeschakeld. Het vastgestelde beleid m.b.t. het mobiliteitsbureau is te vinden in de regelingenmap Servicecentrum Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 5.2 De werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van de sollicitatie. Indien de potentiële nieuwe werkgever reiskosten ten behoeve van de sollicitatie niet vergoedt, dan worden deze door de werkgever vergoed. Onder reiskosten wordt in deze verstaan de reiskosten op basis van openbaar vervoer, laagste tarief in Nederland. 5.3 De werkgever zal, indien de werknemer daarom verzoekt, zoveel mogelijk afzien van de opzegtermijn. 5.4 Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van de werknemer maximaal één jaar onbetaald verlof worden verleend. De medewerker dient dit verzoek in te dienen vóór de arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever aanvangt. De werkgever zal bij terugkeer van de werknemer bij de oorspronkelijke werkgever, over deze periode van onbetaald verlof, zorg dragen voor voortzetting van de totale pensioenafdracht aan het PfZW op basis van het salaris zoals dit gold direct voorafgaand aan het verlof, mits de werknemer het werknemersgedeelte van de premie aan de werkgever betaalt. Indien de medewerker terugkomt, is de oude rechtspositionele regeling weer van toepassing. De medewerker heeft een baangarantie en geen functiegarantie. 5.5 De werkgever kan op verzoek van of in overleg met de werknemer, de werknemer detacheren bij een andere werkgever. De detachering wordt vastgelegd in een detacheringovereenkomst. De kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. De werknemer die niet instemt met een door de werkgever aangeboden detachering, meldt dit schriftelijk met reden omkleed aan de werkgever. Pagina 11 van 20

12 5.7 De herplaatsingkandidaat waarvan de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek eindigt binnen 3 maanden nadat hij boventallig is geworden, heeft aanspraak op een vertrekpremie ter grootte van: twee bruto maandsalarissen, inclusief vakantiegeld voor werknemers met een dienstverband korter dan 5 jaar drie bruto maandsalarissen, inclusief vakantiegeld voor werknemers met een dienstverband van 5 tot 10 jaar vier bruto maandsalarissen, inclusief vakantiegeld voor werknemers met een dienstverband van 10 jaar of langer. Bij het maandsalaris gaat het om het maandsalaris zoals dat geldt in de laatste maand voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer gebruik maakt van deze faciliteit, vervallen de overige aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit Sociaal Plan. De vertrekpremie wordt uitbetaald de maand nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. 5.8 Werknemers die vrijwillig hun contractuele arbeidsduur binnen 3 maanden met minimaal 25% terugbrengen nadat ze boventallig zijn geworden en zodoende formatieruimte vrijmaken, hebben naar rato aanspraak op de vertrekpremie in artikel Indien de werknemer uit dienst treedt en een functie elders aanvaardt met een lager salaris bij een gelijk aantal contracturen dat de werknemer bij de werkgever had, zal de werkgever dit salaris aanvullen. Indien de werknemer minder uren bij de nieuwe werkgever gaat werken, zal de aanvulling naar rato worden betaald. Voor de werknemers met een dienstverband < dan 5 jaar bedraagt de aanvulling 75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon inclusief vakantietoeslag, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Indien de medewerker minimaal 3 jaar aaneensluitend in onregelmatige diensten heeft gewerkt waarop een onregelmatigheidstoeslag van toepassing is wordt deze toeslag meegenomen in de berekening. Gedurende 12 maanden wordt deze aanvulling verstrekt. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dit bedrag in één keer af te kopen. Voor werknemers met een dienstverband van 5 jaar tot < dan 10 jaar bedraagt de aanvulling de eerste 12 maanden 100% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon inclusief vakantietoeslag, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Indien de medewerker minimaal 3 jaar aaneensluitend in onregelmatige diensten heeft gewerkt waarop een onregelmatigheidstoeslag van toepassing is wordt deze toeslag meegenomen in de berekening. Gedurende het tweede jaar bedraagt de aanvulling 50% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dit bedrag in één keer af te kopen. Voor werknemers met een dienstverband van 10 jaar tot < dan 15 jaar bedraagt de aanvulling de eerste 12 maanden 100% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon inclusief vakantietoeslag, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Indien de medewerker minimaal 3 jaar aaneensluitend in onregelmatige diensten heeft gewerkt waarop een onregelmatigheidstoeslag van toepassing is wordt deze toeslag meegenomen in de berekening. Gedurende het tweede jaar bedraagt de aanvulling 66,66% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Gedurende het derde jaar bedraagt de aanvulling 33,33% van het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto uurloon, alsmede het verschil in eindejaarsuitkering. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dit bedrag in één keer af te kopen. Indien een werknemer 15 jaar of langer in dienst is wordt op basis van bovenstaande een maatwerkoplossing afgesproken. Pagina 12 van 20

13 Bij het oude maandsalaris gaat het om het maandsalaris zoals dat geldt in de laatste maand voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Bij het nieuwe bruto salaris gaat het salaris zoals dat geldt bij het nieuwe dienstverband. Het bedrag zal maandelijks worden uitbetaald nadat de werkgever de loonspecificatie van de nieuwe werkgever heeft ontvangen Indien de werknemer ontslag neemt in relatie tot het boventallig zijn in een organisatieontwikkelingsplan, wordt een eventuele terugbetalingsregeling op grond van de regeling studiefaciliteiten, fietsenplan, ouderschapsverlof of verhuiskosten kwijtgescholden Indien de nieuwe werkgever de verplichtingen inzake studiekosten (collegegeld, kosten van boeken en readers) niet overneemt, is de werkgever gehouden de regeling te blijven toepassen als ware de werknemer in dienst gebleven De werknemer die in overleg met de werkgever zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een dienstjubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de vorige werkgever(s) daarin volledig worden meegenomen De werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over outplacementfaciliteit. Outplacementfaciliteiten worden afgesproken in combinatie met een beëindigingregeling arbeidsovereenkomst. De kosten die de werknemer moet maken ten behoeve van het outplacement worden door de werkgever vergoed. Indien de werknemer gebruik maakt van dit artikel, vervallen de overige aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit Sociaal Plan. Pagina 13 van 20

14 HOOFDSTUK 6 BEZWARENCOMMISSIE SOCIAAL PLAN 6.1 Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie Sociaal Plan in bestaande uit drie personen. 6.2 De samenstelling van de Bezwarencommissie Sociaal Plan geschiedt als volgt: één lid wordt benoemd door de werkgever één lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91, Unie Zorg en Welzijn en FBZ gezamenlijk de voorzitter wordt benoemd door de beide eerder genoemde leden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. De leden en de voorzitter hebben geen arbeidsovereenkomst met de werkgever. 6.3 De werknemer kan zich na effectuering van het organisatieplan of de toedeling van de individuele functiewijziging, schriftelijk wenden tot de Bezwarencommissie Sociaal Plan met bezwaren inzake: a. de inhoud van de hem toebedeelde functie en de plaats van deze functie binnen de nieuwe organisatie b. de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. Het advies van de bezwarencommissie is een zwaarwegend advies. 6.4 a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarencommissie Sociaal Plan anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie Sociaal Plan geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 6.5 Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie Sociaal Plan te verlenen. 6.6 a. De Bezwarencommissie Sociaal Plan doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. c. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met reden omkleed, bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever meegedeeld. 6.7 De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. De uitspraak van de Bezwarencommissie Sociaal Plan is zwaarwegend. 6.8 De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie Sociaal Plan heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de Bezwarencommissie Sociaal Plan bij de rechter aanhangig is gemaakt. 6.9 Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de Bezwarencommissie Sociaal Plan af van verdere behandeling De leden van de Bezwarencommissie Sociaal Plan zijn tot geheimhouding verplicht. Pagina 14 van 20

15 6.11 Jaarlijks stelt de Bezwarencommissie een geanonimiseerd verslag op van haar werkzaamheden ten behoeve van de werkgever, de vakbonden en de ondernemingsraad Voor het bijwonen van een vergadering van de Bezwarencommissie Sociaal Plan ontvangen de leden een presentiegeld van 200,-- per dagdeel. Pagina 15 van 20

16 HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN 7.1 Artikelen in dit Sociaal Plan die in de tijd lopende consequenties hebben, blijven ook na looptijd van dit plan van toepassing. 7.2 Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van een partij een daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheid voordoet. 7.3 De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan. 7.4 De werkgever draagt er zorg voor dat dit Sociaal Plan ter inzage ligt voor werknemers en zal desgevraagd een exemplaar ter beschikking stellen aan werknemer. Pagina 16 van 20

17 BEGRIPSBEPALINGEN De werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling, die een nieuw te vormen instelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in stand houdt, zijnde Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met voornoemde werkgever tenzij betrokkene: de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt directeur is of lid van de Raad van Bestuur incidenteel gedurende schoolvakanties werkzaam is voor een periode niet langer dan 6 weken achtereen uurdocent is in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten. Organisatieontwikkeling: een belangrijke wijziging in de organisatie, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de instelling voortvloeiend uit een samenhangend plan met sociale of rechtspositionele gevolgen voor één of meerdere personen. Formatieplaatsenplan: een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies in de instelling met een omschrijving van de vereiste functie-eisen, formatieomvang (aantal medewerkers en FTE), het verwachte salarisniveau, de inhoud van die functie en groepen van functies die uitwisselbaar zijn. Functie: een afgerond geheel van taken en verantwoordelijkheden die de werknemer in opdracht verricht. Ongewijzigde functie: een functie die bij de nieuwe werkgever qua takenpakket, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en inschaling overeenkomt met de functie bij de oude werkgever. Diensttijd: de diensttijd die aaneengesloten op grond van een arbeidsovereenkomst is doorgebracht in de dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Hieronder valt ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, alsmede de overeenkomst tot opdracht die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits niet onderbroken door meer dan 6 maanden. De periode van uitzendwerk direct voorafgaand aan het dienstverband wordt meegeteld als diensttijd. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Detachering: onder detachering wordt verstaan de omstandigheid dat een werknemer, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature, met instemming van de werknemer, bij een fusiepartner en/of een andere werkgever werkzaamheden verricht. Salaris: het tussen werknemer en werkgever overeengekomen brutoloon, exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag. Bruto uurloon: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto uurloon inclusief vakantiegeld en einde jaaruitkering. Verworven rechten: zijn die rechten die individueel zijn overeengekomen en boven CAOafspraken zijn. Pagina 17 van 20

18 Plaats van tewerkstelling: de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Bezwarencommissie Sociaal Plan: commissie bestaande uit één lid benoemd door de werkgever, één lid benoemd door de gezamenlijke vakorganisaties en één voorzitter benoemd door de twee eerdere leden. Anciënniteitprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. Nieuwe functie: er is sprake van een nieuwe functie indien bij de samenstelling van taken de functie wezenlijk anders is dan enige functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenoverzicht van vóór de organisatieontwikkeling. Hierbij spelen één of meer van de volgende aspecten een rol: de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend wordt aanmerkelijk complexer een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden een aanmerkelijk grotere span of control een verandering van de aandachtsvelden de breedte van het takenpakket de gestelde functie-eisen; deze veranderingen blijken uit de functiebeschrijving en indeling. Passende functie: een functie die aan een werknemer, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden, afstand woon-werkverkeer in alle redelijkheid, omvang huidig dienstverband, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen maximaal één jaar kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een hoger, een gelijk, alsook een lager (maximaal 1 schaal lager) salarisniveau hebben. Geschikte functie: elke functie die de werknemer bereid is te aanvaarden in overleg met de werkgever, waarbij het uitgangspunt is dat de werknemer overgaat naar een passende functie zodra deze beschikbaar komt. Gelijkwaardige functie: een functie is gelijkwaardig wanneer de functie zich op hertzelfde salarisniveau bevindt en de functie-eisen niet of nagenoeg niet afwijken. Belangstellingsregistratie: is de registratie van de mondelinge of schriftelijke inventarisatie van relevantie gegevens ten behoeve van het plaatsingstraject van werknemers. Boventallig: boventallig is de werknemer wiens functie is komen te vervallen of komt te vervallen in het nieuwe formatieplaatsenplan en die nog niet is geplaatst; de werknemer wordt herplaatsingkandidaat. Pagina 18 van 20

19 FORMULIER BELANGSTELLINGSREGISTRATIE Dit formulier is bedoeld om uw belangstelling en mogelijkheden te registreren en een actueel en volledig beeld te verkrijgen. Wij verzoeken u de gegevens duidelijk en zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen te beantwoorden. Dit formulier wordt gebruikt bij uw herplaatsing in verband met (naam plan invullen) Het formulier wordt na herplaatsing vernietigd. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens Naam en voorletters... Geboortedatum... Geslacht man vrouw Personeels/salarisnummer... Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk... Telefoonnummer gsm... privé werk... Gegevens huidige arbeidsverhouding Functie... Afdeling... FWG indeling... Deeltijdpercentage Toelage in verband met ORT Bereikbaarheidsdienst Opleidingen Gevolgde opleiding... Datum diploma Studerend voor... Pagina 19 van 20

20 Werkervaring Functie werkzaamheden... periode Nevenactiviteiten Werkzaamheden/activiteiten... Periode... Belangstelling Welk type werkzaamheden spreekt u aan? Zijn er andere functies dan uw huidige waar u belangstelling voor heeft? Zijn er werkkringen en functies buiten Zorggroep Oude en Nieuwe Land waarvoor u belangstelling heeft? Heeft u wensen m.b.t. uw arbeidstijd?... Heeft u beperkingen, dan wel omstandigheden waarmee rekening... moet worden gehouden? Vervolgafspraken worden opgenomen in het mobiliteitsplan Ondertekening Handtekening medewerker Handtekening leidinggevende... Naam... Datum... Pagina 20 van 20

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017

Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel 2013 t/m 2017 Regeling Sociaal Plan de Zorgcirkel 2013 2017 1 Inleiding Voor zorginstellingen is er in de afgelopen jaren veel veranderd als het gaat om financiering,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide Leerdam, Ameide, december 2009 3 e en definitieve versie DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers:

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Saxenburgh Groep Raam Sociaal Plan Saxenburgh Groep november 2012 RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP ten behoeve van Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD VIVIUM ZORGGROEP RIBW GOOI & VECHTSTREEK D.D. 1 Versie 0.7 Voorwoord Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen

Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen SOCIAAL PLAN ten behoeve van Organisatieveranderingen bij: Stichting Careyn Zuwe Aveant en de daaronder ressorterende rechtspersonen Auteur: W.G. Sillevis Smitt Vastgesteld door: Versie 02 Pagina 1 van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Reorganisatie

SOCIAAL PLAN. Reorganisatie VERTROUWELIJK SOCIAAL PLAN Reorganisatie Stichting Philadelphia Zorg 29 mei 2007 ONDERHANDELAARSAKKOORD 1 van 38 PREAMBULE De ondergetekenden: Werkgever(s): - Stichting Philadelphia Zorg, gevestigd te

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen. Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen. Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen Datum : 29 april 2014 Kenmerk : jdspc Status : concept De ondergetekenden werkgever: Stichting Gemiva-SVG Groep Gerard Gerding, Voorzitter Raad van

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie