NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER"

Transcriptie

1 Zoetermeer, april NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. 1. Inleiding. Deze nieuwsbrief biedt belangrijke informatie, zodat wij u verzoeken deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) 2. Passend Onderwijs een groeiproces. Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel ingevoerd. Met de invoering was nog lang niet alles wat daarbij komt kijken tot in detail geregeld. Wettelijk en in het ondersteuningsplan lagen hoofdzaken vast, maar daarmee was voor de praktijk de kous niet af. Passend Onderwijs moet groeien in de praktijk en daar horen groeistuipen bij, hoe vervelend die soms ook kunnen zijn. 3. De monitoring. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft in samenwerking met Marieke van Bekhoven van het TLV-secretariaat - een beperkt, overzichtelijk monitorsysteem ontwikkeld. Op dit overzicht is in 1 oogopslag onder meer te zien hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen (TLV s) en onderwijsondersteuningsarrangementen (OOAs) zijn afgegeven, op welk moment en wat de toeleverende en ontvangende scholen zijn. In het kader van de kwaliteitsbewaking vervult deze monitor een belangrijke rol. De meeste gegevens voor deze monitor worden verzameld uit de TLV- en OOAaanvragen. In een aantal gevallen kan door het TLV-secretariaat uit de aangeleverde gegevens niet halen naar welke school de leerling wordt verwezen. 4. Het besluitvormende IHI-overleg. De IHI-procedure vormt de kern van het ondersteuningssysteem op alle scholen binnen het samenwerkingsverband. De 3-hoek leerkracht-leerling-ouder staat centraal en wordt uitgebreid met deskundigen naarmate de ontwikkeling van de betreffende leerling daarom vraagt. Het staat allemaal beschreven in de IHIprocedure, die ook op de website van het swv is te vinden (www.passendonderwijszoetermeer.nl) Het is van groot belang, dat allen die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen goed op de hoogte zijn van deze procedure.

2 De IHI-procedure kan na een zorgvuldig voortraject uitmonden in een besluitvormend IHI-overleg. In aanwezigheid van meerdere betrokkenen, inclusief 2 onafhankelijke deskundigen, worden minimaal de volgende vragen beantwoord c.q. bevestigd: 1. Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling? 2. Indien de huidige school daaraan in onvoldoende mate kan voldoen, welke onderwijsvorm in Zoetermeer kan dat aanbod wel bieden? 3. Indien in Zoetermeer geen onderwijsvorm voorhanden is, waar een passend aanbod kan worden geboden, welke onderwijsvorm buiten Zoetermeer komt dan in aanmerking? Toelichting: Bij 2 Waar het het SBO betreft, gaat het om de onderwijsvorm en niet de school. Dat laatste is aan de ouders/verzorgers om een keus te maken. Aangezien de SBOscholen wel van elkaar verschillen, kan het IHI-overleg wel een van de SBO-scholen adviseren. Voor wat betreft cluster 3 of cluster 4 hebben de ouders/verzorgers in Zoetermeer geen keuze en komt de IHI-beslissing feitelijk neer op een schoolkeuze (De Keerkring voor cluster 3 en De Parachute voor cluster 4). Bij 3 Het kan zijn, dat het IHI-overleg besluit een TLV af te geven voor cluster 3 of cluster 4, maar dat de betreffende school in Zoetermeer vanwege de complexe/specifieke problematiek bij de leerling toch geen passend aanbod kan bieden. In dat geval is de leerling aangewezen op een onderwijsvoorziening buiten Zoetermeer en kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beroep doen op leerlingenvervoer. In de besluitvorming van het IHI-overleg moet het voorgaande goed worden beargumenteerd en vastgelegd. 5. De TLV-procedure. Het besluitvormende IHI-overleg is beslissend voor de afgifte van een TLV. Het is van groot belang, dat dit besluit op goede gronden wordt genomen en in aanwezigheid van de juiste personen. De datum, waarop in het IHI-overleg is beslist, geldt als datum van afgifte van de TLV. De verwijzende school draagt er vervolgens zorg voor, dat de gegevens naar het TLV-secretariaat worden gestuurd voor het opstellen van de TLV en de ondertekening ervan namens het dagelijks bestuur. Daarbij moet worden bedacht, dat niet het hele dossier moet worden gestuurd. Voor de uit te voeren kwaliteitstoets zijn alleen het groeidocument, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en een eventueel ontwikkelingsperspectief noodzakelijk. 6. Het TLV-secretariaat. Het TLV-secretariaat stuurt na ontvangt van de berichtgeving uit het besluitvormende IHI-overleg - de ingevulde en namens het dagelijks bestuur ondertekende TLV naar de aanvragende school. De school informeert de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.

3 7.Leerlingenvervoer. Tussen het SWV en de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Zoetermeer zijn afstemmingsafspraken gemaakt. De ouders/verzorgers vragen desgewenst bij de gemeente leerlingenvervoer aan. Wanneer het hierbij gaat om vervoer naar een school buiten Zoetermeer en bij de TLV is een verklaring afgegeven, dat er in Zoetermeer geen passend aanbod beschikbaar is, dan kan de aanvraag snel worden afgehandeld. 8. Vroege inschakeling van SBO en SO via de ambulant begeleiders. Het is belangrijk, dat het SBO en het SO via de ambulant begeleiders in een vroeg stadium worden betrokken bij IHI-trajecten. Alleen op die wijze is het mogelijk met behulp van de expertise uit het SBO en het SO de betreffende leerling binnen de basisschool effectief te ondersteunen. Wanneer het SBO en het SO pas op het moment worden ingeschakeld, waarop reeds duidelijk is dat handhaving op de basisschool niet meer mogelijk is, dan is dat het paard achter de wagen spannen. 9. De overbruggingsperiode tussen beide scholen. Het kan zijn, dat er na het besluitvormende IHI-overleg sprake is van een TLV voor het SBO of SO, maar dat om zwaarwegende redenen plaatsing in het SBO of SO op korte termijn toch niet mogelijk is. Er is dan sprake van een overbruggingsperiode, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het besluitvormende IHI-overleg (inclusief een vertegenwoordiging van de betreffende SBO- of SO-school) om te formuleren wat er gedurende de overbruggingsperiode nodig om de situatie voor de betreffende leerling zo passend mogelijk te doen zijn. Indien daarvoor een kortdurende OOA gewenst is, kan hiervoor via de geldende OOA-procedure een aanvraag worden gedaan. 10. De inschakeling van de voorschoolse voorzieningen en de JGZ. Hetgeen hiervoor is gezegd ten aanzien van een vroege inschakeling van de ambulant begeleiders van het SBO en het SO bij een IHI-traject, geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Informatie over de eerste levensjaren van een leerling kan ertoe bijdragen, dat voor de ondersteuning de mest effectieve aanpak wordt gekozen. 11. De inzet van het sociaal-maatschappelijk trio op de scholen. Sinds januari 2015 functioneert er op elke school een schoolmaatschappelijk trio (de schoolmaatschappelijk werkster, een ambulant begeleider van Jeugdformaat en een consulent Jeugd-&Gezinshulp). Het is in deze aanloopperiode van groot belang om elkaar goed te leren kennen en een heldere taakverdeling af te spreken. In juni a.s. zal een eerste tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

4 12. De inzet van uren van OnderwijsAdvies bij IHI. Soms is er in een IHI-traject behoefte aan extra ondersteuning of een 2 e neutrale deskundige. Voor die situaties zijn er bij OnderwijsAdvies extra uren beschikbaar, onderdeel van de zogenaamde Lokale prioriteiten onderwijsbegeleiding. Wanneer een IB er meent, dat een dergelijke situatie aan de orde is, kan contact worden opgenomen met de Passend Onderwijs coördinatoren Tilly Lansbergen of Jan de Niet. 13. Thuiszitters. In het kader van Passend Onderwijs is het swv verantwoordelijk voor de zogenaamde thuiszitters. Het swv heeft de wettelijke opdracht om er in samenwerking met alle betrokkenen zorg voor te dragen, dat thuiszittende leerlingen zo snel mogelijk weer aan het onderwijsproces deelnemen. Daarvoor is het van belang, dat het swv op de hoogte wordt gesteld van thuiszittende leerlingen. Indien er op een school sprake is van een thuiszittende leerling dient in de eerste plaats het eigen bestuur hiervan op de hoogte te zijn, aangezien dit bestuur ter zake de eerste verantwoordelijkheid draagt. In de tweede plaats dient het swv op de hoogte te worden gesteld. Aangezien het toezicht op de thuiszitters onderdeel is van de monitor van het swv, dient de naam van de thuiszittende leerling door de school per mail te worden doorgegeven aan het TLV-secretariaat. Het dagelijks bestuur van het SWV zal in het kader van de monitoring en de kwaliteitsbewaking in samenwerking met de betreffende besturen alles in het werk stellen om de betreffende leerlingen zo spoedig mogelijk weer aan het onderwijsproces deel te laten nemen. 14. Geldigheidsduur TLV en verlenging. Een TLV wordt meestal afgegeven voor een beperkte periode. Veelal is dit 1 schooljaar, met een maximum van twee jaren. Wettelijk is de termijn tenminste het lopende en het daaropvolgende schooljaar. De meeste leerlingen in het SBO hebben bij de overgang naar Passend Onderwijs een TLV gekregen tot augustus Voor alle TLV s geldt, dat voor afloop daarvan een heronderzoek moet plaatsvinden met het oog op eventuele verlenging. Voor deze eventuele verlenging geldt de normale procedure; dat betekent dus, dat in een IHI-overleg (met ook 2 neutrale deskundigen) moet worden vastgesteld of verlenging noodzakelijk is. Vervolgens moet het TLV-secretariaat worden geïnformeerd voor het afgeven van de TLV en de kwaliteitstoets. Voor leerlingen, zoals langdurig zieke leerlingen, bij wie het duidelijk is dat zij hun gehele schoolloopbaan in het speciaal onderwijs zullen worden begeleid, kan een TLV worden afgegeven voor de gehele periode in het SO. Eerst bij de overstap naar het VSO zal voor hen een nieuwe TLV moeten worden aangevraagd.

5 15. Het leerlingendossier. Op school wordt er voor elke leerling een leerlingendossier bijgehouden. Bij de aanvraag van een TLV ontvangt het TLV-secretariaat soms het complete dossier van een leerling. Dat is zoals hiervoor bij onder 3 reeds is genoemd niet de bedoeling! Het materiaal, dat bij het TLV-secretariaat wordt aangeleverd, ontvangt de school die de aanvraag heeft ingediend, na afhandeling van de kwaliteitstoets terug. 16.De OOA-procedure, ook voor rugzakken. Met ingang van het komende schooljaar bestaan er geen rugzakken meer. Alle aanvullende voorzieningen moeten voor worden aangevraagd als Onderwijsondersteuningsarrangement (OOA). Ook voor een OOA is een IHI-besluit noodzakelijk. De aanvraag moet gebaseerd zijn op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en mag niet gebaseerd zijn op de omvang van de automatische toekenning van de oude rugzakmiddelen. Waar personele voorzieningen in de aanvraag worden opgenomen en wordt gekozen voor de inzet van externe deskundigheid, dient dit nadrukkelijk te worden beargumenteerd. De eventuele inzet van intern personeel (al of niet door middel van uitbreiding van formatie) heeft verreweg de voorkeur. Voorkom daarbij wel (langdurige) verplichtingen. Het SWV neemt die niet voor haar rekening. Voor wat betreft het totaal aan te vragen budget in een OOA dient er rekening mee te worden gehouden, dat dit beduidend binnen de kosten blijft, die nodig zijn als de betreffende leerling in het SBO of SO geplaatst zou moeten worden. De OOA-aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Voor de scholen binnen het OPOZ + Passe Partout is het positieve advies van Tilly Lansbergen noodzakelijk. Voor de Unicoz-scholen + de Vrije School en de Schanskorf is het positieve advies van Jan de Niet noodzakelijk. Dit positieve advies maakt het IHI-besluit doorslaggevend. Het besluit wordt door Tilly Lansbergen of Jan de Niet gestuurd naar het dagelijks bestuur ter afhandeling. Het dagelijks bestuur informeert de aanvragende school schriftelijk. Dit geldt zowel als de aanvraag is goedgekeurd als dat het is afgewezen. Bij een negatief resultaat van de kwaliteitstoets door het dagelijks bestuur komt de aanleverende school onder curatele te staan en is een volgende aanvraag voorbehouden aan de goedkeuring vooraf van het dagelijks bestuur. Het is derhalve zaak om bij de aanvraag van een OOA uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Het dagelijks bestuur zal het beslag op het beschikbare budget nauwgezet volgen en ingrijpen wanneer dat nodig is. In de OOA-aanvraag hoeft geen ambulante begeleiding te worden aangevraagd. Indien de school behoefte heeft aan ambulante begeleiding vanuit het SO dan is het wenselijk om dit rechtstreeks met de betreffende ambulant begeleider te bespreken. We adviseren om tijdig met de aanvraag van een OOA te starten, zodat de school ook tijdig weet over welke aanvullende voorzieningen het in kan beschikken.

6 17. Onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA) vanuit cluster 1 en 2. Ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 in het speciaal onderwijs moet voor het komende schooljaar rechtstreeks bij de betreffende school in dat cluster worden aangevraagd, zoals dat ook voor het huidige schooljaar het geval was. 18. De (preventieve) ambulante begeleiding. Er functioneert (preventieve) ambulante begeleiding vanuit het SBO en het SO. Er hebben al meerdere besprekingen plaatsgevonden om de onderlinge afstemming van alle beschikbare (preventieve) ambulante begeleiding beter te stroomlijnen dan tot nu toe. Op dat punt zijn al belangrijke vorderingen gemaakt. 19. Op weg naar samenwerking per wijk. Er wordt bij de ondersteuning van het onderwijs steeds meer gestreefd naar wijksgewijze samenwerking. Bij het schoolmaatschappelijk werk is dat inmiddels gerealiseerd en ook voor de (preventieve) ambulante begeleiding is alles daarop gericht. Stap voor stap gaan we de goede kant op. 20. De plaatsing van vluchtelingenkinderen. Eind 2014 kondigde de gemeente aan, dat er in 2015 een aanzienlijk aantal vluchtelingen uit Syrië in Zoetermeer gehuisvest zou gaan worden. Met het onderwijs en de kinderopvang heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over de opvang van de kinderen, die meekomen. Daarbij kwam ook de financiering aan de orde. De volgende afspraken zijn gemaakt: a. In principe worden de kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen in taalklassen om na enige tijd, wanneer zij voldoende basiskennis hebben opgedaan van de Nederlandse taal, over te stappen naar een school in de buurt waar zij wonen. De taalklas is dus nadrukkelijk een tijdelijke opvang. b. Op de Meerpaal bestaat al langere tijd een taalklas; voor zover daarin ruimte is, kunnen vluchtelingenkinderen worden geplaatst. c. De eerste nieuwe taalklas start op de Regenboog in Meerzicht. Aansluitend daarop komt er op de Meerpaal ruimte voor een 2 e taalklas. d. De gemeente heeft voor deze taalklassen financiën vrijgemaakt. e. Het is niet de bedoeling, dat vluchtelingenkinderen uit naburige plaatsen in Zoetermeer in de taalklassen worden opgevangen. f. Wanneer vluchtelingen naar Zoetermeer komen, worden zij in eerste instantie opgevangen door vluchtelingenwerk. g. Vluchtelingenwerk neemt contact op met Piezo; Marieke van Bijnen, beleidsmedewerker van deze organisatie, zal vervolgens het initiatief nemen tot een IHI-overleg, waarin (in Meerpuntverband) meerdere instanties zullen participeren, waaronder het onderwijs. Vanuit dit overleg zullen in het kader van 1 gezin 1 plan nadere afspraken worden gemaakt.

7 21. De financiële positie van het samenwerkingsverband. In het najaar van 2014 had het SWV onverwacht te maken met een minder fraai negatief financieel vooruitzicht. Inmiddels is de lucht behoorlijk geklaard en ziet de toekomst er weer redelijk positief uit. Dat betekent bijvoorbeeld, dat er voor het komende schooljaar voor de interne ondersteuningsstructuur op de basisscholen niet veel minder budget naar de besturen zal worden overgemaakt dan in het huidige schooljaar: 71 euro i.p.v. 80 euro per leerling. In gaat dit naar 77 euro en het daaropvolgende jaar terug naar het huidige niveau. Uiteraard onder voorbehoud. De genoemde bedragen zijn de bedragen, die naar de besturen gaan. Het is aan de afzonderlijke besturen om te bepalen welk bedrag zij aan de scholen ter beschikking stellen voor de ondersteuningsstructuur. Het SWV zou graag zien, dat de besturen (al of niet met inzet van ontvangen reservemiddelen WSNS ) de middelen voor de scholen op het huidige niveau handhaven. Wanneer de meerjarenbegroting wegens onverwachte ontwikkelingen - zal moeten worden bijgesteld, kunnen deze bedragen worden gewijzigd. 22. De medezeggenschap op 3 niveaus. In de vergadering van de OPR (ondersteuningsplan raad) van april is gesproken over actuele ontwikkelingen binnen het swv, maar ook over de bijzondere positie van de OPR. Op schoolniveau spreekt de directie namens het bestuur van de school met de medezeggenschapsraad over de ondersteuningsstructuur op de school. Ook het schoolondersteuningsprofiel is onderwerp van bespreking in de medezeggenschapsraad. Op bestuursniveau spreekt het bestuur (wanneer er sprake is van meer dan 1 school) met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over het beleid van het bestuur op organisatieniveau (de kaders, waarbinnen de scholen hun ondersteuningsstructuur uitvoeren). De GMR spreekt daarbij niet over afzonderlijke scholen, maar over de gemeenschappelijke aspecten in het bestuursbeleid. Op het niveau van het samenwerkingsverband spreekt het dagelijks bestuur met de OPR over de bestuursoverstijgende ondersteuningsstructuur, dat wil zeggen over de kaders zoals die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd. De OPR spreekt daarbij niet over de gang van zaken binnen de afzonderlijke besturen of scholen, maar beperkt zich tot die zaken die op het niveau van het samenwerkingsverband aan de orde zijn. Het is van belang om gaandeweg steeds duidelijker te krijgen wat op welk medezeggenschapsniveau thuishoort; uiteindelijk moet het als een samenhangend systeem gaan functioneren.

8 23. De beschikbaarheid van AWBZ-gelden. Tot voor kort konden de scholen voor speciaal onderwijs voor de bijzondere ondersteuning van leerlingen een beroep doen op zogenaamde AWBZ-gelden. Met de invoering van Passend Onderwijs gingen die gelden naar het swv. Het beschikbare budget is in de afgelopen periode toegekend aan de betreffende scholen. Daarbij is dit budget overigens beperkt overschreden. In het kader van de landelijke decentralisatie van de zorg zijn de gelden inmiddels toegevoegd aan het gemeentelijke AWBZ-budget. Dit betekent tegelijkertijd dat aanvragen met betrekking tot dit budget voor aan de gemeente moeten worden gericht. 24. Het overleg met de inspectie. Op 18 mei a.s. vindt het eerste kwaliteitsonderzoek van het SWV plaats door de onderwijsinspectie. Hiervoor wordt een hele dag uitgetrokken en spreekt de inspectie met diverse betrokkenen bij het SWV een aantal centrale thema s. Tijdens een tussentijds overleg met de inspectie in januari jl. hebben we de inspectie er al van kunnen overtuigen, dat we op de goede weg zijn. We hopen op 18 mei a.s. daarop voort te bouwen. 25. De situatie op de Parachute. De onderwijssituatie op SO-cluster-4 school De Parachute in Zoetermeer zit duidelijk in de lift. Na de verontrustende berichtgeving in het najaar van 2014 is het bestuur van de school krachtdadig aan de slag gegaan om de situatie te verbeteren. Het schoolteam heeft de nodige wijzigingen ondergaan, er zijn externe adviseurs ingezet en er is een plan van aanpak ter verbetering geschreven. De ouders van de leerlingen op de Parachute hebben in overgrote meerderheid hun vertrouwen uitgesproken in het plan van aanpak. De inspectie houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols en steunt de school bij de nieuwe aanpak. Ook het dagelijks bestuur van het swv is nauw betrokken bij het verbetertraject. 26. De website. De website van het SWV is inmiddels alweer een jaar in de lucht. Het dagelijks bestuur probeert de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden. We ontvangen hiervoor echter helaas (te) weinig respons vanuit het onderwijsveld. Daarom nogmaals onze oproep: verleen uw medewerking aan het realiseren van een goed functionerende, informatieve website van het SWV en geef uw opmerkingen en wensen via de mail aan ons door! 27. Het adres van het samenwerkingsverband. Het adres is:

9 28. Het vergaderschema Dagelijks Bestuur maandag 08 juni Coordinatorenoverleg maandag 22 juni Klankbordgroep maandag 22 juni OPR woensdag 24 juni Stichtingsbestuur maandag 29 juni Dagelijks Bestuur maandag 06 juli DB-werkbijeenkomst maandag 06 juli Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

2. De opheffing van de bevriezingsmaatregel m.b.t. de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen.

2. De opheffing van de bevriezingsmaatregel m.b.t. de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen. Zoetermeer, januari 2015. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 13 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Thema: Passend onderwijs in Amsterdam: wat verandert er volgend schooljaar voor mijn kind Organisatie: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland 30 november 2016 Bijlage: Bepaling soort TLV en SO-categorie 1. Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland

Nadere informatie

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Welke aanvragen zijn er mogelijk? SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Korte Interventie (KI) Extra Ondersteuning (EO) Multi Disciplinair Overleg 1 (MDO 1) Multi

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 Nieuwsbrief voor scholen en ouders die zijn aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe (OZKNV) Passend Onderwijs, het eerste jaar Het eerste jaar Passend

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O Naam leerling Geboortedatum BSN Geslacht Huidige groep M / V Naam ouders/verzorgers Adres Postcode & woonplaats Contactpersoon, indien ouders/ verzorgers

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Welke aanvragen zijn er mogelijk? SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Multi disciplinair team Korte Interventie (KI) Aanvraag door GWS Het interne ondersteuning

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014)

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014) HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014) 0. Inhoudsopgave. Pagina 1. Inleiding. 01 2. Samenstelling samenwerkingsverband 28-17. 02 3. Het wettelijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2 e kwartaal 2016

RAPPORTAGE 2 e kwartaal 2016 RAPPORTAGE 2 e kwartaal 2016 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Rapportage 2 e kwartaal 2016, 06-10-2016 1 SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5.

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5. 107219 - Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. in

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in:

Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in: Informatiebrief voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind onderwijs volgt in: een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in een reguliere school (basis- of voortgezet) met extra ondersteuning door

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. 107426 - School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven. in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, verzoekers,

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument Invulwijzer bij groeidocument In het kader van het aanvragen van een individueel arrangement dient het groeidocument ingevuld te worden. Hieronder volgt een aantal tips t.b.v. het invullen. I. Gegevens

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Toelaatbaarheidsverklaring SBO Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo Aanvraag voor Aanvraag

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Inzien of bewerken van ingediende aanvragen 5. Printen van een TLV

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Inzien of bewerken van ingediende aanvragen 5. Printen van een TLV

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet?

U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? U in de OndersteuningsPlanRaad? Ja, waarom niet? Passend Onderwijs & OndersteuningsPlanRaad Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is m.i.v. 1 augustus 2014 de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen,

Nadere informatie