NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER"

Transcriptie

1 Zoetermeer, april NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. 1. Inleiding. Deze nieuwsbrief biedt belangrijke informatie, zodat wij u verzoeken deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) 2. Passend Onderwijs een groeiproces. Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel ingevoerd. Met de invoering was nog lang niet alles wat daarbij komt kijken tot in detail geregeld. Wettelijk en in het ondersteuningsplan lagen hoofdzaken vast, maar daarmee was voor de praktijk de kous niet af. Passend Onderwijs moet groeien in de praktijk en daar horen groeistuipen bij, hoe vervelend die soms ook kunnen zijn. 3. De monitoring. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft in samenwerking met Marieke van Bekhoven van het TLV-secretariaat - een beperkt, overzichtelijk monitorsysteem ontwikkeld. Op dit overzicht is in 1 oogopslag onder meer te zien hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen (TLV s) en onderwijsondersteuningsarrangementen (OOAs) zijn afgegeven, op welk moment en wat de toeleverende en ontvangende scholen zijn. In het kader van de kwaliteitsbewaking vervult deze monitor een belangrijke rol. De meeste gegevens voor deze monitor worden verzameld uit de TLV- en OOAaanvragen. In een aantal gevallen kan door het TLV-secretariaat uit de aangeleverde gegevens niet halen naar welke school de leerling wordt verwezen. 4. Het besluitvormende IHI-overleg. De IHI-procedure vormt de kern van het ondersteuningssysteem op alle scholen binnen het samenwerkingsverband. De 3-hoek leerkracht-leerling-ouder staat centraal en wordt uitgebreid met deskundigen naarmate de ontwikkeling van de betreffende leerling daarom vraagt. Het staat allemaal beschreven in de IHIprocedure, die ook op de website van het swv is te vinden (www.passendonderwijszoetermeer.nl) Het is van groot belang, dat allen die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen goed op de hoogte zijn van deze procedure.

2 De IHI-procedure kan na een zorgvuldig voortraject uitmonden in een besluitvormend IHI-overleg. In aanwezigheid van meerdere betrokkenen, inclusief 2 onafhankelijke deskundigen, worden minimaal de volgende vragen beantwoord c.q. bevestigd: 1. Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling? 2. Indien de huidige school daaraan in onvoldoende mate kan voldoen, welke onderwijsvorm in Zoetermeer kan dat aanbod wel bieden? 3. Indien in Zoetermeer geen onderwijsvorm voorhanden is, waar een passend aanbod kan worden geboden, welke onderwijsvorm buiten Zoetermeer komt dan in aanmerking? Toelichting: Bij 2 Waar het het SBO betreft, gaat het om de onderwijsvorm en niet de school. Dat laatste is aan de ouders/verzorgers om een keus te maken. Aangezien de SBOscholen wel van elkaar verschillen, kan het IHI-overleg wel een van de SBO-scholen adviseren. Voor wat betreft cluster 3 of cluster 4 hebben de ouders/verzorgers in Zoetermeer geen keuze en komt de IHI-beslissing feitelijk neer op een schoolkeuze (De Keerkring voor cluster 3 en De Parachute voor cluster 4). Bij 3 Het kan zijn, dat het IHI-overleg besluit een TLV af te geven voor cluster 3 of cluster 4, maar dat de betreffende school in Zoetermeer vanwege de complexe/specifieke problematiek bij de leerling toch geen passend aanbod kan bieden. In dat geval is de leerling aangewezen op een onderwijsvoorziening buiten Zoetermeer en kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beroep doen op leerlingenvervoer. In de besluitvorming van het IHI-overleg moet het voorgaande goed worden beargumenteerd en vastgelegd. 5. De TLV-procedure. Het besluitvormende IHI-overleg is beslissend voor de afgifte van een TLV. Het is van groot belang, dat dit besluit op goede gronden wordt genomen en in aanwezigheid van de juiste personen. De datum, waarop in het IHI-overleg is beslist, geldt als datum van afgifte van de TLV. De verwijzende school draagt er vervolgens zorg voor, dat de gegevens naar het TLV-secretariaat worden gestuurd voor het opstellen van de TLV en de ondertekening ervan namens het dagelijks bestuur. Daarbij moet worden bedacht, dat niet het hele dossier moet worden gestuurd. Voor de uit te voeren kwaliteitstoets zijn alleen het groeidocument, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en een eventueel ontwikkelingsperspectief noodzakelijk. 6. Het TLV-secretariaat. Het TLV-secretariaat stuurt na ontvangt van de berichtgeving uit het besluitvormende IHI-overleg - de ingevulde en namens het dagelijks bestuur ondertekende TLV naar de aanvragende school. De school informeert de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.

3 7.Leerlingenvervoer. Tussen het SWV en de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Zoetermeer zijn afstemmingsafspraken gemaakt. De ouders/verzorgers vragen desgewenst bij de gemeente leerlingenvervoer aan. Wanneer het hierbij gaat om vervoer naar een school buiten Zoetermeer en bij de TLV is een verklaring afgegeven, dat er in Zoetermeer geen passend aanbod beschikbaar is, dan kan de aanvraag snel worden afgehandeld. 8. Vroege inschakeling van SBO en SO via de ambulant begeleiders. Het is belangrijk, dat het SBO en het SO via de ambulant begeleiders in een vroeg stadium worden betrokken bij IHI-trajecten. Alleen op die wijze is het mogelijk met behulp van de expertise uit het SBO en het SO de betreffende leerling binnen de basisschool effectief te ondersteunen. Wanneer het SBO en het SO pas op het moment worden ingeschakeld, waarop reeds duidelijk is dat handhaving op de basisschool niet meer mogelijk is, dan is dat het paard achter de wagen spannen. 9. De overbruggingsperiode tussen beide scholen. Het kan zijn, dat er na het besluitvormende IHI-overleg sprake is van een TLV voor het SBO of SO, maar dat om zwaarwegende redenen plaatsing in het SBO of SO op korte termijn toch niet mogelijk is. Er is dan sprake van een overbruggingsperiode, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het besluitvormende IHI-overleg (inclusief een vertegenwoordiging van de betreffende SBO- of SO-school) om te formuleren wat er gedurende de overbruggingsperiode nodig om de situatie voor de betreffende leerling zo passend mogelijk te doen zijn. Indien daarvoor een kortdurende OOA gewenst is, kan hiervoor via de geldende OOA-procedure een aanvraag worden gedaan. 10. De inschakeling van de voorschoolse voorzieningen en de JGZ. Hetgeen hiervoor is gezegd ten aanzien van een vroege inschakeling van de ambulant begeleiders van het SBO en het SO bij een IHI-traject, geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Informatie over de eerste levensjaren van een leerling kan ertoe bijdragen, dat voor de ondersteuning de mest effectieve aanpak wordt gekozen. 11. De inzet van het sociaal-maatschappelijk trio op de scholen. Sinds januari 2015 functioneert er op elke school een schoolmaatschappelijk trio (de schoolmaatschappelijk werkster, een ambulant begeleider van Jeugdformaat en een consulent Jeugd-&Gezinshulp). Het is in deze aanloopperiode van groot belang om elkaar goed te leren kennen en een heldere taakverdeling af te spreken. In juni a.s. zal een eerste tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

4 12. De inzet van uren van OnderwijsAdvies bij IHI. Soms is er in een IHI-traject behoefte aan extra ondersteuning of een 2 e neutrale deskundige. Voor die situaties zijn er bij OnderwijsAdvies extra uren beschikbaar, onderdeel van de zogenaamde Lokale prioriteiten onderwijsbegeleiding. Wanneer een IB er meent, dat een dergelijke situatie aan de orde is, kan contact worden opgenomen met de Passend Onderwijs coördinatoren Tilly Lansbergen of Jan de Niet. 13. Thuiszitters. In het kader van Passend Onderwijs is het swv verantwoordelijk voor de zogenaamde thuiszitters. Het swv heeft de wettelijke opdracht om er in samenwerking met alle betrokkenen zorg voor te dragen, dat thuiszittende leerlingen zo snel mogelijk weer aan het onderwijsproces deelnemen. Daarvoor is het van belang, dat het swv op de hoogte wordt gesteld van thuiszittende leerlingen. Indien er op een school sprake is van een thuiszittende leerling dient in de eerste plaats het eigen bestuur hiervan op de hoogte te zijn, aangezien dit bestuur ter zake de eerste verantwoordelijkheid draagt. In de tweede plaats dient het swv op de hoogte te worden gesteld. Aangezien het toezicht op de thuiszitters onderdeel is van de monitor van het swv, dient de naam van de thuiszittende leerling door de school per mail te worden doorgegeven aan het TLV-secretariaat. Het dagelijks bestuur van het SWV zal in het kader van de monitoring en de kwaliteitsbewaking in samenwerking met de betreffende besturen alles in het werk stellen om de betreffende leerlingen zo spoedig mogelijk weer aan het onderwijsproces deel te laten nemen. 14. Geldigheidsduur TLV en verlenging. Een TLV wordt meestal afgegeven voor een beperkte periode. Veelal is dit 1 schooljaar, met een maximum van twee jaren. Wettelijk is de termijn tenminste het lopende en het daaropvolgende schooljaar. De meeste leerlingen in het SBO hebben bij de overgang naar Passend Onderwijs een TLV gekregen tot augustus Voor alle TLV s geldt, dat voor afloop daarvan een heronderzoek moet plaatsvinden met het oog op eventuele verlenging. Voor deze eventuele verlenging geldt de normale procedure; dat betekent dus, dat in een IHI-overleg (met ook 2 neutrale deskundigen) moet worden vastgesteld of verlenging noodzakelijk is. Vervolgens moet het TLV-secretariaat worden geïnformeerd voor het afgeven van de TLV en de kwaliteitstoets. Voor leerlingen, zoals langdurig zieke leerlingen, bij wie het duidelijk is dat zij hun gehele schoolloopbaan in het speciaal onderwijs zullen worden begeleid, kan een TLV worden afgegeven voor de gehele periode in het SO. Eerst bij de overstap naar het VSO zal voor hen een nieuwe TLV moeten worden aangevraagd.

5 15. Het leerlingendossier. Op school wordt er voor elke leerling een leerlingendossier bijgehouden. Bij de aanvraag van een TLV ontvangt het TLV-secretariaat soms het complete dossier van een leerling. Dat is zoals hiervoor bij onder 3 reeds is genoemd niet de bedoeling! Het materiaal, dat bij het TLV-secretariaat wordt aangeleverd, ontvangt de school die de aanvraag heeft ingediend, na afhandeling van de kwaliteitstoets terug. 16.De OOA-procedure, ook voor rugzakken. Met ingang van het komende schooljaar bestaan er geen rugzakken meer. Alle aanvullende voorzieningen moeten voor worden aangevraagd als Onderwijsondersteuningsarrangement (OOA). Ook voor een OOA is een IHI-besluit noodzakelijk. De aanvraag moet gebaseerd zijn op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en mag niet gebaseerd zijn op de omvang van de automatische toekenning van de oude rugzakmiddelen. Waar personele voorzieningen in de aanvraag worden opgenomen en wordt gekozen voor de inzet van externe deskundigheid, dient dit nadrukkelijk te worden beargumenteerd. De eventuele inzet van intern personeel (al of niet door middel van uitbreiding van formatie) heeft verreweg de voorkeur. Voorkom daarbij wel (langdurige) verplichtingen. Het SWV neemt die niet voor haar rekening. Voor wat betreft het totaal aan te vragen budget in een OOA dient er rekening mee te worden gehouden, dat dit beduidend binnen de kosten blijft, die nodig zijn als de betreffende leerling in het SBO of SO geplaatst zou moeten worden. De OOA-aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Voor de scholen binnen het OPOZ + Passe Partout is het positieve advies van Tilly Lansbergen noodzakelijk. Voor de Unicoz-scholen + de Vrije School en de Schanskorf is het positieve advies van Jan de Niet noodzakelijk. Dit positieve advies maakt het IHI-besluit doorslaggevend. Het besluit wordt door Tilly Lansbergen of Jan de Niet gestuurd naar het dagelijks bestuur ter afhandeling. Het dagelijks bestuur informeert de aanvragende school schriftelijk. Dit geldt zowel als de aanvraag is goedgekeurd als dat het is afgewezen. Bij een negatief resultaat van de kwaliteitstoets door het dagelijks bestuur komt de aanleverende school onder curatele te staan en is een volgende aanvraag voorbehouden aan de goedkeuring vooraf van het dagelijks bestuur. Het is derhalve zaak om bij de aanvraag van een OOA uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Het dagelijks bestuur zal het beslag op het beschikbare budget nauwgezet volgen en ingrijpen wanneer dat nodig is. In de OOA-aanvraag hoeft geen ambulante begeleiding te worden aangevraagd. Indien de school behoefte heeft aan ambulante begeleiding vanuit het SO dan is het wenselijk om dit rechtstreeks met de betreffende ambulant begeleider te bespreken. We adviseren om tijdig met de aanvraag van een OOA te starten, zodat de school ook tijdig weet over welke aanvullende voorzieningen het in kan beschikken.

6 17. Onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA) vanuit cluster 1 en 2. Ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 in het speciaal onderwijs moet voor het komende schooljaar rechtstreeks bij de betreffende school in dat cluster worden aangevraagd, zoals dat ook voor het huidige schooljaar het geval was. 18. De (preventieve) ambulante begeleiding. Er functioneert (preventieve) ambulante begeleiding vanuit het SBO en het SO. Er hebben al meerdere besprekingen plaatsgevonden om de onderlinge afstemming van alle beschikbare (preventieve) ambulante begeleiding beter te stroomlijnen dan tot nu toe. Op dat punt zijn al belangrijke vorderingen gemaakt. 19. Op weg naar samenwerking per wijk. Er wordt bij de ondersteuning van het onderwijs steeds meer gestreefd naar wijksgewijze samenwerking. Bij het schoolmaatschappelijk werk is dat inmiddels gerealiseerd en ook voor de (preventieve) ambulante begeleiding is alles daarop gericht. Stap voor stap gaan we de goede kant op. 20. De plaatsing van vluchtelingenkinderen. Eind 2014 kondigde de gemeente aan, dat er in 2015 een aanzienlijk aantal vluchtelingen uit Syrië in Zoetermeer gehuisvest zou gaan worden. Met het onderwijs en de kinderopvang heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over de opvang van de kinderen, die meekomen. Daarbij kwam ook de financiering aan de orde. De volgende afspraken zijn gemaakt: a. In principe worden de kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen in taalklassen om na enige tijd, wanneer zij voldoende basiskennis hebben opgedaan van de Nederlandse taal, over te stappen naar een school in de buurt waar zij wonen. De taalklas is dus nadrukkelijk een tijdelijke opvang. b. Op de Meerpaal bestaat al langere tijd een taalklas; voor zover daarin ruimte is, kunnen vluchtelingenkinderen worden geplaatst. c. De eerste nieuwe taalklas start op de Regenboog in Meerzicht. Aansluitend daarop komt er op de Meerpaal ruimte voor een 2 e taalklas. d. De gemeente heeft voor deze taalklassen financiën vrijgemaakt. e. Het is niet de bedoeling, dat vluchtelingenkinderen uit naburige plaatsen in Zoetermeer in de taalklassen worden opgevangen. f. Wanneer vluchtelingen naar Zoetermeer komen, worden zij in eerste instantie opgevangen door vluchtelingenwerk. g. Vluchtelingenwerk neemt contact op met Piezo; Marieke van Bijnen, beleidsmedewerker van deze organisatie, zal vervolgens het initiatief nemen tot een IHI-overleg, waarin (in Meerpuntverband) meerdere instanties zullen participeren, waaronder het onderwijs. Vanuit dit overleg zullen in het kader van 1 gezin 1 plan nadere afspraken worden gemaakt.

7 21. De financiële positie van het samenwerkingsverband. In het najaar van 2014 had het SWV onverwacht te maken met een minder fraai negatief financieel vooruitzicht. Inmiddels is de lucht behoorlijk geklaard en ziet de toekomst er weer redelijk positief uit. Dat betekent bijvoorbeeld, dat er voor het komende schooljaar voor de interne ondersteuningsstructuur op de basisscholen niet veel minder budget naar de besturen zal worden overgemaakt dan in het huidige schooljaar: 71 euro i.p.v. 80 euro per leerling. In gaat dit naar 77 euro en het daaropvolgende jaar terug naar het huidige niveau. Uiteraard onder voorbehoud. De genoemde bedragen zijn de bedragen, die naar de besturen gaan. Het is aan de afzonderlijke besturen om te bepalen welk bedrag zij aan de scholen ter beschikking stellen voor de ondersteuningsstructuur. Het SWV zou graag zien, dat de besturen (al of niet met inzet van ontvangen reservemiddelen WSNS ) de middelen voor de scholen op het huidige niveau handhaven. Wanneer de meerjarenbegroting wegens onverwachte ontwikkelingen - zal moeten worden bijgesteld, kunnen deze bedragen worden gewijzigd. 22. De medezeggenschap op 3 niveaus. In de vergadering van de OPR (ondersteuningsplan raad) van april is gesproken over actuele ontwikkelingen binnen het swv, maar ook over de bijzondere positie van de OPR. Op schoolniveau spreekt de directie namens het bestuur van de school met de medezeggenschapsraad over de ondersteuningsstructuur op de school. Ook het schoolondersteuningsprofiel is onderwerp van bespreking in de medezeggenschapsraad. Op bestuursniveau spreekt het bestuur (wanneer er sprake is van meer dan 1 school) met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over het beleid van het bestuur op organisatieniveau (de kaders, waarbinnen de scholen hun ondersteuningsstructuur uitvoeren). De GMR spreekt daarbij niet over afzonderlijke scholen, maar over de gemeenschappelijke aspecten in het bestuursbeleid. Op het niveau van het samenwerkingsverband spreekt het dagelijks bestuur met de OPR over de bestuursoverstijgende ondersteuningsstructuur, dat wil zeggen over de kaders zoals die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd. De OPR spreekt daarbij niet over de gang van zaken binnen de afzonderlijke besturen of scholen, maar beperkt zich tot die zaken die op het niveau van het samenwerkingsverband aan de orde zijn. Het is van belang om gaandeweg steeds duidelijker te krijgen wat op welk medezeggenschapsniveau thuishoort; uiteindelijk moet het als een samenhangend systeem gaan functioneren.

8 23. De beschikbaarheid van AWBZ-gelden. Tot voor kort konden de scholen voor speciaal onderwijs voor de bijzondere ondersteuning van leerlingen een beroep doen op zogenaamde AWBZ-gelden. Met de invoering van Passend Onderwijs gingen die gelden naar het swv. Het beschikbare budget is in de afgelopen periode toegekend aan de betreffende scholen. Daarbij is dit budget overigens beperkt overschreden. In het kader van de landelijke decentralisatie van de zorg zijn de gelden inmiddels toegevoegd aan het gemeentelijke AWBZ-budget. Dit betekent tegelijkertijd dat aanvragen met betrekking tot dit budget voor aan de gemeente moeten worden gericht. 24. Het overleg met de inspectie. Op 18 mei a.s. vindt het eerste kwaliteitsonderzoek van het SWV plaats door de onderwijsinspectie. Hiervoor wordt een hele dag uitgetrokken en spreekt de inspectie met diverse betrokkenen bij het SWV een aantal centrale thema s. Tijdens een tussentijds overleg met de inspectie in januari jl. hebben we de inspectie er al van kunnen overtuigen, dat we op de goede weg zijn. We hopen op 18 mei a.s. daarop voort te bouwen. 25. De situatie op de Parachute. De onderwijssituatie op SO-cluster-4 school De Parachute in Zoetermeer zit duidelijk in de lift. Na de verontrustende berichtgeving in het najaar van 2014 is het bestuur van de school krachtdadig aan de slag gegaan om de situatie te verbeteren. Het schoolteam heeft de nodige wijzigingen ondergaan, er zijn externe adviseurs ingezet en er is een plan van aanpak ter verbetering geschreven. De ouders van de leerlingen op de Parachute hebben in overgrote meerderheid hun vertrouwen uitgesproken in het plan van aanpak. De inspectie houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols en steunt de school bij de nieuwe aanpak. Ook het dagelijks bestuur van het swv is nauw betrokken bij het verbetertraject. 26. De website. De website van het SWV is inmiddels alweer een jaar in de lucht. Het dagelijks bestuur probeert de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden. We ontvangen hiervoor echter helaas (te) weinig respons vanuit het onderwijsveld. Daarom nogmaals onze oproep: verleen uw medewerking aan het realiseren van een goed functionerende, informatieve website van het SWV en geef uw opmerkingen en wensen via de mail aan ons door! 27. Het adres van het samenwerkingsverband. Het adres is:

9 28. Het vergaderschema Dagelijks Bestuur maandag 08 juni Coordinatorenoverleg maandag 22 juni Klankbordgroep maandag 22 juni OPR woensdag 24 juni Stichtingsbestuur maandag 29 juni Dagelijks Bestuur maandag 06 juli DB-werkbijeenkomst maandag 06 juli Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie