NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER"

Transcriptie

1 Zoetermeer, april NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs. 1. Inleiding. Deze nieuwsbrief biedt belangrijke informatie, zodat wij u verzoeken deze informatie te communiceren met de ouders/verzorgers van de leerlingen op uw school/scholen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) 2. Passend Onderwijs een groeiproces. Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel ingevoerd. Met de invoering was nog lang niet alles wat daarbij komt kijken tot in detail geregeld. Wettelijk en in het ondersteuningsplan lagen hoofdzaken vast, maar daarmee was voor de praktijk de kous niet af. Passend Onderwijs moet groeien in de praktijk en daar horen groeistuipen bij, hoe vervelend die soms ook kunnen zijn. 3. De monitoring. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft in samenwerking met Marieke van Bekhoven van het TLV-secretariaat - een beperkt, overzichtelijk monitorsysteem ontwikkeld. Op dit overzicht is in 1 oogopslag onder meer te zien hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen (TLV s) en onderwijsondersteuningsarrangementen (OOAs) zijn afgegeven, op welk moment en wat de toeleverende en ontvangende scholen zijn. In het kader van de kwaliteitsbewaking vervult deze monitor een belangrijke rol. De meeste gegevens voor deze monitor worden verzameld uit de TLV- en OOAaanvragen. In een aantal gevallen kan door het TLV-secretariaat uit de aangeleverde gegevens niet halen naar welke school de leerling wordt verwezen. 4. Het besluitvormende IHI-overleg. De IHI-procedure vormt de kern van het ondersteuningssysteem op alle scholen binnen het samenwerkingsverband. De 3-hoek leerkracht-leerling-ouder staat centraal en wordt uitgebreid met deskundigen naarmate de ontwikkeling van de betreffende leerling daarom vraagt. Het staat allemaal beschreven in de IHIprocedure, die ook op de website van het swv is te vinden (www.passendonderwijszoetermeer.nl) Het is van groot belang, dat allen die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen goed op de hoogte zijn van deze procedure.

2 De IHI-procedure kan na een zorgvuldig voortraject uitmonden in een besluitvormend IHI-overleg. In aanwezigheid van meerdere betrokkenen, inclusief 2 onafhankelijke deskundigen, worden minimaal de volgende vragen beantwoord c.q. bevestigd: 1. Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling? 2. Indien de huidige school daaraan in onvoldoende mate kan voldoen, welke onderwijsvorm in Zoetermeer kan dat aanbod wel bieden? 3. Indien in Zoetermeer geen onderwijsvorm voorhanden is, waar een passend aanbod kan worden geboden, welke onderwijsvorm buiten Zoetermeer komt dan in aanmerking? Toelichting: Bij 2 Waar het het SBO betreft, gaat het om de onderwijsvorm en niet de school. Dat laatste is aan de ouders/verzorgers om een keus te maken. Aangezien de SBOscholen wel van elkaar verschillen, kan het IHI-overleg wel een van de SBO-scholen adviseren. Voor wat betreft cluster 3 of cluster 4 hebben de ouders/verzorgers in Zoetermeer geen keuze en komt de IHI-beslissing feitelijk neer op een schoolkeuze (De Keerkring voor cluster 3 en De Parachute voor cluster 4). Bij 3 Het kan zijn, dat het IHI-overleg besluit een TLV af te geven voor cluster 3 of cluster 4, maar dat de betreffende school in Zoetermeer vanwege de complexe/specifieke problematiek bij de leerling toch geen passend aanbod kan bieden. In dat geval is de leerling aangewezen op een onderwijsvoorziening buiten Zoetermeer en kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beroep doen op leerlingenvervoer. In de besluitvorming van het IHI-overleg moet het voorgaande goed worden beargumenteerd en vastgelegd. 5. De TLV-procedure. Het besluitvormende IHI-overleg is beslissend voor de afgifte van een TLV. Het is van groot belang, dat dit besluit op goede gronden wordt genomen en in aanwezigheid van de juiste personen. De datum, waarop in het IHI-overleg is beslist, geldt als datum van afgifte van de TLV. De verwijzende school draagt er vervolgens zorg voor, dat de gegevens naar het TLV-secretariaat worden gestuurd voor het opstellen van de TLV en de ondertekening ervan namens het dagelijks bestuur. Daarbij moet worden bedacht, dat niet het hele dossier moet worden gestuurd. Voor de uit te voeren kwaliteitstoets zijn alleen het groeidocument, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en een eventueel ontwikkelingsperspectief noodzakelijk. 6. Het TLV-secretariaat. Het TLV-secretariaat stuurt na ontvangt van de berichtgeving uit het besluitvormende IHI-overleg - de ingevulde en namens het dagelijks bestuur ondertekende TLV naar de aanvragende school. De school informeert de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.

3 7.Leerlingenvervoer. Tussen het SWV en de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Zoetermeer zijn afstemmingsafspraken gemaakt. De ouders/verzorgers vragen desgewenst bij de gemeente leerlingenvervoer aan. Wanneer het hierbij gaat om vervoer naar een school buiten Zoetermeer en bij de TLV is een verklaring afgegeven, dat er in Zoetermeer geen passend aanbod beschikbaar is, dan kan de aanvraag snel worden afgehandeld. 8. Vroege inschakeling van SBO en SO via de ambulant begeleiders. Het is belangrijk, dat het SBO en het SO via de ambulant begeleiders in een vroeg stadium worden betrokken bij IHI-trajecten. Alleen op die wijze is het mogelijk met behulp van de expertise uit het SBO en het SO de betreffende leerling binnen de basisschool effectief te ondersteunen. Wanneer het SBO en het SO pas op het moment worden ingeschakeld, waarop reeds duidelijk is dat handhaving op de basisschool niet meer mogelijk is, dan is dat het paard achter de wagen spannen. 9. De overbruggingsperiode tussen beide scholen. Het kan zijn, dat er na het besluitvormende IHI-overleg sprake is van een TLV voor het SBO of SO, maar dat om zwaarwegende redenen plaatsing in het SBO of SO op korte termijn toch niet mogelijk is. Er is dan sprake van een overbruggingsperiode, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het besluitvormende IHI-overleg (inclusief een vertegenwoordiging van de betreffende SBO- of SO-school) om te formuleren wat er gedurende de overbruggingsperiode nodig om de situatie voor de betreffende leerling zo passend mogelijk te doen zijn. Indien daarvoor een kortdurende OOA gewenst is, kan hiervoor via de geldende OOA-procedure een aanvraag worden gedaan. 10. De inschakeling van de voorschoolse voorzieningen en de JGZ. Hetgeen hiervoor is gezegd ten aanzien van een vroege inschakeling van de ambulant begeleiders van het SBO en het SO bij een IHI-traject, geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Informatie over de eerste levensjaren van een leerling kan ertoe bijdragen, dat voor de ondersteuning de mest effectieve aanpak wordt gekozen. 11. De inzet van het sociaal-maatschappelijk trio op de scholen. Sinds januari 2015 functioneert er op elke school een schoolmaatschappelijk trio (de schoolmaatschappelijk werkster, een ambulant begeleider van Jeugdformaat en een consulent Jeugd-&Gezinshulp). Het is in deze aanloopperiode van groot belang om elkaar goed te leren kennen en een heldere taakverdeling af te spreken. In juni a.s. zal een eerste tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

4 12. De inzet van uren van OnderwijsAdvies bij IHI. Soms is er in een IHI-traject behoefte aan extra ondersteuning of een 2 e neutrale deskundige. Voor die situaties zijn er bij OnderwijsAdvies extra uren beschikbaar, onderdeel van de zogenaamde Lokale prioriteiten onderwijsbegeleiding. Wanneer een IB er meent, dat een dergelijke situatie aan de orde is, kan contact worden opgenomen met de Passend Onderwijs coördinatoren Tilly Lansbergen of Jan de Niet. 13. Thuiszitters. In het kader van Passend Onderwijs is het swv verantwoordelijk voor de zogenaamde thuiszitters. Het swv heeft de wettelijke opdracht om er in samenwerking met alle betrokkenen zorg voor te dragen, dat thuiszittende leerlingen zo snel mogelijk weer aan het onderwijsproces deelnemen. Daarvoor is het van belang, dat het swv op de hoogte wordt gesteld van thuiszittende leerlingen. Indien er op een school sprake is van een thuiszittende leerling dient in de eerste plaats het eigen bestuur hiervan op de hoogte te zijn, aangezien dit bestuur ter zake de eerste verantwoordelijkheid draagt. In de tweede plaats dient het swv op de hoogte te worden gesteld. Aangezien het toezicht op de thuiszitters onderdeel is van de monitor van het swv, dient de naam van de thuiszittende leerling door de school per mail te worden doorgegeven aan het TLV-secretariaat. Het dagelijks bestuur van het SWV zal in het kader van de monitoring en de kwaliteitsbewaking in samenwerking met de betreffende besturen alles in het werk stellen om de betreffende leerlingen zo spoedig mogelijk weer aan het onderwijsproces deel te laten nemen. 14. Geldigheidsduur TLV en verlenging. Een TLV wordt meestal afgegeven voor een beperkte periode. Veelal is dit 1 schooljaar, met een maximum van twee jaren. Wettelijk is de termijn tenminste het lopende en het daaropvolgende schooljaar. De meeste leerlingen in het SBO hebben bij de overgang naar Passend Onderwijs een TLV gekregen tot augustus Voor alle TLV s geldt, dat voor afloop daarvan een heronderzoek moet plaatsvinden met het oog op eventuele verlenging. Voor deze eventuele verlenging geldt de normale procedure; dat betekent dus, dat in een IHI-overleg (met ook 2 neutrale deskundigen) moet worden vastgesteld of verlenging noodzakelijk is. Vervolgens moet het TLV-secretariaat worden geïnformeerd voor het afgeven van de TLV en de kwaliteitstoets. Voor leerlingen, zoals langdurig zieke leerlingen, bij wie het duidelijk is dat zij hun gehele schoolloopbaan in het speciaal onderwijs zullen worden begeleid, kan een TLV worden afgegeven voor de gehele periode in het SO. Eerst bij de overstap naar het VSO zal voor hen een nieuwe TLV moeten worden aangevraagd.

5 15. Het leerlingendossier. Op school wordt er voor elke leerling een leerlingendossier bijgehouden. Bij de aanvraag van een TLV ontvangt het TLV-secretariaat soms het complete dossier van een leerling. Dat is zoals hiervoor bij onder 3 reeds is genoemd niet de bedoeling! Het materiaal, dat bij het TLV-secretariaat wordt aangeleverd, ontvangt de school die de aanvraag heeft ingediend, na afhandeling van de kwaliteitstoets terug. 16.De OOA-procedure, ook voor rugzakken. Met ingang van het komende schooljaar bestaan er geen rugzakken meer. Alle aanvullende voorzieningen moeten voor worden aangevraagd als Onderwijsondersteuningsarrangement (OOA). Ook voor een OOA is een IHI-besluit noodzakelijk. De aanvraag moet gebaseerd zijn op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en mag niet gebaseerd zijn op de omvang van de automatische toekenning van de oude rugzakmiddelen. Waar personele voorzieningen in de aanvraag worden opgenomen en wordt gekozen voor de inzet van externe deskundigheid, dient dit nadrukkelijk te worden beargumenteerd. De eventuele inzet van intern personeel (al of niet door middel van uitbreiding van formatie) heeft verreweg de voorkeur. Voorkom daarbij wel (langdurige) verplichtingen. Het SWV neemt die niet voor haar rekening. Voor wat betreft het totaal aan te vragen budget in een OOA dient er rekening mee te worden gehouden, dat dit beduidend binnen de kosten blijft, die nodig zijn als de betreffende leerling in het SBO of SO geplaatst zou moeten worden. De OOA-aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Voor de scholen binnen het OPOZ + Passe Partout is het positieve advies van Tilly Lansbergen noodzakelijk. Voor de Unicoz-scholen + de Vrije School en de Schanskorf is het positieve advies van Jan de Niet noodzakelijk. Dit positieve advies maakt het IHI-besluit doorslaggevend. Het besluit wordt door Tilly Lansbergen of Jan de Niet gestuurd naar het dagelijks bestuur ter afhandeling. Het dagelijks bestuur informeert de aanvragende school schriftelijk. Dit geldt zowel als de aanvraag is goedgekeurd als dat het is afgewezen. Bij een negatief resultaat van de kwaliteitstoets door het dagelijks bestuur komt de aanleverende school onder curatele te staan en is een volgende aanvraag voorbehouden aan de goedkeuring vooraf van het dagelijks bestuur. Het is derhalve zaak om bij de aanvraag van een OOA uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Het dagelijks bestuur zal het beslag op het beschikbare budget nauwgezet volgen en ingrijpen wanneer dat nodig is. In de OOA-aanvraag hoeft geen ambulante begeleiding te worden aangevraagd. Indien de school behoefte heeft aan ambulante begeleiding vanuit het SO dan is het wenselijk om dit rechtstreeks met de betreffende ambulant begeleider te bespreken. We adviseren om tijdig met de aanvraag van een OOA te starten, zodat de school ook tijdig weet over welke aanvullende voorzieningen het in kan beschikken.

6 17. Onderwijsondersteuningsarrangementen (OOA) vanuit cluster 1 en 2. Ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 in het speciaal onderwijs moet voor het komende schooljaar rechtstreeks bij de betreffende school in dat cluster worden aangevraagd, zoals dat ook voor het huidige schooljaar het geval was. 18. De (preventieve) ambulante begeleiding. Er functioneert (preventieve) ambulante begeleiding vanuit het SBO en het SO. Er hebben al meerdere besprekingen plaatsgevonden om de onderlinge afstemming van alle beschikbare (preventieve) ambulante begeleiding beter te stroomlijnen dan tot nu toe. Op dat punt zijn al belangrijke vorderingen gemaakt. 19. Op weg naar samenwerking per wijk. Er wordt bij de ondersteuning van het onderwijs steeds meer gestreefd naar wijksgewijze samenwerking. Bij het schoolmaatschappelijk werk is dat inmiddels gerealiseerd en ook voor de (preventieve) ambulante begeleiding is alles daarop gericht. Stap voor stap gaan we de goede kant op. 20. De plaatsing van vluchtelingenkinderen. Eind 2014 kondigde de gemeente aan, dat er in 2015 een aanzienlijk aantal vluchtelingen uit Syrië in Zoetermeer gehuisvest zou gaan worden. Met het onderwijs en de kinderopvang heeft vervolgens overleg plaatsgevonden over de opvang van de kinderen, die meekomen. Daarbij kwam ook de financiering aan de orde. De volgende afspraken zijn gemaakt: a. In principe worden de kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen in taalklassen om na enige tijd, wanneer zij voldoende basiskennis hebben opgedaan van de Nederlandse taal, over te stappen naar een school in de buurt waar zij wonen. De taalklas is dus nadrukkelijk een tijdelijke opvang. b. Op de Meerpaal bestaat al langere tijd een taalklas; voor zover daarin ruimte is, kunnen vluchtelingenkinderen worden geplaatst. c. De eerste nieuwe taalklas start op de Regenboog in Meerzicht. Aansluitend daarop komt er op de Meerpaal ruimte voor een 2 e taalklas. d. De gemeente heeft voor deze taalklassen financiën vrijgemaakt. e. Het is niet de bedoeling, dat vluchtelingenkinderen uit naburige plaatsen in Zoetermeer in de taalklassen worden opgevangen. f. Wanneer vluchtelingen naar Zoetermeer komen, worden zij in eerste instantie opgevangen door vluchtelingenwerk. g. Vluchtelingenwerk neemt contact op met Piezo; Marieke van Bijnen, beleidsmedewerker van deze organisatie, zal vervolgens het initiatief nemen tot een IHI-overleg, waarin (in Meerpuntverband) meerdere instanties zullen participeren, waaronder het onderwijs. Vanuit dit overleg zullen in het kader van 1 gezin 1 plan nadere afspraken worden gemaakt.

7 21. De financiële positie van het samenwerkingsverband. In het najaar van 2014 had het SWV onverwacht te maken met een minder fraai negatief financieel vooruitzicht. Inmiddels is de lucht behoorlijk geklaard en ziet de toekomst er weer redelijk positief uit. Dat betekent bijvoorbeeld, dat er voor het komende schooljaar voor de interne ondersteuningsstructuur op de basisscholen niet veel minder budget naar de besturen zal worden overgemaakt dan in het huidige schooljaar: 71 euro i.p.v. 80 euro per leerling. In gaat dit naar 77 euro en het daaropvolgende jaar terug naar het huidige niveau. Uiteraard onder voorbehoud. De genoemde bedragen zijn de bedragen, die naar de besturen gaan. Het is aan de afzonderlijke besturen om te bepalen welk bedrag zij aan de scholen ter beschikking stellen voor de ondersteuningsstructuur. Het SWV zou graag zien, dat de besturen (al of niet met inzet van ontvangen reservemiddelen WSNS ) de middelen voor de scholen op het huidige niveau handhaven. Wanneer de meerjarenbegroting wegens onverwachte ontwikkelingen - zal moeten worden bijgesteld, kunnen deze bedragen worden gewijzigd. 22. De medezeggenschap op 3 niveaus. In de vergadering van de OPR (ondersteuningsplan raad) van april is gesproken over actuele ontwikkelingen binnen het swv, maar ook over de bijzondere positie van de OPR. Op schoolniveau spreekt de directie namens het bestuur van de school met de medezeggenschapsraad over de ondersteuningsstructuur op de school. Ook het schoolondersteuningsprofiel is onderwerp van bespreking in de medezeggenschapsraad. Op bestuursniveau spreekt het bestuur (wanneer er sprake is van meer dan 1 school) met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over het beleid van het bestuur op organisatieniveau (de kaders, waarbinnen de scholen hun ondersteuningsstructuur uitvoeren). De GMR spreekt daarbij niet over afzonderlijke scholen, maar over de gemeenschappelijke aspecten in het bestuursbeleid. Op het niveau van het samenwerkingsverband spreekt het dagelijks bestuur met de OPR over de bestuursoverstijgende ondersteuningsstructuur, dat wil zeggen over de kaders zoals die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd. De OPR spreekt daarbij niet over de gang van zaken binnen de afzonderlijke besturen of scholen, maar beperkt zich tot die zaken die op het niveau van het samenwerkingsverband aan de orde zijn. Het is van belang om gaandeweg steeds duidelijker te krijgen wat op welk medezeggenschapsniveau thuishoort; uiteindelijk moet het als een samenhangend systeem gaan functioneren.

8 23. De beschikbaarheid van AWBZ-gelden. Tot voor kort konden de scholen voor speciaal onderwijs voor de bijzondere ondersteuning van leerlingen een beroep doen op zogenaamde AWBZ-gelden. Met de invoering van Passend Onderwijs gingen die gelden naar het swv. Het beschikbare budget is in de afgelopen periode toegekend aan de betreffende scholen. Daarbij is dit budget overigens beperkt overschreden. In het kader van de landelijke decentralisatie van de zorg zijn de gelden inmiddels toegevoegd aan het gemeentelijke AWBZ-budget. Dit betekent tegelijkertijd dat aanvragen met betrekking tot dit budget voor aan de gemeente moeten worden gericht. 24. Het overleg met de inspectie. Op 18 mei a.s. vindt het eerste kwaliteitsonderzoek van het SWV plaats door de onderwijsinspectie. Hiervoor wordt een hele dag uitgetrokken en spreekt de inspectie met diverse betrokkenen bij het SWV een aantal centrale thema s. Tijdens een tussentijds overleg met de inspectie in januari jl. hebben we de inspectie er al van kunnen overtuigen, dat we op de goede weg zijn. We hopen op 18 mei a.s. daarop voort te bouwen. 25. De situatie op de Parachute. De onderwijssituatie op SO-cluster-4 school De Parachute in Zoetermeer zit duidelijk in de lift. Na de verontrustende berichtgeving in het najaar van 2014 is het bestuur van de school krachtdadig aan de slag gegaan om de situatie te verbeteren. Het schoolteam heeft de nodige wijzigingen ondergaan, er zijn externe adviseurs ingezet en er is een plan van aanpak ter verbetering geschreven. De ouders van de leerlingen op de Parachute hebben in overgrote meerderheid hun vertrouwen uitgesproken in het plan van aanpak. De inspectie houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols en steunt de school bij de nieuwe aanpak. Ook het dagelijks bestuur van het swv is nauw betrokken bij het verbetertraject. 26. De website. De website van het SWV is inmiddels alweer een jaar in de lucht. Het dagelijks bestuur probeert de informatie op de site zo actueel mogelijk te houden. We ontvangen hiervoor echter helaas (te) weinig respons vanuit het onderwijsveld. Daarom nogmaals onze oproep: verleen uw medewerking aan het realiseren van een goed functionerende, informatieve website van het SWV en geef uw opmerkingen en wensen via de mail aan ons door! 27. Het adres van het samenwerkingsverband. Het adres is:

9 28. Het vergaderschema Dagelijks Bestuur maandag 08 juni Coordinatorenoverleg maandag 22 juni Klankbordgroep maandag 22 juni OPR woensdag 24 juni Stichtingsbestuur maandag 29 juni Dagelijks Bestuur maandag 06 juli DB-werkbijeenkomst maandag 06 juli Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw eigen bestuur, het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Jan de Niet, coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz of Tilly Lansbergen, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument

Invulwijzer Individueel Arrangement versie 4 juni 2014. Invulwijzer bij groeidocument Invulwijzer bij groeidocument In het kader van het aanvragen van een individueel arrangement dient het groeidocument ingevuld te worden. Hieronder volgt een aantal tips t.b.v. het invullen. I. Gegevens

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014)

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014) HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 2016. (vastgesteld door het stichtingsbestuur op 27 januari 2014) 0. Inhoudsopgave. Pagina 1. Inleiding. 01 2. Samenstelling samenwerkingsverband 28-17. 02 3. Het wettelijk

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Toelaatbaarheidsverklaring SBO. Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Toelaatbaarheidsverklaring SBO Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld? Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo Aanvraag voor Aanvraag

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT 9 februari 2015 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar.. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015

Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015 Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015 Aanwezig: Jarl Baas (Haarlem Schoten), Andrea Koopmans (De School), Rik Landkroon (Dunamare), Carola van der Schrier (Spaarnesant vz) en Leonie Stoel (Spaarnesant).

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring Afgifte toelaatbaarheidsverklaring 1 Versie 11-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Wet- en regelgeving... 4 Algemene criteria... 4 Aanvullende criteria toelaatbaarheid

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO

Routes voor het aanvragen van een TLV. Besproken in directiekring VSO Routes voor het aanvragen van een TLV Besproken in directiekring VSO 13 november 2014 Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijk is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 programma 1. welkom 2. presentatie: wat is Passend Onderwijs? 3. presentatie: koersnotitie 4. vragen? VRAGENBRIEFJES historie

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT)

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden Algemene informatie In de brochure verwijzen we naar informatie op de website www.passendonderwijsgroningen.nl

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Dit meerjarenontwikkelingsplan vloeit voort uit het ondersteuningsplan 2014-2018,

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter Aanwezig: zie presentielijst. Onderwerp Inhoud/toelichting Besluit/actie/wie

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Passenderwijs. Hoe werk ik met het Groeidocument? Versie maart 15

Passenderwijs. Hoe werk ik met het Groeidocument? Versie maart 15 Hoe werk ik met het Groeidocument? Passenderwijs Versie maart 15 Dit document is bedoeld voor alle gebruikers (ouders en scholen) van het Groeidocument en biedt algemene informatie over de opbouw van het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1 Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014 Vragen en antwoorden 1 Op woensdagavond 14 mei 2014 heeft het samenwerkingsverband Passenderwijs een informatiebijeenkomst verzorgd voor ouders over Passend

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ROUTES VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Inleiding Samenwerkingsverbanden merken dat er veel onduidelijkheid is, wanneer een leerling een TLV voor het VSO nodig heeft. Wie vraagt de

Nadere informatie

Ondersteuningsplanraaad. Wielingenstraat 135 Postbus 811 1440 AV Purmerend telnr. 0299-783483

Ondersteuningsplanraaad. Wielingenstraat 135 Postbus 811 1440 AV Purmerend telnr. 0299-783483 Ondersteuningsplanraaad. Wielingenstraat 135 Postbus 811 1440 AV Purmerend telnr. 0299-783483 Verslag bijeenkomst ondersteuningsplanraad 23 oktober 2014 Aanwezig: Loes Wessels, (personeel OPSO) Caroline

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Het aannamebeleid van De Vuurvlinder is een afgeleide van het aannamebeleid van SALTO. Gezien de toename van leerlingen in relatie tot onze visie op onderwijs

Nadere informatie

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West (VO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de

Nadere informatie

Landelijk samenwerkingsverband

Landelijk samenwerkingsverband Nieuwsbrief 5 Doelgroep De nieuwsbrieven zijn bestemd voor de besturen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. Aan hen wordt gevraagd de informatie te delen met directies, personeelsleden

Nadere informatie