Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring."

Transcriptie

1 Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Financiële consequenties: n.v.t. Risico s: n.v.t. Verdere procedures: Voor 1 augustus 2015 worden de jaarstukken naar de toezichthouder, de provincie Zuid Holland, verzonden. De raden van beide gemeenten krijgen daarvan een afschrift. Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met de jaarrekening De jaarrekening 2014 vrijgeven voor verzending naar de toezichthouder

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Advies Rekeningcommissie Bleizo Jaarrekening 2014 Inleiding De Rekeningcommissie Bleizo bestaat uit drie vertegenwoordigers per gemeenteraad, de heer C.W.J. Bos, de heer R. Moree (voorzitter) en mevrouw C. Walther (plaatsvervangend lid) uit Zoetermeer, de heer E.J. Neeleman, de heer J. van der Laan en de heer H. van der Stelt (plaatsvervangend lid) uit Lansingerland. De taken van de Rekeningcommissie zijn in art. 3 omschreven van de Regeling Rekeningcommissie Bleizo. Artikel 3 Taken 1. De Rekeningcommissie heeft tot taak het adviseren van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten omtrent de vast te stellen rekening als bedoeld in artikel 31, lid 7 GR Bleizo. Daartoe onderzoekt de Rekeningcommissie de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de bestuursorganen van de GR Bleizo gevoerde bestuur, met dien verstande dat de Rekeningcommissie niet in de bevoegdheden treedt die de rekenkamers van de deelnemende gemeenten hebben op de voet van artikel 184 Gemeentewet en het onderzoek niet kan betreffen de controle van de jaarstukken als bedoeld in artikel 28 lid 2 van de GR Bleizo. 2. De leden van de Rekeningcommissie zijn belast met het in gezamenlijkheid uitvoeren van de onderzoeken, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het uitbrengen van een jaarverslag. 3. Referentiekader De Rekeningcommissie vindt het van belang om helder te markeren welk referentiekader van toepassing is bij het geven van haar oordeel en advies over de Jaarrekening Immers de GR Bleizo is in 2008 opgericht, waarbij de ruimtelijke visie Landschap als podium het streven was voor de gebiedsontwikkeling maar in 2010 is dit opgevolgd door het Masterplan Bleizo en begin 2014 hebben de raden van Lansingerland en Zoetermeer besloten tot een herijking van de ontwikkelingsaanpak voor Bleizo, zoals verwoord in het rapport Ontwikkeling Bleizo Van plan naar strategie. Tegen de achtergrond van de besluitvorming over de vervoersknoop Bleizo, een sterk gewijzigde marktsituatie ten opzichte van 2008 en voortschrijdend inzicht over de meest effectieve ontwikkelingsaanpak, is het referentiekader voor Bleizo gewijzigd. Het referentiekader voor de beoordeling en advies van de Rekeningcommissie GR Bleizo betreft de combinatie van de gemeenschappelijke regeling Bleizo met de actuele visie op de ontwikkeling van het gebied Ontwikkeling Bleizo Van plan naar strategie, waarbij het besluit tot realisatie van de vervoersknop Bleizo is genomen. De belangrijkste elementen uit deze visie zijn: Continueren van een ontwikkeling volgens het scenario Masterplan zonder FOC, vasthouden aan een hoog ambitieniveau en het streven naar realisatie van het ovknooppunt Bleizo; -1-

37 Nastreven van de overige doelstellingen voor Bleizo ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit (versterking van het stedenbouwkundige beeld) en het bereiken van economische meerwaarde (diversificatie, hoge investeringen, positief voor werkgelegenheid, versterken Zoetermeer als leisure stad); De unieke gebiedskenmerken van Bleizo dienen als uitgangspunt voor een ontwikkelstrategie met meer flexibiliteit en marktgerichtheid; Voorzichtigheid in financieel opzicht; Inzetten op het aantrekken of toelaten van tijdelijke functies, gezien de lange looptijd van de totale ontwikkeling. Onderzoek jaarrekening 2014 De Rekeningcommissie heeft van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo ter advisering aan de twee gemeenteraden de volgende stukken ontvangen en bestudeerd: a. Concept Jaarrekening 2014 b. Concept Toelichting op grondexploitatie en risicoanalyse per c. Verkennende marktstudie bedrijventerrein Bleizo, Ecorys augustus 2014 d. Marktonderzoek Bedrijventerrein Positionering Bleizo, Buck Consultants International januari 2015 e. Onderzoek en advies grondprijzen bedrijventerreinen gemeente Lansingerland, Stec Groep april 2014 f. Concept Rapport van bevindingen controle Jaarrekening, Verstegen Accountants, februari 2015 g. Reactie GR Bleizo op concept Rapport van bevindingen controle Jaarrekening Verstegen Accountants Tevens heeft de Rekeningcommissie overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Regeling en de verantwoordelijke accountant, de heer J. de Groot van Verstegen Accountants op 5 maart Op basis hiervan komen wij tot de volgende bevindingen. Risico s Het totale project Bleizo heeft een looptijd t/m Door deze lange looptijd en de grote omvang van het project zijn er veel onzekerheden en dus risico s. Hierna volgt een beschrijving per soort risico. Algemeen De accountant constateert in zijn rapport dat de projectorganisatie Bleizo per 1 januari 2015 voor de risicoanalyse is overgestapt naar de zgn. Monte Carlo methode. Deze methode is qua berekeningsmethodiek meer geavanceerd en integraal. De constatering van de accountant is dat het proces rond actuele grondexploitaties/risicoanalyse bovengemiddeld op orde is. Planologisch De Rekeningcommissie signaleert dat de ontwikkeling van Bleizo afhankelijk is van het verkrijgen van de planologische mogelijkheden daartoe in de vorm van bestemmingsplannen die de beoogde functies toelaten. Hierin schuilt een risico, mede gelet op het verloop van de -2-

38 eerder gevoerde bestemmingplan procedure, beroepsprocedures en het beleid van hogere overheden. Het besluit van de raad van Lansingerland over het bestemmingsplan Hoefweg-Zuid is in december 2014 door de Raad van State vernietigd, waardoor Bleizo voor een deel van het gebied niet de beoogde bestemming voor reguliere bedrijventerrein heeft verkregen. Planologisch beleid van de provincie Zuid-Holland en omliggende gemeenten kan ruimte bieden aan meer aanbod van bedrijventerrein, waardoor de concurrentie toeneemt. Voor Bleizo moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld dat de invulling van het gebied met uiteenlopende bedrijven, horeca, kantoren en voorzieningen mogelijk moet maken. Het is van belang dat dit bestemmingsplan zo snel mogelijk van kracht is De rekeningcommissie adviseert om dit prioriteit te geven en benadrukt dat dit vraagt om een goede afstemming met betrokken overheden, een deskundige juridische begeleiding en directe bestuurlijke aansturing vanuit de gemeente Lansingerland. Martktsituatie De Rekeningcommissie heeft kennis genomen van de marktonderzoeken die voor Bleizo zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan komen in grote lijnen overeen met het vorige marktonderzoek uit De resultaten hiervan zijn verwerkt in de uitgifteplanning van de grondexploitatie per De marktonderzoeken geven een belangrijk deel van de onafhankelijke onderbouwing van de resultaten van de grondexploitatie van GR Bleizo en de post onder handen werk in de jaarrekening. De marktsituatie voor de uitgifte van bedrijventerrein is echter (nog) niet sterk, mede als gevolg van de economische ontwikkeling en de verhouding tussen regionale vraag en aanbod. Nieuw aanbod van bedrijventerrein in de regio leidt tot meer concurrentie. De rekeningcommissie signaleert hier een risico. De rekeningcommissie adviseert om de ontwikkelingen in de regionale markt voor bedrijventerreinen goed te volgen en te anticiperen op ontwikkelingen die zich voordoen. Voor Bleizo geldt dat de kansen die zich aandienen om onderscheidend te zijn met de aanwezigheid van de Vervoersknoop Bleizo en leisure voorzieningen optimaal benut dienen te worden. De ontwikkeling van TranSportium en Adventure World zijn een goede invulling van het onderscheidende profiel van Bleizo. Financieel De eerdergenoemde risicoanalyse op basis van het Monte Carlo systeem leidt er toe dat een risicobuffer van 8,8 mln. wordt opgenomen. Daarmee wordt bereikt dat de kans dat het beoogde financiële resultaat aan het eind van de looptijd gehaald wordt 82,5 procent is. Dit percentage kan niet zonder meer vergeleken worden met de risicoanalyses van de gemeenten, omdat de beide gemeenten ieder een eigen systematiek voor de berekening van het risicosaldo hanteren. De input vanuit de risicoanalyse van de GR Bleizo, is hierbij net als voorgaande jaren, hanteerbaar. De Rekeningcommissie heeft GR Bleizo verzocht om aanvullende informatie over de Risicoanalyse volgens de toegepaste Monte Carlo methode. GR Bleizo heeft in reactie op dit verzoek technische informatie aangeleverd over de risico s voor de verschillende kosten- en opbrengstenposten in de grondexploitatie, de risicoscenario s en de risicoverdeling, de gevoeligheden van de grondexploitatie voor bepaalde risico s en de gehanteerde uitgangspunten voor betrouwbaarheid en zekerheid. Deze informatie geeft aanleiding tot de signalering dat het gehanteerde zekerheidspercentage afwijkt van de uitgangspunten die beide gemeenten hanteren en dat beide raden ook goed geïnformeerd dienen te (blijven) -3-

39 worden over de risico s, door hieraan aandacht te besteden in de eerstvolgende kwartaalrapportage van GR Bleizo. Aanbevelingen accountant De accountant adviseert de volgende verbeteringen/aanpassing in te voeren. 1. De controlewerkzaamheden in 2015 pas te starten na het opleveren van de grondexploitatie, dus na het overleg met Zoetermeer en Lansingerland. 2. Notulen te maken van de overleggen met de planeconomen van Zoetermeer en Lansingerland 3. Functiescheiding voor de gehele administratie toe te passen. 4. Overweeg of het wenselijk is voor Bleizo een convenant Horizontaal toezicht aan te gaan. 5. De gevolgen van de invoering van de Vennootschapsbelasting planmatig in beeld te brengen. In een reactie van de directeur van Bleizo geeft hij aan de aanbevelingen te zullen overnemen dan wel nader onderzoek hier naar te doen (aanbeveling 4). Bij aanbeveling 2 wijst hij op de beperkingen die de geringe omvang van de personele bezetting van het projectbureau met zich brengt. De Rekeningcommissie onderschrijft de aanbevelingen van de accountant en de reactie van de directeur. Wat betreft aanbeveling 5, zie hier onder bij nieuwe wet- en regelgeving. Nieuwe wet- en regelgeving Rekeningcommissie heeft kennis genomen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Vennootschapsbelasting, welke voor GR Bleizo tot aanpassingen zullen leiden. Rekeningcommissie adviseert om de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling en de voorbereiding op de invoering van de Vennootschapsbelasting tijdig ter hand te nemen en dit niet als GR Bleizo op zichzelf door te voeren, maar in nauw overleg met en afgestemd op de wijze waarop de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer dit uitvoeren. Advies De Rekeningcommissie stelt de beide raden voor om dit advies te betrekken bij de behandeling van het jaarverslag 2014 Bleizo in de commissie Algemeen Bestuur van de gemeente Lansingerland op in de gemeenteraad van Lansingerland op in de commissie Samenleving van de gemeente Zoetermeer op en in de gemeenteraad van Zoetermeer op Bij de bespreking in de commissies van beide gemeenten zal de directeur en de planeconoom van GR Bleizo aanwezig zijn, zodat zij vragen van de commissieleden (ook over de risicoanalyses) kunnen beantwoorden. Wij adviseren de raden om met inachtneming van onze bevindingen in te stemmen met het vaststellen van het jaarverslag 2014 inclusief de jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Met deze instemming hebben de raden van hun gevoelen blijk gegeven. -4-

40 Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Begroting 2016 Bijlage(n): Concept begroting 2016 Toelichting: Bijgaand treft u de concept begroting De raden van beide gemeenten hebben geen zienswijze hierover ingediend en zijn hebben derhalve met de stukken ingestemd. Financiële consequenties: n.v.t. Risico s: n.v.t. Verdere procedures: Voor 1 augustus 2015 zal de vastgestelde begroting naar de toezichthouder, de provincie Zuid Holland, worden verzonden. De raden van beide gemeenten krijgen daarvan een afschrift. Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met de begroting Voormelde stukken vrijgeven voor verzending naar de toezichthouder

41 PROGRAMMA BEGROTING 2016 Bleiswijk, maart 2015

42 INHOUD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 3 BELEIDSBEGROTING Doelstelling/effect van beleid Beleidskaders Projectorganisatie Geplande activiteiten Bijzondere omstandigheden 8 4. PARAGRAFEN Inleiding Paragraaf lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Bedrijfsvoeringparagraaf Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid 13 5 FINANCIELE BEGROTING Overzicht van baten en lasten Omschrijving overzicht baten en lasten 15 6 MEERJARENOVERZICHT Meerjarenraming Investerings- en financieringsstaat 18 Begroting 2016 GR Bleizo 2

43 1 MANAGEMENT SAMENVATTING Grondexploitatie 2015 De begroting 2016 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie per , die onderdeel uitmaakt van de Jaarrekening De grondexploitatie gaat uit van de invulling van het projectgebied op basis van het ontwikkelingsscenario uit het rapport Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie. De grondexploitatie 2015 heeft een positief saldo. Begroting 2016 Voor 2016 staan activiteiten begroot voor het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein Bleizo Business Park en voor Laan van Mathenesse. Werkzaamheden van bouwrijp maken voor het bedrijventerrein zijn afhankelijk van de voortgang in de verkoop. Bij het uitblijven van verkopen wordt er dus nog niet geïnvesteerd in onder andere bouwrijp maken. De fasering in de verkoopprognose is o.a. afgestemd op het marktonderzoek van Buck Consultants International van januari De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit (bedragen x ): Lasten Aankoop van grond - Milieu 0,038 Bouwrijpmaken 0,219 Woonrijpmaken 1,889 Overige lasten 0,755 VTA-lasten 0,489 Rentelasten 1,872 Exploitatiekosten 0,303 ** totaal lasten 5,565 Baten Bedrijven 6,373 Subsidies 1,250 Overige inkomsten 0,065 ** totaal baten 7,688 Mutatie Onderhandenwerk 2,123- Gerealiseerd resultaat - Begroting 2016 GR Bleizo 3

44 2 INLEIDING Dit is de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo) voor het jaar 2016 inclusief de meerjarenramingen ( ). De concept begroting wordt in het Dagelijks Bestuur op vastgesteld. Vervolgens wordt het naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd die hun gevoelen kenbaar kunnen maken. Het Algemeen Bestuur stelt voor de begroting vast. Voor moet de begroting verzonden zijn naar de toezichthouder, de provincie Zuid- Holland. Bedragen zijn opgenomen in tenzij anders vermeld. De opzet van de begroting is conform de begroting uit voorgaande jaren. Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van de begroting. In afwijking van de regelgeving is geen aparte productenraming opgenomen aangezien de financiële begroting kan volstaan als productenraming. De juridische structuur van de GR Bleizo vloeit voort uit de Bestuursovereenkomst GR Bleizo van Op werd door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo opgericht. De Gemeenschappelijke Regeling is door beide gemeenteraden, op voorstel van het AB van , voor eerste keer gewijzigd. De juridische structuur van de GR Bleizo bevat de volgende organen: 1. Algemeen Bestuur (AB) Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden, als volgt aan te wijzen. De raad van elke deelnemende gemeente wijst uit de wethouders en de voorzitter van de raad drie leden aan alsmede drie plaatsvervangende leden. 2. Dagelijks Bestuur (DB) Het Dagelijks Bestuur kent een samenstelling van vier leden. Zij worden door en uit het Algemeen Bestuur gekozen. 3. Voorzitter De Voorzitter is gekozen door het Algemeen Bestuur uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur. De plaatsvervangende voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur gekozen uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur en niet zijn aangewezen als Voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de GR Bleizo in en buiten rechte. 4. Secretaris en directeur De secretaris en directeur worden door het Algemeen Bestuur benoemd. Het zijn onverenigbare functies. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur uitgaan. De directeur is onder toezicht van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de rekening. Begroting 2016 GR Bleizo 4

45 3 BELEIDSBEGROTING 3.1 Doelstelling/effect van beleid In de Bestuursovereenkomst van en in de Regeling zelf is opgenomen dat de doelstelling van GR Bleizo is om op basis van de visie Landschap als Podium het Bleizo-gebied te ontwikkelen en met name de stedenbaanhalte Bleizo te realiseren, waarbij de ambitie is dit station in 2011 in gebruik te nemen. In 2013 heeft GR Bleizo het rapport Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie opgesteld en aangeboden aan de beide gemeenteraden. De gemeenteraden hebben het rapport eind 2014/begin 2014 vastgesteld. Met de herijking van de ontwikkelingsvisie voor Bleizo is bereikt dat Bleizo beter in kan spelen op de trend om meer flexibel en marktgericht te ontwikkelen. De vaststelling van de nieuwe ontwikkelingsaanpak biedt voor initiatiefnemers vanuit de markt kansen, maar ook een toekomstgericht beslissings- en handelingskader voor de GR Bleizo voor de ontwikkeling van het gebied. Omdat de aanpak zich niet richt op een vastgesteld eindbeeld, maar zich kenmerkt door de oriëntatie op (markt)kansen en flexibiliteit, is hiermee een koers bepaald die voor een langere termijn bruikbaar is. 3.2 Beleidskaders Condities: Medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS-Reizigers, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Beschikkingsmacht over de benodigde gronden door GR Bleizo. Economische ontwikkeling die zodanig is dat ondernemers en projectontwikkelaars/beleggers gaan investeren. Een vastgesteld nieuw bestemmingplan voor het grondgebied van Bleizo, dat de ontwikkelingen zoals beschreven in Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie planologisch accommodeert. 3.3 Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat in 2016 uit een projectbureau (leiding en ondersteuning projectorganisatie, en projectleiders. De projectorganisatie staat onder leiding van de directeur van de gemeenschappelijke regeling. In 2016 functioneren naar verwachting de volgende werkgroepen: werkgroep communicatie, marketing en acquisitie werkgroep Bleizo Business Park werkgroep Bleizo Office Park werkgroep financiën/planeconomie werkgroep planologische conditionering/vergunningen De werkgroepen zijn bemand met medewerkers van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Indien passend (vanuit het oogpunt van governance) of noodzakelijk wordt externe ondersteuning ingehuurd. Begroting 2016 GR Bleizo 5

46 3.4 Geplande activiteiten 2016 Voor het jaar 2016 zijn de volgende activiteiten voorzien in de begroting: 1. algemene activiteiten van de projectorganisatie 2. activiteiten in het kader van de planologische activiteiten (planontwikkeling) 3. activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het Bleizo Business Park, waaronder leisureinitiatieven begeleiden (o.a. Adventure World, TranSportium) en de ontwikkeling van Bleizo Office Park 4. activiteiten in het kader van aansluitingen op de verbindingsweg N Laan van Mathenesse 5. activiteiten die te maken hebben met de afstemming met de Vervoersknoop en het (mede) opdrachtgeverschap van GR Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo Ad 1 Algemene activiteiten van de projectorganisatie 1. Voorbereiden besluitvorming door het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Jaarlijks wordt ten minste uitgegaan van 4 DB- en 2 AB-vergaderingen. 2. Opstellen jaarrekening 2015, begroting 2017 en mogelijk begrotingswijziging Planeconomische activiteiten. Deze zijn onder te verdelen als volgt: A. In de grondexploitatie dienen de planologische ontwikkelingen verwerkt te worden. Conform planning zal in 2016 de planvorming omtrent de OV-Knoop zijn afgerond en wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal vanuit planeconomisch perspectief permanente begeleiding noodzakelijk zijn om goede financiële sturing te hebben en te behouden, niet in de laatste plaats met het oog op het in de hand houden van risico s. B. In de grondexploitatie moeten majeure ontwikkelingen zichtbaar zijn. Indien de marktinitiatieven TranSportium en/of Adventure World haalbaar blijken te zijn en tot uitvoering kunnen worden gebracht, zal in 2016 de planuitwerking moeten plaatsvinden. De levering van gronden is daarbij voorzien in 2016, op basis van verkoopovereenkomsten in Uitgangspunt voor de grondexploitatie is dat de verkoop van gronden voor TranSportium en/of Adventure World tenminste hetzelfde resultaat zal moeten opleveren als de verkoop als bedrijventerrein. C. Concreter maken van grondexploitatie. Voorheen bestond de grondexploitatie grotendeels uit aannames en normbedragen. Omdat GR Bleizo steeds meer naar de uitvoering gaat, worden deze normbedragen nu steeds vaker vervangen door onderbouwde berekening. Het bedrijventerrein is qua ontwikkeling het eerst aan de orde. De normatieve bedragen zullen zodoende in 2015 verder zijn onderbouwd, o.a. met behulp van SSK ramingen en bestekken. Daarnaast is het streven ondernemingen op het bedrijventerrein te laten vestigen. Diverse grondbiedingen zullen worden opgesteld en onderhandelingsprocessen financieel begeleid met als doel om verkoopopbrengsten te realiseren. 4. Treasury-activiteiten. Monitoren liquiditeitsbehoefte. Naar verwachting zal in 2016 geen lening afgesloten hoeven te worden. Verdere financiering van alle activiteiten zal naar verwachting vanuit de rekening courant kunnen plaatsvinden. 5. Bijhouden planning. Elk kwartaal bijwerken en bijstellen van planningen per deelproject en de vertaling op hoofdlijnen hiervan naar de Masterplanning. Daarbij worden eveneens de belangrijkste tijdsrisico s in beeld gebracht en het effect daarvan op de deelplanningen en de Masterplanning. Ieder kwartaal wordt dit opgenomen in de kwartaalrapportage. Het opstellen en uitwerken van noodzakelijke detailplanningen en eventueel faseringsdraaiboeken voor deelprojecten en andere bijkomende werkzaamheden die van belang zijn om proactief te kunnen sturen op de planning. 6. Communicatie-activiteiten. Gebruik wordt gemaakt van diverse communicatie instrumenten: website, nieuwsflits GR Bleizo en publicaties in diverse magazines als vaste pijlers voor de communicatie. Verder worden evenementen rondom mijlpalen aangegrepen voor publiciteit in de pers. Begroting 2016 GR Bleizo 6

47 7. Marktbenadering. Benaderen markt. Op basis van een marketingjaarplan wordt contact gezocht met marktpartijen. Hierbij wordt meer dan voorheen de vestigingslocatie en de ruime mogelijkheden voor marktinitiatieven gepromoot. Tevens wordt ingespeeld op de spin-off mogelijkheden van de grote leisure ontwikkelingen als TranSportium en/of Adventure World. Ad 2 Activiteiten in het kader van de planologische activiteiten (planontwikkeling) 1. Bestemmingsplan Bleizo. In 2015 wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht, dat planologisch ruimte biedt aan een breed scala van functies, variërend van voorzieningen voor de vervoersknoop Bleizo, bedrijven, voorzieningen, leisure en kantoren, overeenkomstig Ontwikkeling Bleizo van plan naar Strategie. De planologische procedure, inclusief mogelijke beroepsprocedures bij de Raad van State zullen in 2016 worden begeleid. Ad 3 Activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het Bleizo Business Park en Bleizo Office Park 1. Marktonderzoek. GR Bleizo voert periodiek marktonderzoek naar de behoefte in de markt en ten behoeve de uitgifteplanning en grondprijsbepaling. Marktonderzoek is voorzien in Marketing en acquisitie. Marketing en acquisitie zijn doorlopende activiteiten gericht op de verkoop van gronden, dit zal ook in 2016 worden uitgevoerd. 3. Verkoop van gronden. Voor de verkoop van gronden zullen uiteenlopende activiteiten worden uitgevoerd, zoals het voeren van verkoopgesprekken, onderhandelingen, het laten uitvoeren van taxaties, besluitvorming over verkopen en de levering van gronden. 4. Bouwrijp maken van delen van Bleizo Business park en Bleizo Office Park. In 2016 staat grondverkopen gepland, waarvoor de gronden bouwrijp gemaakt zullen worden. Het bouwrijp maken wordt afgestemd op de concrete grondverkopen en zal in delen plaatsvinden. In 2016 zal eveneens een deel van de gronden van het Bleizo Business Park en mogelijk van Bleizo Office Park bouwrijp worden gemaakt. 5. Woonrijp maken delen Bleizo Business Park en Bleizo Office Park. In 2016 staat grondverkopen gepland, waarvoor de gronden woonrijp gemaakt zullen worden. Het woonrijp maken wordt afgestemd op de concrete grondverkopen en zal in delen plaatsvinden. In 2016 zal eveneens een deel van de gronden van het Bleizo Business Park woonrijp worden gemaakt. 6. Opstart parkmanagement. Bij oplevering van bedrijfspanden zal een opstart worden gemaakt met parkmanagement. Dit is voorzien in Ad 4 Activiteiten in het kader van aansluitingen op de verbindingsweg N Laan van Mathenesse. 1. Volgens planning wordt de laan van Mathenesse in 2015 aangelegd en opgeleverd. Diverse aansluitingen op deze weg, zowel vanuit Bleizo als vanuit bedrijfskavels aan de zuidzijde van de laan van Mathenesse zullen in 2016 worden aangelegd. Ad 5 Activiteiten die te maken hebben met de afstemming met de Vervoersknoop en het (mede) opdrachtgeverschap van GR Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo. 1. Afstemming tussen GR Bleizo en de projectorganisatie Vervoersknoop over de uitvoering van de plannen middels diverse overleggen. De uitvoering van de vervoersknoop start in 2016 en zal tot eind 2018 duren. 2. Uitvoering geven aan het (mede) opdrachtgeverschap voor de Vervoersknoop Bleizo. Dit betreft het monitoren van het project, het voeren van overleg, risicobeheersing, rapporteren en begeleiding van besluitvorming Begroting 2016 GR Bleizo 7

48 3.5 Bijzondere omstandigheden GR Bleizo stemt de ontwikkeling van Bleizo af met het Bedrijvenschap Hoefweg en CV Prisma. De afstemming richt zich daarbij primair op positionering en marketing. Tevens worden plannen voor het bouw- en woonrijp maken op elkaar afgestemd, waar deze elkaar ruimtelijk/functioneel raken. In 2009 is er een nauwere samenwerking tussen de projectorganisaties van de verlengde Oosterheemlijn/Vervoersknoop Bleizo en de GR Bleizo ontstaan voor wat de planontwikkeling betreft. In 2014/2015 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de realisatie van de Vervoersknoop. De GR Bleizo is één van de opdrachtgevers, naast het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Metropoolregio Rotterdam den Haag (MRDH) (voorheen Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam). De GR Bleizo zal nauw blijven samenwerken met de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo. De GR Bleizo levert een afgebakende bijdrage aan de kosten voor de realisatie van de vervoersknoop Bleizo, budgettair blijven de Vervoersknoop en de gebiedsontwikkeling gescheiden. GR Bleizo zal als opdrachtgever voor de aanleg van de verlengde Laan van Mathenesse dit project in 2016 afronden en hierover verantwoording afleggen aan de overheden die medefinancier waren: de Provincie Zuid-Holland en de MRDH (voorheen Stadsregio Rotterdam). Begroting 2016 GR Bleizo 8

49 4. PARAGRAFEN 4.1 Inleiding Het Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV) schrijft de vorm en inhoud van de begroting en het jaarverslag voor. Hierin is een aantal paragrafen verplicht in zowel de begroting als het jaarverslag. In het hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en uitgewerkt dan wel wordt gemotiveerd aangegeven waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing acht. 4.2 Paragraaf lokale heffingen De GR Bleizo geniet geen inkomsten uit lokale heffingen aangezien het opleggen van lokale heffingen niet tot de taken van de gemeenschappelijke regeling behoort. Deze paragraaf is daarom niet van toepassing. 4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de GR Bleizo in staat is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit betekend dat het beleid veranderd moet worden. GR Bleizo heeft geen eigen vermogen opgebouwd waarmee ze risico s kan afdekken. Wel heeft ze een positieve grondexploitatie waarmee ze een deel kan opvangen en is geregeld dat beide deelnemende gemeenten voor 50% garant staan in geval van tegenvallers. De ontwikkeling van de GR Bleizo zit nog grotendeels in de fase van planvorming en in 2016 net in de uitvoering. Tevens vindt de ontwikkeling plaats in een tijd waarin de economie onder druk staat. De risico s voor de GR Bleizo worden in beeld gebracht en beheerst middels het instrument van een risicoanalyse. Daarbij moet niet vergeten worden dat de ontwikkeling van GR Bleizo een lange doorlooptijd kent, wat betekend dat er altijd mee- en tegenvallers kunnen zijn. Systematiek Monte Carlo risicoanalyse De Monte Carlo Simulatie vormt een statistische benadering waarbij door middel van scenario s het risicoprofiel van de grondexploitatie inzichtelijk wordt gemaakt. Alle risicovariabelen krijgen een bandbreedte en een kansverdeling waarbinnen de onzekerheid zich bevindt. Voor de grondexploitatie zijn mogelijke (financiële) effecten (positief/negatief) ingeschat voor de elementen (nominale) kosten en opbrengsten, marktontwikkeling (indexering en rente) en de factor tijd (planning en fasering). Door simulatie van de grondexploitatie ontstaat een totaalperspectief van alle risicovariabelen in een normale verdeling). Het resultaat van de Monte Carlo analyse bestaat uit zekerheidspercentages op mogelijke saldi en het benoemen en ordenen van risico s en kansen. Daarnaast kan op basis van de kansverdeling de hoogte van de risicovoorziening worden vastgesteld, uitgaande van het gewenste zekerheidspercentage en het resultaat. Uitgangspunt voor de risicoanalyse is het behalen van 82,5% zekerheid op het resultaat. Dit niveau van zekerheid zal naar gelang het project verder in ontwikkeling is naar boven worden bijgesteld, oplopend tot 100% bij de afronding van het project. De zekerheid vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de risicovoorziening. Dit betekent dat conform het ontwikkelingsstadium in 2016 er 82,5% kans bestaat op het realiseren van het voorziene resultaat en dat de volledige risicovoorziening kan worden ingezet ter afdekking van negatieve risico s die het resultaat negatief beïnvloeden. Begroting 2016 GR Bleizo 9

Uw reactie op deze begroting 2016 en wijziging 2015 zien wij graag tegemoet.

Uw reactie op deze begroting 2016 en wijziging 2015 zien wij graag tegemoet. Bleizo n Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Aan de Raad van de gemeente Postbus 15 2700 AA Z O E T E R M E E R Zoetermeer Prismalaan West 1 2665 PC Bleiswijk Postbus 111 Aan de Raad van de gemeente Postbus

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2013

PROGRAMMA BEGROTING 2013 PROGRAMMA BEGROTING 2013 Opdrachtgever Gemeenschappelijke Regeling Groenzone Dagelijks Bestuur Auteur C.D. Sonneveld, administrateur Groenzoom Versie 4, GZ-U1422 Berkel & Rodenrijs, 18 april 2012 Pagina

Nadere informatie

ONTWERP-BEGROTING 2014 MJB

ONTWERP-BEGROTING 2014 MJB RAPPORT ONTWERP-BEGROTING 2014 MJB 2015 2017 WERK00167 - ONTWERP begroting 2014 MJB 2015-2017 - vastgesteld door DB 25 maart 2013 WERK00167 - ONTWERP Begroting 2014 MJB 2015-2017 - Vastgesteld Door DB

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS April 2011 I N H O U D 1. Voorwoord 2. Jaarverslag 3. Waarderingsgrondslagen en financiering 4. Balans + toelichting 5. Grondexploitatie fase 1&2 + toelichting 6.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2015 CONCEPT

PROGRAMMA BEGROTING 2015 CONCEPT BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG PROGRAMMA BEGROTING 2015 CONCEPT Datum: 13 maart 2013 Inhoudsopgave begroting 2015: 1. INLEIDING... 3 2. SAMENWERKING PUBLIEK-PRIVAAT... 4 3. BELEIDSBEGROTING... 5 3.1. PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente ONTWERP Jaarrekening 2005

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente ONTWERP Jaarrekening 2005 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente ONTWERP Jaarrekening 2005 Maart 2005 Inhoudsopgave Jaarrekening 2005. Hoofdstuk 1. Inleiding 1 Hoofdstuk 2 Leeswijzer, de opbouw van deze begroting 3

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Zeewijk, afronding Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Inhoudsopgave ft ZEEWIJK, AFRONDING 1 HERZIENING GRONDEXPLOITATIE, BESTUURLIJKE SAMENVATTING 1 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Ontwerp herziening begroting 2007

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente. Ontwerp herziening begroting 2007 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente Ontwerp herziening begroting 2007 April 2007 170407 Inhoudsopgave ontwerp herziene begroting 2007. Hoofdstuk 1. Inleiding.. 1 1.1 Bepalingen m.b.t. de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2014 CONCEPT

PROGRAMMA BEGROTING 2014 CONCEPT BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG PROGRAMMA BEGROTING 2014 CONCEPT Datum: 26 maart 2013 Inhoudsopgave begroting 2014: 1. INLEIDING... 3 2. SAMENWERKING PUBLIEK-PRIVAAT... 4 3. BELEIDSBEGROTING... 5 3.1. PROGRAMMAPLAN...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Kempisch Bedrijvenpark Tussentijdse rapportage 2013

Kempisch Bedrijvenpark Tussentijdse rapportage 2013 Algemeen Bestuur DD MM- Kempisch Bedrijvenpark Tussentijdse rapportage Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat heeft het gekost? 4 3 Risico s 7 4 Vaststellingsbesluit 10 Besluit: 10 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Betreft Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Vergaderdatum 14 september 2006 Gemeenteblad 2006 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de herberekening van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5 ÄÄi BUSINESS] TWENTE Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a 5 0 D nt 16 APR 2012 Routing a.d. Bijl.: ZOEKADRES POSTADRES TELEFOON

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van ,= voor realisatie Bedrijvenpark Sterckwijck.

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van ,= voor realisatie Bedrijvenpark Sterckwijck. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van 10.084.370,= voor realisatie Bedrijvenpark Sterckwijck. Nummer: 25. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie