Visiedocument SamenThuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument SamenThuis 2012-2015"

Transcriptie

1 Visiedocument SamenThuis Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk!

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling Eigen gebouw Pilotfase Vrijwilligers Onze missie Onderbouwing missie Landelijke Ontwikkelingen Gevolgen Waar staat onze stichting Stadia organisatie Meerwaarde stichting SamenThuis Meerwaarde vanuit de activiteiten Visie voor de jaren Inventariseren van mogelijkheden voor komende jaren Samenwerking en uitbreiden lokaal netwerk Grenzen aan ondersteuning en hulp Zorgdragen voor financiële continuïteit Huisvesting Uitwerking van de visie Te bereiken doelen voor de komende jaren tot Bereiken van doelstellingen op korte termijn, tot eind Bereiken van doelstelling op lange termijn, van Rol van stichting Samen Thuis na pilotfase Tot slot...9 Visiedocument stichting SamenThuis pagina 2 / 9

3 Voorwoord Samen Thuis is een organisatie ontstaan in Op verzoek van de Gemeente Zaanstad ging een groep vrijwilligers in de Hofwijk aan de slag. De wijk is samengesteld uit een groot aantal nationaliteiten. Veel mensen die er wonen, leven aan de onderkant van de samenleving. Dat maakt de wijk kwetsbaar. Tussen 2006 en 2009 organiseerden vrijwilligers activiteiten die bijdroegen aan de leefbaarheid in de wijk. Dankzij deze activiteiten zijn veel nieuwe contacten ontstaan in de wijk. De activiteiten waren zo succesvol dat besloten werd verder te gaan op een professionele wijze. Om deze reden werd de stichting Samen Thuis opgericht in In deze notitie wil het bestuur haar visie tot en met 2015 uiteenzetten. Bij deze visie hoort onlosmakelijk een activiteitenplan en een financiële onderbouwing van de beschreven activiteiten. Wij hebben ervoor gekozen dit separaat bij te voegen. 1 Inleiding 1.1 Doelstelling Door middel van buurtwerk probeert Samen Thuis de sociale cohesie onder de wijkbewoners te stimuleren en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. Daartoe organiseert zij laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten in de Hofwijk in Zaandam. Praktische hulp gaat hand in hand met een luisterend oor en sociale en/of maatschappelijke hulp. 1.2 Eigen gebouw Om bovenstaande doelen te bereiken is het noodzakelijk te beschikken over een eigen gebouw. Dit gebouw kan dienen als ontmoetingscentrum voor volwassenen en jongeren. Gedurende de opstartfase maken we gebruik van enkele lokalen bij Fluxus (Centrum voor Kunsten) en het buurtbureau. Dat is geen ideale situatie! Met behulp van een ontmoetingscentrum wil Samen Thuis duidelijk zichtbaar zijn voor buurtbewoners. Het is een plek waar allerlei activiteiten plaatshebben en waar je gezellig een kop koffie kunt drinken, maar ook een plek waar je kunt aankloppen voor raad en daad. 1.3 Pilotfase Onze stichting is nog relatief jong. In de pilotfase versterken wij de positie van Samen Thuis. Deze fase zal eind 2012 worden afgerond. Deze drie jaar beschouwen wij als pioniersfase, in praktische en in financiële zin. Tijdens de pilotfase willen we een betrokken achterban opbouwen die ons in praktische en financiële zin steunt. Een verdere uitwerking van dit punt vindt u in de financiële paragraaf die apart is bijgevoegd. Visiedocument stichting SamenThuis pagina 3 / 9

4 Een vaste locatie in de wijk en buurtwerkers zijn de twee pijlers van het project, waarmee we het buurtwerk van Samen Thuis verder willen ontwikkelen. 1.4 Vrijwilligers Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het werk van Samen Thuis. Bijna zestig mensen van 16 tot 70 jaar oud uit de Hofwijk en elders uit Zaandam zijn betrokken bij de organisatie. Eenmalig of structureel helpen ze mee bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten als een sportweek, een buurtbarbecue etc. In het activiteitenplan geven wij een toelichting hoe ons beleid is met betrekking tot vrijwilligers. 2 Onze missie De Stichting Samen Thuis maakt onderdeel uit van de samenleving en wil daarin stimulerend aanwezig zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Die hulp is gericht op vergroting van de sociale cohesie en streeft naar bevordering van de solidariteit in de wijk. Samen Thuis biedt daarom activiteiten met als doel de maatschappelijke participatie van burgers te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen. Het is geslaagd als wij activiteiten over kunnen dragen aan coördinatoren 1. In dit document leggen wij ons beleid voor de komende jaren vast. Dit biedt fondsen en anderen de gelegenheid inzicht te krijgen in onze werkwijze en uitgangspunten. Onze missie: wij willen de sociale cohesie onder de wijkbewoners stimuleren en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van bewoners vergroten. 2.1 Onderbouwing missie Landelijke Ontwikkelingen De nationale overheid wil taken naar lagere overheden overhevelen en gemeenten protesteren hier tegen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het artikel Gemeenten sturen VNG - bestuur terug naar onderhandelingstafel in nrc.next van 8 juni De rijksoverheid wil: Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid, een overheid die zich tot de kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden gelegd. De wet Werken naar Vermogen zou het instrument zijn om mensen in moeilijke situaties te ondersteunen bij het zoeken van werk naar vermogen. Uit het artikel valt ook op te maken dat de VNG deze overheveling van taken ziet als een verzwaring van de financiële lasten bij gemeenten. Taken verschuiven naar gemeenten zonder compensatie. Daardoor moeten lagere overheden (gemeenten) zoeken naar oplossingen voor mogelijk optredende financiële tekorten. Van de lagere overheden wordt dus meer verwacht, maar ook van de burger wordt meer verwacht. Samen Thuis werkt in de Hofwijk waarin mensen wonen die aan de onderkant van de samenleving 1 Buurtbewoners worden gecoacht om zelf verantwoordelijkheid te dragen in de uitvoer van een activiteit. Visiedocument stichting SamenThuis pagina 4 / 9

5 leven. De druk op deze mensen zal door de grotere eigen verantwoordelijkheid hoger worden. Samen Thuis, wil de handschoen oppakken en er voor bewoners blijven. Sterker nog: zij wil uitbreiden naar andere wijken in Zaandam! Gevolgen Samen Thuis kan door de bovenomschreven maatregelen voor de plaatselijke overheid een aantrekkelijk alternatief zijn. Stichting Samen thuis werkt goedkoop en laat goede prestaties zien. Samen Thuis is al vier jaar lang een vast gezicht in de wijk met uiteenlopende activiteiten, zoals buurtmaaltijden, kinderactiviteiten, Girls Only, etc. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven. Zo hebben wij contact gezocht met de Richard Krajicek Foundation die nu een Playground in de Hofwijk in Zaandam wil starten. Ook hebben wij contact gezocht met hulporganisatie Dorcas die nu een winkel van 1000 m² in de Hofwijk wil beginnen. Mensen uit de wijk kunnen hier als vrijwilliger werkervaring opdoen. Zaken die de sociale cohesie en de betrokkenheid van burgers kunnen vergroten! 3 Waar staat onze stichting 3.1 Stadia organisatie Op dit moment bevindt Samen Thuis zich nog in de fase van het pionieren (zie ook het schema hieronder): Stadia organisatie 2 vitaliteit terugval Pionieren Uitbouwen Continueren Stabiliseren Fase De pioniersfase loopt tot eind Deze fase loopt langzaam uit in de uitbouwfase en we komen nu dus voor de vraag te staan of wij onze stichting willen continueren. Daar hoort een belangrijke vraag bij: kan en wil ons bestuur verder gaan met Samen Thuis. Het antwoord hierop heeft het bestuur gegeven op haar bestuursvergadering van 6 juni En luidt: ja, wij willen doorgaan. We hebben gezien hoe het werk van de stichting vruchten afwerpt, hoe bewoners de meerwaarde van onze stichting taxeren. Dit visiedocument moet antwoord geven op de vraag hoe wij het continueren van de stichting Samen Thuis zien. 2 Overgenomen uit presentatie House of Hope, Rotterdam Visiedocument stichting SamenThuis pagina 5 / 9

6 4 Meerwaarde stichting SamenThuis 4.1 Meerwaarde vanuit de activiteiten Samen Thuis is van mening (en wij merken aan reacties van buurtbewoners dat zij dit ondersteunen) dat zij een meerwaarde heeft. En wel om de volgende redenen: Wij zijn duidelijk herkenbaar geworden in de wijk, met zinvolle en goed bezochte activiteiten; De activiteiten die wij oppakken spreken aan en zijn bekend, zoals buurtmaaltijden, activiteiten voor vrouwen in de wijk en Girls Only 3. Er wordt daadwerkelijk sociale cohesie bevorderd. Dit wordt zichtbaar door de betrokkenheid van bewoners in de Hofwijk die zelfstandig taken overnemen. (Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van buurtmaaltijden, creatieve avonden etc.) In de Hofwijk werken we samen met partners als Parteon, Rochdale, Gemeente Zaanstad, Vluchtelingenwerk en Welsaen. Dit zijn partners die door heel Zaanstad actief zijn en ons zien als meerwaarde. De reden is dat onze kosten relatief laag zijn en wij kunnen beschikken over een groot aantal vrijwilligers die zich graag inzet voor de wijk. De gemeente Zaanstad ervaart ons als meerwaarde voor de wijk, maar is op dit moment niet bij machte dit om te zetten naar een structureel financiële bijdrage vanuit bijvoorbeeld WMO. 5 Visie voor de jaren Inventariseren van mogelijkheden voor komende jaren Samenwerking en uitbreiden lokaal netwerk Wij denken dat continuering en uitbreiding van onze activiteiten mogelijk moet zijn door samenwerking met maatschappelijke organisaties. Wij denken ook dat het vasthouden aan onze identiteit en onze manier van werken `niet praten maar doen` instrumenten zijn om anderen te overtuigen van nut en noodzaak van Samen Thuis. Dat is het eigen beeld waarmee Samen Thuis tot nu toe sterk is geweest. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van partners, fondsen en lokale partijen zien wij als een belangrijk onderdeel van ons bestuurswerk. Ook wil Samen Thuis blijvend investeren in vrijwilligers uit de Hofwijk en de naamsbekendheid van Samen Thuis in de wijken daarbuiten uitbreiden. Daarbij willen wij aansluiten bij reeds bestaande activiteiten en vrijwilligers die al actief zijn. Wij merken dat er binnen diverse 3 Girls Only voor Super Woman! speciaal programma voor meiden van 12 tot 16 jaar. Visiedocument stichting SamenThuis pagina 6 / 9

7 kerkelijke organisaties behoefte is iets voor de medemens te betekenen. We sluiten aan bij die behoefte om de sociale cohesie ook buiten de Hofwijk te verbeteren. Hierbij is het vertrouwen winnen van de inwoners en de overige partners een belangrijk speerpunt Grenzen aan ondersteuning en hulp In de uitvoer van activiteiten worden alle doelgroepen bereikt. Wij zijn echter niet in staat mensen met psychische problemen te ondersteunen. Ook zullen wij geen taken uitvoeren die vallen onder het Algemeen Maatschappelijk werk. Naar onze mening zijn hier voldoende professionele organisaties voor. Natuurlijk willen wij wel mensen opvangen en doorverwijzen. Door onze activiteiten te evalueren is het mogelijk om inhoudelijk de programma s aan te passen aan de behoefte van de bewoners Zorgdragen voor financiële continuïteit De taak van het bestuur is uiteraard ook zorg te dragen voor een goede en gezonde financiële dekking. Door de eerder omschreven maatschappelijke ontwikkelingen is de zorg voor financiële zekerheid van de stichting een speerpunt. Door goede, in de wijk noodzakelijke, activiteiten te leveren in overleg met bewoners én door onderscheidend te zijn, denken wij dit te bereiken. We zullen, meer dan voorheen, onze doelgroep helder moeten definiëren. Daarop zal de fondswerving ook gebaseerd moeten zijn. We laten ons bijstaan door deskundigen op dit punt én we zullen zoeken naar een medewerker die zich meer specifiek met fondswerving bezighoudt. In de financiële bijlage geven wij meer inzicht in hoe wij dit denken te bereiken. De stichting zal er zorg voor dragen dat er elk jaar een degelijke financiële verantwoording richting fondsen en overige financiers (bedrijven, particulieren) zal zijn. In de communicatie naar hen willen we investeren door middel van nieuwsbrieven en persoonlijke contacten. Wij realiseren ons daarbij dat de druk op fondsen en bedrijven groot is en het persoonlijk contact nader ingevuld moet worden Huisvesting De huisvesting voor onze medewerkers moet beter georganiseerd worden. Goede huisvesting zal zeker bijdragen aan het bereiken van onze doelen. Wij zijn daarover in gesprek met de gemeente Zaanstad, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. 6 Uitwerking van de visie 6.1 Te bereiken doelen voor de komende jaren tot De Stichting SamenThuis heeft een herkenbaar gezicht in de Hofwijk en in de gemeente Zaanstad gekregen en beperkt zich niet alleen tot de Hofwijk. 2. Er is een duidelijk aanlooppunt, waarbij eigen huisvesting een belangrijke voorwaarde is. 3. Meer samenwerking zoeken met kerken, o.a. door het werven van medewerkers en vrijwilligers voor het kernteam, vanuit de gelederen van deze kerken. 4. Hoewel uitbreiding van onze werkzaamheden geen doel op zich is, wordt door de Gemeente Zaanstad verzocht ons werk uit te breiden naar andere wijken in Zaanstad. Visiedocument stichting SamenThuis pagina 7 / 9

8 Wij verwachten daarom dat onze begroting van ca naar in de jaren 2012 tot 2015 moet worden uitgebreid. 5. Uitbreiden van het bestuur met ca. 2 à 3 leden, tot maximaal 7. Er zijn nu 4 bestuursleden. Graag zien wij dat er bestuursleden bijkomen die in het locale bedrijfsleven werkzaam zijn. 6. Aanstellen van een professionele kracht die meer tijd kan besteden aan het werven van fondsen en het bestuur kan ondersteunen (projectleider). 7. Meer direct contact met fondsen en netwerken van potentiële financiers. In het bestuur mensen met een bruikbaar lokaal netwerk, met kennis inzake besturen van een stichting. 8. De communicatie naar buiten is versterkt en daardoor is een breder draagvlak gecreëerd ten gunste van onze financiële positie. 9. Uitbreiden van het personeelsbestand. 6.2 Bereiken van doelstellingen op korte termijn, tot eind 2012 Om bovenstaande doelen te bereiken zijn verschillende stappen noodzakelijk. Voor de korte termijn, dat is de periode tot eind van onze pilotfase zien wij de volgende stappen: activiteiten worden volgens het jaarplan uitgevoerd en inhoudelijk verbeterd; contacten zijn gelegd en relaties zijn opgebouwd met buurtbewoners; de naamsbekendheid van Samen Thuis is vergroot en de stichting wordt nog meer erkend als een positieve organisatie in de Hofwijk; een goede relatie en samenwerking is opgebouwd met overige partners in de wijk; de participatie door buurtbewoners in de uitvoer van de activiteiten is toegenomen; jaarlijks worden er evaluaties van de activiteiten uitgevoerd; een stabiel vrijwilligersbestand is gecreëerd; vrijwilligers worden gecoacht om zelf verantwoordelijkheid te dragen in de uitvoer van een activiteit. 6.3 Bereiken van doelstelling op lange termijn, van Voor de lange termijn, van 2013 tot 2015 zien wij de volgende stappen: De sociale cohesie is toegenomen, dit uit zich in interculturele activiteiten en betrokkenheid tot elkaar. De participatie van de bewoners in het organiseren van activiteiten is toegenomen. De zelfredzaamheid van de buurtbewoners is toegenomen. De buurtbewoners zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden om activiteiten voor de wijk te organiseren en hebben toegang tot subsidiemogelijkheden. 6.4 Rol van stichting Samen Thuis na pilotfase Op de verschillende activiteiten worden in 2012 bewoners in de wijk als activiteit coördinatoren ingezet. Als voorbeeld noemen wij de buurtmaaltijden, waar dat op dit moment is gerealiseerd. Deze activiteit coördinatoren formeren zich als commissie met als vaste plek het buurtbureau. De commissie fungeert als een activiteitencommissie van de wijk. De commissie is zelfredzaam in het aanvragen van subsidiemogelijkheden voor wijkactiviteiten en zetten de ontstane activiteiten voort. Visiedocument stichting SamenThuis pagina 8 / 9

9 Vertrouwen en toegang tot fondsen en subsidies is opgebouwd in de periode van Van eind 2013 tot eind 2015 zal worden voortgebouwd op de bestaande mogelijkheden en nieuwe kansen. Eind 2015 zijn de uren die onze medewerkers besteden in de Hofwijk terug gebracht van 40 uur naar 20 uur per week. De overige 20 uur worden ingezet in een nieuwe wijk binnen Zaandam. De ondersteunende rol van Samen Thuis moet duidelijker neergezet worden aan de hand van een behoefteanalyse onder buurtbewoners. Door de inzet en medewerking van een stagiaire HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening zal deze verbetering plaatsvinden. Psychische hulpverlening wordt zoals gemeld niet geboden. Samen Thuis wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten in het vinden van hulpverlenende instanties. Overleg met stichting Welsaen hierin is belangrijk omdat een werknemer van Welsaen twee uur per week in de wijk werkzaam is met dezelfde doelstelling. Wij meten voortdurend de effecten van ons handelen. Een uitgebreide rapportage hierover verwachten wij te kunnen aanleveren in december Deze impactstudie wordt uitgevoerd door een student(e) sociologie/ antropologie. 7 Tot slot In de statuten is helder geformuleerd dat wij open staan voor iedereen, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij hebben als doel de sociale cohesie in de wijk te verbeteren en de kansen van de bewoners te vergroten. Waar nodig staan wij klaar met een luisterend oor, voor advies of begeleiding. Ons motto is: niet praten maar doen! Visiedocument stichting SamenThuis pagina 9 / 9

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Inleiding Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977 is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk Buytenwegh.

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. Projectplan

Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. Projectplan Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie Projectplan 2012-2015 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Projectplan 2013-2015: Naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie 4 1. Doelstelling 4

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Samen verder is een nieuw project voor sociaal mentoraat in Amsterdam-Noord.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Pagina 1 Uitgangspunten Dit beleidsplan/actieplan van de Fahari Foundation is op hoofdlijnen samengesteld en uitgegaan van meerdere uitdagingen:

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Samen Thuis Zaandam

Jaarverslag 2014 Stichting Samen Thuis Zaandam Samen Thuis levert een uniek en waardevol aandeel in de wijken Hofwijk en Kogerveld. Middels persoonlijke contacten en een afwisselend aanbod van activiteiten stimuleren wij bewoners en vrijwilligers om

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder J.R.A. Nawijn Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 28 juni 2016 6 juni 2016 Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Voorgesteld

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Inleiding. Zorg op maat, met persoonlijke insteek

Inleiding. Zorg op maat, met persoonlijke insteek NicKel Ruil- en Adviesdiensten & Thuiszorg Van ruilwinkel naar sociaalmaatschappelijk centrum [de rol van NicKel in thuiszorg, WMO en maatschappelijke ondersteuning in de Bollenstreek e.o.] [2013] Inleiding

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben.

-Een grauwe kale gevel van een flat omtoveren in een kleurige gevel met schilderingen die bewoners samen bedacht hebben. Beleidsplan Pimp je Wijk Algemeen Pimp je wijk is een stichting die in het kader van het algemeen nut een bijdrage wil leveren aan buurtopbouw, sociale cohesie en participatie van bewoners door met hen

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan oudervereniging

Beleidsplan oudervereniging Beleidsplan oudervereniging 2017 Versie 21 juli 2017 Beleidsplan Oudervereniging van De Parel Pagina 1 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Visie... 3 3. Doel... 3 4. Nadere uitwerking van de visie en doelstelling...

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË

& SHPRESË PËR SHQIPËRINË & SHPRESË PËR SHQIPËRINË Beleidsplan 2014-2016 3356 BT Papendrecht Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Missie en visie... 4 Coördinatie van activiteiten in Albanië 4 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Kwartiermaken in Malburgen

Kwartiermaken in Malburgen Kwartiermaken in Malburgen Een samenwerkingsproject van Stichting Rijnstad en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, om de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische beperking te bevorderen door de

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 Beleidsplan Vastgesteld: 26 april 2013 Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 1 Inleiding Beleidsplan In dit document is het beleid van de Reformatorische Vereniging

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en organisatie van stichting De Kroko s in 2013. Inhoudsopgave pagina 2 van 9 Voorwoord van het

Nadere informatie

Inhoud -1- Stichting Hart voor Noord: voor elkaar!

Inhoud -1- Stichting Hart voor Noord: voor elkaar! Inhoud Hoofdstuk 1 algemeen 2 Hoofdstuk 2 Visie, missie en ambities 3 Hoofdstuk 3 Sterkte en zwakte analyse 4 Hoofdstuk 4 Strategische doelstellingen en stappenplan 5 Hoofdstuk 5 Conclusie 6-1- Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 1 september 2009 tot en met 31 december 2010 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Inleiding 4 4. Identiteit en visie 5 5. De organisatie 6

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE BELEIDSPLAN ZILT 2015 2019 GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijk Stichting Zilt gemeenschappelijk leven en wonen van gezinnen en singles.

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie