Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:"

Transcriptie

1 BELEIDSVISIE Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden. Aantrekken van nieuwe (SHB) vrijwilligers. Een vermindering van vaste financiële lasten. Mogelijkheden tot fondsenwerving intensiveren. Verbeteren van de interne informatiesystemen. Algemeen Stichting Wetswinkel heeft als officiële doelstelling: (juridische) ondersteuning in de ruimste zin van het woord. Naast en vanuit deze (juridische) advisering heeft de Wetswinkel eveneens een preventieve rol maar meer, en in steeds toenemende mate heeft de Wetswinkel een ondersteunende en (vaak langdurige) begeleidende rol. Met deze begeleidende en ondersteunende rol beoogt de Wetswinkel de weerbaarheid en zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Veel aandacht kan dankzij betrokken vrijwilligers, de Wetswinkel geven aan deze begeleidende en ondersteunende rol. Het ondersteuning en begeleiding van cliënten met financiële problemen heeft in toenemende mate een belangrijke rol gekregen binnen de werkzaamheden van de Wetswinkel. Deze taak sluit aan bij de voorzieningen, die de gemeente Almere biedt op het gebied van schuldhulpverlening. Al sinds 2006 gaf de Wetswinkel aan te streven naar een wijkgericht spreekuur; zulks enerzijds gericht op de weerbaarheid bij cliënten en anderzijds om o.a. de sociale cohesie binnen de wijk te bevorderen. In 2008 en 2009 heeft de planvorming rond het wijkgericht denken nadere invulling gekregen, hetgeen voorlopig resulteerde in het starten van een spreekuur in het activiteitencentrum Wierdendok (de Wierden) in Almere Haven en nadien in het buurthuis De Wieken (Molenbuurt) in Almere Buiten. Pagina 1 van 5

2 Werkwijze in samenhang met het gemeentelijke beleid De Wetswinkel constateert dat, binnen de wijken waar nu spreekuur wordt gehouden (Stedenwijk, de Wierden en de Molenbuurt), de door de gemeente beoogde wijkgerichte hulpverlening, zeker aansluit bij een bestaande behoefte vanuit de wijken. De Wetswinkel constateert ook dat deze wijkgerichte benadering aansluit bij beleid om te werken aan en naar een sociaal krachtige samenleving. Bij deze benadering stond de gemeente voor ruimte bieden en condities scheppen voor een meer leefbaar klimaat in buurten en wijken, zodat nieuwe arrangementen worden ontwikkeld en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De Wetswinkel meent dat deze benadering ook in 2014 nog van belang is. Binnen de reikwijdte van deze formulering meent de Wetswinkel een duidelijke en herkenbare rol te kunnen vervullen. Waar de gemeente aangeeft in Stedenwijk, de Wierden en de Molenwijk, via integrale wijkaanpak, in te zetten op samenlevingsopbouw, zodat men elkaar beter kan leren kennen, elkaar kan ontmoeten, en elkaar waar mogelijk kan ondersteunen en helpen bij sociale stijging, kan de Wetswinkel door o.a. een individuele begeleiding van cliënten ook de weerbaarheid van de mensen in de wijk vergroten en sociale cohesie bevorderen. Door te streven naar meer maatwerk kunnen steeds meer mensen ondersteuning krijgen in vaak toenemende complexe en meervoudige problemen. Ook binnen de gemeente en opbouwwerk van de Schoor wordt in toenemende mate aandacht besteed aan ondersteuning van buurtbewoners op allerlei terreinen. Deze aanpak wordt aangevuld door de Wetswinkel door haar focus op vergroting van de weerbaarheid van mensen. Juist mensen met een dergelijke complexe problematiek zijn meer dan gebaat bij een instantie die hen begeleiden bij hun problemen en hen in dat proces weerbaar maakt. Dat een dergelijke aanpak uiteindelijk ook z n weerslag zal hebben in de wijk spreekt voor zich. Naast deze individuele benadering zal de Wetswinkel juist door haar laagdrempeligheid, ook wijkgerichte problemen in een vroeg stadium kunnen herkennen en bespreekbaar maken bij de mensen zelf, of deze aandragen bij de daartoe geëigende kanalen, zoals het sociaal spreekuur en het sociaal café. Korte, directe lijnen; noodzakelijke voorwaarden om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en aan te pakken. Zulks impliceert participatie in de diverse reguliere overleggen en actieve benadering van de daarin ontbrekende organisaties en met een goede en regelmatige communicatie met de buurt, met bijzondere aandacht voor contacten, met name met de in de wijk gesitueerde scholen. Pagina 2 van 5

3 Legitimatie van de Wetswinkel Door de combinatie van knowhow en menskracht op juridisch terrein, op het gebied van schuldhulpbemiddeling, is de Wetswinkel in staat cliënten met bovengenoemde complexe en meervoudige problemen op deskundige wijze ter zijde te staan. De Wetswinkel zal hierbij als (juridisch) hulpverlener opereren naast en met voorliggende voorzieningen als Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden en Plangroep. Maar ook met initiatieven vanuit de buurthuizen zoals de Krachtteams, waarmee een nauwe samenwerking wenselijk is. Aangetekend zij hierbij, dat het Juridisch Loket slechts eerstelijns rechtshulp mag verlenen (dwz. vraagverheldering, advies, en eventueel doorverwijzing); dat Sociaal Raadslieden zich geheel richten op de laagste inkomens, zonder een specifieke begeleidende rol voor te staan. Het moge duidelijke zijn, en zulks wordt ook door het Platform Rechts- en Wetswinkels onderschreven, dat de Wetswinkel door de wijkgerichte en begeleidende hulpverlening, toegevoegde waarde heeft naast de overige (juridische) hulpverlenende instanties. Wat betreft de schuldhulpbemiddeling (SHB) zal de Wetswinkel in eerste instantie een doorverwijzen rol hebben naar voorliggende voorzieningen, zoals Plangroep en Zuidweg. Maar gebleken is dat niet alle cliënten met problematische schulden door Plangroep geholpen kunnen worden of niet tot de WSNP toegelaten worden. De Wetswinkel constateert dat deze groep groeiende is. Om te voorkomen dat deze categorie tussen de wal en het schip dreigt te vallen, heeft de Wetswinkel de mogelijkheid deze cliënten te helpen. Dankzij deskundige schuldhulpbemiddelaars, die onder de paraplu van de Wetswinkel opereren, worden deze cliënten momenteel langdurig door de Wetswinkel begeleid. De Wetswinkel de wijken in Om bovenstaande plannen te kunnen verwezenlijken heeft de Wetswinkel in het verleden een stappenplan opgezet om binnen drie jaar te komen tot een volledig wijkgericht spreekuur in die wijken, waar een dergelijke spreekuur aansluit bij de behoefte van de wijk. De eerste stap was gedeeltelijke continuering van de bestaande situatie met uitbreiding van het spreekuur in een (achterstands-)wijk (Molenwijk) in Almere-Buiten. In de drie (oude) kernen van Almere zou een laagdrempelig spreekuur van de Wetswinkel aanwezig zijn in een buurthuis of activeringscentrum, waarbij in aansluiting gezocht zou worden met het sociaal spreekuur in de wijk. Een wijkgerichte benadering zou veel inzet van de vrijwilligers van de Wetswinkel vragen. Pagina 3 van 5

4 Daar de gevolgen van de kredietcrisis nog lange tijd voelbaar zijn, zou zowel bij de juristen van het inloopspreekuur als bij de vrijwilligers van de schuldhulpbemiddeling de tijdsdruk toenemen. Daarnaast zou de wijkgerichte opzet van het spreekuur een blijvende toename van het aantal cliënten tot gevolg hebben. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers was dan ook noodzakelijk en het werven van vrijwilligers heeft een hoge mate van prioriteit. Voor de subsidieverlening zou e.e.a. een aanzienlijke verhoging van de kosten betekenen ten opzichte van de bestaande situatie. De voorziene tweede fase (2011) voorzag in stapsgewijs de effectuering van spreekuren met wijkgerichte benadering (integrale wijkaanpak), alsmede uitbreiding van de spreekuren voor de stadsdelen Centrum (Haven), Danswijk (Stad), Bouwmeesterbuurt (Buiten), gevolgd door de daarvoor in aanmerking komende wijken, of wel de zgn. potentiële achterstandswijken in de derde fase (2012). Effectuering van deze beleidsplannen werden echter gefrustreerd door onvoldoende subsidiëring van de gemeente. Voor de plannen kreeg de Wetswinkel wel waardering maar voor de onontbeerlijke professionele ondersteuning om dit proces voldoende op te starten en te begeleiden kreeg de Wetswinkel geen niet de voldoende financiële middelen beschikbaar. Toch noodzakelijk om de werkwijze van de Wetswinkel te optimaliseren. Immers volledige activering c.q. effectuering van het wijkgerichte optreden van de Wetswinkel vraagt volledige inzet (en herkenbaarheid) in de wijk ten einde de toegankelijkheid van de Wetswinkel verder te optimaliseren. Vrijwilligers opereren kleinschalig en actief wijkgericht. Hetgeen bij verdere uitbreiding van spreekuren een aanzienlijke taakverzwaring inhoudt van de professionele ondersteuning in coördinerend opzicht en als daadwerkelijke ondersteuning bij de spreekuren en de schuldhulpbemiddeling. Een dergelijke geplande schaalvergroting heeft immers directe financiële consequenties waarover de Wetswinkel voor effectuering van de plannen al voldoende zekerheid verkregen moet worden. Deze zekerheid kon de gemeente voor een substantieel aantal jaren te geven. Nu er onvoldoende financiële middelen waren om de plannen van de Wetswinkel te effectueren beraadt de Wetswinkel zich op mogelijkheden om toch tegemoet te komen aan de toenemen behoefte van de Almeerse burger om advies of ondersteuning bij de Wetswinkel te verkrijgen. In dit kader is de Wetswinkel bezig te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ook in het nieuwe stadsdeel Poort een spreekuur te openen. Het groeiend aantal cliënten vanuit dit nieuwe stadsdeel ondersteunt deze noodzaak. Maar ook de signalen vanuit andere instanties wijzen op een toenemende problematiek binnen dit stadsdeel, die een spreekuur in het buurthuis in Poort wenselijk maakt. De Wetswinkel meent dat van de vrijwilliger bij de Wetswinkel onder meer betrokkenheid en flexibiliteit gevraagd mag worden. De Wetswinkel is hierdoor in staat snel te reageren als dat nodig is. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers noodzakelijk. Werving van deze vrijwilligers heeft dan ook de hoogste prioriteit. Pagina 4 van 5

5 Uitbreiding van het spreekuur, impliceert een extra belasting op de vrijwilligers, maar impliceert eveneens extra kosten gedragen door de vrijwilligers, die zich niet altijd makkelijk laten definiëren (ongestructureerde overleggen, geserveerde koffie, porto, etc.). In verband hiermee is een vrijwilligersvergoeding voor deze vrijwilliger noodzakelijk. Professionele ondersteuning: Het is duidelijk dat de Wetswinkel nog steeds achter haar oorspronkelijke plannen staat en meent nog steeds dat voor een dergelijke werkwijze professionele ondersteuning nodig is omdat begeleiding van dit proces het vrijwillige karakter overstijgen. Deze professionele ondersteuning kan een goed en adequaat functioneren van de Wetswinkel waarborgen. Dit neemt niet weg dat het vrijwillige aspect van de Wetswinkel behouden blijft. Economisch nut Het economisch nut van het werk van de Wetswinkel laat zich moeilijk cijfermatig onderbouwen. De Wetswinkel constateert echter nu al dat cliënten in toenemende mate met vragen over o.a. beschikkingen van gemeentelijke instanties bij de Wetswinkel om een toelichting te vragen. Door het geven van uitleg vervult de Wetswinkel een afvangfunctie, waarbij deze instanties meer dan gebaat zijn. Ook organisaties als de politie of de gemeentelijke ombudsman verwijzen in dit kader door naar de Wetswinkel. Contacten met andere instellingen en organisaties Het behoeft geen betoog dat de Wetswinkel staat voor intensieve contacten met andere organisaties, ongeacht op welk terrein deze zich richten. In deze contacten wordt aangegeven dat de werkwijze als de werkwijze van de Wetswinkel door deze organisaties zeer wordt gewaardeerd. Voor de Wetswinkel is e.e.a. een bewijs dat zij voorziet in een groeiende behoefte. Deze wetenschap en de reacties van de cliënten ten tijde van het spreekuur, geven de vrijwilligers van de Stichting de inspiratie en de wil om door te gaan om bovengenoemde weg. Pagina 5 van 5

28 SEPTEMBER 2016 DE WETSWINKEL ALS ONDERDEEL VAN ALMERE TOELICHTING SUBSIDIEAANVRAAG 2017

28 SEPTEMBER 2016 DE WETSWINKEL ALS ONDERDEEL VAN ALMERE TOELICHTING SUBSIDIEAANVRAAG 2017 28 SEPTEMBER 2016 DE WETSWINKEL ALS ONDERDEEL VAN ALMERE TOELICHTING SUBSIDIEAANVRAAG 2017 DE WETSWINKEL ALS ONDERDEEL VAN ALMERE INLEIDING EEN LOGISCH VERVOLG OP DE MOTIE TIEBOUT IN 2016 (RG244 WETSWINKEL)

Nadere informatie

ere lm A g tin tich S

ere lm A g tin tich S Stichting Activiteitenversla 2 Inhoud Woord vooraf Woord vooraf 2 Beste Lezers, Stichting Wetswinkel 3 Verleden, Heden, Toekomst 4 Verleden 4 Wetswinkel cijfers 5 Wat mensen zeggen over de Wetswinkel 6

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Advies d.d. 10 april 2018 Onderwerp Conceptnota Bestaanszekerheid en Inkomensondersteuning

Advies d.d. 10 april 2018 Onderwerp Conceptnota Bestaanszekerheid en Inkomensondersteuning Advies 2018-01 d.d. 10 april 2018 Onderwerp Conceptnota Bestaanszekerheid en Inkomensondersteuning Geachte College, Op 7 maart ontvingen wij ter advisering uw conceptnota Bestaanszekerheid en Inkomensondersteuning.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019 BELEIDSPLAN 2015 t/m 2019 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. (tijdens spreekuren) 030-6382526 Internet: www.infospreekuurhouten.nl Postadres: p/a Lokaalspoor 28, 3994

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2018-2020 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 1 april 2018 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 104320 6 november 2015 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement voor duidelijke afspraken in samenwerking tussen formele en informele partijen rondom een persoon met ondersteuningsvraag versie januari 2018 Hoe kom je tot een

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau

Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 Baarle-Nassau Baarle-Nassau,16-10-2018 Onderwerp: Adviesaanvraag aanpak

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN

GEMEENTEBLAD. Nr SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente. Nr. 180547 21 december 2016 SUBSIDIEREGELING VITALE SAMENLEVING 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling Deze subsidieregeling beoogt de inclusieve

Nadere informatie

Westerpark. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. Westerpark KO 24 maart

Westerpark. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. Westerpark KO 24 maart Westerpark De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. Westerpark KO 24 maart 2003 1 Westerpark Ongeveer 34.000 inwoners Ongeveer 45% allochtoon Alleenstaande (rond 55%) Klein netwerk 44% (4

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG Datum : 2 juni 2017 Auteur : Heleen de Boer Inhoud INTRODUCTIE... 2 SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Aanleiding en doel... 4 1.2 De vragenlijst...

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met

Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met Aan de gemeenteraad Zaaknummer 209444 Onderwerp: schulden a Voorstel Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met 1. Het college opdracht te geven de invulling van het revolverend fonds per 1 februari

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

4.6 Wijkplan Zuidwest Subsidieaanvraag Sociaal Makelaarschap Utrecht

4.6 Wijkplan Zuidwest Subsidieaanvraag Sociaal Makelaarschap Utrecht 4.6 Wijkplan Zuidwest Subsidieaanvraag Sociaal Makelaarschap Utrecht 2019 2024 47 Subsidieaanvraag Sociaal Makelaarschap Utrecht 2019 2024 48 De buurtcentra zijn informatiepunten voor de wijk In ieder

Nadere informatie

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis Ontstaansgeschiedenis Project Alledaagse Kansen Wie kan jou motiveren stapjes te zetten? Coach van het Alledaagse Netwerkcoaches Transitie (opdracht sociale teams) Actief inzetten op een omgeving/buurt

Nadere informatie

Een kwalitatief onderzoek in zes steden.

Een kwalitatief onderzoek in zes steden. Presentatie onderzoeksresultaten Zwakte als kracht. Religieus sociaal-maatschappelijke activiteiten in prachtwijken. Een kwalitatief onderzoek in zes steden. Drs. Sylvia Grevel Doel van het onderzoek:

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Jaarverslag 2017 Sociaal makelaar De vraag is leidend Effecten Organiserend vermogen Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Samenwerking Burgerinitiatief Integratie

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 1. Inleiding Op 11 april 2012 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Bijlage Gebiedsplan 2018 Stadsdeel Oost, Indische buurt Projectvoorstellen die niet worden opgenomen

Bijlage Gebiedsplan 2018 Stadsdeel Oost, Indische buurt Projectvoorstellen die niet worden opgenomen Bijlage Gebiedsplan 2018 Stadsdeel Oost, Indische buurt Projectvoorstellen die niet worden opgenomen Bijlage Gebiedsplan 2018 Stadsdeel Oost, Indische buurt In deze bijlage vindt u de voorstellen die niet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving

GEMEENTEBLAD. Nr Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veldhoven Nr. 10465 17 januari 2018 Wijziging Subsidieregeling Vitale Samenleving 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Aanmeldprocedure OZAPP

Aanmeldprocedure OZAPP Aanmeldprocedure Inleiding Met de komst van passend onderwijs wordt getracht meer leerlingen binnen het regulier onderwijs de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dat maakt dat er ook leerlingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede

Jaarverslag 2017 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Jaarverslag 207 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Rien Onck Coördinator TA Ede 0-02-208 Inhoudsopgave. Inleiding...2 2. Vrijwilligers...3 3. Deelnemers...4 4. Betrokken verwijzers...5 5. Scholing

Nadere informatie

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Wijkteams & schuldhulpverlening Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Waarom wijkteams? Mensen met meervoudige problemen vielen tussen wal en schip Ontstaan van Sociale

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1. DAP er Zenderen Dorps Ambitie Plan Zenderen Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.1 OVKK Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel 0529-478194

Nadere informatie

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag Datum 20 januari 2017 Kenmerk BBPZ/MNor/RBos/17-003 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft

Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft Missie en visie In ons dorp Voorthuizen, waar we inlevend omgaan met mensen, nemen we onze plek in. We zijn graag een plek van rust, waar we aan iedereen

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Gemeente Oss Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Robert Peters Neeltje van Haandel 3 december 2017 Duurzame Financiële Dienstverlening voor de inwoners van Oss 1. Aanleiding: de kosten en kwaliteit

Nadere informatie

Waarom de Maatschappelijke Woonwachter

Waarom de Maatschappelijke Woonwachter Waarom de Maatschappelijke Woonwachter Ontwikkelingen rondom Vergrijzing Beleid gericht op langer zelfstandig thuis wonen Vereist aandacht voor Borging veiligheid van senioren in en om de woning Antwoord

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

- Haarle - Nijverdal Zuid - Nijverdal Noord, Hulsen - Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan - Marle, Daarle, Daarlerveen

- Haarle - Nijverdal Zuid - Nijverdal Noord, Hulsen - Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan - Marle, Daarle, Daarlerveen Woonservicegebieden en Gebiedsgericht werken binnen de gemeente Hellendoorn Samen verder onder de noemer Buurt aan Zet Vastgesteld in de Stuurgroepvergadering Wonen Welzijn Zorg/ Zorgoverleg op 7 maart

Nadere informatie

Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard

Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 25 april 2015. de secretaris, de burgemeester, mw.

Nadere informatie

Begeleiding en behandeling voor jongvolwassenen met ASS. De Spil

Begeleiding en behandeling voor jongvolwassenen met ASS. De Spil Begeleiding en behandeling voor jongvolwassenen met ASS. De Spil Intensieve begeleiding, behandeling en zinvolle daginvulling. Zorg op maat in een kleinschalige voorziening De Spil is er voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen1Plan Gent Samenwerken over schotten heen. Omdat dat voor gezinnen hun levensweg is.

Samen1Plan Gent Samenwerken over schotten heen. Omdat dat voor gezinnen hun levensweg is. Samen1Plan Gent Samenwerken over schotten heen. Omdat dat voor gezinnen hun levensweg is. CONTEXT Uitdagingen Grootstad: gezinnen binnen en buiten Gent armoede diverse talen en culturen Noden vanuit 0

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2018 NETWERK NIEUW ROTTERDAM 1 INLEIDING Dit beleidsplan is op 23-11-2017 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. 1.1 Bestuursleden Voorzitter: Piet Boekhoud

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Voorwoord Doelstelling stichting Uitgangspunten a Vermogen Het bestuur Statuten stichting.

Voorwoord Doelstelling stichting Uitgangspunten a Vermogen Het bestuur Statuten stichting. 2 INHO UDS O PG AVE Voorwoord 3 1. Doelstelling stichting 4 1.1. Uitgangspunten.. 4 1.1.a Vermogen.. 5 1.2. Het bestuur 5 1.3. Statuten stichting. 6 1.4. Convenant. 6 2. Werkzaamheden 7 2.1. Algemeen..

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2018 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede

Jaarverslag 2018 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Jaarverslag 2018 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Rien Onck Coördinator TA Ede 15-02-2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Vrijwilligers...3 3. Deelnemers...4 4. Betrokken verwijzers...5 5. Scholing

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

HULPDIENST NIJMEGEN. Beleidsnotitie

HULPDIENST NIJMEGEN. Beleidsnotitie HULPDIENST NIJMEGEN Beleidsnotitie Positionering van de Hulpdienst De Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers,

Nadere informatie