Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn."

Transcriptie

1 Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 1.1 Er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de onderneming en haar activiteit. De ondernemer kan aantoonbaar maken dat er een inventarisatie is gedaan ten aanzien van wet- en regelgeving waaraan voldaan dient te worden. Hierbij dient tevens meegenomen te worden de geldende richtlijnen/normen van beroepsorganisaties,- verenigingen, brancheorganisatie, etc. - Arbowet :Er dient een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd te zijn in geval van aanwezigheid personeel. Indien minder dan 25 medewerkers, en gebruik maken van een goedgekeurde branche- RI&E hoeft geen toetsing plaats te vinden. Voor invulling hiervan (bij vragen), neem contact op met de FOAB. - Inrichten Bedrijfshulpverlening. Er dient te allen tijde minimaal 1 persoon opgeleid te zijn als BHV- er. Medewerkers weten hoe te handelen in geval van nood. EHBO- koffer en blusmiddelen zijn aanwezig op de locatie. 1.2 Teneinde haar kwaliteit aan te tonen wordt op verkochte producten garantie gegeven. Dit wordt in de optiekzaak duidelijk kenbaar gemaakt aan de consument. Het gaat er om dat de klant weet/kan lezen waar de optiekondernemer voor staat, welke rechten er over en weer gelden, en hoe zaken als garantie geregeld zijn. Indien de optiekondernemer is aangesloten bij NUVO, gelden de leveringsvoorwaarden van NUVO. Indien niet, dan dient de ondernemer zorg te dragen voor eigen algemene voorwaarden. De ondernemer dient aantoonbaar te maken op welke wijze de consument hierover wordt geïnformeerd. Bijvoorbeeld de algemene voorwaarden afdrukken op achterzijde factuur, eventueel als separaat document meegeven. Garantie- protocol opstellen, personeel dient hiervan goed op de hoogte te zijn. Actief laten zien aan de consument, bijv. d.m.v. brochure, memo, etc. De voorwaarden dienen formeel voor betaling aan de klant te worden overhandigd inzake rechtsgeldigheid. 1 van 15

2 1.3 Ten behoeve van de klant en ketenpartners is voorlichtingsmateriaal aanwezig. Ten aanzien van de meest voorkomende zaken en handelingen dient dit meegegeven te kunnen worden. 1.4 Reclame- uitingen bevatten geen onwaarheden. Het gaat hier om voorlichtingsmateriaal aangaande product, bevindingen. Indien de klant dit wenst, kan het meegegeven worden. Hierbij dient ook voorlichtingsmateriaal beschikbaar te zijn ten aanzien van de beroepsverenigingen waarbij men aangesloten is. Minimaal beschikbaar ten aanzien van de volgende aandoeningen: Per discipline afhankelijk, juiste folders, volg hierin de leidraad van de beroepsvereniging. - refractie afwijkingen - voorlichtingsmateriaal over meest oogziektes/refractieafwijkingen - gangbare brillenglazen - gangbare lenzen - meest voorkomende afwijkingen en oplossingen. Bij voorkeur hanteren info materiaal van de eigen beroepsgroep. Het belang is om te zorgen dat er geen onwaarheden in advertenties worden benoemd, klant moet eerlijk voorgelicht worden. Dit houdt in dat de ondernemer kan aantonen dat uitingen door feiten kunnen worden onderbouwd indien dit van toepassing is. De ondernemer is verantwoordelijk voor de uitingen die gedaan worden, hiervoor dient door de ondernemer toestemming verleend te zijn. Bijvoorbeeld beschrijving ten aanzien van gebruik specifiek glas/lens, lensvloeistof, uitleg oogsterkte, etc. Dit betreft bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal vanuit de ANVC, OVN, NOG, Oogzorg, leveranciers, etc. Bijvoorbeeld het benoemen van resultaten van klanttevredenheidonderzoek, kwalificaties benoemen, benoemen harde feiten. De ondernemer mag dit delegeren, echter wordt hierin vanuit de ondernemer wel een proactieve houding verwacht. 2 van 15

3 2. Locatie gebonden aspecten. Het betreft hier zaken die te maken hebben met de locatie waar de optiekzaak is gevestigd, de winkel. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 2.1 Inrichting winkel De winkel is zodanig ingericht dat er voldoende privacy is te garanderen voor de klant. De winkel beschikt over voldoende zitplaatsen. Het interieur ziet er goed en verzorgt uit. Er is een afgescheiden ruimte ingericht voor het verzorgen van oogmetingen. De eisen zoals deze gesteld worden door de verenigingen/organisaties waarbij men aangesloten is, dienen gevolgd te worden (NUVO, ANVC, OVN, etc). Voldoende ruimte tussen spreektafels, balie, etc. Voldoende zitplaatsen is afgestemd tegen het gemiddeld aantal gelijktijdig in de zaak aanwezige klanten. 2.2 Orde en netheid De winkel oogt netjes en schoon. Intern zijn afspraken gemaakt over schoonmaak en reiniging van apparatuur. Schoonmaakprotocollen zijn opgesteld, zichtbaar/bereikbaar voor personeel. Naast schoonmaak gaat het hier ook over hygiëne- eisen waaraan men zich dient te houden. Hygiëne- protocollen dienen aanwezig te zijn, en bekend te zijn bij de betreffende medewerkers. Schoonmaakafspraken op papier gezet/schoonmaakprotocol. Controle op schoonmaken d.m.v. aftekenlijsten. Hygiëne protocol(len) opstellen en aanwezig. Maak zoveel mogelijk gebruik van richtlijnen welke door de beroepsvereniging beschikbaar worden gesteld. Op basis van de richtlijnen dient het protocol opgesteld te worden. 3 van 15

4 2.3 Werkplaats Er is in de winkel een werkplaats aanwezig waar herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de werkplaats is voldoende handgereedschap aanwezig teneinde noodreparaties en/of afstellingen direct uit te kunnen voeren. De werkplaats is aan het einde van de werkdag opgeruimd, er is steeds voldoende aandacht voor orde & netheid. De werkplaats dient minimaal te bevatten: - apparatuur en gereedschap ter reparatie, afstelling en controle. Indien sprake is van eigen slijp van glazen, dient een gekalibreerde slijpmachine aanwezig te zijn. Te allen tijde dient een bril correct te worden afgeleverd. Aspecten welke bij aflevering van een bril dienen te worden gecontroleerd/uitgevoerd, zijn: a. Juiste montuur en glassoort. b. Sterkte en asrichting binnen toegestane toleranties. c. Pupilafstand binnen toegestane toleranties (let op hoogte van de pupil bij groot sterkteverschil of glazen met hoge brekingsindex. d. Bakschroeven geborgd (borgvloeistof) en scharnieren geolied en vastgezet. e. Montuur gericht (inclinatiehoek). f. Glazen gereinigd. g. Montuur schoongemaakt. h. Bril afgesteld en goed bevonden door klant. De aanwezige apparatuur dient correct onderhouden te zijn. Indien sprake is van apparatuur die gekalibreerd dient te worden, dient dit aantoonbaar te zijn, vastlegging van gegevens hiervoor zijn aantoonbaar. Er is voldoende rekenschap gegeven van arbo- wettelijke aspecten zoals omgaan met stof/slijpsel, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Een en ander is tevens benoemd in de arbo- RI&E. Ten behoeve van de tolerantiewaarden bij afleveringscontrole gelden de volgende tolerantiewaarden: - ^nas: 0,5 - ^temp: 1,0 - ^vert: 0,25 - Cil stand: 7,5/cil waarde - Sterkte sf/cil: < 0,25 4 van 15

5 2.4 Toiletruimte Er is een toiletruimte aanwezig, deze maakt een schone en frisse indruk. De toiletruimte wordt niet gehanteerd voor opslag van materiaal en goederen. 2.5 Bereikbaarheid Binnenkomende telefoongesprekken tijdens openingstijden worden te allen tijde beantwoord. Binnengekomen e- mails worden binnen 2 werkdagen beantwoord/behandeld. 2.6 Materialen Materialen/producten/voorraden worden zorgvuldig en correct opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen. Hierbij wordt het advies van de fabrikant gevolgd. Indien van toepassing wordt rekening wordt gehouden met omgevingstemperatuur, steriele opslag, wel/niet opslaan onder direct licht van een lamp, vorstvrij, etc. Intern gemaakte afspraken hierover dienen aantoonbaar te zijn. Goed inventariseren wat op voorraad wordt gehouden en nagaan wat de restricties zijn ten behoeve van opslag. Periodiek inventariseren uiterste verkoop/houdbaarheidsdatum, aantoonbaar. 5 van 15

6 3. Apparatuur. Het betreft hier alle zaken aangaande apparatuur. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 3.1 De volgende apparatuur is minimaal aanwezig in de oogmeetruimte. Zie onderstaande tabel, hierin is aangegeven wat per beroepsinvulling minimaal aanwezig dient te zijn. Instrument Opticien Contactlensspec. Optometrist opmerking Verlichte letterproef/ projector x x x Testen Binoculiar/ stereo x x x Phoropter/ pasbril+ proefglazen x x x Oogspiegel / skiascoop optioneel optioneel x Keratometer - x (of corneatopograaf) Corneatopograaf x x (of Keratometer) (Foto/ video) Spleetlamp + geel- - x x div. vergrotingen / kobalt- / diffuusfilter UV- lamp + Wrattenfilter - x x Fluor- / traantesten - x x Éénmalige strips Funduscamera - - Optioneel Tonometer NCT / Applanatie NCT NCT Applanatie Endotheelmicroscoop (is advies) - optioneel optioneel of spleetlamp 40x Pupillometer - optioneel optioneel Gezichtsveldmeter Amsler Amsler optioneel OCT - Optioneel optioneel Tearscoop - Optioneel Optioneel 6 van 15

7 3.2 Er is een duidelijke inventarisatie van de aanwezige apparatuur voor handen. 3.3 Aanwezige apparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden op veilige werking. 3.4 Aanwezige apparatuur wordt periodiek gekalibreerd (indien van toepassing), en met vooraf vastgestelde frequentie. Er dient een overzicht voor handen te zijn waarop alle in de optiekzaak aanwezige apparatuur staat vermeld. Hierop is tevens inzichtelijk wat de keurings- /toetsingsinterval is. Alle elektrische apparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden op veilige werking conform de norm NEN Apparatuur dient te allen tijde veilig gebruikt te kunnen worden. Op het apparaat is zichtbaar wanneer de volgende keuring dient te worden uitgevoerd (sticker). Bewijslast van uitgevoerde keuringen is aantoonbaar. De aanwezige apparatuur dient te allen tijde aantoonbaar correct werkend te zijn. Indien niet correct werkend dan zichtbaar buiten gebruik stellen tot apparaat correct functioneert. Apparatuur waarvoor dit van toepassing is, wordt periodiek gekalibreerd. Kalibratie is aantoonbaar. De aanwezige apparatuur dient te allen tijde aantoonbaar correct werkend te zijn. Indien niet correct werkend dan zichtbaar buiten gebruik stellen tot apparaat correct functioneert. Conform advies fabrikant/leverancier, kalibratie dient minimaal jaarlijks plaats te vinden. Aanwezige apparatuur identificeren/nummeren. Opnemen in een overzicht, hierin aangeven conform welke norm/afspraak deze onderhouden/gekalibreerd dient te worden, tijdsinterval erbij, wie onderhoud/kalibratie uitvoert. Keuringen kunnen separaat worden uitgevoerd of zijn onderdeel van een onderhoudscontract. Let op dat in geval van een onderhoudscontract elektrische apparatuur aantoonbaar wordt gecontroleerd conform de norm NEN Als bewijslast dienen keuringsrapporten, werkbonnen, etc. Zekergesteld dient te worden dat degene die onderhoud/keuring uitvoert, hiervoor voldoende opgeleid is (bevoegd en bekwaam is). Kalibratie kan/mag door eigen medewerkers uitgevoerd te worden. In dergelijk geval dient kennis voor kalibratie goed geborgd te zijn. Kalibratie moet aantoonbaar uitgevoerd zijn. 7 van 15

8 3.5 Gebruiksinstructie / handleiding Van de aanwezige apparatuur is een goed bruikbare gebruiksinstructie/handleiding aanwezig. Werkzaam personeel is in voldoende mate opgeleid/getraind om de aanwezige apparatuur te bedienen. Zekerstellen dat medewerkers bepaalde apparatuur op een correcte wijze kunnen bedienen. Zorg voor gebruiksprotocol per apparaat. Indien een nieuw type apparaat wordt aangeschaft, zorg voor juiste training/instructie naar medewerkers. Aantoonbaar maken door bijvoorbeeld bevoegd/bekwaamheidsverklaring af te geven/op te nemen in overzicht 8 van 15

9 4. Personeel Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 4.1 Aantoonbaar maken hoeveel personeel er Verschillende functies benoemen. Personeel - Opmaken organogram. werkzaam is in de optiekzaak en wat hun rol/functie is. weet voor welke functie ze in dienst zijn, wat er van hen wordt verwacht. Ten behoeve van medewerkers dienen geldende arbeidscontracten aantoonbaar te zijn. Dit is ten behoeve van interne toepassing niet voor de cliënten. - Overzicht van medewerkers, bijbehorende functie / rol en aantal werkzame uren per week. 4.2 Ten aanzien van de verschillende functies zijn duidelijke functieomschrijvingen aanwezig. Hierin zijn tevens de van belangzijnde competenties benoemd. Het personeel dat in dienst is, is op de hoogte van de inhoud van de functie. Een en ander is op schrift gesteld. - Functieomschrijvingen, inclusief competenties dienen aantoonbaar aanwezig te zijn, actueel en bekend bij de betreffende medewerkers. 4.3 Van het personeel dat in dienst is, zijn personeelsdossiers aanwezig. 4.4 Vastgelegd is wat de opleidings- en of competentie- eisen zijn voor de diverse benoemde functies. Personeelsdossiers dienen compleet te zijn conform de vigerende wet- en regelgeving. Bij indiensttreding wordt controle uitgevoerd op geldig ID- bewijs of verblijfsdocument. Duidelijke kopie dient opgenomen te worden in het personeelsdossier, dit wordt centraal gearchiveerd. De werknemer dient zich zelf te allen tijde te kunnen legitimeren (wettelijke plicht). Per benoemde functie dient vastgelegd te zijn wat de opleidings- en competentie eisen zijn. Hierbij uitgaan van de in de branche geldende kwalificaties. In de betreffende dossiers dient minimaal aanwezig te zijn : - Arbeidscontract - Kopie ID- bewijs - Registraties van opleiding en trainingen Zie: en- identificatie Dit kan in een matrix, of opgemaakt als onderdeel van de opgestelde functieprofielen. Maak hierbij onder andere gebruik van de door de beroepsgroepen en branche- organisatie vastgestelde/gedefinieerde eisen. 9 van 15

10 4.5 Minimaal jaarlijks worden functioneringsgesprekken gehouden met het werkzame personeel. 4.6 In de optiekzaak is een overzicht aanwezig van de verschillende uit te voeren handelingen/onderzoeken die verricht kunnen worden. Hierop is aangegeven wie deze handelingen/onderzoeken mag uitvoeren. 4.7 Personeel is aantoonbaar bevoegd en bekwaam om de handelingen te verrichten behorend bij de functie. De bevindingen/afspraken uit het functioneringsgesprek worden vastgelegd en toegevoegd aan het personeelsdossier. Aantoonbaar dient te zijn dat de gesprekken gevoerd zijn. Zichtbaar dient te zijn dat bekend is wie welke handelingen mag verrichten. Een en ander weergeven in een matrix. Als onderdeel van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken wordt tevens een inventarisatie gedaan ten aanzien van de aanwezige kennis/competenties van het betreffende personeelslid. Van belang zijnde scholing/training wordt geïnventariseerd en gepland te volgen. Standaard formulier opstellen tbv te houden functioneringsgesprekken. De eis is dat minimaal jaarlijks een functioneringsgesprek plaatsvindt. Het is aan de ondernemer om te bepalen of daarnaast nog beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Het gaat hierbij om risicovolle handelingen en het bedienen van specifieke apparatuur. De medewerkers die deze handelingen uitvoeren moeten aantoonbaar bevoegd bekwaam gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld door gevolgde opleiding, training en instructie. Hiervoor bewijslast in personeelsdossier. Bij voorkeur de handelingen benoemen in een matrix, met de bijbehorende namen van de personeelsleden. Het gaat hierbij om risicovolle handelingen en het bedienen van specifieke apparatuur. De medewerkers die deze handelingen uitvoeren moeten aantoonbaar bevoegd bekwaam gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld door gevolgde opleiding, training en instructie. Hiervoor bewijslast in personeelsdossier. Bij voorkeur de handelingen benoemen in een matrix, met de bijbehorende namen van de personeelsleden. 10 van 15

11 4.8 Personele bezetting De personele bezetting op locatie dient zodanig te zijn, dat de volgende aspecten geborgd zijn: - Indien sprake is van een optiekzaak, dient gedurende openingstijden een gediplomeerd opticien aanwezig te zijn. - Ingeval van optometrie: Uitvoer van optometrische handelingen worden te allen tijde uitgevoerd door een gediplomeerd optometrist. - Contactlenshandelingen worden uitgevoerd door een contactlensspecialis Indien betreffende handeling wordt uitgevoerd, dan dient betreffend specialisme aanwezig te zijn. Opticiens en optometristen in opleiding mogen onder supervisie en verantwoordelijkheid van ten minste een gediplomeerd opticien een oogmeting uitvoeren. Contactlensspecialisten in opleiding met minimaal het diploma medewerker contactlenzen en optometristen in opleiding mogen louter onder supervisie en verantwoordelijkheid van een persoon die ten minste het door de branche erkende diploma contactlensspecialist heeft behaald een contactlensaanpassing en controle uitvoeren. 11 van 15

12 5. Professioneel handelen Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 5.1 Personeel is betrokken bij het vakgebied. Kennis van de aangeboden producten/diensten is in voldoende mate aanwezig bij het personeel. Personeel is aantoonbaar op de hoogte en in voldoende mate getraind op het gebied van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot zijn of haar competentieverplichtingen. Personeel maakt aantoonbaar gebruik van de verplichte bij- en nascholing. Aantoonbaar dient te worden gemaakt hoe de ondernemer en het personeel zich op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Dit aspect is onderdeel van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken. Indien hier door de brancheorganisatie, en/of beroepsvereniging(en) voorschriften in worden gehanteerd, dienen deze gevolgd te worden. De ondernemer dient aantoonbaar te maken dat dit periodiek wordt geïnventariseerd. Aandachtspunten/acties op dit vlak worden benoemd in het op te stellen persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker. Zorg voor registraties in het personeelsdossier. Indien een cursus of seminar wordt bezocht ontvangt daar meestal een certificaat voor, bewijs van deelname. Laat de medewerker bijhouden wat hij/zij heeft gedaan aan het op peil houden van kennis. Bij de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken dient op basis van de uitkomsten een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld te worden. Hierin wordt aangegeven op welke punten de betreffende medewerker zich verder dient te bekwamen. 5.2 Personeel is aantoonbaar op de hoogte van de protocollen m.b.t. refractie en optometrische diagnostiek 5.3 Apparatuur wordt voor gebruik bij iedere cliënt gereinigd met desinfectant of kindoekjes worden gebruikt. Binnen de optiekzaak zijn betreffende protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn gecommuniceerd en bekend bij de medewerkers. De protocollen zijn beschikbaar op de werkplek. Instructie dient bekend te zijn bij het personeel. Desinfecteermiddel is in de winkel aanwezig. 12 van 15

13 5.4 Er zijn instructies/protocollen ten aanzien van omgaan met persoonlijke hygiëne aanwezig. Personeel is op de hoogte van de inhoud hiervan en handelt daarnaar. 5.5 Er wordt een duidelijke anamnese afgenomen voor de oogmeting. De resultaten worden zichtbaar vastgelegd en toegevoegd aan het cliëntdossier. 5.6 Het uitvoeren van metingen/handelingen is geprotocolleerd 5.7 Er zijn spoelbakken en/of desinfectans aanwezig in de meetruimten. Er zijn regels ten aanzien van het hygiënisch handelen van medewerkers. Deze dienen gevolgd te worden. Indien deze zijn opgesteld vanuit de beroepsverenigingen/branche- organisatie, dienen deze aantoonbaar gevolgd te worden. Het afnemen van een anamnese is afhankelijk vanuit de probleemstelling die voor ligt, danwel in het kader van welk onderzoek wordt uitgevoerd. Een anamnese op optometrisch vlak dient uitgevoerd te worden conform de geldende richtlijnen hiervoor. Maak hierbij aantoonbaar gebruik van de door de beroepsverenigingen vastgestelde anamneseformulieren. Van belang is in ieder geval ook duidelijk de historie van bestaande bril en/of contactlenzen te noteren in het dossier/klantkaart. Instructie op papier, personeel is bekend met de protocollen. Indien hier vanuit de beroepsvereniging protocollen zijn gedefinieerd, dienen deze gevolgd te worden. In de meetruimtes dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om de handen te desinfecteren. Indien hier vanuit de beroepsvereniging/brancheorganisatie eisen voor zijn gedefinieerd, dienen deze gevolgd te worden. Bijvoorbeeld protocol ten behoeve van handhygiëne. Deze dient zichtbaar aanwezig te zijn in de ruimte waar dit van toepassing is. Personeel dient hiervan op de hoogte te zijn, en er naar te handelen. Zorg dat duidelijk beschreven is hoe de procedure is ten aanzien van het uitvoeren van anamneses. Maak gebruik van de hiervoor opgestelde instrumenten vanuit de beroepsorganisatie en/of brancheorganisatie. Maak gebruik van beschikbare protocollen vanuit beroepsverenigingen en brancheorganisatie. Indien deze niet beschikbaar of toereikend zijn, dan dienen protocollen zelf opgesteld te worden. Protocollen dienen in zijn algemeenheid te zijn voorzien van een versienummer en een eigenaar. 13 van 15

14 5.8 Omgaan met klachten. Er is een protocol aanwezig hoe omgegaan dient te worden met klachten. Personeel is hiervan op de hoogte. Indien hier vanuit de beroepsvereniging zaken zijn gedefinieerd, dan dienen deze gevolgd te worden. Het is van belang om een procedure vast te stellen. De werkwijze aangaande omgaan met klachten dient bij iedere medewerker bekend te zijn. Het betreft hier klachten over het handelen van medewerkers/ondernemer. Registratie van klachten en wijze van afhandeling vindt plaats/is aantoonbaar. 5.9 Registraties van klantgegevens. Registraties van klantgegevens worden vastgelegd op formulieren/systeem tbv werkzaamheden in de werkplaats. Klant gerelateerde producten zijn te herleiden naar de betreffende klant Klantgegevens Klantgegevens worden zorgvuldig opgeslagen, er wordt een bewaartermijn gehanteerd van minimaal 3 jaar. Indien hier vanuit de betreffende beroepsvereniging of brancheorganisatie regels voor zijn opgesteld, dienen deze gevolgd te worden. Zorgvuldige opslag dient minimaal te voldoen aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zodanig dat dit niet voor derden toegankelijk is. 14 van 15

15 5.11 Bijsluiters Ingeval van verkoop van lensproducten wordt een bijsluiter meegegeven, danwel meegeleverd. Dit geldt ook voor overige producten waarbij door de fabrikant/leverancier een bijsluiter wordt geleverd Controle steriele opslag en verloop houdbaarheidsdata. Periodiek, bij voorkeur maandelijks, wordt zichtbaar gecontroleerd op houdbaarheidsdata van producten/vloeistoffen, etc. Indien sprake is van gekoelde opslag van middelen, dient dagelijks de temperatuur van de koelkast gecontroleerd en geregistreerd te worden. Op flesjes met vloeistoffen welke worden gebruikt, en welke voorzien zijn van een beperkte houdbaarheid na opening, wordt de datum van openen geregistreerd. Het gaat hierbij om het gebruik van checklisten, datumnotatie op flesjes kan met pen/stift. Zorg dat duidelijk is wie wat doet ten aanzien van uitvoer van controles, bij voorkeur opnemen als verantwoordelijkheid in de taak/functieomschrijving. 15 van 15

Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn.

Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 1 januari 2007 ALGEMEEN De norm is een standaard voor het borgen van de belangen in de uitvoering van de taxionderneming. Een taxionderneming moet aan de eisen

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Manual in Health, Safety & Environment Tactics

Manual in Health, Safety & Environment Tactics Manual in Health, Safety & Environment Tactics VCU veiligheid checklist uitzendbureaus/safety checklist temporary staffing agencies Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Waar Lugera The People Republic voor

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit

Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), overwegende dat het gewenst is nadere regels

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: 13.3.14 SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo)

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Contactgegevens Adres: Oudewal 54, 3193 EN te Hoogvliet Telefoon: 06-83 289 944 Website: www.humanspower.eu E-mail: info@humanspower.eu

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012 Rapportdatum: 16 februari 2012 Auditrapport riteria ZKN Keurmerk ertificatieonderzoek Naam: Kliniek Lasik entrum Plaats: Boxtel en Velp Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008 deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

geschreven door W.W. de Wolf

geschreven door W.W. de Wolf Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid C H E C K L I S T 3 Beveiligingsbeleid 3.1.1 Beleidsdocument voor informatiebeveiliging 1 Is er een beleidsdocument voor informatiebeveiliging beschikbaar? 2 Wordt in dat document een definitie gegeven

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)).

TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION. VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). TOELICHTING OP HET MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION VOLGENS Part-147 (AMC 147.A.140(1)). Versie Datum Wijziging Draft 1 april 2002 Draft 6 juni 2002 H1, H2, H3 1 Jan 2008 Volledig geredigeerd

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie