Etam en E-commerce. een vas$oed verkenning. Mr P.H. Voogt. begeleiders: P. van Hulten en H. Hanselaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Etam en E-commerce. een vas$oed verkenning. Mr P.H. Voogt. begeleiders: P. van Hulten en H. Hanselaar"

Transcriptie

1 Etam en E-commerce een vas$oed verkenning Mr P.H. Voogt begeleiders: P. van Hulten en H. Hanselaar Postdoctorale opleiding Vastgoedkunde Amsterdam, augustus 2002

2 Etam en e.commerce. een vastgoed verkenning 1 INLEIDING ONDERZOEKSV G EEN ALGEMEEN BEELD DE ONTWIKKELING VAN DE DETAILHANDEL E-COMMERCE - EEN INLEIDING ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN B2C E-e RCX; VEILIGHEID, TRANSPARANTIE EN SUPPLY CI.IAIN E-COMMERCE EN WINKELVASTGOED DE ETARI GROEP ETAM ETAM EN VASTGOED ETAM EN E-COMMERCE DE SCENARIO'S INIEIDING SCENARIO I : HET CONSERVK~IEVE SCENARIO SCENARIO 11: HET VOLGENDE SCENARIO SCENARIO 111: PROGRESSIISF SCENARIO ADVIES SAMENVATTING... 34

3 Toen twee jaar geleden de vraagstelling voor de Masterproof duidelijk werd, was letterlijk de hele 1 1 :- _. r-.'- - weieiu iri eurorie over hei internet De verkopen waren gigantisch. Er waren miljarden te verdienen en de consument werd een mondiale shopper. Veel werd gezegd en geschreven. Vele geluiden waren te horen op congressen. Toch was de conclusie nagenoeg eensluidend: "Internet had de toekomst". Gedurende de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat realiteitszin over e-commerce zowel ten aanzien van B2B als B2C nodig was. Het heeft de aanvankelijke stroom van data die over het onderwerp waren gepubliceerd sterk beperkt. Toch heb ik middels scenario's een aantal toekomstbeelden besproken die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de Etam Groep, vanuit vastgoed perspectief, zou kunnen acteren. Daarbij de gevolgen van dat handelen in ogenschouw nemende. Interessant was het wel om te zien dat binnen Etam op een gefundeerde wijze naar het e-commerce vraagstuk wordt gekeken. Deze neiging tot het hebben van een duidelijke eigen koers is een van de factoren die het bedrijf hebben groot gemaakt. Mijn advies bestaat dan ook uit het geven van een aantal opties voor de toekomst, zodat wanneer de tijd daar is, gefundeerd een succesvolle definitieve beslissing genomen kan worden. Ik wilde de personen bedanken die zo vriendelijk waren mij te woord te staan of te reageren op de gehouden enquête. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleider Pieter van Hulten die als ons beider laatste activiteiten namens of voor de SBV, mij op de juiste weg heeft gehouden om deze scriptie te schrijven. Pim Voogt augustus 2002

4 Een van de mogelijkheden die het internet kan bieden, is het verkopen van goederen door bedrijven en particulieren, aan andere bedrijven en particulieren, het zogenaamde e-commerce. Over deze gel"ru~ks-w-~,ze "m het kiieniei is de jaren gezegd gescflï Op congïesseii, studiedagen en alle mogelijke vormen van media. Ook binnen Mss Etam en Promiss (beide behorende tot de Etam Groep) wordt nauwlettend gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce. Het doel van de Etam Groep daarbij is om te beslissen of, wanneer en op welke wijze het bedrijf zal deelnemen aan deze vorm van verkoop. Het mag duidelijk zijn dat op dit moment e-commerce als verkoopkanaal nog niet wordt gebruikt. Binnen Nederland, maar ook zeker daarbuiten zijn reeds verschillende modebedrijven actief op het internet. Soms gebeurt dit naast de reguliere verkoop uit de "gewone" winkel; Soms gebeurt dat uitsluitend via het internet. Bekende namen van bedrijven die actief op het internet aanwezig zijn, zijn ondermeer GAP, Wehkamp en Dressmart. Het eerste bedrijf is ook actief op de reguliere verkoopmarkt; Wehkamp en Dressmart uitsluitend via het internet. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering binnen een retailonderneming is haar vestigingsbeleid en de wijze waarop de winkelpanden worden beheerd. Het belang van winkelvastgoed is zo groot, omdat uiteindelijk vanuit de winkels de omzet van het bedrijf wordt behaald. Deze detailhandelswet geldt uiteraard ook voor de Etam Groep. Op het moment dat er besloten wordt om met de verkoop via het internet aan te vangen, is het derhalve van belang om te weten of er een invloed te verwachten valt op het feitelijke ruimte gebruik van de bestaande winkels en of bijvoorbeeld de lokatie keuze van het bedrijf voor winkels zal moeten enlof kunnen veranderen. Bij het bepalen of andere concurrenten succesvol zijn of dat Etam een voorsprong kan nemen ten opzichte van derden is het van belang om te weten wat de ontwikkelingen en gevolgen op het gebied van e-commerce zijn. Bovendien is van belang om de mogelijkheden en de onmogelijkheden te onderkennen zodat zij op het juiste moment en met de juiste activiteiten kan worden begonnen. Om tot een concreet antwoord te komen of er op het terrein van onroerend goed effecten te verwachten zijn dient een onderzoek te worden verricht dat is opgebouwd uit een studie vanuit de reeds bestaande praktische ervaringen en een literatuurstudie. De grondslag voor deze opbouw is gelegen in het feit dat e-commerce een zeer actueel karakter heeft dat, naar zal blijken, kan veranderen per jaar of zelfs per seizoen. Het is daarom zeer raadzaam om de bekende vinger aan de pols te blijven houden opdat de vertragende factor van het schrift niet de feitelijke praktijk kan ondersneeuwen. De onderzoeksvraag die binnen het kader van deze Masterproof beantwoord zal moeten worden beantwoordt luidt als volgt: "Wat zijn de stappen ten aanzien van haar winkelvastgoed die de Etam Groep, gezien de ontwikkelingen binnen het e-conzmerce, moet nemen orn zo gunstig mogelijk haar bedrqjfsvoering te kunnen continueren". Bij de beantwoording van deze vraag zullen tevens een aantal subvragen aan de orde komen; welke commerciële en juridische mogelijkheden heeft het bedrijf om te reageren op veranderingen; * welke afhankelijkheden bestaan tussen de verschillende interne bedrijfsactiviteiten;

5 Is het mogelijk de gevolgen op materieel en financieel gebied te lokaliseren en te kwantificeren. Binnen dit onderzoek zal voorafgaand aan de beantwoording van de onderzoeksvraag aandacht worden besteed aan een aantal thema's waar op een meer grondige wijze naar zal worden gekeken. n,,,.,-. I-,.L i.-~ ugag vullli~~~ I~GL ~dut;~ ~aai aar~ nîoei zijn voldaan wil überhaupt internet ais verkoopkanaai gebruikt kunnen worden binnen de Etam Groep en derhalve de onderzoeksvraag een plausibel karakter geeft. Het betreft de vragen of: Er genoeg vraag naar het kopen van goederen in zijn algemeenheid en van kleding in het bijzonder is via het internet; Gekeken zal worden naar met name de omzet ontwikkelingen van de afgelopen jaren en, indien mogelijk, de prognoses van de komende tijd. Het internet een systeem veilig is; Betalingen verrichten via het internet heeft in het verleden weerstand opgeroepen ten aanzien van de veiligheid. Of het systeem transparant is; Wat is het karakter van het verkoopkand op dit gebied. Wat de mogelijkheden en gevolgen zijn op het gebied van supply chain management, mede gezien de interne ontwikkelingen bij Etam op dit gebied; Beknopt zai beschreven worden wat dit fenomeen inhoud en wat met name het logistieke element bevat. Het doorgronden van de theorie over het onderhavige onderwerp biedt de kans om een basis te vormen en inzicht te krtjgen in de materie. Vervolgens zal worden onderzocht of de verkregen inzichten ook corresponderen met de huidige situatie zoals deze internationaal, maar met name in Nederland wordt aangetroffen. Om inzicht te krijgen in dit tweede gedeelte is gebruik gemaakt van eigen interviews en eigen enquête onder de grootste retailers die actief zijn in Nederland. Deze bedrijven vertegenwoordigen een significant percentage van het totale detailhandelsaanbod in Nederland en kunnen derhalve steekhoudend inzicht verschaffen in de status quo binnen de Nederlandse detailhandel. Nadat de theorie is gekoppeld aan de praktijk, kan een onderbouwd advies gegeven worden aan de directie en met name de sales afdelingen binnen het bedrijf. Dit advies zal een antwoord moeten geven op de vraag welke bovengenoemde gevolgen te verwachten zijn op het gebied van vastgoed en of, en op welke wijze de Etam Groep hierop moet reageren. Het advies zal worden gegeven naar aanleiding van het beantwoorden van een aantal scenario's die zullen ingaan op de situaties dat progressief, conservatief of volgend wordt gereageerd op de ontwikkelingen op internetgebied en daarbij inhoudelijk de subvragen beantwoordt binnen de verschillende situaties. Bij de beantwoording van het uiteindelijke advies wordt uitgegaan van het geven van concrete mogelijkheden die het bedrijf nu reeds heeft om te reageren, dan wel de acties die het bedrijf zou kunnen ondernemen om zo positief mogelijk haar bedrijfsprocessen te continueren. Bij de hierboven genoemde acties die kunnen, of wellicht moeten, ondernomen zal worden uitgegaan van de adviesrol die de vastgoed afdeling ( vanuit haar rol als corporate real estate management) heeft ten opzichte van de directie. Gezien de mogelijk verregaande en in tijd langdurige impact die een beslissing met zich mee kan brengen, zal het advies op strategisch niveau moeten worden uitgebracht. Inclusief een implementatie advies die voor het bedrijf kan gaan gelden.

6 Etm en e-commerce, een vastgoed verkenning 3 EEN figemeee6 BEELD 3.1 De owhiklaeling van de det&lhande% De eerste vormen van reguliere verkoop aan consumenten begon in de Mddeleeuwen. Toen werden, binnen de poorten van de inmiddels ontstane steden, markten gehouden. Bij deze eerste vormen van verkoop van produkten ontmoetten verschillende type bezoekers elkaar. De producent van de goederen (bijvoorbeeld de boer die zijn graan verkocht), de consument van dat graan, rnw ook ( de toen reeds detaillist) de bakker. h de loop der tijd kregen deze markten, die in eerste instantie een algemeen karakter te hadden, meer een vast karakter en veranderden tegelijkertijd in week- en jaarmarkten. Met name &t laatste type markt kreeg een boven lokaal karaker. Zeker waar het ging om markten die werden gehouden in plaatsen die gelegen waren op een beimgrijk verkeersknooppunt. De volgende fase in de regularisatie van de verkoop van goederen werd ingeluid op het moment dat koopmannen de door hun gekochte goederen gingen opslaan in pakhuizen binnen de stedelijke muren. Door het opslaan van goederen werd de mogelijkheid geschapen om permanent aan de burger goederen te verkopen in plaats van wekelijks of zelfs maar een keer per jaar. Door de aantrehgskracht van de m& op de consumenten verschijnen, weliswaar in een primitieve vorm, de eerste echte winkels. Ze zijn als eerste te vinden ronddom de reeds aanwezige markten of marktplaatsen1. De vorm die de &els toen hadden was een gebouw waar geen scheiding was tussen voorraad en verkoopgedeelte en dus rechtstreeks uit de magazijnen werd verkocht. Volgens Bolt in zijn belangrijke werk " Productvorming in de detailhandel", kan de detailhandel van de tiende tot de negentiende eeuw worden gekarakteriseerd als overwegend ambulant, zonder duidelijke grenzen tussen ambacht en groothandel. Met de opkomst van de fabrieksnijverheid kwam halverwege de negentiende eeuw echter een einde het monopolie van de markten en werden de deliers een " doorgeefluik" van de produkten die in de industrie werden vervaardigd. Het ambulante karakter werd derhalve minder en vanaf dat moment is er meer sprake van vaste verkooppunten. Heden ten dagen is in sommige steden nog steeds deze vorm te herkennen. Bijvoorbeeld ronddom de markt in Groningen waar nog steeds de belangrijke winkellocaties zijn gesitueerd rondom de wekelijkse markt.

7 In de twintigste eeuw wordt de detailhandel (met name na de Tweede Wereldoorlog) gekenmerkt door een restrictief karakter. Dit had als gevolg dat Nederland gekenmerkt werd door een stedebouwkundige indeling van stadscentra, stadsdeelcentra, wijkwinkelcentra en buurtwinkelcentra. De doelstelling van de toenmalige overheid was dat het voor de consument mogelijk moest zijn om op loopafstand de dagelijkse aankopen te kunnen doen. Voor de niet-dagelijkse goederen was de consument aangewezen op de centra van hogere orde (zoals de stadscentra, of stadsdeelcentra). Het beleid van een functionele hiërarchisch delapparaat van na de Tweede Wereldoorlog was geïnspireerd door de Centrale Plaatsentheorie van christaller2. Dat beleid van geconcentreerde structuren is, zoals hierna blijkt onder druk van de marktwerkmg veranderde in een gedeconcentreerde structuur. In het begin van de jaren '70 ontstonden in Nederland de grootschalige detailhandelsvestigingen. Winkels met een (zeer) grote winkeloppervlakte die niet te vinden waren binnen de stadsgrenzen, maar juist " in de wei" waren gesitueerd. Miermee kwam een duidelijke einde aan de hiërarchische structuur van winkelcentra. De regering kwam als reactie in 1973 met een eerste nota ter zake. Kenmerk van deze nota was het werende karakter ten opzichte van deze nieuwe ontwikkeling. Slechts een beperkt aantal branches werd toegelaten op dergelijke locaties. In 1984 kwam een versoepeling op dit werende beleid en in 1993 werd met de introductie van het zogenaamd GDV/PDV beleid ( Grootschalige Detailhandelsvestigingen en Perifere Detailhandels Vestigingen) een nieuwe fase ingeluid. Branche beperkingen waren er niet meer, wel een vereiste grootte van 1500 m2 per winkel3. Een vorm van detailhandel die in feite weer een fase verder is dan de reguliere winkels zijn de postorderbedrijven. Postorderbedrijven zijn een succesvolle loot aan de detailhandelsbranche. In wezen heeft de postorderbranche aangegeven dat de winkel in haar reguliere vorm geen noodzaak vormt voor het kunnen verkopen van goederen aan consumenten. Voor dit type bedrijf is de catalogus de etalage. Het marktaandeel bedroeg in 1999 ca. 3% van de totale uitgaven in de detailhandel4. Een vvmkel kan als maatschappelijk verschijnsel heden ten dagen worden gekenmerkt door een zeer sterke Visual merchandise. Bedrijfslogo's en reclame hebben in de loop der tijd het gevelbeeld aanzienlijk veranderd. Dit komt onder meer doordat de detailhandel een dominante zelfstandige economische factor is. Dit zelfstandige bestaan van detailhandel naast de producent en de consument is een kenmerk van de eerste orde. Z De Centrale plaatsentheorie van Chnstaller gaat vooral uit van de markt. Het draait in deze theorie om de relatie van de marktfunctie van plaatsen en het ruimtelijke patroon van nederzettingen. Bij Christaller verschuift de aandacht van landbouw en industrie naar de dienstensector. Niet de produktie, maar de consumptie staat centraal. Geprobeerd wordt binnen deze theorie om het ruimtelijke patroon van nederzettingen te verklaren op grond van hun verzorgingsgebied. Bij grotere plaatsen is sprake van een centrale plaats van een hogere orde. Er bestaat dan ook een hiërarchie van centrale plaatsen. 3 Thans zijn er vergevorderde plannen om de beslissingsbevoegdheid van waar dergelijke locaties gebouwd mogen worden te verleggen van de Rijksoverheid, naar de provincies. 4 Van machine en theater; D. Kooijman, blz

8 3.2 E-commerce - Een inleiding Het internet was van oorsprong een communicatie middel dat werd gebruikt door de overheid van de Verenigde Staten. Doel was om via de reguliere telefoonlijn gegevens tussen de verschillende diensten te kunnen uitwisselen. Na verloop van tijd ging de overheid over op andere vormen van communicatie en gingen universiteiten in de VS gebruik maken van het internet. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd het gebruik van het internet gemeengoed en kwam ter beschikking aan de gehele civiele maatschappij5. In de loop der jaren heeft het internet als fenomeen een onuitwisbare plaats ingenomen in de mondiale maatschappij. Heden ten dagen is deze steeds meer te karakteriseren als een informatiemaatschappij waarin de burger op tal van wijzen informatie krljgt en uitwisselt. Met name de bekende mediakanalen als krant, rado en televisie zijn hiervoor verantwoordelijk. Toch nemen de moderne communicatiemiddelen als mobiele telefoon en internet een steeds prominentere positie in6. Het internet kent in de praktijk verschillende toepassingsmogelijkheden die allen te maken hebben met het uitwisselen van informatie tussen burgers en bedrijven onderling of combinaties daarvan. Ten eerste biedt het internet de mogelijkheid om uitsluitend informatie in te winnen op alle mogelijke gebieden. Op zogenaamde websites geven met name bedrijven en overheden een presentatie van hun produkten en diensten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om actief naar bepaalde gewenste informatie middels de computer te zoeken. Ten tweede bieden de zogenaamde "electronic mails", de mogelijkheid om computerbestanden uit te wisselen via het internet of om brieven via het internet aan personen of bedrijven te sturen. Deze wijze van communiceren gebeurt steeds intensiever. Bedrijven die bijvoorbeeld via tekeningen, orders en contracten uitwisselen wordt steeds meer gemeengoed. Daarnaast berichten burgers elkaar steeds meer via het internet Ten slotte biedt het internet de mogelijkheid om goederen en diensten te kopen en verkopen. Deze wijze van handelen wordt e-commerce of on-line retailing genoemd. Middels het computerscherm worden goederen en diensten aangeboden waarbij de koper een order kan plaatsen om het betreffende produkt te kopen. De betaling van deze order vindt plaats doormiddel van het direct via het internet verstrekken van creditcard gegevens of middels een bestelling onder rembours. Het kopen en verkopen van goederen en diensten is een wijze van handelen die zowel plaatsvindt tussen bedrijven, en consumenten onderling, als tussen bedrijven en consumenten. De verkoop tussen bedrijven en tussen bedrijven en consument zijn op dit moment de combinaties die een dusdanige omvang hebben dat ze als een factor van belang kunnen worden gezien. De handel tussen bedrijven onderling wordt B2B (Business to Business) genoemd. Die tussen bedrijven en consumenten B2C (Business to Consumer). Zowel B2B als B2C hebben in de afgelopen tien jaar aan omvang gewonnen. Bij B2B heeft de verkoop in de loop der tijd met name bij grotere bedrijven de vorm aangenomen van een marketplace (marktplaats). Zo heeft Shell met een aantal andere bedrijven van vergelijkbare omvang zo'n marketplace opgericht. Doel van Shell is het centraal aanbieden en kunnen kopen van goederen en diensten welke door de medeparticipanten worden aangeboden. Het reduceert voor Shell de Het internet wordt officieel het World Wide Web genoemd 6 Met het zogenaamde Wíreless Aplication Protocol (WAP) is een begin gemaakt met het combineren van het internet met de mobiele telefoon. Het is thans mogelijk om via de mobiele telefoon te kunnen surfen op het internet.

9 kosten en verhoogd de snelheid en efficiency van koop7. Met name in Japan zijn de afgelopen periode gigantische omzetstijgingen te constateren op het gebied van B~B'. B2C behelst de verkoop van goederen en diensten van bedrijven en overheden aan consumenten. Een wijze van verkoop waar de verdere uihoud van deze Masterproof zich mee bezig zal houden en die in de volgende teksten zal worden toegelicht. 3.3 Onhiaelingesn op het gebied van B2C Met de aanvang van het commerciële gebruik van internet begin jaren negentig kreeg het internet als verkoopkanaal een wereldwijd karakter. h 1996 waren reeds commerciële bedrijven actief op het internet. Van deze bedrijven waren naar schatting zo'n 7000 actief met verkoop via zogenaamde shopping sitesg. Met name in de VS is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van B2C verkopen. In Nederland zijn enkele rapporten geschreven, maar in verhouding met de VS weinig. Volgens Ernst & Young lopen de ontwikkelingen in Nederland circa een jaar achter bij die van de VS". Het behandelen van de onderzoeksresultaten van het internet gebruik in de VS heeft een tweeledig karakter. Ten eerste biedt het een goed zicht op hetgeen zich afspeelt in een land waar de grootste omzet op het gebied van e-commerce wordt behaald. Daarnaast kan het (mede gezien de opinie van E&Y) een idee geven waar de Nederlandse markt naar toe zou kunnen groeien. De Verenigde Staten: Ernst & Young heeft vijf jaar geleden een onderzoek verricht l1 welke aangeeft dat de retailers in de VS toen verwachtîen dat B2C verkoop een klein maar belangrijk onderdeel zal gaan uitmaken van de totale omzet die wordt behaald binnen de detailhandel van de VS. Uit het onderzoek kwam naar voren dat van de 1% van de omzet die werd behaald via het internet in 1996 (zo'n $ ), er een stijging werd verwacht naar 9% in het jaar bron: stores Itaavensity Tabel 1 Andere voorbeelden zijn Covinsent, een samenwerking van Ford, Genera1 Motors en Daimler en Aeraexchange een samenwerking tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen. 8 In de gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van E&Y en Andersen consulting kwam reeds in 2000 naar voren dat B2B een makkelijker te implementeren systeem was dan het B2C traject. Met name het ontbreken van een efficiënt logistiek proces kon een bottle neck zijn voor het wel of niet slagen van B2C. 9 Mary. B. Schwartz: E-commerce and Shopping Centre 10 Global On-line Retailing, Ernst & Young Special Report, januari " Global ûn-line Retailing, Ernst & Young Special Report, januari. 2001

10 Om enig inzicht te krijgen over wat voor bedragen er per bedrijf dan wordt omgezet middels de verkoop via het internet, bovenstaand een overzicht van de grootste verkopers via het internet anno 2000 (Tabel 1) zoals dat door het vooraanstaande blad Stores werd gehouden. Uit de gegevens blijkt onder meer dat er een groot verschil bestaat in de behaalde omzet tussen de bedrijven die uitsluitend verkopen via het internet en de bedrijven die zowel verkopen via het internet als via de reguliere d e l ( brick and mortar winkels). Het eerste bedrijf dat in deze laatste categorie valt is BamesandNoble op de 8e plaats. Op zich is de omzet van $ i75 miljoen aanzienlijk. In verhouding met nummer een Ebay. com met $1.3 mrd echter laag. Tabel 2 geeft aan wat in het recente vededen de omzetten zijn geweest binnen e-commerce in totalen. Opvallend is de enorme procentuele stijging van de verkopen via het internet. Dit geeft weer welke explosie in de eerste jaren van het internet er werd bereikt. Tabel 2 brom: e-commerce and shopping centre In de afgelopen twee jaar is echter duidelijk geworden dat in de VS, met name ondernemingen die uitsluitend produkten verkopen via het internet te kampen hebben gekregen sterk teruglopende omzetten. Een tegengestelde ontwikkeling is waar te nemen bij bedrijven die zowel via het internet als middels verkoop uit de reguliere d e l actief zijn. Ook de reguliere detaillisten hebben problemen. Met name bij het opstarten en onderhouden van een goed distributie netwerk komen bottle necks naar boven. Dit type bedrijf heeft echter wel de ervaring van de feitelijke verkoop van hun produkten. Bovendien hebben zij de mogelijkheid om toch gebruik te maken van de reeds aanwezige logistieke kanalen, hoe ontoereikend deze ook kunnen zijn. Misschien wel het belangrijkste is dat "brick and mortar" bedrijven niet afhankelijk zijn van de verkoop uitsluitend via het internet. De behaalde omzet is vaak een surplus of venvanging van de behaalde omzetten uit de reguliere winikel. Daarbij komt dat volgens een studie van Arthur Andersen de websiks van de "fysieke" winkelketens veel beter scoren in klant tevredenheid dan de pure e-tail bedrijven12 Recente cijfers geven aan dat de omzetten behaald met e-commerce in het vierde kwartaal van 2001 $ miljard dollar waren. Dat was een stijging van ca. 4% ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. De totale verkopen in de USA in die periode waren $860.8 miljard dollar. l3 In het recentelijk verschenen handboek over retail van de universteit van Havard, onderleiding van de Nederlandse architect Koolhaas zijn ondermeer enkele interssante gegevens beschikbaar gekomen niet over de behaalde omzet, maar omtrent het gebruik van de personal computer, mede in relatie tot het aankopen van goederen middels het internet of het gebruik van internet als informatiebron om in de reguliere winkel tot koop over te gaan14: 12 Emerce; 30 maart US Census Bureau, internet release 20 februari 2002 en Forrester On-line Retail index 14 Harvard design school: Guide to shopping, blz. 368.

11 Frankriik: 26 % van de huishoudens heeft een PC e 14 % van de huishoudens is aangesloten op het internet e 2 % van de huishoudens koopt via bet internet e 6 % van de totale omzet wordt on line besteed e 44 % kocht zaken die alleen via het internet gekocht konden worden 10 % werd impulsief gekocht 45 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop via het internet e 27 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop in een winkel Italië: 14 % van de huishoudens heeft een PC e 5 % van de huishoudens is aangesloten op een PC e 1 % van de huishoudens koopt via het internet e 8 % van de totale detailhandelsomzet wordt on line besteed e 37 % kocht zaken die alleen via het internet gekocht konden worden e 15 % werd impulsief gekocht e 28 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop via het internet * 45 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop in een winkel Engeland: 4 1 % van de huishoudens heeft een PC 29 % van de huishoudens is aangesloten op een PC 10 % van de huishoudens koopt via het internet 7 % van de totale detailhandelsomzet wordt on line besteed 40 % kocht zaken die alleen via het internet gekocht konden worden 11 % werd impulsief gekocht 45 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop via het internet 16 % van de on line shopping resulteerde in een aankoop in een winkel bron: Hamard University Met name de laatste bullets zijn interessant om aandacht aan te besteden. Aan de ene kant is er een behoorlijk aantal consumenten dat direct middels het internet hun aankopen doet. Aan de andere kant gebruikt een ander deel van de groep consumenten juist het internet als oriënterend medium, om vervolgens de aankopen in de "gewone" winkel te doen. Hier komt duidelijk naar voren dat het internet het karakter van een multichamel instrument heeft, waar door de consument op verschillende wijze de gewenste produkten worden gekocht. Er zijn voorspellingen die aangeven dat in 2005, 20% van de alledaagse boodschappen in Europa middels de virtuele wereld zullen plaatsvinden. Als dit plaats zal vinden zou dat grootte invloed op de structuur en omvang van de steden kunnen hebben15. Of dit ook op gaat voor Nederland kan op voorhand niet worden onderkent aangezien Nederland wordt gekenmerkt door een dichte winkelstuctuur die zeer moeilijk te wijzigen blijkt te zijn. Nederland: Nederland loopt ongeveer een jaar achter op de ontwikkelingen in de VS, aldus onderzoeksbureau Ernst& Young in een onderzoek dat zij uitvoerde in Toch wordt verwacht dat het gebruik van het internet snel zal intensiveren. Oorzaken zijn onder meer de initiatieven die vanuit de landelijke 15 Het bedrijf netmarket zegt dat het op dit moment 20% van de doorsnee wensen van de consument kan leveren. In drie jaar tijd zal dat zijn uitgegroeid naar 95 % van de wensen van de consument. Deze Megastores op het internet geven hun orders elektronisch door aan de producent en distributeur en het artikel gaat direct van de producent naar de consument.

12

13 E&m en e-commerce, een vastgoed verkenmimg Japan Duitsland U K 26,9 19,l ,18 5, Tabel 3 l I I internetaansluitingen eind 2000 bron: etforerast De omzetten die middels e-commerce in Nederland werden behaald bedroegen in 1999 in totaal 1 mrd. Van dit bedrag namen de verkopen van B2B 750 miljoen voor hun rekening en B2C zo'n 270 miljoen. Van de verkopen ging 55% procent via Nederlandse internet sites terwijl 36% werd behaald door bedrijven die hun oorsprong hebben liggen in de VS. Verwacht wordt dat in het jaar 2003 de bestedingen aan produlden die via het internet worden verkregen zullen zijn gestegen naar circa 4,5 miljardlg. Andere voorspellingen geven een negatiever scenario, namelijk een groei van 7 miljoen in 1997 naar e. 326 miljoen in het jaar 2000~'. Per jaar betekent dit een stijging van 3 00 miljoen per jaar. Uitgaande van dezelfde stijging per jaar zal in het 2003 een omzet van 640 miljoen behaald moeten worden. Dit is een zeer grove arname welke aan elke economische sociale verandering voorbij gaat. Het is evenwel een negatiever scenario ten opzicht van de voorspelde 5 miljard euro. Ook in Nederland zijn verschillende voorbeelden bekend van bedrijven die na de eerste hausse van snel groeiende omzetten failliet zijn gegaan of aangegeven hebben met moeite of helemaal geen fmanciering te kunnen krijgen2'. Tegenvallende omzetten, logistieke problemen en een consument die nog niet massaal overgaat op het kopen van goederen middels het internet zijn hier debet aan. Daarnaast is het sentiment op de beurzen voor wat betreft het beleggen in ondernemingen die gerelateerd zijn aan de U-branche in de gehele wereld omgeslagen van een uiterst positief nar zeer negatief. Hieronder vallen uiteraard ook de bedrijven die zich bezighouden met verkoop via het internet. Of en wmeer de belegger deze bedrijven weer een kans geeft is niet aan te geven. Wel wordt verwacht dat de te negatieve stemming op de middellange termijn zal worden gecorrigeerd naar een normaal niveau. Opvallend is dat de voorspellingen over de te behalen omzetten via het internet ook voor Nederland aanzienlijk beperkter zijn geworden. Mochten er al uitspraken gedaan worden, dan zijn de 19 Deloitte Touche Tohmatsu, Global Powers of Retailing, oktober Internet business/ii blz Letsbuyit.com is hier een goed voorbeeld van. Na een succesvolle start, kon het bedrijf haar financiering, mede door het beursklimaat niet meer rond krijgen en ging failliet.

14 voorspelde stijgingen omkleed met verschillende aannames. Concluderend kan worden gesteld dat de stijging van verkopen producenten wereldwijd zal doorzetten. Het verschilt echter aanzienlijk per continent wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de hoogte van de 3.4 E-CO RCE; Veiligheid, Transparantie en Supply Chain. Binnen deze paragraaf zal worden bepaald of aan de randvoorwaarden van een veilig verkoopkanaal, een transparant verkoopmechannisme en een logistiek haalbaar traject kan worden voldaan. Ten aanzien van de randvoorwaarde van een verantwoorde omzet wordt op bladzijde 22 een antwoord gegeven. Ingegaan wordt op de vraag of gegeven de huidige techniek aan de hiervoor gestelde eisen nu of op termijn kan worden voldaan, zodanig dat het zinvol is om daadwerkelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden. Veiligheid: In 1998 kwam uit onderzoek naar voren dat slechts 16 procent van de personen die een internet aansluiting had, feitelijk een on-line bestelling plaatste23. Dit relatief lage percentage hing samen met de perceptie dat de toenmalige on-line betaalfaciliteiten nog onvoldoende veilig zouden zijn; van internet gebruikers die nog nooit iets on-line hadden besteld gaf ruim 75 procent aan de betaalmethoden onveilig te vinden. Overigens vond de meerderheid van de toen ondervraagde personen die wel artikelen kochten de onveilige betaalmethoden ook een nadeel van on-line homeshopping. Net probleem van de onveiligheid bestond uit het feit dat met name bij de koop van artikelen het gebruik van een credit card werd ervaren als een wijze van betalen die bevattelijk was voor misbruik. Bij het verstrekken van gegevens middels het internet was het voor derden theoretisch mogelijk om de betreffende gegevens te onderscheppen en te misbruiken. Binnen de detailhandel was het duidelijk dat niet veilig betalen een obstakel zou zijn voor het realiseren van hoge omzetten middels het internet, en dat zolang dit gevoel terecht of onterecht bij de consument zou blijven bestaan, er omzet verloren zou gaan. Om dit te ondervangen zijn een reeks van maatregelen getroffen die moeten zorgen voor een ongestoorde aankoop van goederen. Een van de mogelijkheden is het opzetten van een zogenaamde ESA ( Enterprise Security Archtecture). Dit is een structuur bestaande uit mensen, processen en een IT infrastructuur dat de risico's elimineert, maar de kosten niet verhoogd. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Stel het consumenten vertrouwen zeker door mechanismen in te bouwen die garant staan voor privacy en vertrouwelijkheid van consumenten en bedrijfsgegevens. 2. Minimaliseer het bedrijfsrisico door het installeren van veiligheid funderingen door het hele bedrijf. 3. Mimmaliseer de kosten door een goede basis van technische, procedurele en organisatorische aard. 4. Blijf objectief ten opzichte van de eigen organisatie 5. Loop vooruit op de nieuwste ontwikkelingen. 22 Oiidmks de tegenslagen blijven bedrijven als Vendex KBB investeren in hun websites van de verschillende formules die actief zijn op het internet: heer Bonsing directeur e-business Vendex KBB. 23 Internet Business / #

15 Naast bovenstaande elementen is het feitelijk bewijzen van veiligheid richting de consument essentieel. Dit kan ondermeer gebeuren door het laten opstellen van onafhankelijke rapporten die aantonen dat de betreffende site inderdaad veilig is. Transparantie: Het willen kopen van goederen of diensten via het internet kan op een snelle, gemakkelijke en afgewogen wijze. Zeker als de persoon die wil gaan kopen weet om te gaan met de verschillende zoekprogramrna's die op het internet zijn te vinden. Maar ook als een consument niet weet wat hij of zij wil aanschaffen, is het mogelijk om op verschillende manieren het juiste artikel of de juiste dienst te vinden. Ten eerste zijn er de eerder genoemde zoekprogramrna's en ten tweede bieden sommige aanbieders een zodanige hoeveelheid van goederen aan, dat het zeker mogelijk is om het juiste artikel te vinden. Denk hierbij aan het bekende Amazon.com en Cdnow. Het makkelijk kunnen vinden van artikelen of informatie over artikelen, maakt dat goederen goed met elkaar kunnen worden vergeleken, als ook de prijzen, en op basis van deze gegevens de voor de betreffende consument juiste afweging kan maken. Het internet kan derhalve een zeer transparant informatie- en verkoopmedium worden genoemd24. Of het internet ook efficiënt is, dat ook de prijzen en het aanbod van goederen snel worden aangepast aan de vraag en aanbod kan niet worden gesteld. Te veel zijn aanbieders gericht op het verkopen vanuit een soort tunnelgedachte, in plaats van dat er gekeken wordt naar de prijsbewegingen van de concurrenten. Een uitzondering kan gemaakt worden voor de reisbranche die wel zeer concurrerend opereert op het internet. Een verklaring ligt wellicht in het feit dat deze branche ook voor de komst van het internet op een zeer concurrerende wijze opereerde op de reguliere markt. Supply Chain Mana~ement: Naast de juiste goederen en, bij de reguliere winkelverkoop, de goede lokaties, is de zogenaamde supply chain de achilleshiel van een detailhandelsonderneming. Dit laatste geldt zowel bij de internet verkopen als bij ccreguliere'7 verkopen. Een slecht functionerend systeem kan een van de belangrijkste oorzaken zijn van het in problemen komen van bedrijven of zelfs het verdwijnen van retai~or~anisaties~~. Supply Chain kan worden gedefinieerd als: "een netwerk van faciliteiten en distributiemogelijkheden dat begint bij de produktie van grondstoffen, de verwerking van die grondstoffen in gebruiksklare produkten en de distributie van deze goederen naar de consument". 24 Dat het systeem transparant is werd ook expliciet erkend tijdens de NRF Retail Study die eind 1999 in Chigago werd gehouden. Ook Rodamco Continantal Europe refereerde aan de transparantie van het systeem in haar jaamerslag over Denk hierbij aan het C&A concern dat een scherpe daling van de omzet zag plaatsvinden in de afgelopen jaren. Een bekend voorbeeld van een bedrijf dat om een van deze redenen verdwenen is in Nederland is Peek & Cloppenburg dat niet een snelle wisseling van collectie teweeg kon brengen.

16 Een voorbeeld van een supply chain van een bedrijf dat kleding verkoopt kan er als volgt uitzien: 3 Planning (nieuwe winkels, marge, omzet groei) 3 Produkt Ontwerp ( thema's, vormen, stoffen) 2 Bron ( welke leverancier) 3 Amkoop ( het plaatsen van orders bij leveranciers) 3 Produktie ( fabricage en leveren aan retailer) 3 Opslag ( opslag van de ontvangen goederen) Allocatie ( het verzenden van de juiste goederen naar de juiste winkel) 3 De uiteindelijke verkoop Wat is in dit kader Supply Chain Management. Supply Chain Management is de beheersing van de verticale integratie van de goederenstroom. Hiervoor zijn verschillende technieken voor ontworpen, maar een van de belangrijkste onderdelen blijft de juiste integratie van de verschillende onderdelen van de supply chain. Mocht het beheersen van een dergelijke supply chain niet succesvol verlopen dan kan een bedrijf in de problemen komen. Dit gaat op voor bedrijven die actief zijn op de reguliere markt als ook voor bedrijven die actief zijn op het internet. De kern van de chain blijft voor de beide vormen nagenoeg het zelfde. Beide bedrijfsvormen hebben in principe te maken met alle onderdelen zoals die hierboven zijn omschreven. In elke structuur die bedrijven hebben zijn wel een aantal elementen terug te vinden zoals produktie, aankoop, distributie en verkoop van goederen. Binnen de Etam Groep is men thans actief met het project Merchandise Planning (MP). Een project dat het mogelijk moet maken om de allocatie van de goederen nog beter af te stemmen. Het gaal daarbij dat de collectie van twee honderd items. Per item kan worden geëvalueerd op succes en wordt gedistribueerd naar de d e l die het meest behoefte heeft aan een specifiek artikel. Deze operatie is zeer complex en zal zeker enkele jaren in beslag gaan nemen. Met name op het gebied van logistiek en de daaraan gekoppelde I'I structuur zullen veranderingen worden verwacht. In het kader van deze studie is met name van belang welke invloed het gebruik van internet als verkoopkanaal op het logistieke onderdeel van de supply chain en in het bijzonder het distributiecentrum (als spil in de allocatie van de te verkopen goederen) heeft. Daarbij komt dat Etam in dat geval waarschijnlijk twee goederenstromen door een gebouw moet laten gaan, namelijk de goederen voor de reguliere verkoop en de goederen die worden toebedeeld aan de verkoop via het internet. Uit de interviews die zijn gehouden met de directeur stafdiensten (ERS), voorheen manager logistiek, blijkt dat binnen het huidige centrum het geen probleem is een goederen stroom van stuks extra per dag te verwerken via een aparte distributielijn binnen het DC ten behoeve

17 van internet verkopen. Zeker met de hierboven beschreven vernieuwing van het supply proces26. Bovendien zal de aflevering uit handen kunnen worden gegeven aan derden27. Ten aanzien van de kosten wordt verwacht dat een goed ongeveer 5,-- extra zal gaan kosten. Ten opzichte van de artikelen die verkocht worden vanuit de d el. 26 Pas bij een omvang van stuks per dag zou het systeem vastlopen. 27 Met name TFG heeft binnen haar organisatie een aparte groep die zich uitsluitend bezig houdt met de aflevering van goederen die via het internel zijn besteld.

18 Etm en e-comerce, een vastgoed verkenining 4% E-COMMERCE EN Wm%sh%E%VASTGg)ED Door het makelaarskantoor Cushman & Wakefield / Healey & Baker is in oktober 2000 een uitgebreid internationaal onderzoek gepresenteerd welke een beeld geeft van de verwach-higm bie onder meer ondernemers hebben ten opzichte van vastgoed en e-commerce2'. De uitkomsten geven de visie van retailers op Europees niveau over relatie tussen e-commerce en vastgoed. De uitkomsten ten aanzien van de mogelijke wijziging van de oppervlakte van de d e l is aanzienlijk. Een vrij grote groep van detaillisten is van mening dat deze in de toekomst zal gaan wijzigen ten opzichte van de huidige situatie (fig. 4). Oppedate verandering 50% 40% 30% 20% 10% 0% Li redelijk waarschijnlijk redelijk onwaarschijnlijk Bi onwaarschijnlijk M geen mening Figuur 4 Hoewel een overgrote meerderheid er van overtuigd is dat het aantal wrnkels niet zal afnemen, is toch in totaal 33 % een andere mening toegedaan. Bij elkaar opgeteld geeft dat toch een getal om rekening mee te houden (fig. 5). Specialisatie wordt in de toekomst als gevolg van de verkoop via het internet niet overduidelijk verwacht. Ruim 30 % van de geïnterviewden acht het onwmschijni-jk, tenvijl een gelijkluidend percentage het juist waarschijnlijk acht (fig. 6). De uitkomst ten aanzien "specialisatie" gaai ook op voor de vraag of de locatie van de Verandering aantal winkels U redelijk waarschijnlijk Li redelijk onwaarschi jnli jk Bi onwaarschijnlijk B4 geen mening brom: Healey & Baker 28 Global e-tailing, Cushman & Wakefield1 Healey & Baker, oktober 2000.

19 Ettm en e-comeree, een vastgoed verkenuping winkels zal gaan veranderen. Ook hier blijkt dat er geen overtuigende eensluidende mening kan worden gepeild (fig. 7). Bhen de h g van institutionele beleggers wordt er ook van uit gegaan dat de rol van vastgoed in de toekomst een andere zal zijn. Zo schrijft Wodamco Continental Europe W in haar verslag onder meer dat e- commerce een belangrijke factor zal zijn voor het succes van internet. Zij verwacht onder meer dat door e-commerce de prijzen voor de consumenten transparanter zullen worden en dat dit de concurrentie onder de detaillisten zal vergroten. Bovendien zou het een verandering kunnen betekenen voor het traditionele delen. Beide elementen zijn een risico voor de huurders en dus voor ~odarnco~~. Specialisatie Locatie verandering U redellijk waarschijnlijk U redelijk onwaarschijnlijk U onwaarschiijnlijk B geen mening waarschijnlijk onwaarschifwli jk brom: Healey % Baker Bij de aantal van de grootste filiaalbedrijven in Nederland is in het kader van deze studie een eigen onderzoek vernicht naar de verwachtingen van de invloed die het internet op de winkels zal hebben. Gevraagd werd om middels een ja of nee te reageren op een aantal elementaire basisgedachten die moeten spelen bij de relatie internet en vastgoed. Daarnaast was het mogelijk om aanvullende commentaren te geven indien dit was gewenst. (zie bijlage I). Op de vraag of door het gebruik van de huidige generatie van internet gebruikers de veel aankopen zullen plaatsvinden werd stek twijfelend geantwoord 30 (fig. 9). Omzet verandering Figuur 9 en 10 Obstakels Y financieel 2 u anders 4 o Jaarverslag blz Er is overigens een groot verschil per continent over de verwachtingen omtrent de mogelijkheden, In Azië leeft de verwachting dat op den duur alle goederen op het internet aangeboden zullen worden. In Europa is de publieke opinie veel sceptischere of dat ooit zal lukken

20 Etm en e-comerce, een vastgoed verkermhg In figuur 10 komt duidelijk naar voren dat logistiek het grote obstakel wordt gezien voor het succesvol kan opereren op het internet. M verkleining O vergroting O geen 7 Figuur 11 Opvallend is dat, in tegenstelling tot hetgeen uit het onderzoek van Healey and Baker naar voren kwam over de mening van de Europese retailers over de invloed van e-commerce op verschillende, in Nederland niet verwacht wordt dat uitgaande van de huidige positie van e-commerce binnen de Nederlandse samenleving de winkels in oppervlakte zullen wijzigen (fig. 11). Er zou nog te weinig omzet behaald worden uit e-commerce die ten koste gaat van de artikelen die thans in de &els te vinden zijn. Daarnaast zijn er ook geen additionele goederen of diensten die op het internet zo succesvol zijn dat zij ten koste zullen gaan van de goederen in de traditionele winkels, aldus de commentaren op deze vraag3 l. 31 Een voorzichtig tegengeluid kon worden genoteerd door een sales manager van Kruidvat die verwachte dat er mogelijkerwijs juist een vergroting in de winkels kon worden verwacht omdat de collectie zou kunnen toenemen.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Student: T.J. (Thomas) Gorczynski Studentnummer:

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Inleiding. Doel van project

Inleiding. Doel van project Inleiding De supermarkt is een Amerikaanse uitvinding die in Nederland na de Tweede Wereldoorlog aan een opmars begint. In Rotterdam opent Albert Heijn in 1955 haar eerste supermarkt aan de Nieuwe Binnenweg,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Auteur Gemeente Nieuwegein Versie Vastgesteld door BW op 5 maart 2013, Gepubliceerd op 13 maart

Nadere informatie

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland.

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. Business Case Doelstelling Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. 2 Business case Duitsland is de belangrijkste

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Big Data Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Een tijd geleden was het ondenkbaar dat je bijvoorbeeld in een kledingwinkel kon meten waar jou eventuele klanten het meest staan en waar zij eigenlijk

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Supply Chains, basis voor (e)retailers

Supply Chains, basis voor (e)retailers Supply Chains, basis voor (e)retailers De realiteit van vandaag, de dromen van de toekomst Prof Dr C.N.A. Molenaar Wij worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De toekomst is onzekerder

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 SHOPPEN IN 2020 Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 Is e-commerce een geschenk van God? 26/11/2014 3 Uitgevers zijn retailers geworden 26/11/2014 4 en retailers

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR 15:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Pro-Ondernemer Nieuwsbrief

Pro-Ondernemer Nieuwsbrief Nieuwsbrief Geachte Relatie, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van. Wij willen u regelmatig algemeen zakelijk nieuws aanbieden en nieuws aangaande onze organisatie. De veranderende economie noodzaakt

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

Betreft: wetsvoorstel Doorverkoop Toegangskaarten, expert meeting 17 november

Betreft: wetsvoorstel Doorverkoop Toegangskaarten, expert meeting 17 november Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Commissie voor Veiligheid & Justitie, t.a.v. mevrouw A.W. Duthler via Elvier Geurink, Stafmedewerker Betreft: wetsvoorstel Doorverkoop Toegangskaarten,

Nadere informatie

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Inhoud Introductie spreker: drs. Jeroen M. Lokerse MSRE MRICS Korte introductie Cushman & Wakefield

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Country factsheet - November 2014. Zweed

Country factsheet - November 2014. Zweed Country factsheet - November 2014 Zweed Wie Zweden zegt, zegt digitaal. En wie digitaal zegt, zegt e-commerce. Inderdaad, e-commerce maakt gewoonweg deel uit van de dagelijkse routine van de Zweed. De

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark

Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark Stappenplan Het openen van een indoor speeltuin of trampolinepark doet u niet van de ene op de andere dag. Om u goed op weg te helpen hebben

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2015 De Verenigde Staten Inhoud Inleiding 3 Wat kopen Amerikaanse e-shoppers? 4 Favoriete betaalmethodes 4 Cross-border 5 Belang van sociale media 6 Vakantiepieken 7 Markt van

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5162/9 Betreft

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie

Amazon will always compete with you in any business, no partnership

Amazon will always compete with you in any business, no partnership Reflectie op Amerikareis Shopping 2020 Op het congres Shoppingtoday in Almere heb ik op 26 september de belangrijkste bevindingen van de studiereis van Shopping 2020 gepresenteerd. Bevindingen die spraakmakend

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2013 De Verenigde Staten De Verenigde Staten zijn reeds lang nummer één op de international e-commercemarkt. Eind 2013 zal hen dat waarschijnlijk 193,3 miljard euro aan inkomsten

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 Gegevens onderneming : Avalon Wholesale B.V. Faillissementsnummer : F2010/404 (Rechtbank Noord-Holland) Datum uitspraak : surseance

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft zaak: 2029/Rodamco - Amvest I. MELDING 1. Op 27

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie