- verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid"

Transcriptie

1 Wijzigingen in de exameneisen VoCA De kandidaat beschrijft de betekenis van de regeling BORG PAC - verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid De kandidaat beschrijft wat er in de Arbo-wet (Arbeidsomstandighedenwet) wordt geregeld. (T) + (P) - is alert op situaties die de gezondheid belemmeren, zoals in geval van: monotoon werk - het begrip psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) - seksuele intimidatie - agressie - discriminatie - pesten - geweld Pagina 1 van 17

2 Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales 1. Wettelijk kader De kandidaat beschrijft de betekenis van de WPBR voor grondige kennis de alarmcentrale m.b.t. bescherming van gegevens w.b. (T) - registratie - personeel - opleiding - calamiteiten - gegevensopslag - alarmoorzaken - klachtenafhandeling De kandidaat benoemt de volgende artikelen uit de grondige kennis Regeling PBR.(T) - opleidingseisen (Art. 5) - de benoembaarheidvereisten screening en diplomering die gelden voor het uitoefenen van het beroep, inclusief de regels die t.a.v. de toelating en diplomering door de minister van Justitie worden gesteld aan houders van een niet Nederlands diploma. - legitimatiebewijzen (Art. 13) - verslaglegging (Art.16) - behandeling van klachten (Art.18) - bijzondere bepalingen voor particuliere alarmcentrales (Art. 20 en 22) - de certificeringvereisten voor de particuliere alarmcentrale, inclusief de regels die t.a.v. certificering door de minister van Justitie worden gesteld aan onafhankelijke, niet Nederlandse keuringsinstellingen - alarminstallateur (Art. 11 en 27) - alarmapparatuur De kandidaat weet in hoofdlijnen aan te geven wat in het globaal kennis Burgerlijk Wetboek wordt geregeld. (T) - aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van de fouten van ondergeschikten Boek 6:170 BW; - arbeidsovereenkomst Boek 7A (Art a, b, j en z, 1 639b en p lid 1 t/m 3 BW) - globale kennis van het begrip 'onrechtmatige daad'; - wanprestatie - nalatigheid - aansprakelijkheid Pagina 2 van 17

3 1.1.4 De kandidaat beschrijft de betekenis van de regeling BORG PAC grondig kennis voor de alarmcentrale c.q. centralist m.b.t. (T) - BORG reactietijden - personele bezetting - minimale bezetting - overlap bij aflossing - gediplomeerde medewerkers - extra inzet bij calamiteiten - verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid De kandidaat beschrijft de betekenis van onderstaande wetten globale kennis en regelingen voor de alarmcentrale c.q. centralist m.b.t. (T) - doel van de wet - wat regelt de wet - werkingsfeer (op wie van toepassing) - Politiewet - Wet heimelijk cameratoezicht - Wet cameratoezicht publiek domein - Wet politieregisters (i.v.m. cameratoezicht) - Wet bescherming persoonsgegevens - Wet computercriminaliteit - Arbo-wet - het verschil tussen publiek en privaat terrein De kandidaat beschrijft de vormen binnen het globale kennis ondernemingsrecht t.w. (T) - eenmanszaak - maatschap - BV - NV - VOF - CV De kandidaat beschrijft de kenmerken van onderstaande globale kennis ondernemingen binnen het ondernemingsrecht. (T) - beveiligingsorganisatie - beveiligingswerkzaamheden De kandidaat weet in hoofdlijnen aan te geven wat in het globale kennis arbeidsrecht wordt geregeld m.b.t. de werkingsfeer ten aanzien van (T) - arbeidsovereenkomst - verplichtingen werkgever/werknemer - beëindiging arbeidsovereenkomst - CAO algemeen - CAO voor de particuliere beveiligingsbranche - medezeggenschaprecht (OR) De kandidaat beschrijft onderstaande zaken die voortvloeien grondige kennis Pagina 3 van 17

4 uit de functie van een alarmcentraleoperator. (T) - de bevoegdheden - de rechten - de plichten - de verantwoordelijkheden - klantovereenkomst (overeenkomstenrecht) - wettelijke regelingen - Politieregelingen - rode en gele kaarten - verificatie - overval particulieren en bedrijven - voertuigvolgsystemen (GPS) - 15 minuten regeling 2. Alarmoverdracht / alarmtransmissie De kandidaat beschrijft de werking van een alarmsysteem globale kennis m.b.t. (T) - de opbouw - de gebruikte componenten - de algemene werking De kandidaat beschrijft onderstaande soorten alarm. (T) grondige kennis - brand - overval - inbraak - lijnuitval - netspanninguitval - sabotage - hulpaanvraag - sociaal alarm - verzoek om assistentie - technische melding - in- en uitschakeling - acculaag - het uitblijven van de 24 uurs testmelding De kandidaat beschrijft de mogelijke beveiligings- grondige kennis toepassingen. (T) - binnen beveiliging - buiten beveiliging De kandidaat verklaart waardoor een alarmsignaal grondige kennis ontstaat bij onderstaande detectiemiddelen. (T) (geen technische kennis) - actief infrarood - passief infrarood - passief Infrarood met Anti Masking - deurcontact - glasbreukmelder - trildetectie - magneetcontact - radarbewegingsdetector Pagina 4 van 17

5 2.3.1 De kandidaat beschrijft hoe de transmissie van grondige kennis een alarmmelding naar de alarmcentrale is en beschrijft de begrippen AL 1 en AL 2. (T) & (P) De kandidaat beschrijft en verklaart de werking van grondige kennis onderstaande transmissietechnieken. (T) - PSTN - ISDN - digi-access - vaste lijn - DSL/IP - GSM - UMTS/ GPRS - Ram mobile data De kandidaat verklaart de voor- en nadelen en risico s grondige kennis van de meest gangbare transmissiemogelijkheden. (T) - kiesverbinding - polling principe - GSM De kandidaat verklaart de werking van onderstaande grondige kennis protocollen. (T) - SIA - Contact ID - FBI - kanalenkiezers De kandidaat verklaart de betekenis van onderstaande grondige kennis protocolcoderingen. (T) - klantidentificatie - groep - sectie - zone - gebruiker - soort melding De kandidaat verklaart de opbouw en werking van het globale kennis ontvangstsysteem op de alarmcentrale. (T) - soorten ontvangers - koppeling naar database De kandidaat maakt van het ontvangstsysteem op de globale kennis alarmcentrale een schematische weergave. (P) - ontvanger - frontend - mirror functie - database - prioriteit bepaling Pagina 5 van 17

6 De kandidaat maakt in een schematische weergave duidelijk globale kennis hoe beeld/video-overdracht naar de alarmcentrale plaatsvindt. (P + T) - cameraopstelling bij de klant - beeldoverdracht naar de alarmcentrale - ontvangstsysteem op de alarmcentrale - presentatie van de videobeelden aan de centralist 3. Alarmbehandeling De kandidaat beschrijft de volgende verificatiemethoden van grondige kennis een ontvangen alarmmelding en geeft de voor- en nadelen aan. (T) - audio - video - bewakingsdiensten, waarschuwingsadressen - volgzone s De kandidaat verklaart waarom de volgende alarmmeldingen grondige kennis volgens bepaalde prioriteiten moeten worden afgehandeld. (T) - levensgevaar - meldingen van criminele aard - technische meldingen - servicemeldingen De kandidaat noemt de mogelijke acties naar aanleiding van grondige kennis een alarmmelding naar (T) - sleutelhouders - hulpdiensten - administratie De kandidaat verklaart waarom na iedere genomen actie grondige kennis een alarmoorzaak moet worden aangegeven. (T) - statistische informatie voor jaarrapportage aan het ministerie van Justitie - branche - management rapportage - jaarrapportage - informatie ten behoeve de PAC - de klant - installateur - rooster De kandidaat interpreteert storingen of technische grondige kennis problemen in een alarminstallatie. (P) - geeft deze door aan de klant en/of installateur - treedt hierin adviserend op - benoemt en beschrijft de soorten storingen Pagina 6 van 17

7 3.6.1 De kandidaat treedt in geval van calamiteiten handelend grondige kennis op om schade of overlast voor de opdrachtgever of de klanten te beperken. (P) 4. Verschillende alarmcentralediensten De kandidaat benoemt het belang van het vaststellen van globale kennis iemands identiteit d.m.v. de volgende begrippen (T) - identiteit - identificatie - authenticatie De kandidaat beschrijft de methoden waarop iemands globale kennis identiteit kan worden vastgesteld, waaronder (T) - wachtwoord, ID-code, Pincode - pasjessystemen - biometrische technieken, waaronder iriskenmerken en vingerafdrukken De kandidaat beschrijft de voor- en nadelen van de boven- globale kennis genoemde methoden. (T) De kandidaat benoemt de betekenis en werking van globale kennis toegangscontrolesystemen. (T) - De kandidaat benoemt en beschrijft de werking van de verschillende soorten pasjes systemen De kandidaat kent de betekenis en noemt de voor- en nadelen globale kennis van video. (T) De kandidaat beschrijft de werking van video. (T) globale kennis De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. video. (P) De kandidaat interpreteert de videobeelden! (P) grondige kennis De kandidaat kent de betekenis en noemt de voor- en nadelen globale kennis van voertuigvolgsystemen. (T) De kandidaat beschrijft de werking van voertuigvolg- globale kennis systemen. (T) De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. voertuigvolgsystemen. (P) De kandidaat kent de betekenis van inluisteren en noemt de globale kennis voor-en nadelen. (T) De kandidaat beschrijft de werking van inluisteren. (T) globale kennis De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. inluisteren. (P) Pagina 7 van 17

8 5. Telefoonservicediensten De kandidaat kan verschillende soorten telefoonservice- globale kennis diensten omschrijven. (T) o medisch o technisch o milieu o ZZP ers (Zelfstandige Zonder Personeel) De kandidaat kan de diverse verwerkingsmogelijkheden van globale kennis de telefoonservicediensten voor de klant nader verklaren. (T) o PAC-software o Specifieke servicecentrale software o IP-VPN klantspecifieke applicatie De kandidaat kan de diverse rapportagevormen van de globale kennis telefoonservicediensten voor de klant bepalen. (T) o Fax o Mail o SMS De kandidaat vertaalt de wensen van klanten naar een voor de grondige kennis centralisten te verwerken actiepatroon. (T) + (P) NAW-gegevens o Doorschakeltijden o Contactperso(o)n(en) o Werkinstructie o Oproepbare personen o Rapportage o Overlegstructuur De kandidaat kent de diverse mogelijkheden voor het grondige kennis doorgeven en bewaken van de meldingen aan monteur en achterwacht. (T) o Telefonisch o SMS o Voicebox 6. Veiligheid in en om de alarmcentrale De kandidaat verklaart de procedures m.b.t. de beveiliging grondige kennis van en de veiligheid in de alarmcentrale m.b.t. de OBE maatregelen. (T) - toegangscontrole - luchttoevoer - nooduitgang - branddetectie - inbraakdetectie De kandidaat beschrijft wat er in de Arbo-wet (Arbeids- globale kennis omstandighedenwet) wordt geregeld. (T) + (P) - doel van de wet - begrippen - toepassingsgebied Pagina 8 van 17

9 - melding en registratie ongevallen en beroepsziekten - voorkomen van gevaar voor derden. risico op struikelen en vallen - optreden tijdens calamiteiten - verplichtingen van de werkgever - verplichtingen van de werknemer - verplichting tot samenwerking werkgever/werknemers - geeft blijk van kennis van de volgende procedures en systemen ten behoeve van de persoonlijke veiligheid van personeel:. alleen-werk-beveiliging. werken binnen besloten omgeving. ronde volgsysteem. omvalbeveiliging/dodemansbeveiliging. stil alarm - inrichting arbeidsplek - is alert op ongezonde situaties, zoals in geval van:. uitvoeren van repeterende werkzaamheden. werken in een omgeving waar gerookt wordt. slechte klimaatbeheersing (b.v. tocht, te hoge of te lage temperatuur) lawaai - is alert op situaties die de gezondheid belemmeren, zoals in geval van:. monotoon werk - neemt maatregelen om de ongewenste situatie te doen stoppen:. grijpt zelf in. meldt. rapporteert - regels ten aanzien van de Regeling beeldschermwerk - voorlichting en onderricht - de preventiemedewerker - inhoud van de BHV- organisatie in t.a.v. - taak - bevoegdheden - organisatie - deskundige bijstand - aspecten van Arbo-beleid - informatie voorziening m.b.t. informatie personeel in kader Arbo - rol en functie van de Arbo-coördinator - deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming - overzicht van de bevoegde ambtenaren met toezicht belast - medewerking aan de leden van de ondernemingsraad - het begrip psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) - seksuele intimidatie - agressie - discriminatie - pesten - geweld De kandidaat beschrijft wat er in het Arbo-beleid wordt geregeld. globale kennis (T) +(P) - jaarplan - evaluatie Pagina 9 van 17

10 6.2.3 De kandidaat beschrijft de inventarisatie en evaluatie van risico s globale kennis (RI&E). (T) + (P) - wat een RI&E is - dat de wet stelt dat er een RI&E moet zijn - plan van aanpak De kandidaat beschrijft dat hij op de hoogte is van (T) globale kennis - mogelijke oorzaken van psychische problemen - de functie van de Arbo-dienst, een traumateam, een vertrouwenspersoon en de afdeling personeelszaken van het eigen bedrijf De kandidaat treft maatregelen bij conflicten en agressie globale kennis t.a.v. (T). zichzelf. de eigen medewerkers. anderen - herkent agressief gedrag en conflicterende situaties - gaat adequaat om met agressie - signaleert en meldt agressieve situaties - neemt maatregelen om escalatie te voorkomen - neemt maatregelen om agressie en conflicten te voorkomen (anticipeert) - verantwoord zich desgewenst voor zijn handelen De kandidaat signaleert mogelijke belemmeringen voor het globale kennis eigen functioneren. (T) - is alert op dilemma s en knelpunten die goed functioneren van hemzelf in de weg kunnen staan, zoals:. hoge werkdruk. conflicten met medewerkers. onduidelijke opdrachten. tegenstrijdige belangen van de opdrachtgever enerzijds en het eigen bedrijf anderzijds. het steeds moeten omschakelen van de rol van collega naar leidinggevende en vice versa. het zelf moeten meewerken maar ook de tijd moeten nemen voor organisatie en planning van de werkzaamheden. personele onderbezetting en de contractuele verplichtingen naar de opdrachtgever(s). het moeite hebben met stellen van prioriteiten. uitstelgedrag. ontwijkgedrag - geeft voor concrete knelpunten en/of dilemma s mogelijke oplossingen aan De kandidaat beschrijft het verbrandingsproces. (T) globale kennis - brandvijfhoek. - verbrandingsproces bij gassen, vloeistoffen, vaste stoffen. - de ontwikkeling van een brand. - de begrippen; vlampunt, brandpunt, ontbrandingstemperatuur. - twee explosiesoorten t.w. natuurkundige en chemische explosies, - branduitbreiding door warmteoverdracht, luchttoevoer, vlamoverslag, branddoorslag en brandoverslag. Pagina 10 van 17

11 6.4.2 De kandidaat beschrijft onderstaande brandoorzaken. (T) globale kennis - open vuur - technische oorzaken - elektrische oorzaken - broei, chemische reacties - atmosferische oorzaken - warmtestraling, geleiding, stroming. - brandstichting - brand door schuld De kandidaat beschrijft het blussingsproces. (T) grondige kennis - onderbreking van de brandvijfhoek (verlagen temperatuur, verhinderen van zuurstoftoevoer, verwijderen van de brandbare stof beïnvloeding van de mengverhouding en toevoegen van een negatieve katalysator). - kennis van de blussende werking van de soorten blusstoffen. - soorten blusstoffen (gasvormige, vloeibare, vaste blusstof, o.a. CO², schuimvormige blusstoffen, zand, poeder). - toepassing van de diverse blusstoffen in verband met de specifieke eigenschappen en/of gevaren verbonden aan het gebruik De kandidaat beschrijft de kleine blusmiddelen ten dienste globale kennis van de centralist. (T) + (P) - kennis van het gebruik. - kennis van de opbouw en werking van de kleine blusmiddelen. - kennis van het inwerkingstellen. - kennis van de blusmethodiek van verschillende kleine blusmiddelen De kandidaat beschrijft de werking van de brandmeldinstallaties. globale kennis (T) - handbediende (drukknopmelders); - automatische (werkend op verbrandingsgassen, temperatuursstijging en vlamverschijnselen); De kandidaat beschrijft de werking van de blusinstallaties. (T) globale kennis - sprinklerinstallaties - blusgasinstallaties - specifieke installaties (schuimblus- en poederblusinstallaties) De kandidaat beschrijft de maatregelen om de kans op brand te globale kennis beperken. (T) - brandveiligheidsvoorschriften (rookverbod, opslag brandbare stoffen); - brandpreventie instructies; - vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden; - brandronde (aandacht voor brandgevaarlijke situaties) De kandidaat beschrijft de voorzieningen om schade bij brand globale kennis te beperken. (T) - brandmeldinstallaties; - compartimentering - plaatsing kleine blusmiddelen De kandidaat beschrijft de voorzieningen en maatregelen voor globale kennis veilige ontvluchtingen. (T) Pagina 11 van 17

12 - ontruimingsplan - vluchtwegen; - vluchtwegaanduidingen; - noodverlichting De kandidaat beschrijft de controle van brandpreventieve globale kennis voorzieningen en maatregelen. (T) - brandronden (controle kleine blusmiddelen en vluchtwegen); - controle op naleving van de voorschriften De kandidaat treedt op bij brandgevaar m.b.t (T) globale kennis - alarmering; - het nemen van maatregelen om brandgevaar weg te nemen De kandidaat treedt op bij brand m.b.t. (T) + (P) globale kennis - alarmering; - verkenning en redding (afhankelijk van de omstandigheden) - uitschakelen energie; - bestrijden van beginbrandjes; - assistentie brandweer; - samenwerking met bedrijfshulpdiensten (BHV); - begeleiden ontruiming; - afzetting; - het nemen van maatregelen en het verlenen van assistentie bij/na onderzoek brandoorzaak. 7. Technische hulpmiddelen De kandidaat treedt volgens de locale procedure handelend op grondige kennis in het geval van een technische calamiteit. (T) De kandidaat treedt handelend op en weet welke instantie(s) grondige kennis geïnformeerd moeten worden. (P) 7.2 De kandidaat beschrijft hoe de werking van de noodstroom- grondige kennis voorziening is m.b.t. (T) - NSA (Noodstroom aggregaat) - UPS (Uninterruptable Power Supply) De kandidaat noemt het belang van een periodieke beproeving grondige kennis van de noodstroomvoorziening m.b.t. het belast en onbelast testen van de noodstroomvoorziening. (T) De kandidaat voert de testprocedure van de noodstroom- grondige kennis voorziening uit. (P) 7.4 De kandidaat beschrijft hoe er in geval van uitval van de grondige kennis bedrijfstelefooncentrale kan worden omgeschakeld naar een alternatieve verbinding. (P) 7.5 De kandidaat treedt in geval van onderstaande calamiteiten grondige kennis handelend op volgens de locale procedures: (P) - stroomuitval - communicatie-uitval Pagina 12 van 17

13 8. Communicatie De kandidaat beschrijft en handelt volgens onderstaande grondige kennis begrippen (T) - communicatie en de media - bevragingstechnieken - feedback - meeveren - ruis - workflow management. doel. middelen - ACD functionaliteit - rapportages - service levels - klachtgesprekken en het verloop - niveaus van communiceren De kandidaat benoemt de diverse vormen van telefonie en globale kennis telecomfaciliteiten die gebruikt kunnen worden binnen de alarmcentrale of telefoonservice dienstverlening. (T) - outboud telefonie - inbound telefonie - IVR (Integraded voice response) - CTI (Computer Telephony Integration for Local Area Networks) - CLI (Command Line Interface) - CLIP (Calling Line Identification Presentation) Pagina 13 van 17

14 De kandidaat beschrijft de faciliteiten en doelen binnen globale kennis de moderne telefonie centrales m.b.t. (T) - ACD (Automatic call distribution) /functionaliteit en overige functies - rapportages - service levels De kandidaat voert in de Engelse taal een eenvoudig gesprek grondige kennis en benoemt de onderstaande begrippen. (T) - protocol - doorgeven klant alarmcentrale monitoring centre alarmsysteem alarmsystem alarm Protocol alarm protocol ontvangen received ontvanger receiver Wij hebben een..alarm ontvangen. We received a.. alarm. overval robbery, hold up overvalalarm robbery, hold up alarm inbraak burglary inbraakalarm burglary alarm brand fire brandalarm fire alarm sabotage tamper sabotagealarm tamper alarm hoog water alarm high water alarm technisch alarm technical alarm stroomstoring power failure lage batterij spanning low battery storing koeling malfunction cooling system storing airco malfunction airco storing CV malfunction haeting 24-uurs testmelding twenty-four hour test message periodieke testmelding periodic test message politie opvolging police responce manbewaking manguarding sleutelhouder keyhoder Mijn naam is? My name is? Uw naam is? Your name is? telefoon verbinding telephone connection telefoon infrastructuur telecom infrastructure kiezer dialer Let op, lijst kan nog aangevuld worden! Pagina 14 van 17

15 9. Klachtenafhandeling grondige kennis De kandidaat onderkent het belang van een klacht en neemt een klacht op de juiste wijze aan en verklaart de volgende begrippen. (T) - objectieve klacht - subjectieve klacht - gegronde klacht - ongegronde klacht De kandidaat beschrijft het belang van een adequate klachtenbehandeling. (T) + (P) - signaalfunctie - bron van informatie - gevolgen van een slechte klachtenafhandeling De kandidaat informeert de klant over de afhandeling van zijn klacht m.b.t. (T) - aansprakelijkheid - afwikkeling van de klacht De kandidaat draagt een geuite klacht op de juiste wijze over aan een verantwoordelijke. (P) 10. Invoer en beheer klantgegevens De kandidaat beschrijft de verschillende alarmcentrale globale kennis automatiseringssystemen Soorten alarmverwerkingssoftware welke gebruikt wordt in Nederland: - FacMan - Genesis - Mas - Sims - Van Ovost De kandidaat noemt de gegevens die noodzakelijk zijn om grondige kennis een nieuwe klant in het alarmverwerkingssysteem in te voeren. (T+P) - objectgegevens - factuuradres - systeeminformatie, type kiezer, protocol - soort transmissietraject - testtijd bewaking - waarschuwingsadressen - Installateur De kandidaat voert een nieuwe klant in het alarm- grondige kennis verwerkingssysteem in. (P) De kandidaat geeft aan wat een gecombineerd systeem is globale kennis en hoe een dergelijk systeem ingevoerd moet worden. (T) De kandidaat vertaalt wensen van klanten naar een voor de grondige kennis centralisten te verwerken actiepatroon. (P) Pagina 15 van 17

16 De kandidaat verklaart hoe het beheer van klantgegevens is globale kennis geregeld. (T) De kandidaat geeft aan welke eisen er gelden ten aanzien grondige kennis van de alarminstallateurs. (T) De kandidaat verklaart waarom nieuwe klanten moeten grondige kennis worden aangemeld bij de politie. (T) De kandidaat verklaart de noodzaak tot het aanbrengen grondige kennis van wijzigingen in klantgegevens en onderkent de gevolgen daarvan. (T) - technische consequenties - administratieve consequenties - contractuele consequenties De kandidaat brengt wijzigingen aan in klantgegevens.(p)grondige kennis 11. Kwaliteitsmanagement De kandidaat beschrijft de betekenis van het begrip grondige kennis kwaliteit (T) - verwachtingen van de klant De kandidaat benoemd de verschillende hoofdgroepen binnen globale kennis de kwaliteitssystemen. (T) - Systemen waarbij het vooral gaat om de methode van organisatie en de borging daarvan (ISO-achtige normeringen) - Systemen waarbij er keuringseisen of voorschriften gesteld worden aan installaties en werkwijzen (BRL en NEN-achtige plublicaties) - Systemen met mensgerichte uitgangspunten zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden voortkomend uit de ARBO-wet (VCA) De kandidaat geeft de opbouw van een kwaliteitssysteem globale kennis weer. (P) De kandidaat verklaart aan de hand van een organogram de grondige kennis diverse functies in zijn organisatie. (P) De kandidaat geeft de kengetallen aan die vanuit een grondige kennis organisatie nodig zijn voor het voeden van een kwaliteitssysteem. (T+P) De kandidaat geeft aan op welke wijze wordt gecontroleerd of globale kennis een kwaliteitssysteem binnen een organisatie functioneel is. (T+P) De kandidaat verklaart waarom beleidsvoering, kwaliteits- globale kennis doelstellingen, informatievoorziening en interne communicatie behoren tot een kwaliteitssysteem. (T) grondige kennis De kandidaat verklaart het belang van procedures binnen de alarmcentrales. (T) 12. Ethiek globale kennis De kandidaat verklaart welke waarden en normen een rol kunnen spelen in intermenselijke relaties. (T) Pagina 16 van 17

17 De kandidaat omschrijft de betekenis van onderstaande begrippen en past de eerste vijf begrippen in zijn eigen werkomgeving toe (T+P) - respect - integriteit - verantwoordelijkheid - professionaliteit - normen en waarden De kandidaat omschrijft de betekenis van het begrip (T) - manipulatie De kandidaat beschrijft het begrip beroepsethiek. (T) 13. Criminaliteit globale kennis De kandidaat weet het begrip criminaliteit toe te lichten. (T) De kandidaat heeft enig inzicht in de criminaliteitsontwikkelingen in Nederland m.b.t. de toename, de afname en het rubriceren van de volgende meldingen. (T) - inbraak - overval - diefstal - mobiele objecten - vernieling De kandidaat kan de rol aangeven van de PAC binnen de bestrijding van criminaliteit m.b.t. (T) - inbraak - overval - diefstal - mobiele objecten - vernieling De kandidaat geeft de rol en betekenis van de alarmcentrale en de verschillende alarmcentralediensten binnen de veiligheidsketen op de juiste wijze weer. (T) 14. Nieuwe ontwikkelingen globale kennis De kandidaat kent de nieuwe technologische ontwikkelingen betreffende PAC s. (T+P) - telecom - alarmering - verificatie VCA (Video content analyse) - biometrie De kandidaat heeft een visie op de ontwikkeling van de PAC s. (T+P) - vormen van dienstverlening - samenwerkingsverbanden Pagina 17 van 17

Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales

Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd

Nadere informatie

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187)

Veilig werken in de beveiliging 3 VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) VEILIG WERKEN IN DE BEVEILIGING 3 (CBE38.3/CREBO:56187) sd.cbe38.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen januari

Nadere informatie

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen

Nadere informatie

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Exameneisen Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage VideoObservatie In de VAS meldkamer zijn centrale videowalls geplaatst. Aangesloten locaties rouleren over de videowalls in een vooraf overeengekomen tijdschema. De centralisten houden preventief toezicht

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182)

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) sd.cbe35.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Servicecentrum Particuliere Beveiliging 2014 Achtergrondinformatie Beveiligingsbranche Circa 300 bedrijven vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. In de branche zijn naar schatting 30.000 beveiligers actief, 80% daarvan is werkzaam bij

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

Exameneisen Beveiliger (Crebonummer 25407)

Exameneisen Beveiliger (Crebonummer 25407) Exameneisen Beveiliger (Crebonummer 25407) Examenonderdeel: Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)

Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) Eindtermen Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen Den Haag, 17 januari 2007 Raad van Hoofdcommissarissen Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen VERDERGAANDE SAMENWERKING POLITIE EN BEVEILIGINGSBRANCHE De politie gaat elektronische inbraakmeldingen

Nadere informatie

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING.

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. De alarmcentrale van SECURITY MONITORING CENTRE werkt conform de voorschriften van INCERT T020 en is goedgekeurd volgens ISO9001. Alarmbewaking. Beschrijving van de verschillende

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Zorgplicht voor PSA risico s

Zorgplicht voor PSA risico s Zorgplicht voor PSA risico s Bent u verantwoordelijk of aansprakelijk? Door : Marjol Nikkels-Agema Datum : 29 juni 2017 1 Werkgeversaansprakelijkheid Zorgplicht werkgever Essentie: werkgever moet voor

Nadere informatie

Handleiding meldkamer

Handleiding meldkamer Handleiding meldkamer 2 Belangrijke contactgegevens: Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lübeckstraat Kleibultweg 6 12 7575 EE BN Oldenzaal Algemeen 0541 515790 contacto@platvoet.com info@platvoet.com Storingen

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

1. Checklist klantgegevens SMC V1.0

1. Checklist klantgegevens SMC V1.0 1. Checklist klantgegevens SMC V1.0 SMC en X Guard werken sinds het begin van het jaar zeer nauw samen. Via de servicedesk van X Guard voor SMC wordt er extra aandacht geschonken aan uw vragen en problemen.

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen in exameneisen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV)

Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Eindtermen Monteur Beveiligingsinstallaties () Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Beveiligingssysteem voor optimale integratie

Beveiligingssysteem voor optimale integratie Beveiligingssysteem voor optimale integratie Guardall bewaakt 24/7 uw bedrijf of woning Alarmeert Inbraak, Brand, Overval en Technische meldingen Eenvoudige bediening en makkelijk uitbreidbaar Conform

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Inleiding Alarm Control Nederland BV is een door het Ministerie van Justitie erkende Particuliere Alarmcentrale. De dienstverlening van Alarm Control Nederland

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2007

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Inleiding Alarm Control Nederland B.V. is een door het Ministerie van Justitie erkende Particuliere Alarmcentrale. De dienstverlening van Alarm Control Nederland B.V. bestaat uit het leveren van meldkamerdiensten

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG 2016 PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave: Intentieverklaring Ongewenst gedrag Sancties Voorlichting / training Klachtenregeling Toezicht Checklist G. Stassen LVO Maastricht 6-9-2016 Locatie: Bonnefanten

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Bron: Arbowet

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis Samen uit, samen thuis met DELTA Veilig Wonen Camera- en/of alarmsysteem Altijd zelf de controle houden, thuis en onderweg Met professionele dienstverlening van Securitas www.delta.nl/veiligwonen Samen

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0263 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Managementinfo en rapportage:

Managementinfo en rapportage: Managementinfo en rapportage: ASB Security BV heeft diverse mogelijkheden met betrekking tot managementinfo en rapportage. Naast de standaard faciliteiten die SIMS II biedt zijn er een aantal add on s

Nadere informatie

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Geproduceerd door: De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Alphatronics B.V. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK Tel: 033-2459944 Fax: 033-2453149 www.alphatronics.nl

Nadere informatie