- verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid"

Transcriptie

1 Wijzigingen in de exameneisen VoCA De kandidaat beschrijft de betekenis van de regeling BORG PAC - verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid De kandidaat beschrijft wat er in de Arbo-wet (Arbeidsomstandighedenwet) wordt geregeld. (T) + (P) - is alert op situaties die de gezondheid belemmeren, zoals in geval van: monotoon werk - het begrip psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) - seksuele intimidatie - agressie - discriminatie - pesten - geweld Pagina 1 van 17

2 Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales 1. Wettelijk kader De kandidaat beschrijft de betekenis van de WPBR voor grondige kennis de alarmcentrale m.b.t. bescherming van gegevens w.b. (T) - registratie - personeel - opleiding - calamiteiten - gegevensopslag - alarmoorzaken - klachtenafhandeling De kandidaat benoemt de volgende artikelen uit de grondige kennis Regeling PBR.(T) - opleidingseisen (Art. 5) - de benoembaarheidvereisten screening en diplomering die gelden voor het uitoefenen van het beroep, inclusief de regels die t.a.v. de toelating en diplomering door de minister van Justitie worden gesteld aan houders van een niet Nederlands diploma. - legitimatiebewijzen (Art. 13) - verslaglegging (Art.16) - behandeling van klachten (Art.18) - bijzondere bepalingen voor particuliere alarmcentrales (Art. 20 en 22) - de certificeringvereisten voor de particuliere alarmcentrale, inclusief de regels die t.a.v. certificering door de minister van Justitie worden gesteld aan onafhankelijke, niet Nederlandse keuringsinstellingen - alarminstallateur (Art. 11 en 27) - alarmapparatuur De kandidaat weet in hoofdlijnen aan te geven wat in het globaal kennis Burgerlijk Wetboek wordt geregeld. (T) - aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van de fouten van ondergeschikten Boek 6:170 BW; - arbeidsovereenkomst Boek 7A (Art a, b, j en z, 1 639b en p lid 1 t/m 3 BW) - globale kennis van het begrip 'onrechtmatige daad'; - wanprestatie - nalatigheid - aansprakelijkheid Pagina 2 van 17

3 1.1.4 De kandidaat beschrijft de betekenis van de regeling BORG PAC grondig kennis voor de alarmcentrale c.q. centralist m.b.t. (T) - BORG reactietijden - personele bezetting - minimale bezetting - overlap bij aflossing - gediplomeerde medewerkers - extra inzet bij calamiteiten - verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en overheid De kandidaat beschrijft de betekenis van onderstaande wetten globale kennis en regelingen voor de alarmcentrale c.q. centralist m.b.t. (T) - doel van de wet - wat regelt de wet - werkingsfeer (op wie van toepassing) - Politiewet - Wet heimelijk cameratoezicht - Wet cameratoezicht publiek domein - Wet politieregisters (i.v.m. cameratoezicht) - Wet bescherming persoonsgegevens - Wet computercriminaliteit - Arbo-wet - het verschil tussen publiek en privaat terrein De kandidaat beschrijft de vormen binnen het globale kennis ondernemingsrecht t.w. (T) - eenmanszaak - maatschap - BV - NV - VOF - CV De kandidaat beschrijft de kenmerken van onderstaande globale kennis ondernemingen binnen het ondernemingsrecht. (T) - beveiligingsorganisatie - beveiligingswerkzaamheden De kandidaat weet in hoofdlijnen aan te geven wat in het globale kennis arbeidsrecht wordt geregeld m.b.t. de werkingsfeer ten aanzien van (T) - arbeidsovereenkomst - verplichtingen werkgever/werknemer - beëindiging arbeidsovereenkomst - CAO algemeen - CAO voor de particuliere beveiligingsbranche - medezeggenschaprecht (OR) De kandidaat beschrijft onderstaande zaken die voortvloeien grondige kennis Pagina 3 van 17

4 uit de functie van een alarmcentraleoperator. (T) - de bevoegdheden - de rechten - de plichten - de verantwoordelijkheden - klantovereenkomst (overeenkomstenrecht) - wettelijke regelingen - Politieregelingen - rode en gele kaarten - verificatie - overval particulieren en bedrijven - voertuigvolgsystemen (GPS) - 15 minuten regeling 2. Alarmoverdracht / alarmtransmissie De kandidaat beschrijft de werking van een alarmsysteem globale kennis m.b.t. (T) - de opbouw - de gebruikte componenten - de algemene werking De kandidaat beschrijft onderstaande soorten alarm. (T) grondige kennis - brand - overval - inbraak - lijnuitval - netspanninguitval - sabotage - hulpaanvraag - sociaal alarm - verzoek om assistentie - technische melding - in- en uitschakeling - acculaag - het uitblijven van de 24 uurs testmelding De kandidaat beschrijft de mogelijke beveiligings- grondige kennis toepassingen. (T) - binnen beveiliging - buiten beveiliging De kandidaat verklaart waardoor een alarmsignaal grondige kennis ontstaat bij onderstaande detectiemiddelen. (T) (geen technische kennis) - actief infrarood - passief infrarood - passief Infrarood met Anti Masking - deurcontact - glasbreukmelder - trildetectie - magneetcontact - radarbewegingsdetector Pagina 4 van 17

5 2.3.1 De kandidaat beschrijft hoe de transmissie van grondige kennis een alarmmelding naar de alarmcentrale is en beschrijft de begrippen AL 1 en AL 2. (T) & (P) De kandidaat beschrijft en verklaart de werking van grondige kennis onderstaande transmissietechnieken. (T) - PSTN - ISDN - digi-access - vaste lijn - DSL/IP - GSM - UMTS/ GPRS - Ram mobile data De kandidaat verklaart de voor- en nadelen en risico s grondige kennis van de meest gangbare transmissiemogelijkheden. (T) - kiesverbinding - polling principe - GSM De kandidaat verklaart de werking van onderstaande grondige kennis protocollen. (T) - SIA - Contact ID - FBI - kanalenkiezers De kandidaat verklaart de betekenis van onderstaande grondige kennis protocolcoderingen. (T) - klantidentificatie - groep - sectie - zone - gebruiker - soort melding De kandidaat verklaart de opbouw en werking van het globale kennis ontvangstsysteem op de alarmcentrale. (T) - soorten ontvangers - koppeling naar database De kandidaat maakt van het ontvangstsysteem op de globale kennis alarmcentrale een schematische weergave. (P) - ontvanger - frontend - mirror functie - database - prioriteit bepaling Pagina 5 van 17

6 De kandidaat maakt in een schematische weergave duidelijk globale kennis hoe beeld/video-overdracht naar de alarmcentrale plaatsvindt. (P + T) - cameraopstelling bij de klant - beeldoverdracht naar de alarmcentrale - ontvangstsysteem op de alarmcentrale - presentatie van de videobeelden aan de centralist 3. Alarmbehandeling De kandidaat beschrijft de volgende verificatiemethoden van grondige kennis een ontvangen alarmmelding en geeft de voor- en nadelen aan. (T) - audio - video - bewakingsdiensten, waarschuwingsadressen - volgzone s De kandidaat verklaart waarom de volgende alarmmeldingen grondige kennis volgens bepaalde prioriteiten moeten worden afgehandeld. (T) - levensgevaar - meldingen van criminele aard - technische meldingen - servicemeldingen De kandidaat noemt de mogelijke acties naar aanleiding van grondige kennis een alarmmelding naar (T) - sleutelhouders - hulpdiensten - administratie De kandidaat verklaart waarom na iedere genomen actie grondige kennis een alarmoorzaak moet worden aangegeven. (T) - statistische informatie voor jaarrapportage aan het ministerie van Justitie - branche - management rapportage - jaarrapportage - informatie ten behoeve de PAC - de klant - installateur - rooster De kandidaat interpreteert storingen of technische grondige kennis problemen in een alarminstallatie. (P) - geeft deze door aan de klant en/of installateur - treedt hierin adviserend op - benoemt en beschrijft de soorten storingen Pagina 6 van 17

7 3.6.1 De kandidaat treedt in geval van calamiteiten handelend grondige kennis op om schade of overlast voor de opdrachtgever of de klanten te beperken. (P) 4. Verschillende alarmcentralediensten De kandidaat benoemt het belang van het vaststellen van globale kennis iemands identiteit d.m.v. de volgende begrippen (T) - identiteit - identificatie - authenticatie De kandidaat beschrijft de methoden waarop iemands globale kennis identiteit kan worden vastgesteld, waaronder (T) - wachtwoord, ID-code, Pincode - pasjessystemen - biometrische technieken, waaronder iriskenmerken en vingerafdrukken De kandidaat beschrijft de voor- en nadelen van de boven- globale kennis genoemde methoden. (T) De kandidaat benoemt de betekenis en werking van globale kennis toegangscontrolesystemen. (T) - De kandidaat benoemt en beschrijft de werking van de verschillende soorten pasjes systemen De kandidaat kent de betekenis en noemt de voor- en nadelen globale kennis van video. (T) De kandidaat beschrijft de werking van video. (T) globale kennis De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. video. (P) De kandidaat interpreteert de videobeelden! (P) grondige kennis De kandidaat kent de betekenis en noemt de voor- en nadelen globale kennis van voertuigvolgsystemen. (T) De kandidaat beschrijft de werking van voertuigvolg- globale kennis systemen. (T) De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. voertuigvolgsystemen. (P) De kandidaat kent de betekenis van inluisteren en noemt de globale kennis voor-en nadelen. (T) De kandidaat beschrijft de werking van inluisteren. (T) globale kennis De kandidaat verricht de verschillende soorten dienstverlening globale kennis t.a.v. inluisteren. (P) Pagina 7 van 17

8 5. Telefoonservicediensten De kandidaat kan verschillende soorten telefoonservice- globale kennis diensten omschrijven. (T) o medisch o technisch o milieu o ZZP ers (Zelfstandige Zonder Personeel) De kandidaat kan de diverse verwerkingsmogelijkheden van globale kennis de telefoonservicediensten voor de klant nader verklaren. (T) o PAC-software o Specifieke servicecentrale software o IP-VPN klantspecifieke applicatie De kandidaat kan de diverse rapportagevormen van de globale kennis telefoonservicediensten voor de klant bepalen. (T) o Fax o Mail o SMS De kandidaat vertaalt de wensen van klanten naar een voor de grondige kennis centralisten te verwerken actiepatroon. (T) + (P) NAW-gegevens o Doorschakeltijden o Contactperso(o)n(en) o Werkinstructie o Oproepbare personen o Rapportage o Overlegstructuur De kandidaat kent de diverse mogelijkheden voor het grondige kennis doorgeven en bewaken van de meldingen aan monteur en achterwacht. (T) o Telefonisch o SMS o Voicebox 6. Veiligheid in en om de alarmcentrale De kandidaat verklaart de procedures m.b.t. de beveiliging grondige kennis van en de veiligheid in de alarmcentrale m.b.t. de OBE maatregelen. (T) - toegangscontrole - luchttoevoer - nooduitgang - branddetectie - inbraakdetectie De kandidaat beschrijft wat er in de Arbo-wet (Arbeids- globale kennis omstandighedenwet) wordt geregeld. (T) + (P) - doel van de wet - begrippen - toepassingsgebied Pagina 8 van 17

9 - melding en registratie ongevallen en beroepsziekten - voorkomen van gevaar voor derden. risico op struikelen en vallen - optreden tijdens calamiteiten - verplichtingen van de werkgever - verplichtingen van de werknemer - verplichting tot samenwerking werkgever/werknemers - geeft blijk van kennis van de volgende procedures en systemen ten behoeve van de persoonlijke veiligheid van personeel:. alleen-werk-beveiliging. werken binnen besloten omgeving. ronde volgsysteem. omvalbeveiliging/dodemansbeveiliging. stil alarm - inrichting arbeidsplek - is alert op ongezonde situaties, zoals in geval van:. uitvoeren van repeterende werkzaamheden. werken in een omgeving waar gerookt wordt. slechte klimaatbeheersing (b.v. tocht, te hoge of te lage temperatuur) lawaai - is alert op situaties die de gezondheid belemmeren, zoals in geval van:. monotoon werk - neemt maatregelen om de ongewenste situatie te doen stoppen:. grijpt zelf in. meldt. rapporteert - regels ten aanzien van de Regeling beeldschermwerk - voorlichting en onderricht - de preventiemedewerker - inhoud van de BHV- organisatie in t.a.v. - taak - bevoegdheden - organisatie - deskundige bijstand - aspecten van Arbo-beleid - informatie voorziening m.b.t. informatie personeel in kader Arbo - rol en functie van de Arbo-coördinator - deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming - overzicht van de bevoegde ambtenaren met toezicht belast - medewerking aan de leden van de ondernemingsraad - het begrip psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) - seksuele intimidatie - agressie - discriminatie - pesten - geweld De kandidaat beschrijft wat er in het Arbo-beleid wordt geregeld. globale kennis (T) +(P) - jaarplan - evaluatie Pagina 9 van 17

10 6.2.3 De kandidaat beschrijft de inventarisatie en evaluatie van risico s globale kennis (RI&E). (T) + (P) - wat een RI&E is - dat de wet stelt dat er een RI&E moet zijn - plan van aanpak De kandidaat beschrijft dat hij op de hoogte is van (T) globale kennis - mogelijke oorzaken van psychische problemen - de functie van de Arbo-dienst, een traumateam, een vertrouwenspersoon en de afdeling personeelszaken van het eigen bedrijf De kandidaat treft maatregelen bij conflicten en agressie globale kennis t.a.v. (T). zichzelf. de eigen medewerkers. anderen - herkent agressief gedrag en conflicterende situaties - gaat adequaat om met agressie - signaleert en meldt agressieve situaties - neemt maatregelen om escalatie te voorkomen - neemt maatregelen om agressie en conflicten te voorkomen (anticipeert) - verantwoord zich desgewenst voor zijn handelen De kandidaat signaleert mogelijke belemmeringen voor het globale kennis eigen functioneren. (T) - is alert op dilemma s en knelpunten die goed functioneren van hemzelf in de weg kunnen staan, zoals:. hoge werkdruk. conflicten met medewerkers. onduidelijke opdrachten. tegenstrijdige belangen van de opdrachtgever enerzijds en het eigen bedrijf anderzijds. het steeds moeten omschakelen van de rol van collega naar leidinggevende en vice versa. het zelf moeten meewerken maar ook de tijd moeten nemen voor organisatie en planning van de werkzaamheden. personele onderbezetting en de contractuele verplichtingen naar de opdrachtgever(s). het moeite hebben met stellen van prioriteiten. uitstelgedrag. ontwijkgedrag - geeft voor concrete knelpunten en/of dilemma s mogelijke oplossingen aan De kandidaat beschrijft het verbrandingsproces. (T) globale kennis - brandvijfhoek. - verbrandingsproces bij gassen, vloeistoffen, vaste stoffen. - de ontwikkeling van een brand. - de begrippen; vlampunt, brandpunt, ontbrandingstemperatuur. - twee explosiesoorten t.w. natuurkundige en chemische explosies, - branduitbreiding door warmteoverdracht, luchttoevoer, vlamoverslag, branddoorslag en brandoverslag. Pagina 10 van 17

11 6.4.2 De kandidaat beschrijft onderstaande brandoorzaken. (T) globale kennis - open vuur - technische oorzaken - elektrische oorzaken - broei, chemische reacties - atmosferische oorzaken - warmtestraling, geleiding, stroming. - brandstichting - brand door schuld De kandidaat beschrijft het blussingsproces. (T) grondige kennis - onderbreking van de brandvijfhoek (verlagen temperatuur, verhinderen van zuurstoftoevoer, verwijderen van de brandbare stof beïnvloeding van de mengverhouding en toevoegen van een negatieve katalysator). - kennis van de blussende werking van de soorten blusstoffen. - soorten blusstoffen (gasvormige, vloeibare, vaste blusstof, o.a. CO², schuimvormige blusstoffen, zand, poeder). - toepassing van de diverse blusstoffen in verband met de specifieke eigenschappen en/of gevaren verbonden aan het gebruik De kandidaat beschrijft de kleine blusmiddelen ten dienste globale kennis van de centralist. (T) + (P) - kennis van het gebruik. - kennis van de opbouw en werking van de kleine blusmiddelen. - kennis van het inwerkingstellen. - kennis van de blusmethodiek van verschillende kleine blusmiddelen De kandidaat beschrijft de werking van de brandmeldinstallaties. globale kennis (T) - handbediende (drukknopmelders); - automatische (werkend op verbrandingsgassen, temperatuursstijging en vlamverschijnselen); De kandidaat beschrijft de werking van de blusinstallaties. (T) globale kennis - sprinklerinstallaties - blusgasinstallaties - specifieke installaties (schuimblus- en poederblusinstallaties) De kandidaat beschrijft de maatregelen om de kans op brand te globale kennis beperken. (T) - brandveiligheidsvoorschriften (rookverbod, opslag brandbare stoffen); - brandpreventie instructies; - vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden; - brandronde (aandacht voor brandgevaarlijke situaties) De kandidaat beschrijft de voorzieningen om schade bij brand globale kennis te beperken. (T) - brandmeldinstallaties; - compartimentering - plaatsing kleine blusmiddelen De kandidaat beschrijft de voorzieningen en maatregelen voor globale kennis veilige ontvluchtingen. (T) Pagina 11 van 17

12 - ontruimingsplan - vluchtwegen; - vluchtwegaanduidingen; - noodverlichting De kandidaat beschrijft de controle van brandpreventieve globale kennis voorzieningen en maatregelen. (T) - brandronden (controle kleine blusmiddelen en vluchtwegen); - controle op naleving van de voorschriften De kandidaat treedt op bij brandgevaar m.b.t (T) globale kennis - alarmering; - het nemen van maatregelen om brandgevaar weg te nemen De kandidaat treedt op bij brand m.b.t. (T) + (P) globale kennis - alarmering; - verkenning en redding (afhankelijk van de omstandigheden) - uitschakelen energie; - bestrijden van beginbrandjes; - assistentie brandweer; - samenwerking met bedrijfshulpdiensten (BHV); - begeleiden ontruiming; - afzetting; - het nemen van maatregelen en het verlenen van assistentie bij/na onderzoek brandoorzaak. 7. Technische hulpmiddelen De kandidaat treedt volgens de locale procedure handelend op grondige kennis in het geval van een technische calamiteit. (T) De kandidaat treedt handelend op en weet welke instantie(s) grondige kennis geïnformeerd moeten worden. (P) 7.2 De kandidaat beschrijft hoe de werking van de noodstroom- grondige kennis voorziening is m.b.t. (T) - NSA (Noodstroom aggregaat) - UPS (Uninterruptable Power Supply) De kandidaat noemt het belang van een periodieke beproeving grondige kennis van de noodstroomvoorziening m.b.t. het belast en onbelast testen van de noodstroomvoorziening. (T) De kandidaat voert de testprocedure van de noodstroom- grondige kennis voorziening uit. (P) 7.4 De kandidaat beschrijft hoe er in geval van uitval van de grondige kennis bedrijfstelefooncentrale kan worden omgeschakeld naar een alternatieve verbinding. (P) 7.5 De kandidaat treedt in geval van onderstaande calamiteiten grondige kennis handelend op volgens de locale procedures: (P) - stroomuitval - communicatie-uitval Pagina 12 van 17

13 8. Communicatie De kandidaat beschrijft en handelt volgens onderstaande grondige kennis begrippen (T) - communicatie en de media - bevragingstechnieken - feedback - meeveren - ruis - workflow management. doel. middelen - ACD functionaliteit - rapportages - service levels - klachtgesprekken en het verloop - niveaus van communiceren De kandidaat benoemt de diverse vormen van telefonie en globale kennis telecomfaciliteiten die gebruikt kunnen worden binnen de alarmcentrale of telefoonservice dienstverlening. (T) - outboud telefonie - inbound telefonie - IVR (Integraded voice response) - CTI (Computer Telephony Integration for Local Area Networks) - CLI (Command Line Interface) - CLIP (Calling Line Identification Presentation) Pagina 13 van 17

14 De kandidaat beschrijft de faciliteiten en doelen binnen globale kennis de moderne telefonie centrales m.b.t. (T) - ACD (Automatic call distribution) /functionaliteit en overige functies - rapportages - service levels De kandidaat voert in de Engelse taal een eenvoudig gesprek grondige kennis en benoemt de onderstaande begrippen. (T) - protocol - doorgeven klant alarmcentrale monitoring centre alarmsysteem alarmsystem alarm Protocol alarm protocol ontvangen received ontvanger receiver Wij hebben een..alarm ontvangen. We received a.. alarm. overval robbery, hold up overvalalarm robbery, hold up alarm inbraak burglary inbraakalarm burglary alarm brand fire brandalarm fire alarm sabotage tamper sabotagealarm tamper alarm hoog water alarm high water alarm technisch alarm technical alarm stroomstoring power failure lage batterij spanning low battery storing koeling malfunction cooling system storing airco malfunction airco storing CV malfunction haeting 24-uurs testmelding twenty-four hour test message periodieke testmelding periodic test message politie opvolging police responce manbewaking manguarding sleutelhouder keyhoder Mijn naam is? My name is? Uw naam is? Your name is? telefoon verbinding telephone connection telefoon infrastructuur telecom infrastructure kiezer dialer Let op, lijst kan nog aangevuld worden! Pagina 14 van 17

15 9. Klachtenafhandeling grondige kennis De kandidaat onderkent het belang van een klacht en neemt een klacht op de juiste wijze aan en verklaart de volgende begrippen. (T) - objectieve klacht - subjectieve klacht - gegronde klacht - ongegronde klacht De kandidaat beschrijft het belang van een adequate klachtenbehandeling. (T) + (P) - signaalfunctie - bron van informatie - gevolgen van een slechte klachtenafhandeling De kandidaat informeert de klant over de afhandeling van zijn klacht m.b.t. (T) - aansprakelijkheid - afwikkeling van de klacht De kandidaat draagt een geuite klacht op de juiste wijze over aan een verantwoordelijke. (P) 10. Invoer en beheer klantgegevens De kandidaat beschrijft de verschillende alarmcentrale globale kennis automatiseringssystemen Soorten alarmverwerkingssoftware welke gebruikt wordt in Nederland: - FacMan - Genesis - Mas - Sims - Van Ovost De kandidaat noemt de gegevens die noodzakelijk zijn om grondige kennis een nieuwe klant in het alarmverwerkingssysteem in te voeren. (T+P) - objectgegevens - factuuradres - systeeminformatie, type kiezer, protocol - soort transmissietraject - testtijd bewaking - waarschuwingsadressen - Installateur De kandidaat voert een nieuwe klant in het alarm- grondige kennis verwerkingssysteem in. (P) De kandidaat geeft aan wat een gecombineerd systeem is globale kennis en hoe een dergelijk systeem ingevoerd moet worden. (T) De kandidaat vertaalt wensen van klanten naar een voor de grondige kennis centralisten te verwerken actiepatroon. (P) Pagina 15 van 17

16 De kandidaat verklaart hoe het beheer van klantgegevens is globale kennis geregeld. (T) De kandidaat geeft aan welke eisen er gelden ten aanzien grondige kennis van de alarminstallateurs. (T) De kandidaat verklaart waarom nieuwe klanten moeten grondige kennis worden aangemeld bij de politie. (T) De kandidaat verklaart de noodzaak tot het aanbrengen grondige kennis van wijzigingen in klantgegevens en onderkent de gevolgen daarvan. (T) - technische consequenties - administratieve consequenties - contractuele consequenties De kandidaat brengt wijzigingen aan in klantgegevens.(p)grondige kennis 11. Kwaliteitsmanagement De kandidaat beschrijft de betekenis van het begrip grondige kennis kwaliteit (T) - verwachtingen van de klant De kandidaat benoemd de verschillende hoofdgroepen binnen globale kennis de kwaliteitssystemen. (T) - Systemen waarbij het vooral gaat om de methode van organisatie en de borging daarvan (ISO-achtige normeringen) - Systemen waarbij er keuringseisen of voorschriften gesteld worden aan installaties en werkwijzen (BRL en NEN-achtige plublicaties) - Systemen met mensgerichte uitgangspunten zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden voortkomend uit de ARBO-wet (VCA) De kandidaat geeft de opbouw van een kwaliteitssysteem globale kennis weer. (P) De kandidaat verklaart aan de hand van een organogram de grondige kennis diverse functies in zijn organisatie. (P) De kandidaat geeft de kengetallen aan die vanuit een grondige kennis organisatie nodig zijn voor het voeden van een kwaliteitssysteem. (T+P) De kandidaat geeft aan op welke wijze wordt gecontroleerd of globale kennis een kwaliteitssysteem binnen een organisatie functioneel is. (T+P) De kandidaat verklaart waarom beleidsvoering, kwaliteits- globale kennis doelstellingen, informatievoorziening en interne communicatie behoren tot een kwaliteitssysteem. (T) grondige kennis De kandidaat verklaart het belang van procedures binnen de alarmcentrales. (T) 12. Ethiek globale kennis De kandidaat verklaart welke waarden en normen een rol kunnen spelen in intermenselijke relaties. (T) Pagina 16 van 17

17 De kandidaat omschrijft de betekenis van onderstaande begrippen en past de eerste vijf begrippen in zijn eigen werkomgeving toe (T+P) - respect - integriteit - verantwoordelijkheid - professionaliteit - normen en waarden De kandidaat omschrijft de betekenis van het begrip (T) - manipulatie De kandidaat beschrijft het begrip beroepsethiek. (T) 13. Criminaliteit globale kennis De kandidaat weet het begrip criminaliteit toe te lichten. (T) De kandidaat heeft enig inzicht in de criminaliteitsontwikkelingen in Nederland m.b.t. de toename, de afname en het rubriceren van de volgende meldingen. (T) - inbraak - overval - diefstal - mobiele objecten - vernieling De kandidaat kan de rol aangeven van de PAC binnen de bestrijding van criminaliteit m.b.t. (T) - inbraak - overval - diefstal - mobiele objecten - vernieling De kandidaat geeft de rol en betekenis van de alarmcentrale en de verschillende alarmcentralediensten binnen de veiligheidsketen op de juiste wijze weer. (T) 14. Nieuwe ontwikkelingen globale kennis De kandidaat kent de nieuwe technologische ontwikkelingen betreffende PAC s. (T+P) - telecom - alarmering - verificatie VCA (Video content analyse) - biometrie De kandidaat heeft een visie op de ontwikkeling van de PAC s. (T+P) - vormen van dienstverlening - samenwerkingsverbanden Pagina 17 van 17

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid

J N G O. 3 Beveiligingsbeleid C H E C K L I S T 3 Beveiligingsbeleid 3.1.1 Beleidsdocument voor informatiebeveiliging 1 Is er een beleidsdocument voor informatiebeveiliging beschikbaar? 2 Wordt in dat document een definitie gegeven

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie kenmerk 1127-184 Informatie Avans Veiligheid versie 2.1 (140501) DEF.docx opgesteld door Peter de Groot uitgavedatum 1 mei 2014 telefoon 7933 onderwerp Regeling

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 15-03-2013 Inhoudsopgave VOORAF... 3 1. Visie op veiligheid... 4 1.1 Missie en ambitie... 4 1.2 Afbakening... 5 1.3. Visie...

Nadere informatie