Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen"

Transcriptie

1 Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Klant en trends 9 Goed woon/zorg-aanbod vereist ketenvorming Jeroen Singelenberg, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 10 Geef de cliënt meer invloed via een betaalrelatie Yvonne van Gilse, Landelijke Organisatie Cliëntenraden 13 Een principieel juiste weg Arnold Moerkamp, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15 De Strateeg 19 Grond is macht Constant van Schelven, De Stromen Opmaat Groep 20 Eigendom is niet nodig, het gaat om beschikkingsmacht Hennie Brons, Stichting Groenhuysen 23 7 Strategische keuzes tegen kapitaalvernietiging bij vastgoed Henk Sijsling, College bouw zorginstellingen 26 Strategisch niet slim om je vastgoed te verkopen John Bergs, Vitalis WoonZorg Groep 29 Een goed begin is het halve werk! Over het plannen van ouderen(zorg)voorzieningen Joram Nauta, College bouw zorginstellingen 32 2 i n h o u d s o p g a v e

3 De Opdrachtgever 37 Innovatief aanbesteden: de kunst van het vragen Johan Vijverberg, College bouw zorginstellingen 38 Als de Japanners komen kijken, ben je goed bezig Jaap Röell, Cordaan 41 Goede opdrachtgevers maken goede gebouwen. Opdrachtgeverschap en architectuur Herma de Wijn, College bouw zorginstellingen 44 De Partners 59 Laten we vooral praten over kansen Michel van Schaik, Rabobank en Nederlandse Vereniging van Banken 60 Nieuwe oplossingen door maatschappelijk ondernemerschap Willem van Leeuwen, Aedes vereniging van woningcorporaties 63 Bijlagen 66 Overzicht publicaties College bouw zorginstellingen 66 Overzicht foto s 67 Colofon 68 Kleinschalig wonen, de bouwkundige uitwerking Petra van der Schaaf, College bouw zorginstellingen 48 Grenzen verleggen: frapper toujours Cees Verouden, stichting ZuidZorg 52 Privacy in verpleeghuizen Anne Klein, College bouw zorginstellingen 54 i n h o u d s o p g a v e 3

4

5 Voorwoord Aad Koster, lid directie ActiZ, organisatie van zorgondernemers Tom Vroon, vice-voorzitter College bouw zorginstellingen Laten we vooral praten over kansen. Aldus een citaat uit deze publicatie. Dat lijkt ons een goede benaderingswijze van het nieuwe vastgoedbeleid voor de zorg, zonder daarbij de risico s van het nieuwe vastgoedbeleid uit het oog te verliezen. De veranderingen in het vastgoedbeleid die de overheid invoert vragen een geheel nieuwe kijk op het zorgvastgoed en een andere manier van omgaan met zorgvastgoed. Het wordt een strategisch bedrijfsmiddel, een marketinginstrument, een visitekaartje van de zorgorganisatie en mogelijk een middel om winst (of verlies!) mee te maken. Deze nieuwe benaderingswijze vraagt nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden om op een juiste wijze om te gaan met de kansen en de risico s. Deze gezamenlijke publicatie van ActiZ en het Bouwcollege biedt daartoe een aanzet. Het brengt visies uit de praktijk en expertise opgebouwd bij het Bouwcollege samen. Diverse zorgaanbieders geven hun visie op zorgvastgoed. Zij leggen een eigen accent daarin en maken eigen keuzen, bijvoorbeeld met betrekking tot huur of eigendom. Deze keuzen verschillen soms van elkaar, omdat ze samenhangen met een eigen visie op vastgoed en mede ingegeven worden door de context waarin zij werken. Het zijn voorbeelden die vooral bedoeld zijn om te inspireren en aan te zetten tot denken, niet om een beste oplossing te presenteren. Het nieuwe vastgoedbeleid betekent ook dat er nieuwe verhoudingen ontstaan met verschillende stakeholders, zoals de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Aedes. Daarom zijn zij ook present in deze publicatie en geven hun visie op de betekenis van het nieuwe vastgoedbeleid in de zorg voor hun samenwerking met zorgorganisaties. Ook de rollen van het Bouwcollege en ActiZ zullen veranderen. De samenwerking oude stijl in de gremia van het Bouwcollege om elk individueel bouwplan te beoordelen is reeds verdwenen. Deze publicatie geeft uiting aan een nieuwe vorm van samenwerking: het delen en beschikbaar stellen van kennis en ervaringen op het gebied van zorgvastgoed. De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen ActiZ en het Bouwcollege al op verschillende manieren vorm gekregen. Onder meer op het dossier afbouw meerpersoonskamers. Deze samenwerking is mede te danken aan de inzet van Mariëlle Rompa, directie-voorzitter van ActiZ. Zij heeft zich sterk gemaakt voor een snelle en toekomstgerichte transformatie van het verouderde gebouwenbestand aan verpleeg- en verzorgingshuizen naar flexibele, multifunctionele gebouwen. Deze publicatie wordt daarom tevens uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Mariëlle Rompa van ActiZ. De sector staat nog middenin de transformatie. Wij hopen dat het nieuwe vastgoedbeleid daar op een eigen wijze een nieuwe stimulans aan gaat geven. De inzet blijft dat cliënten in een goede woon- of verblijfsomgeving terecht kunnen, omdat dit een belangrijk onderdeel vormt van de ervaren kwaliteit van leven. v o o r w o o r d 5

6 Het vastgoedbeleid voor zorgorganisaties gaat fundamenteel veranderen. Het systeem van nacalculatie van bouwinvesteringen verdwijnt. De kapitaallasten - de kosten voor rente en aflossing - moeten via integrale tarieven worden terugverdiend door ze onder te brengen in de prijzen voor de zorgzwaartepakketten en extramurale zorgproducten. Inleiding Deze verandering staat uiteraard niet op zichzelf; het hangt samen met veranderingen in de zorg in brede zin. De zorgvraag zelf verandert, niet alleen kwantitatief door de vergrijzing, maar ook kwalitatief. Er is meer behoefte aan differentiatie in aanbod. Het uniforme aanbod ontstaan in een aanbodgestuurd planningsen bouwregime past daar niet bij. De (oudere) zorgvrager bestaat niet. Bij deze ontwikkeling speelt ook mee dat er een ander evenwicht ontstaat in solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, ook met betrekking tot zorg. Dit hangt ook samen met de grotere vermogens en inkomens die bij een deel van de (toekomstige) oudere aanwezig zijn. Niet alles hoeft voor iedereen nog op dezelfde wijze collectief georganiseerd en betaald te worden. Om op deze andere en meer gedifferentieerde vraag beter in te kunnen spelen, wordt het oude aanbodsysteem omgevormd naar een meer vraaggestuurd systeem. De overheid treedt terug en legt de verantwoordelijkheid meer bij zorgaanbieders, zorgvragers en verzekeraars. In plaats van sturen aan de voorkant, zullen zorgaanbieders meer en meer achteraf worden getoetst (zie ook de bijdrage van Arnold Moerkamp). En uiteraard zal de cliënt meer centraal moeten komen te staan, met name door ook de middelen aan de cliënt te verbinden (zie bijdrage van Yvonne van Gilse). Meewegen De betekenis van deze ontwikkeling voor het vastgoedbeleid valt goed te illustreren met een terugblik op de voorgeschiedenis zoals geschetst in de bijdrage over privacybeleid in verpleeghuizen (Anne Klein). Een belangrijke les daarin is dat al te specifieke bouw, een gebouw dat te strak om een zorgconcept wordt heen gebouwd, binnen de kortste keren problemen oplevert als de zorgconcepten gaan veranderen. De stramienmaat of de gehanteerde groepsgrootte met bijbehorend sanitair laat nauwelijks een ander concept toe. Nagenoeg alle verpleeghuizen met meerpersoonskamersproblematiek worden dan ook gesloopt en niet gerenoveerd. Dat laatste levert een te mager resultaat op in prijs/kwaliteitsverhouding; duur met een suboptimaal resultaat. De les is dus dat een gebouw moet mee kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe zorgconcepten. Het is zoeken naar een balans tussen een generiek jasje dat ook andere functies in zich kan herbergen met daarbinnen de mogelijkheden voor specifiekere zorgfuncties en een eigen aankleding (Jaap Röell, Herma de Wijn). 6 inleiding

7 Deze publicatie gaat zonder uitputtend te willen zijn in op verschillende aspecten die een rol spelen bij het realiseren van nieuwe woon- (zorg)combinaties. Een duidelijke visie op de toekomst is vereist, zicht op de klant van nu en straks (Yvonne van Gilse), zicht op trends (Jeroen Singelenberg), ondersteund door methodische aanpak (Joram Nauta). Het gaat ook om het (strategisch) inzetten van (het bestaande) vastgoed, locaties, het zoeken van coalities, onder meer met woningcorporaties (Hennie Brons). Vastgoed is daarbij ook een machtsfactor, die ingezet kan worden (Constant van Schelven). Het impliceert ook een geheel andere financiële benadering; bedrijfswaarde en marktwaarde komen in de plaats van boekwaarde (Henk Sijsling). Bij deze overwegingen maakt iedere zorgorganisatie een eigen keuze, bijvoorbeeld rond eigendom en huur (Hennie Brons, John Bergs). Daarnaast vraagt het nieuwe vastgoedbeleid om een duidelijk beeld van de rol als opdrachtgever. Er komen meer mogelijkheden op het gebied van innovatieve aanbestedingsvormen, juist omdat exploitatiegevolgen centraal komen te staan in plaats van de hoogte van de investering (Johan Vijverberg). Ook andere aspecten zoals architectuur en kunst (Herma de Wijn, Jaap Röell), de inzet van techniek (Cees Verouden) en vormen van kleinschaligheid (Petra van der Schaaf) passeren de revue in deze publicatie. Wat het nieuwe vastgoedbeleid voor de relatie met stakeholders als banken en woningcorporaties vertellen Michel van Schaik (NVB) en Willem van Leeuwen (Aedes). Zij zullen nadrukkelijker een bouwplan beoordelen vanuit het oogpunt van alternatieve aanwendbaarheid (als woongebouw) met het oog op risicoreductie (restwaarde). Veranderende rollen Bouwcollege en ActiZ De rollen van het Bouwcollege en van ActiZ zullen met het nieuwe beleid veranderen. Het bouwregime gaat immers verdwijnen en daarmee de toetsende rol van het Bouwcollege als wettelijke taak. En daarmee ook de rol die ActiZ in dat verband heeft gespeeld in de gremia van het Bouwcollege. Het Bouwcollege zelf verdwijnt ook, echter de in het Bouwcollege gebundelde expertise op het raakvlak van zorg en bouw wordt ondergebracht in het nieuw op te richten Centrum voor Zorg en Bouw, als onderdeel van TNO. Het Centrum voor Zorg en Bouw richt zich onder meer op de publieke taken zorginnovatie en gebouwkwaliteit. Daarnaast kan het centrum private en zelf te financieren taken op zich nemen. De bijdragen van het Bouwcollege in deze publicatie mogen dan ook beschouwd worden als een visitekaartje van het Centrum voor Zorg en Bouw. ActiZ zal zich blijven richten op goede investeringscondities voor zorgvastgoed en een zorg vuldige invoering van de nieuwe bekostiging. Het gaat daarbij om meer dan een tariefsdiscussie. Minstens zo belangrijk zijn goede marktcondities, een duidelijke klantgebonden bekostigingsstroom, een gelijk speelveld en een betrouwbaar perspectief voor investeringen in zorgvastgoed. Daarbij zal ActiZ zich blijven richten op een ondersteuningsaanbod aan zorgaanbieders, met name op het gebied van kennisontwikkeling en kennisoverdracht inleiding 7

8 8 k l a n t e n t r e n d s

9 Vastgoedontwikkeling kan niet zonder een duidelijke visie op de toekomst. Zicht op de klant van nu en straks, zicht op trends en zicht op het overheidsbeleid. Klant en trends k l a n t e n t r e n d s 9

10 Seniorencommunities, verdergaande extra muralisering en intensievere samenwerking tussen zorgaanbieders en woningcorporaties zijn belangrijke trends volgens Jeroen Singelenberg van de SEV. Daarbij willen zorgcliënten en vitale senioren steeds meer de regie in eigen hand nemen. Dit leidt tot nieuwe vormen van welzijn, wonen en zorg, zoals woonzorgzones, kleinschalige woongemeenschappen en seniorendorpen en -steden. Goed woon/zorgaanbod vereist ketenvorming U heeft het over seniorensteden. Zijn we daar in Nederland met ons integratiedenken niet huiverig voor? Het idee van seniorensteden is overgewaaid uit Amerika. In Florida en Arizona zijn steden met veel vrijetijdsvoorzieningen waar uitsluitend een paar duizend senioren wonen. Ik verwacht niet dat we in Nederland dergelijke steden krijgen. Wij denken dat de kleinschalige concepten, zoals seniorendorpen, woonzorgzones, woonservicewijken, gestippeld wonen (gemeenschappelijk wonen, maar verspreid over een complex, straat of buurt) en meergeneratiewonen, kansrijker zijn. Hoe komt dat? Natuurlijk vooral door het gebrek aan ruimte om steden te bouwen. In Amerika is het ook een vlucht van rijke ouderen uit de onveilige steden en dat speelt in Nederland niet in die mate. Verder stuit het veel mensen principieel tegen de borst om je als community van leeftijdsgenoten af te zonderen. Wat daar positief tegenover staat, is dat een seniorenstad aansluit bij belangrijke waarden als verbondenheid, ontmoetingen, zinvol leven, veel beleven en er zijn voor elkaar. In Nederland blijft het overheersende principe zolang mogelijk thuis wonen. Alleen de zware, complexe zorg die in infrastructuur is vastgelegd, zal specifieke zorgaccommodatie nodig hebben. De rest kan prima worden ondergebracht binnen het regime van het wonen bij de woningbouwcorporaties. Die kunnen de eventueel benodigde, lichtere zorginfrastructuur betrekken van de thuiszorg en andere zorginstellingen. 10 k l a n t e n t r e n d s

11 Jeroen Singelenberg is programmaregisseur en waarnemend directeur bij de SEV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Waarom zijn seniorendorpen meer geschikt voor Nederland? En hoe is de zorg daar geregeld? Bij een seniorendorp moet je denken aan zo n 200 woningen. Dat is te weinig voor aparte zorgvoorzieningen. Bij seniorendorpen is het juist de bedoeling dat de zorg onzichtbaar en ambulant aanwezig is. Als er voldoende cliënten zijn, kan er wel een vast thuiszorgteam op worden gezet. Het dominante principe is echter dat men zelf zijn vrijetijds- en welzijnsactiviteiten organiseert. Ik denk dat seniorendorpen in Nederland wel zullen aanslaan. In Engeland is het een succes: daar zijn al circa dertig seniorendorpen in ontwikkeling. Hebben woonzorgcomplexen dan nog wel toekomst? De woonzorgcomplexen zijn in de plaats gekomen van verzorgingshuizen. Ik verwacht dat er de komende jaren nog meer verzorgingshuizen zullen verdwijnen. De woonzorgcomplexen zelf niet, want die zijn een hoogwaardige, moderne opvolger en die zullen nog vele jaren nodig zijn. Ik denk wel dat de groep die in woonzorgcomplexen komt te wonen, ook meer richting verpleeghuiszorgindicatie zal gaan. We zien wel dat er een nieuwe generatie vitale ouderen is die geen trek heeft in woonzorgcomplexen. Sommige ouderen kiezen voor woongemeenschappen en een groter deel van de ouderen zal wonen in een woonservicewijk, waar de woonomgeving is aangepast, waar een multifunctioneel zorgcentrum is, waar de thuiszorg goed is geregeld en waar de woningen levensloopbestendig zijn. In een wijkbenadering is goede samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten noodzakelijk. Hoe staat het daarmee? Wil je een zo goed mogelijk aanbod in de wijk organiseren, dan zul je met de betrokken partijen een keten moeten vormen. Dus niet nog eens concurreren, want dan wordt de spoeling veel te dun. Het marktdenken is prachtig en soms wordt er wel eens geroepen dat het moet van Europa, maar ik merk daar in Scandinavische landen niets van. Daar werkt men gewoon zonder concurrentie met wijkteams. k l a n t e n t r e n d s 11

12 Als u het over samenwerking heeft, wie heeft de regie? In het Nederlandse polderdenken is dat altijd een prangende vraag. Je moet, zoals dat zo mooi heet, een vitale coalitie sluiten tussen een woningcorporatie en een zorgorganisatie. Het welzijn is soms ook een partner, al zie ik wel als trend dat de mensen het welzijn steeds meer zélf organiseren. Het samenwerkingsverband zal de regie hebben. In andere publicaties heeft u het over tweedelijnszorgcentra. Welke functies vervullen deze centra? Het tweedelijnszorgcentrum is een heel nieuw fenomeen. Ik heb in mijn vorige baan als manager Kenniscentrum Wonen-Zorg al geschreven over ontwikkelingen in Denemarken waar het tweedelijnszorgcentrum de opvolger is van het verpleeghuis. Zo n centrum heeft uitsluitend een beperkt aantal specifieke functies, zoals kortdurende zorg na ziekenhuisopname, diagnostiek, zorg voor een kleine groep met zeer ernstige meervoudige problematiek, zorg/ verpleeghotel en expertisecentrum. In Aarhus bijvoorbeeld zie je dat er sinds de komst van het tweedelijnszorgcentrum nog een fractie nodig is van het vloeroppervlak dat we in Nederland in een vergelijkbare stad aan zorgvastgoed hebben staan. Dus ik denk dat de komende jaren een groot deel van het zorgvastgoed zal worden omgezet in wonen. De zorg gaat meer naar de mensen toe. Betekent dat ook dat de zorginstellingen anders met hun vastgoed moeten omgaan? Aangezien de zorginstellingen door de veranderende wetgeving ook het exploitatierisico over het vastgoed gaan lopen, is het maar de vraag of het verstandig is het vastgoed te blijven vasthouden. Als het vastgoed sterk verouderd is en er straks geen behoefte meer aan is, dan kom je in de problemen. Woningcorporaties staan nu onder druk hun vermogen maatschappelijk in te zetten. Daarmee wordt het logischer voor de zorginstellingen een deal te maken met de woningcorporaties. Hoe kunnen zorginstellingen vaste voet krijgen bij woningcorporaties? Zorginstellingen kunnen geen exclusieve afspraken maken met woningcorporaties voor het leveren van zorg. Daarom is het zo n puzzel voor veel zorginstellingen, omdat in de thuiszorg de tucht van de markt heerst. Als je woningen uit het regime van de AWBZ haalt, dan kun je daar ook niet meer de exclusieve zorgleverancier zijn. Dan kan ook een ander de zorg leveren. Je moet dus zorgen dat je een aantrekkelijk aanbod hebt: goede zorg, dichtbij, kwalitatief hoogwaardig en voordelig. Uitgangspunt op IJburg is dat mensen (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen. Op IJburg is de zorg georganiseerd rondom steunpunten in de wijk. Binnen een straal van 200 meter (cirkels in de plattegrond) van een steunpunt zijn woningen gebouwd voor mensen die ondersteuning nodig hebben. 12 k l a n t e n t r e n d s

13 Yvonne van Gilse gelooft niet in de teloorgang van verzorgingshuizen, waarschuwt voor een te sterke veranderingsdrift en pleit ervoor dat ouderen zelf de beschikkingsmacht krijgen over het geld dat beschikbaar is voor wonen en zorg. Een overheid die zich minder gedetailleerd met bouwen van ouderenvoorzieningen bemoeit, ziet ze bovenal als een kans om de wensen van ouderen echt centraal te stellen een kans die niet gemist mag worden. Geef de cliënt meer invloed via een betaalrelatie Yvonne van Gilse is directeur van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden. De LOC behartigt de belangen van cliëntenraden van verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huurdersorganisaties van woonzorgcentra en aanleunwoningen. De wensen van ouderen centraal stellen, realiseer je door hen de beschikkingsmacht over de financiële middelen te geven. De beste prikkel voor een goed werkende klant-leverancierrelatie is nu eenmaal geld. Geef mensen dus de ruimte om de beschikbare middelen op hun eigen manier te verzilveren. Het persoonsvolgend budget is een prima idee. Mensen krijgen de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het aanbod. En om als het niet bevalt te switchen van zorgaanbieder. Woonwensen onderzoeken Nu de overheid zich minder met bouwen bemoeit, zit de sector niet meer vast aan allerlei beperkende bepalingen. Dat biedt de kans om de wensen van de mensen zelf centraal te stellen. Daar moet in geïnvesteerd worden, te beginnen met meer onderzoek naar de woonwensen. Ik geloof overigens niet in de teloorgang van verzorgingshuizen. Natuurlijk, de tijd dat je je op de wachtlijst liet plaatsen voor de dag dat je 65 werd, is voorbij. Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar er kan een moment komen dat oudere ouderen zich onveilig en onzeker gaan voelen en behoefte krijgen aan een georganiseerd kopje koffie. Deze groep zal er altijd zijn en een soort voorziening als het verzorgingshuis wensen. Dat hoeft geen flat te zijn, het kunnen ook zelfstandige huisjes zijn. De essentie is dat er gezamenlijke voor zieningen zijn, dat je gezamenlijk activiteiten doet en dat als je iets of iemand nodig hebt maar even hoeft te bellen. Big brother kan prettig zijn Dat laatste wordt een probleem, want de arbeidscapaciteit wordt schaars, een knelpunt dat iedereen signaleert. In zo n situatie is het zaak dat je de arbeidscapaciteit die wél beschikbaar is zo slim mogelijk inzet. Technologie kan daarbij helpen. Een koelkast die aan de hand van streepjescodes ziet wat er aangevuld moet worden, een magnetron die zichzelf automatisch instelt of een wasmachine die waarschuwt dat de ingestelde temperatuur niet geschikt is voor een bepaald kledingstuk het zijn allemaal toepassingen die goed te gebruiken zijn in wo- k l a n t e n t r e n d s 13

14 ningen waar zorg nodig is. Een chip in de schoen van iemand die dementeert? Het kán je een beklemmend big brother is watching me -gevoel geven. Maar het kan juist ook heel prettig zijn om te weten dat er iemand is die op je let. Technologie kan een goede aanvulling zijn, maar menselijk contact blijft essentieel. Oog voor huidige gebruikers Toekomstbeschouwingen zijn overigens erg belangrijk, maar we moeten er wel enorm voor waken dat we de huidige gebruikers van ouderenzorg niet uit het oog verliezen. Er is zo n veranderingsdrift. Dat is prima, maar richt niet álles op een toekomst die pas over tien of vijftien jaar begint. Veel mensen die nu van ouderenzorg gebruikmaken, zijn gewend aan hun huidige leefsituatie en willen in eerste instantie niet anders. Dat is best een spanningsveld, maar ook deze groep verdient een respectvolle benadering. Bied deze mensen de gelegenheid zelf hun eigen verhaal te vertellen en keuzes te maken, en vul niet hun wensen namens hen in. Zorgorganisaties staan voor de uitdaging om én goed naar hun huidige cliënten te luisteren, cliëntgerichter te werken én zich te richten op de toekomst. Integreren in samenleving Bij het invullen van de wensen, is het bovendien zaak niet uitsluitend rekening te houden met ouderen, maar breder te kijken. De samen leving doet een groot beroep op ons. Dat is een gegeven waar zorgaanbieders rekening mee moeten houden. Tegenwoordig moeten we allemaal liefst fulltime werken, voor onze kinderen zorgen én voor onze ouders. Dat is een onmogelijke opgave, die maakt dat je het in feite nooit helemaal goed kunt doen. Maar zorgaanbieders kunnen hierin wel iets betekenen: niet alleen wonen en zorg organiseren maar dat ook integreren in de hectische samenleving. Bijvoorbeeld door ook kinderopvang, sportvoorzieningen en een bibliotheek bij hun oplossingen te betrekken. Of omgekeerd: door woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen waar die faciliteiten al zijn. Verschillen mogen Dat veranderingen in de financiering leiden tot een minder gelijke behandeling, vind ik niet zo n probleem. Ik deel de bezwaren die sommigen hierover hebben niet. In het hele leven is het zo dat de een zich meer of minder kan veroorloven dan de ander. Bij oudere, zorgbehoevende mensen hoef je die verschillen niet op te heffen. Maar je moet wel waarborgen dat iedereen op zijn eigen manier een goede kwaliteit van leven kan ervaren, zich ondanks beperkingen prettig kan voelen in zijn woonomgeving en de gelegenheid heeft zich te blijven ontwikkelen. Woongenot voor iedereen Er moeten dus goede én betaalbare woningen gebouwd worden. Het uitgangspunt moet zijn dat zorgbehoevende mensen met alleen AOW ook woongenot moeten kunnen ervaren. Diverse zorgaanbieders investeren in woningen en diensten voor de beter gesitueerden en laten de winst daaruit terugvloeien naar de AWBZcliënten. Op die manier creëren zij een sociaal verband op basis van solidariteit. Prima. Voorwaarde is wel dat je dit als zorgaanbieder heel transparant doet, zodat mensen er bewust voor kunnen kiezen om al dan niet op deze manier solidair te zijn. 14 k l a n t e n t r e n d s

15 Geen bedden meer financieren, maar mensen. Op basis van één integrale vergoeding, inclusief een vastgoedcomponent. Deze weg die de overheid is ingeslagen, is een principieel juiste vindt Arnold Moerkamp. Een weg die de cliënt zo empowert dat hij zorgverleners dwingt rekening te houden met zijn wensen. Een goede beweging, maar wel een die zorgvuldig plaats moet vinden. [Arnold Moerkamp is is directeur Langdurige Zorg bij Zorg het bij ministerie het ministerie van VWS] van Langdurige VWS. Een principieel juiste weg Zorgaanbieders hebben decennialang zonder financieel risico gewerkt. Dat zijn we aan het veranderen. Maar ik vind wel dat we de zorgorganisaties de tijd moeten geven om hun strategie aan te passen. Ik ben geen voorstander van een big bang. Niemand schiet er iets mee op als straks 20% van de zorgorganisaties omvalt. We moeten de hele beweging tijd gunnen. Eerst de zorgzwaartebekostiging, dan pas op weg naar integrale tarieven. De ouderenzorg is nu ook gebaat bij rust aan het AWBZ-front. Je kunt er over discussiëren of de financiering van ouderenzorg daarin thuishoort. In principe is het een risico dat je in de zorgverzekering onder zou kunnen brengen. Maar op dit moment is dat geen opportune stap. De nieuwe zorgverzekeringswet is er nog maar net. Laten we nu niet direct weer de bordjes verhangen. Aantrekkelijke setting Zorgorganisaties moeten hun strategie aanpassen aan de nieuwe situatie, met name keuzes op het gebied van vastgoed zijn aan de orde. Vastgoed is nu eenmaal minder flexibel dan de personele bezetting. Daarom is het zaak dat zorgorganisaties hun strategie zo kiezen in de combinatie van vastgoed en zorg dat de bezettingsgraad hoog genoeg is. Die strategie moet afgestemd worden op integrale zorgzwaartetarieven. Maar er zijn méér wegen die naar Rome leiden. Huisvesting is eigenlijk niet eens de primaire opdracht van zorgorganisaties. Ze worden afgerekend op de zorg die ze verlenen. Het is meer een eigen belang van de zorg - or ganisaties om ook goede accommodatie te regelen, aansluitend op verschillende wensen van verschillende mensen. Het belang om een aantrekkelijke setting te creëren. Doen de zorg - organisaties het niet, dan zullen de woningcorporaties het doen. Maatschappelijke onderneming Als zorgorganisatie kun je er ook voor kiezen om samen te werken met een woningcorporatie. Het maakt je flexibeler met je vastgoed. Door de vergrijzing gaan de doelgroepen van zorgorganisaties en woningcorporaties sowieso meer overlappen. In het segment ouderenzorg k l a n t e n t r e n d s 15

16 16 k l a n t e n t r e n d s

17 heb je enerzijds maatschappelijk belangrijke diensten nodig, anderzijds wil je dat er ondernemend geopereerd kan worden, zoals bij woningcorporaties. Bij woningcorporaties stuurt de overheid nu aan de achterkant, door achteraf te toetsen of zij goed omgaan met hun verantwoordelijkheid. Bij zorgorganisaties sturen we nog aan de voorkant. Het gekke is dat het ministerieel toezicht bij woningcorporaties veel zwaarder is dan in de zorg, terwijl de zorg juist veel meer bureaucratie ervaart. Ik zie wel wat in een nieuwe rechtspersoon voor zorgondernemingen, een rechtspersoon met een maatschappelijke opdracht waarvoor bepaalde kwaliteitseisen gelden. Voor mij is de woningcorporatie het prototype van de maatschap - pe lijke onderneming: een ondernemende organisatie met vrijheid van handelen maar wel met de wettelijke plicht het vermogen alleen te besteden in het belang van de volkshuisvesting. Eerder over- dan ondercapaciteit Zorg is een aantrekkelijk markt, ook omdat er steeds meer cliënten zijn die zelf mee kunnen en willen betalen. Er staan genoeg aanbieders te trappelen om de markt te betreden. Misschien gaan zelfs de pensioenfondsen wel arrangementen aanbieden, pensioen in natura. Ik ben niet bang dat er door het verminderen van de overheidsbemoeienis straks ondercapaciteit zal ontstaan, ook niet in specifieke segmenten. In de huidige situatie is er ook geen landelijke planning voor de capaciteit. De grotere vrijheid die zorgondernemers krijgen, ook in hun vastgoed, zal eerder leiden tot overdan ondercapaciteit. Goed marktonderzoek is belangrijk, en naar mijn mening ook onderdeel van een zorgvuldig overgang naar een nieuwe financieringssystematiek. Los daarvan, is het niet zo dat we met niets beginnen. We starten vanuit een bestaande situatie. Het gaat erom of je de groei aankunt. Vooralsnog is er voldoende capaciteit in de ouderenzorg. Doordat mensen langer thuis wonen en doordat wonen en zorg meer gescheiden wordt, zal er ongetwijfeld ook meer verzorgingshuiscapaciteit verschuiven naar verpleeghuiscapaciteit. Concurreren op kwaliteit Zet een goed product neer, is mijn advies aan zorgorganisaties. Doe je dat niet, dan heb je straks geen klanten. Want als overheid heb je de keuze: leg je het beschikkingsrecht over het budget bij de aanbieders, de verzekeraars, of bij de cliënten zelf. Wij neigen naar de keuze voor de cliënt: benut de macht van het geld om de cliënt te empoweren. Die cliënt kan dan aangeven wat de verzekeraar in moet kopen. Bevalt het de cliënt niet, dan switcht hij van verzekeraar of misschien regelt hij het wel zelf of via een cliëntenorganisatie. Waar we voor moeten waken is dat er geen concurrentie op uitsluitend prijs gaat plaatsvinden. De zorg mag niet verschralen, er moet op kwaliteit geconcurreerd worden. Eén visie Die kwaliteit is het meest gebaat bij samenhang in de zorg, gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De handen ineenslaan is daarbij volgens mij 80% van het werk. Ik was onlangs in Groningen waar maar liefst 19 partijen een convenant hebben getekend. Gemeente, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, woningcorporatie, et cetera. Vanuit de behoefte aan wonen, zorg en diensten in de stad hebben zij één programma ontwikkeld. Sommige zorgaanbieders leveren zelfs capaciteit in om de gewenste scheiding van wonen en zorg te helpen realiseren. Ik vind dit een geweldig initiatief: één visie op hoe je de stad in wilt richten voor mensen met beperkingen, inclusief een breed en concreet commitment van iedereen die daarbij betrokken is. k l a n t e n t r e n d s 17

18 18 d e s t r a t e e g

19 Strategisch inzetten van (het bestaande) vastgoed, locaties, het zoeken van coalities. Vastgoed als machtsfactor. Vastgoed met bedrijfswaarde en marktwaarde in plaats van boekwaarde. Eigendom of huur. De strateeg de strateeg 19

20 Een goede raad van Constant van Schelven: wees zuinig op je grondbezit. De bestuurder van zorgaanbieder De Stromen Opmaat Groep aan het woord over cliëntgericht denken bij de ontwikkeling van vastgoed, over grond als bestuurlijk wapen en over Den Haag. Grond is macht De veranderende zorg De Nederlandse zorgsector is van oudsher goed in pleisters plakken. We benaderden onze cliënten voornamelijk vanuit de optiek van de zorg. Dat is gelukkig aan het veranderen: tegenwoordig gaan we steeds meer uit van de behoeften van onze cliënt. Daarbij richten we ons grofweg op drie elementen. Allereerst willen mensen een zinvolle besteding van hun dag. Ze willen plezier in het leven, activiteiten doen en ze hebben ook behoefte aan reflectie op het eigen leven. Ten tweede willen mensen prettig wonen. Voor het overgrote deel houdt dat in een woning met een eigen voordeur, in de nabijheid van de gewenste sociale- en soms zorginfrastructuur. Bestaande zorginstituten sluiten absoluut niet aan op deze behoefte. Ten derde is er vraag naar goede zorg, waarbij we in archetypische termen een transformatie zien van specialistische naar meer generalistische medische functies. Zeg maar van verpleeghuis-arts naar verpleeg-huisarts. Deze drie elementen, in die volgorde, vormen de hoofdstructuur van de propositie als antwoord op menselijke behoeften. Constant van Schelven is voorzitter van zorgaanbieder De Stromen Opmaat Groep, actief in Rotterdam, Barendrecht, Albrandtswaard en Ridderkerk. De Stromen biedt onder meer zorg en service thuis, in verzorgings- en verpleeghuizen en in zorghotels. Marketing Om te kunnen voldoen aan deze veranderende maatschappelijke vraag, moeten we de inzichten en de wetten van de marketing toepassen. Dat is wennen voor de sector: strak uitgaan van de behoeften van de cliënt en niet als eerste professionele inzichten hanteren. Het bezwaar van het laatste is het risico dat het leidt tot plaatsvervangend denken. Vastgoed is daarbij een hoofdzaak: de jaren 70-zorginstellingen met lange gangen en vier bedden per kamer zijn maatschappelijk niet langer gewenst, als je het mensen vraagt. Eerste marketingwet. We leren in te spelen op de behoeften van verschillende typen cliënten. Mensen die bijvoorbeeld tijdelijk verblijven in een revalidatiecentrum met het doel er progressie te boeken, hebben behoefte aan een woonomgeving waarin alles in het teken staat van weggaan. Die mag niet worden vermengd met een sfeer van blijven, daar waar je woont. 20 d e s t r a t e e g

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

WORKSHOP WONEN EN ZORG

WORKSHOP WONEN EN ZORG WORKSHOP WONEN EN ZORG 4 OKTOBER 2016 September 2013 WAT GAAN WE DOEN Inleiding Hervorming Langdurige Zorg Financiering Zorg en Zorgvastgoed Effecten Wat betekent dit voor corporaties Aantal praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld ZZP en gepast gebruik Op wiens maat? Dr. Kor Grit grit@bmg.eur.nl Waarom onderzoek naar ZZP s? De fascinatie van de onderzoeker (On)mogelijkheden versterking positie

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Waarde creëren met zorgvastgoed

Waarde creëren met zorgvastgoed Waarde creëren met zorgvastgoed Door G.W. Wedding, SDB Groep Vier fundamenten voor een vastgoedstrategie die een betere zorgverlening faciliteert Inleiding De omslag naar een meer marktconforme benadering

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Essenties voor samenwerking in wonen en zorg

Essenties voor samenwerking in wonen en zorg Essenties voor samenwerking in wonen en zorg Essenties voor samenwerking in wonen en zorg Realiseer meer en beter woonzorgvastgoed H. K. van den Beld D. van Zalk 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

#zorgvastgoed. Aangesloten bij:

#zorgvastgoed. Aangesloten bij: 1 #zorgvastgoed 2 Korte enquête. HEB JE DE MENSEN WAARMEE JE WOONT ZELF UITGEZOCHT? 3 Korte enquête. HEB JE DE WONING OF WOONVORM WAARIN JE WOONT ZELF UITGEZOCHT? 4 Korte enquête. HEB JE DE PLAATS/ DE

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Normatieve huisvestingscomponent en ZZP. Bouwdag Ouderenzorg

Normatieve huisvestingscomponent en ZZP. Bouwdag Ouderenzorg Normatieve huisvestingscomponent en ZZP Bouwdag Ouderenzorg Norman Egter van Wissekerke & Oscar Verhoeff 4 maart 2010 Inhoud Presentatie Stand van zaken Media aandacht Financiële positie zorginstellingen

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 Wim Wensing Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 AMVEST: AANDEELHOUDERS, STRUCTUUR EN KLANTEN Aandeelhouders (PfZW en AEGON) Amvest Amvest Development 800 woningen in ontwikkeling (stand 31-12-2012) Development

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Blixen: een gezonde kijk op de introductie van Zorgwonen. Breda, maart 2015 Blixen Gezonde Communicatie

Blixen: een gezonde kijk op de introductie van Zorgwonen. Breda, maart 2015 Blixen Gezonde Communicatie Blixen: een gezonde kijk op de introductie van Zorgwonen Breda, maart 2015 Blixen Gezonde Communicatie Ingrijpende ontwikkelingen in de ouderenzorg De verzorgingshuiscapaciteit is tussen 1980 en 2005 fors

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Rijnlands organiseren in de zorg

Rijnlands organiseren in de zorg Rijnlands organiseren in de zorg 16 januari 2014 Zitten we midden in een transitie? Of transformatie? Of paradigmaverschuiving? Jan Rotmans, professor transitiekunde en progressor Of zal het zo n vaart

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen in de praktijk

Langer zelfstandig wonen in de praktijk Langer zelfstandig wonen in de praktijk Annette Duivenvoorden Platform31 Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk Opgave Langer thuis - (Langer) zelfstandig thuis wonen: de norm - Niet alleen overheidsgedreven,

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID STRATEGISCH VASTGOEDBELEID Felix van Baal o Sectordirecteur Gezondheidszorg & Wonen HEVO Achtergrond Felix kent de zorgsector van binnen uit, mede vanuit zijn positie als algemeen directeur huisvesting

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder GGZ voor u De Lelie KLEIN - Individuele begeleiding thuis door SPV-ers - Dagbesteding in het dagactiviteitencentrum - Psychiatrische problematiek - Psychogeriatrische aandoening 65 - Geen - Somatische

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Levensloopbestedigheid

Levensloopbestedigheid Levensloopbestedigheid De markt van architecten, aannemers en ontwikkelaars 26 mei 2016 Robert Kromhof architect bij Lengkeek architecten en ingenieurs mailadres: robert@laib.nl mobiel: 06 53480771 Het

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47 Voorwoord Wie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar informatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels die op de zorg

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie