schoolgids 2014/2015 Esborg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014/2015 Esborg"

Transcriptie

1 schoolgids 2014/2015 Esborg

2 Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie en ziekte 2.7 Adreswijziging 3 Begeleiding en ondersteuning 3.1 Passend onderwijs 3.2 Begeleiding 3.3 Mentor 3.4 Ondersteuning 3.5 Ondersteuningsplan 3.6 Leerlingvolgsysteem en CITO 3.7 Individueel Ontwikkelingsplan 3.8 Schoolarts 3.9 Centrum voor Jeugd en Gezin 3.10 Schoolmaatschappelijk Werk 3.11 Meldcode 3.12 Uitstroom 3.13 Verwijsindex 4 Rond de lessen 4.1 Stage 4.2 Maatschappelijke Oriëntatie 4.3 Verklaring omtrent gedrag 4.4 Veiligheidsmaatregelen 5 Contacten met de school 5.1 Directie van de Esborg 5.2 Communicatie 5.3 Ouderavonden 5.4 Contactavond / IOP 5.5 Nieuwsbrief 5.6 Leerlingenraad 5.7 Ouderraad 5.8 Medezeggenschapsraad 6 Afspraken, regels en procedures 6.1 Leerlingenstatuut 6.2 Schoolregels 6.3 Veiligheidsplan 6.4 Calamiteiten 6.5 Internetprotocol 6.6 Filmopnames en foto s 6.7 Sanctiebeleid 6.8 Schorsing en verwijdering 6.9 Klachtenregeling 6.10 Onderwijskwaliteit 7 Faciliteiten en Financiën 7.1 Gratis schoolboeken 7.2 Vrijwillige ouderbijdrage 7.3 Betaling 7.4 Kluisjes 7.5 Verzekeringen 7.6 Tegemoetkoming schoolkosten *Overal waar hij staat kan ook zij worden gelezen. 2

3 De Esborg De Esborg is onderdeel van rsg de Borgen met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Ronerborg en de Esborg en in Grootegast de Woldborg. Samen bieden de vestigingen gymnasium, technasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. rsg de Borgen heeft gekozen voor een verdeling over vestigingen waardoor de leerlingen dicht bij huis naar school kunnen. Afstemming tussen de verschillende Borgen waarborgt overstap- en doorstroommogelijkheden. Het kan zijn dat u in deze gids niet alle informatie vindt die u verwacht. Alle overige informatie kunt u terugvinden op de portal. Indien u na het lezen van deze schoolgids en/of de portal nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Namens het team van de Esborg, Simon van der Wal directeur Jaap Oosterloo adjunct-directeur 3

4 1 De Esborg Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over de Esborg, de vestiging voor praktijkonderwijs van rsg de Borgen. Op de Esborg gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. De mentor en de vakdocenten hebben in de begeleiding een belangrijke rol. Zij worden ondersteund door het ondersteuningsteam. rsg de Borgen is actief betrokken bij het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Westerkwartier Noordenveld. In deze schoolgids kunt u lezen hoe er op de Esborg wordt gewerkt en geleerd. Ook wordt uitgelegd hoe de leerlingen worden voorbereid op hun toekomstig functioneren als werknemer en als burger en hoe zij met hun vrije tijd om kunnen gaan. Het onderwijs is individueel ingesteld, zodat elke leerling zich optimaal kan ontplooien. In het kort zullen we uitleggen wat onze school te bieden heeft, hoe er les wordt gegeven en in welke stappen dat gebeurt. 1.1 School voor praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs. Samen met de leerling wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Het onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van leerlingen. In het praktijkonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op zelfstandig wonen, werken, een zinvolle vrijetijdsbesteding en actief burgerschap. Aan het eind van de opleiding ontvangt de leerling een getuigschrift praktijkonderwijs. Voor een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen de leerlingen certificaten behalen. Kenmerken de Esborg: biedt uitdagend onderwijs; biedt brede ontwikkelingsmogelijkheden aan; laat de leerlingen leren door te doen; laat de leerlingen zich ontwikkelen in de praktijk; vergroot het welzijn van leerlingen op school en in de samenleving; laat leerlingen actief en zelfstandig leren; leert leerlingen samen te werken; vergroot de kansen van leerlingen op de reguliere arbeidsmarkt. Op de Esborg kunnen leerlingen in de leeftijd van jaar praktijkonderwijs volgen. De school beschikt over een modern ingericht gebouw, dat voldoet aan alle eisen van het huidige onderwijs. Er wordt gewerkt op leerpleinen, goed ingerichte les- en praktijkruimtes voor zorg & welzijn, techniek, dienstverlening & logistiek en groen. In de school kunnen we leerlingen laten leren in een inspirerende, motiverende én veilige omgeving. 4

5 We begeleiden onze leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Dit wordt bereikt door de leerling basisvaardigheden aan te leren die geschikt zijn voor arbeid en deelname aan de maatschappij. Het onderwijsprogramma is erop gericht de leerling zelfredzaam te maken, keuzes te laten maken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, invulling te geven aan een goede burgerschapsvorming en oriëntatie en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Ons onderwijsconcept gaat uit van de drie basisbehoeften en is weergegeven in onderstaande driehoek: Onder relatie verstaan we dat de leerlingen leren in veiligheid, dat ze met respect behandeld worden en dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun gedrag naar anderen. Onder competentie verstaan we dat we uitgaan van wat de leerling kan. Daarnaast willen we dat de leerling ervaart dat hij* iets kan, dat ze het succes aan zichzelf durven toeschrijven. Onder autonomie verstaan we dat de leerling zelfstandig kan werken, dat hij zelf keuzes mag en kan maken. Deze drie uitgangspunten zijn cruciaal in ons onderwijs. De drieslag relatie, autonomie en competentie willen we niet alleen laten doorklinken in ons onderwijs, maar is ook de manier waarop wij onderling met elkaar om willen gaan. relatie autonomie competentie 5

6 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? Er is een groep leerlingen die ook met extra ondersteuning binnen het voortgezet onderwijs niet in staat is een diploma te halen. Het praktijkonderwijs leidt deze groep leerlingen op voor een plaats op de arbeidsmarkt en bereidt ze voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Een leerling kan naar het praktijkonderwijs als er sprake is van: een leerachterstand van minimaal drie jaar in twee of meer vakken (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en een intelligentie (IQ) tussen 50 en Toelating In het advies van de (speciale) basisschool of de school voor speciaal onderwijs wordt aangegeven of een leerling in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft. Dit staat in het onderwijskundig rapport dat de school heeft gemaakt. In dat rapport staan allerlei gegevens over de schoolloopbaan en de mogelijkheden van de leerling en wordt een enkelvoudig advies gegeven. Eventueel wordt door ons aanvullend onderzoek gedaan. Er wordt een aanvraag voor extra zorg naar de regionale verwijzingscommissie (RVC) gestuurd. De RVC bepaalt op basis van het onderwijskundig rapport of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. Als blijkt dat een leerling praktijkonderwijs nodig heeft, krijgt hij een toelaatbaarheidsbeschikking. De Esborg kan een leerling met een dergelijke beschikking toelaten. Voor leerlingen in de schakelklas gelden andere eisen (zie info op de portal). 2.3 De onderwijsorganisatie Voor de opleiding is er een verdeling in drie fases: Beginfase De eerste twee jaren van het praktijkonderwijs is de beginfase. In deze fase krijgen de leerlingen veel theoretische vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands en verkeer. Daarnaast volgen ze praktijklessen in de sectoren zorg en welzijn, techniek, groen en zakelijke dienstverlening. De inhoud van de praktijklessen wordt afgestemd op de beroepen en bedrijven in deze sector en ook kijken we in de omgeving wat voor mogelijkheden er zijn. Verder besteden we aandacht aan creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs, textiele werkvormen en ICT-vaardigheden. 6

7 Oriëntatiefase Na twee jaar gaan de leerlingen naar de oriëntatiefase. In deze fase krijgen ze steeds minder theorie en steeds meer praktijk. Leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen en kunnen zich zo goed voorbereiden op de specialisatiefase, waarin ze veel stage lopen. In de oriëntatiefase kan de leerling examen doen voor rekenen/ wiskunde en Nederlands. Specialisatiefase De specialisatiefase bestaat voor een groot deel uit stages. Op stage doen de leerlingen veel (werk) ervaring op. Daarnaast komen ze elke week een paar dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Schakelklas De schakelklas is voor leerlingen voor wie de stap naar het vmbo nog te groot is. Ook leerlingen van wie we nog niet zeker weten of het praktijkonderwijs of het vmbo het meest geschikt is, kunnen naar de schakelklas. De schakelklas duurt één jaar en het lesprogramma bestaat hoofdzakelijk uit het vmbo/ bb programma. Gedurende dat jaar wordt gekeken op welke school de leerling het beste tot zijn recht komt. Meer informatie hierover staat op de portal. 2.4 De lestijden De lesdagen zijn tussen uur en uur. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte van een docent of door speciale activiteiten. We verzoeken u hiermee rekening te houden en afspraken voor bijvoorbeeld muzieklessen, sporttrainingen en bijbaantjes na uur te maken. Dit voorkomt problemen bij een roosterwijziging. 2.6 Absentie en ziekte Indien een leerling in verband met ziekte of anderszins de school of het stagebedrijf niet kan bezoeken, moet dit telefonisch aan de school worden doorgegeven voor 8.30 uur. Wanneer afwezigheid niet is gemeld, neemt de school na uur contact op. De leerling moet na afloop van zijn afwezigheid een door de ouders/verzorgers geschreven en ondertekend briefje bij de school inleveren met opgave van de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim, waar ook het veelvuldig te laat komen onder valt, wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont. Bij absentie op stagedagen horen de ouders/verzorgers op het stageadres én aan de school door te geven. Voor een langere periode van absentie van de leerling dient door de ouders/verzorgers een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directie. Hiervoor zijn formulieren aanwezig bij het vestigingssecretariaat van de Esborg. Uiteraard zal overleg plaatsvinden met de leerplichtambtenaar over het verzoek. 2.7 Adreswijziging Bij verhuizing dient zo spoedig mogelijk het nieuwe adres aan de mentor of het secretariaat van de vestiging worden doorgegeven. Ook andere veranderingen, zoals wijziging van telefoonnummers, huisarts, etc. kunt u doorgeven aan het secretariaat van de vestiging. 2.5 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd per leerjaar vastgesteld. Voor praktijkonderwijs geldt in het schooljaar een onderwijstijd van 1000 uur. Natuurlijk horen de lessen bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, excursies, stages, sportdagen, etc. 7

8 3 Begeleiding en ondersteuning 3.1 Passend onderwijs Op 1 augustus is passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Schoolbesturen krijgen met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Meer informatie hierover kunt u vinden op de portal en op de website van rsg de Borgen of op 3.2 Begeleiding De leerling staat centraal en we houden rekening met de individuele verschillen in tempo, cognitie en fysieke mogelijkheden. Het team van de Esborg is verantwoordelijk voor de begeleiding van elke leerling. De leerlingen zijn ondergebracht in mentorgroepen. De mentor is de eerst verantwoordelijke voor de leerling op de Esborg. 3.3 Mentor Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en diens ouders/verzorgers en zorgt voor een goed contact tussen school, ouders/verzorgers en leerling. Incidenteel worden huisbezoeken afgelegd. De mentor zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van de gegevens van de leerling en houdt de leerlingdossiers bij. Alle klassen hebben een klassikaal mentoruur op het rooster staan. Daarnaast is voor alle klassen een mentorspreekuur ingeroosterd, waarvoor leerlingen uitgenodigd worden. Leerlingen kunnen zelf ook aangeven dat ze een gesprek willen voeren met de mentor. Daarnaast kunnen leerlingen altijd een ondersteuningsspecialist inschakelen voor raad of advies buiten de mentor om. 3.4 Ondersteuning Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan dit binnen school geboden worden door de schoolpsychologe (door middel van gesprekken, video-interactie etc.) en door de logopediste (met ondersteuning lezen/dyslexie, taal). Daarnaast kan een leerling ingebracht worden in het ondersteuningsteam. Naast de diverse ondersteuningsdisciplines binnen de school kan in het ondersteuningsteam gebruik worden gemaakt van hulpverleners buiten de school. Ouders/verzorgers worden hierbij betrokken. In het ondersteuningsteam wordt een plan van aanpak opgesteld en bijgesteld. 8

9 3.5 Ondersteuningsplan rsg de Borgen heeft een ondersteuningsplan waarin uitgebreid alle ondersteuning en de organisatie van deze ondersteuning staat omschreven. Het ondersteuningsplan is terug te vinden op de portal van rsg de Borgen. 3.6 Leerlingvolgsysteem en CITO Wij volgen de prestaties van de leerlingen. Zowel de mentoren als de vakleerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij en deze worden digitaal verwerkt. Regelmatig vinden er met betrekking tot de theoretische vakken toetsmomenten plaats. De vakleerkrachten doen geregeld verslag van de vooruitgang van de leerling. De stagedocenten maken naar aanleiding van de stagebezoeken de stagerapportages. Deze gegevens worden in een verslag neergelegd waarbij gelet wordt op algemene vaardigheden, sociaal functioneren en specifieke vaardigheden. Aan de hand van deze rapportage en het individueel ontwikkelingsplan volgen de leerlingbesprekingen. Alle leerlingen in de onderbouw worden via de CITOtoetsen van het basisonderwijs twee keer per jaar getoetst op onder andere rekenen en taal. Aan de hand van deze toetsen worden de leerlingen vervolgens ingeschaald op het juiste leerstofniveau. 3.7 IOP en OPP Iedere leerling op de Esborg heeft een IOP (Individueel ontwikkelingsplan) of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) Dit is een plan dat door de leerling, ouders/ verzorgers en mentor wordt opgesteld. Daarin staan de wensen en verwachtingen van alle partijen. De leerling wordt actief betrokken bij het opstellen van de leerdoelen. Het is tegelijkertijd ook een overeenkomst tussen de leerling en de mentor. De leerling maakt afspraken over waaraan hij wil gaan werken. 3.8 Schoolarts De schoolarts heeft zitting in het Ondersteuningsteam van de Esborg. Alle leerlingen worden in het eerste jaar van toelating onderzocht door de schoolarts en tijdens de schoolperiode van de leerling worden de leerlingen regelmatig voor een herhalingsonderzoek opgeroepen. Indien nodig, op verzoek van ouders/verzorgers, leerlingen en de school, kan tussentijds onderzoek plaats vinden. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen. De schoolarts van de Esborg is: Mevr. H. Krale, GGD Noord- en Midden Drenthe Afdeling jeugdzorg Postbus 144, 9400 AC Assen, tel. (0592) Centrum voor Jeugd en Gezin Aan de Rietdekker 27 in Roden is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. Een laagdrempelig inlooppunt waar ouders/verzorgers, kinderen en jongeren voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Contactgegevens en openingstijden van het CJG zijn te vinden op de website Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders/verzorgers. Als dit niet voldoende is, of andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats. De schoolmaatschappelijk werker participeert in verschillende netwerken die er binnen de school zijn. U kunt via de Esborg, via de mentor of ondersteuningscoördinator, contact met de schoolmaatschappelijk werker opnemen Meldcode Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal Uitstroom Van de.leerlingen die in juli 2014 van school zijn gegaan, hebben of volgen: 4 leerlingen hebben een baan. 1 leerling gaat naar dagbesteding. 8 leerlingen gaan een vervolgopleiding volgen op het MBO. 3 leerlingen zijn nog werkzoekend (aug.2014) 3.13 Verwijsindex rsg de Borgen neemt deel aan een verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex risicojongeren (vir) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft elke jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. 9

10 4 Rond de lessen 4.1 Stage Op de Esborg nemen stages een belangrijke plaats in. Tijdens de stage kunnen leerlingen oefenen met de kennis en vaardigheden die op school geleerd zijn. Bovendien kunnen de leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talenten zijn. De stage wordt gedurende de schoolloopbaan steeds meer toegesneden op de mogelijkheden van de leerling. De leerlingen lopen verschillende stages, zo is er de maatschappelijke stage, een oriënterende stage en kortlopende (externe) werkervaringsprojecten. Het doel van de externe stage is om in een levensechte situatie een werkhouding te ontwikkelen en werkervaring op te doen op een zodanige wijze dat de overgang van school naar werk erdoor wordt voorbereid, versoepeld en bevorderd. 4.2 Maatschappelijke Oriëntatie Bij de Esborg vervullen de leerlingen uit de eerste leerjaren wekelijks maatschappelijke stages. Dit is een onderdeel van het lesprogramma, ten behoeve van de maatschappelijke oriëntatie en burgerschap. Het doel van de maatschappelijke oriëntatie is dat de leerlingen vrijwillig iets voor een ander doen en op deze manier kennismaken met de samenleving. Daarbij ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een ander. Hiervoor krijgen ze waardering, wat een positieve invloed heeft op hun zelfvertrouwen. Tijdens de maatschappelijke oriëntatie ontdekt de leerling ook overeenkomsten en verschillen in eigen en andermans leefwijze, cultuur en levensbeschouwing. Bijvoorbeeld ouderen krijgen hulp bij allerlei dingen die ze zelf niet meer kunnen, zoals een tuin onderhouden, de keukenkastjes opruimen of gewoon samen een spelletje spelen. Stageplekken zijn er bij ouderen, verzorgingshuizen, maar ook bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 4.3 Verklaring omtrent gedrag Als een leerling stage gaat lopen, kan het zo zijn dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) getoond moet worden. Een vog is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe stageplek. Een vog staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Degene die de vog vraagt, zal ook vaak een aanvraagformulier verstrekken. Daarbij wordt aangegeven wat het doel van de aanvraag is. Aanvragen van een vog doe je digitaal of bij de gemeente van je woonplaats. Aan de vog zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van de leerling/ouders/ verzorgers. 4.4 Veiligheidsmaatregelen Er is een schoolveiligheidsplan voor de Esborg. Bepaalde veiligheidsmaatregelen zijn in verband met de ARBO-wetgeving noodzakelijk in de lessen. Voor de praktijkvakken zijn verschillende soorten bedrijfskleding verplicht. De school stelt deze beschikbaar en zorgt ervoor dat deze regelmatig gewassen wordt. Verder zorgt de school voor veiligheidsmiddelen zoals gehoorbescherming en veiligheidsbrillen. Voor de lessen bewegingsonderwijs en voor diverse modules dienen de leerlingen zelf (gym)kleding mee te nemen en te dragen tijdens deze lessen. 10

11 5 Contacten met de school 5.1 Directie Esborg De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Samen met de adjunct-directeur vormt de directeur Roden de schoolleiding van de Esborg. De directeur is samen met de adjunctdirecteur verantwoordelijk voor het onderwijs op de Esborg. De adjunct-directeur is de contactpersoon vanuit de schoolleiding richting ouders/verzorgers. 5.2 Communicatie De rol van ouders/verzorgers en de school bij onderwijs en opvoeding is niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze basishouding vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats. Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind; scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Beiden zijn gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden. Om deze doelstelling te bereiken trekken school en ouders/verzorgers als partners op. Bij de Esborg verloopt de communicatie over leerlingen via de mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. In voorkomende gevallen kunnen ouders/verzorgers en leerlingen contact opnemen met een coördinator of met de schoolleiding van de Esborg. De Esborg vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers en leerlingen goed zijn geïnformeerd over de gang van zaken op school. Er worden contactavonden georganiseerd en u ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Voor meer informatie over de school, nieuwsberichten, achtergrondinformatie, regelingen en statuten kunt u terecht op onze portal. 5.3 Ouderavonden In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond per groep belegd. Op deze avond worden algemene schoolzaken besproken, zoals schooltijden, excursies, het onderwijsprogramma en stages. Tevens organiseert de ouderraad een ouderavond. Tijdens deze ouderavond is ook ruimte gereserveerd om met elkaar te praten over een bepaald thema. De datum van deze ouderavond wordt in de nieuwsbrief en op de portal bekend gemaakt. 5.4 Contactavond/IOP/OPP De Esborg verstrekt tweemaal per jaar een schoolrapport. Ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld met de leerkrachten van gedachten te wisselen over de vorderingen van de leerlingen. Deze avonden vinden plaats in de maanden november/december en mei/juni van het schooljaar. Tevens hebben de mentoren van de Esborg regelmatig contact met ouders/verzorgers over het IOP (Individueel ontwikkelingsplan) of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). 11

12 5.5 Nieuwsbrief Regelmatig plaatst de Esborg een nieuwsbrief met belangrijke mededelingen op de portal. 5.6 Leerlingenraad Elke vestiging van rsg de Borgen kent een leerlingenraad. In overleg met de schoolleiding treedt een leerlingenraad op als vertegenwoordiging van de leerlingen. De leerlingen worden uit de diverse groepen gekozen. 5.7 Ouderraad U kunt als ouder meepraten over de gang van zaken op school. Dat kan in een gesprek, maar het kan ook in een meer georganiseerde en geformaliseerde vorm. Onze vestiging heeft een ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen en vergadert acht keer per jaar. De ouderraad treedt op als gesprekspartner van de schoolleiding, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wil het contact tussen ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van de school onderhouden en verbeteren en organiseert in samenwerking met het team onder andere naschoolse activiteiten voor leerlingen of ouders/ verzorgers. Informatie over de ouderraad kunt u vinden op de portal. 5.8 Medezeggenschapsraad (MR) Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het college van bestuur moet voor het maken en uitvoeren van beleid, dat gaat gelden voor alle vestigingen van rsg de Borgen, eerst advies of zelfs instemming vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Het beleid dat voor de hele scholengemeenschap van kracht gaat worden, komt in de MR aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: het examenreglement, het financieel beleid, het taakbeleid voor het personeel en het leerlingenstatuut. De leden van de MR worden uit en door alle personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen gekozen. Informatie over de MR kunt u vinden op de portal. De verschillende vestigingen van rsg de Borgen ontwikkelen zelf ook beleid, dat specifiek voor die vestiging geldt. Naast de medezeggenschapsraad heeft iedere vestiging een eigen deelraad. Deze raad, die bestaat uit ouders/ verzorgers, leerlingen en personeelsleden van die bepaalde vestiging, overlegt met de directie van de vestiging. Voor informatie over de deelraad kunt u terecht op de vestiging. 12

13 6 Afspraken, regels en procedures 6.1 Leerlingenstatuut rsg de Borgen kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en verplichtingen van onze leerlingen zijn vastgelegd. Het gaat daarbij om zaken als recht op medezeggenschap, toetsing en beoordeling, straffen en beroepsrecht. Het leerlingenstatuut kunt u vinden op de portal of opvragen bij het secretariaat van onze vestiging. 6.2 Schoolregels Er zijn een aantal regels die ervoor zorgen dat de lesdag voor iedereen zo prettig mogelijk kan verlopen. De school- en klassenregels worden door de mentor met de leerling besproken. We noemen er een paar: het dragen van petten in de klas is niet toegestaan; roken in het schoolgebouw is niet toegestaan; het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de lessen is niet toegestaan. De schoolregels kunt u vinden op de portal. 6.3 Veiligheidsplan rsg de Borgen wil een veilige school zijn. Dat betekent dat leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het veiligheidsplan kunt u vinden op de portal en ligt ter inzage op de vestiging. 6.4 Calamiteiten In geval van calamiteiten (denk aan een ontruiming of brand) worden de leerlingen en ouders/ verzorgers (door middel van de nieuwsbrief en/of de portal) geïnformeerd. 6.5 Internetprotocol De leerlingen dienen zich te houden aan afspraken die gemaakt worden over het gebruik van de computer. Deze afspraken worden binnen de school bekend gemaakt. 6.6 SVIB/Video-opnames/foto s Binnen de Esborg worden video-opnames gemaakt in het kader van de School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames worden alleen binnen school gebruikt ter ondersteuning van leerling en leerkracht. Daarna worden de opnames gewist. Af en toe worden er binnen onze school videoopnames of foto s gemaakt van leerlingen voor promotionele doeleinden (schoolgids, brochures, website etc.). Wij gaan ervan uit dat ouders/ verzorgers geen bezwaar hebben tegen het gebruik van deze opnames. Als ouders/verzorgers hier wel bezwaar tegen hebben, kunnen ze dit aangeven op het aanmeldingsformulier of contact opnemen met de schoolleiding. 13

14 6.7 Sanctiebeleid Als leerlingen regels en voorschriften overtreden, kan hen straf worden opgelegd. Deze straf moet in overeenstemming zijn met de zwaarte van de overtreding. In eerste instantie volgt op niet toelaatbaar gedrag een gesprek met de mentor. In overleg met de schoolleiding kunnen de volgende straffen mogelijk zijn: verzuimde tijd wordt ingehaald; door de schoolleiding ontzeggen van toegang tot bepaalde lessen voor korte tijd; inhalen van de lessen op een afgesproken dagdeel; schorsing van een aantal schooldagen; definitieve verwijdering. 6.8 Schorsing en verwijdering Soms kan de schoolleiding niet anders dan een leerling schorsen en in sommige gevallen zelfs van school verwijderen. Schorsing, van maximaal vijf schooldagen, is aan de orde bij wangedrag van een leerling waarbij de schoolleiding direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of het negeren van de schoolregels. Voor schorsing geldt de volgende procedure: de schoolleiding spreekt de schorsing uit in het bijzijn van de leerling. 1 De schorsing wordt telefonisch en schriftelijk gemeld aan de ouders/verzorgers. 2 Het team wordt van de schorsing op de hoogte gesteld. 3 Van alle correspondentie wordt een kopie in het leerlingendossier bewaard. 4 Schorsing voor langer dan 2 dagen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, de inspectie en het College van Bestuur. 5 Er volgt een gesprek met de ouders/verzorgers en de leerling om de schorsing eventueel op te heffen. Verwijdering is een maatregel die door het bestuur wordt genomen als het wangedrag van de leerling en/of diens ouders/verzorgers zo ernstig is, dat de relatie tussen school en leerling en/of diens ouders/ verzorgers onherstelbaar verstoord is. 14

15 6.9 Klachtenregeling Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers een klacht hebben, zullen zij dit in de meeste gevallen kunnen bespreken en oplossen met docent, mentor of schoolleiding. Mocht dat niet lukken, dan kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de klachtenregeling van de school. De klachtenregeling kunt u vinden op de portal en ligt ter inzage bij de administratie. In de klachtenregeling zijn de formele spelregels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Ook voorziet de klachtenregeling in vertrouwens(contact)personen op wie u een beroep kunt doen. De contactpersonen werken op school en hebben als taak om te zorgen voor een goede begeleiding van een klacht. Contactpersoon voor de Esborg is dhr. J. van Dijk. Hij kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst staat van de school. Dit is dhr. J. Wibbens via tel. (0599) of Onderwijs Noord. Informatie hierover kunt u vinden op www. onderwijsinspectie.nl. De inspectie is te bereiken via Voor vragen over het onderwijs kunt u bellen met het gratis telefoonnummer Schoolvensters Op de website staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor de vestigingen van rsg de Borgen. Informatie als herkomst van de leerlingen, leerlingenaantallen, slagingspercentages, uitval, resultaten van de examens en examenvakken is hier te vinden. Daarnaast geeft de website informatie weer over de tevredenheid van leerlingen en ouders/verzorgers, het onderwijsbeleid en het zorgbeleid. Het komend schooljaar wordt deze website gevuld met relevante gegevens van de Esborg. Er is een mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld centraal te melden. Hiervoor kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook neergelegd worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), waarbij rsg de Borgen is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Postbus AD Utrecht Tel Onderwijskwaliteit rsg de Borgen gebruikt een programma Magnaview CumLaude om de leerresultaten en onderwijskwaliteit te monitoren. De resultaten worden geanalyseerd en kunnen aanleiding geven tot aanpassing in beleid of lesprogramma s. Inspectie Het ministerie van OCW heeft het toezicht op de scholen toevertrouwd aan de onderwijsinspectie. rsg de Borgen is ingedeeld bij de Inspectie van het 15

16 7 Faciliteiten en Financiën 7.1 Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd s en dvd s zijn. De boeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Op de boekenlijsten staat aangegeven welke boeken weer ingeleverd moeten worden. Daar waar op de boekenlijst sprake is van eigendom worden de boeken aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. rsg de Borgen heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/ verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald. 7.2 Vrijwillige ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt rsg de Borgen van u een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage erg belangrijk. rsg de Borgen heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Hiermee wordt de school gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van de deze gedragscode geeft rsg de Borgen aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. Meer informatie over de gedragscode kunt u vinden op de portal. Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door rsg de Borgen een reglement opgesteld, de Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling wordt u aan het begin van ieder schooljaar verstrekt. Deze regeling staat ook op de portal van rsg de Borgen onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage. Hier staat ook een overzicht van de gevraagde bijdragen per leerjaar en opleiding. Een overzicht van de verschillende excursies, schoolreizen, etc. en de kosten vindt u op de portal onder Activiteiten. 7.3 Betaling 16

17 Voor de bedragen, die in rekening worden gebracht voor vrijwillige ouderbijdrage, introductie, kennismakingsdagen en dergelijke ontvangt u facturen aan het begin van het schooljaar. Een aantal zaken, zoals excursies, wordt gedurende het schooljaar gefactureerd. Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of wilt u een betalingsregeling, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van het bestuursbureau van Onderwijsgroep Noord via tel. nr Kluisjes Op alle vestigingen van rsg de Borgen zijn kluisjes aanwezig, omdat wij het risico van diefstal willen beperken. We kunnen u niet verplichten hiervan gebruik te maken, maar wij adviseren om dit wel te doen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerlingen. Meer informatie over de kluisjes kunt u vinden op de portal. 7.5 Verzekeringen De school heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, een schoolreisverzekering en een ongevallenverzekering. De WA-verzekering dekt schade die aan derden is toegebracht. De schoolreisverzekering dekt schade tijdens werkweken en excursies en de ongevallenverzekering dekt letselschade. Alle leerlingen dienen zelf verzekerd te zijn voor de ziektekosten. Materiële schade is niet verzekerd en de school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en schade aan materiële zaken van leerlingen. Informatie over verzekeringen vindt u ook op de portal onder Financiën-verzekeringen. 7.6 Tegemoetkoming schoolkosten DUO- Informatie Beheer Groep Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen, voor kinderen tot 18 jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het formulier kan online ingevuld worden op Groninger Studiefonds De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/ of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan mensen 17

18 die niet aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten van andere instellingen (bijv. een Kindgebonden Budget van de Belastingdienst), die zelf niet in staat zijn de kosten voor hun opleiding te dragen. In het algemeen kunnen ouders/verzorgers in aanmerking komen voor Kindgebonden Budget via de Belastingdienst of een tegemoetkoming ouders/ verzorgers van de DUO-Informatie Beheer Groep. De leerlingen hebben geen recht op een OV-kaart. Wanneer zij op grotere afstand van de school wonen, zullen ouders/verzorgers zelf de reiskosten moeten dragen. Zij kunnen voor een tegemoetkoming van het Studiefonds in aanmerking komen wanneer zij aan een aantal criteria voldoen: het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau; de leerlingen wonen minimaal 10 km van de school; ouders/verzorgers of leerlingen wonen in de provincie Groningen maar niet in de gemeente Groningen of Leek. Of en in hoeverre criteria wel of niet van toepassing zijn, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer of U kunt ook de website raadplegen: www. studiefondsgroningen.nl Ook kunt u informatie en het aanvraagformulier vinden op de portal van rsg de Borgen onder Financiën-tegemoetkoming schoolkosten. Stichting Leergeld De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies), sportclub, vereniging, kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio s. Het telefoonnummer van Leergeld Nederland is en is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur. Meer informatie kunt u vinden op de website www. leergeld.nl. *Overal waar hij staat kan ook zij worden gelezen. 18

19 Schoolgids Esborg 2014/

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie