schoolgids 2014/2015 Esborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014/2015 Esborg"

Transcriptie

1 schoolgids 2014/2015 Esborg

2 Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie en ziekte 2.7 Adreswijziging 3 Begeleiding en ondersteuning 3.1 Passend onderwijs 3.2 Begeleiding 3.3 Mentor 3.4 Ondersteuning 3.5 Ondersteuningsplan 3.6 Leerlingvolgsysteem en CITO 3.7 Individueel Ontwikkelingsplan 3.8 Schoolarts 3.9 Centrum voor Jeugd en Gezin 3.10 Schoolmaatschappelijk Werk 3.11 Meldcode 3.12 Uitstroom 3.13 Verwijsindex 4 Rond de lessen 4.1 Stage 4.2 Maatschappelijke Oriëntatie 4.3 Verklaring omtrent gedrag 4.4 Veiligheidsmaatregelen 5 Contacten met de school 5.1 Directie van de Esborg 5.2 Communicatie 5.3 Ouderavonden 5.4 Contactavond / IOP 5.5 Nieuwsbrief 5.6 Leerlingenraad 5.7 Ouderraad 5.8 Medezeggenschapsraad 6 Afspraken, regels en procedures 6.1 Leerlingenstatuut 6.2 Schoolregels 6.3 Veiligheidsplan 6.4 Calamiteiten 6.5 Internetprotocol 6.6 Filmopnames en foto s 6.7 Sanctiebeleid 6.8 Schorsing en verwijdering 6.9 Klachtenregeling 6.10 Onderwijskwaliteit 7 Faciliteiten en Financiën 7.1 Gratis schoolboeken 7.2 Vrijwillige ouderbijdrage 7.3 Betaling 7.4 Kluisjes 7.5 Verzekeringen 7.6 Tegemoetkoming schoolkosten *Overal waar hij staat kan ook zij worden gelezen. 2

3 De Esborg De Esborg is onderdeel van rsg de Borgen met vestigingen in Leek, Roden en Grootegast. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Ronerborg en de Esborg en in Grootegast de Woldborg. Samen bieden de vestigingen gymnasium, technasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. rsg de Borgen heeft gekozen voor een verdeling over vestigingen waardoor de leerlingen dicht bij huis naar school kunnen. Afstemming tussen de verschillende Borgen waarborgt overstap- en doorstroommogelijkheden. Het kan zijn dat u in deze gids niet alle informatie vindt die u verwacht. Alle overige informatie kunt u terugvinden op de portal. Indien u na het lezen van deze schoolgids en/of de portal nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Namens het team van de Esborg, Simon van der Wal directeur Jaap Oosterloo adjunct-directeur 3

4 1 De Esborg Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over de Esborg, de vestiging voor praktijkonderwijs van rsg de Borgen. Op de Esborg gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. De mentor en de vakdocenten hebben in de begeleiding een belangrijke rol. Zij worden ondersteund door het ondersteuningsteam. rsg de Borgen is actief betrokken bij het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Westerkwartier Noordenveld. In deze schoolgids kunt u lezen hoe er op de Esborg wordt gewerkt en geleerd. Ook wordt uitgelegd hoe de leerlingen worden voorbereid op hun toekomstig functioneren als werknemer en als burger en hoe zij met hun vrije tijd om kunnen gaan. Het onderwijs is individueel ingesteld, zodat elke leerling zich optimaal kan ontplooien. In het kort zullen we uitleggen wat onze school te bieden heeft, hoe er les wordt gegeven en in welke stappen dat gebeurt. 1.1 School voor praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs. Samen met de leerling wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Het onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van leerlingen. In het praktijkonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op zelfstandig wonen, werken, een zinvolle vrijetijdsbesteding en actief burgerschap. Aan het eind van de opleiding ontvangt de leerling een getuigschrift praktijkonderwijs. Voor een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen de leerlingen certificaten behalen. Kenmerken de Esborg: biedt uitdagend onderwijs; biedt brede ontwikkelingsmogelijkheden aan; laat de leerlingen leren door te doen; laat de leerlingen zich ontwikkelen in de praktijk; vergroot het welzijn van leerlingen op school en in de samenleving; laat leerlingen actief en zelfstandig leren; leert leerlingen samen te werken; vergroot de kansen van leerlingen op de reguliere arbeidsmarkt. Op de Esborg kunnen leerlingen in de leeftijd van jaar praktijkonderwijs volgen. De school beschikt over een modern ingericht gebouw, dat voldoet aan alle eisen van het huidige onderwijs. Er wordt gewerkt op leerpleinen, goed ingerichte les- en praktijkruimtes voor zorg & welzijn, techniek, dienstverlening & logistiek en groen. In de school kunnen we leerlingen laten leren in een inspirerende, motiverende én veilige omgeving. 4

5 We begeleiden onze leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Dit wordt bereikt door de leerling basisvaardigheden aan te leren die geschikt zijn voor arbeid en deelname aan de maatschappij. Het onderwijsprogramma is erop gericht de leerling zelfredzaam te maken, keuzes te laten maken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, invulling te geven aan een goede burgerschapsvorming en oriëntatie en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Ons onderwijsconcept gaat uit van de drie basisbehoeften en is weergegeven in onderstaande driehoek: Onder relatie verstaan we dat de leerlingen leren in veiligheid, dat ze met respect behandeld worden en dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun gedrag naar anderen. Onder competentie verstaan we dat we uitgaan van wat de leerling kan. Daarnaast willen we dat de leerling ervaart dat hij* iets kan, dat ze het succes aan zichzelf durven toeschrijven. Onder autonomie verstaan we dat de leerling zelfstandig kan werken, dat hij zelf keuzes mag en kan maken. Deze drie uitgangspunten zijn cruciaal in ons onderwijs. De drieslag relatie, autonomie en competentie willen we niet alleen laten doorklinken in ons onderwijs, maar is ook de manier waarop wij onderling met elkaar om willen gaan. relatie autonomie competentie 5

6 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? Er is een groep leerlingen die ook met extra ondersteuning binnen het voortgezet onderwijs niet in staat is een diploma te halen. Het praktijkonderwijs leidt deze groep leerlingen op voor een plaats op de arbeidsmarkt en bereidt ze voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Een leerling kan naar het praktijkonderwijs als er sprake is van: een leerachterstand van minimaal drie jaar in twee of meer vakken (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en een intelligentie (IQ) tussen 50 en Toelating In het advies van de (speciale) basisschool of de school voor speciaal onderwijs wordt aangegeven of een leerling in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft. Dit staat in het onderwijskundig rapport dat de school heeft gemaakt. In dat rapport staan allerlei gegevens over de schoolloopbaan en de mogelijkheden van de leerling en wordt een enkelvoudig advies gegeven. Eventueel wordt door ons aanvullend onderzoek gedaan. Er wordt een aanvraag voor extra zorg naar de regionale verwijzingscommissie (RVC) gestuurd. De RVC bepaalt op basis van het onderwijskundig rapport of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. Als blijkt dat een leerling praktijkonderwijs nodig heeft, krijgt hij een toelaatbaarheidsbeschikking. De Esborg kan een leerling met een dergelijke beschikking toelaten. Voor leerlingen in de schakelklas gelden andere eisen (zie info op de portal). 2.3 De onderwijsorganisatie Voor de opleiding is er een verdeling in drie fases: Beginfase De eerste twee jaren van het praktijkonderwijs is de beginfase. In deze fase krijgen de leerlingen veel theoretische vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands en verkeer. Daarnaast volgen ze praktijklessen in de sectoren zorg en welzijn, techniek, groen en zakelijke dienstverlening. De inhoud van de praktijklessen wordt afgestemd op de beroepen en bedrijven in deze sector en ook kijken we in de omgeving wat voor mogelijkheden er zijn. Verder besteden we aandacht aan creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs, textiele werkvormen en ICT-vaardigheden. 6

7 Oriëntatiefase Na twee jaar gaan de leerlingen naar de oriëntatiefase. In deze fase krijgen ze steeds minder theorie en steeds meer praktijk. Leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen en kunnen zich zo goed voorbereiden op de specialisatiefase, waarin ze veel stage lopen. In de oriëntatiefase kan de leerling examen doen voor rekenen/ wiskunde en Nederlands. Specialisatiefase De specialisatiefase bestaat voor een groot deel uit stages. Op stage doen de leerlingen veel (werk) ervaring op. Daarnaast komen ze elke week een paar dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Schakelklas De schakelklas is voor leerlingen voor wie de stap naar het vmbo nog te groot is. Ook leerlingen van wie we nog niet zeker weten of het praktijkonderwijs of het vmbo het meest geschikt is, kunnen naar de schakelklas. De schakelklas duurt één jaar en het lesprogramma bestaat hoofdzakelijk uit het vmbo/ bb programma. Gedurende dat jaar wordt gekeken op welke school de leerling het beste tot zijn recht komt. Meer informatie hierover staat op de portal. 2.4 De lestijden De lesdagen zijn tussen uur en uur. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte van een docent of door speciale activiteiten. We verzoeken u hiermee rekening te houden en afspraken voor bijvoorbeeld muzieklessen, sporttrainingen en bijbaantjes na uur te maken. Dit voorkomt problemen bij een roosterwijziging. 2.6 Absentie en ziekte Indien een leerling in verband met ziekte of anderszins de school of het stagebedrijf niet kan bezoeken, moet dit telefonisch aan de school worden doorgegeven voor 8.30 uur. Wanneer afwezigheid niet is gemeld, neemt de school na uur contact op. De leerling moet na afloop van zijn afwezigheid een door de ouders/verzorgers geschreven en ondertekend briefje bij de school inleveren met opgave van de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim, waar ook het veelvuldig te laat komen onder valt, wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont. Bij absentie op stagedagen horen de ouders/verzorgers op het stageadres én aan de school door te geven. Voor een langere periode van absentie van de leerling dient door de ouders/verzorgers een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directie. Hiervoor zijn formulieren aanwezig bij het vestigingssecretariaat van de Esborg. Uiteraard zal overleg plaatsvinden met de leerplichtambtenaar over het verzoek. 2.7 Adreswijziging Bij verhuizing dient zo spoedig mogelijk het nieuwe adres aan de mentor of het secretariaat van de vestiging worden doorgegeven. Ook andere veranderingen, zoals wijziging van telefoonnummers, huisarts, etc. kunt u doorgeven aan het secretariaat van de vestiging. 2.5 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd per leerjaar vastgesteld. Voor praktijkonderwijs geldt in het schooljaar een onderwijstijd van 1000 uur. Natuurlijk horen de lessen bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende activiteiten onder dit begrip: projecten, werkweken, schoolkampen, excursies, stages, sportdagen, etc. 7

8 3 Begeleiding en ondersteuning 3.1 Passend onderwijs Op 1 augustus is passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Schoolbesturen krijgen met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Meer informatie hierover kunt u vinden op de portal en op de website van rsg de Borgen of op 3.2 Begeleiding De leerling staat centraal en we houden rekening met de individuele verschillen in tempo, cognitie en fysieke mogelijkheden. Het team van de Esborg is verantwoordelijk voor de begeleiding van elke leerling. De leerlingen zijn ondergebracht in mentorgroepen. De mentor is de eerst verantwoordelijke voor de leerling op de Esborg. 3.3 Mentor Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en diens ouders/verzorgers en zorgt voor een goed contact tussen school, ouders/verzorgers en leerling. Incidenteel worden huisbezoeken afgelegd. De mentor zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van de gegevens van de leerling en houdt de leerlingdossiers bij. Alle klassen hebben een klassikaal mentoruur op het rooster staan. Daarnaast is voor alle klassen een mentorspreekuur ingeroosterd, waarvoor leerlingen uitgenodigd worden. Leerlingen kunnen zelf ook aangeven dat ze een gesprek willen voeren met de mentor. Daarnaast kunnen leerlingen altijd een ondersteuningsspecialist inschakelen voor raad of advies buiten de mentor om. 3.4 Ondersteuning Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan dit binnen school geboden worden door de schoolpsychologe (door middel van gesprekken, video-interactie etc.) en door de logopediste (met ondersteuning lezen/dyslexie, taal). Daarnaast kan een leerling ingebracht worden in het ondersteuningsteam. Naast de diverse ondersteuningsdisciplines binnen de school kan in het ondersteuningsteam gebruik worden gemaakt van hulpverleners buiten de school. Ouders/verzorgers worden hierbij betrokken. In het ondersteuningsteam wordt een plan van aanpak opgesteld en bijgesteld. 8

9 3.5 Ondersteuningsplan rsg de Borgen heeft een ondersteuningsplan waarin uitgebreid alle ondersteuning en de organisatie van deze ondersteuning staat omschreven. Het ondersteuningsplan is terug te vinden op de portal van rsg de Borgen. 3.6 Leerlingvolgsysteem en CITO Wij volgen de prestaties van de leerlingen. Zowel de mentoren als de vakleerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij en deze worden digitaal verwerkt. Regelmatig vinden er met betrekking tot de theoretische vakken toetsmomenten plaats. De vakleerkrachten doen geregeld verslag van de vooruitgang van de leerling. De stagedocenten maken naar aanleiding van de stagebezoeken de stagerapportages. Deze gegevens worden in een verslag neergelegd waarbij gelet wordt op algemene vaardigheden, sociaal functioneren en specifieke vaardigheden. Aan de hand van deze rapportage en het individueel ontwikkelingsplan volgen de leerlingbesprekingen. Alle leerlingen in de onderbouw worden via de CITOtoetsen van het basisonderwijs twee keer per jaar getoetst op onder andere rekenen en taal. Aan de hand van deze toetsen worden de leerlingen vervolgens ingeschaald op het juiste leerstofniveau. 3.7 IOP en OPP Iedere leerling op de Esborg heeft een IOP (Individueel ontwikkelingsplan) of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) Dit is een plan dat door de leerling, ouders/ verzorgers en mentor wordt opgesteld. Daarin staan de wensen en verwachtingen van alle partijen. De leerling wordt actief betrokken bij het opstellen van de leerdoelen. Het is tegelijkertijd ook een overeenkomst tussen de leerling en de mentor. De leerling maakt afspraken over waaraan hij wil gaan werken. 3.8 Schoolarts De schoolarts heeft zitting in het Ondersteuningsteam van de Esborg. Alle leerlingen worden in het eerste jaar van toelating onderzocht door de schoolarts en tijdens de schoolperiode van de leerling worden de leerlingen regelmatig voor een herhalingsonderzoek opgeroepen. Indien nodig, op verzoek van ouders/verzorgers, leerlingen en de school, kan tussentijds onderzoek plaats vinden. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen. De schoolarts van de Esborg is: Mevr. H. Krale, GGD Noord- en Midden Drenthe Afdeling jeugdzorg Postbus 144, 9400 AC Assen, tel. (0592) Centrum voor Jeugd en Gezin Aan de Rietdekker 27 in Roden is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. Een laagdrempelig inlooppunt waar ouders/verzorgers, kinderen en jongeren voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Contactgegevens en openingstijden van het CJG zijn te vinden op de website Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders/verzorgers. Als dit niet voldoende is, of andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats. De schoolmaatschappelijk werker participeert in verschillende netwerken die er binnen de school zijn. U kunt via de Esborg, via de mentor of ondersteuningscoördinator, contact met de schoolmaatschappelijk werker opnemen Meldcode Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal Uitstroom Van de.leerlingen die in juli 2014 van school zijn gegaan, hebben of volgen: 4 leerlingen hebben een baan. 1 leerling gaat naar dagbesteding. 8 leerlingen gaan een vervolgopleiding volgen op het MBO. 3 leerlingen zijn nog werkzoekend (aug.2014) 3.13 Verwijsindex rsg de Borgen neemt deel aan een verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex risicojongeren (vir) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft elke jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. 9

10 4 Rond de lessen 4.1 Stage Op de Esborg nemen stages een belangrijke plaats in. Tijdens de stage kunnen leerlingen oefenen met de kennis en vaardigheden die op school geleerd zijn. Bovendien kunnen de leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talenten zijn. De stage wordt gedurende de schoolloopbaan steeds meer toegesneden op de mogelijkheden van de leerling. De leerlingen lopen verschillende stages, zo is er de maatschappelijke stage, een oriënterende stage en kortlopende (externe) werkervaringsprojecten. Het doel van de externe stage is om in een levensechte situatie een werkhouding te ontwikkelen en werkervaring op te doen op een zodanige wijze dat de overgang van school naar werk erdoor wordt voorbereid, versoepeld en bevorderd. 4.2 Maatschappelijke Oriëntatie Bij de Esborg vervullen de leerlingen uit de eerste leerjaren wekelijks maatschappelijke stages. Dit is een onderdeel van het lesprogramma, ten behoeve van de maatschappelijke oriëntatie en burgerschap. Het doel van de maatschappelijke oriëntatie is dat de leerlingen vrijwillig iets voor een ander doen en op deze manier kennismaken met de samenleving. Daarbij ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een ander. Hiervoor krijgen ze waardering, wat een positieve invloed heeft op hun zelfvertrouwen. Tijdens de maatschappelijke oriëntatie ontdekt de leerling ook overeenkomsten en verschillen in eigen en andermans leefwijze, cultuur en levensbeschouwing. Bijvoorbeeld ouderen krijgen hulp bij allerlei dingen die ze zelf niet meer kunnen, zoals een tuin onderhouden, de keukenkastjes opruimen of gewoon samen een spelletje spelen. Stageplekken zijn er bij ouderen, verzorgingshuizen, maar ook bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 4.3 Verklaring omtrent gedrag Als een leerling stage gaat lopen, kan het zo zijn dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) getoond moet worden. Een vog is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe stageplek. Een vog staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Degene die de vog vraagt, zal ook vaak een aanvraagformulier verstrekken. Daarbij wordt aangegeven wat het doel van de aanvraag is. Aanvragen van een vog doe je digitaal of bij de gemeente van je woonplaats. Aan de vog zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van de leerling/ouders/ verzorgers. 4.4 Veiligheidsmaatregelen Er is een schoolveiligheidsplan voor de Esborg. Bepaalde veiligheidsmaatregelen zijn in verband met de ARBO-wetgeving noodzakelijk in de lessen. Voor de praktijkvakken zijn verschillende soorten bedrijfskleding verplicht. De school stelt deze beschikbaar en zorgt ervoor dat deze regelmatig gewassen wordt. Verder zorgt de school voor veiligheidsmiddelen zoals gehoorbescherming en veiligheidsbrillen. Voor de lessen bewegingsonderwijs en voor diverse modules dienen de leerlingen zelf (gym)kleding mee te nemen en te dragen tijdens deze lessen. 10

11 5 Contacten met de school 5.1 Directie Esborg De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Samen met de adjunct-directeur vormt de directeur Roden de schoolleiding van de Esborg. De directeur is samen met de adjunctdirecteur verantwoordelijk voor het onderwijs op de Esborg. De adjunct-directeur is de contactpersoon vanuit de schoolleiding richting ouders/verzorgers. 5.2 Communicatie De rol van ouders/verzorgers en de school bij onderwijs en opvoeding is niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze basishouding vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats. Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind; scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Beiden zijn gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden. Om deze doelstelling te bereiken trekken school en ouders/verzorgers als partners op. Bij de Esborg verloopt de communicatie over leerlingen via de mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. In voorkomende gevallen kunnen ouders/verzorgers en leerlingen contact opnemen met een coördinator of met de schoolleiding van de Esborg. De Esborg vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers en leerlingen goed zijn geïnformeerd over de gang van zaken op school. Er worden contactavonden georganiseerd en u ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Voor meer informatie over de school, nieuwsberichten, achtergrondinformatie, regelingen en statuten kunt u terecht op onze portal. 5.3 Ouderavonden In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond per groep belegd. Op deze avond worden algemene schoolzaken besproken, zoals schooltijden, excursies, het onderwijsprogramma en stages. Tevens organiseert de ouderraad een ouderavond. Tijdens deze ouderavond is ook ruimte gereserveerd om met elkaar te praten over een bepaald thema. De datum van deze ouderavond wordt in de nieuwsbrief en op de portal bekend gemaakt. 5.4 Contactavond/IOP/OPP De Esborg verstrekt tweemaal per jaar een schoolrapport. Ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld met de leerkrachten van gedachten te wisselen over de vorderingen van de leerlingen. Deze avonden vinden plaats in de maanden november/december en mei/juni van het schooljaar. Tevens hebben de mentoren van de Esborg regelmatig contact met ouders/verzorgers over het IOP (Individueel ontwikkelingsplan) of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). 11

12 5.5 Nieuwsbrief Regelmatig plaatst de Esborg een nieuwsbrief met belangrijke mededelingen op de portal. 5.6 Leerlingenraad Elke vestiging van rsg de Borgen kent een leerlingenraad. In overleg met de schoolleiding treedt een leerlingenraad op als vertegenwoordiging van de leerlingen. De leerlingen worden uit de diverse groepen gekozen. 5.7 Ouderraad U kunt als ouder meepraten over de gang van zaken op school. Dat kan in een gesprek, maar het kan ook in een meer georganiseerde en geformaliseerde vorm. Onze vestiging heeft een ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen en vergadert acht keer per jaar. De ouderraad treedt op als gesprekspartner van de schoolleiding, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wil het contact tussen ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van de school onderhouden en verbeteren en organiseert in samenwerking met het team onder andere naschoolse activiteiten voor leerlingen of ouders/ verzorgers. Informatie over de ouderraad kunt u vinden op de portal. 5.8 Medezeggenschapsraad (MR) Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het college van bestuur moet voor het maken en uitvoeren van beleid, dat gaat gelden voor alle vestigingen van rsg de Borgen, eerst advies of zelfs instemming vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Het beleid dat voor de hele scholengemeenschap van kracht gaat worden, komt in de MR aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: het examenreglement, het financieel beleid, het taakbeleid voor het personeel en het leerlingenstatuut. De leden van de MR worden uit en door alle personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen gekozen. Informatie over de MR kunt u vinden op de portal. De verschillende vestigingen van rsg de Borgen ontwikkelen zelf ook beleid, dat specifiek voor die vestiging geldt. Naast de medezeggenschapsraad heeft iedere vestiging een eigen deelraad. Deze raad, die bestaat uit ouders/ verzorgers, leerlingen en personeelsleden van die bepaalde vestiging, overlegt met de directie van de vestiging. Voor informatie over de deelraad kunt u terecht op de vestiging. 12

13 6 Afspraken, regels en procedures 6.1 Leerlingenstatuut rsg de Borgen kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en verplichtingen van onze leerlingen zijn vastgelegd. Het gaat daarbij om zaken als recht op medezeggenschap, toetsing en beoordeling, straffen en beroepsrecht. Het leerlingenstatuut kunt u vinden op de portal of opvragen bij het secretariaat van onze vestiging. 6.2 Schoolregels Er zijn een aantal regels die ervoor zorgen dat de lesdag voor iedereen zo prettig mogelijk kan verlopen. De school- en klassenregels worden door de mentor met de leerling besproken. We noemen er een paar: het dragen van petten in de klas is niet toegestaan; roken in het schoolgebouw is niet toegestaan; het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de lessen is niet toegestaan. De schoolregels kunt u vinden op de portal. 6.3 Veiligheidsplan rsg de Borgen wil een veilige school zijn. Dat betekent dat leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het veiligheidsplan kunt u vinden op de portal en ligt ter inzage op de vestiging. 6.4 Calamiteiten In geval van calamiteiten (denk aan een ontruiming of brand) worden de leerlingen en ouders/ verzorgers (door middel van de nieuwsbrief en/of de portal) geïnformeerd. 6.5 Internetprotocol De leerlingen dienen zich te houden aan afspraken die gemaakt worden over het gebruik van de computer. Deze afspraken worden binnen de school bekend gemaakt. 6.6 SVIB/Video-opnames/foto s Binnen de Esborg worden video-opnames gemaakt in het kader van de School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames worden alleen binnen school gebruikt ter ondersteuning van leerling en leerkracht. Daarna worden de opnames gewist. Af en toe worden er binnen onze school videoopnames of foto s gemaakt van leerlingen voor promotionele doeleinden (schoolgids, brochures, website etc.). Wij gaan ervan uit dat ouders/ verzorgers geen bezwaar hebben tegen het gebruik van deze opnames. Als ouders/verzorgers hier wel bezwaar tegen hebben, kunnen ze dit aangeven op het aanmeldingsformulier of contact opnemen met de schoolleiding. 13

14 6.7 Sanctiebeleid Als leerlingen regels en voorschriften overtreden, kan hen straf worden opgelegd. Deze straf moet in overeenstemming zijn met de zwaarte van de overtreding. In eerste instantie volgt op niet toelaatbaar gedrag een gesprek met de mentor. In overleg met de schoolleiding kunnen de volgende straffen mogelijk zijn: verzuimde tijd wordt ingehaald; door de schoolleiding ontzeggen van toegang tot bepaalde lessen voor korte tijd; inhalen van de lessen op een afgesproken dagdeel; schorsing van een aantal schooldagen; definitieve verwijdering. 6.8 Schorsing en verwijdering Soms kan de schoolleiding niet anders dan een leerling schorsen en in sommige gevallen zelfs van school verwijderen. Schorsing, van maximaal vijf schooldagen, is aan de orde bij wangedrag van een leerling waarbij de schoolleiding direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of het negeren van de schoolregels. Voor schorsing geldt de volgende procedure: de schoolleiding spreekt de schorsing uit in het bijzijn van de leerling. 1 De schorsing wordt telefonisch en schriftelijk gemeld aan de ouders/verzorgers. 2 Het team wordt van de schorsing op de hoogte gesteld. 3 Van alle correspondentie wordt een kopie in het leerlingendossier bewaard. 4 Schorsing voor langer dan 2 dagen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, de inspectie en het College van Bestuur. 5 Er volgt een gesprek met de ouders/verzorgers en de leerling om de schorsing eventueel op te heffen. Verwijdering is een maatregel die door het bestuur wordt genomen als het wangedrag van de leerling en/of diens ouders/verzorgers zo ernstig is, dat de relatie tussen school en leerling en/of diens ouders/ verzorgers onherstelbaar verstoord is. 14

15 6.9 Klachtenregeling Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers een klacht hebben, zullen zij dit in de meeste gevallen kunnen bespreken en oplossen met docent, mentor of schoolleiding. Mocht dat niet lukken, dan kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de klachtenregeling van de school. De klachtenregeling kunt u vinden op de portal en ligt ter inzage bij de administratie. In de klachtenregeling zijn de formele spelregels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Ook voorziet de klachtenregeling in vertrouwens(contact)personen op wie u een beroep kunt doen. De contactpersonen werken op school en hebben als taak om te zorgen voor een goede begeleiding van een klacht. Contactpersoon voor de Esborg is dhr. J. van Dijk. Hij kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst staat van de school. Dit is dhr. J. Wibbens via tel. (0599) of Onderwijs Noord. Informatie hierover kunt u vinden op www. onderwijsinspectie.nl. De inspectie is te bereiken via Voor vragen over het onderwijs kunt u bellen met het gratis telefoonnummer Schoolvensters Op de website staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor de vestigingen van rsg de Borgen. Informatie als herkomst van de leerlingen, leerlingenaantallen, slagingspercentages, uitval, resultaten van de examens en examenvakken is hier te vinden. Daarnaast geeft de website informatie weer over de tevredenheid van leerlingen en ouders/verzorgers, het onderwijsbeleid en het zorgbeleid. Het komend schooljaar wordt deze website gevuld met relevante gegevens van de Esborg. Er is een mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld centraal te melden. Hiervoor kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze ook neergelegd worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), waarbij rsg de Borgen is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Postbus AD Utrecht Tel Onderwijskwaliteit rsg de Borgen gebruikt een programma Magnaview CumLaude om de leerresultaten en onderwijskwaliteit te monitoren. De resultaten worden geanalyseerd en kunnen aanleiding geven tot aanpassing in beleid of lesprogramma s. Inspectie Het ministerie van OCW heeft het toezicht op de scholen toevertrouwd aan de onderwijsinspectie. rsg de Borgen is ingedeeld bij de Inspectie van het 15

16 7 Faciliteiten en Financiën 7.1 Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd s en dvd s zijn. De boeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Op de boekenlijsten staat aangegeven welke boeken weer ingeleverd moeten worden. Daar waar op de boekenlijst sprake is van eigendom worden de boeken aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. rsg de Borgen heeft een eigen boekenfonds. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan worden de leerling en de ouders/ verzorgers verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald. 7.2 Vrijwillige ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt rsg de Borgen van u een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage erg belangrijk. rsg de Borgen heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Hiermee wordt de school gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van de deze gedragscode geeft rsg de Borgen aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. Meer informatie over de gedragscode kunt u vinden op de portal. Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door rsg de Borgen een reglement opgesteld, de Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling wordt u aan het begin van ieder schooljaar verstrekt. Deze regeling staat ook op de portal van rsg de Borgen onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage. Hier staat ook een overzicht van de gevraagde bijdragen per leerjaar en opleiding. Een overzicht van de verschillende excursies, schoolreizen, etc. en de kosten vindt u op de portal onder Activiteiten. 7.3 Betaling 16

17 Voor de bedragen, die in rekening worden gebracht voor vrijwillige ouderbijdrage, introductie, kennismakingsdagen en dergelijke ontvangt u facturen aan het begin van het schooljaar. Een aantal zaken, zoals excursies, wordt gedurende het schooljaar gefactureerd. Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of wilt u een betalingsregeling, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van het bestuursbureau van Onderwijsgroep Noord via tel. nr Kluisjes Op alle vestigingen van rsg de Borgen zijn kluisjes aanwezig, omdat wij het risico van diefstal willen beperken. We kunnen u niet verplichten hiervan gebruik te maken, maar wij adviseren om dit wel te doen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerlingen. Meer informatie over de kluisjes kunt u vinden op de portal. 7.5 Verzekeringen De school heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, een schoolreisverzekering en een ongevallenverzekering. De WA-verzekering dekt schade die aan derden is toegebracht. De schoolreisverzekering dekt schade tijdens werkweken en excursies en de ongevallenverzekering dekt letselschade. Alle leerlingen dienen zelf verzekerd te zijn voor de ziektekosten. Materiële schade is niet verzekerd en de school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en schade aan materiële zaken van leerlingen. Informatie over verzekeringen vindt u ook op de portal onder Financiën-verzekeringen. 7.6 Tegemoetkoming schoolkosten DUO- Informatie Beheer Groep Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen, voor kinderen tot 18 jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het formulier kan online ingevuld worden op Groninger Studiefonds De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/ of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan mensen 17

18 die niet aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten van andere instellingen (bijv. een Kindgebonden Budget van de Belastingdienst), die zelf niet in staat zijn de kosten voor hun opleiding te dragen. In het algemeen kunnen ouders/verzorgers in aanmerking komen voor Kindgebonden Budget via de Belastingdienst of een tegemoetkoming ouders/ verzorgers van de DUO-Informatie Beheer Groep. De leerlingen hebben geen recht op een OV-kaart. Wanneer zij op grotere afstand van de school wonen, zullen ouders/verzorgers zelf de reiskosten moeten dragen. Zij kunnen voor een tegemoetkoming van het Studiefonds in aanmerking komen wanneer zij aan een aantal criteria voldoen: het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau; de leerlingen wonen minimaal 10 km van de school; ouders/verzorgers of leerlingen wonen in de provincie Groningen maar niet in de gemeente Groningen of Leek. Of en in hoeverre criteria wel of niet van toepassing zijn, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer of U kunt ook de website raadplegen: www. studiefondsgroningen.nl Ook kunt u informatie en het aanvraagformulier vinden op de portal van rsg de Borgen onder Financiën-tegemoetkoming schoolkosten. Stichting Leergeld De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies), sportclub, vereniging, kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio s. Het telefoonnummer van Leergeld Nederland is en is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur. Meer informatie kunt u vinden op de website www. leergeld.nl. *Overal waar hij staat kan ook zij worden gelezen. 18

19 Schoolgids Esborg 2014/

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bellingwedde Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden

Nadere informatie

hommesplein - stikkerlaan

hommesplein - stikkerlaan hommesplein - stikkerlaan Schoolgids 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

bovenburen-de Flint Schoolgids

bovenburen-de Flint Schoolgids bovenburen-de Flint Schoolgids 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating, vervolg en beëindiging van

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

2013 : 2014. Schoolgids. Campus Winschoten

2013 : 2014. Schoolgids. Campus Winschoten 2013 : 2014 Schoolgids Campus Winschoten Voorwoord Voorwoord Inrichting onderwijs Begeleiding en zorg Algemene zaken Financiën Schoolregels 3 4 7 10 14 18 Campus Winschoten is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ]

De Regeling. Lesmaterialen. van [ het/de ] [ naam school ] De Regeling Lesmaterialen van [ het/de ] [ naam school ] Juni 2010, actualisatie april 2014 De Regeling Lesmaterialen van de scholen van de Alliantie V.O. 1. Inleiding In dit document wordt een globale

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn 1 2015-2017 2 Voorwoord. Dit is het leerlingenstatuut van Praktijkschool Uithoorn. Hierin staan de regels en afspraken, die de school, maar ook de wet, heeft bepaald.

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken

Brochure. boeken en financiële zaken Brochure boeken en financiële zaken Inhoudsopgave I Inhoudsopgave...1 1. De gratis boeken en leermiddelen...2 1.1 Algemene informatie...2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...2 1.3 Reglement Boekenfonds...2

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 1 schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 1 schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement... 5 1.3

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Personeel Aan het eind van dit schooljaar hebben we in verband met pensionering afscheid genomen van: Mevr. N. van de Wege, dyslexiecoördinator Dhr. J. van der Wielen, docent wiskunde/rekenen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het is mensenwerk. Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom zijn er klachtenregelingen. Overzicht klachten/klachtenregelingen

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 2 schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 2 schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 2 schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement... 5 1.3

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 VMBO schooljaar

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 VMBO schooljaar Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 VMBO schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 1. Boeken... 4 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 4 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Gegevens aan te melden leerling Achternaam burg. stand (officiële achternaam):... Officiële voornamen (voluit):......man/vrouw * Roepnaam:... Adres:...

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie