het groene lyceum SCHOOLGIDS Emmen Wij zijn groen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen..."

Transcriptie

1 het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS Emmen Wij zijn groen...

2 Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk Onderwijstijd Lestijd Maatschappelijke stage Buitenschoolse activiteiten 5 2 Leerlingbegeleiding Mentor Decaan Vertrouwenspersoon Counselor Extra leerhulp Zorgteam Zorgadviesteam Schoolarts en schoolmaatschappelijk werk Spreekuur Spreekuur leerplichtambtenaar Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling Leerlinggebonden financiering Rebound 8 3 Doorstroommogelijkheden 9 4 Examenresultaten 10 5 Financiën en faciliteiten Gratis schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Kluisjes Verklaring omtrent Gedrag Eigen laptop hgl Betaling 13 6 Regelingen Klachtenregeling Leerlingenstatuut Pestprotocol Schoolregels 15 Voor je ligt de schoolgids van onze school: AOC Terra Emmen (VMBO-Groen en het Groene Lyceum). Het is de schoolgids voor het schooljaar In deze schoolgids kun je lezen wat je op school kunt verwachten. Je vindt hierin allerlei belangrijke informatie over onze school. We hebben geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven, zodat je de informatie die je zoekt makkelijk kunt vinden. Deze schoolgids staat als document op de portal van de school Op verzoek is een gedrukt exemplaar te ontvangen. Namens alle medewerkers van de school, 3 De heer H. Reuvers (teamleider onderbouw), mevrouw K. Verweij (teamleider bovenbouw), de heer D. Abbas (teamleider het Groene Lyceum).

3 1 De dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd De overheid heeft de onderwijstijd voor het VMBO-Groen en het Groene Lyceum per leerjaar vastgesteld. Voor onze school is het als volgt: Leerjaar 1 en 2: 1000 klokuren Leerjaar 3: 1000 klokuren Leerjaar 4: 700 klokuren De nieuwe wet die met ingang van schooljaar van kracht is geeft 1040 uur in de onderbouw aan. Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid omtrent de implementatie van de wet en in het bijzonder de urennorm. Ook de brancheorganisatie VO raad adviseert haar leden om voor het komend jaar 1000 uur als norm voor de onderbouw te hanteren. Niet alle dagen die op deze wijze uitvallen zijn aan het begin van het schooljaar al bekend. Voorkomen lesuitval Om lesuitval te voorkomen, wordt er bij afwezigheid van een docent zoveel mogelijk voor vervanging gezorgd. Vergaderingen en bijeenkomsten worden zo veel mogelijk buiten de lestijden georganiseerd. Daarnaast komen er onderwijsvormen waarbij leerlingen door kunnen gaan met het onderwijs bij afwezigheid van een docent. Bijvoorbeeld als meerdere docenten samen leerlingen begeleiden in praktijksituaties of in combinatievakken/leergebieden, als leerlingen in een mediatheek / open leercentrum werken met ondersteuning van een elektronische leeromgeving en daarbij begeleid worden door een Theorie- en praktijkvakken Wij vinden het belangrijk dat je een brede scholing krijgt. Daarom is er veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Theorie heb je nodig om in de praktijk goed te kunnen functioneren. Daarom krijg je een breed aanbod aan theorievakken. Naast theorie is het echter minstens zo belangrijk dat je over praktische vaardigheden beschikt. Daarom is er ook veel aandacht voor de praktijk. Dat gebeurt tijdens de praktijkvakken, maar zeker ook (in leerjaar 3 en 4) tijdens de stage. Onderwijsvrije dagen Naast vakantiedagen waarop leerlingen en medewerkers vrij zijn, kent de school ook nog 9 onderwijsvrije dagen. Dit zijn dagen waarop geen lessen volgens het normale lesrooster 1.4 Buitenschoolse activiteiten Excursies In de bovenbouw gaan de leerlingen regelmatig op excursie. Bij landbouwbreed horen excursies. De bedoeling hiervan is om leerlingen praktijkvoorbeelden te laten zien. Schoolkampen en werkweken Leerlingen uit het eerste leerjaar gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op introductiekamp (kostenindicatie 52,50). Leerlingen uit het tweede leerjaar gaan aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp (kostenindicatie 55,00). Leerlingen uit het derde leerjaar hebben aan het eind van het schooljaar een werkweek. 4 Onder onderwijstijd wordt verstaan in schooltijd docent. worden gegeven, maar leerlingen wel op school Leerlingen kunnen daarbij een keuze maken verzorgd onderwijsprogramma, verzorgd door kunnen worden verwacht (en verplicht zijn om te uit een aantal thema s (kostenindicatie 5 bekwaam onderwijspersoneel. Deze klokuren 1.2 Lestijden verschijnen) voor andere activiteiten. Daarbij valt te 100,00 tot 250,00, thuisblijvers 55,00). worden in de lessentabel omgezet in lesuren van denken aan het inhalen van toetsen, sportdagen, Wanneer er leerlingen om een bepaalde reden bijvoorbeeld 60 minuten, maar ook excursies, het ophalen van het rapport, het inleveren van niet mee kunnen wordt er voor hen een apart stages en andere buitenschoolse activiteiten 1e lesuur: uur boeken, de eerste schooldag enz. Onderwijsvrije programma opgesteld. Deelname aan deze vallen onder het verplichte aantal klokuren. In ons 2e lesuur: uur of uur dagen zijn dus nadrukkelijk GEEN vrije dagen! werkweek is en verplichte schoolactiviteit. jaarprogramma plannen wij meer onderwijstijd, Indien de weersomstandigheden dit toelaten dan wettelijk noodzakelijk, om te voorkomen dat 3e lesuur: uur gaan de vierdejaars een dag skiën in Duitsland. de 1000 klokuren niet worden gehaald. 4e lesuur uur of uur 1.3 Maatschappelijke stage De kosten voor de dag skiën zijn: De school is verplicht maatschappelijke stage in 65,00. Ook de leerlingen van de sportklassen We gaan uit van een gemiddeld schooljaar van 5e lesuur uur haar lesprogramma opnemen. Bij ons gebeurt dat gaan skiën. Zij hebben evenwel een 40 weken. In verband met de vakantiespreiding 6e lesuur uur in leerjaar 3. De leerlingen lopen tijdens dat leerjaar wintersportkamp van een week. is er een variatie van een week, maar dit 30 uren maatschappelijke stage. verschil valt in opeenvolgende jaren weg. Van 7e lesuur: uur een schooljaar gaan de verschillende dagen af. Deze staan opgenomen in het vakantierooster. Daarnaast gaan we er vanuit dat er maximaal negen dagen uitvallen door ijsvrij, (rapporten) vergaderingen, scholing personeel, open dagen, laatste schoolweek enzovoort. De school begint daarom direct na de zomervakantie en gaat vrijwel door tot het begin van de volgende zomervakantie.

4 2 Leerlingbegeleiding Er zijn bij ons op school veel mensen die je kunnen helpen met allerlei zaken. Ook zijn er instanties die begeleiding geven als dat nodig is. Jij als leerling staat bij ons centraal. De mensen waarmee je dagelijks op school te maken hebt, vormen de eerste lijn. Je ziet ze geregeld en je kunt alles met ze bespreken. Een vraag of een probleem kun je met deze mensen oplossen. Ze kunnen je ook verwijzen naar iemand met speciale kennis. In de tweede lijn staan mensen van onze school die jou kunnen helpen met specifieke vragen of problemen. Als er in contact met de tweede lijn blijkt dat er meer hulp of advies gewenst is, kun je in contact worden gebracht met mensen of instanties van buiten de school, de derde lijn. Hieronder kun je lezen bij wie je 2.3 Vertrouwenspersoon Onze vestiging heeft twee vertrouwenspersonen. Met klachten over pesten, discriminatie of seksuele intimidatie kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer Hilbrands en mevrouw Schiphof. 2.4 Counselor Wanneer je grote of minder grote problemen hebt op school, thuis of ergens anders, kun je een afspraak maken met de counselor. De counselor helpt je bij het zelf oplossen van het probleem. Alle gesprekken die je met de counselor voert, zijn 2.6 Zorgteam Bij ons op school is een zorgteam aanwezig. Het zorgteam adviseert mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen. Het zorgteam bestaat uit deskundigen van de school (onder andere een counselor en remedial helper). Daarnaast maken ook deskundigen van buiten de school, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog, deel uit van het zorgteam. 2.7 Zorgadviesteam Wanneer de school de zorgvraag van een leerling niet kan beantwoorden, kan er een beroep worden gedaan op het zorg advies team. Deze bestaat uit deskundigen van de school, aangevuld met deskundigen van buiten de school. Wekelijks is een schoolmaatschappelijk werker vanuit SEDNA aanwezig op onze school. Leerlingen die hiermee in gesprek willen, worden door de mentor via het zorgteam aangemeld Spreekuur leerplichtambtenaar Tweewekelijks houdt de leerplichtambtenaar, de heer Horsman, een preventief spreekuur op school. Leerlingen die bovengemiddeld verzuimen of regelmatig te laat komen worden door hem opgeroepen om hierover in gesprek te gaan. In het gesprek wordt naar de redenen gevraagd en worden de consequenties uitgelegd wanneer er geen verandering komt in de besproken situatie Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling 6 waarvoor moet zijn. geheim. Jij beslist zelf of er nog andere mensen 2.8 Schoolarts en schoolmaatschappelijk werk van het probleem moeten weten. De counselor Een paar keer per jaar komt de schoolarts op Als wij op school een vermoeden hebben dat een Mentor kan je dan naar deze mensen doorverwijzen. De school om de leerlingen te onderzoeken. Het leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld Iedere klas heeft een mentor. Hij of zij is degene counselors zijn mevrouw Zeinstra en mevrouw is niet verplicht om naar de schoolarts te gaan. en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals aan wie je allerlei vragen kunt stellen. Alle Meijer. Je kunt de schoolarts ook bezoeken op de beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld belangrijke informatie ontvang je via de mentor. Dit maandelijkse spreekuren. en kindermishandeling. De meldcode staat op de kan gaan over zaken als gedrag en werkhouding, 2.5 Extra leerhulp portal. maar ook cijferinformatie of absentie. De mentor Voor onderbouw leerlingen is in een aantal 2.9 Spreekuur is ook degene die contact onderhoudt met jouw gevallen voor de vakken rekenen en taal de mogelijkheid Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, 2.12 Leerlinggebonden ouders/verzorgers. voor remediale hulp. Voor leerlingen uit ontwikkeling, gedrag, verzuimbegeleiding, financiering de bovenbouw bestaat voor de vakken Engels, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts De wet leerlinggebonden financiering (ook wel 2.2 Decaan Nederlands, Wiskunde, Biologie en Natuurkunde worden besproken. De jeugdverpleegkundige rugzak genoemd) biedt ouders/verzorgers de De decaan helpt je met allerlei schoolzaken op meerdere dagen in de week de mogelijkheid kan helpen bij vragen rondom leefstijl, keuzemogelijkheid hun kind met zijn rugzak aan die betrekking hebben op je vervolgopleiding, om tussen en uur met hulpvragen psychosociale problemen, pesten, faalangst, te melden bij een vorm van speciaal onderwijs zoals vakkenpakketkeuze, de leerwegkeuze aan over de lesstof terecht te kunnen bij vakdocenten. overgewicht en seksualiteit. De jeugdarts en de of bij het regulier onderwijs. Bij deze rugzak het eind van leerjaar 2 en oriëntatie op vervolgopleidingen Leerlingen die van deze mogelijkheid gebruik jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de gaat het om extra budget voor de school voor in leerjaar 4. De decanen zijn de willen maken, overleggen dit van te voren met de school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een ondersteuning van de leerling. De grootte van het heer Schipper en mevrouw van Iterson. eigen mentor. afspraak maken. Mentoren en leerlingbegeleiders budget hangt af van de handicap. kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders Als ouders/verzorgers graag willen dat hun kind daarvoor toestemming hebben gegeven. naar het regulier onderwijs gaat, dan doen zij dat in het vertrouwen dat de school:

5 3 Doorstroommogelijkheden een adequaat antwoord kan geven op vragen naar aparte voorzieningen; in kan gaan op specifieke pedagogischdidactische behoeften. AOC Terra Emmen zal zijn uiterste best doen aan deze twee eisen te voldoen. In de huidige situatie zijn er echter wel obstakels (bijvoorbeeld het ontbreken van een liftvoorziening in het gebouw). Dit maakt het ons voorlopig niet mogelijk elk kind met rugzak met een redelijke kans op een goede schoolloopbaan te plaatsen. Informatie over deze toelating is te verkrijgen via de teamleider onderbouw, de heer Reuvers Rebound Voor leerlingen kan een situatie ontstaan waardoor het beter is voor een bepaalde periode op een andere school onderwijs te volgen. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om korte tijd (ongeveer 3 maanden) in de Rebound, verbonden aan het OPDC te Emmen, te worden opgevangen. Het voornaamste doel van deze plaatsing is observatie en training van adequaat gedrag. De leerling keert meestal na de Reboundperiode weer (gefaseerd) terug naar school. In enkele gevallen kan een leerling niet terug naar de school van herkomst. In Rebound wordt dan een schakeling voorbereid, om ongediplomeerd vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Na VMBO-Groen kun je verder leren binnen alle sectoren van het MBO: Groen, Zorg en Welzijn, Handel en Administratie en Techniek. De groene vakken of de cijfers voor deze vakken hebben geen invloed op de doorstroommogelijkheden. De cijfers van de algemene vakken en de leerweg die je hebt gekozen, spelen wel een rol in de doorstroommogelijkheden. Welke leerweg je ook kiest, de VMBO- Groen opleiding duurt vier jaar. Vervolgopleidingskeuzes gediplomeerde leerlingen sector Zorg en Welzijn Techniek Groen Economisch / Dienstverlening HAVO Niveauverbetering 1 Totaal Voor meer info over doorstroomgegevens kijk op

6 4 Examenresultaten 5 Financiën en faciliteiten In het VMBO-Groen begint het examen in het derde leerjaar. Alle cijfers die in het derde en vierde leerjaar worden behaald, worden bijgehouden in het examendossier. Welke toetsen er afgelegd moeten worden, staat beschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit programma wordt rond 1 oktober uitgereikt. Voor meer informatie over de examenresultaten: kijk ook Examenresultaten van de afgelopen drie schooljaren afdeling geslaagd geslaagd gelaagd gelaagd BB 100% 100% 100% 100% KB 100% 100% 100% 100% (1 ll teruggetrokken) 5.1 Gratis schoolboeken De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd s en dvd s zijn. De boeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Op de boekenlijsten staat aangegeven welke boeken weer ingeleverd moeten worden. Daar waar op de boekenlijst sprake is van eigendom worden de boeken aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. 10 GL 83% 100% 100% 90% Buiten de regeling van gratis schoolboeken navolgende: TL 100% 100% 100% 100% vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, schoolkosten mogen geen belemmering 11 LWT 83% ñ 87.5% 100% rekenmachine, sportkleding, gereedschap, vormen voor volgen onderwijs, school spant 1 Teruggetr schriften, multomappen, pennen, etc. zich in kosten zo laag mogelijk te houden; De school verstrekt de boeken voor alle leerjaren via Iddink Voortgezet Onderwijs BV in Ede. De bestelling wordt door de ouders/verzorgers rechtstreeks, via internet (www.iddink.nl) gedaan. Er wordt voor het gebruik van de boeken geen borg gevraagd. In plaats daarvan wordt u gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van de bruikleenverklaring gratis schoolboeken. Deze bruikleenverklaring staat op de website van Iddink en komt u tegen bij het bestellen van de boeken. Wanneer u deze vraag met ja beantwoordt, kunt u verder met het afronden van de bestelling. Het bestellen dient zo snel mogelijk te worden gedaan, uiterlijk in de eerste week van de zomervakantie. Iddink Voortgezet Onderwijs BV zorgt zelf voor alle noodzakelijke informatie naar de ouders/ verzorgers. 5.2 Vrijwillige ouderbijdrage Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer te kort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt AOC Terra van jouw ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage ontzettend belangrijk. AOC Terra heeft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009 van de VO-Raad ondertekend. Daarmee geeft AOC Terra aan dat zich zal houden aan de regels van deze gedragscode. De gedragscode behelst het school bespreekt voorafgaand hoogte, besteding en ontwikkeling totale schoolkosten met oudergeleding MR; in overleg met oudergeleding MR wordt voorafgaand een begroting opgesteld; school informeert ouders tijdig over schoolkosten en splitst de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming; school stuurt een rekening met duidelijke specificatie; school verstrekt bij rekening toelichting op de besteding; school legt achteraf verantwoording af over de feitelijke besteding; school verrekent indien kosten aanzienlijk lager zijn dan de bijdrage dit met de betreffende ouders.

7 AOC Terra vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere: Algemene bijdragen 22,00 Materialen variërend van 50,00 tot 73,00 (afhankelijk van studie of klas) Het Groene Lyceum klas 1, 2 en 3 200,00 en klas 4 207,00 voor de laptop introductie 52,50 excursies schoolreizen buitenland reizen Een overzicht van de verschillende excursies en schoolreizen en de kosten hiervan vindt u in deze schoolgids of op de portal onder Activiteiten. Op de portal van AOC Terra vindt u onder financiënvrijwillige ouderbijdrage een overzicht van de bijdragen per leerjaar en opleiding. 5.3 Kluisjes Op alle vestigingen van AOC Terra zijn kluisjes aanwezig, omdat wij het risico van diefstal willen beperken. We kunnen de leerling niet verplichten hiervan gebruik te maken, maar wij adviseren om dit wel te doen. De school aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerlingen. Bij de eerste afgifte van de sleutel wordt een waarborgsom in rekening gebracht van 5,00. Voor huur van de kluisjes wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van 10,00 (huur 8,27 en btw 21% 1,73). De directie van de school behoudt zich het recht voor om bij verdenking van oneigenlijk gebruik van het kluisje deze te inspecteren, zo mogelijk in het bijzijn van de leerling die het kluisje heeft gehuurd. wikkeling, de reflectie daarop en de rapportage naar ouders. Er worden laptops door school aangeschaft. Aan de ouders/verzorgers vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage voor het gebruik hiervan. De hoogte van deze bijdrage is ongeveer 200,00 per jaar voor een periode van 4 jaar. Leerlingen waarvan de ouders deze bijdrage betalen krijgen de exclusieve beschikking over een persoonlijke laptop, waarvoor een gebruikersovereenkomst wordt afgesloten. Daarmee is ook in verzekering, servicepakket en onderhoud voorzien. Bovendien wordt de laptop na vier jaar betaling van de vrijwillige ouderbijdrage eigendom van de leerling. De laptop blijft op school. De school biedt daarvoor goede opbergmogelijkheden. 5.6 Betaling Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor Kindgebonden Budget via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op Daarnaast is er nog stichting Leergeld, waar ouders/verzorgers, ook weer inkomensafhankelijk, terecht kunnen voor vergoeding van kosten. Kijk voor meer informatie op Voor de bedragen, die in rekening worden gebracht voor vrijwillige ouderbijdrage, introductie, kennismakingsdagen, excursies en dergelijke ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) facturen. Mocht er iets onduidelijk zijn over facturen of is een betalingsregeling gewenst, dan kan contact worden opgenomen met de financiële 12 Ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen dat administratie van het bestuursbureau van Onderwijsgroep Noord, tel. nr. (050) Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage 5.4 Verklaring omtrent gedrag hun zoon of dochter een eigen laptop mee naar 13 is door AOC Terra een reglement opgesteld, de Als een leerling stage gaat lopen, kan het zo zijn school neemt. In dat geval zijn ouders/verzorgers Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling dan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) getoond en leerling zelf verantwoordelijk voor onderhoud, wordt aan het begin van ieder schooljaar verstrekt. moet worden, ook wel bekend als bewijs van goed eventuele reparaties, garantieregelingen, Deze regeling vindt u op de portal van AOC Terra gedrag. Aanvragen van een VOG doe je digitaal of verzekering en vervanging of aanvulling van onder Financiën-vrijwillige ouderbijdrage. bij de gemeente van je woonplaats. Er zijn kosten software. De eigen laptop dient te voldoen aan aan verbonden (op het moment van dit schrijven de minimumeisen die de school daarvoor opstelt. 24,55 (digitaal) en 30,05 (gemeenteloket). Indien ouders/verzorgers er voor zorgen dat Deze zijn voor rekening van de leerling/ouders/ hun zoon of dochter op school over een eigen verzorgers. laptop kan beschikken, wordt genoemde vrijwillige ouderbijdrage uiteraard niet gevraagd. Voor 5.5 Eigen laptop hgl leerlingen waarvan de ouders/verzorgers ervoor Het onderwijsconcept van het Groene Lyceum kiezen om niet de vrijwillige ouderbijdrage te is zodanig opgesteld dat elke leerling, om de betalen en ook geen eigen laptop hebben, draagt lessen goed te kunnen volgen, een laptop nodig de school zorg voor een gelijkwaardig alternatief. heeft. Lesmateriaal, opdrachten en andere documenten kunnen dan op ieder gewenst moment opgevraagd en gebruikt worden. Ook speelt de elektronische leeromgeving en daarmee de laptop een prominente rol in het bijhouden en bespreken van de studievorderingen, competentieontwikkeling, persoonlijke ont-

8 6. Regelingen 6.1 Klachtenbehandeling Wanneer jij of je ouders/verzorgers klachten hebben, kun je je wenden tot de teamleider van de school, of tot één van de twee interne vertrouwenspersonen. Het kan voorkomen dat men wil dat de klacht behandeld wordt door een externe instantie. Voor onze school is dat dhr. J. Wibbens, tel. (0599) of (06) Klachten worden in principe aangekaart bij en besproken met degene die het betreft. Binnen de school is ruimte voor een gesprek. De docent, mentor, interne vertrouwenspersoon of een andere persoon binnen de school is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de school en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij 6.2 Leerlingenstatuut AOC Terra Emmen heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten voor alle leerlingen van AOC Terra. Je kunt het leerlingenstatuut op school opvragen en bekijken of je kunt hiervoor terecht op de portal. 6.3 Pestprotocol Onze school vormt een veilige en uitdagende leef-, werk-, en leerplaats voor de leerlingen. Hierin is geen plaats voor pesten. Wij als school verbinden ons daarom het volgende te doen: aanpak via en werken volgens de vijfsporenaanpak ; gerichte voorlichting aan ouder(s)/ verzorger(s); het helder maken en houden van een 6.4 Schoolregels Eigenlijk zouden veel regels overbodig zijn als je je steeds aan onze afgesproken zes huisregels zou houden. Huisregels AOC Terra Emmen (VMBO-Groen en hgl) Ik toon respect voor andere mensen en hun eigendommen; ik heb mijn boeken en andere schoolmaterialen bij me en heb het opgegeven huiswerk af; ik ben op tijd in de les en blijf in de pauzes op het schoolterrein; ik eet in de kantine, doe afval in de prullenbak en weet dat energydrank niet is toegestaan; ik gebruik mijn telefoon alleen buiten lestijd; Bij herhaling van het niet- nakomen van deze regel volgen strafmaatregelen die variëren van bijvoorbeeld nakomen, een vierkant weekrooster (dagelijks tot uur naar school) of zelfs voor een dag naar huis worden gestuurd. Alcohol, drugs, wapens Onder schooltijd mag niemand onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Ook wordt er op klassenavonden en schoolfeesten geen alcohol geschonken. Het in bezit hebben van drugs of handelen daarin is verboden. Het in het bezit hebben van een wapen of een daartoe bestemd voorwerp is vanzelfsprekend verboden. Bij overtreding van deze regels zal de school de politie inschakelen. 14 het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt communicatielijn voor klachten over pesten via ik weet dat het gebouw en schoolterrein Energydrank dat een oplossing op deze manier niet mogelijk de mentor en de onderwijscoördinator; rookvrij zijn. De school stimuleert gezonde eet- en 15 is, kan worden overgegaan tot het indienen het beschikbaar hebben van, voor iedere aan drinkgewoontes. Bekend is dat energydranken van een formele klacht. Men kan de klacht dan de school verbonden persoon, toegankelijke Wanneer je op AOC Terra Emmen zit, betekent schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die reden voorleggen aan de voorzitter van het College goede informatie over het probleem van dit dat jij en je ouders weten van deze regels is het gebruik van deze dranken of het in bezit van Bestuur. Afhankelijk van de aard van de pesten. en ermee instemmen. Toch komt het voor dat hebben ervan, op school en op het schoolterrein klacht kan deze ook gedeponeerd worden bij het je niet altijd lukt om je aan deze regels te niet toegestaan. In voorkomende gevallen zal de de Landelijke Klachtencommissie, waarbij AOC Verdere informatie staat op de portal. houden. Dan gaat de school actie ondernemen. drank worden ingenomen. Terra is aangesloten. De LKC onderzoekt de De uitkomst daarvan is van te voren niet altijd klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De te zeggen. De school houdt rekening met jouw Absentie LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en persoonlijke situatie; hoe erg was de overtreding, Als je ziek bent, is het belangrijk dat je ouders/ kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. is er al eerder gewaarschuwd of misschien verzorgers dit s morgens tussen 8.00 uur en De klachtenregeling heeft tot doel om serieuze gestraft, enz uur doorgeven. Hiervoor moet een speciaal klachten van alle betrokkenen binnen de school telefoonnummer worden gebeld, namelijk (0591) een plaats te geven en om op een opbouwende Een verdere uitwerking van deze huisregels staat Wanneer je vanwege bijzondere manier te komen tot een oplossing voor allerlei op de portal van de school. omstandigheden vrij moet hebben, dienen je soorten moeilijke situaties. ouders/verzorgers dit schriftelijk bij de teamleider Speciale aandacht vraagt onze aan te vragen. Wanneer je voor langere tijd Landelijke Klachtencommissie Onderwijs veiligheidshuisregel, een belofte aan ouders, niet mee kan doen met de lessen lichamelijke Postbus 85191, 3508 AD Utrecht dat leerlingen gedurende de schooldag het opvoeding, dan moet je een briefje van de dokter T. (030) schoolterrein niet verlaten, wanneer daarvoor geen aan je teamleider laten zien. Wanneer je niet met toestemming is gegeven. Leerlingen die tóch het de les mee hoeft te doen, moet je wel gewoon de terrein verlaten ontvangen een waarschuwing. les bijwonen. Om het ongeoorloofd verzuim op de

9 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen tegen te gaan, hebben de scholen met de gemeente Emmen (Bureau Leerplicht) afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het protocol verzuim aanpak. Dit protocol is op school aanwezig ter inzage. In dit protocol staat onder andere dat de scholen verzuim moeten melden bij Kantine Onze school heeft een kantine waar je tijdens pauzes en tussenuren kunt zitten. Tijdens de pauzes kun je er frisdrank, soep en andere producten kopen. Dranken en etenswaren mogen alleen in de kantine tijdens de pauzes worden genuttigd. de afdeling Leerplicht van de gemeente Emmen. Verder staat hier in dat in geval van veelvuldig ziekteverzuim de ouders geadviseerd kan worden de schoolarts te consulteren. Deze kan dan de ouders en de school van advies dienen. Gebruik vervoermiddelen Leerlingen komen met de fiets of scooter naar school. Trekkers e.d. worden niet toegestaan. Tot slot: In die gevallen waarin bovenvermelde schoolregels niet voorzien, beslist de directeur of Laatkomers diens vervanger. Te laat komen zonder reden is een vorm van ongeoorloofde absentie. Op welke manier de school daar mee omgaat, kun je lezen op de portal. Calamiteiten Bij calamiteiten (denk aan een ontruiming, 16 sterfgeval of brand) worden leerlingen en ouders/verzorgers via de portal of een nieuwsbrief Schoolfietsen 17 Je krijgt ook les buiten school, bijvoorbeeld geïnformeerd. gymnastiek en praktijkvakken. Daarvoor heb je een fiets nodig om er te komen. Kom je met het openbaar vervoer op school, dan moet je zorgen dat er een fiets op school staat. De fiets komt in een speciale afsluitbare fietsenstalling op school. De fiets blijft jouw eigendom. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen. Kledingvoorschriften Tijdens de praktijklessen heb je speciale kleding nodig. De praktijklessen worden in en buiten de school gegeven, bijvoorbeeld in de kas, de tuin, het dierenverblijf of op de manege. Het gaat om een overall, stofjas en klompen of laarzen. De aparte kleding mag alleen tijdens de praktijklessen worden gebruikt. Ook tijdens de gymlessen wordt kleding volgens de geldende richtlijnen gedragen. Tijdens deze lessen, maar ook binnen de school, worden geen petten, mutsen of andere hoofddeksels gedragen!

10 18 AOC Terra Emmen (VMBO-Groen en Het Groene Lyceum) Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen T (0591) F (0591)

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Wolvega Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijstijd...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Assen Wij zijn groen... Inhoudsopgave AOC Terra Assen 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage 5 1.4 Buitenschoolse

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Meppel Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs SCHOOLGIDS 2014-2015 Winsum Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

2017/2018. schoolgids

2017/2018. schoolgids 2017/2018 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Meppel Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 AOC Terra Meppel 3 2 Pedagogisch klimaat 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 8 5 De dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen...

SCHOOLGIDS. 2013-2014 Oldekerk. Wij zijn groen... 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Oldekerk Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 AOC Terra Oldekerk 1 AOC Terra Oldekerk 3 1.1 Welkom bij AOC Terra Oldekerk 2 2 Onderwijskundige inrichting 5 3 Leerlingbegeleiding 8 4

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

2016/2017. schoolgids

2016/2017. schoolgids 2016/2017 schoolgids Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Buitenschoolse activiteiten...4 1.3 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.4 Onderwijs onderbouw hgl...5

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh

Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014. CS Vincent van Gogh SALLAND LARIKS Schoolkosten, Boekenfonds en Leermiddelen 2013-2014 CS Vincent van Gogh Administratie Salland 2a, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw Salland (vmbo) Salland 4, 9405 GM Assen 0592-390290 Gebouw

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken

Brochure. boeken en financiële zaken Brochure boeken en financiële zaken Inhoudsopgave I Inhoudsopgave...1 1. De gratis boeken en leermiddelen...2 1.1 Algemene informatie...2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...2 1.3 Reglement Boekenfonds...2

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016

Brochure. Boeken en financiële zaken. Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 Brochure Boeken en financiële zaken Klas 3 Havo/ Atheneum schooljaar 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 4 1. Boeken... 5 1.1 De medewerkers van het boekenfonds... 5 1.2 Boekenfondsreglement...

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bellingwedde Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Personeel Aan het eind van dit schooljaar hebben we in verband met pensionering afscheid genomen van: Mevr. N. van de Wege, dyslexiecoördinator Dhr. J. van der Wielen, docent wiskunde/rekenen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat

Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat Schoolkosten, ouderbijdrage en extra (buitenles) activiteiten OMO SG De Langstraat De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Protocol genotsmiddelen

Protocol genotsmiddelen Protocol genotsmiddelen Uitgangspunt van het schoolbeleid Onze school wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en alle overige bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn 1 2015-2017 2 Voorwoord. Dit is het leerlingenstatuut van Praktijkschool Uithoorn. Hierin staan de regels en afspraken, die de school, maar ook de wet, heeft bepaald.

Nadere informatie